Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii sedinta CR din 06.06.2019, pentru consultare publica

Proiecte decizii sedinta CR din 06.06.2019, pentru consultare publica imprimare

30.05.2019     632 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  -XXVI                                                                                                    din 06.06.2019                                                                                                      or. Cantemir

 

     Cu privire la confirmarea dnei Manoli Tatiana

 în funcţia de şef direcție generală învățămînt

 

   În temeiul art. 54, alin. (1),(3),(4) şi art. 53, alin 2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVIdin 28.12.2006, art. 31, alin. 5, lit. „a”,art. 33, alin. 2, alin. 5, alin. 8 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „Regulamentul cu privire la perioada de probă  pentru funcţionarul public debutant”, examinînd rezultatele evaluării perioadei de probă, Consiliul raional

 

                                                                              Decide:

 

01. Se confirmă dna Manoli Tatiana în funcţia de şef direcție generală învățămînt.

          02. Doamna Manoli Tatiana va depune şi semna jurământul în termen de 10 zile de la aducerea la cunoştinţă a prevederilor deciziei  date.

03. Se conferă  dnei Manoli Tatiana, şef direcție generală învățămînt, grad de calificare consilier de stat, clasa III.

04. Se stabileşte pentru funcţia deţinută:

codul funcţiei - A2053 (șef direcție)

clasa de salarizare -  92

coeficientul de salarizare – 6,70

treapta de salarizare - I

05. În termen de 3 zile după depunerea jurământului, persoana responsabilă va efectua înscrierile corespunzătoare în carnetul de muncă a dnei Manoli Tatiana.

          06.Contabilitatea va efectua calculele respective pentru achitarea salariului cu sporul stabilit la salariu pentru grad de calificare din ziua conferirii acestuia, conform legislaţiei în vigoare.

          07. Prevederile prezentei  decizii se aduc la cunoştinţa dnei Manoli Tatiana şi persoanelor menţionate contra semnătură.

                   08. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează comisia consultativă de

         specialitate probleme sociale și comisia consultativă de specialitate drept,disciplină și culte.

 

 

                          

 

Preşedintele şedinţei                                                            _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                     nr.04/-XXVI din 06.06.2019

 

 

NOTĂ   INFORMATIVĂ

cu privire la confirmarea dnei Manoli Tatiana  în funcția

 de șef  direcție generală învățămînt

 

   În temeiul art. 54, alin. (1),(3),(4) şi art. 53, alin 2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVIdin 28.12.2006, art. 31, alin. 5, lit. „a”,art. 33, alin. 2, alin. 5, alin. 8 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „Regulamentul cu privire la perioada de probă  pentru funcţionarul public debutant”, Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, examinînd rezultatele evaluării perioadei de probă:fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant la care a abţinut calificativul-„foarte bine”, fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public debutant, completată de mentor, se propune consiliului raional Cantemir:

Să fie confirmat dna Manoli Tatiana în funcţia de şef direcție generală învățămînt.

Să i se confere gradul de calificare - consilier de stat,clasa III.

Să i se stabilească codul funcţiei - A2053 (șef direcție), clasa de salarizare -  92, coeficientul de salarizare – 6,70, treapta de salarizare – I.

Să i se stabilească un termen de 10 zile de la aducerea la cunostintă a actului administrativ pentru a depune si a semna jurământul functionatului public.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  -XXVI                                                                                                    din 06.06.2019                                                                                                      or. Cantemir

          Cu privire la Încetarea contractului individual de

 muncă în circumstanţe ce nu depind  de voinţa părţilor

cu  dl Iurie Mihaescu,   director al  Instituţiei Medico-Sanitare

 Publice Spitalul raional Cantemir

 

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.82 , lit. f) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995,”Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Cantemir, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 03/12-XXV din 05.06.2014 „Cu privire la numirea dlui Iurie Mihaescu în funcţia de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Cantemir”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

 

01.   Se încetează  contractul individual de muncă  în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor cu domnul  Iurie Mihaescu ,  numit  în funcţia de director al IMSP Spitalul raional Cantemir, pe perioadă determinată,   din data de 20.06.2019.

 

02.   Se declară   vacantă funcţia  de director IMSP Spitalul raional Cantemir.

 

03.   Se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional, să asigure expedierea deciziei date Ministerului Sănătăţii , Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării acesteia.

 

      04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dlui Iurie Mihaescu sub semnătură , altor       

             factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  expediere, afişare pe stand, se publică pe pagina web a consiliului raional şi Registrul de Stat al actelor locale.

 

       05. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

             specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate

             publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                    _____________________               

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:_____________Iulia Cîrlan

Specialist principal, aparaul preşedintelui raionului

 

Am luat cunoștință: ______________________ Iurie Mihaescu

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  -XXVI                                                                                                    din 06.06.2019                                                                                                      or. Cantemir

 

     Cu privire la numirea

dlui Iurie Mihaescu, în funcţie de

director-interimar,  IMSP Spitalul

 raional Cantemir

 

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.54 alin.(2) ,art.55 alin.(1), lit. i) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, nr. 816 din 17.12.2010 „privind modificarea şi completarea ordinului nr. 404 din 30.10.2007”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”,  examinând propunerea  dlui Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului privind numirea dlui Iurie Mihăescu în  funcţia de director-interimar al  IMSP Spitalul raional Cantemir , avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, , comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

      01. Domnul Iurie Mihaescu se numeşte în funcţia de director-interimar al IMSP Spitalul raional Cantemir,  începînd cu data de 20.06.2019 pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante.

 

      02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dlui Iurie Mihaescu sub semnătură , altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  expediere, afişare pe stand, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

       03. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                    _____________________               

 

          

   Avizat:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:____________Iulia Cîrlan

Specialist principal,

aparatul preşedintelui raionului

 

Am luat cunoştinţă__________________Iurie Mihaescu

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/-XXVI                                                                                                   din  06.06.2019

      or. Cantemir

 

             Cu privire la conferirea gradului de calificare

consilier de stat clasa a II,dlui Todrtici Sergiu,

 şef serviciu cultură şi turism

 

    În temeiul art.43alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008,  Legii nr.270 din 23.11.2018 Cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

                                                               D E CI D E:

01.   Se conferă gradul de calificare  consilier de stat  clasa a II-a dlui Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism , începînd cu data de 1 mai 2019,  în baza obţinerii calificativului  ,,foarte bine” la ultimele 2 ( două ) evaluări a performanţelor profesionale.

 

02.   Se pune în sarcina  specialistului (responsabilul pentru gestionarea domeniului resurse umane ) în cadrul serviciului cultură şi turism,  să consemneze gradul de calificare acordat în carnetul de muncă al dlui Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

 

03.    Copia prezentei decizii  va fi prezentată serviciului financiar pentru efectuarea calculelor şi achitarea sporului corespunzător pentru gradul de calificare conferit în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

 

04.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

05. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:  ___________________Iulia Cîrlan

Specialist principal(responsabil resurse umane)

 

 

 Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.04/-XXVI din 06.06.2019

 

 

Notă informativă

                                     Cu privire la conferirea    gradului de calificare

 

    Domnul   Toderici  Sergiu, şef serviciu cultură şi turism, deţine gradul de  calificare consilier de stat de clasa III-a din anul 2017.

   Conform art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008, conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale. Domnul   Toderici  Sergiu,  a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2017  şi anul 2018 calificativul ,, foarte bine”.

Conform aceluiaşi articol se  stipulează că:

    Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu, calculat din data conferirii acestuia;
        Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printr-un act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al acestuia.
    Luînd în considerare  art.43 alin.(1),lit.n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care specifică că Consiliul raional   numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine, în temeiul rezultatelor evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public, se propune conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a II-a, dlui Toderici  Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

                                                                                                           

Specialist principal,                                                                                                      Iulia Cîrlan

 aparatul preşedintelui raionului

Republica Moldova                                                Республика Молдова

Consiliul Raional      Герб                                            Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

                                      D E C I Z I E                                    PROIECT

          nr.04/   -XXVI            din 06.06.2019

                                                         or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în trimestrul I al anului 2019

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  trimestrul I al anului 2019, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota şi anexele la nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în trimestrul I al anului 2019, prezentate în  anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor Consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului să prezinte informaţii şi dări de seamă serviciului  administraţie publică,  despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stabilite.

 

   03.Responsabil de monitorizarea executării  prezentei decizii se desemnează dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional .

 

   04. Controlul executării  deciziei se pune în sarcina dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                        ____________                          

 

 

   Avizat :____________ Ludmila Ţurcanu,

   secretar  al consiliului  raional                                 

 

  Proiect  elaborat:_________Victoria Balan,

   şef serviciu administraţie publică;

 

 

 

 

 

 

 

                                     Anexa nr.1                                                                                                                                                      

 la decizia Consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                        nr. 04/ -XXVI  din  06.06.2019

 

 

                                                   

N O T Ă

privind  deciziile cu   termen  de  control adoptate de

Consiliul Raional Cantemir în trimestrul I al anului 2019

 

      În trimestrul I al anului 2019 au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  trei şedinţe ale consiliului raional, una ordinară  la data de 21.03.2019 şi  două extraordinare la  07.02.2019 şi 09.04.2019. În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat total 52 decizii .                               În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 52 decizii executate, din ele 8 decizii s-au aflat la control pe perioada 2015- 2018 şi  44 decizii adoptate în trimestrul I al anului 2019.

      În anexa nr.2  la notă sunt indicate 11 decizii în derulare, toate  adoptate  în perioada  27.09.2018- 21.03.2019. În anexa nr.3 se indică  10 decizii adoptate în perioada 2013-2019 care se află la control şi proces de executare de lungă durată.

 

 

     Şef serviciu administraţie publică                                                     Victoria Balan

 

 

      Anexa nr. 01

                                                                                                         la nota deciziei Consiliului raional

                                                                                                           nr. 04/   –XXVI din 06.06.2019                                                                                                                                            

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir adoptate și executate.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Responsabil de control

Notă

1

2

3

4

5

1

02/15-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la consiliul raional de menţinere a ordinei publice, asigurarea securităţi şi apгrarea drepturilor cetăţenilor.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

2

02/22-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la comisia de licitație a bunurilor

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

3

nr. 03/11–XXVI din 05.11.2015

 

Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului raional Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

4

05/19-XXVI

22.06.2017

Despre acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate:

drept, disciplină și culte.

 

5

08/25-XXVI

07.12.2017

Cu privire la Acordul de colaborare încheiat între Consiliul raional Cantemir şi Asociaţia Obştească Concordia Proiecte Sociale.

DASPF; Comisia consultativă de specialitate drept, disciplină și culte.

 

6

08/02 – XXVI

din  11.10.2018

Cu privire la prescripţia Inspecţiei financiare a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova  nr.27.09.12/916 din 18 septembrie 2018 despre rezultatele inspectării        financiare tematice efectuate la Consiliul raional Cantemir.

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

7

09/04-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019.

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

8

09/09-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele  fixe a IP Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” Baimaclia.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

9

01/01– XXVI 07.02.2019

Despre modificarea şi completarea deciziei nr.08/07-XXVI din 07.12.2017 „Despre  modificarea şi completarea deciziei nr.06/02-XXVI din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

10

01/02– XXVI 07.02.2019

Cu privire la alocarea surselor financiare  din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

11

01/03– XXVI  07.02.2019

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.09/04-XXVI din  06.12.2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului  raional în lectura a doua pentru anul 2019 ”.

 Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

12

01/04– XXVI 07.02.2019

Cu privire la aderarea Consiliului Raional Cantemir la Asociaţia  Euroregiunea ,,Siret-Prut-Nistru”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

13

01/06– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.05/03-XXVI din 22.06.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

14

01/07– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/10-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

15

01/08– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/12-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

16

01/09– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/14-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

17

01/10– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/16-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia”.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

18

01/11– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/18-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea  componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti”.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

19

01/12– XXVI 07.02.2019

Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01-XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitae a consiliului raional”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

20

02/03– XXVI

21.03.2019

Despre aprobarea Raportului privind  executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2018.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

21

02/04– XXVI

21.03.2019

Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă a consiliului raional .

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

22

02/05– XXVI

21.03.2019

Despre  modificarea şi completarea deciziei nr. 09/04-XXVI din 06.12.2018 „ Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019”.

 

Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

23

02/06– XXVI

21.03.2019

Cu privire la coordonarea Contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a Instituţiilor Medico-Sanitare    Publice  din raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2019 .

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.  Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

24

02/07– XXVI

21.03.2019

Cu privire la aprobarea statului de personal a Instituţiilor  Medico-Sanitare    Publice  din raionul Cantemir , statului de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii  medicale  suplimentare  (cont special )  pe anul 2019.

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale. .

 

25

02/08– XXVI

21.03.2019

Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală , asistenţă medicală primară (besiness-plan) , îngrijiri medicale la domiciliu şi mijloace speciale ale Instituţiilor  Medico-Sanitare    Publice  din raionul Cantemir pe anul 2019.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

26

02/09– XXVI

21.03.2019

Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2019.

 

Comisia consultativă de specialitate:drept, disciplina şi culte.

 

27

02/10– XXVI

21.03.2019

Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unui spaţiu din incinta imobilului instituţiei vizate încheiat  cu terţi pe anul 2019.

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte.

 

28

02/11– XXVI

21.03.2019

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul  militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cantemir în lunile  aprilie - iulie a anului 2019.

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte.

 

29

02/12– XXVI

21.03.2019

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionare a  Direcţiei Finanţe.

Preşedintele raionului.

 

30

02/13– XXVI

21.03.2019

Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace  fixe  a serviciului Cultură şi Turism.

Comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

31

02/14– XXVI

21.03.2019

Cu privire la acordarea gradului de calificare consilier de stat clasa a I -a  dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

32

02/15– XXVI

21.03.2019

Cu privire la acordarea gradului de calificare consilier de stat clasa a I -a  dnei Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială  şi protecţia familiei.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

33

02/16– XXVI

21.03.2019

Despre cererea Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” privind  acordarea unui spaţiu în  locaţiune  în incinta Consiliului raional Cantemir .

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

34

02/17– XXVI

21.03.2019

Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituţiei Publice Gimnaziul   „Ivan Vazov” s.Stoianovca.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

35

02/18– XXVI

21.03.2019

Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a  Şcolii Sportive Cantemir, Centrului de Creaţie a Copiilor Cantemir, instituţii extraşcolare a Direcţiei generale învăţământ .

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

36

02/19– XXVI

21.03.2019

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei consiliului raional nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015,,Cu  privire la aprobarea Regulamentului şi componenţa consiliului consultativ al Direcţei Generale  Învăţământ Cantemir”

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

37

02/20– XXVI

21.03.2019

Cu privire la  executarea deciziei  consiliului raional nr.08/20-XXVI din 07.12.2017,, Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018.

 

 

38

02/21– XXVI

21.03.2019

Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere pe perioada rece a anului şi reparaţii curente conform Programului repartizării Fondului rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2019.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

39

02/24– XXVI

21.03.2019

Despre acordul de parteneriat încheiat între Consiliul raional Cantemir, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cantemir şi Asociaţia Obştească Parteneriatul AACHEN-MOLDOVA.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

40

02/27– XXVI

21.03.2019

Cu privire la modificarea deciziei nr.09/19-XXVI din 06.12.2018,, Despre demersul  Î.M ,,Orange Moldova”S.A. cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică   şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

41

02/28– XXVI

21.03.2019

Cu privire la  aprobarea Regulamentului  despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor  publici din cadrul  aparatului  președintelui raionului şi  subdiviziunile consiliului raional .  

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

42

02/29– XXVI

21.03.2019

Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul  aparatului  președintelui raionului și  subdiviziunile consiliului raional pentru anul 2018. 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

43

02/30– XXVI

21.03.2019

Cu privire la activitatea  I .M. „ Biroul de proiectare si producere pe lingă Consiliul raional  Cantemir” pe perioada anului  2018.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

44

02/32– XXVI

21.03.2019

Despre executarea deciziilor consiliului raional  nr.08/41-XXVI din 07.12.2017, nr.05/26 -XXVI  din 28.06.2018.

 

 

45

02/33– XXVI

21.03.2019

Cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie  cu dna  Maia Putregai,  şef,  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

46

02/34– XXVI

21.03.2019

Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în  perioada noiembrie, decembrie  2018.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

47

02/37– XXVI

21.03.2019

 Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui  raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă  anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

48

03/01– XXVI

09.04.2019

Cu privire la numirea în funcţie de şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia pe perioadă determinată.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

49

03/02– XXVI

09.04.2019

Despre modificarea şi completarea deciziei nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 „Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019”.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

50

03/03– XXVI

09.04.2019

Cu privire la modificarea şi completarea  deciziei consiliului raional nr.07/24-XXVI din 27.09.2018 ,,Cu privire la  reorganizarea  Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare şi Producere pe lîngă arhitectul-şef   al  raionului  Cantemir ” în Întreprinderea Municipală  „Biroul de Proiectare şi Producere  pe lîngă  Consiliul Raional Cantemir”.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

52

03/04– XXVI

09.04.2019

Cu privire la  desemnarea  candidaturilor  şi a membrilor supleanţi  pentru  constituirea  de către Comisia Electorală Centrală a consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

            Anexa  nr.02

                                                                                                          la nota deciziei Consiliului raional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           nr. 04/–XXVI din 06.06.2019.

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control  care se află în proces de derulare pe parcursul anului 2019.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

2

3

4

5

6

7

1

07/12 – XXVI

din 27.09.2018

Despre Raportul de inspecţie planificată a Inspecţiei Sociale nr.21 din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului de către direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Cantemir.

trimII, 2019

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

2

07/07 – XXVI

din 27.09.2018

Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.  

 

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

3

09/13-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2019.

Trim.IV, 2019

01.11.2019

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

4

01/05– XXVI 07.02.2019

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.09/17-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la cererea dnei Biscup Galina, domiciliată mun.Chişinău, str.Burebista 66/4,ap.21, despre procurarea casei de locuit din satul Pleşeni, propritete privată a unităţii administrativ-teritorială de nivelul II Cantemir”.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

   

 

5

02/02– XXVI

21.03.2019

Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2018 şi sarcinile pentru anul 2019.

Trim.IV, 2019

 

Preşedintele raionului

 

6

02/22– XXVI

21.03.2019

Cu privire la deschiderea şi înregistrarea serviciului Casă de copii de tip familial  Sacalî Zinaida şi Sacalî Valentin, domiciliaţi în comuna Baimaclia, raionul Cantemir.

Trim.IV, 2019

 

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

7

02/23– XXVI

21.03.2019

Despre examinarea Raportului şi prescripţiei Inspecţiei Financiare cu privire la rezultatele inspectării financiare efectuate la direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei  a Consiliului raional Cantemir.

Trim.III 2019

 

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

8

02/25– XXVI

21.03.2019

Cu privire la rezilierea unilaterală a contractului   nr.1-Mr de achiziţionare  Servicii de monitorizare a traficului rutier din 04.12.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi  SRL ,,MIDLAND ENGINEERING”

Trim.II 2019

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

9

02/26– XXVI

21.03.2019

Cu privire la evacuarea ,,Kridal Ox “SRL  din incinta  Şcolii Sportive  Cantemir,  proprietate publică a Consiliului raional.

Trim.III 2019

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

10

02/38– XXVI

21.03.2019

Cu privire la reorganizarea unor instituţii de Învăţământ din raionul Cantemir de la data de 01.09.2019.

Trim.IV 2019

 

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

11

02/39– XXVI

21.03.2019

Cu privire la coordonarea şi  aprobarea   bunului  imobil şi a schemei de amplasare a acestuia din domeniul public privat a UAT Capaclia .

Trim.IV 2019

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

                                                                                                                                                                                                                                         

Anexa nr. 03

                                                                                                              la nota deciziei Consiliului raional  

                                                                                                           nr. 04/ –XXVI din 06.06.2019.

                                                                                                                              

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control

  care se află în proces de executare de lungă durată

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

    7

1

04/44-XXV

din 27.06.2013

Despre programul raional privind controlul alcoolului pe anii 2013-2020

2013-2020

Anual, trim.I

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

2

02/01-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Învăţămîntului  raionului Cantemir pentru perioada 2016-2020.

 

2016-2020.

 

anual

S.Butuc,vicepreședintele raionului,comisia consultatiă de specialitate probleme sociale

 

3

nr. 02/16 XXVI 24.03.2016

Cu privire la mersul executгrii de ciziei consiliului raional nr. 04/44- XXVI din 27.06.2013-, despre programul raional privind controlul alcoolului pe perioada 2013-2020

2013-2020

Trim.I,

 2017-2020

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

4

02/49– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programuuil teritorial de prevenire si control al  infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

 

anii 2016-2020

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

5

02/50– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

6

02/51-XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea  Programului raional de promovoare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

 

Perioada 2017-2020, trinm. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

7

02/52– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

8

02/19-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea Programului Teritorial pentru implimentarea obiectivelor  privind Apa şi Sănătatea în raionul Cantemir pentru anii 2016-2025

IMSP CSP

Trim IV,

anual, pînă în anul

2025

 

 

9

05/12– XXVI

din 28.06.2018

Despre aprobarea Programului Raional privind prevenirea şi controlul bolilor cardiovasculare pe anii 2018-2020.

IMSP CSP

2018-2020

 

 

10

02/35– XXVI

21.03.2019

Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional (evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi ai subdiviziunilor consiliul raional).

Preşedintele raionului

Trim.I, 2020

Comisia consultativă de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

 

                 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin