Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR, 27.09.18(II)

Proiecte decizii, sedinta CR, 27.09.18(II) imprimare

18.09.2018     1192 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                           

D E C I Z I E

nr.07/ -XXVI                                                                                                din   27.09.2018                                                                                     

or. Cantemir 

           Cu   privire  la dobîndirea dreptului de proprietate

   asupra   bunului  imobil  proprietate privată de către

   unitatea  administrativ-teritorială Cantemir de nivelul II,

 gestiunea Direcţiei Finanţe

     În temeiul  art. 43 (2) , art.74 alin.(3,4,5), art.76 din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.320 alin.2, art.321, alin.1,2  din Codul civil al Republicii Moldova, art.2, lit.e)  din  Legea nr.523-XVI din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.40  din Legea nr.1543 din 25.02.1998 privind cadastrul bunurilor imobile, hotărârii  irevocabile a judecătoriei  Cantemir, dosar nr.2-5/2015 din 02 octombrie 2015, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional                                                                          

D E C I D E :

     01.Se ia act de nota privind dobîndirea dreptului de proprietate   asupra   bunului  imobil proprietate privată de către  unitatea  administrativ-teritorială de nivelul II,  Cantemir, în gestiunea Direcţiei Finanţe Cantemir ( se anexează).

      02. Se acceptă dobîndirea dreptului de proprietate în temeiul hotărârii judecătoreşti irevocabile, asupra   bunului imobil  proprietate privată de către  unitatea  administrativ-teritorială  Cantemir de nivelul II,în gestiunea Direcţiei Finanţe Cantemir   nclusiv , 1/2 din casa de locuit situată pe adresa: raionul Cantemir, satul Hănăseni,  comuna Pleşeni, număr cadastral 2142204264 şi anume :  partea a doua conform raportului de expertiză, compusă din : camera locativă nr.5, cu suprafaţa de 14.5; camera locativă nr.6, cu suprafaţa de 11.9m2, bucătărie nr.4, cu suprafaţa de 9.4m2 , suprafaţa totală de 35.8m2, suprafaţa locativă 26.4 m2, cu costul de 9017 lei; gard III, 51.1 m2, bazin nr.IV, cu costul de 1243 lei, cu preţul real de 10260 lei, 1/2 din terenul destinat construcţiei locative  cu suprafaţa de 0.1902 ha, şi anume partea a doua, conform schemei raportului de experiză, în perimetrii 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10,10-11, 11-1; 1/2  din terenul agricol, număr cadastral 2142110001, amplasat în extravilanul comunei Pleşeni raionul Cantemir şi 1/2 din terenul agricol cu suprafaţa de 0.72 ha  în bunuri domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale  de nivelul II în sumă totală de 19277  lei, conform rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile.

         03. Se pune în sarcina dlui Cozma Veaceslav,  şef  direcţie  finanţe prezentarea deciziei în cauză şi a materialelor necesare  la Instituţia Publicîă  Agenţia Servicii Publice pentru  înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor şi înscrierea lor în Registrul bunurilor imobile.    

     04.Se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, şef, dl Veaceslav Cozma, luarea la balanţa instituţiei  a bunurilor sus-indicate.

     05.Informaţia despre executarea deciziei va fi prezentată consiliului raional în trimestrul IV, anul 2018.  

     06.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

                                       

  Preşedintele şedinţei                                                                 ___________________                                                    

 

Avizat: Secretar  al  consiliului  raional                                             Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat :aparatul preşedintelui raionului

_________________Ludmila Ţurcanu

Secretar al consiliului raional

Coordonat:_________________Cozma Veaceslav,

 şef direcţie finanţe

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    Anexă

la decizia consiliului raional

nr.07/-XXVI din 27.09. 2018

Notă informativă

cu   privire  la dobîndirea dreptului de proprietate   asupra   bunului  imobil  proprietate privată de către    unitatea  administrativ-teritorială Cantemir de nivelul II, Gestiunea Direcţiei Finanţe

 

Conform hotărîrii judecătoriei Cantemir, dosar nr.2-5/2015 din 02 octombrie 2015  referitor la cererea de chemare în judecată a lui Biscup Galina împotriva lui Biscup Anatolii cu privire la partajul averii comune , instanţa a hotărît partajărea  bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor , inclusiv, lui Biscup Galina,1/2 din casa de locuit amplasată în satul Hănăseni, comuna Pleşeni , raionul Cantemir , număr cadastral 2142204264 şi anume: partea întîi conform raportului de expertiză, compusă din : coridor nr.1 , cu suprafaţa de 7.8 m2; camera de locativă nr.2, cu  suprafaţă de 18.8 m2; camera locativă nr.3 , cu suprafaţa de 11.3 m2, suprafaţa totală de 37.9 m2, suprafaţa locativă de 30 m2, cu costul de 9546 lei ; poartă I; gard lemn II, 26.9 m2, gard III, 114.2 m2, cu costul de 3796 lei , cu preţul real de 13342 lei, ½ din terenul destinat construcţiei locative cu suprafaţa de 0.1902 ha,şi anume partea întîi conform     schemei raportului de expertiză, în perimetrul 6-12,12-13.13-14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-19,19-20,20-21,21-22,22-10,10-9,9-8,8-7,7-6; ½ din terenul agricol, număr cadastral 2142110001, amplasat în extravilanul comunei Pleşeni, raionul Cantemir şi ½ din terenul agricol cu suprafaţa de 0,72 ha.

     Direcţiei Finanţe Cantemir   inclusiv , 1/2 din casa de locuit situată pe adresa: raionul Cantemir, satul Hănăseni,  comuna Pleşeni, număr cadastral2142204264 şi anume :  partea a doua conform raportului de expertiză, compusă din : camera locativă nr.5, cu suprafaţa de 14.5 m2; camera locativă nr.6, cu suprafaţa de 11.9 m2, bucătărie nr.4, cu suprafaţa de 9.4m2 , suprafaţa totală de 35.8m2, suprafaţa locativă 26.4 m2, cu costul de 9017 lei; gard III, 51.1m2, bazin nr.IV, cu costulde 1243 lei, cu preţul real de 10260 lei, 1/2 din terenul destinat construcţiei locative  cu suprafaţa de 0.1902 ha, şi anume partea a doua, conform schemei raportului de experiză, în perimetrii 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10,10-11, 11-1; 1/2  din terenul agricol, număr cadastral 2142110001, amplasat în extravilanul comunei Pleşeni ,raionul Cantemir şi 1/2 din terenul agricol cu suprafaţa de 0,72 ha .

    Conform art.2, lit.(e)  din  Legea nr.523-XVI din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale ,,Dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale poate fi dobîndit: în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti;”, iar art.74 alin.(5),  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 stipulează că :    

    (5) Sporirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale are loc prin achiziţii, transfer din proprietatea statului, expropriere şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii.”.

    Articolul 76, aliniatele 1,2,3 din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 prevăd: ,, (1) Din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile care, în modul stabilit de lege, nu sînt transferate în domeniul public de interes local sau raional, după caz.

    (2) Din domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii, de unitatea administrativ-teritorială.

    (3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale sînt alienabile, prescriptibile şi sesizabile, cu excepţiile stabilite expres prin lege.”

    Articolul 320  alin.2  din Codul Civil al Republicii Moldova Modurile de dobîndire a dreptului de    proprietate,  stipulează că,  (2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate. iar  articolul 321, aliniatele 1 şi 2 al aceluiaşi cod,  Momentul dobîndirii dreptului de proprietate, stipulează  ,, (1) Dreptul de proprietate este transmis dobînditorului în momentul predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.”

 

Preşedintele raionului                                                                                      Andrei Ciobanu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 28.09.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.02 din

 10.09.2018

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.02 din 10.09.2018  (vezi anexa), avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.02  din  10.09.2018   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

 

      01.Covic Vera, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.37;

 

      02.Tanurcov Irina, raionul Cantemir, satul Plopi;

 

      03. Vasilian Elena, raionul Cantemir, satul Vişniovca;

 

      04. Cantea Sergiu, raionul Cantemir, saatul Enichioi.

 

      02.Dl Gheorghe Manole ,specialist principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

 

      03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

 

      04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

   Preşedintele  şedinţei                                                                               _____________________

 

 Avizat: secretar   al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

   Elaborat: ___________________Gheorghe Manole

specialist principal în aparatul preşedintelui raionului

 

                    Republica Moldova                                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                                                                                                         Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                             

                                               

D E C I Z I E     

                                                                                             

   nr.07/-XXVI                                                                                        din.  27.09.2018                                                                                               

 

or. Cantemir

 

 

         Cu  privire la încetarea

 raporturilor de serviciu prin

demisie

 

            În  temeiul  art.53, art.54 din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.85 alin.41 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XVI din 28.03.2003, art.65, art.42 alin.3 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi în baza cererii personale, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico–financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism Consiliul Raional                                               

 

D E C I D E :

 

01. Se încetează raporturile de serviciu prin demisie cu dna Lilia Cebotaru şef direcţie generală învăţământ  de la data de  28.08.2018.

 

02. Se acord pentru 15 ani compleţi de vechime în serviciul public,  indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat conform gradului şi treptei de salarizare deţinute la momentul depunerii cererii, inclusiv:

                                       Gradul-12

                                       Treapta-VI

03. Se declară funcţie publică vacantă de şef direcţie generală învăţământ.

 

04.Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, să anunţe concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, şef direcţie generală învăţământ.

 

 05. Decizia se aduce la cunoştinţa dnei Lilia Cebotaru, factorilor interesaţi şi publicului în   termen de 10 zile.

 

06.Controlul executării deciziei se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism.

 

 

          Preşedintele şedinţei                                                ______________________

 

                Avizat:

   Secretar al consiliului raional                                Ludmila Ţurcanu

 

 

Am luat cunoştinţă    ______________Cebotaru Lilia

 

Elaborat: Aparatul preşedintelui raionului

________________Iulia Cîrlan, specialist principal

 

Anexă

 la decizia consiliului raional

nr.07/-XXVI din 27.09.2018

 

 

                         Notă informativă

Cu  privire  la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie

 

        Doamna Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt, prin cererea nr.de înregistrare 670 din 24.07.2018 solicită demisia din data de 28.08.2018. Cererea a fost depusă cu respectarea prevederilor art.85 alin.41 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XVI din 28.03.2003: Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

Conform aceluiaşi art.85 alin.(3): După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41), salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze documentele de activitatea acestuia în unitate.

         Doamna Lilia Cebotaru solicită garanţia socială prevăzută de  art.42 alin.3 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008: În cazul pensionării anticipate ori obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau în cazul încetării raporturilor de serviciu, funcţionarul public, la cererea lui scrisă, depusă pînă la data survenirii situaţiilor menţionate, beneficiază, pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat conform gradului şi treptei de salarizare deţinute la momentul depunerii cererii în cauză.

           Reieşind din cele expuse se propune încetarea raporturilor de serviciu prin  demisiei  a dnei Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţământ din data de 28.08.2018 şi achitarea pentru 15 ani compleţi de vechime în serviciul public,  indemnizaţie unică în proporţie de 15%, conform  gradului de salarizare -12; treptei de salarizare VI.

Iulia Cîrlan,

specialist principal, aparatul preşedintelui raionului

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/ -XXVI                                                                                 din 27.09.2018

or. Cantemir

      Cu  privire la  pregătirea economiei şi

 a instituțiilor din sfera socială către

sezonul rece,toamnă-iarnă 2018-2019

 

      În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 712 din 18.07.2018 „Cu privire la  pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2018-2019, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte,comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea  teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul Raional                                                               

                                                                                  DECIDE :

 

   01.Se ia act de nota despre  pregătirea instituţiilor din domeniul social şi  a economiei raionului pentru activităţi in perioada toamnă-iarnă 2018-2019 prezentată de vicepreşedinţele  raionului domnul  Bazilevici Anatolie, (se anexează).

 

  02.Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu să:

   a) examineze la o şedinţă extraordinară din anul curent chestiunea “Cu privire la pregătirea obiectelor de menire social-culturală către sezonul de toamnă-iarnă 2018-2019”;

b) să reînnoiască și să perfecteze lista persoanelor social-vulnerabile care se află la limita sărăciei si care necesită sa fie asigurate cu lemne şi cărbune pentru perioada de toamnă-iarnă 2018-2019, să întreprindă măsuri suplimentare pentru a-i asigura cu resurse termoenergetice;

   c) să analizeze situaţia si să întreprindă măsuri concrete pentru optimizarea cheltuielilor legate de întreţinerea instituţiilor bugetare din teritoriu.

 

  03.Doamna Cechir Tatiana, şef -adjunct,  direcţie generală învăţământ,  în comun cu autorităţile administratiei publice locale de nivelul unu vor :

a) institui un control riguros privind respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute in bugetele UAT pe perioada rece pentru consumul de resurse energetice;

b) întreprinde măsuri concrete cu conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru conservarea energiei termice , realizării masurilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă 2018-2019;

c) efectua pâna la 24 septembrie 2018  un control riguros privind existenţa contractelor încheiate de conducătorii instituţiilor bugetare subordonate cu furnizorii de resurse energetice şi in caz de depistare a lipsei acestora, vor obliga instituţiile bugetare sa le încheie;

d) contribui la şcolarizarea  obligatorie a tuturor copiilor în vîrstă de 7-16 ani;
   
e) monitoriza organizarea alimentaţiei elevilor claselor I-IV,

g) monitorizarea asigurării gratuite cu manuale a elevilor claselor I-IX ;

h) completării fondului de carte al bibliotecilor şcolare;   
   
i) asigurării transportării gratuite a elevilor şi a cadrelor didactice la şi de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale pe distanţe ce depăşesc 2 km;
   
k) incluziunii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

l) întreprinderea măsurilor de rigoare pentru asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre didactice.

04.Se pune în obligaţia direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei :

 a) Luarea la evidenţă a  persoanele cu risc de îngheț  în perioada rece a anului ;

b)Plasarea şi cazarea  în Centrul social „Casa Nadejda” din s. Hănăseni, comuna Pleșeni, raionul Cantemir;

c)Acordarea ajutorului la procurarea produselor alimentare, medicamente, procurarea lemnelor de foc, încălzirea sobelor, achitarea serviciilor la oficiile poștale persoanelor îngrijite la domiciliu.

 

     05. Despre mersul executării deciziei în cauză se va informa Consiliul Raional Cantemir la  şedinţa ordinară a Consiliului Raional în luna  decembrie 2018.

 

     06. Monitorizarea  executării deciziei în cauză se pune în sarcina vicepreşedinţilor raionului dnii Ion Dimcea, Bazilevici Anatolie şi Butuc Sergiu, controlul executării deciziei se pune în seama  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină si culte şi comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultura, protecţia sociala, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 Preşedintele şedinţei                                                            _______________________

 

Avizat:                                                                                Ludmila Ţurcanu

 Secretar  al consiliului  raional 

                             

Elaborat: direcţia  generală  învăţământ

_______________  Cechir Tatiana, şef-adjunct  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr.07/  -XXVI din 27.09.2018

                                                                                                                                         

Notă

cu privire la  pregătirea economiei şi  a instituțiilor din sfera socială

către sezonul rece, toamnă-iarnă 2018-2019.

 

            Pregătirea obiectelor de menire social-culturală şi economiei raionului pentru perioada rece a anului se află permanent în atenţia autorităţilor publice locale, a agenţilor economici şi a factorilor de decizie, dat fiind că este o problemă de importanţă vitală pentru populație.

            Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr.96-N din 25.07.2018, a fost constituită comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea pregătirii obiectelor din sfera social-culturală şi a economiei raionului către sezonul rece  a anului 2018-2019.

            Comisia respectivă a elaborat programul de acţiuni privind măsurile de pregătire  a obiectelor din sfera socială şi a economiei raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019, unde au fost prevăzute direcţiile prioritare  de pregătire către sezonul  de toamnă –iarnă a instituţiilor preşcolare, preuniversitare, culturale, medicale, şi a spaţiului locativ.

            În scopul asigurării unei bune funcţionări, pe perioada rece a anului se întreprind următoarele măsuri: controlul riguros asupra resurselor energetice existente pentru asigurarea economisirii acestora şi îndeplinirea măsurilor cu privire la conservarea energiei; organizarea licitaţiilor publice de achiziţionare a combustibilului; efectuarea reparaţiilor curente în toate edificiile.

      DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT:

       O parte componentă a pregătirii instituţiilor de învăţământ către un nou an de studii este şi pregătirea lor către perioada rece a anului. În timpul verii paralel cu lucrările de reparaţii capitale, reparaţii curente s-a lucrat şi asupra surselor şi reţelelor termice. În IP gimnaziul „V. Pârvan” Goteşti sunt  în derulare lucrările de construcţie a cazangeriei.

      Toţi managerii instituţiilor de învăţământ au raportat că reţelele termice au fost reparate, achiziţionat combustibil şi pregătite pentru începerea sezonului de încălzire.

 Deasemenea o parte de primării în gestiunea cărora se află instituţiile preşcolare din raion, au asigurat instituţiile cu cantitatea necesară de combustibil Celelalte instituţii au în stoc rezerve de cărbune, lemne, biomasă suficiente, inclusiv pentru luna decembrie. Din necesarul de cărbune şi  lemn în şcoli sunt stocate aproximativ 88,8  tone cărbune, 227 m3 lemn, 116 tone de biomasă. În instituţiile preşcolare sunt stocate 43,3 tone cărbune, 131 m3 lemn, 10 tone biomasă.

         Instituţiile de învăţământ care sunt conectate la gaz natural au sumele planificate disponibile, inclusiv luna decembrie (12 şcoli şi 9 grădiniţe), nici o instituţie nu are datorii la gaze. Pentru încălzirea cu gaze naturale, instituţiile şcolare au planificat suma de 1 399 900 lei. În grădiniţe, pentru gaze naturale a fost planificată suma de 1 081 000 lei. Reţinerea în pregătirea a 100% a sitemelelor de încălzire este lipsa actelor de verificare al IPSSTOIP.

         Situaţia privind sursele termice din şcoli şi grădiniţe se prezintă astfel: din cele 30 şcoli  şi 42 grădiniţe: au încălzire pe baza gazelor naturale – 22 instituţii, din ele 10 grădiniţe şi 12 şcoli; centrale termice autonome la cărbune şi lemne – 20 instituţii, din ele 10 grădiniţe şi 9 şcoli; încălzire pe bază de biomasă 100% (paie) – 3 instituţii: gimnaziul şi grădiniţa de copii din satul Ţiganca şi IP Gimnaziul „L. Chiriac” Antoneşti; cu peleţi 2 instituţii: gimnaziul Plopi şi gimnaziul din Coştangalia. Gimnaziul Vişniovca parţial (etajul II) asigură încălzirea la convectoare electrice; încălzirea la sobe – 27 instituţii, din ele 21 grădiniţe şi 4 şcoli (Haragîş, Ghioltosu, Acui, Cîşla)

        Paralel cu cele menţionate în problema respectivă mai persistă şi neajunsuri: în majoritatea instituţiilor nu sunt încălzite blocurile alimentare şi sălile de sport.

 

     Conform Programul de acţiuni de pregătire a instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar 2018 – 2019, în instituţii au fost realizate sau sunt în curs de desfăşurare reparaţiile capitale.   În baza informaţiilor colectate din instituţii s-a constatat:

1)      Pentru reparaţiile curente în 28 şcoli s-au planificat surse financiare în sumă de 857 600 lei. Gradul de realizare a reparaţiilor curente, la data de 30.08.2018, este de 100%.

2)      Pentru reparaţii capitale în şcoli au fost alocate mijloace financiare:

a)      din fondurile Băncii Mondiale este în proces de reparaţie capitală de renovare a edificiului pe interior şi exterior Gimnaziul ”V. Pârvan” Goteşti;

b)      din componenta raională în sumă de 4  479 823 lei pentru reparaţii capitale a diferitor obiecte în 14 instituţii;

c)      din surse bugetare a fost alocată suma de 867 000 lei pentru diverese reparaţii a obiectelor  în 9 instituţii; 

d)     din diferite surse  este alocată suma de 2 063 330 lei pentru reparaţii capitale a unor obiecte în instituţiile de educaţie timpurie;

e)      din proiectul UE Ambasada Republicii Bulgaria este finanţată termoizolarea edificiului în Gimnaziul ”I. Vazov” Stoianovca (800000 lei);

f)       din proiecte: pentru ermetizarea peretului blocului I în Gimnaziul Capaclia au fost alocaţi  50000 lei din proiectul cu Passerelle Alsace-Moldavie, Franţa; LT „D. Cantemir” este beneficiar din Proiectul Can TREB, Primăria or. Cantemir – reparaţia acoperişului, căptuşeala subsolului, instalarea colectoarelor solare.

3)      Gradul de realizare a reparaţiilor capitale, la data de 30.08.2018, constituie 70%, motivele sunt: achiziţii repetate, lucrări de reparaţie pe o perioadă mai lungă (inclusiv luna decembrie).

 

               SECTORUL CANTEMIR  AL S.A „Drumuri-Cahul”:                                           

1.Necesitatea de material antiderapant  conform calculelor preliminare:

                           Total   -  1780 tone

2.Material  antiderapant pregătit  :                

 Amestec de nisip cu sare  - 70 t ; nisip - 460 t; sare -  49,3 t, Total- - 579,36 t

3.Maşini  şi utilaje care vor fi antrenate la dezăpezire :

Autogreidere-4;  DT-75 -2;  TO-30 încărcător-1; T-150 cu lamă – 1 unităţi; distribuitor de MAD-2 unităţi; KDM  ZIL- 131-1; MTZ -80 – 1 unități. Total : - 12 unitaţi

 

               DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI:

            Prin prezenta Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, Vă informează cu privire la perioada către sezonul rece. Sînt deservite la domiciliu 232 de persoane în etate și cu dizabilități.

           În cadrul DASPF activează un șef serviciu îngrijire socială la domiciliu și 31 de lucrători sociali în toate localitățile raionului. Toți lucrătorii sunt instruiți în pregătirea către sezonul rece. Serviciul îngrijire socială la domiciliu acordă ajutor: la procurarea produselor alimentare, medicamente, procurarea lemnelor de foc, încălzirea sobelor, achitarea serviciilor la oficiile poștale. 

         Persoanele cu risc de îngheț  în perioada rece a anului vor fi luate la evidență pentru cazarea ulterioară în Centrul social „Casa Nadejda” din s. Hănăseni, comuna Pleșeni, raionul Cantemir.

         Copiii plasați în serviciile Casa de Copii de Tip Familial și Asistența Parentală Profesionistă vor beneficia de sume alocate pentru sezonul rece în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 31.12.2009.

         În serviciul social ”Casa Comunitară” din satul Baimaclia raionul Cantemir unde sunt plasați 6 beneficiari este conectat la conducta de gaz natural.

        Conform Legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social/ ajutor pentru perioada rece a anului pot beneficia familiile defavorizate  de ajutor pentru perioada rece a anului.

 

DIRECŢIA CONSTRUCŢII, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI      REGIONALĂ

    În cadrul Programului Național „Drumuri bune pentru Moldova”, în anul 2018 au fost alocate surse financiare în sumă de 48 mln 100 mii lei pentru reparația drumurilor în teritoriul raionului Cantemir. Practic, în fiecare localitate a raionului au fost reparate porțiuni de drum (în special asigurarea accesului la instituțiile de învățământ) la suma de 1 mln lei per localitate.

    A fost semnat contractul de reparație a drumurilor din teritoriul raionului Cantemir din sursele prevăzute de Fondul Ruriet raional. Contractul prevede reparația a 3 km de drum în asfalt la suma de 3 mln lei și circa 15 km de drum în variantă albă la suma de 4 mln 200 mii lei.

    În perioada 06.08-10.08.2018 au fost organizate cursuri de pregătire profesională cu ulterioara atestare a operatorilor cazangeriilor și a responsabililor de exploatarea cazangeriilor la gaze. Cursurile au fost organizate de către instituția specializată „Flacăra Albastră”. Cursanții au susținut examenele de atestare în prezența reprezentatntului Inspectoratului Securitate Gaz. Toate instituțiile de învățământ, care au în posesie cazangerii la gaze, au delegat operatorii și responsabilii de exploatrare la cursurile sus numite.

 

         SERVICIUL CULTURĂ ȘI TURISM:

În raion activează 43 cămine culturale, dintre care 23 sunt edificii-tip, 20 activează în edificii adaptate. Necesită reparaţii capitale 11 edificii de cultură (Acui, Cania, Cociulia, Cîrpeşti, Cîşla, Flocoasa, Ghioltosu, Goteşti, Haragîş, Ţolica şi Vîlcele). Casa de cultură din s. Stoianovca este în stare avariată mai mult de 10 ani.    

  Majoritatea căminelor de cultură nu dispun de sisteme de încălzire, parţial se încălzesc cu sobe doar căminele culturale din satele Ciobalaccia, Hîrtop, Cociulia şi Capaclia.

Sunt conectate la reţeaua de gaze naturale: Casa Raională Cultură, Şcoala de Arte Cantemir, Filiala Şcolii de Arte din s. Baimaclia, Filiala Şcolii de Arte din s. Goteşti   şi Casa Cultură din s. Baimaclia, unde se încălzesc 3 birouri de lucru prin convectoare. 

  Este imposibilă încălzirea sălilor de spectacole cu sobe în căminele de Cultură din motivul volumului mare a acestora. Pot fi încălzite cu sobe sau cămine electrice doar cabinetele de lucru.    

Bibliotecile publice din raion constituie 46 din care 18 biblioteci sunt amplasate în Case de Cultură, 28 îşi au sediul în încăperi reamenajate (primării, şcoli ş.a.) 10 biblioteci publice săteşti dispun de sobe (Capaclia, Hîrtop, Toceni, Iepureni, Coştangalia, Flocoasa, Stoianovca, Şamalia, Vişniovca,  Ciobalaccia. ). Se încălzesc parţial cu cămine electrice 19 biblioteci  din satele Cania, Enichioi,   Constantineşti, Cîşla, Goteşti, Crăciun, Cîrpeşti copii, Ghioltosu, Hănăseni, Leca, Lingura,   Suhat, Taraclia, Taraclia (Sadîc), Ţolica, Ţărăncuţa, Haragîş, Vîlcele, Acui, cu condiţionere se încălzesc 5 biblioteci: Tartaul, Porumbeşti, Antoneşti, Chioselia, Cîrpeşti, sunt conectate la reţeaua de gaz 9 biblioteci: Cociulia, Cociulia copii, Cîietu, Pleşeni, Sadîc, Cantemir, Cantemir copii, Baimaclia, Baimaclia copii. Sunt conectate la încălzire autonomă 2 biblioteci: Ţîganca (primărie) şi Lărguţa (gimnaziu)

 Muzeul etnografic din s.Tartaul dispune de încălzire autonomă cu cazan (gaz, lemne) însă nu este funcţionabil, parţial se încălzeşte cu condiţioner.   Muzeul de istorie „D.Cantemir” or.Cantemir este amplasat în edificiul Casei raionale Cultură, dispune de încălzire autonomă.  

Necesarul de aprovizionare pentru perioada de iarnă 2018-2019 cu materiale combustibile pentru instituţiile de cultură pe raion constituie 16 tone cărbune şi 66 steri de lemn.

 Sursele financiare pentru reparaţii şi aprovizionare cu materiale combustibile sînt preconizate în toate instituţiile de cultură, dar până în prezent nu sunt valorificate.

Este necesar de a include toate instituţiile de cultură în proiectul de gazificare. 

Lista instituţiilor de cultură care necesită aprovizionare cu combustibil:

Nr./o

Denumirea instituţiei, localitatea

Necesarul de

 cărbune (tone)

Aprovizionat

Necesarul de

 lemne (steri)

Aprovizionat

1

Căminul Cultural s. Hîrtop

1,0

-

2,0

-

2

Căminul Cultural s. Capaclia

1,0

-

2,0

-

3

Căminul Cultural s. Cociulia

1,0

-

2,0

-

4

Căminul Cultural s. Ciobalaccia

1,0

-

2,0

-

5

Biblioteca publică s. Capaclia

1,0

-

5,0

-

6

Biblioteca publică s. Hîrtop

1,0

-

4,0

-

7

Biblioteca publică s. Epureni

1,0

-

3,0

-

8

Biblioteca publică s. Flocoasa

1,0

-

8,0

-

9

Biblioteca publică s. Stoianovca

1,0

-

5,0

-

10

Biblioteca publică s. Şamalia

1,0

-

3,0

-

11

Biblioteca publică s. Vişneovca

1,0

-

5,0

-

12

Biblioteca publică s.Ciobalaccia

1,0

-

5,0

-

13

Biblioteca publică s.Toceni

1,0

-

3,0

-

14

Biblioteca publică s.Coştangalia

1,0

-

4,0

-

15

Biblioteca publică s.Ţiganca

1,0

-

8,0

-

 

Total

15,0

-

61,0

-

 

 

SERVICIUL SITUAȚII EXCEPŢIONALE

Pentru intervenţii în cazuri de situaţii excepţionale (incendii) SES dispune de următoarele autospeciale:

Autospeciale de intervenţie la incendiu – ZIL-131 (AC-40),

Autospeciale de intervenţie la incendiu – VOLVO Fl6 (AC-40);

Autospecială – ZIL-131 (Cung);

Autoturism – Mitsubishi Outlander;

Autoturism – Dacia Logan.

Efectivul SSE Cantemir – 22 colaboratori.

 

                         INSTITUŢIILE MEDICALE:

    Sînt planificate lucrările de profilaxie, control tehnic, control de funcţionare a cazangeriei autonome în spital şi a staţiei autonome de energie electrică. Sînt  în proces de evaluare şi  reparaţie reţelele de încălzire şi de aprovizionare cu apă potabilă. Sunt încheiate contractele respective despre aprovizionarea instituţiei cu resurse energetice, apă potabilă şi gaze naturale .

    Sînt programate surse financiare pentru efectuarea lucrărilor sus-numite .

 

          IMSP „SPITALUL RAIONAL CANTEMIR” :

    1. se efectuează lucrările de profilaxie, control tehnic, reglare tehnică, control de funcţionare a cazangeriei autonome a instituţiei;

2. s-au reparat reţelele de încălzire şi de aprovizionare cu apă potabilă;

3. sunt încheiate contracte respective despre aprovizionarea instituţiei cu resurse electrice, apă potabilă şi gaze naturale;

4. se finalizează lucrările de reparaţie a subdiviziunilor instituţiei;

5. staţia autonomă de energie electrică ste în stare funcţională;

6. s-a efectuat inventarierea încăperilor şi aducerea lor în stare bună de funcţionare;

7. datorii debitoare la resursele energetice nu sunt;

8. sunt programate surse financiare necesare pentru achitarea resurselor energetice până la sfârşitul anului;

9. lucrătorii au fost instruiţi şi examinaţi conform normativelor şi instrucţiunilor în vigoare.

                      IMSP CS CANTEMIR

  In toate OMF/OS au fost procurate si repartizate lemne care sunt taiate si depozitate.
OMF Cania, Pleseni si CS Cantemir  care sunt la incalzure prin gaze, au desemnat persoanele responsabile pentru exploatarea sta
ţiilor termice şi  poseda permis de exercitare.

        IMSP CS COCIULIA

   Instituțiile medicale din teritoriul gestionat dispun de gaze naturale (pentru CS Cociulia şi OMF Sadâc), pentru celelalte-sunt stocate cca 31 steri lemn de foc, care va fi procurat în luna septembrie  2018 .

   OMF Capaclia – 8 steri;   OMF Vişniovca- 8 steri;  OMF Haragăş -5 steri;  OMF Şamalia – 5 steri

  OMF Taraclia – 5 steri; Stocul de lemn la data de 01.05.2016 în total – 3,2 steri.

Sobele şi convectoarele au fost verificate de către societatea antiincendiară.

Este programată instruirea operatorului de exploatare a cazanului de gaz.

    IMSP CS BAIMACLIA

      Oficiul CS Baimaclia este conectat la gaz natural, suma de bani necesară pentru încălzire este programată. Oficiile medicilor de familie şi oficiile de sănătate se încălzesc cu sobe  la  lemne, contractul de procurare este semnat ,banii transferaţi, lemnele au fost livrate în toate oficiile.

La toate oficiile s-au schimbat ferestre şi uşi după necesitate, cu scop de conservare a energiei.

      IMSP CS CIOBALACCIA

  A fost perfectat  contractul pentru achiziţionarea lemnelor pentru OMF Tartaul şi OS Flocoasa.   Au fost planificaţi pentru achiziţionarea lemnelor, s-a perfectat și semnat contractul de asigurare cu gaze a CS Ciobalaccia şi contractul Cu Darnic Gaz privind furnizarea gazelor naturale.  Pe parcursul următoarelor săptămâni vor fi verificate sobele la  OMF Tartaul şi OS Flocoasa, pentru asigurarea bunei funcţionări.

      IMSP CS GOTEŞTI

 Pentru sezon rece 2018-2019  a fost planificată suma necesară pentru procurarea lemnelor de foc  şi pentru achiziţionarea cărbunelui.  Până la sfărşitul lunii septembrie se planifică conectarea la conducta de gaze. În caz că nu se reuşeşte, încălzirea va fi în continuare cu lemne şi cărbune.

   CENTRUL  SĂNĂTATE  PUBLICĂ CANTEMIR

Instituţia este pregătită  pentru activitate în perioada sezonului rece 2018-2019, instituția dispune de microcentrală termică autonomă  la gaze naturale, este angajată o persoană pregătită în domeniul funcţionării, securităţii muncii, care dispune de echipamentul necesar pentru securitatea antiincendiară.

     ORAȘUL CANTEMIR:

Pentru perioada rece  2018-2019 sunt planificate surse financiare pentru:

  • verificarea şi reparaţia (după necesitate) a sistemelor de aprovizionare cu apă, gaze, energie electrică şi termică a instituţiilor preşcolare din oraş – 83000 lei;
  • livrarea gazelor naturale la instituţiile preşcolare – 525000 lei;
  • lucrări de profilaxie pentru buna funcţionare a cazangeriilor (pentru reparaţia cazanelor,  verificarea contoarelor, atestarea operatorilor);
  • lucrări de dezăpezire şi aprovizionare cu material antiderapant pentru trotuare şi drumuri in sumă de 35000 lei ;

Î.M.” Apă Canal Cantemir”vor:

  • acoperi fântânile de apă şi canalizare;
  • revizui pompele de apă de la nivelul I şi II.
  • În comun cu locatarii, vor revizui sistemele de apă şi canalizare în subsoluri pentru evitarea scurgerii şi inundaţiei în blocurile locative;

Grădiniţa de copii nr.1

Pregătirea instituţiei către perioada rece a anului 2018:

Pentru  pregătirea   instituţiei către perioada rece în anul curent au fost schimbate 2 geamuri de la vestiarele grupelor,  2 geamiri de la holul instituţiei, 1  geam  la .  

Mai rămîn a fi neschimbate uţile interioare din instituţie.                                                                                                                             

-O problemă majoră rămâne a fi reţeaua  electrică din instituţie  care  necesită o verificare a stării acesteia  conform prevederilor  actelor normative în vigoare referitoare la verificarea  şi exploatarea instalaţiilor electrice a instituţiilor pentru copii.

-O altă problemă este  şi acoperişul   instituţiei care necesită reparaţie capitală.

Pentru  perioada rece 2018-2019sunt preconizate mijloace băneşti pentru:

Gaze naturale, energie electrică, consumul de apă şi serviciile de canalizare.

Grădiniţa de copii nr.2

            S-au efectuat diverse lucrări de renovare, reparaţii curente a clădirii instituţiei, în toate cele 9 grupe ce activează, în blocul alimentar şi depozite, în sala de festivităţi, birouri şi holurile instituţiei.

            În perioada rece a anului, instituţia se încălzeşte pe bază de gaz natural. Pentru  anul acesta pentru gaz s-au aprobat 375000 lei ( trei sute şaptezeci şi cinci mii lei), pînă la ziua de azi s-au executat 203823 mii lei (două sute trei mii opt sute douăzeci şi trei lei). Pentru energie electrică s-au aprobat 40000 mii lei ( patruzeci mii lei), s-au executat 11814 mii lei ( unsprezece mii opt sute paisprezece lei). Pentru apă şi canalizare s-au aprobat 30000 mii lei (treizeci mii lei), s-au executat 8456 mii lei (opt mii patru sute cincizeci şi şase lei).    

             S-au adăugat în sălile de grupă şi în dormitoare calorifere, care au schimbat efectiv temperatura în grupe pentru perioada rece, dacă în anii precedenţi în unele grupe temperatura aerului a fost uneori  de +9°,   iarna trecută am avut temperaturi de  +18°- +22°.

 

         Vicepreședinte al  raionului                                                             Bazilevici Anatolie 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z IE

nr. 07/-XXVI                                                                                                din 27.09.2018

or. Cantemir

 

      Cu privire la aprobarea  Regulamentului despre

mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor

profesionale şi al zilelor nelucrătoare persoanelor care

deţin  funcții de demnitate publică

   

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005,cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.185 din 26.07.2018 pentru modificare Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,examinînd proiectul Regulamentului despre mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor nelucrătoare persoanelor care deţin  funcții de demnitate publică,prezentat de dl Andrei Ciobanu,președintele raionului,avizele comisiei cosultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învățămînt,cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, Consiliul Raional

                                                                      

 D E C I D E:

 

   01.Se aprobă Regulamentul despre mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor nelucrătoare persoanelor care deţin  funcții de demnitate publică (se anexează).

 

  02.Regulamentul sus-vizat se aduce la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, altor persoane, factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

 

   03.Controlul și monitorizarea executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                 _____________                            

      

       Avizat :                 

Secretar al  consiliului  raional                                               Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat: ___________Ludmila Ţurcanu

Secretar al consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.07/-XXV din 27.09.2018

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la aprobarea  Regulamentului despre mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor nelucrătoare persoanelor care deţin  funcții de demnitate publică

 

I.Dispoziţii generale

           1.Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, art. 8 alineatul (21) din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”,cu modificări operate prin Legea nr.185 din 26.07.2018 şi stipulează  că ,,Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte prin decizia autorităţii executive a administraţiei publice locale, în baza unui regulament aprobat de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale”.

       2.În sensul prezentului Regulament persoana cu funcţie de demnitate publică  este  preşedintele raionului şi vicepreşedinţii raionului.

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective.

II.Mărimea premiului

      3. Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din  cadrul autorităţilor administraţiei publice locale pot  beneficia de premii cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare  stabilte prin decizia consiliului raional, în baza regulamentului  aprobat de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

   Premiile cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare,  se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv.

   Cuantumul premiului nu va depăşi salariul lunar al persoanei  care deţine funcţie de demnitate publică  .

 

 

 

III.Plata premiului anual

    4.Pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul administrației publice raionale premiul în cauză se acordă în baza prezentului Regulament prin decizia Consiliului raional Cantemir, sau  dispoziţiei preşedintelui raionului în baza împuternicirilor suplimentare acordate de către consiliul raional.

       5.Mărimea concretă a premiului pentru fiecare  persoană care deţine funcţie de demnitate publică se fixează în decizia consiliului raional sau dispoziția președintelui raionului .

 6.Premiile cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale nu se acordă  dacă , pe perioada de gestiune, au fost sancţionaţi disciplinar. În cazul în care instanţa de judecată suspendă actul administrativ de sancţionare a angajatului, plăţile se acordă în condiţiile cap.II.

V.Dispoziţii finale.

    7. Regulamentul  poate fi modificat , completat sau abrogat prin decizia Consiliului raional Cantemir.

 

             Preşedintele raionului                                                            Andrei  CIOBANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/-XXVI                                                                                                      din 27.09.2018                                                                          

or. Cantemir

 

           Cu privire la desemnare în funcţie de

şef-interimar a direcţiei generale învăţământ

pînă la desfăşurarea concursului pentru

ocuparea funcţiei publice vacante

             

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism ,  Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

   01. Se ia act de nota informativă prezentată de către dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

 

   02. Se desemnează  în funcţie de şef-interimar a direcţiei generale învăţământ pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

dl/ dna___________________________

 

     03. Prezenta decizie se  aduce la cunoştinţa dlui/dnei_______________  contra semnătură .

 

    04. Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

    05. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        __________________________

 

   Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat: aparatul preşedintelui raionului

________________Iulia Cîrlan, specialist principal

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Anexă

                                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                                               nr.07/-XXVI din 27.09.2018      

 

Notă informativă

Cu privire la desemnare în funcţie de şef-interimar a direcţiei generale învăţământ

pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

 

         

        Doamna Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt, prin cererea nr.de înregistrare 670 din 24.07.2018 solicită demisia din data de 28.08.2018. Conform deciziei consiliului raional nr.07/ -XXVI din 27.09.2018, se încetează raporturile de serviciu prin demisie cu dna Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt, de la 28.08.2018.

         Funcţia de şef direcţie generală învăţămînt se declară funcţie publică vacantă

         Reieşind din cele expuse se propune să fie desemnat  în funcţie de şef-interimar a direcţiei generale învăţământ pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante dl/ dna___________________________.

 

Cîrlan Iulia                                     

 specialist principal, aparatul preşedintelui raionului 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/ –XXVI                                                                                       din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

      Cu privire la  modificarea  şi completarea deciziei nr.05/37 –XXV                                                                                             din  26.09.2013,, Cu privire la  aprobarea denumirii şi Statutului

 Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare şi producere pe lîngă

arhitectului-şel al  raionului Cantemir ” în redacţie nouă, a

Listei serviciilor prestate  contra plată şi tarifelor acestora

şi a Regulamentului privind achitarea serviciilor vizate”

 

          În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire  la antreprenoriat şi întreprinderi  nr. 845-XII din 03.01.1992,Legii nr. 523-XIV  din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii Republicii Moldova nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, întru executarea Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.  387 din 06.06.1994 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale”,  nr.743 din 11.06.2001 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din  unităţile cu autonomie financiară”,   examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative  de specialitate  finanţe, buget, activităţi ecoonomico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

Decide:

    01.Se ia act de  nota cu privire la modificarea deciziei nr.05/37 –XXV din  26.09.2013,, Cu privire la  aprobarea denumirii şi Statutului Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectului-şel al  raionului Cantemir ” în redacţie nouă, a Listei serviciilor prestate  contra plată şi tarifelor acestora şi a Regulamentului privind achitarea serviciilor vizate”, prezentată de arhitectorul –şef al raionului, dl Banicov Valeriu, se anexează.

     02.Se modifică şi se completzează decizia  nr.05/37 –XXV din  26.09.2013,, Cu privire la  aprobarea denumirii şi Statutului Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectului-şel al  raionului Cantemir ” în redacţie nouă, a Listei serviciilor prestate  contra plată şi tarifelor acestora şi a Regulamentului privind achitarea serviciilor vizate”astfel:

        anexa nr. 2 la decizia consiliului raional  nr. 05/37-XXV din 26.09.2013 va avea un nou conţinut , care se prezintă în anexa nr.2 a prezentei decizii;

        p.02 al deciziei nr.05/37 –XXV din  26.09.2013 se completează  cu  aliniatele:

     Componenţa Consiliului de administraţie al Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectului-şel al  raionului Cantemir ”şi Regulamentul acesteia, conform anexelor nr.06 şi nr.07;

     Componenţa Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectului-şel al  raionului Cantemir ”, Regulamentul acesteia conform anexei nr.08 şi nr.09.

      din p.05 a deciziei nr.05/37 –XXV din  26.09.2013 se exclude sintagma,, în tr.IV 2013”;

      din p.06 a deciziei menţionate sintagmele ,,preşedintele raionului”şi ,,anii 2014-2015,, se înlocuiesc corespunzător cu sintagmele ,, Consiliului raional Cantemir” şi ,, anii 2018-2019, se înlocuiesc  numele, prenumele,,Andrei Malaşevschi” cu numele, prenumele,,Andrei Ciobanu” .   

      03. Domnul Valeriu Banicov, arhitect-şef , aparatul preşedintelui  raionului, se desemnează responsabil de înregistarea Întreprinderii  Municipale „Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectului-şel al  raionului Cantemir ” la Agenţia Servicii Publice în termenul stabilit de legislaţie.

04.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate, se publică şi se înregistrează în  Registrul de stat al actelor locale.

      Preşedintele şedinţei                                                        ___________________

             Avizată :

    Secretar al  consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 Proiect elaborat: ___________Victoria Balan,

şef serviciu administraţie publică

Coordonat: _________Banicov Valeriu,

arhitect-şef, aparatul preşedintelui raionului

Anexă

la decizia nt.07/-XXVI din 27.09.2018

 

RAPORTUL

cu privire la rezultatele anului de  învăţământ  în raionul Cantemir 2017 – 2018

 

Viitorul se naşte azi în şcoală şi responsabil

pentru calitatea acestui viitor este fiecare dintre noi.

 

      Raportul prezintă o analiză cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a învăţământului în raion pentru perioada 2015 – 2020 şi Planului de activitate al DGÎ Cantemir pentru anul 2017 – 2018, menite să asigure accesul copiilor la educaţie, relevanţa studiilor şi a sistemului educaţional,  calitătea în educaţie  şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru present şi viitor.

         Reţeaua instituţiilor de învăţământ, 2017 - 2018

Sistemul educaţional din raionul Cantemir include 43 instituţii de învăţământ preşcolar; 30 instituţii de învăţămînt preuniversitar: 2 licee, 25 gimnazii, 2 şcoli primare-grădiniţe, 1 gimnaziu-grădiniță, 2 instituţii extraşcolare (Centrul de Creaţie a Copiilor  şi Şcoala de Sport).

Total:  75 instituţii de învăţământ.                    

Instituţii de învăţământ

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016 - 2017

2017-2018

Grădiniţe

44

43

42

44

43

Şcoli primare - grădiniţe

3

3

4

2

2

Școli primare

0

0

0

2

0

Gimnaziu-grădiniță

-

-

-

-

1

Gimnazii

27

27

27

26

25

Licee

4

4

3

2

2

Şcoala de Sport

1

1

1

1

1

Centrul de Creaţie al Copiilor

1

1

1

1

1

Total:

80

79

78

78

75

                                                                             

Conform deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 08/21-XXVI din 07.12.2017 a  fost reaorganizate 2 instituţii: IP Gimnaziul Gîșla în IP Gimnaziu-grădiniță, care va funcționa de la 03.09.2018.

Tendinţele demografice negative în raion şi în ţară generează probleme de suprademensionare a reţelei  instituţiilor de învăţământ, în special în mediul rural, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a resurselor şi nu permite investiţii în modernizarea şi dotarea şcolilor.

Anul acesta în raion avem doar 5 instituţii cu un efectiv de 300 – 479 elevi, la care bugetul instituţiei permite investiţii în modernizare şi dotare (IP Gim. „M. Eminescu” Cantemir – 466 elevi; IP LT „N. Mihai” s. Ciobalaccia – 376 elevi; IP Gim. „V. Pârvan” s. Goteşti – 356 elevi; IP Gim. „M. Sadoveanu” s. Hănăseni – 325 elevi; IP Gim. „M. Eminescu” Baimaclia – 328 elevi),  6 instituţii cu un efectiv de elevi de la 200 până la 300 elevi, şi 11 instituţii cu un efectiv de elevi de la 100 până la 200 la care 85% - 95% din bugetul instituţiei asigură achitarea salariilor şi servicii şi 8 instituţii mici (cu un efectiv sub 90 elevi/40 elevi).

Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic de 91/41

Instituţia

Nr.efectiv de elevi cl. I - IV

Nr.efectiv de elevi cl. V - IX

Total elevi

Elevi ponderaţi

Deficit bugetar

mii lei

1

IP Gim. “A. Puşkin” or. Cantemir

25

35

60

54

60

2

IP Gim. “V. Curbet” s. Ţărăncuţa

37

42

79

70

79

3

IP Gim. “I. Vazov” s. Stoianovca

28

32

6053

60

 

4

IP Gim. “Gr. Vieru” s. Coştangalia

43

45

88

79

88

5

IP Gim. Cîşla

27

52

79

72

79

6

IP Şcoala primară-grădiniţă Acui

29

-

29

21,75

29

7

IP Şc.primară-grădiniţă Ghioltosu

28

-

28

21

28

 

TOTAL:

217

206

423

370,75

423

 Instituţiile mici nu pot asigura calitate în educaţie precum şi atingerea Standardelor minime de calittate. În 29/18 clase procesul educaţional se desfăşoară simultan în care se instruiesc 327 elevi. Un alt impact al şcolilor mici este asigurarea sub normă a cadrelor didactice, lipsa cadrelor calificate la disciplinele şcolare.  O altă dovadă a utilizării ineficiente a banilor publici în raion este  completarea redusă a claselor. Astfel, în raion  acest indicator este de doar 18,4 elevi per clasă faţă de 20,7 în republică.

Efectivul de elevi/copii

Efectivul de elevi

trepta de învăţământ

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Preşcolar

2858

2956

2809

2980

2813

Primar

2703

2586

2463

2334

2226

Gimnazial

3231

3128

3068

3084

2943

Liceal

484

388

340

317

299

Total:

9276

9058

8680

5735

5468

Populaţia şcolară este în continuă descreştere comparativ cu anii precedenţi:

         Însă este în creştere  numărul copiilor în situaţii de risc: la 236 elevi ambii părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării, iar la 1450 unul din părinţi.  În afara de aceasta 645 copii trăiesc (12%) în familii social-vulnerabile. Consecinţele aflării în astfel de condiţii sunt: cu părere de rău avem 40 elevi cu comportament deviant aflaţi la evidenţă, 19 elevi au abandonat şcoala, un număr mare de absenţe nemotivate de la ore,   46 copii de 5-7 ani necuprinşi cu grădiniţa cu toate că conform art.13 (1) Învăţământul obligatroriu începe cu grupa pregătitoare din învăţământul preşcolar şi finalizează cu învăţământul liceal sau profesional. Şcolarizarea  copiilor  devine o  problemă  socială, un semnal tardiv  al  existenţei unor probleme, o conduită  care  reflectă  atitudinea  structurată  a  lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară/preşcolară.

Localităţi fără IET (grădiniţe):

Localitatea

Numărul de copii real existenţi

din ei frecventează IET

IET  unde frecventeză

1

s. Floricica

16

10

IET Enichioi

2

s. Şofranovca

5

2

IET Cîşla

3

s. Taraclia

13

12

IET Sadîc

4

s. Ţiganca Nouă

5

3

IET Ţiganca

5

s. Tătărăşeni

8

6

IET Hănăseni

6

s. Constantineşti

43

24

IET Goteşti nr.2

7

s. Victorovca

78

56

IET Ciobalaccia

 

Total:

168

113

 

De către APL de nivelul unu în colaborare cu DGÎ este organizată transportarea copiilor la şi de la grădiniţă.

În conformitate cu Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, anul şcolar 2018 – 2019,  au fost înmatriculaţi în clasa I - 543 copii, de 7 ani - 496, de 6 ani – 47.

Învăţământul liceal în raion este asigurat de 2 licee: IP LT „D. Cantemir” Cantemir şi IP LT  „N. Mihai” Ciobalaccia. Numărul elevilor înmatriculaţi în învăţământul liceal în ultimii trei ani este constant. În anul de studii 2017 – 2018 înmatricularea a avut loc în 2 licee: 64 şi respectiv 40.

Resurse curriculare

       Anual, orele prevăzute de Planul – cadru, partea invariată, se realizează circa 95- 98%. La începutul anului şcolar 2017-2018  a fost acoperit trunchiul de bază 100%. În contextul numărului mic de elevi în 11 instituţii este organizată instruirea simultană.

În 1 instituţii (Chioselia) se aplică programul de instruire “ Pas cu Pas”, după care se instruiesc 70 elevi.

    Planul-cadru oferă fiecărui elev posibilitatea de a opta pentru cel puţin o disciplină opţională. S-a constatat că grupele sunt formate din elevii unei clase, ceeea ce nu e recomandabil. În 20 cazuri (10%) grupele sunt formate din elevi din diferite clase. Motive: în instituțiile mici nu este posibilă formarea mai multor grupe cu 12 și mai mulți elevi; în unele instituții elevii sunt orientați să aleagă un curs toată clasa pentru a fi mai comod de alcătuit orarul. Se constată un număr minim de cadre didactice formate în domeniu. Planul de repartizare a orelor opționale a fost valorificat la 72,4%  în trepta liceală, în treapta gimnazială – 75,2%, în treapta primară - 91%.

Disciplinele opţionale selectate de către elevi la propunerea cadrelor didactice:

             Învăţământul primar

Lista disciplinelor opționale recomandate

Nr. elevi

Nr.instituții

 
 

Educația ecologică

444

11

 

Cultura bunei vecinătăți

25

1

 

Educația pentru sănătate

805

10

 

Religia

57

1

 

Tainele comunicării

1489

23

 

În împărăția cuvintelor

65

2

 

Matematica distractivă

724

10

 

         Învăţământul gimnazial

Lista disciplinelor opționale recomandate

Nr. elevi

Nr. instituții

 

Educație ecologică

556

10

 

Educație economică și antreprenorială

120

3

 

Educație pentru sănătate

234

11

 

Educație socială și financiară

81

3

 

Surse de energie regenerabilă (cl. a VII-a - a IX-a)

65

3

 

Religia

304

4

 

Educația pentru dezvoltarea comunității

73

3

 

Robotica (cl. a VII-a - a IX-a)

33

2

 

Istoria și cultura locală (cl.a V-a - a IX-a)

79

4

 

Istoria trăită - istoria povestită (cl. a VI-a - a VII-a)

46

2

 

Istoria, cultura și tradițiile poporului american (cl. a IX-a)

88

3

 

Teoria și practica traducerii (cl.a IX-a)

28

2

 

Elemente de cultură și civilizație a Franței în cadrul orelor de l. franceză (cl.a V-IX-a)

120

6

 

Educația prin toleranță

19

1

 

Citind, învăț să fiu

345

9

 

Educație pentru echitate de gen și șanse egale

56

3

 

Educație pentru drepturile omului (cl. a VIII-a - a IX-a)

137

5

 

Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (cl. a VIII-a - a IX-a)

62

3

 

Informatica (cl. a V-a - a VI-a)

252

6

 

 

            Învăţământul liceal

Lista disciplinelor opționale recomandate

Nr. elevi

Nr. instituții

 
 

Educația ecologică

91

2

 

Educația economică și antreprenorială

15

1

 

Educația pentru sănătate

11

1

 

Chimia și explorarea mediului

16

1

 

Teoria și practica traducerii (cl. a XI-a)

36

1

 

Elemente de cultură și civilizație a Franței

25

1

 

Citind, învăț să fiu

15

1

 

Cultura vorbirii

52

1

 

Administrarea calculatoarelor și a rețelelor (cl.a X-a - a XI-a, profil real)

43

2

 

  3.Potenţialul didactic

Clasificarea cadrelor în înv. preuniversitar

Numărul total de cadre diactice  - 481;

din ei:                                                                   

 de vârstă pensionară – 121;

activează prin cumul  - 62;

au părăsit locul de muncă –5 ;

deţin grade didactice – 341,

nu deţin grad didactic – 140

Clasificarea cadrelor în înv. preuniversitar

Numărul total de cadre diactice  - 229;

din ei:

 activează prin cumul  - 23;

de vârstă pensionară - 30

au părăsit locul de muncă –6 ;

deţin grade didactice – 78

nu deţin grad didactic – 151

       b) Încadrarea tinerilor specialişti

Tip.

instituţiei

Nr.total

Primul an în activitate

Al doilea an în activitate

Al treilea an în activitate

Au primit indemnizaţia

de la stat/suma

Înlesnirile

(en.el, comb.,

cazare)

Dacă nu ,

indicaţi motivul

Şcoli

16

6

3

7

achitat

achitat

-

grădiniţe

2

-

1

1

achitat

achitat

 

Încadrarea specialiştilor tineri este în descreştere, în august 2017 au fost angajate 6 cadre didactice, tineri specialişti. În instituţiile de învăţământ din raion activează 18 specialişti tineri (0-3 ani de activitae), din ei beneficiază de indemnizaţia unică 18. Iindemnizaţia unică se achită tinerilor specialişti conform legislaţiei în vigoare.

Pe parcursul anul de studii 2017 - 2018, Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă  a organizat şi desfăşurat 32 seminare instructiv-metodice cu referire la punerea în aplicare a curricula bazată pe competenţe, elaborarea proiectelor de lungă durată la disciplinele şcolare.

S-au organizat 2 şedinţe  metodice  pe discipline şcolare cu tinerii specialiști la care au participat 8  profesori. Tematica şedinţei a ghidat tinerii specialişti în aspectele procedurale implicate în realizarea activităţii didactice, metodologia didactică, clasificarea metodelor de învăţământ, avantajele şi dezavantajele utilizării metodelor şi strategiilor didactice, metodologia de asigurare a calităţii procesului educaţional la disciplina şcolară.

Specialiştii coordonatori - metodişti au acordat consultanţă metodică individuală cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar, au coordonat elaborarea testelor de examene de absolvire a gimnaziului pentru copii cu PEI, au ghidat profesorii în aspectele procedurale implicate în realizarea activităţii didactice, metodologia didactică, clasificarea metodelor de învăţământ, avantajele şi dezavantajele utilizării metodelor şi strategiilor didactice, metodologia de asigurare a calităţii procesului educaţional la disciplina şcolară, aspecte didactice de sporire a motivaţiei pentru cercetare, concepte de lucru cu copii cu dizabilitzăţi. Obiectivele consultanţelor s-au axat pe formarea, dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de structurare a activităţii didactice, optimizarea planificării şi proiectării didactice, stimularea creativităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic.

c) Formare Profesională Continuă a cadrelor didactice

  Formarea profesională continuă a cadrelor didactice  şi manageriale în anul de studii 2017-2018 s-a desfăşurat în conformitate cu Planurile de formare profesională continuă, aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei, finanțate din bugetul de stat:

2017 - 180 de profesori au fost la formare continue.

2018 - 56 de profesori și 33 educatori au fost la formare continue

Profesorii  claselor primare -  I, II, III au fost antrenați la cursurile de formare - predarea în bază de descriptorilor - 45 profesori.

Concluzie:

Formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice trebuie să devină o obişnuinţă, o parte constantă a activităţii profesionale şi nu să rămână un eveniment sporadic şi lipsit de consistenţă. Dezvoltarea profesională continuă este condiţia performanţei şi a calităţii! Succesul unui program de formare constă în succesul pe care un cadru didactic sau un manager îl are în practicile sale profesionale cotidiene. Succesul unui profesor sau al unui manager este reflectat în succesul elevilor dintr-o şcoală.

d) Atestarea cadrelor didactice şi de conducere

În conformitate cu actele normative care reglementează asistenţa metodică la nivel republican a fost elaborat planul de atestare a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul de studii 2017 - 2018. Planul de atestare este elaborat în baza ofertelor prezentate de conducătorii instituțiilor preuniversitare din raion se perfectează listele aspiranților la grad diadcic.

În perioada dată Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă  a organizat 2 seminare pentru managerii instituţiilor de învăţământ general, responsabili de formarea profesională continuă şi atestarea cadrelor didactice, cu genericul: „Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere în procesul de organizare şi desfăşurare a atestării. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea creditelor profesionale în baza Hărţii creditare”. În cadrul dezbaterilor profesionale au fost identificate şi unele aspecte care necesită îmbunătățire, cum ar fi: existenţa într-un număr mic a profesorilor pentru specializările noi apărute (cadru didactic de sprijin); formarea iniţială realizată la un nivel mediu sau scăzut; formarea continuă pe bază de contract, cu achitarea taxei de către cadru didactic/managerial  se realizează în detrimentul serviciilor de calitate; realizarea insuficientă a studierii şi promovării experienţei avansate a cadrelor didactice şi manageriale la nivel de instituţie etc.

În perioada lunilor ianuarie-februarie s-a acordat ajutor pentru managerii şcolari şi cadrele didactice care au solicitat atestare, abordându-se următoarele aspecte: Sugestii cu privire la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare / Lucrărilor metodice / Programului managerial / Dosarului de atestare pentru cadrele didactice şi de conducere; Recomandări cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare.

Pe parcursul anului şcolar Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă  a avut 4 comunicări în cadrul şedinţelor cu managerii şcolari ai instituţiilor de învăţământ preşcolar, preuniversitar. Au informat cadrele didactice la toate disciplinile în cadrul reuniunilor metodice din august, cu privire la modificările şi completările noului Regulament de atestare a cadrelor didactice.

Per ansamblul sistemului de învăţământ din raionul Cantemir, ponderea personalului didactic calificat prin conferirea/confirmarea gradelor didactice urmează o tendință ascendentă în perioada ultimilor 3 ani de studii.

           2015-2016

            2016-2017

2017-2018

conferă

confirmă

conferă

confirmă

conferă

confirmă

Superior-0

Unu - 6

 Doi - 26

Superior-6

Unu - 14

Doi - 59

Superior-2

Unu - 9

Doi - 21

Superior-2

Unu -11

Doi - 80

Superior-0

Unu - 9

Doi – 14

Managerial II – 2

Managerial I -1

Superior-2

Unu -3

Doi – 27

Managerial II - 2

Art.131 - 49

Art.131 - 54

Art.131 - 33

                     105

                        124

93

     Am reușit în  anul 2017-2018  să avem o viziune clară  asupra registrelor cadrelor didactice fiind elaborate în variantă electronică. Astfel avem registrele  care ne pot arăta clar profesorii pe  obiecte, anul formărilor, vechimea și mulți alți indici. Pe parcursul acestui an au fost realizate toate activităţile planificate. În majoritatea instituţiilor de învăţământ procesul de atestare a cadrelor didactice şi manageriale s-a organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice şi de conducere, a actelor normative şi legislative. Rezultatele obţinute în cadrul atestării sunt credibile şi constituie repere importante atât pentru managerii şcolari, cât şi pentru cadrele didactice, în scopul eficientizării procesului de atestare, dar şi pentru optimizarea propriului traseu de dezvoltare profesională.

        4. Educaţia incluzivă

   În perioada anului şcolar 2017- 2018, Serviciul de asistență psihopedagogică (SAP) și-a orientat activitatea spre implementarea politicilor de stat în domeniul educației incluzive. Astfel,  au fost complementate statele de personal cu un psihopedagog și un specialist în terapii specifice.

   În perioada de referință au funcționat 22 centre de resurse în instituțiile școlare asistate de SAP și coordonate de 24 cadre didactice de sprijin. În toate instituțiile de învățământ sunt create comisii multidisciplinare intrașcolare și preșcolare, care organizează evaluarea inițială a copiilor cu necesități speciale

   Pe parcursul anului au fost evaluați 26 copii și reevaluați 244  copii, dintre care: de vârsta preșcolară - 20 şi din şcoli – 250 elevi. S-a acordat asistență psihopedagogică directă la: 53 de copii cu vârsta între 4 - 18 ani din localitățile raionului și părinților acestora/ rudelor care îngrijesc de ei.

Din lipsa surselor financiare, o problemă acută rămâne a fi în continuare crearea accesului asigurat în instituțiile școlare și preșcolare, adaptarea spaţiilor conform necesităților copiilor, dotarea centrelor de resurse. În urma lichidării/reorganizării instituţiilor rezidenţiale a crescut numărul elevilor CES, înmatricualţi în instituţii. Şi nu întodeauna cadrele didactice sunt pregătite şi pot face făţă cerinţelor educaţionale ale copiilor. O altă problemă cu care ne confruntăm este că în ultimii ani s-a majorat esenţial numărul copiilor abuzați sexual în rândurile minorilor, precum și a copiilor cu tentative suicidale şi din lipsa specialiștilor calificați în instituții/ localitate copiii respectivi nu pot primi asistența necesară.

     5. Rezultatele elevilor

Indicii de calitate şi a promovabilităţii au sporit datorită implementării programelor individualizate pentru copiii cu CES, micşorarea numărului de copii în clasă, atingerea unui nivel mai înalt de formare a cadrelor vizând implementarea curriculei  modernizate, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi se aplică metode şi tehnici formative de predare - învăţare.

La sfârşitul  anului de studii 2017 – 2018 s-au îregistrat următorii indici:

Trepte de învăţământ

Numărul elevilor cu medii

9,00-9,99

Numărul elevilor cu medii 8,00-8,99

Rata calităţii

%

Numărul elevilor corigenţi

Rata eşecului şcolar

%

1

Învăţământul gimnazial

202

570

29,7

121

35

2

Învăţământu liceal

4

37

42

14

6,12

 

TOTAL:

206

607

36

135

20,5

  În sesiunea 2018 au promovat examenul de absolvire a gimnaziului 502 elevi, rata promovabilităţii este 99,8%, au fost respinşi 1 candidaţi (matematica și limba română).

Constatări: rata promovabilităţii la disciplinele de examen faţă de 2017 este în creştere cu 2,5 puncte procentuale. Promovabilitatea la limba română (alolingvi) şi limba şi literatura rusă este 100%, la matematică – 99%, la istorie -100% şi limba română – 99%.

Rata maximă de promovare a examenelor au obţinut:

100% - 27 instituţii;

Peste 90% - 1 instituţii (Enichioi)

Rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea 2018

                    Au depus cerere pentru susţinerea examenului de BAC 114 candidaţi.

Au participat 103 candidaţi, inclusiv pe instituţii:

Instituţia Publică Liceul Teoretic „D. Cantemir” – 70 candidaţi.

Instituţia Publică Liceul Teoretic „N. Mihai” – 33 candidaţi.

 Rezultatele examenului de bacalaureat

Au fost promovaţi, din aceştia, pe instituţii:

Instituţia de învăţământ

Nr. de promov.

Din aceştia cu media examenului de BAC:

10-9

8-8,99

7-7,99

6-6,99

5-5,99

1.

IP Liceul Teoretic „D. Cantemir”

68

0

4

13

37

14

2.

IP Liceul Teoretic „N. Mihai”

24

0

1

4

7

12

 

TOTAL:

92

0

5

17

44

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost respinşi 10 candidaţi, din ei, pe instituţii:

Instituţia de învăţământ

Nr. de respinşi

Cu note insuficiente la:

1 ex.

2 ex.

3 ex.

4 ex.

 

 

1.

IP Liceul Teoretic „D. Cantemir”

2

 

1

1

 

 

 

2.

IP Liceul Teoretic „N. Mihai”

9

3

0

2

4

 

 

 

TOTAL:

11

3

1

3

4

 

 

Rata de promovare a examenului de BAC – 2018 este de 88,5%, mai mare faţă de anul precedent cu 8 puncte procentuale (80,1%).

Rezultatele examenelor de absolvire, în condiţiile în care acestea sunt organizate şi desfăşurate în mod corect, reprezintă nu doar o estimare a performanţei elevilor, dar şi un instrument de evaluare a calităţii studiilor.

    6. Susţinerea elevilor dotaţi

Tradiţional în raion se desfăşoară anual olimpiada şcolară la disciplinele de studii, în următoarele etape: etapa şcolară – ianuarie, etapa raională – februarie şi etapa republicană (conform graficului prezentat de ME). În anul curent în cadrul olimpiadei raionale 2018 au participat 361 elevi. Au fost acordate 160 locuri premiante. Din ele: premiul I – 50; premiul II – 29, premiul III – 39, menţiuni – 42.

  La faza republicană au paricipat 50 elevi la toate discipline şcolare.

 Reieșind din numărul de premii acordate, cele mai bune rezultate au fost obţinute de LT “N. Mihai”, LT “D. Cantemir”, Gim. “M. Eminescu” Cantemir, Gim. “M. Sadoveanu”.

Totodată  numărul elevilor participanți la olimpiade este mic, cauza fiind stimularea şi promovarea neînsemnată a elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru un anumit domeniu de studii sau lipsa unor condiţii optime de dezvoltare şi manifestare a capacităţilor intelectuale ale elevilor dotaţi.

 7. Alimentaţia elevilor şi copiilor

Conform Hotăririi Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentaţia elevilor, este asigurată alimentaţia gratuită a elevilor din clasele I – IV la 100% în toate instituţiile. Conform Deciziei Consiliului Raional Cantemir, în anul 2016, din soldul raionului s-au alocat aproximativ 333 800 lei, pentru 2017 - 108 788 lei, pentru 2018 – 236 500 lei pentru alimentarea elevilor din familiile socialmente - vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţământ din alte localităţi din treapta de gimnaziu.

Confrom datelor statistice, în anul de studii 2017-2018 s-au alimentat: în treapta primară– 2226 de elevi -100 %, treapta gimnazială -  326 de elevi – 11 %, treapta liceală – 54 de elevi (L.T. ,,N. Mihai’’ Ciobalaccia)- 18 %. 

Conform ordinului Ministerului Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor nr. 186/14 din 07.03.2017 „Cu privire la evaluarea respectării legislaţiei sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, ginazial şi liceal” au fost evaluate blocurile alimentare în toate instituţiile de învăţământ general. S-a constatat:

1. Meniurile nu corespund meniului model pentu 10 zile şi nu-s coordonate cu CSPR. 

2. Consumul insuficient  în alimentaţia copiilor cu fructe şi legume;

3. Diurnele de zi nu se colecteză  şi se păstrează conform cerinţelor timp de 72 ore în majoritatea  cazurilor nu sunt închise ermetic şi marcate;

 4. În unele situaţii nu se respectă prevederile Ordinului MS al RM Nr.322 din 27.04.2016, privind consumul produselor din carne în instituţiile de învăţământ general cu adaus de aditivi alimentar ( mezeluri, salamuri);

 5. În unele situaţii nu este creat comitetul părintesc, nu sunt afişate meniurile la intrare în edificiul pentru a fi informaţi părinţii privind alimentaţia copiilor în ziua curentă.

 6. Licitaţiile sau aşa numitele tendere câştigate de unii agenţi economici în activitatea comercială se petrec fără participarea lucrătorului medical sau managerului instituţiei preşcolare, nu este organizată aprovizionarea centralizată cu produse alimentare atât de origine animalieră cît şi agro-alimentară însoţite cu certificate ce le confirmă inofensivitatea.

 7. Numărul lavoarelor nu corespunde cu numărul de copii şi elevi. În ateliere lipsesc lavoarele pentru respectarea igienei  personale şi trusele farmaceutice, săpun lichid. În sălile sportive lipsesc vestiarele, nu mai vorbim de duşuri şi grup sanitar.

8. Neconformităţi cu privire la nerespectarea contractelor de achiziţii de către furnizorii de produse alimentare, precum şi produse neconformate (alterate cu termen de valabilitate expira , etichetate  şi marcate necorespunzător, fără acte ce confirmă cantitatea şi calitatea acestora)- nu au fost identificate.

În baza actului de evaluarea a fost eleborat planul de remediere a situaţiei în fiecare instituţie.

  8. Asigurarea transportării elevilor/copiilor

Pe parcursul anului de studii 2017-2018, a fost aprobată decizia nr. 07/07-XXVI din 28.09.2017 „Despre stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţământ din raion, anul de studii 2017 - 2018” . Conform deciziei au fost aprobate listele elevilor  care  s-au  transportat  şcolile  de circumscripţie, orarul deplasărilor, traseul,  numele şi  prenumele însoţitorului; numele, prenumele  şoferului  de transport şcolar, datele  transportului  şcolar.

  Pe parcursul acestui an de studii s-au  transportat  în total 1086 copii, din ei: elevi din ciclul primar - 405, gimnazial- 628, elevi de liceu –26, preșcolari -  27.

  9. Asigurarea didactică a instituţiilor de învăţământ

În ultimii ani instituţile  de învăţământ crează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate toate instituţiile de învăţământ au fost dotate cu calculatoare, pe parcursul ultimilor 2 ani au fost procurate meteriale didactice necesare în sumă de 6 milioane lei.

Toţi elevii (100%) au fost asiguraţi, gratis,cu manuale şcolare.

   10. Activitatea educativă/extraşcolară

Activitățile educative extracurriculare și extrașcolare constituie componente importante ale procesului educaţional. Acestea  au creat oportunități pentru transferul și aplicarea cunoștințelor, manifestarea abilităților și dezvoltarea competențelor dobândite de către elevi în procesul de studii, au valorificat potențialul individual, au oferit atractivitate instituțiilor de învățământ, au sporit prestigiul acestora prin activităţile proiectate  pentru anul școlar 2017-2018.                                                                   

Asigurarea calitatății activităților educative extracurriculare și extraşcolare au  constituit preocuparea tuturor forurilor decizionale la nivel de raion : Consiliul raional, Consiliul Consultativ și cel de administrație al Direcţiei Generale Învăţământ.

La nivel de raion şi local s-a ţinut cont  de aspectele specifice domeniului managementul procesului educațional  în toate elementele planului managerial al direcției învățământ şi al instituţiilor, corelând activitățile de orientare şi îndrumare metodologică.

Programul activităţilor educative organizate la nivel de instituţie au fost  structurate cronologic (pe trimestre, inclusiv perioada vacanțelor)  conform propunerilor de la reunirile metodice din luna august şi Calendarul activităţilor naţionale şi internaţionale. Au fost proiectate şi desfăşurate activităţi care au la bază tradiţiile şcolii, comunităţii, dar şi la iniţiativa unor grupuri de elevi, profesori.

Educaţia extracurriculară s-a desfăşurat din contul orelor destinate activităţilor extraşcolare conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Distribuirea orelor extraşcolare s-au realizat ţinându-se cont de interesele şi opţiunile elevilor.

Activităţi extraşcolare raionale:

Festivalului Raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă  „Parada măștilor”

Festivalul cântecului pascal

Concursul raional „Un mărțișor pentru tine”

Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”

Gala laureaților

Ziua copilului

Concursurile  organizate şi desfăşurate  au avut următoarele obiective:

evidenţierea şi stimularea copiilor talentaţi;

dezvoltarea potenţialului creativ ; 

formarea interesului pentru folclor şi creaţie literară;

identificarea şi promovarea folclorului naţional;

educaţa tinerei  generaţii  în spiritul patriotic, al dragostei de neam şi ţară;

diversificarea activităţilor extracurriculare, în scopul atragerii elevilor în organizarea de acţiuni orientate spre  ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie; descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor  elevilor.

Ca parte integrantă a sistemului de învăţământ este Învăţămîntul extraşcolar , asigurat de  Şcoala Sportivă raională şi  Centrul de Creaţie a Copiilor care realizează activităţi complementare procesului educaţional menite să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora în organizarea timpului liber, care pe parcursul ultimilor ani au marcat performaţe deosebite atit in cadrul  activităţilor raionale cât şi naţionale.

     Asigurarea financiară a instituţiilor de învăţământ general.

      Pentru învăţământul general, în anul de studii 2017-2018 au fost aprobate mijloace financiare din componenta raională în sumă de 5 mln 429 mii 700 lei, inclusiv:, reparații capitale – 3 mln 537 mii lei și ne bucurăm de o realizare importantă în anul 2018: dotarea blocurilor alimentare ale școlilor cu utilaj frigorific și mobilier de inox. În acest scop au fost repartizate mijloace financiare din componenta raională în mărime de 436 mii 500 lei.

      TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

În scopul asigurării implementării cadrului de politici sectoriale, a documentelor normative în domeniul educaţei DGÎ a înaintat un şir de proiecte de decizii care au fost aprobare la şedinţele Consiliului Raional:

Decizia nr. 07/04-XXVI din 07.12.2017 “Cu privire la modificarea deciziei nr. 07/03-XXVI din 08.12.2016 privind aprobarea bugetului local de nivelul II, în lectura a doua, pe anul 2017”;

Decizia nr. 07/05-XXVI din 28.09.2017 “Cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2016-2017”;

Decizia nr. 07/06-XXVI din 28.09.2017 “Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studii 2017 – 2018, în raionul Cantemir ”;

Decizia nr. 07/07-XXVI din 28.09.2017 „Despre stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţământ din raion, anul de studii 2017 - 2018”;

Decizia nr. 07/08-XXVI din 28.09.2017 “Cu privire la stabilirea categoriilor şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raionul Cantemir, anul de studii 2017-2018”;

Decizia nr. 08/03-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la modificarea deciziei nr. 07/03-XXVI din 08.12.2016 privind aprobarea bugetului local de nivelul II, în lectura a doua, pe anul 2017”;

Decizia nr. 08/04-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II, în lectura a doua, pe anul 2018”;

Decizia nr.08/21-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ din r. Cantemir (IP Gimnaziul-gr-diniță Cîșla);

Decizia nr.08/22-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la aprobarea actului primire-transmitere a bunurilor Școlii profesionale din or. Leova Consiliului Raional Cantemir

Decizia nr. 08/24-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive din r. Cantemir”;

Decizia nr. 02/23-XXVI din 22.03.2018 „Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a IP Gimnaziul „N. Sulac” Sadîc”;

Decizia nr. 02/30-XXVI din 22.03.2018 „Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului raional (membru al comisiei de concurs la funcția de director al școlii Sportive”;

Decizia nr. 04/01-XXVI din 11.05.2018 „Cu privire la modificarea deciziei nr. 08/04-XXVI din 07.12.2017 privind aprobarea bugetului local de nivelul II, în lectura a doua, pe anul 2018”;

Decizia nr. 05/04-XXVI din 28.06.2018 „Cu privire la modificarea deciziei nr. 08/04-XXVI din 07.12.2017 privind aprobarea bugetului local de nivelul II, în lectura a doua, pe anul 2018”;

Decizia nr. 05/13-XXVI din 28.06.2018 „Cu privire la casarea mijloacele fixe ale  DGÎ Cantemir și a unor instituții publice din r. Cantemir”;

  Misiunea DGÎ, instituţiilor de învăţământ constă în asigurarea dreptului copilului la educaţie, sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare continuă a cadrelor didactice. În anul curent de studii DGÎ a planificat, organizat, monitorizat şi evaluat diverse acţiuni/activităţi pentru asigurarea dreptului la educaţie şi crearea condiţiilor necesare pentru exercitarea acestui drept:

Inspecţii frontale – 15 instituţii: LT „D. Cantemir” Cantemir, Centrul de creație al copiilor, IP Gimn. „I. Creangă” Cania, IP Gimnaziul Plopi, IP Gimnaziul „N. Sulac” Sadîc, IP Gimnaziul Capaclia, IP Gimnaziul Porimbești IET Cania, IET Iepureni, IET Plopi, IET Hîrtop, IET Taraclia, IET Sadîc, IET Capaclia, IET Porumbești

Inspecţii de o zi - 1 instituţii: Școala Sportivă

Inspecţii de revenire- 2 instituţii: Gimnaziul Capaclia, Grădinița Capaclia

Inspecţii tematice - 7:

Cu privire la pregătire instituţiilor de învăţământ preuniversitar către noul an de studii, 2017 – 2018;

- Cu privire la eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţământul general;

- Cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor

- Cu privire la evidența  documentaţiei de secretariat

- Cu privire la evaluarea docimentației contingentului de elevi

- Dotarea bibliotecilor școlare cu tehnică informațională și acces la internet

Realizarea competenţei specifice la disciplina Matematica „ Elaborarea unor planuri de acţiuni privind rezolvarea problemei, situaţiei-problemă reale şi/sau modelate.”

Monitorizarea punerii în aplicare a documentelor aprobate de MECC privind debirocratizarea și eficientizarea învățământului general în instituțiile de învățământ general

Evaluarea, notarea elevilor și calcularea mediilor semestriale/anuale/generale în ciclul licealntru siguranţa alimentelor în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, ginazial şi liceal.

 5. S-au  petrecut 3 şedinţe ale Consiliului consultativ la care s-au discutat următoarele probleme:

Şedinţa I. 27.09.2017

- Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire la toate treptele de şcolaritate.

- Cu privire la respectarea normelor sanitaro-igienice în alimentația copiilor în instituțiile de învățământ general

-Cu privire la dotarea blocurilor alimentare cu utilaj tehnologic și frigorific

-Cu privire la consultarea proiectului Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ din raion pentru noul an de studii

Şedinţa II. 18.01.2017

Cu privire la Regulamentul de organizare și desfășurare a olimpiadelor școlare

Cu privire la impactul reformelor educaționale/ reorganizarea instituțiilor

Şedinţa III. 29.04.2017

Cu privire la protecţia drepturilor copiilor, prevenirea cazurilor de abuz faţă de minori  în instituţiile de învăţământ

Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor în perioada estivală

În cadrul şedinţelor Consiliului de administrate (11 şedinţe) au fost aprobate următoarele decizii:

Şedinţa I, 07.07.2017

Cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței pedagogice 2017

Şedinţa II,  30.08.2017

Cu privire la asigurarea didactică a instituțiilor de învățământ preuniversitar

Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele inspecţiei frontale în IP Gimnaziul Haragîș;

Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar și sezonul rece

Cu privire la rezultatele admiterii în clasa a X-a de liceu, a.ș. 2017-2018

Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I, a.ș. 2017-2018

Şedinţa III,  13.09.2017

Cu privire la asigurarea didactică a instituțiilor de învățământ preuniversitar

Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele inspecţiei frontale în IP Gimnaziul Haragîș;

Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar și sezonul rece

Cu privire la rezultatele admiterii în clasa a X-a de liceu, a.ș. 2017-2018

Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I, a.ș. 2017-2018

Şedinţa IV,  02.11.2017

Cu privire la asigurarea didactică a instituțiilor de învățământ preuniversitar

Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele inspecţiei frontale în IP Gimnaziul Haragîș;

Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar și sezonul rece

Cu privire la rezultatele admiterii în clasa a X-a de liceu, a.ș. 2017-2018

Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I, a.ș. 2017-2018

Şedinţa V, 01.12.2017

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității IP GImnaziul „N. Sulac” Sadîc

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității IET Sadîc

Cu privire la aprobarea raportului de o zi în Școla Sportivă Cantemir

-Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Realizarea cursului opțional ROBOTICA”

-Cu privire la aprobarea Raportului privind totalurile Campaniei de informare și sensibilizare „Stop împotriva violenței asupra copiilor”

-Cu privire la aprobarea Raportului privind evaluarea psihologică a copiilor minori care a u abandonat școala/ în conflict cu legea”

Şedinţa VI,  04.01.2018

Cu privire la aprobarea Planului de asigurare cu cadre didactice pentru anul de studii 2018-2019

Cu privire la rezultatele primului semestru, anul de studii 2017-2018

Cu privire la rezultatele activităţilor extracurriculare/ extraşcolare

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășutrare a olimpiadelor școlare

Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a ctivității IP Gimnaziul Porumbești

Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a ctivității IET Porumbești

Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității IP Gimnaziul Capaclia

Cu privire la aprobarea Raportului cu privinre la starea învățământului în raion în anul 2017

Şedinţa VII,  12.03.2018

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.

-Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IP LT „D. Cantemir”

 ŞedinţaVIII, 04.04.2018

Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității  IP Gimnaziul „I. Creangă” Cania

Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității  IET Cania

Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității  IET Iepureni

Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității Centrului de Creație al Copiilor

Cu privire la aprobarea numărului de clase şi a schemei de încadrare a personalului în IP pentru anul de studii 2018 – 2019

Şedinţa IX, 07.05.2018

Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională

Cu privire la aprobarea Planului de dotare a blocurilor alimentare din instituțiile de învățământ preuniversitar

Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni privind pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an de studii 2018-2019

Cu privire la aprobarea Planului de reparații capitale și curente în instituțiile de învățământ din raion

Cu privire la aprobarea Raportului de activitate  a IP Gimnaziul Plopi

Cu privire la aprobarea Raportului de activitate  a IET Plopi

Cu privire la aprobarea Raportului de activitate  a IET Hîrtop

Cu privire la aprobarea Raportului de activitate  a IET Taraclia

Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Monitorizarea punerii în aplicare a documentelor aprobate de MECC privind debirocratizarea și eficientizarea în vățământului general”

  Şedinţa X, 14.06.2018

 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională

Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele inspecției de revenire în IP Gimnaziul Capaclia

Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele inspecției de revenire în IET Capaclia

Cu privire la monitorizarea gradului de pregătire a copiilor pentru școală

Cu privire la rezultatele monitorizării implementării ECD

Cu privire la rezultatele evaluării finale în învăţământul primar.

Cu privire la rezultatele evaluărilor sumative

Cu privire la rezultatele tezelor de vară

Cu privire la aprobarea Planului de admitere în licee

Cu privire la aprobarea Planului de înscriere în clasa aI, a.ș. 2018-2019

Şedinţa XI, 25.06.2018

Cu privire aprobarea Raportului de activitate a SAP pentru anul de studii 2017-2018

Cu privire aprobarea Raportului de activitate a CCC pentru anul de studii 2017-2018

Cu privire la aprobarea Raportului semestrial de activitate a Școlii Sportive, sem I, 2018

Conform Planului de activitate al DGÎ au fost planificate şi s-au desfăşurat 7 şedinţe cu directorii instituţiilor preşcolare şi 4 şedinţe cu directorii instituţiilor preuniversitare, 3 seminare care au contribuit la formarea competenţelor necesare pentru organizarea procesului educaţional, implementarea schimbării pentru obţinerea performanţelor comune.

 

Pentru asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii în educaţie, pentru anul de studii 2018 – 2019, DGÎ propunem următoarele direcții de activitate:

Identificarea resurselor financiare extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii instituţiilor de învăţământ general, bazei tehnico-materiale şi didactice, blocurilor sanitare și blocurilor alimentare;

Asigurarea unei formări eficiente a cadrelor didactice și manageriale conform Standardelor de competenţe profesionale, încurajarea  și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate, instruirea cadrelor manageriale în scopul îmbunătățirii procesului insturctiv-educativ şi  de autoevaluare  a  instituţiei şcolare.

Diminuarea decalajului dintre rezultatele obţinute pe parcursul anului şcolar şi cele de la evaluările sumative şi  examenele de absolire ;

Dezvoltarea la nivel instituțional a unor activități socio-educative integrate pentru elevii  aflaţi în grupul de risc,

Aplicarea și extinderea noilor tehnologii didactice, informaționale și comunicaționale întru eficientizarea  procesului educațional de calitate.

Implementarea reformelor întru dezvoltarea curriculară la învățământul primar și gimnazial, cât și evaluarea criterială prin descriptori în clasele primare și trepta gimnazială.

                                                                             

 

Şef direcţie generală învăţământ                Cechir Tatiana

 

                                                                                              Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.07/-XXV din 27.09.2018

REGULAMENTUL

Cu privire la aprobarea  Regulamentului despre mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor nelucrătoare persoanelor care deţin  funcții de demnitate publică

I.Dispoziţii generale

           1.Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, art. 8 alineatul (21) din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”,cu modificări operate prin Legea nr.185 din 26.07.2018 şi stipulează  că ,,Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul autorităților administraţiei publice locale se stabileşte prin decizia autorităţii executive a administrației publice locale, în baza unui regulament aprobat de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale”.

       2.În sensul prezentului Regulament persoana cu funcție de demnitate publică  este  președintele raionului și vicepreședinții raionului.

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective.

II.Mărimea premiului

      3. Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din  cadrul autorităților administraţiei publice locale pot  beneficia de premii cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare  stabilte prin decizia consiliului raional, în baza regulamentului  aprobat de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale.

Premiile cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare,  se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv.

Cuantumul premiului nu va depăşi salariul lunar al persoanei  care deţine funcţie de demnitate publică  .

 

III.Plata premiului anual

    4.Pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul administrației publice raionale premiul în cauză se acordă în baza prezentului Regulament prin decizia Consiliului raional Cantemir, sau  dispoziţiei preşedintelui raionului în baza împuternicirilor suplimentare acordate de către consiliul raional.

       5.Mărimea concretă a premiului pentru fiecare  persoană care deţine funcţie de demnitate publică se fixează în decizia consiliului raional sau dispoziția președintelui raionului .

 6.Premiile cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul autorităților administraţiei publice locale nu se acordă  dacă , pe perioada de gestiune, au fost sancţionaţi disciplinar. În cazul în care instanţa de judecată suspendă actul administrativ de sancţionare a angajatului, plățile se acordă în condiţiile cap.II.

V.Dispoziţii finale.

    7. Regulamentul  poate fi modificat , completat sau abrogat prin decizia Consiliului raional Cantemir.

 

             Președintele raionului                                                            Andrei  CIOBANU

Anexa nr.08                                                                                                                                                                                                            la decizia consiliului raional                                                                                                                                                                           nr. 07/    -XXVI din 27.09.2018

Regulamentul                                                                                                                                   Comisiei de cenzori al Intreprinderii Municipale                                                                           ,,Biroul de Proiectare şi Producere pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„

I. Dispoziţii generale

    1. Regulamentul Comisiei de cenzori al Intreprinderii Municipale  ,,Biroul de Proiectare                                                                         şi Producere pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„ (în continuare Regulamentul)este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal şi în baza prevederilor Statutului ÎM ,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„ . Regulamentul  prevede modul de constituire şi funcţionare, atribuţiile, responabilităţile al Consiliului de administraţie al ,,ÎM BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir”.

II. Constituirea şi funcţionarea Comisiei de cenzori                                                                                                                a IM,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„

    2.2. Comisia de cenzori se desemnează și se revocă de către fondator şi exercită controlul activităţii economico-financiare a întreprinderii.

     2.3. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de pînă la 2 ani și va avea în componenţa ei cel puțin 3 persoane.

  2.4. În componența comisiei de cenzori a întreprinderii municipale pot fi incluși reprezentanți ai fondatorului, ai autorității executive și, după caz, ai autorităților administrației publice centrale.
  2.5. Membrii comisiei de cenzori îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.
  2.6. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:
    a) conducătorul autorităţii publice centrale, membrii autorită
ții deliberative și conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale;
    b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
    c) administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii municipale;
    d) membrul comisiei de cenzori a altor patru  întreprinderi;
    e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
  g) membrii consiliului de administraţie, persoanele necalificate în contabilitate, finanţe, economie, jurispruden
ță;
    h) alte persoane, dacă statutul întreprinderii limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.

III. Atribuţiile Comisiei de cenzori                                                                                                                a IM,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„

  3.1. Comisia de cenzori a întreprinderii municipale exercită semestrial controlul activităţii economico-financiare a acesteia.
  3.2. Comisia de cenzori a întreprinderii municipale examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.
  3.3. Comisia de cenzori la cererea autorită
ții executive, efectuează controale inopinate ale activității întreprinderii municipale.
    3.4. Administratorul întreprinderii municipale este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului.

VI. Responabilităţile  Comisiei de cenzori                                                                                                                a IM,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„

4.1. În urma controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport, care va reflecta:
    a) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii întreprinderii municipale de a-şi continua activitatea;
    b) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii municipale prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în vederea stabilirii de către consiliul de administraţie a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs;
    c) corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi a serviciilor;
    d) informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor interne ale întreprinderii municipale, precum şi despre valoarea prejudiciului cauzat;
    e) informa
ția privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea deficiențelor identificate în procesul misiunii de audit;
    f) recomandările pe marginea rezultatelor controlului;
    g) circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului.
   4.2. Raportul se semnează de către toţi membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, î
și expun opinia separată, care se va anexa la raport.
   4.3. Preşedintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul comisiei de cenzori administratorului şi pre
ședintelui consiliului de administraţie.
   4.4. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la şedinţele consiliului de administraţie.

V.Dispoziţii finale.

      5.1. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat prin decizia Consiliului raional Cantemir şi întră în vigoare la data adoptării, semnării, înregistrării şi publicării lui.

 

Şef serviciu administraţie publică                                                                         Victoria Balan

 

 

 

 

 

Anexa nr.09                                                                                                                                                                                                            la decizia consiliului raional                                                                                                                                                                           nr. 07/    -XXVI din 27.09.2018

Comisia                                                                                                                                                de cenzori    a IM,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„

 

Cozma Veaceslav-preşedinte al Comisiei, şef DF;

Petreanu Nina- secretar al Comisiei, auditor,                                                             aparatul preşedintelui raionului;

Schinu Elizaveta, contabil, serviciu cultură şi turism.

Președintele raionului Cantemir                                           Andrei Ciobanu

 

Anexa nr.06                                                                                                                                                                                                            la decizia consiliului raional                                                                                                                                                                           nr. 07/    -XXVI din 27.09.2018

Regulamentul                                                                                                                                   Consiliului de administraţie al Intreprinderii Municipale                                                                           ,,Biroul de Proiectare şi Producere pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„

I. Dispoziţii generale

    1. Regulament Consiliului de administraţie al Intreprinderii Municipale  ,,Biroul de Proiectare                                                                         şi Producere pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„ (în continuare Regulamentul)este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală municipal şi în baza prevederilor Statutului ÎM ,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„. Regulamentul  prevede modul de constituire şi funcţionare, atribuţiile, responabilităţile al Consiliului de administraţie al ,,ÎM BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir”.

II. Constituirea şi funcţionarea Consiliului de administraţie                                                                                                                 al IM,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„

   2.1 Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a ÎM,, ,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„,  constituit de Consiliul raional Cantemir în număr de trei persoane, care reprezintă interesele autorității deliberative ale administrației publice locale.

  2.2. Membrul Consiliului de administrație al ÎM,, BPR pe lângă arhitectul-şef al raionului Cantemir”trebuie să întrunească următoarele cerințe minime:

a) stutdii superiare confirmate prin acte în domeniul urbanism şi arhitectură; 

b)experienţă de activitate /specialist autorizat în domeniu urbanism şi arhitectură de minim 5 ani;

c)  persoană cu statut de demnitate publică.

   2.3. Preşedintele consiliului de administraţie este membru al consiliului de admninistrație.

  2.4. Secretarul  Consiliului de administraţie al ÎM ,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„ este  un angajat din aparatul preşedintelui raionului.

III.Atribuţiile Consiliul de administraţie

3.1. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) aprobă planul de afaceri al întreprinderii şi monitorizează executarea acestuia;
    b) stabileşte indicatorii de performanţă ai întreprinderii şi criteriile de evaluare ţinînd cont de specificul şi domeniul de activitate;
    c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătă
țirea managementului şi eficientizarea activităţii întreprinderii;
    d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
    e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
    f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
    g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă pre
țul minim de expunere la vînzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii;
    h) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea fondatorului;
    i) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului
și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
    j) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al întreprinderii şi fondul de salarizare;
    k) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
    l) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea administratorului;
    m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea şi completarea statutului întreprinderii;
    n) selectează prin concurs candidatura administratorului întreprinderii municipale şi o propune fondatorului spre desemnare în baza Regulamentul-model cu privire la organizarea
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii aprobat de fondator;
    o) coordonează
și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii;
    p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii municipale, pasibil limitării, pentru anul în curs;
    q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situa
țiilor financiare anuale;
    r) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei tehnico-materiale în baza  Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat aprobat de Guvern;
    s) aprobă achiziţionarea de către întreprindere a bunurilor şi a serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depă
șește 400 000 de lei;
    t) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea întreprinderii.
 3.2. Consiliul de administraţie al întreprinderii municipale nu are dreptul să intervină în activitatea operaţională a administratorului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de regulamentul consiliului de administraţie.
 3.3. Împuternicirile de membru al consiliului de administraţie încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit, la revocarea de către fondator, la iniţierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a întreprinderii, precum şi la cererea acestuia.
 3.4. Membrul consiliului de administraţie al întreprinderii municipale se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 şedinţe consecutive, al încălcării legislaţiei sau a regulamentului consiliului de administraţie, cu informarea membrului consiliului în cauză.
3.5. Şedinţa consiliului de administraţie al întreprinderii municipale se convoacă de preşedinte
și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membri, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei, de către secretarul consiliului de administraţie.
3.6.Şedinţa consiliului de administraţie poate avea loc cu prezenţa nemijlocită a membrilor sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia.
3.7. Hotărîrile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor desemna
ți în consiliu.                                                                                                                                                               3.8. Şedinţele consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toţi membrii consiliului participanți la şedinţă şi se păstrează la secretarul consiliului.

VI. Responabilităţile  Consiliului de administraţie                                                                                             al ,,ÎM BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir”.

4.1. Membrii consiliului de administraţie al întreprinderii municipale poartă răspundere faţă de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, de la statutul întreprinderii şi de la regulamentul consiliului de administraţie. 4.2.Membrul consiliului de administraţie al întreprinderii municipale care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administraţie este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale dacă el a acţionat conform indicaţiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.
4.3. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administra
ție nu îl scuteşte pe acesta de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.                                                                                        4.4. Preşedintele Consiliului de administraţie  asigură convocarea şedinţelor şi organizează controlul asupra realizării hotărîrilor adoptate.                                                                                                                          4.5.Preşedintele Consiliului de administraţie  îndeplineşte următoarele atribuţii:                                                                                                                                  a) planifică şedinţele  Consiliului de administraţie  pe an, semestrial şi trimestrial;                                                                                                 b) asigură îndeplinirea  atribuţiilor Consiliului de administraţie ;                                                                                         c) aprobă agenda şi graficul şedinţelor Comisiei, întocmite de secretarul Consiliului de administraţie;                                                                                                                                                                     d) convoaca şi prezidează şedinţele Comisiei;                                                                                   4.6.Activitatea organizatorică a Consiliului de administraţie  este asigurată de secretarul Consiliului de administraţie, care este remunerat la locul de muncă de bază şi îndeplineşte următoarele atribuţii:                                                                                                                                                a) elaborează propuneri privind agenda şi graficul şedinţelor Comisiei;                                                                                              b) pregăteşte şedinţele Comisiei, ţine lucrările de secretariat, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor;                                                                                                                                                                    c) organizează acţiuni pentru aducerea la cunoştinţa factorilor decizionali a hotărîrilor Comisiei;                                    d) organizează şi alte acţiuni, conform funcţiei ce îi revin.

V.Dispoziţii finale.

5.1. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat prin decizia Consiliului raional Cantemir şi întră în vigoare la data adoptării, semnării, înregistrării şi publicării lui.

 

Şef serviciu administraţie publică                               Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa nr.07                                                                                                                                                                                                            la decizia consiliului raional                                                                                                                                                                           nr. 07/    -XXVI din 27.09.2018

Consiliul                                                                                                                                                            de administraţie al Intreprinderii Municipale                                                                       ,,Biroul de Proiectare şi Producere pe lîngă                                                                                   arhitectul-şef al raionului Cantemir„

 

1.Bazilevici Anatolie, preşedintele Consiliului de administraţie,                                                               vicepreşedintele raionului;

2.Banicov Valeriu, membru şi secretar al Consiliului de administraţie,                                   arhitect-şef,aparatul preşedintelui raionului;

3.Mocanu Valeriu, membru al Consiliului de administraţie,                                                                  şef DCGCDLR.

 

Președintele raionului Cantemir                                                                  Andrei Ciobanu

 

 

                                                                                                                     Anexa nr.02                                                                                       la decizia consiliului raional                                                                                                                                                                           nr. 07/    -XXVI din 27.09.2018

 

„APROBAT”:                                                                     ÎNREGISTRAT”  :

CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR                           AGENŢIA SERVICII PUBLICE  

Decizia nr.07/     -XXVI                                          nr. de înregistrare __________                         

din27.09.2018                                                          data semnătura ____________                                

                           

 

 

 

Statutul

Întreprinderii Municipale ,,Biroul de Proiectare şi Producere pe lângă               arhitectul- şef al raionului Cantemir”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Statut este elaborate în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002, Legii Republicii Moldova nr.845-XII din 03.01.1992,,Cu privire la antreprenoriat  şi întreprinderi”, Legii Republicii Moldova nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Legii Republicii Moldova nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal şi alte acte normative în vigoare.

I. Crearea întreprinderii şi înregistrarea ei

        1.1. Întreprinderea Municipală ,,Biroul de proiectare şi producer  pe lângă arhitectul-şef al raionului Cantemir”(în continuare – întreprinderea), prescurtat ,,ÎM BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir”, este agent economic cu personalitate juridică, constituită de către Consiliul raional Cantemir (în continuare – fondator), dotată în exclusivitate cu bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale fondatoare, transmise ei în administrare ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare, care prin utilizarea lor judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri (producţie), execută lucrări sau prestează servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor unităţii administrativ-teritoriale fondatoare şi pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de muncă. Întreprinderea  obţine drepturi de persoană juridică de la data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice. Întreprinderea se înregistrează, în modul stabilit, de către Agenția Servicii Publice.
    
1.2. Intreprinderea Municipală ,,Biroul de Proiectare şi Producere pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir„ este amplasată  în sediul Consiliului Raional Cantemir , situat pe adresa :  or. Cantemir, str. Trandafirilor ,2, biroul nr. 214.

     1.3.Prezentul Statut determină particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii Întreprinderii Municipale  ,,Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului Cantemir”.

     1.4. Întreprinderea Mmunicipală „Biroul de  proiectare şi producere pe lîngă  arhitectul –şef al aionului Cantemir” este fondată cu bunuri de către Consiliul Raional Cantemir (în continuare fondator) , pe baza proprietăţii municipale, ca autonomie financiară, care funcţionează pe principiile  de autofinanţare.

       1.5.Întreprinderea Municipală”Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului Cantemir” se foloseşte de drepturile întreprinderii de stat şi a organizaţiilor de prospecţiuni şi proiectare în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale, are contul de virament al său în bancă pe teritoriul Republicii Moldova, balanţa independentă, ştampila proprie şi alte indice de persoană juridică.

    1.6.În activitatea sa Întreprinderea se conduce de prezentul statut, legile şi actele normative ale Republicii Moldova în vigoare, dispoziţiile şi instrucţiunile Arhitecturii de Stat a Republicii Moldova, deciziile fondatorului, de normativele tehnice în vigoare.

     1.7.Structura organizatorică de producere şi statului de personal al  Întreprinderii sunt aprobate de Consiliul raional Cantemir la propunerea Consiliului de administraţie al ÎM ,,BPP pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir”.
                       
II. Sarcinile  şi funcţiile principale ale întreprinderii.

2.1. Sarcinile principale ale Întreprinderii Municipale Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului  sunt următoarele:                                                                                                                          -  asigurarea organizatorică-tehnică a activităţii  autorităţilor  administraţiei publice  locale în   domeniul arhitecturii  şi urbanismului;                                                                                                                                   - realizarea politicii tehnice statale în domeniul arhitecturii  şi urbanismului în limitele  împuternicirilor.

   2.2. Conform sarcinilor principale a  Întreprinderii Municipale”Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului” îndeplineşte  următoarele funcţii de bază:                                     - pregătirea şi eliberarea temelor de arhitectură şi sistematizarea fişelor de construcţie a loturilor de pămînt, alte date iniţiale pentru proiectarea obiectelor de diferite categorii, deciziilor corespunzătoare ale autorităţilor  administraţiei publice  locale cu privire la repartizarea pămîntului;                                                                                                                                            - repartizarea în natură a loturilor de pămînt pentru toate categoriile de construcţie, aliniamentarea de construcţii, trasarea clădirilor şi reţelelor inginereşti;                                                                                    - efectuarea lucrărilor de sistematizare arhitecturală, de proiectare- deviz pentru construcţie şi reconstrucţie a obiectelor de menire social-culturală, de producere, a reţelelor inginereşti, lucrărilor de amenajare, edilitare, prezentare arhitectural-artistică a localităţilor;                                                      - acordarea serviciilor cu plată populaţiei în domeniul proiectării;                                                                             - înfaptuirea supravegherii de autor la obiectele proiectate de Întreprinderea Municipală”Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului”;                                                                               - efectuarea expertizei documentaţiei proiect-deviz conform comenzilor clienţilor;                                                  - efectuarea lucrărilor de prospecţiuni, ridicare geodezică de control a obiectelor finisate, reţelelor inginereşti subterane şi a elementelor de  amenajare;                                                                                - executarea planurilor de serviciu ( operative) de organizare a lucrărilor de construcţie a localităţilor rurale, planelor de înregistrare a  amplasării căilor de comunicaţii subterane;                                      - înregistrarea şi sistematizarea materialelor de prospecţiuni, executarea  cartogramei gradului de cunoaştere al teritoriului şi atlasului exploatărilor geologice;                                                                                - controlul asupra folosirii raţionale a loturilor de pămînt, repartizate pentru construcţie şi protecţia pămîntului;                                                                                                                                                             -  efectuarea altor lucrări şi servicii, legate cu realizarea serviciilor principale ale Întreprinderii Municipale”Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului”.

III. Patrimoniul întreprinderii.

3.1. Bunurile unităţii administrativ-teritoriale pe care fondatorul le-a transmis întreprinderii aparţin acesteia numai în limitele dreptului gestiunii lor economice.
 3.2. Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi mijloace circulante, precum şi din alte valori, costul cărora este reflectat în balanta autonomă a întreprinderii.
 3.3. Întreprinderea îşi poate înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele de transport şi alte valori materiale) numai în baza deciziei fondatorului, cu excepţia cazurilor cînd în statutul întreprinderii nu se prevede altceva.
3.4. Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse:
    cotele bănesti şi materialele fondatorului (capitalul social);
    veniturile obţinute din comercializarea producţiei, prestarea lucrărilor, serviciilor, precum şi din alte genuri de activitate;
    veniturile aduse de hîrtiile de valoare;
    creditele băncilor şi ale altor creditori;
    investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale;
    veniturile provenite din închirierea bunurilor sau din organizarea concursurilor, loteriilor şi altor activităţi similare;
    vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice si juridice;
    alte surse, neinterzise de legislatia în vigoare.

3.5.Capitalul social al întreprinderii nu poate fi mai mic de 5000 de lei.
3.6. Capitalul social al întreprinderii se constituie din valoarea aporturilor în numerar
și bunurile fondatorului, cu excepția bunurilor atribuite domeniului public.
3.7. Aporturi la capitalul social nu pot fi:
    a) bunurile a căror circulaţie este interzisă sau limitată prin lege;
    b) creanţele întreprinderii;
    c) bunurile imobile neînregistrate;
    d) bunurile institu
țiilor de învățămînt, medicale, ale patrimoniului cultural și cele din sfera locativ-comunală.
3.8. Capitalul social al întreprinderii poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui.
3.9. Decizia de modificare a capitalului social al întreprinderii municipale se adoptă de către fondator.
 3.10. Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al întreprinderii în limita părţii ce depăşeşte capitalul social
și/sau aporturile primite de la fondator.
 3.11. Decizia cu privire la reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de întreprinderea municipală în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.
 3.12. Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul şi bilanţul întreprinderii după înregistrarea în ordinea stabilită de Lege.
 3.13. Bunurile întreprinderii municipale se constituie din bunurile domeniului privat al unită
ții administrativ-teritoriale depuse ca aport în capitalul social al întreprinderii şi bunurile obținute ca rezultat al activității desfășurate și aparțin acesteia cu drept de proprietate.
 3.14. Bunurile domeniului public unită
ții administrativ-teritoriale aflate în administrarea întreprinderii nu aparțin acesteia cu drept de proprietate. Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile întreprinderii municipale, nu pot fi înstrăinate sau supuse executării silite, nici chiar în cazul insolvabilității, nu pot constitui obiect al gajului şi asupra lor nu se pot constitui garanții reale, nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra lor. Evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct de evidența activelor întreprinderii municipale.
 3.15. Modul de posesiune, de folosin
ță şi de dispoziție asupra bunurilor întreprinderii municipale se stabilește de legislație.
 3.16. Întreprinderea municipală este obligată să utilizeze raţional şi eficient bunurile de care dispune şi să asigure integritatea lor.
 3.17. Transmiterea, comercializarea, darea în locaţiune/arendă sau comodat şi casarea bunurilor întreprinderii municipale se efectuează în modul stabilit de Guvern.
 3.18. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere cu întreg patrimoniul său.
Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea nu este răspunzătoare pentru obligaţiile fondatorului.

IV . Activitatea economică de producţie.

   4.1. Întreprinderea Municipală”Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului” funcţionează pe baza autonomiei financiare şi pe principii de antofinanţare. Activitatea de  producţie  şi socială şi plata muncii se înfăptuieşte din contul cîştigului bănesc al colectivului. Indicele generalizat al activităţii economice a Întreprinderii Municipale”Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul –şef al raionului” constituie venitul. Partea rămasă după îndeplinirea obligaţiilor către buget şi altor plăţi obligatorii trece în dispunerea deplină a întreprinderii şi alcătuieşte beneficiul colectivului.

   4.2. Calculele pentru lucrările îndeplinite de întreprindere se efectuează pe baza preţului contractual . Ca bază a preţului contractual se ia costul de deviz a lucrărilor, calculat după culegerile de tarife şi  preţuri pentru lucrări de prospecţiuni şi proiectare. Catalogul de preţuri pentru lucrările de repartizare a loturilor de pămînt, eliberarea temelor de arhitecrură, sistematizare şi  alimentarea de construcţii şi de asemenea după devize şi catoloage se alcătuieşte în ordinea stabilită, pentru lucrările la care lipsesec culegeri de preţuri ratificate. Preţurile de prospecţiuni şi proiectare şi alte lucrări şi servicii se coordonează cu clientul în momentul încheierii contractului.

   4.3. Plata muncii lucrătorilor întreprinderii  se execută în conformitate cu  regulamentul cu privire la plata muncii, coordonat cu colectivul şi organizaţia sindicală a unităţii şi aprobat de consiliul raional la propunerea Consiliului de administraţie.

  4.4. Prin  intermediul regulamentului cu privire la plata muncii, în baza deciziilor fond            atorului şi managerului, întreprinderea  are dreptul de a:                                                                                                 - stabili formele şi sistemul plăţii muncii lucrătorilor;                                                                                                                           - stabili plata adăugătoare pentru cumulare de funcţii pentru lărgirea zonei de deservire sau majorarea volumului de lucru, fără a limita dimensiunea acestor adăugiri din contul şi în limita fondului de retribuire,                                                                                                                                                      - stabili salariile lucrătorilor fără a păstra salariile medii conform schemei de încadrare şi salarizare şi fără a ţine cont de raportul între numărul acestora;                                                                                        - stabili direcţii concrete pentru a folosi fondul de stimulare materială;                                                                                     - atrage la lucru specialiştii cu calificare înaltă la necesitate în ordinea stabilită de lege.

    4.5. Profitul net al întreprinderii municipal poate fi îndreptat pentru:
    a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;
    b) formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii;
    c) defalcări în bugetul local, în cazul întreprinderilor municipale;
    d) plata recompenselor către membrii organelor de conducere şi control;
    e) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei.

    4.6. Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator la propunerea consiliului de administrare.
    4.7. Defalcările stabilite de fondator se transferă de întreprinderea municipală  la bugetul local, pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune.
    4.8. Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii preceden
ți și/sau pentru dezvoltarea întreprinderii municipale în cazul în care:
    a) aceasta este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la insolvabilitatea ei;
    b) valoarea activelor nete, conform situaţiei financiare anuale, este mai mică decît capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plăţii defalcărilor în buget.
   4.9. Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor nete ale întreprinderii municipale va fi mai mică decît mărimea capitalului social, fondatorul va adopta una dintre următoarele hotărîri:
    a) de reducere a capitalului social;
    b) de transmitere a unor bunuri sau mijloace băne
ști în calitate de aport la capitalul social;
    c) de dizolvare a întreprinderii municipale, dacă activele nete sînt sub limita prevăzută .

V. Activitatea economică şi socială a întreprinderii

   5.1. Întreprinderea îsi organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii de sine stătător, reieşind din cererea populaţiei şi gospodăriei locale la producţia, lucrările şi serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi.
    Temelia programelor de producere o constituie contractele încheiate cu beneficiarii producţiei, lucrărilor, serviciilor şi cu furnizorii de resurse tehnico-materiale, alte valori şi materii consumabile.
    5.2. Întreprinderea, în baza studiului conjuncturii pieţei, fluctuaţiei preţurilor şi a posibilităţilor partenerilor, inclusiv ale celor potenţiali, îsi organizează asigurarea tehnico-materială a procesului său de producere şi construcţie capitală, procurîndu-şi resursele necesare pe piaţa de mărfuri şi servicii.
    5.3. Relaţiile economice şi de altă natură ale întreprinderii cu alte unităţi economice, organizaţii şi cetăţeni se derulează pe baze contractuale.
    5.4. Preturile producţiei, fabricate de întreprinderile municipale care deţin monopolul pe piaţa de mărfuri şi resurse, sînt reglementate de către stat.

    5.5. Întreprinderea execută livrări, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului pe bază contractuală sau în modul determinat de legislaţie.
    5.6. Întreprinderea este obligată să respecte cu stricteţe prevederile acordurilor colective privind protecţia muncii, mediului ambiant şi prescripţiile vizînd tehnica securităţii, fiind răspunzătoare pentru prejudicierea sănătăţii şi capacităţii de muncă a salariaţilor săi în modul stabilit de lege.

VI. Administrarea întreprinderii

6.1. Organele de conducere ale întreprinderii municipale sînt:
    a) fondatorul;
    b) consiliul de administra
ție;
    c) administratorul – organ executiv;
    d) comisia de cenzori.

  6.2. Administrarea întreprinderii este efectuată, în conformitate cu statutul ei, de către conducătorul (managerul) acesteia (în continuare - conducătorul), pe care îl numeste şi eliberează din funcţie fondatorul.

  6.3. Membrii consiliului de administrație, comisiei de cenzori și administratorul sînt responsabili de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezentul Statut, de actele normative ce reglementează domeniul administrării proprietății publice. Atribuțiile lor nu pot fi delegate altor persoane.                         

     6.4 Fondatorul are următoarele atribuţii:
    a) aprobă statutul întreprinderii municipale, regulamentul consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori;
    b) decide referitor la modificarea capitalului social al întreprinderii municipale, la propunerea consiliului de administraţie;
    c) desemnează
și revocă preşedintele şi membrii consiliului de administraţie, membrii comisiei de cenzori, stabileşte componența numerică a consiliului de administrație și a comisiei de cenzori, stabilește cuantumul remunerării lunare a administratorului, a președintelui, a membrilor consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori.                                                                 Regulamentul privind modul de selectare și numire a administratorului, a membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori al întreprinderilor de stat şi condiţiile de remunerare a acestora se aprobă de Guvern;
    d) exprimă acordul prealabil la vînzarea activelor neutilizate ale întreprinderii municipale;
    e) exprimă acordul la transmiterea în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate în activitatea întreprinderii municipale, decide modul de selectare a locatarului şi coordonează contractele de locaţiune/arendă şi contractele de comodat;
    f) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;
    g) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor întreprinderii municipale în vederea obţinerii creditelor bancare;
    h) exprimă acordul prealabil la achiziţionarea de către întreprinderea municipală a bunurilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situaţii financiare anuale, sau depă
șesc 400 000 de lei;
    i) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administra
ție;
    j) coordonează
și aprobă, în cazul întreprinderii municipale, nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor stabilite de actele normative în vigoare;
    k) apreciază activitatea consiliului de administra
ție și a administratorului în baza dării de seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administrație, a administratorului și la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
    l) aprobă repartizarea profitului net anual al întreprinderii;
    m) aprobă, în cazul întreprinderii municipale, regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor;
    n) prezintă, în cazul întreprinderii de stat, Ministerului Finanţelor copia de pe raportul auditorului.
   6.5. Fondatorul întreprinderii municipale selectează prin concurs
și împuternicește autoritatea executivă să transmită atribuţiile de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs care se instituie de fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive.
    6.6. Contractul individual de muncă al administratorului stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv restric
țiile privind drepturile de folosinţă şi dispunere a patrimoniului întreprinderii de stat/municipale, prevede modul şi condiţiile de remunerare a administratorului, stabilește obiectivele de performanţă ale acestuia, răspunderea materială a părţilor, precum şi condiţiile de încetare şi reziliere a contractului. Modelul contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii municipale se aprobă de Guvern.
     6.7. Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a întreprinderii de municipale după încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă cu administratorul, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de contract.
     6.8.  Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a întreprinderii municipale, alcătuit dintr-un număr impar de membri, cel pu
țin 3, care reprezintă interesele autorității deliberative ale administrației publice locale respective şi îşi exercită activitatea în conformitate cu regulamentul consiliului de administraţie aprobat de fondator.
     6.9. Membrul consiliului de administra
ție se desemnează de fondator pe termen de 2 ani și poate fi orice persoană fizică care întrunește cerințele minime stabilite de autoritatea deliberativă cu excepția persoanelor stabilite în Statut.

    6.10.Membrul Consiliului de administrație al ÎM,, BPR pe lângă arhitectul-şef al raionului Cantemir”trebuie să întrunească următoarele cerințe minime:

a) stutdii superiare confirmate prin acte în domeniul urbanism şi arhitectură; 

b)experienţă de activitate /specialist autorizat în domeniu urbanism şi arhitectură de minim 5 ani;

c)  persoană cu statut de demnitate publică.

     6.11. Membrii consiliului pot fi desemnaţi pentru un nou termen. Preşedintele consiliului de administraţie este şi membru al consiliului de admninistrație.
     6.12. Membru al consiliului de administraţie al întreprinderii municipale nu poate fi:
    a) conducătorul autorităţii publice centrale, membrii autorită
ții deliberative și conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale;
    b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
    c) administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii municipale;
    d) membrul comisiei de cenzori;
    e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
    6.13 Membrii consiliului de administraţie al întreprinderii municipale îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.
    6.14. Membrii consiliului de administraţie al întreprinderii municipale poartă răspundere faţă de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, de la statutul întreprinderii şi de la regulamentul consiliului de administraţie. Membrul consiliului de administraţie al întreprinderii întreprinderii municipale care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administraţie este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale dacă el a acţionat conform indicaţiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.
     6.15. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administra
ție nu îl scuteşte pe acesta de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.
     6.16. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) aprobă planul de afaceri al întreprinderii şi monitorizează executarea acestuia;
    b) stabileşte indicatorii de performanţă ai întreprinderii şi criteriile de evaluare ţinînd cont de specificul şi domeniul de activitate;
    c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătă
țirea managementului şi eficientizarea activităţii întreprinderii;
    d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
    e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
    f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
    g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă pre
țul minim de expunere la vînzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii;
    h) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea fondatorului;
    i) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului
și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
    j) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al întreprinderii şi fondul de salarizare;
    k) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
    l) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea administratorului;
    m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea şi completarea statutului întreprinderii;
    n) selectează prin concurs candidatura administratorului întreprinderii municipale şi o propune fondatorului spre desemnare în baza Regulamentul-model cu privire la organizarea
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii aprobat de fondator;
    o) coordonează
și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii;
    p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii municipale, pasibil limitării, pentru anul în curs;
    q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situa
țiilor financiare anuale;
    r) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei tehnico-materiale în baza  Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat aprobat de Guvern;
    s) aprobă achiziţionarea de către întreprindere a bunurilor şi a serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depă
șește 400 000 de lei;
    t) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea întreprinderii.
    6.17. Consiliul de administraţie al întreprinderii municipale nu are dreptul să intervină în activitatea operaţională a administratorului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de regulamentul consiliului de administraţie.
    6.18. Împuternicirile de membru al consiliului de administraţie încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit, la revocarea de către fondator, la iniţierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a întreprinderii, precum şi la cererea acestuia.
    6.19. Membrul consiliului de administraţie al întreprinderii municipale se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 şedinţe consecutive, al încălcării legislaţiei sau a regulamentului consiliului de administraţie, cu informarea membrului consiliului în cauză.
    6.20 Şedinţa consiliului de administraţie al întreprinderii municipale se convoacă de preşedinte
și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membri, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei, de către secretarul consiliului de administraţie.
   6.21.Şedinţa consiliului de administraţie poate avea loc cu prezenţa nemijlocită a membrilor sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia.
    6.22. Hotărîrile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor desemna
ți în consiliu.
   6.23. Şedinţele consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toţi membrii consiliului participan
ți la şedinţă şi se păstrează la secretarul consiliului.
     6.24. Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii municipale
și are următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii municipale;
    b) acţionează fără procură în numele întreprinderii municipale;
    c) reprezintă interesele întreprinderii municipale în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice, cu organele de drept
și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanţi ai întreprinderii;
    d) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie al întreprinderii municipale;
    e) asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu entitatea de audit, selectată de consiliul de administraţie;
    f) prezintă consiliului de administraţie informaţia despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficien
țele depistate, precum şi planul de acţiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;
    g) prezintă trimestrial consiliului de administraţie darea de seamă privind rezultatele activităţii întreprinderii municipale;
    h) prezintă fondatorului şi consiliului de administraţie darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderii municipale, raportul comisiei de cenzori şi raportul auditorului;
    i) prezintă consiliului de administraţie proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
    j) prezintă spre coordonare consiliului de administraţie propuneri de repartizare a profitului net anual al întreprinderii municipale;
    k) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul întreprinderii municipale;
    l) asigură elaborarea planului de afaceri şi îl prezintă spre aprobare consiliului de administra
ție  fondatorului;
    m) asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
    n) prezintă consiliului de administraţie trimestrial informaţia referitoare la situaţiile litigioase;
    o) solicită acordul prealabil al fondatorului
și decizia consiliului privind achiziţionarea de către întreprindere a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depășește suma de 400 000 de lei;
    p) publică planul de achizi
ție și asigură respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atît acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
    q) realizează procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor pentru necesităţile de producere şi asigurare a bazei tehnico-materiale, conform regulamentului privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
    r) asigură transferul în bugetul local al defalcărilor din profitul net anual, stabilite de fondator;
    s) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuţiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului.
   6.25. Candidat la func
ția de administrator al întreprinderii municipale poate fi orice persoană fizică care a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani.
   6.26. Nu poate candida la func
ția de administrator al întreprinderii municipale persoana care are antecedente penale nestinse, săvîrșite cu intenție.
   6.27. Administratorul întreprinderii municipale se nume
ște pe un termen de pînă la 5 ani.
   6.28. În cazul în care administratorul întreprinderii municipale a admis încălcarea legisla
ției în vigoare, consiliul de administrație/autoritatea executivă propune fondatorului sancționarea sau eliberarea din funcție a acestuia.
    6.29. Comisia de cenzori se desemnează
și se revocă de către fondator şi exercită controlul activităţii economico-financiare a întreprinderii.
    6.30. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii municipale se aprobă de fondator în baza Regulamentul-model aprobat de Guvern.

    6.31. În componența comisiei de cenzori a întreprinderii municipale pot fi incluși reprezentanți ai fondatorului, ai autorității executive și, după caz, ai autorităților administrației publice centrale.
    6.32. Membrii comisiei de cenzori îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.
    6.33. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:
    a) conducătorul autorităţii publice centrale, membrii autorită
ții deliberative și conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale;
    b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
    c) administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii municipale;
    d) membrul comisiei de cenzori a altor patru  întreprinderi;
    e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
  g) membrii consiliului de administraţie, persoanele necalificate în contabilitate, finanţe, economie, jurispruden
ță;
    h) alte persoane, dacă statutul întreprinderii limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
    6.34.Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de pînă la 2 ani
și va avea în componenţa ei cel puțin 3 persoane.
    6.35. Comisia de cenzori a întreprinderii municipale exercită semestrial controlul activităţii economico-financiare a acesteia.
    6.36. Comisia de cenzori a întreprinderii municipale examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.
    6.37. Comisia de cenzori la cererea autorită
ții executive, efectuează controale inopinate ale activității întreprinderii municipale.
    6.38. Administratorul întreprinderii municipale este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului.
    6.39. În urma controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport, care va reflecta:
    a) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii întreprinderii municipale de a-şi continua activitatea;
    b) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii municipale prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în vederea stabilirii de către consiliul de administraţie a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs;
    c) corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi a serviciilor;
    d) informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor interne ale întreprinderii municipale, precum şi despre valoarea prejudiciului cauzat;
    e) informa
ția privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea deficiențelor identificate în procesul misiunii de audit;
    f) recomandările pe marginea rezultatelor controlului;
    g) circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului.
    6.40. Raportul se semnează de către toţi membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, î
și expun opinia separată, care se va anexa la raport.
    6.41. Preşedintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul comisiei de cenzori administratorului şi pre
ședintelui consiliului de administraţie.
    6.42. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la şedinţele consiliului de administraţie.

VII. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA ÎNTREPRINDERII 
MUNICIPALE

 7.1.  Întreprinderea municipală se reorganizează sau se dizolvă prin decizia autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.
  7.2.  Decizia cu privire la dizolvarea întreprinderii municipale poate fi aprobată în temeiurile prevăzute de prezentul de statut şi legislaţia în vigoare.
  7.3.Din data publicării deciziei privind dizolvarea întreprinderii municipale, aceasta î
și încetează activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a încheia noi acte juridice. Administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar fiind responsabil, personal și solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins.
 7.4. Lichidarea întreprinderii municipale se efectuează de comisia de lichidare instituită de fondator, în număr de cel puţin 3 persoane, care va îndeplini toate opera
țiunile de lichidare a patrimoniului ce aparține cu drept de proprietate întreprinderii municipale.
  7.5. Membrii comisiei de lichidare reprezintă întreprinderea municipală în procesul de lichidare
și îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.
  7.6 După preluarea funcţiei, comisia de lichidare, în comun cu administratorul, întocme
ște şi semnează ultimele situaţii financiare în baza bilanţului de lichidare.
  7.7. Comisia de lichidare/lichidatorul execută şi finalizează operaţiunile curente, evaluează, valorifică şi înstrăinează activele întreprinderii dizolvate sub orice formă prevăzută de legislaţie, reprezintă întreprinderea dizolvată în instanţele de judecată, încasează creanţele, inclusiv cele legate de insolvabilitatea debitorilor, încheie tranzacţii, concediază lucrători, contractează, după necesitate, specialişti şi experţi, îndeplineşte orice alte acţiuni în măsura în care sînt necesare pentru dizolvarea întreprinderii municipale.
  7.9. Administratorul este obligat să transmită, iar comisia de lichidare este obligată să primească bunurile, registrele şi actele întreprinderii şi să asigure păstrarea lor. Comisia de lichidare este obligată să ţină registrul tuturor operaţiunilor aferente lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor.
  7.10. Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorităţii. Nerespectarea acestei condiţii atrage nulitatea deciziilor ei.
  7.11. Comisia de lichidare, după achitarea crean
țelor creditorilor, întocmeşte bilanţul de lichidare, care se aprobă de fondator.
 7.12. Cheltuielile aferente lichidării benevole a întreprinderilor municipale care nu dispun de active vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul fondatorului.
  7.13.  Întreprinderea municipală poate fi supusă dizolvării forţate prin hotărîrea instanţei de judecată, în baza cererii fondatorului, în cazurile în care aceasta nu dispune de active sau, în decursul ultimilor 3 ani, nu a desfăşurat activitate şi nu a prezentat situaţiile financiare şi dările de seamă organelor abilitate.
  7.14. Întreprinderea municipală poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice în condiţiile art. 26 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, în baza deciziei autorită
ții deliberative.
  7.15.  La lichidarea întreprinderii municipale, bunurile rămase se transmit fondatorului de comisia de lichidare sau administratorul fiduciar.

VIII. CONFLICTUL DE INTERESE

8.1. În sensul prezentului Statut  tranzacţia reprezintă o înţelegere între două sau mai multe părţi, prin care se transmit anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb comercial.
8.2. Tranzacţia cu conflict de interese este o tranzacţie sau cîteva tranzacţii legate reciproc care întruneşte/întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) se efectuează, direct sau indirect, între întreprindere şi persoana interesată şi/sau persoanele apropiate ale acesteia, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii
și a intereselor personale, în condiţii contractuale practicate de întreprindere în procesul activităţii economice;
    b) valoarea tranzacţiei/tranzacţiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul acesteia/acestora depăşeşte 1% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimelor situaţii financiare, sau depă
șește 400 000 de lei.
   8.3. În condiţiile stabilite la tranzacţie cu conflict de interese se consideră:
    a) cumpărarea, vînzarea, transmiterea ori primirea în orice alt mod de către întreprindere a bunurilor, a serviciilor, a drepturilor, a mijloacelor băneşti şi a oricăror alte active;
    b) acordarea ori primirea de către întreprindere a împrumutului, gajului, garanţiei, fidejusiunii sau a oricărei alte creanţe;
    c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosinţă, locaţiune, arendă sau leasing;
    d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
    8.4. Persoană interesată de efectuarea de către întreprinderea municipală a tranzacţiei se consideră membrul consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, administratorul, contabilul-
șef sau oricare altă persoană cu funcţie de conducere și/sau persoană de conducere de nivel superior din cadrul fondatorului.
    8.5. Persoana interesată de efectuarea de către întreprinderea municipală a tranzacţiei este obligată să comunice administratorului şi consiliului de administraţie despre existenţa conflictului de interese între întreprindere şi persoana în cauză şi/sau persoanele apropiate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese, prezentînd informaţia despre:
    a) descrierea situaţiei care conduce la crearea conflictului de interese;
    b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacţiei cu conflict de interese.
   8.6. La cererea consiliului de administraţie/administratorului, persoana interesată de efectuarea de către întreprinderea municipală a tranzacţiei, în cazul în care nu a comunicat despre existenţa conflictului de interese conform p. (5) şi/sau a votat pentru încheierea unei tranzacţii cu conflict de interese încălcînd prevederile legii, este obligată să repare prejudiciul cauzat întreprinderii şi să compenseze venitul ratat al acesteia.
    8.7. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere a informaţiei specificate la p. (5), persoanele interesate de efectuarea de către întreprinderea municipală a tranzacţiilor răspund în conformitate cu legislaţia.
   8.8. Solu
ționarea conflictelor de interese se efectuează în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

    8.10. Orice tranzacţie cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către întreprinderea municipală numai prin decizia consiliului de administraţie.
    8.11. Decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se ia de către consiliul de administraţie cu unanimitatea membrilor săi, cu excep
ția persoanelor interesate de încheierea tranzacţiei.
   8.12. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administraţie sînt persoane interesate de efectuarea tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată numai prin decizia fondatorului.
    8.13. Persoana interesată de efectuarea tranzacţiei cu conflict de interese va trebui să părăsească şedinţa consiliului de administraţie la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa consiliului de administraţie se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.
    8.14. Dacă membrilor consiliului de administraţie nu le erau cunoscute toate circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului punct, consiliul de administraţie este obligat să ceară administratorului întreprinderii municipale:
    a) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să rezolu
ționeze contractul încheiat cu conflict de interese; sau
    b) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacţii.

IX.DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI DE CĂTRE ÎNTREPRINDEREA 
MUNICIPALĂ

    9.1. Întreprinderea municipală este obligată să plaseze pe pagina ei web și pe pagina web oficială a fondatorului statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al întreprinderii.
    9.2. Raportul anual al întreprinderii va fi plasat pe pagina web în termen de 4 luni de la sfîr
șitul fiecărui an de gestiune și va conține cel puţin:
    a) informa
ția despre numărul personalului întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create și salariul mediu lunar pe întreprindere;
    b) informa
ția privind membrii organelor de conducere și control ale întreprinderii, funcția deținută (președinte/membru), mărimea indemnizației stabilite de fondator, precum și denumirea întreprinderilor în care aceștia reprezintă concomitent interesele unității administrativ-teritoriale;
    c) situaţiile financiare anuale;
    d) informa
ția privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, garanțiile oferite de autoritatea administrației publice locale

    e) angajamentele financiare și obligațiile asumate de întreprindere;
    f) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;
    h) raportul conducerii, care va include:
    – date privind realizarea indicatorilor financiari de performan
ță stabiliți pentru întreprindere, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există;
    – date privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performan
ță relevanți pentru activitatea întreprinderii;
    – descrierea activită
ților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și dezvoltării;
    – descrierea evenimentelor care au afectat activitatea întreprinderii, inclusiv a tranzac
țiilor cu conflict de interese;
    – descrierea riscurilor şi incertitudinilor cu care se confruntă întreprinderea
și atenuarea impactului acestora;
    – informa
ția referitoare la respectarea cerințelor privind protecția mediului înconjurător;
    – perspectivele de dezvoltare a întreprinderii şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor.
    9.3. Raportul auditorului întreprinderii municipale va fi plasat pe pagina web a întreprinderii
și prezentat Agenției Proprietății Publice pentru plasare pe pagina sa web oficială.

X. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    10.1. Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării  şi publicării în Registrul de stat al actelo locale.  

Şef serviciu administraţie publică                                                                         Victoria Balan     

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin