Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 06 iunie 2019, pentru consultare publica(I)

Proiecte decizii, sedinta CR din 06 iunie 2019, pentru consultare publica(I) imprimare

30.05.2019     685 

      Republica Moldova                                               Республика Молдова

   Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                                            

D E C I Z I E

    nr.                                                                                                                 din                       2019         

 

or. Cantemir

 Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 „Cu privire la aprobarea

 bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe

anul 2019”

               În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm,  Consiliul Raional

D E C I D E:

01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 09/04-XXVI din 06 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019” cu modificările şi completările ulterioare se modifică, după cum urmează:

01.1 În punctul 01 la venituri cifra „ 148291,8 mii lei se înlocuieşte cu cifra „153089,2 mii lei” şi  la cheltuieli cifra „150066,4 mii lei”se înlocuieşte cu cifra „ 167919,5 mii lei”.

01.2 Anexa nr.1 din punctul 02 intitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2019”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

01.3 Anexa nr.2 din punctul 03 intitulată: „ Componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2019” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.2 la prezenta decizie.

01.4 Anexa nr.3 din punctul 04 intitulată: „ Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2019” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.3 la prezenta decizie.

01.5 Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II

conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2019” va avea un nou cuprins,conform anexei nr. 4 la prezenta decizie.

01.6 Anexa nr.5 din punctul 06 intitulată „ Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelu II pe anul 2019” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.5 la prezenta decizie.

02.   Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau

prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi

de legislaţie.

 03. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

               Preşedintele şedinţei                                                                                   ______________

                   Contrasemnată

           Secretarul consiliului raional                                                           Ludmila Ţurcanu 

                          Elaborat

                 Direcţia finanţe                                                                           Veaceslav Cozma               

 

                                                                                        Anexă la decizia consiliului  raional                                Cantemir nr._______  din  ______

 

         Notă informativă la proiectul deciziei  privind modificarea deciziei  

     consiliului raional Cantemir „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în a doua lectură pe anul 2019”

 

        Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării surselor financiare şi soluţionării diferitor probleme de ordin social..

      01.Se propune de alocat din soldul mijloacelor cu caracter general existente la 01.01.2019 la contul consiliului raional, suma de – 13055,7 mii lei după cum urmează:

01.1 – 3096,5 mii lei pentru asigurarea implementării Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în conformitate cu demersurile înaintate de administratorii de buget şi achitarea cheltuielilor de personal la timp, după cum urmează:

• Administraţiei Consiliului raional Cantemi conform demersului nr.158 din 20.05.2019

– 899,3 mii lei inclusiv:

- la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”   - 491,2 mii lei;

- la subprogramul 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” – 278,2 mii lei;

- la subprogramul 5101 „ Politici şi management în domeniul agriculturii” – 43,8 mii lei;

- la subprogramul 6101 „ Politici şi management în domeniul dezvoltării  regionale şi construcţiilor” – 86,1 mii lei.

Direcţiei finanţe Cantemir conform demersului nr.134 din 22 mai 2019 – 110,9 mii lei la subprogramul 0501 „Politice şi managemewnt în domeniul bugetar-fiscal

• Serviciului cultură şi turizm Cantemir  conform demersului nr.40 din 20.05.2019

 – 1761,0 mii lei inclusiv:

- la subprogramul 8501 „Politici şi management în domeniul culturii – 193,5 mii lei;

- la subprogramul 8502 „ Dezvoltarea culturii”                                  - 1506,4 mii lei;

- la subprogramul 8503 „ Protejarea şi punerea în valoare

   a patrimoniului cultural naţional”                                                      -  61,1 mii lei

Direcţiei generale învăţămînt Cantemir conform demersului nr.217 din 20.05.2019

- 224,8 mii lei la subprogramul 8801 „ Politici şi management în domeniul educaţiei”;

• Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei conform demersului nr.241 din 21.05.2019

- 100,5 mii lei la subprogramul 9010 „Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale” pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de personal la serviciul social asistenţă personală.

01.2 – 100,0 mii lei la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”

 inclusiv:

- Primăriei Haragîş - 100,0 mii lei pentru reparaţia fasadei clădirei primăriei şi amenajare.

01.3 – 200,0 mii lei la subprogramul 3502 „Ordine şi siguranţă publică” Consiliului raional pentru construcţia terenului de mini fotbal cu dimensiunile de 32x16 m în adiacenţa sediului Inspectoratului de Poliţie Cantemir.

01.4 – 200,0 mii lei la subprogramul 5802 „ Reţele şi conducte de gaze”

Inclusiv:

- Primăriei Vişniovca – 200,0 mii lei pentru gazificarea satului.

01.5 –190,0 mii lei la subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor”

inclusiv:

-Primăriei Coştangalia – 190,0 mii lei pentru construcţia unei porţiuni de drum deteriorate în urma alunecărilor de teren.

01.6 – 260,0 mii lei la subprogramul 7502 „Dezvoltarea gospodăriei de locuinţa şi serviciilor comunale”

inclusiv:

- Primăriei Pleşeni – 200,0 mii lei pentru construcţia unui pavaj în centrul satului;

- Primăriei Plopi – 60,0 mii lei pentru amenajarea cimitirului din satul Plopi.

01.7 – 150,0 mii lei la subprogramul 7503 „ Aprovizionarea cu apă şi canalizare”

inclusiv:

- Primăriei Ţiganca – 150,0 mii lei pentru automatizarea şi optimizarea sistemului de aprovizionare cu apă în satul Ţiganca.

 

01.8 – 200,0 mii lei la subprogramul 7505 „Iluminarea stradală”

inclusiv:

- Primăriei Chioselia – 150,0 mii lei pentru iluminarea stradală;

- Primăriei Ţiganca – 50,0 mii lei pentru iluminarea stradală.

01.9 – 400,0 mii lei la subprogramul 8019 „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii” iclusiv:

- Consiliului raional Cantemir – 200,0 mii lei inclusiv: IMSP Spitalului raional Cantemir  pentru achiziţionarea echipamentului de răcire tip cameră – 70,0 mii lei şi pentru lucrările de reparaţie a trotuarelor pe teritoriul instituţiei -  130,0 mii lei.

- Primăriei Porumbeşti – 200,0 mii lei pentru reparaţia capitală a interiorului clădirii Oficiului Medicilor de Familie Porumbeşti cu conectarea la apeduct, gazificarea clădirii şi montarea sistemei autonome de încălzire.

01.10 – 500,0 mii lei la subprogramul 8502 „Dezvoltarea culturii”

inclusiv:

- Primărieie Goteşti – 200,0 mii lei pentru reparaţia acoperişului la căminul cultural din satul Constantineşti, comuna Goteşti;

- Primăriei Cîşla – 150,0 mii lei pentru reparaţia clădirii căminului cultural din satul Cîşla;

- Primăriei Cîietu – 150,0 mii lei pentru schimbarea acoperişului la căminul cultural din satul Cîietu.

01.11   – 100,0 mii lei la subprogramul 8603 „Tineret”

Inclusiv:

- Primăriei Plopi – 100,0 mii lei pentru procurarea şi instalarea unui teren de joacă modern în satul Hîrtop, comuna Plopi.

01.12  – 600,0 mii lei  la subprogramul 8802 „Educaţie timpurie”

Inclusiv:

- Primăriei Tartaul – 200,0 mii lei pentru reparaţia acoperişului la grădiniţa de copii din satul Tartaul

blocul B;

- Primăriei Enichioi – 200,0 mii lei pentru schimbarea acoperişului la grădiniţa de copii din satul Enichioi, blocul  2;

- Primăriei Cîrpeşti – 200,0 mii lei pentru reparaţia sistemului electric interior la grădiniţa de copii din satul Cîrpeşti.

01.13 – 200,0 mii lei Direcţiei Asistenţă socială şi protecţia familiei Cantemir la subprogramul 9019 „Protecţie Socială a unor categorii de cetăţeni” pentru deservirea bătrînilor şi persoanelor din familii defavorizate la cantina Asociaţiei „Concordia Proiecte Sociale” Centrului Multifuncţional din s.Hanaseni comuna Pleşeni.

01.14 – 6859,2 mii lei instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar,secundar general, complementar (extraşcolar) se alocă soldurile mijloacelor băneşti neutilizate din anul precedent din contul transferurilor cu destinaţie specială primite de la bugetul de stat şi din bugetul raional, după cum urmează:

– 277,4 mii lei la subprogramul 8802 „Educaţie timpurie”

inclusiv:

- I.P.şcolii primare –grădiniţă Acui                           - 104,6 mii lei;

- I.P şcolii primare –grădiniţă Ghioltosu                   - 124,9 mii lei;

- I.P Gimnaziului –grădiniţă „V.Curbet”Ţarancuţa      - 37,3 mii lei;

- I.P.Gimnaziului –grădiniţă Cîşla                                - 10,6 mii lei.

– 95,5 mii lei la subprogramul 8803 „Învăţămînt primar”

inclusiv:

- I.P.Şcolii- primare grădiniţă Acui                             - 48,7 mii lei;

- I.P.Şcolii primare-grădiniţă Ghioltosu                      - 46,8 mii lei.

– 3150,3 mii lei la subprogramul 8804 „Învăţămînt gimnazial”

inclusiv:

- I.P Gimnaziului „A.Puşkin” Cantemir                         - 46,2 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „M.Eminescu”Baimaclia                   - 80,4 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „V.Hanganu” Cociulia                       -15,4 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „V.Pârvan” Goteşti                            -789,2 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „I.Creangă” Cania                             -110,6 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Capaclia                                           - 175,1 mii lei;

 

- I.P.Gimnaziului „N.Sulac” Sadîc                               - 209,5 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Cîietu                                                 - 22,0 mii lei;

- I.P.Gimnaziului”L.Chiriac” Antoneşti                        -129,1 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Plopi                                                   - 24,7 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Larguţa                                              -107,1 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Haragîş                                                -42,8 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „I.Vazov” Stoianovca                           -9,0 mii lei;

- I.P.Gimnaziului lingura                                                   -8,2 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „G.Vieru”Coştangalia                         - 14,8 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „N.Botgros”Chioselia                           - 5,1 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Enichioi                                               - 59,8 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Porumbeşti                                        - 207,1 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „M.Eminescu” Cantemir                    -293,0 mii lei;

- I.P. Gimnaziului”M.Sadoveanu”Hanaseni                    -187,1 mii lei;

- I.P.Gimnaziului Vişniovca                                             - 95,2 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „I.Cojocaru” Ţiganca                          -359,0 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „Delta” Tartaul                                      - 6,0 mii lei;

- I.P.Gimnaziului „Ştefan cel Mare”Cîrpeşti                   - 80,5 mii lei;

- I.P.Gimnaziului-grădiniţă Cîşla                                     - 54,5 mii lei;

- I.P.Gimnaziului-grădiniţă „V:Curbet” Ţarancuţa          - 18,9 mii lei;

– 1360,8 mii lei la subprogramul 8806 „Învăţămînt liceal”

inclusiv:

- I.P.Liceului Teoretic „D.Cantemir” Cantemir               - 196,9 mii lei;

- I.P.Liceului Teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia                 -377,6 mii lei;

- Serviciului de transportare a elevilor                             - 786,3 mii lei.

– 1939,1 mii lei la subprogramul 8814 „Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

inclusiv:

- Centrului de creaţie a copiilor                                          - 1266,6 mii lei;

- Şcolii de arte „V.Hanganu” Cantemir                            - 639,8 mii lei;

- Taberei de odihnă Hanaseni                                             - 11,0 mii lei;

- Olimpiade                                                                         - 21,7 mii lei:

– 36,1 mii lei la subprogramul 8815 „curriculum”

inclusiv:

- BAC-Examene                                                                - 36,1 mii lei;

02. În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08,10,2014 „Cu privire la finanţarea în bază de cost standart per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general  din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” se redistribuie alocaţiile bugetare între subprogramele programului  „Învăţămînt”,cod 88  în conformitate cu decizia Consiliului de administrare a Direcţiei generale învăţămînt Cantemir nr.05/1   din  14.05.2019  „ Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” suma de

 2060,6 mii lei  din mijloacele financiare preconizate la  acţiuni generale  la consiliul raional, codul instituţie 02934, programul/subprogramul P1P2 cod 8806 „ Învăţămînt liceal”  pentru reparaţii capitale  şi dotarea instituţiilor de învăţămînt cu mijloace fixe ,după cum urmează:

Nr.

d/o

 

 

Denumirea instituţiei de învăţămînt

Codul:

 

Suma,

mii lei

 

Ogr 1 /

 Org 1i

 

Org 2

 

F1F3

 

P1P2

ECO

( K2)

1

Componenta raională

1125

02934

0922

8806

22

– 2060,6

 

1

I.P Liceului Teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

0922

8806

31

486,2

2

I.P.Gimnaziului „M.Eminescu” Cantemir

2307

01797

0921

8804

29

500,0

3

I.P.Gimnaziului  Cîietu

2307

14655

0921

8804

31

     220,4

4

I.P. Gimnaziului „G.Vieru” Coştangalia

2307

01788

0921

8804

31

163,0

5

I.P. Gimnaziului „Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

31

350,6

6

I.P. Gimnaziului „V.Hanganu” Cociulia

2307

15131

0921

8804

31

55,0

 

7

 

I.P. Gimnaziului „N.Botgros” Chioselia

 

2307

 

01783

 

0921

 

8804

 

31

 

26,2

8

I.P. Gimnaziului „I.Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

31

26,2

9

I.P. Gimnaziului Larguţa

2307

01793

0921

8804

31

26,2

10

I.P Gimnaziului Enichioi

2307

01789

0921

8804

31

26,2

11

I.P Gimnaziului Plopi

2307

01799

0921

8804

31

65,0

12

I.P Gimnaziului „A.Puşkin” Cantemir

2307

01796

0921

8804

31

20,0

 

13

 

Direcţia generală învăţămînt Cantemir

 

2307

 

04050

0912

8803

31

6,4

0921

8804

31

86,0

0922

8806

31

3,2

 

                        În total

 

 

 

 

 

2060,6

   03. Se propune de a majora resursele atrase de instituţiile publice din învăţămînt de la prestarea serviciilor cu plată cu linia bugetară: S1S2 22, S3S4 297 şi la cheltuieli conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme în conformitate cu demersurile înaintate, după cum urmează:

Denumirea

Codul:

Suma,

mii lei

Org 1i

Org2

F1-F3

P1P2

ECO

I.P. Gimnaziul „N.Botgros” Chioselia

Demars nr.60 din 13.05.2019

Venituri

2307

01783

 

 

142310

    40,0

Cheltuieli

2307

01783

0921

8804

    33

     40,0

I.P.Gimnaziul „Delta” Tartaul

Demers nr.112 din 15.05.2019

Venituri

2307

01845

 

 

142310

    15,0

Cheltuieli

2307

01845

0921

8804

    33

    15,0

 

I.P.Gimnaziul „M.Sadoveanu”

Hanaseni

Demers nr.112 din 15.05.2019

 

Venituri

 

2307

 

01798

 

 

 

 

 

142310

 

     10,0

 

Cheltuieli

 

2307

 

01798

 

0921

 

8804

 

    33

 

     10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Se propune de a majora resursele atrase de instituţiile de învăţămînt în baza contractelor de grant cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică pentru cheltuieli capitale cu linia bugetară: S1S2 22, S3S4

 296 „Resurse Fonduri speciale”, S5S6 „ Surse interne” conform demersurilor înaintate, după cum urmează: 

 

Codul:

Suma,

mii lei

Org1i

Org2

F1-F3

P1P2

ECO

I.P. Liceul Teoretic „N.Mihai”

Ciobalaccia

Demers nr.06 din 15.05.2019

 

Venituri

 

2307

 

01785

 

 

 

191320

 

20,0

 

Cheltuieli

 

2307

 

01785

 

0922

 

8806

 

    31

 

   20,0

I.P. Gimnaziul „M.Eminescu”

Baimaclia

Demers nr.03 din 16.05.2019

 

Venituri

 

2307

 

14652

 

 

 

191320

 

88,0

 

Cheltuieli

 

 

14652

 

0921

 

8804

 

     31

 

88,0

05. În conformitate cu demersurile înaintate de Serviciul cultură şi turizm şi Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei se propune redistribuirea alocaţiilor aprobate pe anul 2019 între nivelele clasificaţiei economice în cadrul unei funcţii şi program/subprogram în scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor de personal legate de  implementarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar , după cum urmează:                                                                                  

                                                                                                                                                       mii lei                     

Denumirea

                         Coduri:

 

Org 2

F1-F3

 

P1P2

Eco (K2)

Total

21

22

31

33

Serviciul cultură şi turizm

Demers nr.37 din 14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa raională de cultură

 

09710

 

0820

 

8502

 

 

+ 30,65

 

 

 

- 30,65

Colectivele populare

12244

0820

8502

 

+ 131,2

 

-131,2

 

Biblioteca nr.1

05740

0820

8502

 

+ 6,4

 

 

- 6,4

Biblioteca nr.2

04871

0920

8502

 

+ 3,4

 

-3,4

 

 

Aparatul serviciului cultură şi turizm

 

 

04060

 

 

0861

 

 

8501

 

 

 

+ 2,2

 

 

 

-2,2

 

Contabilitatea serviciului cultură şi turizm

 

04060

 

0861

 

8501

 

 

+ 4,5

 

 

-4,5

 

Muzeul Tartaul

15183

0820

8503

 

+ 20,25

 

-20,25

 

În total Cultura   08

 

 

 

 

+ 198,6

 

-161,55

- 37,05

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

Demers nr.240 din 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul social „Echipă mobilă”

 

01745

 

1012

 

9010

 

+ 3,0

 

+ 50,0

 

- 15,5

 

- 15,0

 

- 16,5

Serviciul social „Casa comunitara”

 

01746

 

1012

 

9010

 

+ 10,0

 

+ 126,0

 

 

- 40,0

 

- 76,0

Serviciul social asistenţa comunitara

 

14712

 

1012

 

9010

 

- 279,0

 

- 200,0

 

 

- 60,0

 

- 19,0

Serviciul social de deservire socială la domiciliu

 

 

12013

 

 

1012

 

 

9010

 

 

- 172,2

 

 

   - 100,0

 

 

 

- 9,5

 

 

- 62,7

Serviciul social de asistenţă personală

 

01744

 

1012

 

9010

 

+ 300,0

 

+ 300,0

 

 

 

Casa de copii

Butuc Baimaclia

 

01760

 

1040

 

9006

 

+ 9,5

 

+ 9,5

 

 

 

Casa de copii

Topală Toceni

 

01766

 

1040

 

9006

 

+10,5

 

+10,5

 

 

 

Casa de copii

Stoianov Ţolica

 

01768

 

1040

 

9006

 

+ 9,0

 

+ 9,0

 

 

 

Casa de copii

Deniţă Coştangalia

 

01769

 

1040

 

9006

 

+ 9,5

 

+ 9,5

 

 

 

Casa de copii

Costandachi Larguţa

 

15287

 

1040

 

9006

 

+ 7,7

 

+ 7,7

 

 

 

Casa de copii

Cioarec Toceni

 

15295

 

1040

 

9006

 

+ 5,5

 

+ 5,5

 

 

 

Casa de copii

Zaheria Larguţa

 

01770

 

1040

 

9006

 

+ 7,5

 

+ 7,5

 

 

 

Aparatul direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei

 

 

04048

 

 

1091

 

 

9001

 

 

+ 79,0

 

 

+ 105,0

 

 

- 10,0

 

 

- 11,0

 

 

- 5,0

În total  Protecţia socială 10

 

 

 

 

 

+ 340,2

 

- 25,5

 

- 135,5

 

- 179,2

     

      În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr.1,2,3,4 şi nr.5 la decizia nr 09/04- XXVI din 06.12.2018 „ Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019”

       La nota în cauză se anexează tabelele nr.1,2,3,4 şi nr.5  care includ modificarea indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2019 ,componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2019, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2019, resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2019 şi volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2019.

                 Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                                        Veaceslav Cozma

 

 

 

Republica Moldova                                               Республика Молдова

Consiliul Raional                                                  Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                  

D E C I Z I E

 

                nr.         / –XXVI                                                                                 din  06  iunie 2019

                                                                           or. Cantemir

 

           Cu privire la alocarea mijloacelor

           financiare din fondul de rezervă.

 

 

                      În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006,

              art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional

             Cantemir ,nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4  ( cu modificările  ulterioare) examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico–financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turizm Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E:

 

    1.Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir – 50,0 mii lei, după cum  urmează:

   -Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  la subprogramul 9012  „Protecţie socială în cazuri exepţionale” suma de -50,0mii lei  inclusiv;  

    -15,0mii lei pentru acordarea ajutorului financiar dl.Tabureanu Victor anul naşterii 12.08.1962 domiciliat s.Iepureni raionul Cantemir,veteran, participant la războiul pentru Independenţa şi integritatea teritorială a R.Moldova ,pentru acoperirea parţială a cheltuelilor de reparaţie a casei în rezultatul alunecărilor de teren.

   -10,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Para Andrian anul naşterii 16.02.1979 domiciliat s.Antoneşti  raionul  Cantemir pentru acoperirea cheltuelilor  suportate în rezultatul incendiului produs la 23.04.2019 care  a distrus acoperişul complect.

    -5,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Adescenco Vasile anul naşterii 02.01.1953 domiciliat s.Lingura  raionul  Cantemir pentru acoperirea cheltuelilor  suportate în rezultatul incendiului produs la 22.03.2019 care  a deteriorat 2 geamuri, o uşă  şi parţial acoperişul casei.

    -10,0mii lei pentru acordarea ajutorului financiar dl. Guci Dumitru anul naşterii 19.02.1956 domiciliat s.Baimaclia raionul  Cantemir, participant la războiul pentru Independenţa şi integritatea teritorială a R.Moldova, gradul de dizabilitate accentuat ,  pentru tratament complex costisitor .

    -10,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Corcimari Alexei anul naşterii 28.03.1953 domiciliat s.Cania  raionul  Cantemir  pentru tratament complex costisitor  după intervenţia chirurgicală .

       

     2.Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui  Ciobanu Andrei.

 

     3.Controlul executării prezentei decizii  se atribuie comisiei consultative de specialitate finanţe,buget,    activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

             

 

                Preşedintele şedinţei                                                    

                      

                       Avizat

           Secretarul consiliului raional                                                               Ţurcanu Ludmila      

                

      Elaborat  Direcţia  Finanţe                                                                   

         Şeful Direcţiei                                                                                           Veaceslav  Cozma

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexă la decizia consiliului  raional                                Cantemir nr._______  din  ______________

 

 

 

 

         Notă informativă la proiectul deciziei  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir”

 

 

 

                Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării mijloacelor financiare din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir în baza demersurilor  adresate către consiliul raional.

 

 

         Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir –50,0  mii lei, după cum  urmează:

           -Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  la subprogramul 9012  „Protecţie socială în cazuri exepţionale” suma de -50,0 mii lei  inclusiv;  

    -15,0mii lei pentru acordarea ajutorului financiar dl.Tabureanu Victor anul naşterii 12.08.1962 domiciliat s.Iepureni raionul Cantemir,veteran, participant la războiul pentru Independenţa şi integritatea teritorială a R.Moldova ,pentru acoperirea parţială a cheltuelilor de reparaţie a casei în rezultatul alunecărilor de teren.

    -10,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Para Andrian anul naşterii 16.02.1979 domiciliat s.Antoneşti  raionul  Cantemir pentru acoperirea cheltuelilor  suportate în rezultatul incendiului produs la 23.04.2019 care  a distrus acoperişul complect.

       -5,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Adescenco Vasile anul naşterii 02.01.1953 domiciliat s.Lingura  raionul  Cantemir pentru acoperirea cheltuelilor  suportate în rezultatul incendiului produs la 22.03.2019 care  a deteriorat 2 geamuri, o uşă  şi parţial acoperişul casei.

    -10,0mii lei pentru acordarea ajutorului financiar dl. Guci Dumitru anul naşterii 19.02.1956 domiciliat s.Baimaclia raionul  Cantemir, participant la războiul pentru Independenţa şi integritatea teritorială a R.Moldova, gradul de dizabilitate accentuat   pentru tratament complex costisitor .

    -10,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar dl.Corcimari Alexei anul naşterii 28.03.1953 domiciliat s.Cania  raionul  Cantemir  pentru tratament complex costisitor  după intervenţia chirurgicală .

 

 

 

 

                

              Şeful Direcţiei

             Finanţe Cantemir                                                                                                           V.Cozma

                    Republica Moldova                                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                   .       Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                             

                                               

D E C I Z I E     

                                                                                            

   nr .    /           -XXV                                                                                   din. 06.06.2019  

                                                                                              

 

or. Cantemir

 

 

     Cu privire la casarea bunurilor

 uzate raportate la mijloacele fixe a

 Direcţiei Finanţe

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe”, examinînd demersul  Direcţiei  Finanţe, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt,cultură, protecţie socială,sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism,comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie,amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional Cantemir

 

 

DECIDE:

 

01. Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele                                                               

      fixe,prezentată de Direcţia Finanţe ( se anexează).

 

02. Se aprobă registrul nr.1 şi nr.2 a  actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).

 

03. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe  Direcţiei Finanţe forma nr. MF-4 (buget) la suma de 23897 (Douăzeci şi trei mii opt sute nouăzeci şi şapte) lei.

 

04. Despre executarea deciziei în cauză se va informa la următoarea şedinţă ordinară din trim. III,2019.

 

05. Controlul executăriii deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget.activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

 

               Preşedintele şedinţei                                                                                   ______________

                   Contrasemnată

           Secretarul consiliului raional                                                           Ludmila Ţurcanu 

                          Elaborat

                 Direcţia finanţe                                                                           Veaceslav Cozma               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Anexă la decizia consiliului  raional                                Cantemir nr._______  din  ______

 

 

 

              Notă informativă la proiectul deciziei  privind casarea bunurilor

 uzate raportate la mijloacele fixe a Direcţiei Finanţe.

 

 

      Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu  casărea bunrilor uzate raportate la mijloace fixe a Direcţiei Finanţe,fiind moral învechite şi uzate .

        Analizînd   gradul de uzură şi starea  tehnică a mijloacelor fixe incluse în registru nr.1 şi nr.2 Direcţia Finanţe Cantemir vine cu propunerea către consiliul raional Cantemir pentru   casărea bunrilor uzate raportate la mijloace fixe  şi scoaterea de la evidenţă contabilă a bunurilor .                   

 

 

 

    Şeful  Direcţiei

   Finanţe  Cantemir                                                             V.Cozma

ГербRepublica Moldova                                                     Республика Молдова

Consiliul Raional                                                           Районный Совет  

  Cantemir                                                                                    Кантемир

 

                                          D E C I Z I E                               Proiect

nr. 04 /   -XXVI                                                                              din 06.06.2019                                                                                                                                                                                 or. Cantemir

 

 Cu privire la aprobarea  programului de activitate a

subdiviziunilor Consiliului raional şi  al aparatului

preşedintelui raionului  pe semestru II,  2019

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestru I al anului 2019, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

Decide:

 

    01. Se aprobă programul de activitate al Consiliului Raional,a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestru  II  al anului 2019 după cum urmează;

         aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

         direcţia finanţe(anexa nr.2 );

         direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare regională şi locală (anexa nr.3 );

          direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

          direcţia generală învăţămînt(anexa nr.5 );

          direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 )

          serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

 

   02. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

 

    03. Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus menţionat se pune în seama dnei Liudmila Ţurcanu, secretarul consiliului raional şi vicepreşedinţii raionului.

 

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

 

    05. Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul I al anului 2020.

 

        06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele şedinţei                                                                      _______________

 

Elaborat:__________V.Balan,

şef serviciu administraţie publică

 

 Avizat :

Secretarul Consiliului Raional                                                Liudmila Ţurcanu

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/-XXVI                                                                                          din 06.06.2019

or. Cantemir

 

         Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în trimestrul I al anului 2019

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  trimestrul I al anului 2019, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota şi anexele la nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în trimestrul I al anului 2019, prezentate în  anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor Consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului să prezinte informaţii şi dări de seamă serviciului  administraţie publică,  despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stabilite.

 

   03.Responsabil de monitorizarea executării  prezentei decizii se desemnează dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional .

 

   04. Controlul executării  deciziei se pune în sarcina dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                        ____________                          

 

 

   Avizat :____________ Ludmila Ţurcanu,

   secretar  al consiliului  raional                                 

 

  Proiect  elaborat:_________Victoria Balan,

   şef serviciu administraţie publică;

 

 

 

 

 

 

 

                                     Anexa nr.1                                                                                                                                                       

 la decizia Consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                        nr. 04/ -XXVI  din  06.06.2019

 

 

                                                   

N O T Ă

privind  deciziile cu   termen  de  control adoptate de

Consiliul Raional Cantemir în trimestrul I al anului 2019

 

      În trimestrul I al anului 2019 au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  trei şedinţe ale consiliului raional, una ordinară  la data de 21.03.2019 şi  două extraordinare la  07.02.2019 şi 09.04.2019. În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat total 52 decizii .                               În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 52 decizii executate, din ele 8 decizii s-au aflat la control pe perioada 2015- 2018 şi  44 decizii adoptate în trimestrul I al anului 2019.

      În anexa nr.2  la notă sunt indicate 11 decizii în derulare, toate  adoptate  în perioada  27.09.2018- 21.03.2019. În anexa nr.3 se indică  10 decizii adoptate în perioada 2013-2019 care se află la control şi proces de executare de lungă durată.

 

 

     Şef serviciu administraţie publică                                                     Victoria Balan

 

 

 

 

 

    Anexa nr. 01

                                                                                                         la nota deciziei Consiliului raional

                                                                                                           nr. 04/   –XXVI din 06.06.2019                                                                                                                                            

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir adoptate și executate.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Responsabil de control

Notă

1

2

3

4

5

1

02/15-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la consiliul raional de menţinere a ordinei publice, asigurarea securităţi şi apгrarea drepturilor cetăţenilor.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

2

02/22-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la comisia de licitație a bunurilor

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

3

nr. 03/11–XXVI din 05.11.2015

 

Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului raional Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

4

05/19-XXVI

22.06.2017

Despre acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate: drept, disciplină și culte.

 

5

08/25-XXVI

07.12.2017

 

Cu privire la Acordul de colaborare încheiat între Consiliul raional Cantemir şi Asociaţia Obştească Concordia Proiecte Sociale.

DASPF; Comisia consultativă de specialitate drept, disciplină și culte.

 

6

08/02 – XXVI

din  11.10.2018

Cu privire la prescripţia Inspecţiei financiare a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova  nr.27.09.12/916 din 18 septembrie 2018 despre rezultatele inspectării        financiare tematice efectuate la Consiliul raional Cantemir.

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

7

09/04-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019.

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

8

09/09-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele  fixe a IP Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” Baimaclia.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

9

01/01– XXVI 07.02.2019

Despre modificarea şi completarea deciziei nr.08/07-XXVI din 07.12.2017 „Despre  modificarea şi completarea deciziei nr.06/02-XXVI din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

10

01/02– XXVI 07.02.2019

Cu privire la alocarea surselor financiare  din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

11

01/03– XXVI  07.02.2019

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.09/04-XXVI din  06.12.2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului  raional în lectura a doua pentru anul 2019 ”.

 Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

12

01/04– XXVI 07.02.2019

Cu privire la aderarea Consiliului Raional Cantemir la Asociaţia  Euroregiunea ,,Siret-Prut-Nistru”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

13

01/06– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.05/03-XXVI din 22.06.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

14

01/07– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/10-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

15

01/08– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/12-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

16

01/09– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/14-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

17

01/10– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/16-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

18

01/11– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/18-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti”.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

19

01/12– XXVI 07.02.2019

Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01-XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitae a consiliului raional”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

20

02/03– XXVI

21.03.2019

Despre aprobarea Raportului privind  executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2018.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

21

02/04– XXVI

21.03.2019

Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă a consiliului raional .

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

22

02/05– XXVI

21.03.2019

Despre  modificarea şi completarea deciziei nr. 09/04-XXVI din 06.12.2018 „ Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019”.

 

Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

23

02/06– XXVI

21.03.2019

Cu privire la coordonarea Contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a Instituţiilor Medico-Sanitare    Publice  din raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2019 .

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.  Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

24

02/07– XXVI

21.03.2019

Cu privire la aprobarea statului de personal a Instituţiilor  Medico-Sanitare    Publice  din raionul Cantemir , statului de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii  medicale  suplimentare  (cont special )  pe anul 2019.

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale. .

 

25

02/08– XXVI

21.03.2019

Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală , asistenţă medicală primară (besiness-plan) , îngrijiri medicale la domiciliu şi mijloace speciale ale Instituţiilor  Medico-Sanitare    Publice  din raionul Cantemir pe anul 2019.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

26

02/09– XXVI

21.03.2019

Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2019.

 

Comisia consultativă de specialitate:drept, disciplina şi culte.

 

27

02/10– XXVI

21.03.2019

Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unui spaţiu din incinta imobilului instituţiei vizate încheiat  cu terţi pe anul 2019.

 

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte.

 

28

02/11– XXVI

21.03.2019

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul  militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cantemir în lunile  aprilie - iulie a anului 2019.

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte.

 

29

02/12– XXVI

21.03.2019

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionare a  Direcţiei Finanţe.

 

Preşedintele raionului.

 

30

02/13– XXVI

21.03.2019

Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace  fixe  a serviciului Cultură şi Turism.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

31

02/14– XXVI

21.03.2019

Cu privire la acordarea gradului de calificare consilier de stat clasa a I -a  dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

32

02/15– XXVI

21.03.2019

Cu privire la acordarea gradului de calificare consilier de stat clasa a I -a  dnei Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială  şi protecţia familiei.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

33

02/16– XXVI

21.03.2019

Despre cererea Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” privind  acordarea unui spaţiu în  locaţiune  în incinta Consiliului raional Cantemir .

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

34

02/17– XXVI

21.03.2019

Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituţiei Publice Gimnaziul   „Ivan Vazov” s.Stoianovca.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

35

02/18– XXVI

21.03.2019

Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a  Şcolii Sportive Cantemir, Centrului de Creaţie a Copiilor Cantemir, instituţii extraşcolare a Direcţiei generale învăţământ .

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

36

02/19– XXVI

21.03.2019

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei consiliului raional nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015,,Cu  privire la aprobarea Regulamentului şi componenţa consiliului consultativ al Direcţei Generale  Învăţământ Cantemir”

 

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

37

02/20– XXVI

21.03.2019

Cu privire la  executarea deciziei  consiliului raional nr.08/20-XXVI din 07.12.2017,, Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018.

 

 

38

02/21– XXVI

21.03.2019

Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere pe perioada rece a anului şi reparaţii curente conform Programului repartizării Fondului rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2019.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

39

02/24– XXVI

21.03.2019

Despre acordul de parteneriat încheiat între Consiliul raional Cantemir, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cantemir şi Asociaţia Obştească Parteneriatul AACHEN-MOLDOVA.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

40

02/27– XXVI

21.03.2019

Cu privire la modificarea deciziei nr.09/19-XXVI din 06.12.2018,, Despre demersul  Î.M ,,Orange Moldova”S.A. cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică   şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

41

02/28– XXVI

21.03.2019

Cu privire la  aprobarea Regulamentului  despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor  publici din cadrul  aparatului  președintelui raionului şi  subdiviziunile consiliului raional .  

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

42

02/29– XXVI

21.03.2019

Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul  aparatului  președintelui raionului și  subdiviziunile consiliului raional pentru anul 2018. 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

43

02/30– XXVI

21.03.2019

Cu privire la activitatea  I .M. „ Biroul de proiectare si producere pe lingă Consiliul raional  Cantemir” pe perioada anului  2018.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

44

02/32– XXVI

21.03.2019

Despre executarea deciziilor consiliului raional  nr.08/41-XXVI din 07.12.2017, nr.05/26 -XXVI  din 28.06.2018.

 

 

45

02/33– XXVI

21.03.2019

Cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie  cu dna  Maia Putregai,  şef,  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

 

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

46

02/34– XXVI

21.03.2019

Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în  perioada noiembrie, decembrie  2018.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

47

02/37– XXVI

21.03.2019

 Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui  raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă  anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

48

03/01– XXVI

09.04.2019

Cu privire la numirea în funcţie de şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia pe perioadă determinată.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

49

03/02– XXVI

09.04.2019

Despre modificarea şi completarea deciziei nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 „Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019”.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

50

03/03– XXVI

09.04.2019

Cu privire la modificarea şi completarea  deciziei consiliului raional nr.07/24-XXVI din 27.09.2018 ,,Cu privire la  reorganizarea  Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare şi Producere pe lîngă arhitectul-şef   al  raionului  Cantemir ” în Întreprinderea Municipală  „Biroul de Proiectare şi Producere  pe lîngă  Consiliul Raional Cantemir”.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

52

03/04– XXVI

09.04.2019

Cu privire la  desemnarea  candidaturilor  şi a membrilor supleanţi  pentru  constituirea  de către Comisia Electorală Centrală a consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II Cantemir.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

 

 

            Anexa  nr.02

                                                                                                          la nota deciziei Consiliului raional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           nr. 04/–XXVI din 06.06.2019.

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control  care se află în proces de derulare pe parcursul anului 2019.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

2

3

4

5

6

7

1

07/12 – XXVI

din 27.09.2018

Despre Raportul de inspecţie planificată a Inspecţiei Sociale nr.21 din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului de către direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Cantemir.

trimII, 2019

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

2

07/07 – XXVI

din 27.09.2018

Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.  

 

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

3

09/13-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2019.

 

Trim.IV, 2019

01.11.2019

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

4

01/05– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.09/17-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la cererea dnei Biscup Galina, domiciliată mun.Chişinău, str.Burebista 66/4,ap.21, despre procurarea casei de locuit din satul Pleşeni, propritete privată a unităţii administrativ-teritorială de nivelul II Cantemir”.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

 

 

5

02/02– XXVI

21.03.2019

Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2018 şi sarcinile pentru anul 2019.

 

Trim.IV, 2019

 

Preşedintele raionului

 

6

02/22– XXVI

21.03.2019

Cu privire la deschiderea şi înregistrarea serviciului Casă de copii de tip familial  Sacalî Zinaida şi Sacalî Valentin, domiciliaţi în comuna Baimaclia, raionul Cantemir.

Trim.IV, 2019

 

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

7

02/23– XXVI

21.03.2019

Despre examinarea Raportului şi prescripţiei Inspecţiei Financiare cu privire la rezultatele inspectării financiare efectuate la direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei  a Consiliului raional Cantemir.

Trim.III 2019

 

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

8

02/25– XXVI

21.03.2019

Cu privire la rezilierea unilaterală a contractului   nr.1-Mr de achiziţionare  Servicii de monitorizare a traficului rutier din 04.12.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi  SRL ,,MIDLAND ENGINEERING”

Trim.II 2019

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

9

02/26– XXVI

21.03.2019

Cu privire la evacuarea ,,Kridal Ox “SRL  din incinta  Şcolii Sportive  Cantemir,  proprietate publică a Consiliului raional.

Trim.III 2019

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

10

02/38– XXVI

21.03.2019

Cu privire la reorganizarea unor instituţii de Învăţământ din raionul Cantemir de la data de 01.09.2019.

 

Trim.IV 2019

 

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

11

02/39– XXVI

21.03.2019

Cu privire la coordonarea şi  aprobarea   bunului  imobil şi a schemei de amplasare a acestuia din domeniul public privat a UAT Capaclia .

 

Trim.IV 2019

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

                                                                                                                                                                                                          

Anexa nr. 03

                                                                                                              la nota deciziei Consiliului raional  

                                                                                                           nr. 04/ –XXVI din 06.06.2019.

                                                                                                                               

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control

  care se află în proces de executare de lungă durată

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

    7

1

04/44-XXV

din 27.06.2013

Despre programul raional privind controlul alcoolului pe anii 2013-2020

2013-2020

Anual, trim.I

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

2

02/01-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Învăţămîntului  raionului Cantemir pentru perioada 2016-2020.

 

2016-2020.

 

anual

S.Butuc,vicepreședintele raionului,comisia consultatiă de specialitate probleme sociale

 

3

nr. 02/16 XXVI 24.03.2016

Cu privire la mersul executгrii de ciziei consiliului raional nr. 04/44- XXVI din 27.06.2013-, despre programul raional privind controlul alcoolului pe perioada 2013-2020

2013-2020

Trim.I,

 2017-2020

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

4

02/49– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programuuil teritorial de prevenire si control al  infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

 

 

anii 2016-2020

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

5

02/50– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

6

02/51-XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea  Programului raional de promovoare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trinm. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

7

02/52– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

8

02/19-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea Programului Teritorial pentru implimentarea obiectivelor  privind Apa şi Sănătatea în raionul Cantemir pentru anii 2016-2025

IMSP CSP

Trim IV,

anual, pînă în anul

2025

 

 

9

05/12– XXVI

din 28.06.2018

Despre aprobarea Programului Raional privind prevenirea şi controlul bolilor cardiovasculare pe anii 2018-2020.

IMSP CSP

2018-2020

 

 

10

02/35– XXVI

21.03.2019

Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional (evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi ai subdiviziunilor consiliul raional).

 

Preşedintele raionului

Trim.I, 2020

Comisia consultativă de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

 

                 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/-XXVI                                                                                          din 06.06.2019

or. Cantemir

 

      Cu privire la casarea bunurilor

IMSP „Spitalul  Raional  Cantemir”

 

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 20.03.1995, nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raion”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului sănătăţii raionului Cantemir”, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 „despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe” examinând demersul administraţiei IMSP „Spitalul Raional Cantemir” şi a altor acte privind casare a bunurilor instituţiei nominalizate, avizele, avizele comisiei consultative de specialitate activităţii economico-financiare, comisiei consultative de specialitate învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă, şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,Consiliul Raional

D E C I D E:

  01.Se casează bunurile IMSP „Spitalul Raional Cantemir” după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea si marca

mijlocului fix

Nr.de inventar

sau de stat

Data

punerii

in func-

tiune

Valoarea

de intra-

re,lei

Valoarea

 probabila

ramasa la

expirarea

duratei utile

de functiona-

re,lei   

 Codul de

 clasifi-

care

Durata de

function-

nare utilaj.

(norma

anuala de

uzura),ani

(% an)

Uzura

 calculata,

lei

Valoarea

de bilant,

lei

Gradul uzurii,

    %

 

 

 

No

te

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Pompa de infuzii

01370668

2009

5571.04

 

V

20

5571.04

 

100

 

2

Covor persian

01630206

1995

1000

 

V

10

1000

 

100

 

3

Frigider ‘Ocean”

01380022

1993

1000

 

V

10

1000

 

100

 

4

ECG portativ

01370690

2010

10999.20

 

V

12.5

10999.20

 

100

 

5

Masina de tuns iarba

01380294

2014

7612

 

V

25

7612

 

100

 

6

Fotoliu de examenare (ginecologic)

01370021

1979

1773.20

 

V

12.5

1773.20

 

100

 

7

Dispozitiv de laborator(Centrifuga)

01370524

1989

8500

 

V

10

8500

 

100

 

8

Frigider “Cinar”

01380027

1989

1240

 

V

10

1240

 

100

 

9

Congelator “Ghiocel”

01380098

1993

1000

 

V

10

1000

 

100

 

10

Conditioner

01380188

2005

4536

 

V

12.5

4536

 

100

 

11

Frigider “Snaiga”

01380055

1986

1000

 

V

10

1000

 

100

 

12

Frigider “Snaiga”

01380057

1986

1000

 

V

10

1000

 

100

 

13

Frigider “Snaiga”

01380075

1986

1000

 

V

10

1000

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Aparat diodinamic DDT-50

01370231

1988

2275

 

V

20

2275

 

100

 

15

Camera frigorifica

01380215

2006

23800

 

IV

6.67

4032.94

 

83

 

16

Trusa de reanimare prematura

01370106

1987

1574.80

 

V

20

1574.80

 

100

 

17

Inhalator “Vulcan”

01370621

2006

5202

 

IV

10

5202

 

100

 

18

Computator

01380251

2009

6828

 

V

33.3

6828

 

100

 

19

Televizor / color

01380212

2006

3190

 

IV

10

3190

 

100

 

20

Boiler

01380205

2006

1550

 

V

16.6

1550

 

100

 

21

Centrifuga p/u hemostat

01370634

2007

7900

 

IV

10

7900

 

100

 

22

Analizator biochimic automat HumaLyzer 3500

01370652

2008

59988

 

IV

10

59988

 

100

 

23

Distilator de laborator

01370665

2009

16800

 

V

33.3

16800

 

100

 

24

Microscop binocular

01370681

2010

8560

 

V

20

8560

 

100

 

25

Analizator Uryxxon 200

01370682

2010

3840

 

V

20

3840

 

100

 

26

Plita electrica

01380123

2000

1322

 

V

16.6

1322

 

100

 

27

Frigider “Nord”

01380159

2004

3050

 

IV

10

3050

 

100

 

28

Plita el.cu 6 camfor.

01380238

2009

26257

 

V

16.6

26257

 

100

 

29

Frigider “Nord”

01380208

2006

2700

 

IV

10

2700

 

100

 

30

Ungheras  “Speranta”

01630105

1988

1200

 

IV

6.67

1200

 

100

 

 

T o t a l :

 

 

200241.44

 

 

 

200241.44

 

 

 

 

                         

 

   02.Contabilitatea aparatului preşedintelui raionului în comun cu contabilitatea IMSP „Spitalul Raional Cantemir” va scoate de la evidenţa instituţiei date bunurile sus nominalizate în termen de 10 zile.

   03.Direcţia generală finanţe va verifica oportunitatea utilizării detaliilor, elementelor obiectelor casate, valoare şi posibilitatea de utilizare a lor.

   04.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina d-lui A.Ciobanu, preşedintele raionului.

   05.Controlul executării deciziei prezente se pune în seama comisiei consultative de specialitate învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                             ________________________

 

         Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

 

 Elaborat:____________ Iurie Mihaescu

Director  al IMSP Spitalul Raional  Cantemir                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/-XXVI                                                                                          din 06.06.2019

or. Cantemir

 

      Despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir

privind acordul Consiliului Raional Cantemir în

calitate de comodant  pentru darea în locaţiune

a unor spaţii din  incinta imobilului  instituţiei vizate

     În temeiul art.43 (1), litera c, d, attr.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Codul civil  al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002, art.4, alin.2, lit.a) din Legea 435 din 28.12.2006, privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pentru anul 2019, nr.303 din 30.11.2018 , Legii nr.523-XIY din 16.07.1999, cu privire la proprietatea unităţilor  administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2) , lit. h din Legea nr.121-XV din 04.05.2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, demersurilor nr.109 şi 110 din 08.05.2019 a Serviciului da Pază al MAI, filiala Leova, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

DECIDE:

01.Se ia act de notă informativă despre demersul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, privind acordul Consiliului Raional Cantemir, în calitate de comodant pentru darea în locaţiune a unor spaţii  din incinta imobilului instituţiei vizate (se anexează).

02.Se permite darea în locaţiune, prin negocieri directe,  prntru o periodă de 3(trei) ani a spaţiilor de 11,26m2 şi 20.3m2 în incinta IMSP Spitalul Raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Testemiţanu 1.

03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune ( se anexează).

04.Se împuterniceşte directorului IMSP Spitalul Raional Cantemir să încheie şi să semneze  contractul de locaţiune şi prestări servicii comunale în numele IMSP Spitalul Raional Cantemir cu ÎS Serviciul de Pază al MAI, filiala Leova, în condiţiile Legii Bugetului de stat pe anul respectiv.

05.Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţă ÎS Serviciul de Pază al MAI, filiala Leova, factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere şi afişare pe standul sau site-ul Consiliului Raional Cantemir.

06. Informaţia, despre executarea deciziei date, se va prezenta Consiliului Raional Cantemir de către directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir, în trimestrul IV al anului 2019.

07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                             ________________________

 

         Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:____________ Iurie Mihaescu

Director  al IMSP Spitalul Raional  Cantemir                                                       

 

 

                                                                                                                              

                   

                                                                                                                                   Anexa

                                                                                                                       la decizia Consiliului Raional

                                                                                                                       nr.04/-XXVI    din  06.06.2019

 

 

Notă informativă

despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir, privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant  pentru darea în locaţiune a unor spaţii din  incinta imobilului  instituţiei vizate.

 

 

 

   În baza demersurilor cu nr.109 şi 110 din data de 08.05.2019, emise de către ÎS Paza de Stat al MAI, filiala Leova (copiile se anexează),  administraţia IMSP Spitalul Raional Cantemir solicită permisiunea Consilului Raional Cantemir în calitate de comodant, de  a permite darea în locaţiune, prin negocieri directe,  a spaţiului   de 11,26 m2, pentru  asigurarea  securităţii utilajului tehnic de prestare a serviciilor de pază (montat in incinta instituţiei)  şi  a spaţiului  de  20.3m2  pentru dislocarea  grupei operative.      

Director  al IMSP Spitalul Raional  Cantemir                                                        Iurie Mihaescu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/-XXVI                                                                                          din 06.06.2019

or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.02 din

 15.05.2019

 

 

       În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.02 din 15.05.2019  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.02  din  15.05.2019   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

 

      01.Lazăr Elena ,  or.Cantemir ,str.Basarabia , nr.2,cam.74;

     

      02. Galea Liliana,raionul Cantemir,satul Baimaclia;

 

     03. Butnarciuc Natalia , raionul Cantemir, satul Vișniovca.

          

    02. Domnul Gheorghe Manoli , specialist principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus -nominalizate.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

 

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                             ________________________

 

         Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

 

Eleborat: specialist principal

_________________ Gh. Manoli

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  -XXVI                                                                                                    din 06.06.2019                                                                                                      or. Cantemir

 

     Cu privire la cererea prealabilă a

Societăţii cu Răspundere Limitată  ,,Kridal-Ox”.

 

 

   În temeiul art. 43 alin. (2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVIdin 28.12.2006, Codului administrativ nr.116 din 19.07.2018 al Republicii Moldova, examinînd avizele comisiilor de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul raional

 

                                                                              Decide:

 

01. Se  ia act de informaţia prezentată de către dl Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului.

       

  02. Se  informează SRL ,,Kridal-Ox” că, decizia consiliului raional  nr.02/26-XXVI din 21.03.2019 este legală , justificată şi nu este pasibilă adrogării de către organu emitent, consiliul raional Cantemir.

 

03 Se atenţionează SRL  ,, Kridal-Ox”, în mod repetat , despre faptul   ocupării  abuzive  de către acesta a spaţiului din incinta Şcolii Sportive Cantemir, proprietate publică a consiliului raional Cantemir.

 

          04. Decizia  se aduce la cunoştinţa directorului SRL ,,Kridal-Ox “ şi  se publică în Registrul de Stat al actelor locale.

                   05. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama comisia consultativă de specialitate drept,disciplină și culte.

 

 

                           

 

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

   Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                     nr.04/-XXVI din 06.06.2019

 

 

NOTĂ   INFORMATIVĂ

 

Cu privire la cererea prealabilă a Societăţii cu Răspundere Limitată  ,,Kridal-Ox”.

 

În data de 11.04.2019 a fost înregistrată Cererea Prealabilă a Societăţii cu Răspundere Limitată ,,Kridal-Ox” cu nr. de intrare 273 ( se anexează).

În cererea prealabilă ,, Kridal-Ox” SRL  solicită includerea  acesteia în ordinea de zi  a şedinţei consiliului raional , prin care  să se dispună următoarele:

 revocarea deciziei  nr.02/26-XXVI din 21.03.2019 pe motiv de ilegalitate şi nefondate;

revizuirea cererilor de închiriere a contractelor de locaţiune.

Pretenţiile invocate în cererea prealabilă de către ,,Kridal-Ox” SRL nu pot fi admise, din simplu fapt  că,  contractul de locaţiune a fost încheiat cu un alt LOCATOR şi  termenul acelui contract a expirat la  data de  31.12.2017.

Reiterăm, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.869 din 30.10.2017  Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, a fost  transmis cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Cantemir, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, gestiunea Școlii Profesionale din or. Leova, în proprietatea publică a raionului Cantemir, gestiunea Școlii Sportive din or. Cantemir, bunurile imobile amplasate în or. Cantemir, str. Ștefan Vodă , 38.

Întru respectarea prevederilor Codului Administrativ nr. 116 din  19.07.2018, preşedintele raionului a expediat răspuns directorului SRL ,,Kridal-Ox” nr.115 din 13. 04.2019  ( se anexează).

Secretarul consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

Republica Moldova                                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                          Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z IE

nr.04/-XXVI                                                                                      din 06.06.2019

or. Cantemir

 

     Despre  cererea dlui Andrei Ciobanu, preşedintele

   raionului privind acordarea concediului  de  odihnă 

  anual  plătit 

 

 

      În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , art.15 din Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţie de demnitate publică , art.115 , 118 din Codul Muncii al Republicii Moldova , Legii nr.270 din 23.11.2018 privind  sistemul unitar de salarizare  în sectorul bugetar, deciziei consiliului raional Cantemir nr.09/20-XXVI din 06.12.2018 Despre aprobarea graficului concediilor de   odihnă anual plătite pentru anul 2019, examinînd cererea dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului privind acordarea concediului  de odihnă anual plătit, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

                                          

D e c i d e :

 

01.Se ia act de cererea dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului privind acordarea concediului de odihnă anual plătit ( se anexează) .

      

02.Se acordă dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului concediu de odihnă anual plătit pe un termen de 42 zile calendaristice, începînd cu 10.06.2019 pîna la 21.07.2019.

 

03.Contabilitatea  (dna N.Petreanu) va efectua calculele corespunzătoare în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

04.Preşedintele raionului va  emite dispoziţia privind desemnarea persoanei ce va exercita atribuţiile preşedintelui raionului pe perioada concediului de odihnă anual plătit al acestuia.

 

05.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile . 

 

06.Controlul si monitorizarea executării deciziei prezente se pune in sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                                                

   Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  -XXVI                                                                                                    din 06.06.2019                                                                                                      or. Cantemir

 

     Cu privire la confirmarea dnei Manoli Tatiana

 în funcţia de şef direcție generală învățămînt

 

   În temeiul art. 54, alin. (1),(3),(4) şi art. 53, alin 2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVIdin 28.12.2006, art. 31, alin. 5, lit. „a”,art. 33, alin. 2, alin. 5, alin. 8 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „Regulamentul cu privire la perioada de probă  pentru funcţionarul public debutant”, examinînd rezultatele evaluării perioadei de probă, Consiliul raional

 

                                                                              Decide:

 

01. Se confirmă dna Manoli Tatiana în funcţia de şef direcție generală învățămînt.

          02. Doamna Manoli Tatiana va depune şi semna jurământul în termen de 10 zile de la aducerea la cunoştinţă a prevederilor deciziei  date.

03. Se conferă  dnei Manoli Tatiana, şef direcție generală învățămînt, grad de calificare consilier de stat, clasa III.

04. Se stabileşte pentru funcţia deţinută:

codul funcţiei - A2053 (șef direcție)

clasa de salarizare -  92

coeficientul de salarizare – 6,70

treapta de salarizare - I

05. În termen de 3 zile după depunerea jurământului, persoana responsabilă va efectua înscrierile corespunzătoare în carnetul de muncă a dnei Manoli Tatiana.

          06.Contabilitatea va efectua calculele respective pentru achitarea salariului cu sporul stabilit la salariu pentru grad de calificare din ziua conferirii acestuia, conform legislaţiei în vigoare.

          07. Prevederile prezentei  decizii se aduc la cunoştinţa dnei Manoli Tatiana şi persoanelor menţionate contra semnătură.

                   08. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează comisia consultativă de

         specialitate probleme sociale și comisia consultativă de specialitate drept,disciplină și culte.

 

                     

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

                                                          Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                     nr.04/-XXVI din 06.06.2019

NOTĂ   INFORMATIVĂ

cu privire la confirmarea dnei Manoli Tatiana  în funcția

 de șef  direcție generală învățămînt

 

   În temeiul art. 54, alin. (1),(3),(4) şi art. 53, alin 2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVIdin 28.12.2006, art. 31, alin. 5, lit. „a”,art. 33, alin. 2, alin. 5, alin. 8 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „Regulamentul cu privire la perioada de probă  pentru funcţionarul public debutant”, Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, examinînd rezultatele evaluării perioadei de probă:fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant la care a abţinut calificativul-„foarte bine”, fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public debutant, completată de mentor, se propune consiliului raional Cantemir:

Să fie confirmat dna Manoli Tatiana în funcţia de şef direcție generală învățămînt.

Să i se confere gradul de calificare - consilier de stat,clasa III.

Să i se stabilească codul funcţiei - A2053 (șef direcție), clasa de salarizare -  92, coeficientul de salarizare – 6,70, treapta de salarizare – I.

Să i se stabilească un termen de 10 zile de la aducerea la cunostintă a actului administrativ pentru a depune si a semna jurământul functionatului public.

Secretarul consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                                                            

                                                        

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin