Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 11.10.2018, pru consultare publica

Proiecte decizii, sedinta CR din 11.10.2018, pru consultare publica imprimare

10.10.2018     689 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.08/-XXVI                                                                                         din 11.10.2018                                                                                          

or. Cantemir

 

   

     Cu privire la  modificarea şi completarea deciziei

nr. 08/04-XXVI din 07.12.2017 „ Cu privire la  aprobarea

 bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018”

 

        În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale  şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015 examinând avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                        D E C I D E:

      01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 08/04-XXVI din 07 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2018” cu modificările şi completările ulterioare se modifică   după cum urmează:

      01.1  În punctul 01  la venituri cifra  „ 136716,7 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 140342,2 mii lei” şi la cheltuieli cifra „ 157204,2 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 160283,5 mii lei”.

       01.2 Anexa nr.1 din punctul  02 întitulată: „ Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ala  bugetului local  de nivelul II pe anul 2018” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la  prezenta decizie.

       01.3Anexa nr.4 din punctul 05 întitulată: „ Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II   conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018” va avea un nou cuprins,   conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.

     02.Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

    03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-    financiare şi construcţii.

 

    Preşedintele şedinţei                                                ______________________

 

                Avizat:

   Secretar al consiliului raional                                Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:

Direcţia Finanţe Cantemir____________şef, dl Veaceslav Cozma

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.08/-XXVI                                                                                         din 11.10.2018                                                                                          

or. Cantemir

   

Cu privire la rezultatele inspectării

 financiare tematice efectuate la Consiliul raiona

   Cantemir.

 

                      În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006,

              prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010,Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.836 din 13.09.2010 „Cu privire la acordarera indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni,raportul cu privire la inspectarea financiară tematică la Consiliul raional Cantemir  din   13.09.2018,  examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii , comisiei  consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică,  muncă, activităţi social - culturale şi turizm Consiliul Raional

 

                                                                                  D E C I D E:

       1. Se ia act de informaţia prezentată de dl.Cozma Veaceslav –Şeful Direcţiei Finanţe cu privire la Raportul  inspectarea financiară tematică la Consiliul raional Cantemir din data de 13.09.2018,privind corectitudinea adopptării deciziei comisiei raionale cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.

2. Se obliga comisia  raionale cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni  şă abroge decizia nr.01 din 04.07.2018  „Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni” care prevede acordarea indemnizaţiilor  în sumă de 656,0  mii lei pentru 16 beneficiari .

-Înlăturarea neajunsurilor depistate în cadru inspectării pînă la 19.10.2018 şi prezentarea informaţiei Inspecţiei Financiare.

 -Intensificarea  controlului asupra respectării prevedirilor Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13.09.2010.

 -Revizuirea dosarelor depuse de către beneficiari cu datele din primării şi Organul cadstral.

3. Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemirîn trimestrul II anul 2019  de către secretarul comisiei dl  Cozma Veaceslav-Şeful Direcţiei Finanţe.

 4.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă factorilor nominalizaţi şi se expediază Inspecţiei   Financiare.

                 6. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele  raionului. 

                 Preşedintele şedinţei        

                                                       

                   Contrarsemnată

           Secretarul consiliului raional                                                               Ţurcanu Ludmila     

                   

                  Elaborat

               Direcţia Finanţe                                                                                V.Cozma

 

Anexă

la  decizia nr.       din 11.10.2018

 

 

Notă informativă la proectul deciziei cu privire la rezultatele inspectării

financiare tematice efectuate la Consiliul raional   Cantemir.

                 

 

                        În baza autorizaţiei nr.719 din 04.09.2018 eliberată deInspecţia Financiară din subordinea Ministerului Finanţelor a efectuat inspectarea în perioada 05.09.2018. şi finalizat 13.09.2018 privind corectitudinea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni  conform Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13.10.2010.

        Comisia raională conducînduse de prevederile legale a adoptat decizia nr.01.din 04.07.2018 „Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni” care prevede acordarea indemnizaţiilor  în sumă de 656,0  mii lei pentru 16 beneficiari .

                        Decizia şi lista beneficiarilor a fost expediată la Ministerul Finanţelor pentru a înainta proect de Hotărîre de Guvern pentru alocarea sumei de 656,0 mii lei pentru 16 beneficiari   şi respectiv a fost  iniţiată procedura de verificare de către inspecţia finnciară.

                       În rezultatul inspectării sa verificat dosarele beneficiarilor ,extrasele cadastrale unde inspecţia menţionează faptul că conform p.1 din Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13.09.2010 prevede „Se acordă indemnizaţii unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului locativ, sau pentru restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni care nu au beneficiat de credite preferenţiale de la instituţiile financiare şi nu au fost asiguraţi cu spaţiu locativ la situaţia din 22 octombrie 2004, conform normelor legale stabilite”.

                       Prin decizia nr.02 din 10.10.2018 a fost abrogată decizia nr.01 din 04.07.2018 „Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”

                     Secretarul comisiei                                                                  V.Cozma

          Şef Direcţiei  Finanţe Cantemir

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.08/-XXVI                                                                                         din 11.10.2018                                                                                           

or. Cantemir

   

    Cu privire la norma didactica  şi tarifarea  

profesorilor Şcoalii de Arte ,,V.Hanganu” 

pentru  anul de  studii 2018-2019 

        

 

      În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 ,,Cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Hotărâriea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, examinînd demersul  Şcolii de Arte “V.Hanganu”  Cantemir si planul de studii pentru anul de invământ 2018-2019, avizele comisiei consultative de specialitate finante, buget, activitati economico-financiare si constructii, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină  şi  culte, Consiliul Raional

 

 DECIDE:

 

01.    Se stabileşte norma didactică şi  tarifarea profesorilor  Şcolii  de Arte ,,V.Hanganu”, pentru anul de studii 2017-2018 mai mare decit norma didactica  de 1,25 salariu de funcţie conform demersului instituţiei respective  nr.13 din 12.09.2017  (se anexează), în limita bugetului aprobat, din resurse colectate pentru anul 2018 inclusiv.   

 

02.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Serviciului Cultura si Turism Cantemir, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afişare pe stand şi pe site-ul consiliului raional.

 

03.    Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

 

04.    Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________                                                                                                            

 

   Avizat:

Secretar   al consiliului  raional                                      Ludmila Ţurcanu

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                          

D E C I Z I E

nr.08/ -XXVI                                                                                   din 11.10.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la numirea în funcţie de şef,  IMSP

 Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe perioadă

determinată    

 

            În temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 55 lit. i), art. 54 alin. (2) din Codul Muncii al Republicii Moldova, pct. 8.6 al ordinului Ministerului Sănătății nr. 404 din 30.10.2007 cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional, pct. 34,35 din Regulamentul-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1086 din 30.12.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentelor –cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănătate, propunerea dlui Ciobanu Andrei, preşedintele  raionului, privind numirea dlui Barila Alexandru  în funcţia de şef, IMSP Centrul de Sănănate Ciobalaccia pe perioadă determinată”, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, în baza cererii personale, Consiliul raional,

DECIDE:

    01.Se numeşte  în funcţie de şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dl Barila Alexandru, pe perioadă determinată de 5 ani, de la data de 15.10.2018 pînă la  data de 15.10.2023.

 

   02.Domnul Barila Alexandru are dreptul de primă semnătură pe toate actele financiare şi bancare ale instituţiei  Centrul de Sănătate Ciobalaccia .

 

   03.Se împuterniceşte preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu,  în numele Consiliului raional să încheie contractul individual de muncă cu dl Barila Alexandru.

 

    04.Controlul asupra executării deciziei în cauză, se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

   Președintele ședinței                                                 ___________________                                                               

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                   Ludmila Țurcanu

 

 

Am luat cunoştinţă  ___________________  Barila Alexandru

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                nr.08 / -XXVI din 11.10.2018 

                

Notă  Informativă

cu privire la numirea în funcţie de şef, IMSP Centrul de Sănătate

Ciobalaccia pe perioadă determinată

 

            În temeiul pct. 18 alin. (2), Capitolul III, din Regulamentul-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1086 din 30.12.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănătate, Fondatorul (Consiliul raional) are ca atribuţie  angajarea în bază de contract, pe un termen de 5 ani şi eliberarea din funcţie a şefului IMSP Centrul de Sănătate, iar pct. 35 al aceluiaşi Regulament, prevede că, “Şeful este desemnat în funcţie şi concediat din funcţie de Fondator conform prevederilor  Codului Muncii”.

            Subpct 8.6 din pct 8 al ordinului Ministerului Sănătății nr. 404 din 30.10.2007 cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional prevede că, autorităţile administraţiei publice locale raionale vor desemna în funcţii directorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centre de Sănătate, inclusiv nou-fondate, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

            Conform pct.34 a aceluiaş Regulament ,la funcţia de şef IMSP Centrul de Sănătate poate fi acceptată persoana care are studii medicale superioare, apt de muncă, conform certificatului medical, fără antecedente penale, posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi/sau cu capacităţi manageriale.

             În temeiul cererii dlui Barila Alexandru, se propune spre aprobare proiectul de decizie ,,Cu privire la numirea în funcţie de şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe perioadă determinată"

    

                                                                                          

       Preşedintele  raionului                                                     Andrei CIOBANU

                                                                                                                                            

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin