Prima / Administraţia Publică Locală / Vicepreşedinţii raionului

Vicepreşedinţii raionului imprimare

                           

 

 

       

 

 

 

                                                                                                                                                            

Anexa

                                                                                                                   la decizia consiliului raional   

                                                                                                                   nr.05/-XXVI  din 28.06.2018

 

IV. Misiunea, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile                                                                               vicepreşedinţilor raionului.

 

1. Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului  are misiunea de promovare a   

 reformelor, de monitorizare,  implimentare şi realizare a politicilor publice şi dezvoltarea serviciilor publice raionale în domeniile:

-  asistenţa  socială şi protecţie a familiei din raion;

-  domeniul sănătăţii publice a cetăţenilor raionului;  

-  diasporei, migraţiei şi dezvoltării .

 

1.1Coordonează activitatea următoarelor instituţii publice din raion:

  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică ,,Centrul de Sănătate Cantemir”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică,,Centrul de Sănătate Goteşti”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Ciobalaccia”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Baimaclia” .

 

1.2 Conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

   Comisia raională Extraordinara pentru Ssănătate Publica;

   Comisia Teritorială pentru  Combaterea Traficului de Ffiinţe Umane;

   Cnsiliul de Administraţie a Fondului Local de Susţinere Socială a  Populaţiei;

   Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Copilului;  

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Cantemir”;

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Baimaclia”

   Consiliul de administraţie a IMSP,,  Centrul de Sănătate Goteşti”

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Ciobalaccia”

    Comisia pentru Trecere în Evidenţa Militara a premilitarilor, recrutare-încorporare ;

   Comisia pentru Protecţia Copilului Aflat în Dificultate;

 

1.3 Butuc Sergiu, vicepreşedintele raionului  are următoarele responsabilităţi:

-organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

-participă la şedinţele consiliului raional;

-participă la zilele primarului, ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

- organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea serviciilor publice în domeniul asistenţei  sociale şi protecţie a familiei şi domeniul sănătăţii publice, diasporei, migraţiei şi dezvoltării;

 - asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional, altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea socială a raionulu, întocmeşte şi prezintă avizul pentru actele administrative în cauză;

 - analizează propunerile, obiecţiile, recomandările, sugestiile şi amendamentele formulate, parvenite în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului şi le prezintă autorităţii publice;

 - prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

  - coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

   - exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

  -  asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  sociale;

  - întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

   -coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale;

  -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi  în organele administraţiei publice locale;

   -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste  adresări, cereri;

  - examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

   - îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului.

 

2. Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului are misiunea de promovare a reformelor şi    

monitorizarea implimentării, realizării politicilor publice în  domeniile: învăţămînt,  educaţie, cultură, turism , tineret şi sport, social-culturale ale raionului .  

2.1 Coordonează activitatea următoarelor instituţii publice din raion:

    Direcţia Generală Învăţămînt ;

    Serviciul Cultură şi Turism;

    Domeniul Tineret şi Sport.

2.2 Conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

    Comisia pentru acordarea indemnizaţiei unice pentru conectarea la conducta de  gaze naturale a unor categorii de populaţie;

    Consiliul consultativ pentru turism.

2.3 Dl Dimcea Ion,  vicepreşedinte al raionului are următoarele responsabilităţi :

- organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

- participă la şedinţele consiliului raional, consiliului de administraţie şi consiliului consultativ al DGÎ, Consiliul raional de Tineret;

-participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

-asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind monitorizarea şi  implimentarea proiectelor investiţionale de infrastructura pe domeniile de care este responsabil şi întocmeşte, prezintă aviz pentru proiectele în cauză;

-analizează propunerile, obiecţiile, recomandările, sugestiile şi amendamentele formulate, parvenite în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului şi le prezintă autorităţii publice;

 -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

- organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, mese rotunde, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea serviciilor publice în domeniile de care este responsabil;

 -coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional pe domeniire de care este responsabil;

  -exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

 -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme ce ţin de domeniul investiţional şi infrastructural precum şi social-cultural a raionului a domeniirlor de care este responsabil;

 - coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale ;

 -întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

 -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

 -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

-examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

-îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

 

3. Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului are misiunea de promovare a reformelor, monitorizare a implimentării, realizării politicilor publice  în domeniile: agricultură, economie, relaţii funciare,  construcţii , servicii comunale, drumuri, transport ale raionului .

3.1   Coordonează activitatea următoarelor subdiviziuni ale Consiliului raional:

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională;

Direcţiei agricultură,economie şi relaţii funciare.

3.2  Conduce activitatea comisiilor  (consiliilor, grupului de lucru) raionale:

  Comisia pentru protecţia consumatorului;

Comisia de licitaţie a bunurilor;

  Grupul de lucru pentru realizare achiziţiilor publice în cadrul Consiliului raional;

  Comisia raională  pentru organizarea  transportului rutier  de  persoane  prin  servicii  regulate;

Comisia pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, monitorizarea procesului de achiziţie a grîului alimentar şi asigurarea necesităţilor populaţiei cu  pîine;

Comisia pentru indexarea depunerilor băneşti ale populaţiei;

Comisia pentru  recepţionarea şi  distribuirea ajutoarelor umanitare;

Comisia pentru acordarea îndemnizaţiei unice pentru construcţia, procurarea sau restaurarea caselor(locuinţelor) unor categorii de cetăţeni.

 3.3 Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului are următoarele responsabilităţi :

-organizează şi supraveghează pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi economice;

-participă la şedinţele consiliului raional;

-participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

-organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea domeniului economic;

-asigură întocmirea documentelor, materialelor analitice şi a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului raional, altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea economică a raionului şi  întocmeşte, prezintă aviz pentru proiectele în cauză;

 -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a direcţiilor,  serviciilor din subordine;

 - analizează propunerile, obiecţiile, recomandările, sugestiile şi amendamentele formulate, parvenite în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului şi le prezintă autorităţii publice;

- coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

 -  exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia,  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

 -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  economice;

-întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate, a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

-contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

- primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

-coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale ;

- examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

-îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile Consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 05.12.2019 Toatal vizitatori - 358333    Creat de Brand.MD