Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 26.09.19, pentru consultare publica

Proiecte decizii, sedinta CR din 26.09.19, pentru consultare publica imprimare

20.09.2019     1053 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

Proiect

nr. 05 /-XXVI                                                                                          din 26.09.2019

or. Cantemir

   Despre închiderea serviciului casă de copii

de tip familial: Zaharia Gheoghe și Zaharia

Natalia, satul Tartaul, raionul Cantemir.

 

      În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dlui Zaharia Gheorghe despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial:  Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia, satul Tartaul , raionul Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

                                                                          D E C I D E:

   01.Se ia act de nota despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia, satul Tartaul , raionul Cantemir (se anexează).

   02.Serviciul casă de copii de tip familie sus vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezorăria teritorială Cantemir.

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență social și protecție a familiei Cantemir.

   04.Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina, vicepreşedintelui raionului Cantemir pe  probleme socială.

  05.Decizia întră în vigoare la momentul adoptării.

  06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcției asistență socială, altor factori interesați și publicului în termen de 10 zile și se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

   07.Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul I 2020 de către DASPF.

    08.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                               

 Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

 

                                                                                                                                                                            Anexa nr. 01

                                                                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr. 05/-XXVI din 26.09.2019

 

N O T Ă

despre  închiderea serviciului casă de copii de tip familial

Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia, locuitori satul Tartaul , raionul Cantemir

 

 

        Serviciul Casă de copii de tip familial Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia satul Tartaul, raionul Cantemir activează în baza Decizia Consiliului Raional, nr. 04/13 – XXIV din 24.09.2009 “Despre acordul deschiderii și înregistrării Casei de copii de tip familial: Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia, satul Tartaul, raionul Cantemir” pînă la data de 18.11.2019, cînd a depus cererea de inchidere.

            Pe perioada activității  serviciului casă de copii de tip familial Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia, satul Tartaul, raionul Cantemir familia a avut la îngrijire patru copii. Printre copii plasați în Casa de copii de tip familial Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia au fost Coroi Daniela a.n. 17.09.2006, Coroi Eugenia a.n. 12.09.2008 plasați la data de 24.09.2009 și copiii Rotaru Dumitru a.n. 22.11.2006 și Rotaru Mihaela a.n. 25.04.2004 plasați la data de 17.01.2017.

Pe parcursul plasamentul copiilor în familia Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia copiii au fost bine îngrijiți și asigurați cu toate cele necesare pentru creșterea armonioasă în familie. În perioada activității cet. Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia au dat dovadă de cele mai înnalte competențe de lucru cu copiii aflați în situație de risc. De asemenea părintele-educator permanent participa la ședințele de instruire continuie și ședințele de supervizate organizate de către Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Cantemir.

La începutul anului 2019 familia Zaharia a depus o cerere în instanța de judecată cu privire la încuviințarea adopției copiilor Coroi Daniela și Coroi Eugenia aflate în plasament. La data de 18.06.2019 Judecătoria Cahul a încuviințat adopția copiilor Coroi Daniela și Coroi Eugenia.

La data de 18.06.2019 Dl Zaharia Gheoghe a solicitat încetarea activității în cadrul Serviciului Casă de Copii de Tip Familial, din motive personale.

La data de 18.07.2019 în cadrul Comisiei raionale penru protecția copilului aflat în dficultate din raionul Cantemir s-a dat aviz pozitiv pentru închiderea serviciului Casă de copii de tip familial Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia din satul Tartaul, raionul Cantemir.

Se propune Consiliului Raional Cantemir de a închide serviciul Casă de copii de tip familial Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia, satul Tartaul, raionul Cantemir.

 

 

 Şef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr. 05 /-XXVI                                                                                          din     .09.2019

or. Cantemir

 

      Cu privire la aprobarea Programului

raional  de prevenire si control al diabetului

zaharat pentru anii 2019-2021

    În conformitate cu art.43 alin (2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.239 -XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind acesul la informaţie, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.96 din 16.02 .2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transperanţa în procesul decizional", în scopul executării Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.82 din 12.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2012, nr 126- 129, art. 412), in scopul reducerii morbidităţii, dizabilităţii şi mortalităţii populaţiei prin diabet zaharat şi complicaţiilor acestuia, precum şi în temeiul Legii nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) şi art.2 lit.h) şi art.20 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 -XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, si în conformitate cu Hotarirea de Guvern nr.1030  din 30.11.2017  “Cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni  privind implementarea acestuia”,  examinând avizele comisiei consultative

                                                                           DECIDE:

01. Se ia act de nota privind aprobarea Programului raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2019-2021, prezentată de către dna Olga Hîţu, şef IMSP CS Cantemir, (se anexează).

02.Se aprobă:       

   Programul raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2019-2021,    conform anexei nr.1;            

   Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2019-2021, conform anexei nr.2;

    Consiliul raional de conducere al Programului raional de prevenire şi combatere a diabetului   zaharat pentru anii 2019-2021.

03.Se instituie  Consiliul raional de conducere al Programului raional de prevenire si combatere a diabetului zaharat, conform anexei nr.3

 04.Se stabileste ca, in cazul eliberarii din functie a persoanelor care fac parte din component Consiliului nominalizat  , atributiile lor in cadrul acestuia vor fi executate de persoanele  nou  desemnate in posturile respective, fara a aproba o noua decizie.

     05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile și se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

 06.Controlul executarii prezentei decizii se pune in sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: ănvatamânt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activitaţi social- culturală si turism.

 

Preşedintele şedintei                                                               ____________

   Avizat   :

 

Secretar al consiliului raional                                           Ludmila Ţurcanu

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

Proiect

nr. 05 /-XXVI                                                                                          din 26.09.2019

or. Cantemir

 

        Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului

Raional al Tinerilor Cantemir

 

     În temeiul art. 43 alin. (1) lit. g) din Legea R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii cu privire la Tineret nr. 215 din 29.07.2016, ordinului nr. T/303 din 31.10.2016 al  ministrului Tineretului şi sportului al Republicii Moldova ”Cu privire la aprobarea Regulamentul - cadru privind ornanizarea şi funcţionarea Consiliului local al tinerilor, decizia Consiliului Raional nr. 03/01-XXVI cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a raionului  Cantemir pe anii 2016-2020, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţământ, cultură, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                                            D E C I D E :

 

01.  Se ia act de nota informativă prezentată de către specialistul principal responsabil de domeniul tineret şi sport din cadrul aparatului presedintelui raionului.  (se anexează)

02.  Se sprobă Regulamentul privind ornanizarea şi funcţionarea Consiliului Raional al tinerilor Cantemir. (Se anexează)

03.  Responsabil de moitorizarea activităţilor Consiliului raional al Tinerilor Cantemir, se pune în sarcina specialistul principal responsabil de domeniul tineret şi sport din cadrul aparatului presedintelui raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  persoanelor interesați și publicului în termen de 10 zile și se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte şi comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţământ, cultură, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

    

 

   Preşedintele şedinţei                                                                      ___________________                                                                    

 

         Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:_______________ Svetlana PETREANU

Speciliat principal responsabil de domeniul tinere şi  sport

 


 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                  

                                                                                                    nr.  05/ - XXVI din 26.09.2019

                  

 

Notă informativă

cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea

şi funcţionarea Consiliului Raional al Tinerilor Cantemir

 

 

Consiliul Local al Tinerilor, este o formă de reprezentare a tinerilor la nivel local, creat la iniţiativa tinerilor din comunitate şi aprobat prin decizia Consiliilor locale ale autorităţilor publice locale de nivelul I şi II în temeiul Legii privind administraţia publică locală. Consiliul este menit să asigure participarea activă a tinerilor la viaţa locală şi regională, în special, în procesul de luare a deciziilor în ceea ce îi privesc.

Consiliul este organizat şi funcţionează independent, scopul căruia este altul decît obţinerea de venit, este apolitic şi are rol consultativ. Autoritatea publică locală asigură Consiliul cu spaţiu pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor în vederea realizării obiectivelor sale.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Carta Europeană cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale, Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la drepturile copilului, Legea cu privire la tineret, alte acte legislative în vigoare, Hotărîrile Guvernului, în special Strategia pentru tineret, deciziile autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi cu prezentul Regulament.

  

Elaborat: Svetlana PETREANU

Speciliat principal responsabil de domeniul tineret și sport

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

Proiect

nr. 05 /-XXVI                                                                                          din 26.09.2019

or. Cantemir

 

 

     Cu privire la încorporarea în serviciul militar 

în termen, serviciul militar cu termen redus

şi serviciul civil a recruţilor din raionul

Cantemir în toamna anului 2019

 

În conformitate cu prevederile  articolelor 28, 29 din Legea Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii Republicii Moldova nr.156-XVI din 06.07.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ–militară”, în temeiul art. 43, alin. 2 şi art. 19 alin. 4 din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Cantemir

DECIDE:

01. Se pune în sarcina Secţiei administrativ-militare a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurarea în perioada 27.09.2019 –30.01.2020  activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

 02. Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

03. Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

 04. Direcţia Finanţe (dl Veaceslav Cozma) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2019.

Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

05. Se obligă directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Iurie Mihăescu şi directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dna Hîţu Olga în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897 din 23.07.2003, cap. II:

a) să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în perioada 27.09.2019 –30.01.2020;

c) condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare;

d)  prezentarea până la 27.09.2019 în SAM Cantemir a listelor recruţilor a.n. 1993-2002 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale;

e) să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

06. Primarii raionului Cantemir vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor, conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în      localitate(-tăţi) a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

07. Se aprobă sarcina de încorporare în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

 08. Se recomandă SAM Cantemir să organizeze  şedinţa instructiv–metodică privind pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

09. Şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

10. Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămânal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

11. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                                       _________________

 

  Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                                        Ludmila Ţurcanu

 

 Elaborat : Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major ____________           Vasilii PARFENI 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Anexa nr.1

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.05/-XXVI  din 22.09.2019

 

COMISIA

raională de recrutare – încorporare  a cetăţenilor în serviciul militar

Preşedintele comisiei:

S. Butuc             

vicepreşedinte al raionului Cantemir;             

Vicepreşedintele comisiei:

V. Parfeni           

şef  SAM Cantemir.

Locţiitorul preşedintelui comisiei:

I. Domenco

specialist pe problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, aparatul preşedintelui raionului Cantemir;

Membrii comisiei:

B. Sava        

Reprezentantul organelor Afacerilor Interne

 

I. Sarioglo                

Reprezentantul Departamentului           

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                            

 

A. Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

 

Psiholog:  

Secretar:                                                 

 

L.Popov

Z. Postu

 

Specialist superior, SAM Cantemir.

Specialist superior, SAM Cantemir

 

 

COMPONENŢA

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

Anton Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

  Membrii comisiei:

 

E. Ciobu               

- medic terapeut

L. Voloceai          

- medic chirurg

V. Nistor

 V. Nistor                        

- medic psihiatru

- medic neuropatolog

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli            

- medic dermatolog

S. Guţuleac           

- medic oftalmolog

Iu. Miron

- medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

 

V. Hîţu                    

- medic terapeut

I. Topadă                  

- medic chirurg

V. Nistor                 

- medic psihiatru

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli              

- medic dermatolog

L. Arnauţanu           

- medic oftalmolog

V. Nistor                    

- medic neuropatolog

Iu. Miron                 

- medic stomatolog

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI 

 

 

 

 Anexa nr.2

                                                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                                                               nr.05/-XXVI  din 26.09.2019

                    

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

III

1.       

Antoneşti

27.09.2019

05.11.2019

16.12.2019

2.       

Baimaclia

28.09.2019

06.11.2019

17.12.2019

3.       

Cania

01.10.2019

07.11.2019

18.12.2019

4.       

Capaclia

02.10.2019

08.11.2019

20.12.2019

5.       

Cantemir

03.10.2019

11.11.2019

23.12.2019

6.       

Chioselia

04.10.2019

12.11.2019

24.12.2019

7.       

Ciobalaccia

07.10.2019

13.11.2019

26.12.2019

8.       

Cîietu

08.10.2019

14.11.2019

27.12.2019

9.       

Cîrpeşti

09.10.2019

15.11.2019

30.12.2019

10.   

Cîşla

10.10.2019

18.11.2019

03.01.2020

11.   

Cociulia

11.10.2019

19.11.2019

06.01.2020

12.   

Coştangalia

14.10.2019

20.11.2019

08.01.2020

13.   

Enichioi

15.10.2019

21.11.2019

09.01.2020

14.   

Goteşti

16.10.2019

22.11.2019

10.01.2020

15.   

Haragîş

17.10.2019

25.11.2019

13.01.2020

16.   

Lărguţa

18.10.2019

26.11.2019

14.01.2020

17.   

Lingura

21.10.2019

27.11.2019

15.01.2020

18.   

Pleşeni

22.10.2019

28.11.2019

17.01.2020

19.   

Plopi

23.10.2019

29.11.2019

20.01.2020

20.   

Porumbeşti

24.10.2019

02.12.2019

21.01.2020

21.   

Sadîc

25.10.2019

03.12.2019

22.01.2020

22.   

Stoianovca

28.10.2019

04.12.2019

24.01.2020

23.   

Şamalia

29.10.2019

06.12.2019

27.01.2020

24.   

Tartaul

30.10.2019

09.12.2019

28.01.2020

25.   

Toceni

31.10.2019

10.12.2019

29.01.2020

26.   

Ţîganca

01.11.2019

11.12.2019

30.01.2020

27.   

Vişniovca

04.11.2019

13.12.2019

31.01.2020

în  toamna 2019- iarna anului 2020 în secţia administrativ-militară Cantemir

 

 

Zilele de activitate a comisiei de recrutare-încorporare:

În fiecare zi până la data de 30.01.2020

 

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                   Anexa nr.3

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.05/-XXVI din 26.09.2019

 

 

SARCINA

de prezentare a recruţilor pentru selectare, privind încorporarea

în serviciul militar în termen pe primării în toamna 2019-iarna anului 2020

 

Nr.

d/o

Primăria

Planul

Sarcina de prezentare a recruţilor pentru selectare

1

Cantemir

4

 

2

Antoneşti

2

 

3

Baimaclia

5

 

4

Cania

3

 

5

Capaclia

4

 

6

Chioselia

5

 

7

Ciobalaccia

4

 

8

Cîietu

4

 

9

Cîrpeşti

5

 

10

Cîşla

1

 

11

Cociulia

5

 

12

Coştangalia

2

 

13

Enichioi

5

 

14

Goteşti

4

 

15

Haragîş

2

 

16

Lărguţa

5

 

17

Lingura

2

 

18

 Porumbeşti

3

 

19

 Pleşeni

5

 

20

 Plopi

4

 

21

 Sadîc

4

 

22

 Stoianovca

2

 

23

 Şamalia

2

 

24

 Tartaul

3

 

25

 Toceni

3

 

26

 Ţîganca

5

 

27

 Vişniovca

3

 

 

Total                                           

96

 

                            

Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Anexă

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.05/-XXVI din 26.09.2019

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la efectuarea controlului medico – militar

al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen şi

 cu termen redus şi cel civil în toamna 2019 – iarna 2020

 

    În conformitate cu art. 4, 5, 6, 15, 28-34 al Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” şi Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 02/11–XXVI din 21.03.2019, în perioada de la 01.04.2019 până la 31.07.2019, de către Secţia Administrativ-Militară s-a efectuat examinarea medico-militară a recruţilor şi încorporarea în serviciul militar termen, cu termen redus şi cel civil.

          01. În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM,  Secţia Administrativ-Militară i-a fost stabilită următoarea sarcină de încorporare – 32 de recruţi:

          - Armata Naţională          - 28 recruţi

        - Trupele de Carabinieri  - 4 recruţi.

02.Au fost încorporaţi şi expediaţi în unităţile militare – 32de recruţi:

          - Armata Naţională         - 28 recruţi

         - Trupele de Carabinieri  - 4 recruţi

    03.În perioada desfăşurării încorporării în rândurile FA ale RM, în activitatea Comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil au fost depistate următoarele:

        - nu toate primăriile au o atitudine conştiincioasă faţă de sarcina stabilită;

        - mulţi recruţii supuşi încorporării se află peste hotarele Republicii Moldova;

        - în unele primării lipsesc persoane responsabile de evidenţa militară;

        - nu se efectuează conlucrarea în comun, între primărie şi poliţistul de sector în privinţa căutării recruţilor care se eschivează de la trecerea comisiei medico-militare şi prezentarea lor la încorporare în Secţia Administrativ-Militară.

    04.Primăriile care şi-au îndeplinit conştient obligaţiunile conform legislaţiei în vigoare faţă de îndeplinirea sarcinei de încorporare din primavara 2019-vara 2019: Pleşeni, Ţiganca, Tartaul, Coştangalia.

 

            Şef secţie administrativ-militară Cantemir

            locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

D E C I Z I E

Proiect

nr. 05 /-XXVI                                                                                          din 26.09.2019

or. Cantemir

 

    Cu privire la modificarea deciziei Consiliului

raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 

,,Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul                                                                                   

 preşedintelui raionului şi de pe lîngă unele                                                                                                               subdiviziuni ale consiliului raional”

 

          În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, deciziilor Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional” şi nr. 07/30-XXV din 08.12.2016 ”Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional”,  examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiale și construcții Consiliul Raional                                  

Decide:

01.Se ia act de nota informativă privind modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi de pe lîngă unele subdiviziuniale consiliului raional”, prezentată de către dna Viorica Munteanu, şef DASPF(se anexează).

 

02.Se modifică decizia Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional” după cum urmează:

     în  punctul 01.02,  litera  c), poziţia,, Serviciul îngrijire socială la domiciliu”,

 sintagma”lucrător social   31unităţi ”  se substituie cu sintagma ”lucrător social   30 unităţi ”,

după sintagma  ”lucrător social   30 unităţi ” se completează cu poziţia ,, conducător auto 1 unitate”, şi sintagma ,,Total serviciu 33 unităţi” se substituie cu sintagma,, Total serviciu 31 unităţi”  .

03.Executarea deciziei în cauză  se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui Andrei Ciobanu.

 04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcţiei asistenţă socială, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

05. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate buget, finanţe, activităţi economico-financiare

 

Preşedintele şedinţei                                                               ______________________

 

Aviz:____________________ Ludmila Ţurcanu ,

Secretar al  consiliului  raional                                                                                                                                                                 

Proiect elaborat de:                                                                                                                                                  V.Munteanu, şef DASPF;                                                                                                                                 V.Balan, şef serviciu administraţie publică

 

 

Anexă

                                                                                                                        la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr. 05/   -XXVI din  26.09.2019          

 

Notă informativă

privind modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012                                  Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului                                               

şi de pe lîngă unele subdiviziuniale consiliului raional”

    

   

    Necesitatea examinării chestiunii privind modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 “Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional”este condiţionată de necesitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, care deţine  128 angajaţi , 7 servicii sociale şi doar o unitate de conducător-auto la serviciul social Echipa mobilă, ceia ce nu permite asigurarea  deplasării angajaţilor pentru realizare a sarcinilor în volum deplin.

    Dat fiind faptul, că s-a redus volumul de muncă a unor lucrători sociali , se propune Consiliului raional de redus o unitate de lucrător social  şi de completat Statul de personal cu o unitate de conducător auto. Astfel în decizia menţionată se va opera următoarea modificare:

  01.Se modifică decizia Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional” după cum urmează:

     în  punctul 01.02,  litera  c), poziţia,, Serviciul îngrijire socială la domiciliu”, sintagma

”lucrător social   31unităţi ”  se substituie cu sintagma ”lucrător social   30 unităţi”,după poziţia ”lucrător social   30 unităţi ” se completează cu poziţia ,, conducător -auto 1unitate”, şi sintagma ,,Total serviciu 33 unităţi” se substituie cu sintagma,, Total serviciu 31 unităţi” .

 

 Sef serviciu administraţie publică                                               Victoria Balan

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                 

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                  din 26 .09.2019

or. Cantemir

 

     Cu privire la propunerea  Consiliului raional                                                                                                                     de conferire a distincţiei de stat cu titlul                                                                                                      

onorific ,,Om Emerit ”al  Republicii Moldova,

dlui Filimon Dimcea, coregraf al ansamblului

de dans popular ,,Mocăncuţa” din s.Cociulia

 

          În temeiul art. 43, alin. (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.27 din  Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova nr.1123 din  30.07.1992, pct.11 din Decretul preşedintului RM nr. 178 din 08.08.1978,, Cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii”, examinând demersul şi nota informativă prezentată de către Serviciul Cultură şi Turism, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate proble sociale: învăţămînt, cultură, protecţie  socială,sănătate  publică, muncă, activităţi  social-culturale  şi  turism, Consiliul Raional Cantemir,

                                                                            D E C I D E:

01.   Se ia act de nota informativă privind propunerea de conferire a distincţiei de stat cu  titlul onorific ,,Om Emerit” al Republcii Moldova prezentată de dl Ion Dimcea , vicepreşedinte al raionului (se anexează). 

02.   Se propune Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării de a fi înaintată candidatura dlui Filimon Dimcea, coregraf al ansamblului de dans popular ,,Mocăncuţa” din s.Cociulia pentru conferirea distincţiei de stat cu titlu onorific ,,Om Emerit” al Republcii Moldova, pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă în domeniul culturii, responsabilitate şi merite deosebite, particiipare activă la acţiunile culturale naţionale şi internaţionale.

03.   Decizia în cauză se prezintă Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. 

04.   Executarea prezentei decizie se pune în sarcină d-lui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

05.   Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate şi publicului în termen de cinci zile , se publică pe siti-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

06.   Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                      ____________________                           

   Avizat:                                                                                                                                                                       Secretar al consiliului raional                                                            Ludmila Ţurcanu   

Elaborat: S.Toderici _________________

Şef, serviciul cultură şi turism

 

                                                                                                                                      Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                  

                                                                                                    nr.  05/ - XXVI din 26.09.2019

                  

Notă

Cu privire la propunerea  Consiliului raional    de conferire a distincţiei de stat cu titlul

onorific ,,Om Emerit ”al  Republicii Moldova,dlui Filimon Dimcea, coregraf al ansamblului

de dans popular ,,Mocăncuţa” din s.Cociulia

 

        

       În temeiul art. 43, alin. (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.27 din  Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova nr.1123 din  30.07.1992, pct.11 din Decretul preşedintului RM nr. 178 din 08.08.1978,, Cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii”, examinând demersul şi nota informativă prezentată de către Serviciul Cultură şi Turism, în semn de recunoştinţă şi înaltă apreciere a meritelor deosebite Consiliul Raional Cantemir,

D-nul Filimon Dimcea activează în calitate de coregraf al ansamblului de dans popular cu titlu onorific ,,Model’’, ,,Mocănucuța’’, s.Cociulia, raionul Cantemir. Este un coregraf și un conducător al ansamblului competent în specificul dansului popular și cel folcloric, dispune de o bună pregătire profesională, fiind apreciat pentru modul în care lucrează cu grupul de dansatori și pentru relațiile pozitive de colaborare cu oameni deosebiți din domeniul cultural din raion, republică și peste hotarele ei. Dovadă seriozității, responsabilității și dăruirii de sine este susținut de o înaltă calificare profesională în cadrul maieștrilor în arta dansului popular. Fiind în permanentă căutare a folclorului autentic, dragostea de cîntec și dans, dorinţa de a se manifesta, dar şi grija de a scoate din anonimat folclorul autentic. ceia ce ține de dansul popular și cel folcloric, îmbogățește cu pricepere programul și repertoriul de evaluare a colectivului artistic pe care în conduce. Datorită acestui fapt, astăzi repertoriul ansamblului de dans popular cu titlu onorific ,,Model’’, ,,Mocănucuța’’ cuprinde diverse dansuri culese de pe meleagurile Cociuliei și din alte zone folclorice și etnice așa ca cele găgăuze și bulgare, tot odată se pune accentul pe specificul dansului popular de la sud, așa ca ,,Hora de la Sud’’, ,,Mocăncuța’’,  ,,Legănata’’ și altele.

     Pe parcursul activităţii a pregătit mai multe generații, unii din ei au devenit profesori ai Scolii de Arte ,,V.Hanganu, or.Cantemir, dansatori ai Ansamblului Academic Naţional de dansuri populare „Joc”,  totodată oferindu-le şansa de a pătrunde în lumea dansului, dea transmite  mai departe cultura tradiţională și fenomenul folcloric scenic. Dl Filimon Dimcea a participat cu success la diverse Festivalulri și Concursuri Naționale și Internaționale, a adunat în palmaresul său multe premii, diplome, menţiuni, ce demonstrează munca cu abnegaţie şi truda de zi cu zi în selectarea, adunarea şi promovarea pierlelor folclorice.  Dintre multele participări a ansamblului la Festivaluri   Regionale, Naţionale şi Internationale putem menţiona: 

   1.Diplomă de excelență, Sărbătoarea dansului popular ,,Festivalul Horelor’’, ediția a VI-a, Horești, r-l Ialoveni, 2019.

   2.Diplomă de gradul I, Festivalul regional de folclor ,,La Vatra Horelor Bucuriene’’, s.Bucuria, r-l Cahul, 2018, 2019.

  3.Diplomă de gradul I și premiul de frunte la, Festivalul regional de folclor ,,Din zestrea neamului’’, ediția a III-a, s.Zîrnești, r-l Cahul, 2019 

  4.Diplomă de gradul I, Festivalul - Concurs Internațional de dans pentru copii,,Hai la joacă pe toloacă’’, s. Peresecina, r-l Orhei, iunie 2019. 

   5.Diplomă de excelență, Festivalul internațional al cântecului și dansului ,,Moineșteanca’’ – Moienești România, septembrie 2017-2018.

   6.Diplomă şi titlu de Partener al Manifestările Culturale ,,Zilele Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, Romania 2018.

7.Diplomă de gradul I, Festivalul regional al dansului popular ,,La o margine de Prut’’, ediţia a IV-a, 2018

  8.Diplomă de gradul I, Festivalul raional al cântecului, dansului şi portului popular ,,Joc şi cîntec de la Prut’’, Cantemir, 2018.

  9.Diplomă. Premiul de excelență la Festivalul – cocurs Internațional ,,Festivalul salcîmului în  floare’’, pentru secțiunea dans popular ediția a III-a, Bucov-Prahova, mai 2018.

   10.Diplomă de gradul I, Festivalul Internațional de dans ,,Hai la joc’’, Centru de creație, ,,Artico’’, Chișinău 2018 şi alte.

 

 

Şef, Serviciul Cultură şi Turism                                                      S. Toderici

 

  

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                                         D E C I Z I E                                              Proiect

 

nr.05/ -XXVI                                                                                                   din 26.09.2019 

or. Cantemir

                                                                                                     

Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea

     copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”  pentru

     anul de studii 2019-2020 achitată de părinţi        

 

             În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 ,,pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16 – XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, examinând propunerea Serviciului Cultură şi Turism ,”Cu privire la mărirea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte “V.Hanganu” pentru anul de studii 2019-2020  achitată de părinţi” avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 DECIDE:

 

01.Se stabileşte taxa pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”, pentru anul de studii 2019-2020 achitată de părinţi începând cu 01 septembrie 2019, conform demersului instituţiei respective din 02.09.2019 (se anexează) după cum urmează:

Pian                           – 300 lei

Vioară                       – 300  lei

Aerofone                  – 300  lei

Acordeon                 – 300  lei

Artă plastică            – 275 lei

Coregrafie                – 275 lei

Artă teatrală            – 275 lei

         Taxa pentru un elev constitue 308 lei.

 

 02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  înmânare, expediere, afişare pe stand şi pe site-ul consiliului raional.

  03.Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedintele al raionului.

  04.Control executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                             _________________

 

   Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: S.Toderici _________________

Şef, serviciul cultură şi turism

 

 

                                                                                                                                                                Anexa

                                                                                           la decizia consiliului raional                                         

                                                                                                                                   nr.05 /- XXVI  din 26 .09.2016

 

Notă informativă

cu privire la mărimea taxei pentru instruirea     copiilor în Şcoala de Arte

,,V.Hanganu”  pentru     anul de studii 2019-2020 achitată de părinţi

 

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 ,,pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16 – XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, luînd în consideraţie că cuantumul de plată se stabileşte în mărime de 20 la sută din cheltuielile curente raportate de Şcoala de arte, Serviciul  Cultură şi Turism propune comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu” pentru anul de studii 2019-2020 achitată de părinţi după cum urmează: 

  

Pian                           – 300 lei

Vioară                       – 300  lei

Aerofone                  – 300  lei

Acordeon                 – 300  lei

Artă plastică            – 275 lei

Coregrafie                – 275 lei

Artă teatrală            – 275 lei

 

Taxa pentru un elev constitue 308 lei.

 

Şef  Servicului Cultură şi Turism                                       Serghiu Toderici                                                               

Republica Moldova                                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                          Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z IE

nr.05/-XXVI                                                                                      din  26.09.2019

or. Cantemir

 

              Cu privire corelarea bugetului raionul şi modificarea

 deciziei nr.09/04-XXVIdin 06.12.2018 „Cu privire la aprobarea

 bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019”

cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303 din 30.11.2018

 

    În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (5) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale  şi    Legii bugetului de stat pe anul  2019 nr. 303 din 30 noiembrie 2018, examinând avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

D E C I D E:

  01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 09/04-XXVI din 06 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019” se aduce în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.303 din 30.11.2018 după cum urmează:

01.01.În punctul 01 la venituri cifra „153089,2 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „155745,0 mii lei” şi la cheltuieli cifra „168619,5 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „171275,3 mii lei”.

 01.02.Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2019”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

 01.03.Anexa nr.3 din punctul 04 întitulată: „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul  local de nivelul II pe anul 2019”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie.

 01.04.Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2019” va avea un nou cuprins,   conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

  02.Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale  a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

   03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   __________________                         

  Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Turcanu

Elaborat: Veaceslav Cozma,

Şef direcţie finanţe________________

 

                                                                                                                                                                Anexa

                                                                                           la decizia consiliului raional                                         

                                                                                                                                   nr.05 /- XXVI  din 26 .09.2016

 

 

Notă informativă

la proiectul deciziei  privind  corelarea deciziei consiliului raional Cantemir

 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în a doua lectură pe anul 2019”

 

 

          Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea corelării bugetului local de nivelul II   cu Legea  bugetului de stat pe anul 2019 nr.303 din 30.11.2018

       Astfel, în conformitate cu prevederile legii menţionate au fost modificate relaţiile interbugetare în legătură cu implimentarea prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2019 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi suplimentate transferurile de la bugetul de stat în sumă totală de 7203,6 mii lei inclusiv:

 cu destinaţie specială de la bugetul de stat  în sumă de 7182,9 mii lei inclusiv:

• pentru învăţămînt:

– pentru învăţămîntul general   - 6919,0 mii lei;

        pentru formarea profesională a cadrelor didactice  - 79,1 mii lei;

• pentru sport:

– pentru şcoala sportivă – 184,8 mii lei;

 şi transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat în sumă de  - 20,7 mii lei, care se propun să fie repartizate în felul următor:

        Muzeului Cantemir –  7,3 mii lei;

        Serviciului de deservire a Consiliului raional  – 13,4 mii lei.

            În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr. 1,3, 4 la decizia consiliului raional nr.09/04- XXVI din 06.12.2018” Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a două pe anul 2019”.

                 

             Şeful Direcţiei  Finanţe Cantemir                                                  V.Cozma

 

 

Republica Moldova                                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                          Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z IE

nr.05/-XXVI                                                                                      din  26.09.2019

or. Cantemir

     Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe primul

semestru a  anului 2019

 

        În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, examinând avizele: comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism, Consiliul Raional  constată, că pe I semestru a  anului 2019  partea de venituri  total a fost executată în sumă de 84360,0 mii lei sau cu 21649,6 mii lei  mai mult în comparaţie cu perioada similară a anului precedent în sumă de 62710,4 mii lei şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 78439,8 mii lei sau cu 20069,5 mii lei mai mult faţă de anul precedent..

     La impozite şi taxe executarea constituie 2683,0 mii lei, planul precizat fiind de 4366,2 mii lei ceea ce constituie 61,4 la sută din prevederile anuale şi cu 246,7 mii lei mai mult faţă de perioada similară a anului precedent.. Ponderea cea mai mare revine transferurilor în cadrul bugetului public naţional care constituie 91,8 % din totalul veniturilor executate, urmat fiind de alte venituri 5,0 %.şi impozite şi taxe 3,2 %.

    La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare , datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe I semestru a    anului 2019  prezentată în anexă.

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor I semestru a anului 2019 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare,neadmiterea datoriilor cu termen expirat.

4.      Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale  a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

5.      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   __________________                         

  Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Turcanu

Elaborat: Veaceslav Cozma,

Şef direcţie finanţe________________  

Republica Moldova                                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                          Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z IE

nr.05/-XXVI                                                                                      din  26.09.2019

or. Cantemir

           Cu privire la alocarea mijloacelor

     financiare din fondul de rezervă

a Consiliului raional Cantemir

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional Cantemir ,nr.05/07-XXIII din 23.06.2005 „Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4  ( cu modificările  ulterioare) examinând avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico–financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E:

 1.Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir –102,8 mii lei, după cum  urmează:

       - Consiliului raional Cantemir -57,8 mii lei ,la subprogramul 8018 „Programe naţionale şi speciale  în domeniul ocrotirii sănătăţii” inclusiv:

  - instituţiilor medico- sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vîrstă fragedă din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare,  inclusiv:

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cantemir           – 27,6 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Ciobalaccia       –11,3 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Goteşti               –18,9 mii lei.

     -Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  la subprogramul 9012  „Protecţie socială în cazuri exepţionale” suma de -45,0mii lei  inclusiv;  

   -15,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Sitnicenco Fiodor anul naşterii 22.11.1958 domiciliat s.Vişniovca  raionul  Cantemir pentru acoperirea cheltuelilor  suportate în rezultatul incendiului produs la 28.08.2019  .

    -15,0 mii lei pentru acordarea ajutorului financiar dl. Mititelu Petru anul naşterii 15.01.1971 domiciliat com.Goteşti, raionul  Cantemir, pentru tratament complex costisitor.

    -15,0 mii lei pentru acordarea ajutorului financiar dnei Budescu Ecaterina anul naşterii 04.02.1977 domiciliat s.Lărguţa,  raionul  Cantemir  în legătură cu moarte subită a soţului Budescu Vasile, anul naşterii 28.06.1972, decedat la 03.09.2019.

   2.Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui  Ciobanu Andrei.

  3.Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale  a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

     4.Controlul executării prezentei decizii  se atribue comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   __________________                         

  Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Turcanu

Elaborat: Veaceslav Cozma,

Şef direcţie finanţe________________

 

                                                                                                                                                                Anexa

                                                                                           la decizia consiliului raional                                         

                                                                                                                                   nr.05 /- XXVI  din 26 .09.2016

 

 

         Notă informativă

la proiectul deciziei  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul

de rezervă a consiliului raional Cantemir”

 

            Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării mijloacelor financiare din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir în baza demersurilor înaintate către consiliul raional.

 

         Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir –102,8 mii lei, după cum  urmează:

       - Consiliului raional Cantemir -57,8 mii lei ,la subprogramul 8018 „Programe naţionale şi speciale  în domeniul ocrotirii sănătăţii” inclusiv:

               - instituţiilor medico- sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vîrstă fragedă

            din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare,

            inclusiv:

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cantemir           – 27,6 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Ciobalaccia       –11,3 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Goteşti               –18,9 mii lei.

     -Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  la subprogramul 9012  „Protecţie socială în cazuri exepţionale” suma de -45,0mii lei  inclusiv;  

   -15,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Sitnicenco Fiodor anul naşterii 22.11.1958 domiciliat s.Vişniovca  raionul  Cantemir pentru acoperirea cheltuelilor  suportate în rezultatul incendiului produs la 28.08.2019  .

    -15,0mii lei pentru acordarea ajutorului financiar dl. Mititelu Petru anul naşterii 15.01.1971 domiciliat com.Goteşti raionul  Cantemir ,  pentru tratament complex costisitor .

           -15,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dnei Budescu Ecaterina anul naşterii 04.02.1977 domiciliat s.Lărguţa  raionul  Cantemir  în legătură cu moarte subită a soţului Budescu Vasile anul naşterii 28.06.1972, decedat la 03.09.2019.

 

                  

             Şeful Direcţiei  Finanţe Cantemir                                                  V.Cozma

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/  –XXVI                                                                                            din  26.09.2019                                                                                or. Cantemir

 

Cu privire la  acordul Consiliului raional Cantemir                                                                                         de a trece bunuri proprietate publică a statului,                                                                                      administrarea Ministerului Educaţiei , Culturii şi Cercetării,                                                                                    în proprietatea publică a unităţii administrativ -teritoriale                                                                              de nivelul II Cantemir, gestionea direcţiei generale învăţămînt.

 

            În  temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 15.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică și inițiativei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 03/1-09/1503 din 25.03.2019, examinând avizul comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional

                                                                        DECIDE:

01. Se ia act de nota privind acordul Consiliului raional Cantemir de a trece bunuri proprietate  publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei , Culturii şi Cercetării, în proprietatea publică a unităţii administrativ -teritoriale  de nivelul II Cantemir, gestionea direcţiei generale învăţămînt, prezentată de către dna Tatiana Manoli, şef direcţie generală învăţămînt.

02.Se acceptă trecerea bunurilor proprietate  publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei , Culturii şi Cercetării, (lot de materiale școlare, caiete, caiete de desen, carnețele de notițe, total-555 kg), în proprietatea publică a unităţii administrativ -teritoriale  de nivelul II Cantemir, gestionea direcţiei generale învăţămînt.

03.Se stabileşte că, dna Tatiana Manoli, şef direcţie generală învăţământ, va asigura includerea la balanța Consiliului Raional, gestiunea Direcției Generale Învățământ a  bunurilor (lot de materiale școlare, caiete, caiete de desen, carnețele de notițe, total-555 kg) şi repartizarea acestora instituţiilor de învăţămînt general în funcţie de necităţile acestora.

04.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ Cantemir.

05.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

06.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte. 

 

Preşedintele şedinţei                                                               __________________      
  Avizat:
Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu          

 

 

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia consiliului raional

nr. 05/  -XXVI din 26.09.2019

 

Notă informativă
cu privire la includerea unor bunuri la balanța Consiliului raional Cantemir,
gestiunea direc
ției generale învățământ

 

            Reieșind din prevederile inițiativei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
nr. 03/1-09/1503 din 25.03.2019 Asocia
ția Filantropică United Medical Forces – MFOR ,,Pro Umanitate” din Germania a donat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării bunuri (lot de materiale școlare, caiete, caiete de desen, carnețele de notițe).           
            În scopul repartizării institu
țiilor de învățământ general a acestor bunuri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită acordul Consiliului raional de a trece bunurile menționate în cantitate de 555 kg proprietate publică a statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea Consiliului raional Cantemir, gestiunea Direcției Generale Învățământ. Donația a fost repartizată în corespundere cu numărul de instituții de învățământ general din fiecare teritoriu.            
            În baza celor expuse, DGÎ propune includerea la balan
ța Consiliului Raional, gestiunea Direcției Generale Învățământ a unor bunuri (lot de materiale școlare, caiete, caiete de desen, carnețele de notițe, în cantitate 555 kg), transmise de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

 

Șef
Direc
ția Generală Învățământ                                             Tatiana Manoli

 

      

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/  –XXVI                                                                                            din  26.09.2019                                                                                or. Cantemir

 

           Cu privire la stabilirea districtelor școlare
și desemnarea școlilor de circumscrip
ție pentru
institu
țiile publice din raion, anul de studii 2019-2020

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 21, pct. (2) din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 235 din 25 martie 2016 (cap. I, pct. 10), în scopul asigurării școlarizării elevilor/copiilor din raion, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01.    Se ia act de nota informativă cu privire la stabilirea școlilor de circumscripție și districtelor școlare, pentru anul de studii 2019-2020.

02.    Se stabilesc districtele școlare conform anexei 1.

03.    Se stabilesc școlile de circumscripție conform anexei 2.

04.    Direcția Generală Învățământ, managerii instituțiilor de învățământ vor asigura școlarizarea elevilor conform districtelor școlare stabilite.

05.    Prevederile deciziei respective se aduce la cunoștință Direcției Generale Învățământ Cantemir, publicului și altor factori interesați în termen de 10 zile.

06.    Controlul și monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, președintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                              _________________

 

        Avizat:                                                                               

 Secretar  al consiliului  raional                                                            Ludmila Ţurcanu

 

                             

 

 

 

 

                              

        

                                                                                                                                                    Anexa

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 05/-XXVI   din 26.09.2019

 

Notă informativă

cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie şi districtelor şcolare

pentru anul de studii 2019-2020

 

     Noţiunea de “Şcoală de circumscripţie” a fost introdusă în Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10) – “Şcoala de circumscripţie, indiferent de tipul ei, este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţământ arondate prin decizia administraţiei publice locale de nivelul doi.

District şcolar – teritoriu arondat unei instituţii de învăţământ preşcolar, primar sau gimnazial.

     Conform art. 21 (2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, „Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sunt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ”.

     Prin decizia Consiliului de administraţie a DGÎ au fost stabilite districte şcolare pentru fiecare instituţie pulică de învăţământ, după cum urmează:

Nr. d/o

Denumirea instituției

Localitatea

Districtul şcolar

1.

IP LT D. Cantemir”

Cantemir

-

2.

IP LT N. Mihai

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3.

IP Gimnaziul “V.Hanganu”

Cociulia

Cociulia

4.

IP Gimnaziul “V. Pârvan”

Gotești

Gotești, Constantineşti

5.

IP Gimnaziul “M. Eminescu”

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6.

IP Gimnaziul “I. Creangă”

Cania

Cania, Iepureni

7.

IP Gimnaziul  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8.

IP Gimnaziul “N. Sulac

Sadîc

Sadîc, Taraclia

9.

IP Gimnaziul  Cîietu

Cîietu

Cîietu, Dimitrovo

10.

IP Gimnaziul  “L. Chiriac”

Antonești

Antoneşti, Leca

11.

IP Gimnaziul Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12.

IP Gimnaziul  Haragîș

Haragîș

Haragîş

13.

IP Gimnaziul “N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14.

IP Gimnaziul Porumbești

Porumbești

Porumbeşti

15.

IP Gimnaziul “M. Eminescu

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16.

IP Gimnaziul M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17.

IP Gimnaziul  “P. Wiszniowska”

Vișniovca

Vişniovca, Şamalia

18.

IP Gimnaziul “I. Cojocaru”

Țiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19.

IP Gimnaziul “Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20.

IP Gimnaziul Ştefan cel Mare”

Cîrpesti

Cîrpeşti

21.

IP Gimnaziul Lărguța

Lărguța

Lărguţa

22.

IP Gimnaziul “Gr. Vieru”

Coștangalia

Coștangalia

23.

IP Gimnaziul Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24.

IP Gimnaziul “A. Puskin”

Cantemir

Cantemir

25.

IP Gimnaziul “I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26.

IP Gimnaziu-grădiniță Lingura

Lingura

Lingura

27.

IP Gimnaziu-grădiniţă “V. Curbet”

Tărăncuța

Ţărăncuţa

28.

IP Gimnaziu-grădiniță Cîșla

șla

Cîşla

29.

IP Școală primară-grădiniţă Acui

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30.

IP Școală primară-grădiniţă  Ghioltosu

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

Transportarea elevilor este organizată în 14 instituţii de învăţământ, după cum urmează:

 

Nr. d/o

Denumirea instituției

Nr. de elevi transportaţi

Districtul şcolar

1.

IP LT “N. Mihai” Ciobalaccia

67

Flocoasa, Victorovca

2.

IP Gimnaziul  Plopi

76

Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop, Plopi 1

3.

IP Gimnaziul “M. Eminescu”  Cantemir

81

Toceni, Vîlcele

4.

IP Gimnaziul “V. Pârvan”  Goteşti

210

Constantineşti, Gotești (Flămînda, Zona de Sud)

5.

IP Gimnaziul M. Eminescu”  Baimaclia

66

Acui, Suhat

6.

IP Gimnaziul  I. Creangă”  Cania

62

Iepureni

7.

IP Gimnaziul Enichioi

50

Bobocica, Ţolica

8.

IP Gimnaziul N. Sulac” Sadîc

13

Taraclia

9.

IP Gimnaziul  Cîietu

40

Dimitrovo

10.

IP Gimnaziul  “L. Chiriac” Antoneşti

55

Leca

11.

IP Gimnaziul “M. Sadoveanu” Hănăseni

166

Pleşeni, Tătărăşeni

12.

IP Gimnaziul  Vișniovca

55

Şamalia

13.

IP Gimnaziul “I. Cojocaru” Ţiganca

64

Ţiganca Nouă, Ghioltosu

14.

IP Gimnaziul “Delta” Tartaul

37

Crăciun

 

Este organizată transportarea gratuită a 1049  elevi/copii din 25 localităţi/ zone.

 

      În baza celor expuse mai sus DGÎ propune să fie desemnate instituţii de circumscripţie, instituţiile care asigură şcolarizarea elevilor din districtul şcolar şi este organizată transportarea gratuită a elevilor.

 

Şef
Direc
ție Generală Învățământ Cantemir                                     Tatiana Manoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Anexa nr.1

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 05/-XXVI   din 26.09.2019

 

Districte şcolare   2019 - 2020

 

Nr. d/o

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT „D. Cantemir”

Cantemir

-

2

IP LT „N. Mihai”

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gimnaziu ,,V. Hanganu”

Cociulia

Cociulia

4

IP Gimnaziu ,,V. Pârvan”

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gimnaziu ,,M. Eminescu”

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gimnaziu ,,I. Creangă”

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gimnaziul  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gimnaziul „N. Sulac”

Sadîc

Sadîc, Taraclia

9

IP Gimnaziul  Cîietu

Cîietu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gimnaziul  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gimnaziul Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gimnaziul  Haragîș

Haragîș

Haragîş

13

IP Gimnaziul ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gimnaziul Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gimnaziul ,,M. Eminescu”

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gimnaziul ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gimnaziul ,,Paraskiewa Wiszniowska”

Vișniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gimnaziul ,,I. Cojocaru”

Țiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gimnaziul ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gimnaziul ,,Ştefan cel Mare”

Cîrpesti

Cîrpeşti

21

IP Gimnaziul Lărguța

Lărguța

Lărguţa

22

IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru”

Coștangalia

Coștangalia

23

IP Gimnaziul Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gimnaziul ,,A. Pușkin”

Cantemir

Cantemir

25

IP Gimnaziul ,,I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gimnaziu-grădiniță Lingura

Lingura

Lingura

27

IP Gimnaziu-grădiniţă ,,V. Curbet”

Țărăncuța

Ţărăncuţa

28

IP Gimnaziu-grădiniță Cîșla

șla

Cîşla

29

IP Școală primară-grădiniţă 

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30

IP Școală primară-grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la decizia consiliului raional
nr. 05/   -XXVI din  19.09.2019

 

 

Școlile de circumscripție

2019 – 2020

 

Nr. d/o

 

 

Denumirea școlii de circumscripție

 

Denumirea localităților arondate

 
 

1.

IP Liceul Teoretic “N. Mihai” s. Ciobalaccia

s. Flocoasa

 

2.

IP Gimnaziul Plopi

s. Alexandrovca

 

s. Hîrtop

 

s. Taraclia

 

s. Plopi 1

 

3.

 

IP Gimnaziul “M. Eminescu” or. Cantemir

 

s. Toceni

 

s. Vîlcele

 

4.

IP Gimnaziul “I. Creangă” s. Cania

s. Iepureni

 

5.

IP Gimnaziul “V. Pârvan” s. Goteşti

s. Costantineşti

 

s. Goteşti/ Flămînda

 

s. Goteşti/ Zona Sud

 

6.

IP Gimnaziul “M. Eminescu” s. Baimaclia

s. Suhat

 

s. Acui

 

7.

IP Gimnaziul Enichioi

s. Ţolica

 

s. Bobocica

 

8.

IP Gimnaziul “L. Chiriac” s. Antoneşti

s. Leca

 

9.

IP Gimnaziul “N. Sulac” Sadîc

s. Taraclia

 

10.

IP Gimnaziul Cîietu

s. Dimitrova

 

11.

IP Gimnaziul “I. Cojocaru” Ţiganca

s. Ţiganca Nouă

 

s. Ghioltosu

 

12.

IP Gimnaziul “M. Sadoveanu” Hănăseni

s. Pleşeni

 

s. Hănăseni

 

s. Tătărăşeni

 

13.

IP Gimnaziul Delta” Tartaul

s. Crăciun

 

14.      

IP Gimnaziul “Paraskiewa Wiszniowska” Vișniovca    

s. Şamalia

 

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/  –XXVI                                                                                            din  26.09.2019                                                                                or. Cantemir

 

        Cu privire la aprobarea rețelei
de
școli și clase/elevi pentru anul de
studii 2019-2020 în raionul Cantemir

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 și Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, art. 51, pct. 6, art. 141, lit. j), în scopul aprobării rețelei de școli și clase/elevi din raion, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01. Se ia act de nota informativă privind aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2019-2020, din raionul Cantemir (se anexează).

 

02. Se aprobă rețeaua de școli și clase/elevi pentru anul de studiu 2019-2020 din raionul Cantemir, conform anexei nr. 01.

 

03. Decizia în cauză se aduce la cunoștința Direcției Generale Învățământ, consiliilor locale de nivel unu, altor persoane și factori interesați, publicului în termen de 10 zile.

 

04. Controlul și monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                ____________________

 

  Avizat:                                                                                                        Ludmila Ţurcanu

 Secretar  al consiliului  raional 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Anexa nr.01

                                                                                                                                 la decizia consiliului raional

nr. 05/  –XXVI din  26.09.2019

 

       

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la aprobarea re
țelei de școli și clase/elevi pentru anul
de studii 2019-2020 din raionul Cantemir

 

            Procesul educațional se realizează în clase, conform normativelor stabilite de DGÎ, în baza standardelor educaționale de stat și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat. Numărul de clase pe ani de studii și numărul de elevi în fiecare clasă în instituțiile de învățământ publice sunt propuse, în fiecare an, de administrația instituției, în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administrație și propuse spre aprobare Consiliului raional. Aceste date servesc drept bază pentru planificarea instituțională, angajarea de personal, precum și pentru elaborarea proiectului bugetului.            
Sistemul educațional din raionul Cantemir în anul de studii 2019 – 2020 constituie:

·         40 instituții de învățământ preșcolar;

·         30 instituții publice: 2 licee teoretice, 23 gimnazii, 3 gimnazii-grădiniță, 2 școli primare-grădinițe.

            Începând cu 1 septembrie 2019 activează Instituția Publică Gimnaziu-grădiniță Lingura, în baza deciziei consiliului raional nr. 02/38-XXVI din 21.03.2019 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ din raionul Cantemir de la data de 01.09.2019”

            În conformitate cu art. 51 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, Direcția Generală Învățământ a examinat rețeaua de școli/clase/elevi pentru anul de studii 2019 – 2020 în cadrul Consiliului de administrație și propune Consiliului Raional spre aprobare, conform anexei.

 

  Șef  Direcție Generală Învățământ Cantemir                                                   Manoli Tatiana                                                                                                   


Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/  –XXVI                                                                                            din  26.09.2019                                                                                or. Cantemir

 

        Cu privire la aprobarea rețelei
de
școli și clase/elevi pentru anul de
studii 2019-2020 în raionul Cantemir

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 și Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, art. 51, pct. 6, art. 141, lit. j), în scopul aprobării rețelei de școli și clase/elevi din raion, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01. Se ia act de nota informativă privind aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2019-2020, din raionul Cantemir (se anexează).

 

02. Se aprobă rețeaua de școli și clase/elevi pentru anul de studiu 2019-2020 din raionul Cantemir, conform anexei nr. 01.

 

03. Decizia în cauză se aduce la cunoștința Direcției Generale Învățământ, consiliilor locale de nivel unu, altor persoane și factori interesați, publicului în termen de 10 zile.

 

04. Controlul și monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                ____________________

 

  Avizat:                                                                                                        Ludmila Ţurcanu

 Secretar  al consiliului  raional 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Anexa nr.01

                                                                                                                                 la decizia consiliului raional

nr. 05/  –XXVI din  26.09.2019

 

       

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la aprobarea re
țelei de școli și clase/elevi pentru anul
de studii 2019-2020 din raionul Cantemir

 

            Procesul educațional se realizează în clase, conform normativelor stabilite de DGÎ, în baza standardelor educaționale de stat și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat. Numărul de clase pe ani de studii și numărul de elevi în fiecare clasă în instituțiile de învățământ publice sunt propuse, în fiecare an, de administrația instituției, în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administrație și propuse spre aprobare Consiliului raional. Aceste date servesc drept bază pentru planificarea instituțională, angajarea de personal, precum și pentru elaborarea proiectului bugetului.            
Sistemul educațional din raionul Cantemir în anul de studii 2019 – 2020 constituie:

·         40 instituții de învățământ preșcolar;

·         30 instituții publice: 2 licee teoretice, 23 gimnazii, 3 gimnazii-grădiniță, 2 școli primare-grădinițe.

            Începând cu 1 septembrie 2019 activează Instituția Publică Gimnaziu-grădiniță Lingura, în baza deciziei consiliului raional nr. 02/38-XXVI din 21.03.2019 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ din raionul Cantemir de la data de 01.09.2019”

            În conformitate cu art. 51 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, Direcția Generală Învățământ a examinat rețeaua de școli/clase/elevi pentru anul de studii 2019 – 2020 în cadrul Consiliului de administrație și propune Consiliului Raional spre aprobare, conform anexei. 

  Șef  Direcție Generală Învățământ Cantemir                                                   Manoli Tatiana                                                                                                   


Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                         Proiect                                 

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                     

or. Cantemir

 

  Cu privire la casarea bunurilor uzate

 raportate la  mijloacele fixe a Centrului

de Sănătate Cantemir

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XYI,din 28.12.2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe",examinînd demersul nr.192/01-6  din 07.08.2019 al IMSP  Centrului de Sănătate Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare' şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

      DECIDE:

 

1 .Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe, prezentată de Centrul de Sănătate Cantemir, (se anexează).

2. Se casează bunurile uzate raportate la mijloacele fixe, conform procesului-verbal nr.216/01-6 din 29.08.2019 ( se anexează).

3. Se aprobă Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate.

Se aprobă procesul- verbal de casarea mijloacelor fixe a Instituţiilor bugetare şi a Instituţiilor Publice, forma MF-4 la suma (valoarea de intrare) 218859,11( două sute optsprezece mii opt sute cincizeci şi nouă) lei, 11 bani.

4. Despre executărea deciziei în cauză se va informa  consiliul raional la şedinţa ordinară din trimestrul IV al anului 2019.

  5. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa a factorilor interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   6. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii .

 

 

   Președintele ședinței                                                        _________________

 

        Avizat:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: O.Hîţu_____________

şef, IMSP CS Cantemir

                                                                                                                                

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                                  

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                      

or. Cantemir

 

       Despre Acordul de cooperare între 

 Consiliul Raional Cantemir din Republica

Moldova şi Consiliul judeţean Brăila, România 

 

 

            În temeiul art. 43 (1), lit. t) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota informativă prezentată de către vicepreşedintele raionului, dl Ion Dimcea şi avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate buget, finanţe, activităţi economico-financiare şi construcţi, Consiliul Raional

 

                                                                            D E C I D E:

 

      01. Se ia act de nota informativă prezentată de către vicepreşedintele raionului dl Ion Dimcea (se anexează).        

     02.Se acceptă  colaborarea  între Consiliului Raional  Cantemir din Republica Moldova şi judeţul Brăila, România .

     03.Se aprobă Acordul de cooperare între consiliul raional Cantemir din Republica Moldova şi Consiliul judeţean Brăila, Romănia, conform anexei.

     04.Se împuterniceşte dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului,  în numele Consiliului raional Cantemir să semneze Acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi autorităţile publice din judeţul Brăila, România.

        05. Decizia în cauză se prezintă autorităţilor  publice din judeţul Brăila, România,  în termen de 10 zile  şi se aduce la cunoştinţa publicului şi persoanelor interesate în  acelaşi termen  pe site-ul consiliului raional.

       06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                     _______________

 

          

    Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                    Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Proiect elaborat de:   Tatiana Baranov,specialist principal,sercviu cultură şi tiurism,

                                      Balan Victoria, şef serviciu administraţie publică.

 

 

 

 

 

 

 

         Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr. 05 /   -XXVI din  26 .09.2019

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul despre Acordul de cooperare între Consiliului Raional Cantemir

din  Republica Moldova cu Consiliul Judeţean  Brăila, România.

 

Proiectul de decizie a fost elaborat în baza art.43 (1) t) şi art 53 (1) p) al Legii privind administraţia publică locală (nr.436-XVI din 28.12.2006).

     

    În rezultatul vizitei de studiu organizat de Programul Național Novateca în Județul Brăila în perioada 26-29 septembrie 2017, realizată de către reprezentații Direcțiilor/Secțiilor de Cultură.

     Pornind de la dorinţa reciprocă de a contribui la apropierea între autorităţile publice locale din cele două state prin stabilirea şi dezvoltarea legăturilor de colaborare, s-au stabilit niște relații de prietenie și colaborare benefice în plan socio-cultural.

    Partea română s-a declarat deschisă pentru continuarea colaborării și acordării suportului cultural însă aceste programe culturale comune trebuie să aibă la bază un acord de asociere a autorităţilor publice locale a ambelor părți. În cadrul întîlnirii s-a convenit de-a încheia un acord de asociere al autorităților administrației publice locale dintre România și Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții, programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregăti profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie, pentru a accesa mai uşor fondurile europene prin intermediul proiectelor, în special după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, fiind membri ai Asociaţiei Transfrontaliere ,,Dunărea de Jos”.

      Având ca fundament tradiţiile de prietenie şi colaborare între România şi Republica Moldova, dorim să deschidem noi posibilităţi pentru dezvoltare în toate domeniile de interes comun la nivelul Raionului Cantemir şi Consiliului Judeţean Brăila, s-au discutat principiile de colaborare în domeniul socio-cultural și de conservare a tradiţiilor, domeniul administraţiei publice locale şi alte domenii de interes comun, subliniind importanţa instituirii şi dezvoltării unui sistem informaţional de dezvoltare regională. Acordul prevede principiile de dezvoltare pentru o cooperare economică reciprocă avantajoasă în domeniile menţionate mai sus. Acordul de cooperare este întocmit în conformitate cu legislaţiile în vigoare din România şi Republica Moldova şi propunem Consiliului raional susţinera acestei iniţiative.

                             

 

 

 

 Vicepreşedintele raionului                                                            Ion DIMCEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Anexă

la decizia  Consiliului raional                                                                                                                               nr.05  /    -XXVI din   26.09.2019

 

Îngelgere de cooperare

între Consiliul Județean Brăila din România și                                                                                             Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova

 

Consiliul Județean Brăila din România și Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova, denumite în continuarie ,,Părți’’,

     având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții;

      pornind de la dorința reciprocă de a stabili și dezvolta legături de cooperare pe multiple planuri de interes comun, la nivelul Consiliul Județean Brăila și al Consiliului Raional Cantemir;

       în baza Acardului de cooperare dintre Asociația Președinților Consiliilor Județene din România și Federația Puterilor Raionale și Locale din Republica Moldova, semnat la Ploieși, la 27 noiembrie 1997;

        conform art.15 alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată care spune că autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrative-teritoriale din Republica Moldova, programe commune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie;

      potrivit atribuțiilor de care dispun, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova,

Au convenit cele ce urmează:

 

                    ÎN DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art.1. Părțile vor colabora în vederea organizării de întâniri, schimburi de de exeperientă și informații ale autoritățile administrației publice locale din Județul Brăila, România și Consiliului Raional Cantemir, cu privire la legislație, reguli și proceduri de desfășurare a activităților specifice.

Art.2. Părțile, de comun acord și pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite și schimburi de delegați în unitățile administrative- teritoriale, prin grupuri de funcționari publici, primari, consilieri, și alte persone angajate în instituțiile  publice locale.

Art.3. Părțile vor facilita participarea șefilor administrației publice locale din Județul Brăila, România și Consiliul Raional Cantemir, a conducătorilor instituțiilor subordonate administrației publice locale și a organizațiilor negurenamentale din localitățile  respective la manifestări dedecate zilelor naționale ale România și Republica Moldova, precum și în cadrul altor acțiuni.

Art.4. Părțile vor facilita stabilirea de relații bilaterale între administrațiile publice locale din Județul Brăila, România și Consiliul Raional Cantemir, între agenți economici din industrie și comerț, între instituții publice locale, cât și între localități în vederea înfrățirii lor.

Art.5. Părțile vor sprijini, prin mijloace specific legate, dezvoltarea micului trafic  de frontieră, încurajând vizitele ce se vor organiza între locuitorii din Județul Brăila, România și Consiliul Raional Cantemir, pe bază principiului reciprocității.

Art.6. Părțile vor susține perfecționarea funcționarilor din aparatul propriu al Consiliului Raional Cantemir, în domeniul adminstrației publice locale, pe bază unor programe concrete.

 

                                        ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Art.7. Părțile dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice și tehnice, își exprimă ineresul ca raporturile lor de cooperare să vizeze:

favorizarea dezvoltării economice a celor două unități administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, prin încurajarea schimburilor comerciale de materii prime și material, mașini și echipamente, produse alimentare, bunuri de consum;

încurajarea și sprijinirea creării unor societăți comerciale mixte, asociații economice cu personalitatea juridică și alte  forme care se vor conveni între persoane juridice din Județul Brăila, România și Raional Cantemir.

Art.8 Părțile vor colabora în vederea implimentării unor proiecte de investiție de interes comun.

Art.9. Părțile vor iniția și promova stabilirea de relații de cooperare între asociații patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziții, târguri cu produce agro-alimentare, bunuri de larg consum, ale agenților economici din cele două unități adminstrativ-           teritoriale

Art.10. Părțile vor sprijini schimbul permanent de informație între camerile de comeț și industrie cu privire la oportunitățile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărui camera a unor seturi de informații complete cu privire la regimul investițional la nivelul celor două unități administrative-teritoriale.

Art.11. Părțile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenții economiciîn vederea cooperării în domenii de intere comun

Art.12.  În domeniul agriculturii, părțile vor concretiza cooperarea prin:

sprijinirea livrării reciprice de semințe și material săditor;

întâlniri ale specialiștilor din agricultură și industria alimentară în scopul colaborării în domeniul producerii și prelucrării de material prime;

informarea promptă a părților în situația în care apar boli, dăunători sau există perioade de carantină și sincronizarea tratamentelor de combatere a acestora.

 

                ÎN DOMENIUL COLABORĂRII TRANSFRONTALIERE ȘI AL

                               PROTECȚIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Art.13 Părțile vor coopera în sprijinirea autorităților publice competente pentru folosirea în comun a apelor de frontieră și protecția acestora, acordând o atenție deosebită protecției calitative și cantitative a apelor de suprafață, a celor subterane și prevenirea poluării, prin prelevarea, semestrial, de probe și informarea reciprocă în acest sens.

Art.14. Părțile vor coopera pentru conservarea biodiversității în bazinul răului Prut, minimalizarea activităților umane pentru a proteja habitatele naturale și ecosistemele de frontieră.

Art.15.  Părțile vor coopera în efectuarea de schimburi de informații în ceea ce privește accidentile cu impact transfrontalier.

Art.16. Părțile vor coopera în luarea măsurilor coresunzătoare pentru participarea publicului la activitățile de protecție a mediului și facilitarea accesului la informațiile din domeniul respectiv.

Art.17. Părțile vor colabora la elaborarea și implimentarea unor proiecte de dezvoltare economic și social a zonei transfrontaliere, vor identifica și accesa în comun sursele de finanțare existente.

 

                              ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Art.18. Părțile vor sprijini serviciile județene de învățământ în organizarea de acțiuni specifice pentru studierea experienței echipelor managriale județene, în următoarele domenii de activitate:

Organizarea procesului instructive-educativ;

Colaborarea cu autoritățile publice locale;

Organizarea evaluării activității cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ;

Prevenirea adandonului școlar;

Sprijinirea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Art.19 Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții, inclusiv la disciplinile de studiu, între elevi, cu participarea instituțiilor de învățământ.

Art.20. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între Casa Corpului Didactic din Județul Brăila și Centru metodic al Direcției Generale Învățământ din raionul Cantemir.

Art.21. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între grupuri de cadre didactice și elevi din instituțiilr de învățământ din Județul Brăila și raionul Cantemir.

 

                                    ÎN DOMENIUL CULTURAL.

            Art.22. Părţile vor înlesni relaizarea de manifestări culturale între localităţile din judeţul Brăila şi raionul Cantemir, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit  pe promovarea cunoaşterii valorilor autentice ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele două unităţi administrativ-teritoriale, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice. Vor fi organizate expoziţii de artă plastică, tabere de creaţie, lansări de carte, festivaluri, tărguri, precum şi alte acţiuni.

            Art.23. Părţile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu participarea unor formaţiuni profesioniste şi de amatori.

            Art.24. Părţile vor facilita constituirea unor acosiaţii culturale, care pe bază de  reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor două unităţi administrativ-teritoriale.

             Art.25. Anual, în ultimul trimestru, se va perfecta şi aproba calendarul acţiunilor comune pentru anul următor.

 

VI. ÎN DOMENIUL TURISMULUI ŞI SPORTULUI.

            Art.26. Părţile vor sprijini dezvoltarea turismului (în special a agroturismului, turismului ecumenic şi cultural) şi vor  promova reciproc potenţialul turistic al celor două unităţi administrativ-teritoriale, în scopul creşterii numărului de vizitatori.

            Art. 27. Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între instituţiile şi organizaţiile cu activitate în domeniul sportului din judeţul Brăila şi raionul Cantemir.

            Art. 28. Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, între sportivi, cu participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor români şi moldoveni.

 

VII. ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET.

            Art. 29. Părţile vor încuraja colaborarea activă şi schimbul de experienţă în domeniul tineretului prin: organizarea de tabere de vară pentru copii şi adolescenţi, schimb de informaţii şi publicaţii pe teme de tineret, schimb de informaţii privind organizaţiile şi mişcările de tineret în localităţile din judeţul Brăila şi raionul Cantemir, precum şi activitatea acestora legată de politica publică de tineret din judeţul Brăila şi raionul Cantemir .

            Art.30. Părţile vor încuraja participarea repezentanţilor la activităţi bilaterale de tineret: festivaluri, conferinţe, simpozioane, seminare, expoziţii, reuniuni, forumuri, programe de voluntariat şi alte evenimente, precum şi schimbul de experienţă dintre specialiştii în domeniul politicii de tineret.

            Art.31. Autorităţile locale vor acorda sprijinul necesar desfăşurării în condiţii optime a unor evenimente şi programe comune în cele două unităţi administrativ-teritoriale, la care vor participa grupurile  organizate de tineret şi reprezentanţii celor două Părţi.

 

VIII. ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII.

            Art.32. Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţii privind legislaţia în vigoare în domeniu din Romănia şi Republica Moldova.

            Art.33. Părţile vor încuraja şi facilita schimbul de experienţă şi bune practici între specialiştii în domeniu din cele două unităţi administrativ-teritoriale, precum şi alte acţiuni comune de formare a specialiştilor.

            Art.34. Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi schimburi de delegaţi.

            Art.35. Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul sănătăţii, vor identifica şi accesa în comun sursele de finaţare nerambursabile  existente.

 

IX. DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE.

            Art.36. Părțile vor încuraja și facilita schimbul de experiență înn scopul aplicării metodologiilor avansate de lucru, a bunelor practici în prestarea serviciilor sociale existente.

            Art.37. Părțile vor  colabora în vederea  implementării unor proiecte de investiții în domeniul protecției sociale, vor identifica și accesa în comun sursele finanțare nerambursabile .

            Art.38. Părţile  vor contribui la perfecționarea competenților de comunicare și consiliere în practica asistenței sociale a angajaților din domeniu.

 

X. DISPOZIŢII FINALE.

            Art.39. Prevederile prezentei Înţelegeri vor fi detaliate prin programe de acţiuni concrete, cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituţiile din domeniile de colaborare menţionate, în acest scop, se vor constitui la nivelul fiecărei părţi grupuri de lucru formate din specialişti.

             Art.40. Reprezentanţii părţilor semnatare vor analiza-periodic-stadiul îndeplinirii prevederilor din prezenta înţelegere de cooperare, vor stabili măsuri pentru extinderea şi susţinerea acesteia şi vor informa fiecare în parte Consiliul judeţean Brăila şi respectiv Consiliul raional Cantemir, asupra modului  de derulare a cooperării între cele două entităţi ale administraţiei publice.

            Art.41. Părţile  vor suporta  toate cheltuielile apărute în cursul implementării  prezentei Înţelegeri, în condiţiile şi limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi.

            Art.42. (1) Pentru realizarea obiectivelor din prezenta Întelegere de cooperare, judeţul Brăila poate participa la realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale raionului Cantemir, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie, conform art.15, alin.(5) din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            (2) În acest scop, judeţul Brăila poate aproba finanţarea unor proiecte propuse de raionul Cantemir, în baza Înţelegerii de Cooperare, conform procedurilor stabilite prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1.120/2014 şi al Ministerului Finanţelor Publice 1030/2014 pentru aprobarea  procedurii de finanţare prevăzute la art.35”1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele  publice locale.

            Art.43. (1) Prezenta Înţelegere se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va produce efecte la data semnării.

            (2) Prezenta Înţelegere poate fi modificată prin acordul scris al părţilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile alin .(1).

             (3) Încetarea prezentei Înţelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către părţi.

            (4) Orice divergenţă intervenită între Părţi în legătura cu interpretarea prezentei Înţelegeri va fi rezolvată de acestea pe cale amiabilă.

            (5) Oricare dintre Părţi poate denunţa prezenta Înţelegere de Cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. În acest caz, prezenta Înţelegere de Cooperare nu mai este în vigoare începînd cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.

 

 

Semnată la data de  ______________________în două exemplare originale, în limba romănă, ambele exte fiind egal autentice.

 

 

                                      Pentru                                                                                                Pentru

         Consiluil Judeţean Brăila                                                             Consiliul Raional Cantemir

                             din Romănia                                                                            Republica Moldova

 

 ____________  Frank Iulian CHIRIAC                                  ______________  Andrei CIOBANU,

                   preşedintele judeţului                                                          preşedintele raionului

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                                  

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                      

or. Cantemir

 

   Cu privire la executarea deciziei nr.09/28-XXVI                                                                                                             din 06.12.2018,, Cu privire la aprobarea planului                                                         de activitate a  subdiviziunilor consiliului  raional                                             şi aparatul preşedintelui raionului pe simestrul I

al anului 2019”

   

     În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd notele  privind executarea deciziei nr.09/28-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea planului de activitate a subdiviziunilor consiliului raional pe simestrul I, anul 2019”,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

Decide:

 

  01. Se ia act de notele prezentate de conducătorii  subdiviziunilor consiliului raional şi serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului privind executarea deciziei nr.09/28-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea planului de activitate a subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelui raionului pe simestrul I, anul 2019”(se anexează).

 

   02. Se ridică controlul deciziei nr.09/28-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea planului de activitate a subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelui raionului pe simestrul I, anul 2019”.

 

  03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa a factorilor interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

 

     

 Preşedintele şedinţei                                                _________________________                                 

           

 

Ssecretar al consiliului  raional                                       Ludmila Ţurcanu,

                                                 

 Avizat:____________ Ludmila Ţurcanu,

 secretar al consiliului  raional                                             

     

Elaborat:  ______________Victoria Balan,                                                                                                                                  

şef serviciu administraţie publică

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                         Proiect                                 

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

           Cu privire la casarea bunurilor, raportate la

 mijloace fixe ale aparatului preşedintelui

  raionului Cantemir

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul dnei Marina Caradjova ,contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

01.   Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe din aparatul preşedintelui raionului .

 

02.   Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate ( se anexează).

 

03.   Se aprobă procesul verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituţiilor bugetare şi a Instituţiilor Publice, forma MF-4 (buget) la suma  24762,18 ( doăzeci şi patru mii şapte sute şaizeci şi doi) lei  , 18 bani.

 

04.   Contabilitatea aparatului preşedintelui raionului (contabil- şef, dna Nina Petreanu) va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

05.   Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

 06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa a factorilor interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

  07.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

   Președintele ședinței                                                        _________________

 

        Avizat:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Nina Petreanu_____________

Contabil şef,aparatul preşedintelui raionului

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                         Proiect                                 

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                     

or. Cantemir

 

         Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 „Cu privire la aprobarea

 bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe

anul 2019”

 

               În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm,  Consiliul Raional

D E C I D E:

  01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 09/04-XXVI din 06 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019” cu modificările şi completările ulterioare se modifică, după cum urmează:

   01.1 În punctul 01 la venituri cifra „155745,0 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „156191,1 mii lei” şi  la cheltuieli cifra „171275,3 mii lei”se înlocuieşte cu cifra „172015,0 mii lei”.

  01.2 Anexa nr.1 din punctul 02 intitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2019”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

  01.3 Anexa nr.2 din punctul 03 intitulată: „ Componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2019” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.2 la prezenta decizie..

  01.4 Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II

conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2019” va avea un nou cuprins,conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

   01.5 Anexa nr.5 din punctul 06 intitulată „ Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelu II pe anul 2019” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.4 la prezenta decizie.

     02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa a factorilor interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

   03. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   __________________                         

  Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Turcanu

Elaborat: Veaceslav Cozma,

Şef direcţie finanţe________________ 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                         Proiect                                 

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 26.09.2019                                                                                      

or. Cantemir

 

 

 

    Cu privire la modificarea deciziei                                                                                                     nr.04/02-XXVI din 11.05.2018   ,,Despre                                                                                                                modificarea deciziei consiliului raional                                                                                                                    nr.03/03-XXVI din 08.05.2018

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.79, alin.(4), 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003, art.45, alin.(4) din Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018, art.8,  din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002, Hotărîrea Guvernului nr. 764  din  12.10.2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în  instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, Statutul profesiei de avocat nr.302 din 29.01.2011 al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte ,comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

               

                                                     D E C I D E :

   01.Se ia act de nota despre modificarea deciziei  nr.04/02-XXVI din 11.05.2018 ,,Despre modificarea deciziei consiliului raional nr.03/03-XXVI din 08.05.2018”, prezentată de către dna Ludmila Ţurcanu, secretar  al consiliului raional(se anexează).

   02.Se modifică decizia nr.04/02-XXVI din 11.05.2018 ,,Despre modificarea deciziei consiliului raional nr.03/03-XXVI din 08.05.2018”astfel:

      în p.02 sintagma ,,de la data de11.05.2018 pînă la data de 11.05.2019” se substituie cu sintagma ,,de la data de 11.05.2019 pînă la data de 11.05.2020”.

      în conţinutul procurii din Anexa nr.1 la decizia consiliului raional nr. 04/02 -XXVI din 11.05.2018, sintagma ,,de la data de  11.05.2018 pînă la data de  11.05.2019” se substituie cu sintagma ,,de la data de 11.05.2019 pînă la data de 11.05.2020”.

    03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa a factorilor interesaţi şi publicului în termen de 5 zile şi se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                           _____________________                                                 

 

  Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

Proiect elaborat:_____________ Victoria Balan,

şef serviciu administraţie publică

                                                                                              

 

 

 

                                           

                                                                                                                                           Anexă

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                                nr. 05/   -XXVI din      .09.2019

 

 

Nota

despre modificarea deciziei consiliului raional nr.03/03-XXVI din 08.05.2018.

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.77,78,81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003, art.45, alin.(4) din Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018, propunem Consiliului raional modificarea deciziei  nr.04/02-XXVI din 11.05.2018 ,,Despre modificarea deciziei consiliului raional nr.03/03-XXVI din 08.05.2018”, întrucît a expirat termenul procurii, acordată dl Barborov Eduard, avocat lecenţiat, care a reprezentat interesele şi drepturile Consiliului raional în instanţele judecătoreşti în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice şi este necesar de prelungit termenul procurii.

 

 

Secretar al Consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin