Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii sedinta CR din 6 iunie 2019, pentru consultare publica(III)

Proiecte decizii sedinta CR din 6 iunie 2019, pentru consultare publica(III) imprimare

30.05.2019     753 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr. 04/-XXVI                                                                                        din 06.06.2019

or. Cantemir

 

               Cu privire la modificarea deciziei

Consiliului raional Cantemir nr. 02/09-XXV

din 20.03.2014 Cu privire la constutuirea

serviciului social “Echipa mobilă” pe lîngă

direcția asistență socială și protecția familiei ,

 aprobarea statelor de personal și a regulamentului

de activitate a acestei subunități ”

 

          În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, decizia Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional”,nr. 02/09-XXV din 20.03.2014 ”Cu privire la constituirea serviciului social Echipa Mobilă pe lăngă direcția asistență socială și protecție a familiei, aprobarea statelor de personal și a Regulamentului de activitate a acestei subunități, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiale și construcții Consiliul Raional

                                  

Decide:

   01.Se modifică decizia Consiliului Raional Cantemir  deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 02/09-XXV din 20.03.2014 Cu privire la constutuirea serviciului social “Echipa mobilă” pe lîngă direcția asistență socială și protecția familiei , aprobarea statelor de personal și a regulamentului de activitate a acestei subunități ”după cum urmează:

 

  În  anexa nr. 03 poziția Asistent social” se substituie cu poziția „Șef serviciu”

 

 02. Executarea deciziei în cauză  se pune în sarcina președintelui raionului Andrei Ciobanu

03. Decizia în cauză  se aduce la cunoştinţa direcţiei asistenţă socială, serviciilor sus nominalizate, altor  factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale

04. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                     __________________            

 

 Avizat:

Secretarul consiliului raional                                                      Ludmila Țurcanu

 

 

Elaborat: V. Munteanu

___________________

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                   Anexă

                                                                                                                        la decizia consiliului raional

                                                                                                                                              nr. 04/-XXVI din  06.06.2019         

 

 

 

Notă informativă

cu privire la decizia Consiliului Raional Cantemir  deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 02/09-XXV din 20.03.2014 Cu privire la constutuirea serviciului social “Echipa mobilă” pe lîngă direcția asistență socială și protecția familiei , aprobarea statelor de personal și a regulamentului de activitate a acestei subunități ”

 

          Serviciul social „Echipa Mobilă” este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului raional Cantemir nr.02/09-XXV din 20.03.2014, și activează conform Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciul social „Echipa Mobilă” aprobat prin decizia Consiliului raional Cantemir nr. 02/09-XXV din 20.03.2014.

       Serviciul social „Echipă mobilă” are drept scop prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, în practică, prevederile respective vor contribui la sprijinirea acestora într-un mediu comunitar, la facilitarea incluziunii sociale prin prestarea diferitor servicii la domiciliu (medicale, psihologice, educaționale, de asistență socială etc.) în dependență de necesitățile persoanei.

      Pe parcursul perioadei anului 2018, Echipa mobilă a acordat servicii unui număr de 31 beneficiari, cu vîrste cuprinse între 5 ani și 50 ani, dintre care 12 persoane de gen feminin și 19 persoane de gen masculin, dintre care 13 copii și 18 maturi.Din numărul total de beneficiari ai Serviciului 20 persoane prezintă dizabilități severe, 11 persoane cu dizabilități accentuate.

      Activitatea Echipei mobile are un impact pozitiv asupra beneficiarilor. Beneficiarii serviciului au un grup de suport la nivel de comunitate (rude, prieteni, reprezentanți ai instituțiilor: școală, primărie, centre de sănătate), Prevenirea instituționalizării, Ameliorarea stării psihologige, de sănătate; Facilitarea relațiilor de interacțiune cu semenii; Creșerea gradului de dezvoltare intelectuală.

     Preşedintele   raionului                                                            Andrei Ciobanu

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/-XXVI                                                                                                          din 06.06.2019

 

or. Cantemir

 

       Cu privire la casarea bunurilor, raportate la

mijloace fixe a Direcției Asistență Socială și

Protecția Familiei Cantemir

 

 

           În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind descentralizarea administrativ a nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 ”Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”, examinând demersul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir și a altor acte privind casarea bunurilor instituției nominalizate, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional.

 

 

DECIDE :

 

01. Se casează bunurile uzate, raportate la mijloace fixe din Direcția Asistență Socială și    Protecția Familiei Cantemir.

02.  Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate  ( anexa 1,2).


03.  Se aprobă procesul verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituțiilor bugetare și a Instituțiilor Publice, forma MF- 4 (buget) la suma de 79161.52 (șaptezeci și nouă mii una sută șaizeci și unu lei, 52 bani). (se anexează)

 

04. Contabilitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir (contabil–șef, dna Ana Derivolcov) va scoate în termen de 10 zile de la evidență bunurile indicate în anexe .


05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Munteanu Viorica, șef direcția asistență socială și protecție a familiei  Cantemir.


06. Controlul asupra executării deciziei se pune în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                     __________________             

 

      Avizat:

Secretarul consiliului raional                                                      Ludmila Țurcanu

 

     Elaborat: V. Munteanu

    ___________________

                                      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/-XXVI                                                                                       din  06.06.2019

or. Cantemir

 

       Cu privire la crearea Comisiei raionale

pentru drepturile omului, aprobarea Regulamentului

acesteia și Regulamentul privind activitatea

coordonatorului în domeniul drepturilor omului

 

 

În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.65 din 11.02.2019

”Cu privirea la Consiliul național pentru drepturile omului”,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional.

D E C I D E:

01.                          Se ia act de informația prezentată de dna Munteanu Viorica,Șef direcție asitență socială și protecție a familiei (se anexează). 

02.                          Se crează Comisia raională pentru drepturile omului (anexa nr.1 )

03.                           Se aprobă Regulamentul Comisiei raionale pentru drepturile omului ( anexa nr.2).

04.                          Se aprobă Regulamentul privind activitatea Coordonatorului în domeniul drepturile omului.

05.                          Se stabilește că, în caz de eliberare din funcție a membrului Comisiei pentru drepturile omului, atribuțiile acestuia în cadrul Comisiei vor fi exercitate de către persoana nou desemnată în funcție, fără a fi operate modificări în actul administrativ.

06.                          Comisia susvizată va functiona conform Regulamentului aprobat.

07.                          Informația despre activitatea Comisiei pentru drepturile omului se va prezenta Consiliului Raional în trimestrul IV 2019 de către președintele Comisiei.

08.                          Monitorizarea executării prezentei decizii se pune sarcina domnului Andrei Ciobanu, președinte al raionului.

09.                          Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism,comisiei consultative de specialitate agricultură,industrie, amenajarea teritoriului și protecșia mediului, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   ____________________                                   

   Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

Elaborat: V.Munteanu 

_____________________                                                         

                                                                                                                                Anexa nr.  01                

din decizia consiliului raional

                nr.04/-XXVI   din 06.06.2019

 

Componența

Comisiei  pentru  drepturile omului.

 

  1. Bazilevici Anatolie, vicepreședinte al raionului, președinte  al comisiei
  2. Țurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional, vicepreședinte al comisiei
  3. Dediu Natalia, Șef serviciu Casa Comunitară, secretarul comisiei.
  4. Manoli Tatiana, Șef Direcție Generală Învățămînt, membru comisiei
  5. Cozma Veaceslav, Șef Direcție Finanțe, membru comisiei
  6. Toderici Sergiu,Șef Secția Cultură și Turism, membru comisiei
  7. Reprezentantul Procuraturii,membru comisiei
  8. Casian Vladimir, Șef adjunct al IP Cantemir,membru comisiei
  9. Iurie Mihaescu, Director IMSP Spitalul Raional Cantemir

 

Viorica Munteanu, Șef Direcție asistență socială și protecție a familiei, Coordonatorul în domeniul drepturile omului 

 

 

Secretar al consiliul raional                                                                         Ludmila Țurcanu

 

 

                                                                                                                                          Anexa nr.  02                

La decizia consiliului raional

                nr.04/-XXVI   din 06.06.2019

 

REGULAMENTUL

Comisiei raionale pentru drepturile omului

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Comisia pentru drepturile omului (în continuare – Comisia) este un organ consultativ al administrației publice de nivelul II, instituit în scopul monitorizării modului de implementare a politicii statului în domeniul drepturilor omului, precum și a tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte.

2. Activitatea curentă a Comisiei este asigurată de DASPF Cantemir care realizează funcția de Secretariat pentru drepturile omului (în continuare – secretariat). Funcția de secretar al Comisiei este exercitată de către persoana desemnată din cadrul membrilor comisiei

3. Autoritatea publică asigură elaborarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, a rapoartelor cu privire la implementarea actelor normative cu privire la asigurarea  drepturilor omului.

4. Autoritatea publică asigură oferă suport Comisiei și Secretariatului în realizarea atribuțiilor și funcțiilor acestora, inclusiv prin prezentarea rapoartelor prevăzute la pct. 3 și a altor informații necesare pentru exercitarea activității lor.

Capitolul II

ATRIBUȚIILE COMISIEI

5. Comisia exercită următoarele atribuții:

1) implementarea documentelor de politici naţionale de protecţie a drepturilor omului;

2) elaborarea planurilor și programelor locale privind aplicarea documentelor de politici naționale în domeniul protecției drepturilor omului la nivel local;

3) monitorizarea respectării drepturilor omului la nivel local;

4) elaborarea rapoartelor semestriale privind respectarea drepturilor omului la nivel local și remiterea acestora Secretariatului permanent.

Capitolul III

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI

6. Funcţia de preşedinte al Comisiei este exercitată de către vicepreședintele raionului. Funcţia de vicepreşedinte al Comisiei este exercitată de către secretarul consiliului raional.

7. Preşedintele conduce întreaga activitate a Comisiei, delegîndu-și atribuţiile, la necesitate, unuia dintre vicepreşedinte.

9. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii de bază:

1) coordonează activitatea Comisiei;

2) stabileşte responsabilităţile membrilor Comisiei;

3) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei;

10. Şedinţele Comisiei se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decît de două ori pe an.

11. Şedinţele Comisiei sînt deliberative în prezența majorității membrilor cu drept de vot ai acestuia. La ședințele Comisiei  pot fi invitați și reprezentanții altor instituții care activează în domeniul drepturilor omului.

12. Subiectele pentru ședința Comisiei  pot fi propuse de către membrii acestuia.

13. Agenda şedinţelor, elaborată de Secretariat și aprobată de către președintele Comisiei, se distribuie membrilor Comisiei  cu cel puţin trei zile înainte de şedinţă.

14. Lucrările ședinţelor Comisiei se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei. Procesul-verbal se întocmește în cel mult șapte zile de la data în care a avut loc ședința.

15. Comisia adoptă decizii cu votul majorității membrilor cu drept de vot prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, se consideră că decizia nu a fost adoptată, iar examinarea subiectului se amînă pentru ședința următoare.

16. Informația privind activitatea Comisiei  se publică pe pagina web a consiliului raional și în  Registrul de Stat al actelor locale.

Capitolul IV

FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI

17. Secretariatul realizează următoarele funcții:

1) asigură activitatea Comisiei;

2) coordonează procesul de elaborare a planului de acțiuni în domeniul drepturilor omului și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului

 3) monitorizează şi evaluează implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului

4) coordonează procesul de implementare la nivel raional a recomandărilor formulate de mecanismele naționale de protecţie a drepturilor omului şi de raportare a implementării acestora către mecanismele respective;

5) dezvoltă şi consolidează relaţiile cu partenerii de dezvoltare şi reprezentaţii societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor statului în domeniul drepturilor omului;

6) informează publicul cu privire la evoluţia realizării obiectivelor incluse în documentele de politici în domeniul drepturilor omului;

7) colaborează cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile necomerciale şi cu mass-media. 18. Secretariatul are următoarele atribuții:

a) acordă asistență administrativă și organizațională Comisiei;

b) pregătește materialele pentru ședințele Comisiei;

c) elaborează planul de lucru anual al Comisiei, cu indicarea termenelor de realizare şi a instituțiilor responsabile;

e) asigură prezentarea de către raportori a informației necesare privind subiectele de pe ordinea de zi a ședințelor Comisiei;

f) întocmește proiecte de decizii și procesele-verbale ale ședințelor Comisiei;

g) asigură activitatea de corespondență;

h) publică și actualizează informația privind activitatea Comisiei pe pagina web a consiliului raional și în  Registrul de Stat al actelor locale.

i) asigură informarea şi sensibilizarea privind activitățile desfășurate;

j) elaborează raportul anual de activitate al Comisiei şi asigură publicarea pe pagina web a consiliului raional și în  Registrul de Stat al actelor locale.

k) acordă asistență grupurilor de lucru instituite de Comisie pentru elaborarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului .

l) colectează de la autoritățile publice și de la persoanele interesate informații despre procesul de elaborare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;

m) organizează procesul de elaborare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului în conformitate cu cerințele mecanismelor naționale de protecție a drepturilor omului;

n) formulează propuneri pentru îmbunătățirea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;

o) facilitează participarea în procesul de elaborare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului a tuturor persoanelor interesate;

p) asigură colectarea informațiilor relevante prin intermediul coordonatorului  în domeniul drepturilor omului.

d) asigură prezentarea spre examinare și aprobare Comisiei a rapoartelor anuale pe care le publică pe pagina web a consiliului raional și în  Registrul de Stat al actelor locale.

 

Anexa nr.  03                

din decizia consiliului raional

                nr.04/-XXVI   din 06.06.2019

 

REGULAMENT

privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. În calitate de unitate de interacțiune a Comisiei raionale pentru drepturile omului și a Secretariatului comisiei pentru drepturile omului  se stabilește coordonatorul în domeniul drepturilor omului (în continuare – coordonator), care contribuie la promovarea, respectarea şi realizarea standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul drepturilor omului, raportate la domeniul de activitate specific fiecărei autorităţi publice.

2. În calitate de coordonator în cadrul autorităților administrației publice locale se desemnează un funcționar public de conducere, sau șeful subdiviziunii responsabile de protecția socială sau al altei subdiviziuni cu competențe în domeniul drepturilor omului din cadrul consiliului raional.

3. Coordonatorul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale autorităţii publice şi cu alte autorități subordonate acesteia.

Capitolul II

FUNCȚIILE ȘI ATRIBUŢIILE COORDONATORULUI

4. Coordonatorul exercită următoarele funcții:

1) asigură promovarea consecventă în activitatea autorităţii publice a prevederilor actelor normative şi instrumentelor naţionale în domeniul drepturilor omului, relevante realizării funcțiilor acesteia;

2) identifică lacunele existente în procesul de implementare a planului de acțiuni în domeniul drepturilor omului și a altor documente de politici relevante, precum şi formulează propuneri pentru înlăturarea acestora;

3) promovează în autoritatea publică cultura organizaţională bazată pe valori general umane, implicare socială şi respect faţă de drepturile omului;

4) colaborează cu Secretariatul comisiei;

5) prezintă Secretariatului comisiei rapoarte cu privire la implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, a tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum și a recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului de care este responsabilă autoritatea publică, precum și alte informații necesare, la solicitare;

6) realizează alte funcții aferente domeniului său de activitate.

5. Coordonatorul are următoarele atribuţii de bază:

1) efectuează controlul asupra executării deciziilor comisiei cu privire la implementarea prevederilor planului raional și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului şi formulează, după caz, propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;

2) analizează situaţia în domeniul de activitate a autorităţii publice în contextul existenţei şi aplicării mecanismelor, actelor normative şi condiţiilor necesare pentru realizarea drepturilor omului, în general, şi pentru implementarea planului și a altor documente de politici relevante, în special;

3) participă la planificarea activităţilor de implementare a planului naţional și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului de către subdiviziunile structurale ale autorităţii publice şi de către autoritățile subordonate acesteia;

4) participă la elaborarea rapoartelor privind gradul de implementare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului,

5) participă, în comun cu serviciul resurse umane/persoana responsabilă de personal, şefii de subdiviziuni, la identificarea necesităţilor de instruire în domeniul drepturilor omului ale personalului, la planificarea procesului de instruire, la negocierea cu prestatorii serviciilor de instruire a condiţiilor de organizare şi a conţinutului cursurilor de instruire, la organizarea şi evaluarea activităţilor de instruire în domeniul drepturilor omului;

6) consultă şefii de subdiviziuni şi personalul autorităţii publice locale referitor la respectarea drepturilor omului în domeniul lor de activitate şi la realizarea planului și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului;

7) participă la examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative sub aspectul respectării şi realizării drepturilor omului;

Capitolul III

DREPTURILE COORDONATORULUI

6. Coordonatorul are următoarele drepturi:

1) să solicite de la subdiviziunile structurale ale autorității publice locale informaţii şi documente necesare pentru exercitarea funcțiilor și atribuţiilor;

2) să antreneze personalul subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice și autorităților din subordine în procesul de analiză a situaţiei în domeniul drepturilor omului şi al realizării planului sau a altui document de politici în domeniul drepturilor omului;

3) să studieze opiniile persoanelor fizice și juridice referitor la respectarea drepturilor omului de către personalul autorității sau instituțiilor publice la prestarea serviciilor publice;

4) să colaboreze cu coordonatorii în domeniul drepturilor omului din alte autorităţi publice, cu organizaţii necomerciale care activează în domeniul drepturilor omului;

5) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte activităţi organizate în Republica Moldova şi peste hotare referitor la tematica drepturilor omului, la elaborarea şi implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, la aplicarea prevederilor actelor normative în acest domeniu.

 

Viorica Munteanu, Șef Direcție asistență socială și protecție a familiei, Coordonatorul în domeniul drepturile omului 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin