Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizi, sedinta CR din 26.09.2019, pru consultare publica(II)

Proiecte decizi, sedinta CR din 26.09.2019, pru consultare publica(II) imprimare

20.09.2019     805 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                         Proiect                                 

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                      

or. Cantemir

 

    Cu privire la modificarea deciziei nr.03/04-XXVI din 09.04.2019                                                                                 ,,Cu privire la desemnarea candidaţilor şi a candidaturilor de                                                                                   rezervă pentru constituirea de către Comisia Electorală Centrală                                                                                             a consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II Cantemir                                                                                  pentru desfăşurarea alegerilor generale locale  din anul 2019”

 

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  art.28, alin3 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, Hotărîrii  Comisiei Electorale  Centrale   nr      din       2019, examinând propunerea dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului despre modificarea candidaturilor propuse  de către  Consiliul raional Cantemir  Comisiei Electorale Centrale în consiliul electoral de circumscripţie pentru desfăşurarea alegerilor locale generale din anul 2019, avizul comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                                         DE CI D E:

 

01.Se ia act de informaţia prezentată de dl Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului privind modificarea deciziei nr.03/04-XXVI din 09.04.2019, se anexează.

 

02. Se modifică deciziei nr.03/04-XXVI din 09.04.2019 ,,Cu privire la desemnarea candidaţilor şi a candidaturilor de  rezervă pentru constituirea de către Comisia Electorală Centrală a consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II Cantemir  pentru desfăşurarea alegerilor generale locale  din anul 2019” după cum urmează :

  În p.01 se exclude poziţile ,,Danalachi Angela,jurist, şef, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;”, ,,______________________________________________________”şi se includ ,,_____________________________________________”,,,____________________________________________________________________________________________________________________”

 

03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale,altor persoane şi factori interesaţi şi publicului prin înmînare,expediere,afişare pe standul şi a  site Consiliului raional Cantemir  în termen de 10 zile.

 

04.Executarea deciziei prezente se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional .

 

 05.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                            _____________________                                                 

 

  Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

Proiect elaborat:_____________ Victoria Balan,

şef serviciu administraţie publică

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                           Anexă

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                                nr. 05/   -XXVI din    26 .09.2019

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                         Proiect                                 

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                     

or. Cantemir

 

           Cu privire aprobarea Regulamentului cu privire

la modul  şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de

construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic

 vulnerabile II

 

   În temeiul art. 43, alin.1, lit.(c), lit.(e), lit.(h)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4, alin.2 lit.(a) din Legea Republicii Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, Hotărîrii Guvernului nr.988 din 24.12.2012 ,,Cu privire la Unitatea de Implimentare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II,, , deciziei Consiliului raional Cantemir nr.01/01-XXVI din 07.02.2019, ,,Despre modificarea şi completarea deciziei nr.08/07-XXVI din 07.12.2017,, Despre  modificarea şi completarea deciziei nr.06/02-XXVI din 27.07.2017 ,,Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”,  Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 şi în conformitate cu:
   - Decizia nr. 5 a şedinţei Comitetului de Supraveghere al Unităţii de Implementare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 24 decembrie 2012 cu privire la Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II;
   - Legea nr. 182 din 11 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile II;    

   precum şi în scopul asigurării cu locuinţe sociale în Republica Moldova a persoanelor social/economic vulnerabile aflate în prezent în imposibilitatea de a accesa condiţii satisfăcătoare de locuit, , examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

01.Se aprobă:

     Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II, conform anexei;

     Minimul de venit al  gospodărie beneficiară, care  nu va fi  mai mic sau egal cu limita de venit__________, calculată în baza a 75% din salariul mediu lunar oficial egalizat de Scala Oxford pentru dimensiunea gospodăriei;

02. Se instituie Comisia raională pentru domeniul locuinţelor sociale în cadrul ,,Proiectului de construcţie a locuinţelor sociale pentru păturile socialmente vulnerabile II”a Consiliului raional Cantemir, în următoarea componenţă:

1.Ciobanu Andrei, preşedintele raionului,preşedinte al Comisiei;

2. Munteanu Viorica, şef DASPF ,vicepreşedinte al Comisiei;

3. Putregai Constantin, consilier raional;

4. Zaharia Ştefan, consilier raional;

5. Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional; 

6. Petreanu Nina, contabil-şef, aparatul preşedintelui raionului;

7.Specialist principal,aparatul preşedintelui raionului(responsabil de probleme juridice), persoană responsabilă de ţinerea Registrului de Evidenţă a Cererilor de Locuinţe sociale;

8. Popa Adela , consilier raional;

9 .Coşer Natalia ,reprezentant al AO.

 

03.Se stabileşte că:

       serviciul financiar din cadrul aparatului preşedintelui raionului va administra exploatarea locuinţelor sociale reconstruite prin intermediul Proiectului în or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.12, inclusiv apartamentele: nr.01, nr.02, nr.05, nr.06, nr.09, nr.10,  nr.13, nr.14, nr.17, nr.18 )bunuri imobile proprietate publică a raionului;

       în caz de eliberare din funcţii/posturi a membrilor, Comisiei pentru domeniul  locuinţelor sociale în cadrul ,,Proiectului de construcţie a locuinţelor sociale pentru păturile socialmente vulnerabile II”a Consiliul raional Cantemir, persoanele noi angajate vor prelua atribuţiile în cadrul Comisiei, fără a emite un act administrativ în acest sens.

 

04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa a factorilor interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui  raionului.

 

   Președintele ședinței                                                        _________________

 

        Avizat:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:__________Victoria Balan,                                                                                                                                          şef serviciu administraţie publică.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                               D E C I Z I E                     Proiect

nr.05/ -XXVI                                                                                 din 26.09.2019

or. Cantemir

  Cu privire la  pregătirea economiei şi

a instituțiilor din sfera socială către

sezonul rece, toamnă-iarnă 2019-2020

 

   În temeiul art. 43, alineatul (1), litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 10.08.2015 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină și culte,comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea  teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul Raional                                                                

DECIDE :

   01. Se ia act de nota despre măsurile privind pregătirea instituţiilor din domeniul social şi  a economiei raionului pentru activităţi în perioada toamnă-iarnă 2019-2020 prezentată de vicepreşedinţele  raionului domnul  Sergiu Butuc, (se anexează).

  02. Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu să:

   a) examineze la o şedinţă extraordinară din anul curent chestiunea “Cu privire la pregătirea obiectelor de menire social-culturală către sezonul de toamnă-iarnă 2019-2020”;

b) să reînnoiască și să perfecteze lista persoanelor social-vulnerabile care se află la limita sărăciei și care necesită sa fie asigurate cu lemne şi cărbune pentru perioada de toamnă-iarnă 2019-2020, să întreprindă măsuri suplimentare pentru a-i asigura cu resurse termoenergetice;

   c) să analizeze situaţia și să întreprindă măsuri concrete pentru optimizarea cheltuielilor legate de întreţinerea instituţiilor bugetare din teritoriu.

  03.   Dna Tatiana Manoli, şef direcţie generală învăţământ,  în comun cu autorităţile administrației publice locale de nivelul unu vor:

a) institui un control riguros privind respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute în bugetele UAT pe perioada rece pentru consumul de resurse energetice;

b) întreprinde măsuri concrete cu conducătorii instituţiilor de învățământ preuniversitar pentru conservarea energiei termice, realizării măsurilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă
2019-2020;

c) efectua pâna la 10 octombrie 2019  un control riguros privind existenţa contractelor încheiate de conducătorii instituţiilor bugetare subordonate cu furnizorii de resurse energetice şi în caz de depistare a lipsei acestora, vor obliga instituţiile bugetare să le încheie.

   04. Despre mersul executării deciziei în cauză se va informa Consiliul Raional Cantemir la  şedinţa ordinară a Consiliului Raional în luna  decembrie 2019.

   05. Monitorizarea  executării deciziei în cauză se pune în sarcina vicepreşedinţilor raionului dnii
Ion Dimcea, Bazilevici Anatolie şi Butuc Sergiu, controlul executării deciziei se pune în seama  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină
și culte şi comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 Preşedintele şedinţei                                                                    _________________                                                             

            Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

Anexă

la decizia Consiliului raional

nr.05 /  -XXVI din  26.09.2019                                                                                                                                             

Notă

cu privire la  pregătirea economiei şi  a instituţiilor din sfera socială

către sezonul rece, toamnă-iarnă 2019-2020

 

            Pregătirea obiectelor de menire social-culturală şi economiei raionului pentru perioada rece a anului se află permanent în atenţia autorităţilor publice locale, a agenţilor economici şi a factorilor de decizie, dat fiind că este o problemă de importanţă vitală pentru populație.

            Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr.91-N din 02.08.2019, a fost constituită comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea pregătirii obiectelor din sfera social-culturală şi a economiei raionului către sezonul rece  a anului 2019-2020.

            Comisia respectivă a elaborat programul de acţiuni privind măsurile de pregătire  a obiectelor din sfera socială şi a economiei raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020, unde au fost prevăzute direcţiile prioritare  de pregătire către sezonul  de toamnă –iarnă a instituţiilor de învățământ general, culturale, medicale, şi a spaţiului locativ.

            În scopul asigurării unei bune funcţionări, pe perioada rece a anului se întreprind următoarele măsuri: controlul riguros asupra resurselor energetice existente pentru asigurarea economisirii acestora şi îndeplinirea măsurilor cu privire la conservarea energiei; organizarea licitaţiilor publice de achiziţionare a combustibilului; efectuarea reparaţiilor curente în toate edificiile.

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT:

       O parte componentă a pregătirii instituţiilor de învăţământ către un nou an de studii este şi pregătirea lor către perioada rece a anului. În timpul verii paralel cu lucrările de reparaţii capitale, reparaţii curente s-a lucrat şi asupra surselor şi reţelelor termice. Toţi managerii instituţiilor de învăţământ au raportat că reţelele termice au fost reparate, achiziţionat combustibil şi pregătite pentru începerea sezonului de încălzire.

     De asemenea o parte de primării în gestiunea cărora se află instituţiile preşcolare din raion, au asigurat instituţiile cu cantitatea necesară de combustibil. Celelalte instituţii au în stoc rezerve de cărbune, lemne, biomasă suficiente, inclusiv pentru luna decembrie. Din necesarul de cărbune şi lemne în şcoli sunt stocate aproximativ 60 tone cărbune, 438,8 m³ lemn, 17 tone de biomasă. În instituţiile preşcolare sunt stocate 67 tone cărbune, 426,7 m³ lemn, 60,7 tone biomasă. Instituţiile de învăţământ care sunt conectate la gaz natural au sumele planificate disponibile, inclusiv luna decembrie, nici o instituţie nu are datorii la gaze. Pentru încălzirea cu gaze naturale, instituţiile şcolare au planificat suma de 1 780 000 lei, din eceasta disponibilă – 1 295 208 lei. În grădiniţe, pentru gaze naturale a fost planificată suma de 898 800 lei, din aceasta disponibilă – 485 219 lei. Nu sunt reţineri în pregătirea a 100% a sitemelelor de încălzire.

     Situaţia privind sursele termice din şcoli şi grădiniţe se prezintă astfel: din cele 30 şcoli şi 40 instituții de educație timpurie: au încălzire pe baza gazelor naturale – 23 instituţii, din ele 10 grădiniţe şi 13 şcoli; centrale termice autonome la cărbune şi lemne – 20 instituţii, din ele 10 grădiniţe şi 9 şcoli; încălzire pe bază de biomasă 100% (paie) – 3 instituţii: gimnaziul şi grădiniţa de copii din satul Ţiganca şi IP Gimnaziul „L. Chiriac” Antoneşti; cu peleţi 2 instituţii: gimnaziul Plopi şi gimnaziul din Coştangalia. Gimnaziul Vişniovca parţial (etajul II) asigură încălzirea la convectoare electrice; încălzirea la sobe – 27 instituţii, din ele 21 grădiniţe şi 5 şcoli (Haragîș, Ghioltosu, Acui, Cîșla, Cîrpești).

     Paralel cu cele menţionate în problema respectivă mai persistă şi neajunsuri: în majoritatea instituţiilor nu sunt încălzite blocurile alimentare şi sălile de sport.

     Conform Programului de acţiuni de pregătire a instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar
2019– 2020, în institu
ții au fost realizate sau sunt în curs de desfășurare reparațiile capitale. În baza informațiilor colectate din instituții s-a constatat:

1) Pentru reparațiile curente în 28 școli s-au planificat mijloace financiare în sumă de 937 400 lei. Gradul de realizare a reparațiilor curente, la data de 30.08.2018, este de 95%.

2) Pentru reparații capitale în școli au fost alocate mijloace financiare:

a) din bugetul de stat (componenta raională și bugetul instituției) în sumă de 3 613 400 lei pentru reparații capitale a diferitor obiecte în 16 instituții;

b) din diferite surse este alocată suma de 2 063 330 lei pentru reparații capitale a unor obiecte în instituțiile de educație timpurie;

c) din proiectul Can TREB este finanțată termoizolarea edificiului în Gimnaziul M. Eminescu Cantemir (5 023 860 lei);

d) din alte surse (donație): pentru reabilitarea blocului sanitar și blocului alimentar în Gimnaziul
N. Botgros” Chioselia – 350 00 lei;

3) Gradul de realizare a reparațiilor capitale, la data de 30.08.2018, constituie 90%, motivele sunt: lucrări de reparație pe o perioadă mai lungă (inclusiv luna noiembrie).

 

SECTORUL CANTEMIR  AL S.A „Drumuri-Cahul”:                                           

1.Necesitatea de material antiderapant  conform calculelor preliminare:

                           Total   -  1780 tone

2.Material  antiderapant pregătit  :                

 Amestec de nisip cu sare  - 70 t ; nisip - 460 t; sare -  49,3 t, Total- - 579,36 t

3.Maşini  şi utilaje care vor fi antrenate la dezăpezire :

Autogreidere-4;  DT-75 -2;  TO-30 încărcător-1; T-150 cu lamă – 1 unități; distribuitor de MAD-2 unități; KDM  ZIL- 131-1; MTZ -80 – 1 unități. Total : - 12 unitaţi


DIREC
ŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PROTECŢIE A FAMILIEI:

            Prin prezenta Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, vă informează cu privire la măsurile de pregătire pentru perioada toamnă-iarnă 2019-2020. În primăriile raionului Cantemir sunt deservite la domiciliu 209 beneficiari solitari, dintre care 29 persoane cu grad de dizabilitate de către 31 lucrători sociali. Persoanele deservite la domiciliu sunt în curs de pregătire către sezonul rece. Serviciul deservire la domiciliu va asigura persoanele singuratice și cetățenii inapți de muncă cu: Alimentarea cu prânz cald, aducerea la domiciliu a coletelor cu produse alimentare de la cantina socială de primăria s. Coștangalia; încălzirea sobelor; curățirea loturilor de pe lângă case de zăpadă, diverse servicii. Casele de copii tip familial activează – 8  CCTF plasați 25 copii. Asistență parentală profesionistă – 6 APP plasați 13 copii.           
     Persoanele pe perioada rece vor fi luate la eviden
ță pentru a fi cazate în centrul social Centru Multifuncțional ,,Casa Nadejda din comuna Pleșeni, raionul Cantemir. Unele persoane din primăriile r. Cantemir vor beneficia de Serviciu de suport monetar adresat familiilor persoanelor defavorizate.

 

DIRECŢIA CONSTRUCŢII, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI      REGIONALĂ

     În conformitate cu prevederele planului de pregătire a instituțiilor scolare către noul an de învățământ 2019-2020: Au fost organizate în perioada 12.08—19.08.2019 cursuri de pregătire profesională cu ulterioara atestare a operatorilor cazangeriilor și a responsabililor de exploatare a cazangeriilor  la gaze. Cursurile au fost petrecute de către instituția specializată în domeniu ”Centrul de instruire Cahul”. Examenele de atestare toți cursanții le-au susținut în fața reprezentantului Inspectoratului Securitate Gaz.   
     Toate institu
țiile de învățământ care au în posesie cazangerii la gaze au delegat operatorii și responsabilii de exploatare la cursurile date. În cadrul Programului Național Drumuri bune pentru Moldova în 2019 au fost alocate surse în volum de 11mln 134 mii lei pentru reparația drumurilor în teritoriul raionului Cantemir. Practic în fiecare localitate a raionului selectate se repară porțiuni de drum (în special asigurarea accesului la instituțiile de învățământ) la sume de la 03 la 0.7 ml lei mln lei în fiecare localitate. A fost semnat contractul de reparatie a drumurilor din teritoriul raionului Cantemir din sursele prevăzute de Fondul Rutier raional. Contractul prevede reparația a 3 km de drum în asfalt la suma de 6mln lei și a circa 1,5 km de drum în variantă albă la suma de 1mln 200 mii lei. Lucrările sunt executate la nivelul de 90 % .

 

 

SERVICIUL CULTURĂ ȘI TURISM:

În raion activează 43 cămine culturale, dintre care 23 sunt special construite, 20 activează în edificii adaptate. Necesită reparaţii capitale 11 edificii de cultură (Acui, Cania, Cociulia, Cîrpeşti, Cîşla, Flocoasa, Ghioltosu, Goteşti, Haragîş, Ţolica şi Vîlcele). Casa de cultură din s. Stoianovca este în stare avariată mai mult de 10 ani.    

         Majoritatea căminelor de cultură nu dispun de sisteme de încălzire, parţial se încălzesc cu sobe doar căminele culturale din satele Ciobalaccia, Hîrtop, Cociulia şi Capaclia.

Sunt conectate la reţeaua de gaze naturale: Casa Raională Cultură, Şcoala de Arte Cantemir, Filiala Şcolii de Arte din s. Baimaclia, Filiala Şcolii de Arte din s. Goteşti   şi Casa Cultură din
s. Baimaclia, unde se încălzesc 3 birouri de lucru prin convectoare. 

  Este imposibilă încălzirea sălilor de spectacole cu sobe în căminele de Cultură din motivul volumului mare a acestora. Pot fi încălzite cu sobe sau cămine electrice doar cabinetele de lucru.    

Bibliotecile publice din raion constituie 46 din care 18 biblioteci sunt amplasate în Case de Cultură, 28 îşi au sediul în încăperi reamenajate (primării, şcoli ş.a.) 10 biblioteci publice săteşti dispun de sobe (Capaclia, Hîrtop, Toceni, Iepureni, Coştangalia, Flocoasa, Stoianovca, Şamalia, Vişniovca,  Ciobalaccia. ). Se încălzesc parţial cu cămine electrice 19 biblioteci  din satele Cania, Enichioi,   Constantineşti, Cîşla, Goteşti, Crăciun, Cîrpeşti copii, Ghioltosu, Hănăseni, Leca, Lingura,   Suhat, Taraclia (Plopi), Taraclia (Sadîc), Ţolica, Ţărăncuţa, Haragîş, Vîlcele, Acui, cu condiţionere se încălzesc 5 biblioteci: Tartaul, Porumbeşti, Antoneşti, Chioselia, Cîrpeşti, sunt conectate la reţeaua de gaz 9 biblioteci: Cociulia, Cociulia copii, Cîietu, Pleşeni, Sadîc, Cantemir, Cantemir copii, Baimaclia, Baimaclia copii. Sunt conectate la încălzire autonomă 2 biblioteci: Ţîganca (primărie) şi Lărguţa (gimnaziu).

 Muzeul etnografic din s.Tartaul dispune de încălzire autonomă cu cazan (gaz, lemne) însă nu este funcţionabil, parţial se încălzeşte cu condiţioner. Muzeul de istorie „D. Cantemir” or. Cantemir este amplasat în edificiul Casei raionale Cultură, dispune de încălzire autonomă.  

Necesarul de aprovizionare pentru perioada de iarnă 2019-2020 cu materiale combustibile pentru instituţiile de cultură pe raion constituie 16 tone cărbune şi 66 steri de lemn.

 Sursele financiare pentru reparaţii şi aprovizionare cu materiale combustibile sunt preconizate în toate instituţiile de cultură, dar până în prezent nu sunt valorificate.

Rezerve de materiale combustibile nu sunt depistate.

Este necesar de a include toate instituţiile de cultură în proiectul de gazificare. 

Lista instituţiilor de cultură care necesită aprovizionare cu combustibil:

Nr./o

Denumirea instituţiei, localitatea

Necesarul de cărbune (tone)

Aprovizionat

Necesarul de lemne (steri)

Aprovizionat

1

Căminul Cultural s. Hîrtop

1,0

-

2,0

-

2

Căminul Cultural s. Capaclia

1,0

-

2,0

-

3

Căminul Cultural s. Cociulia

1,0

-

2,0

-

4

Căminul Cultural s. Ciobalaccia

1,0

-

2,0

-

5

Biblioteca publică s. Capaclia

1,0

-

5,0

-

6

Biblioteca publică s. Hîrtop

1,0

-

4,0

-

7

Biblioteca publică s. Epureni

1,0

-

3,0

-

8

Biblioteca publică s. Flocoasa

1,0

-

8,0

-

9

Biblioteca publică s. Stoianovca

1,0

-

5,0

-

10

Biblioteca publică s. Şamalia

1,0

-

3,0

-

11

Biblioteca publică s. Vişneovca

1,0

-

5,0

-

12

Biblioteca publică s.Ciobalaccia

1,0

-

5,0

-

13

Biblioteca publică s.Toceni

1,0

-

3,0

-

14

Biblioteca publică s.Coştangalia

1,0

-

4,0

-

15

Biblioteca publică s.Ţiganca

1,0

-

8,0

-

 

Total

15,0

-

61,0

-

 

 

 

SERVICIUL SITUAŢII EXCEPŢIONALE

     Conform Dispoziţiei nr. 222-d din 06.08.2019 a Şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, privind asigurarea securităţii în domeniul apărătii împotriva incendiilor şi protecţiei civile în instituţiile de învăţămînt către începutul anului de studii 2019-2020, de către seviciul prevenţie al Secţiei SE Cantemir s-au fost întreprinse următoarele măsuri:

1. Au fost înaintate recomandările factorilor de decizie, privind asigurarea securităţii în domeniul apărătii împotriva incendiilor şi protecţiei civile la instituţiile de învăţămînt din raion.

2. În cadrul şedinţelor desfăşurate la direcţia generală de învăţămînt, factorilor de decizie al instituţiilor li s-a adus la cunoştinţă respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi acţiunile primare de lichidare în caz de incendiu şi în domeniul protecţiei civile.

3. În programul de studii 2019-2020 la instituţiile de învăţămînt sunt inluse ore privind securitatea în domeniul apărătii împotriva incendiilor şi protecţiei civile.

4. Întru realizarea activităţii de informare şi familiarizare cu regulile de AÎI a populaţiei în instituţiile de învăţământ, au fost avizate aviziere pe panourile informative în locurile publice din raion.

 

INSTITUŢIILE MEDICALE:

    Sunt planificate lucrările de profilaxie, control tehnic, control de funcţionare a cazangeriei autonome în spital şi a staţiei autonome de energie electrică. Sunt  în proces de evaluare şi  reparaţie reţelele de încălzire şi de aprovizionare cu apă potabilă. Sunt încheiate contractele respective despre aprovizionarea instituţiei cu resurse energetice, apă potabilă şi gaze naturale. Sunt programate surse financiare pentru efectuarea lucrărilor sus-numite .

 

IMSP „SPITALUL RAIONAL CANTEMIR” :

 Administrația IMSP Spitalul Raional Cantemir” informează pregătirea instituției pentru sezonul de iarnă 2019 – 2020:   
1. S-au efectuat repara
ții curente în secțiile spitalului și în cazangeria autonomă a instituției.

2. Se efectuează controlul metrologic a dispozitivelor respective.

3. Se efectuează lucrări de reparații a sistemului de încălzire, de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

4. Sunt programate surse financiare necesare pentru încălzirea instituției pentru perioada rece.

5. Datorii creditoare la acest compartiment nu sunt.

6. Toți operatorii cazangeriei sunt atestați.

 
IMSP CS CANTEMIR

  In toate OMF/OS au fost verificate mijloacele de intervenție și protecție, au fost reparate cele cu defecțiuni: panouri de incendiu, ladă de nisip, hidranți, echipament persoanelor de protecție. Sunt încheiate contracte cu întreprinderi de profil pentru serviciile de verificare a stingătoarelor și termenilor de valabilitate a lor, precum și verificarea, testarea sobelor și coșurilor de fum. Contractul de unică sursă pentru procurarea lemnelor de foc este încheiat cu ÎS Moldsilva, la data de 10.04.2019, sub nr. 20, transportat la locul de destinație până la 30.07.2019 Contract nr. 19-04/19 din 19.04.2019 conform cerințelor IMSP CS Cantemir.  Sunt verificate și actualizate planurile de protecție și intervenție în situații urgente. Sistemele de încălzire în instituție precum și la OMF și OS se verifică și se mențin în stare de funcționare. Angajații IMSP CS sunt instruiți conform protecției muncii o data la 6 luni.  

IMSP CS COCIULIA

   Instituțiile medicale din teritoriul gestionat dispun de gaze naturale (pentru CS Cociulia şi OMF Sadâc), pentru celelalte-sunt stocate cca 31 steri lemn de foc, care va fi procurat în luna septembrie  2017 .

   OMF Capaclia – 8 steri;   OMF Vişniovca- 8 steri;  OMF Haragăş -5 steri;  OMF Şamalia – 5 steri

  OMF Taraclia – 5 steri; Stocul de lemn la data de 01.05.2016 în total – 3,2 steri.

Sobele și convectoarele au fost verificate de către societatea antiincendiară.

Este programată instruirea operatorului de exploatare a cazanului de gaz.

IMSP CS BAIMACLIA

      Oficiul CS Baimaclia este conectat la gaz natural, suma de bani necesară pentru încălzire este programată. Oficiile medicilor de familie și oficiile de sănătate se încălzesc cu sobe  la  lemne, contractul de procurare este semnat ,banii transferați, lemnele au fost livrate în toate oficiile.

La toate oficiile s-au schimbat ferestre și uși după necesitate, cu scop de conservare a energiei.

IMSP CS CIOBALACCIA

  A fost perfectat  contractul pentru achiziţionarea lemnelor pentru OMF Tartaul şi OS Flocoasa.   Au fost planificaţi pentru achiziţionarea lemnelor, s-a perfectat și semnat contractul de asigurare cu gaze a CS Ciobalaccia şi contractul Cu Darnic Gaz privind furnizarea gazelor naturale.  Pe parcursul următoarelor săptămâni vor fi verificate sobele la  OMF Tartaul şi OS Flocoasa, pentru asigurarea bunei funcţionări.

IMSP CS GOTEŞTI

 Pentru sezon rece 2018-2019  a fost planificată suma necesară pentru procurarea lemnelor de foc  şi pentru achiziţionarea cărbunelui.  Până la sfărşitul lunii septembrie se planifică conectarea la conducta de gaze. În caz că nu se reușește, încălzirea va fi în continuare cu lemne și cărbune.

CENTRUL  SĂNĂTATE  PUBLICĂ CANTEMIR

Instituţia este pregătită  pentru activitate în perioada sezonului rece 2019-2020, instituția dispune de microcentrală termică autonomă  la gaze naturale, este angajată o persoană pregătită în domeniul funcţionării, securităţii muncii, care dispune de echipamentul necesar pentru securitatea antiincendiară.

ORAȘUL CANTEMIR:

Pentru perioada rece  2019-2020 sunt planificate surse financiare pentru:

  • verificarea şi reparația (după necesitate) a sistemelor de aprovizionare cu apă, gaze, energie electrică şi termică a instituțiilor preșcolare din oraș – 108000 lei;
  • livrarea gazelor naturale la instituţiile preşcolare – 535000 lei;
  • lucrări de profilaxie pentru buna funcţionare a cazangeriilor (pentru reparația cazanelor,  verificarea contoarelor, atestarea operatorilor) – 1000 lei;
  • lucrări de dezăpezire și aprovizionare cu material antiderapant pentru trotuare și drumuri in sumă de 35000 lei;

Î.M.” Apă Canal Cantemir”vor:

  • acoperi fântânile de apă şi canalizare;
  • revizui pompele de apă de la nivelul I şi II.
  • În comun cu locatarii, vor revizui sistemele de apă şi canalizare în subsoluri pentru evitarea scurgerii şi inundaţiei în blocurile locative;

Grădiniţa de copii nr. 1

Pentru  pregătirea   instituţiei către noul an de studii 2019 – 2020 sunt preconizate lucrări de reparație a grupelor, holului. Materialele pentru reparație vor fi procurate din bugetul instituției în sumă de 50000 lei. Lucrările de reparație a grupelor vor fi realizate de către angajații instituției împreună cu părinții copiilor. În ceea ce privește blocul alimentar din instituție, în baza prescripției nr. 0044901 a Direcției raionale pentru siguranța alimentelor din data de 05.09.2018 este necesară reparația capitală a acestuia, însă mijloace financiare în bugetul instituției nu sunt.

Pregătirea instituţiei către perioada rece a anului 2019:

     Pentru pregătirea instituției către perioada rece a anului în anul curent sunt planificate mijloace financiare pentru: energia termică 93468,48 lei, mijloace financiare care acoperă o bună parte din necesarul pentru încălzirea instituției; energia electrică 42317,39 lei, mijloace financiare preconizate pentru lunile iunie – decembrie 2019; apă și canalizare suma de 23481,80 lei, mijloace financiare preconizate pentru lunile iunie – decembrie 2019. O problemă majoră rămâne a fi rețeaua  electrică din instituție  care  necesită o verificare a stării acesteia  conform prevederilor  actelor normative în vigoare referitoare la verificarea  și exploatarea instalațiilor electrice a instituțiilor pentru copii.

 

Grădiniţa de copii nr. 2

O parte componentă a pregătirii instituției către un nou an de studii este și pregătirea loc către perioada rece a anului. Pentru a obține rezultate eficiente într-o educație de calitate este nevoie și de condiții calitative. În acest scop ne propunem diverse lucrări de renovare, reparații curente a clădirii instituției, pentru care s-au aprobat 34500 mii lei, și anume reparații curente:    
     - în toate cele 9 grupe ce activează, se vor face repara
ții curente;

     - în sala de festivități, birouri și holurile instituției;

     - în blocul alimentar și în special ventilarea blocului alimentar, deoarece în perioada rece a anului tavanul mucegăiește (proces-verbal de control nr. 19 din 20.02.2019 a ANSA, blocul alimentar necesită reparație capitală, deoarece pavimentul, faianța de pe pereți și sistemul de canalizare este în stare deplorabilă);

     - în depozite.

            În perioada rece a anului, instituția se încălzește pe bază de gaz natural. Pentru  anul acesta pentru gaz s-au aprobat suma de 333000 lei, din ei fiind executați 120385,69 lei. Pentru energie electrică s-au aprobat suma de 55000 mii lei, s-au executat 2688,24 mii lei. Pentru apă și canalizare s-au aprobat 45000 mii lei, s-au executat 12976,20 mii lei.

             

 

         Vicepreședinte al  raionului                                                             Sergiu Butuc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                 din 26.09.2019

or. Cantemir

 

       Cu privire la programul de activitate a

subdiviziunilor Consiliului raional şi  al

aparatului  preşedintelui raionului  pe

semestrul II al anului 2019

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestrul II , anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

       01. Se aprobă programul de activitate al Consiliului Raional,a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestrul II, anul 2019 după cum urmează:

         aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

        direcţia finanţe(anexa nr.2 );

        direcţia construcţii,gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională(anexa nr.3 );

        direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

        direcţia generală învăţămînt(anexa nr.5 );

        direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 );

        serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

       02. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

       03. Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus- menţionat se pune în seama  secretarului consiliului raional şi a vicepreşedinţilor raionului.

       04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

       05. Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul I ,  anul 2020.

        06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu 

 

 

  

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                              D E C I Z I E                                   Proiect

nr.05/ -XXVI                                                                                           din 26.09.2019

or. Cantemir

 

     Despre demersul    „GMG PRODUCŢION” SRL

 cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune        

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului „GMG PRODUCŢION” SRL  nr.098/2019 din 20.08.2019 , examinând avizele  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

        01.Se ia act de nota despre demersul „GMG PRODUCŢION” SRL nr.098/2019 din 20.08.2019 cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

 

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr..29/19 „L”  din 10.01.2019, din data de 15 septembrie 2019.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factori interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2020.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                ___________________   

 

    Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.05/-XXVI din 26.09.2019

 

 

Notă informativă

despre  demersul  „GMG PRODUCŢION” SRL  cu privire la

rezilierea contractului de  locaţiune

 

 

 

         În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului  demersului „GMG PRODUCŢION” SRL nr.098/2019 din 20.08.2019  se solicită  rezilierea  contractului de locaţiune  nr..29/19 „L”  din  10.01.2019.

     Se propune acceptarea rezilierii contractului de locaţiune nr.29/19 „L” din 10.01.2019, începănd cu data  de 15 septembrie 2019.

 

 

 

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                               

D E C I Z I E

 

nr.05/-XXVI                                                                                           din 26.09.2019

or. Cantemir

 

     Despre cererea S.A.,,Moldtelecom” Cu privire la

modificarea deciziei nr.09/18-XXVI din 06.12.2018

 Despre demersul   S.A ,,Moldtelecom”cu privire

la semnarea contractului de acces pe proprietatea

publică şi aprobarea condiţiilor de acces pe

 proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir

 

 

           În temeiul art. 43 (1) lit. c), art.74-77  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice,Legea nr.121-XVI din04.05. 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06. 2002 , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, demersului nr.01-06-06/6821 din 04.06.2019 a S.A ,,Moldtelecom”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

     

01. Se modifică decizia  consiliului raional nr.09/18-XXVI din 06.12.2018  ,,Despre demersul   S.A ,,Moldtelecom”cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică

şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir”,după cum urmează:

În pct.03 sintagma  ,,pe o perioadă de 10 ( zece ) ani” se substituie cu sintagma,, pe toată perioada de funcţionare a reţelelor publice de comunicaţii electronice”.     

 

  02. Decizia se  aduce la cunoştinţa S.A ,,Moldtelecom”, publicului şi altor factori interesaţi în termen de 10 zile prin înmînare , expediere , afişare pe stand, publicare pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

 

  03.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                 ____________________

                                                             

    Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                               

D E C I Z I E

 

nr.05/ -XXVI                                                                                           din 26.09.2019

or. Cantemir

 

     Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 consiliului raional nr.06/01-XXVI din 27.07.2017

,, Cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate

 asupra unor bunuri imobile proprietate privată de

către unitatea administrativ- teritorială Cantemir de

nivelul II”

 

 

     În temeiul  art. 43, alin.1, lit.(d) şi (e) , art.74 alin.(3,4,5), art.77 din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.3, lit.(c), art.4, alin.1, art.8, alin.(6)  din  Legea nr.523-XVI din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, capitolului  II din Legea nr.75 din 30.04.2015 ,,Cu privire la locuinţe”, Hotărîrii Guvernului nr. 988 din 24 decembrie 2012 cu privire la Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, Ordinului nr.75 din 14.05.2014,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II”, deciziei nr. 06/02-XXVI din 27.07.2017 ,, Cu privire la acordul de participare la implementarea Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile”,  examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional      

                                                                       D E C I D E :

      01.Se modifică şi se completează decizia consiliului raional nr.06/01-XXVI din 27.07.2017

,, Cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile proprietate privată de către unitatea administrativ- teritorială Cantemir de nivelul II”, după cum urmează:

 

       În pct.02 sintagma ,, în bunuri domeniul privat” se substituie cu sintagma ,, în bunuri domeniul public”;

        În pct.03 sintagma,, Oficiul Teritorial Cantemir a Î.S.,,Cadastru” se substituie cu sintagma ,,Agenţia Servicii Publice” .

 

 02.După pct.04, decizia se completează cu următorul punct, inclusiv:

Se atribuie statut de locuinţe sociale, bunurilor imobile, proprietate publică a raionului Cantemir, situate pe adresa, or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.12,( inclusiv apartamentele : nr.01, nr.02,nr.05,nr.06,nr.09,nr.10,nr.13,nr.14,nr.17,nr.18).

 

    03.Decizia se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi, publicului prin afişare pe stand, publicarea pe site-ul consiliului raional  şi în Registrul de stat al actelor locale în termen de 10 zile.   

    

     04.Controlul asupra executării deciziei date se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

                                     

  Preşedintele şedinţei                                                                   _________________                                                    

  

                Avizat: 

 Secretar  al  consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin