Prima / Administraţia Publică Locală / Preşedintele raionului

Preşedintele raionului Cantemir imprimare

 

 

Stimaţi concetăţeni !

 Bine aţi venit  pe pagina oficială  a Consiliului Raional  Cantemir !

Suntem bucuroşi că prin accesarea acestei pagini,  veţi obţine mai multe informaţii cu privire la actuala componenţă a  raionului, a  subdiviziunilor consiliului raional, a aparatului preşedintelui şi a Consiliului Raional Cantemir. Deasemenea vă  veţi putea informa mai uşor  despre situaţia la general din domeniile:agricultură, economie,învăţămînt,asistenţă socială, cultură, construcţii, finanţe şi multe alte evenimente care se organizează şi desfăşoară în cadrul raionului.

    

Suntem bine dispuşi spre o colaborare cu toţi cetăţenii .

Cu respect, preşedintele raionului Cantemir,

Anatoli ICHIM

 

 

 Preşedintele raionului, Anatoli ICHIM,

are următoarele atribuţii:

      1. Preşedintele raionului este autoritate publică executivă  a consiliului raional .  Concomitent , funcţia de preşedinte a  raionului este funcţie de demnitate  publică obţinută în urma  alegerilor , vezi anexa nr.2 la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199-XVII din 16.07.2010.

      2. Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.

      3. Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti.

      4. Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.

      5. Preşedintele raionului cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local

 

1.      Pornind de la  domeniile de  activitate stabilite pentru autorităţile publice locale de  nivelul al doilea  , preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază :

a)  asigură executarea deciziilor consiliului raional ;

   b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative ;

c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea  securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor ;

d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice  desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;

e)     înregistrează asociaţiile obşteşti  de interes raional care  intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă , remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate ;

f)      convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor ;

g)     semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;

h)    asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;            

i) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului ;

j) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor  la bugetul raional şi cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional  despre situaţia existentă ;

k)coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

l) prezintă consiliului raional , spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;

m) contribuie la realizarea , la nivel raional , a măsurilor de protecţie a  populaţiei  în caz de  calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe , incendii , epidemii ,   epifitotii şi epizootii , ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale,  de reducere  a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor ;

 n)  propune consiliului raional să consulte prin referendum ,populaţia în  probleme locale de interes deosebit şi , în temeiul deciziei consiliului , ia  măsuri   în vederea organizării  referendumului ;

o)  contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului,  în conformitate cu  legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice   reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor ;

p)  asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale , inclusiv   din alte ţări ;

g)  prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea   sa şi a serviciilor publice din subordine.

      2. Preşedintele raionului , în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional.

   a)  În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

   b)     Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat  şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.

c)    Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în ele.

   d)    Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.

   e)    La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat  , conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi cele centrale. 

 

 


Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 16.01.2020 Toatal vizitatori - 369251    Creat de Brand.MD