Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii sedinta CR din 27.09.18, pentru consultare publica

Proiecte decizii sedinta CR din 27.09.18, pentru consultare publica imprimare

18.09.2018     639 

              Republica Moldova                                                        Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 D E C I Z I E

 

nr .07/    -XXVI                                                                                           din 27.09.2018                                                                                          

or. Cantemir

 

        Cu  privire  la modificarea unor decizii

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism ,   Consiliul Raional

 

D E C I D E:

     01. Se modifică deciziile consiliiului raional după cum urmează:

a/în anexa nr.2 la decizia  nr.08/10-XXVI din 07.12.2017 sintagma ,,Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului, preşedintele consiliului” se substituie cu sintagma ,, Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, preşedintele consiliului”;

b/ în anexa nr.2 la decizia  nr.08/12-XXVI din 07.12.2017 sintagma ,,Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului, preşedintele consiliului” se substituie cu sintagma ,, Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, preşedintele consiliului”;

c/în anexa nr.2 la decizia  nr.08/14-XXVI din 07.12.2017 sintagma  ,,Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului, preşedintele consiliului,  se substituie cu sintagma ,, Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, preşedintele consiliului”.

 

 02.  Deciziei în cauză se aduce la cunoştinţa   conducătorilor  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia,IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

    03. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                           ____________________

 

          Avizat:

 Secretar  al consiliului raional                                      Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat______________Ludmila Ţurcanu

Secretar al consiliului raional

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

       Cu privire la casarea bunurilor uzate,

raportate la mijloacele fixe a IP Gimnaziul

 ,,Valeriu Hanganu ”Cociulia

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe” , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

   01.Se ia act de nota  privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe a IP  Gimnaziului ,,Valeriu Hanganu ” Cociulia,  (se anexează) .

 

   02.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

 

   03.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a IP  Gimnaziul ,,Valeriu Hanganu ” Cociulia, la suma de 87833,80 (optzeci şi şapte  mii  opt  sute treizeci şi trei) lei 80 bani (se anexează).

 

    04.Despre executărea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la   şedinţa  ordinară din trim.  IV , anul  2018.

 

    05.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

 

 

    Preşedintele şedinţei                                                ______________________

 

                Avizat:

   Secretar al consiliului raional                                Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: IP Gimnaziul ,,Valeriu Hanganu ” Cociulia

________________director, Avram Maria

Coordonat:

Direcţia Finanţe Cantemir____________şef, dl Veaceslav Cozma

Direcţia generală învăţământ Cantemir ______________şef-adjunct, Tatiana Cechir

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

              Cu privire la casarea bunurilor, raportate la

mijloace fixe a Direcției Asistență Socială și

Protecția Familiei Cantemir

 

 

           În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind descentralizarea administrativ a nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 ”Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”, examinând demersul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir și a altor acte privind casarea bunurilor instituției nominalizate, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional.

 

 

DECIDE :

 

01. Se casează bunurile uzate, raportate la mijloace fixe din Direcția Asistență Socială și    Protecția Familiei Cantemir.

02.  Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate  ( anexa 1,2).


03.  Se aprobă procesul verbal de casare a mijloacelor fixe a Institu
țiilor bugetare și a Instituțiilor Publice, forma MF- 4 (buget) la suma de 25365.00 (douăzeci și cinci mii trei sute șaizeci și cinci ) lei. (se anexează)

 

04. Contabilitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir (contabil–șef, dna Ana Derivolcov) va scoate în termen de 10 zile de la evidență bunurile indicate în anexe .


05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, pre
ședintele al raionului Cantemir.


06. Controlul asupra executării deciziei se pune în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finan
țe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

   Preşedintele şedinţei                                                          _______________________

 

      Avizată:____________Ludmila Ţurcanu

  Secretar  al consiliului  raional                                              

 

      Elaborată: ___________ Munteanu Viorica,

Şef direcţia asitenţă socială şi protecţie a familiei

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

                   Despre Raporul de inspecție planificată a Inspecției Sociale

nr. 21 din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă și

unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează

acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece

a anului de către  DASPF a Consiliului raional Cantemir

 

   În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, în conformitate cu Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 21 din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir,examinînd nota informativă a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 21 din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socialăși protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir”,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul raional

Decide:

  01.Se ia act de informația prezentată de dna Munteanu Viorica cu privire la Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 21din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir (se anexează).    

  02.Se obligă dna Munteanu Viorica, șef Direcția Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir

  - să asigure implimentarea recomandărilor înaintate în Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 21din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir

  - să intensifice controlul asupra restituirii în bugetul de stat a plăților achitate nejustificat a ajutorului social  și ajutorului pentru perioada rece în mărime de 6720,00 lei;

  - să conlucreze cu autorităţile administraţiei  publice locale de nivelul  unu în scopul eliberării corecte a actelor privind terenurile agricole deţinute de cetăţeni.

   03.Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir  în trimestru II, anul 2019de către dna Munteanu Viorica șef  Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

   04.Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

  05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în acelaşi termen.

  06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învăţămînt,cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi  turism.

 

      

   Preşedintele şedinţei                                                          _______________________

 

      Avizată:____________Ludmila Ţurcanu

  Secretar  al consiliului  raional                                              

 

      Elaborată: ___________ Munteanu Viorica,

Şef direcţia asitenţă socială şi protecţie a familiei

   

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Anexa nr.01

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 07/-XXVI   din 27.09.2018

 

 

Notă informativă

despre Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 21 din 20.06.2018 privind

modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează

acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către

 Direcția asistență  socială și protecție a familiei a Consiliului raionl Cantemir

 

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale, în conformitate cu Planul de inspectare pentru anul 2018 Inspecția Socială a realizat în perioada 18.04.2018-31.05.2018 un control planificat, care a avut ca obiectiv principal verificarea corectitudinii acordării/neacordării ajutorului social și ajutoruluinpentru perioada rece a anului pe perioada 01.01.2017-01.04.2018 de către  Direcția asistență socială și protecție a Familiei Cantemir

       Astfel, în eșantionul selectat pentru verificare au fost incluse cererile de ajutor social din localitățile în care s-au înregistrat cele mai multe cereri care prezintă un risc sporit de eroare, și anume, cererile în care cel puțin unul din membrii familiei realizează venituri obținute din drepturile salariale.

       Ca ţintă de analiză a procesului de stabilire şi acordare a prestaţiilor sociale, au fost selectate pentru verificare 30 cereri (active) pentru acordarea ajutorului social din 3 primării ai raionului Cantemir după cum urmează:

1.      or. Cantemir-10 cereri

2.      s. Coştangalia-10 cereri

3.      s. Tartaul-10 cereri

    În rezultatul inspectării celor 30 cereri pentru acordarea ajutorului social selectate pe raionul Cantemir, Inspecția socială relevă, că neregulile identificate sunt cauzate de lipsa responsabilității unor beneficiari, care au prezentat date eronate sau nu au declarat modificările intervenite în informația declarată inițial în cererile pentru acordsarea ajutorului social, precum și de lipsa responsabilității unor angajatori, care au eliberat certificate de salariu și adeverințe cu privire la terenul agricol cu date incorecte.

    În cosecință, aceste nereguli au dus la achitarea ilegală a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului la 9 beneficiari, or. Cantemir-5 beneficiari suma 2400 lei; s. Coștangalia-2 beneficiari suma 1643 lei; satul Tartaul-2 beneficiari suma 2677 lei; sumă totală constituie de 6720 lei, urmează a fi restituiți în bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 16 aln.(3) din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008.

    Direcția asistență socială și protecție a Familiei Cantemir, vă aduce la cunoștință au fost restituiți în bugetul statului suma de 6312 lei.

or. Cantemir - suma 1992 lei

s. Coştangalia - suma 1643 lei;

satul Tartaul- suma 2677 lei

Pe parcursul anului  2018 vor fi restituiți în bugetul statului următoarea sumă de 408 lei.

 

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                                                      Viorica Munteanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

        Cu privire la Raportul de Inspecție Socială

asupra modului de organizare și funcționare a

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu,

Serviciu de asistență parentală profesionistă,

Serviciului social  Asistență personală  de

către DASPF Cantemir

       

    În temeiul art. 43 (2) din Legea privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală  de către Direcția asistență socială și protecție a familiei, examinînd nota informativă a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală”, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism , Consiliul raional

Decide:

01.   Se ia act de:

       informația prezentată de dna Munteanu Viorica cu privire la Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală de către Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir (se anexează).

     nota informativă despre Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală de către Direcția asistență socială și protecție a familiei (se anexează).

02.   Se pune în sarcina dnei Munteanu Viorica șef direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei, să elaboreze un plan de măsuri privind implimentarea recomandărilor înaintate în scopul remedierii neregulilor constatate  pînă la data de 10.10.2018

03.   Se obligă dna Munteanu Viorica, șef direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei se obligă să intensifice controlul asupra exercitării atribuțiilor specialiștilor din cadrul  direcției  asistenţă socială şi protecţie a familiei şi să  monitorizeze permanent îndeplinirea întocmai a acestora.

04.   Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir  în trimestru IV 2018 de către dna Munteanu Viorica șef  direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

05.   Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

06.   Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Sănătății Muncii și Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.

07.   Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de    specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt,cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi  turism.

 

                                                                                                        

   Preşedintele şedinţei                                                          _______________________

 

      Avizat: Secretar  al consiliului  raional                              Ludmila Ţurcanu

 

      Elaborat: ___________ Munteanu Viorica,

Şef direcţia asitenţă socială şi protecţie a familiei

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             Anexa nr.01

                                                                                                                                                 la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                 nr.07/-XXVI  din 27.09.2018

 

 

Notă informativă

despre Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală de  către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir

   

      În conformitate cu Planul de activitate al Inspecției Sociale de pe lîngă Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei pe anul 2018 Inspecția Socială a realizat în perioada 02.07.2018-06.07.2018 un control planificat Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir  care a avut ca obiectiv verificarea aplicării corecte a actelor normative la acordarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală

  Misiunea de inspecție a cuprins serviciile date  prestate în perioada 2015-2018.

   Serviciile sociale inspectate în cadrul misiunii au cuprins:

1.      Serviciul îngrijire socială la domiciliu ;

2.      Serviciul social asistență parentală profesionistă;

3.      Serviciul social asistență personală.

    Inspecția socială de pe lîngă Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a înaintat prezentarea            Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală  către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir care prevede ca:

 

    direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei, să elaboreze un plan de măsuri privind implimentarea recomandărilor înaintate în scopul remedierii neregulilor constatate.

    Doamna Munteanu Viorica șef Direcția Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei să asigure implimentarea recomandărilor înaintate în Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă, Serviciului social Asistență personală  către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemi

   Doamna Munteanu Viorica, șef direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei se obligă a intensifica controlul asupra exercitării atribuțiilor specialiștilor din cadrul  direcției  asistenţă socială şi protecţie a familiei, a monitoriza permanent îndeplinirea întocmai a acestora.

 

 

 

  Şef DASPF Cantemir                                                   Viorica   Munteanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

    Cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie

 şi districtelor  şcolare pentru anul de studiu 2018 - 2019

 

 

    În  temeiul art. 43, alin. 2  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006 , art.21 p.(2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014 cu privire la stabilirea disctrictelor şcolare, Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10), în scopul asigurării şcolarizării elevilor/copiilor din raion,examinând  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei de specialitate finanţe, buget, activităţi economic-financiare şi construcţii, Consiliul Raional 

 

D E C I D E :

 

01.Se ia act de nota informativă cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie şi districtelor şcolare, pentru anul de studiu 2018-2019.

02.Se stabilesc districtele  şcolare conform anexei 1.

      03.Se stabilesc şcolile de circumscripţie conform anexei 2

      04.DGÎ, managerii instituţiilor de învăţământ vor asigură şcolarizarea elevilor conform districtele şcolare stabilite.

      05.Prevederile deciziei respective se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

      06.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                            _______________________

 

Avizat:                                                                                        Ludmila Ţurcanu

 Secretar  al consiliului  raional                             

 

 

Elaborat: direcţia  generală  învăţământ

_______________ şef-adjunct Cechir Tatiana     

   

 

 

                                       

 

                                                                                                                                Anexa nr.01

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 07/ -XXVI   din 27.09.2018

 

Districte şcolare

2018 - 2019

 

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT D. Cantemir

Cantemir

-

2

IP LTN. Mihai

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. "V.Hanganu"

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim."V. Pârvan"

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu"

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă"

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadîc

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cîietu

Cîietu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragîș

Haragîș

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gim."M. Eminescu"

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  “Paraskiewa Wiszniowska ”

Vişniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Ţiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cîrpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Larguta

Lărguța

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. "A. Pușkin"

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

Coştangalia

27

IP Gimnaziu - grădiniţă ,, V. Curbet”

Tarancuta

Ţărăncuţa

28

IP Gimnaziu-grădiniță Cîșla

șla

Cîşla

29

IP Școală primară - grădiniţă 

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30

IP Școală primară - grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Anexa nr.02

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 07/-XXVI   din 27.09.2018

 

 

Şcolile de circumscripţie

2018 - 2019

Denumirea şcolii de circumscripţie

Denumirea localităţilor arondate

 
 
 
 

1. IP Liceul Teoretic “N. Mihai” s. Ciobalaccia

s. Flocoasa

 

2. IP Gimnaziul Plopi

s. Alexandrovca

 

s. Hîrtop

 

s.Taraclia

 

s. Plopi 1

 

3.  IP Gimnaziul “M. Eminescu” or. Cantemir

s. Toceni

 

s. Vîlcele

 

4. IP Gimnaziul “I. Creangă” s. Cania

s. Iepureni

 

5. IP Gimnaziul “V. Pârvan” s. Goteşti

s. Costantineşti

 

s. Goteşti/ Flămînda

 

s. Goteşti/ Zona Sud

 

6. IP Gimnaziul “M. Eminescu” s. Baimaclia

s. Suhat

 

s. Acui

 

7. IP Gimnaziul Enichioi

s. Ţolica

 

s. Bobocica

 

8. IP Gimnaziul “L. Chiriac” s. Antoneşti

s. Leca

 

9. IP Gimnaziul “N. Sulac” Sadîc

s. Taraclia

 

10. IP Gimnaziul Cîietu

s. Dimitrova

 

11. IP Gimnaziul “I. Cojocaru” Ţiganca

s. Ţiganca Nouă

 

s. Ghioltosu

 

12. IP Gimnaziul “M. Sadoveanu” Hănăseni

s. Pleşeni

 

s. Hănăseni

 

s. Tătărăşeni

 

13. IP Gimnaziul Delta Tartaul

s. Crăciun

 

14. IP Gimnaziul „Paraskiewa Wiszniowska” Vişniovca

s. Şamalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Anexa

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 07/-XXVI   din 27.09.2018

 

Notă informativă

cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie şi districtelor şcolare

pentru anul de studii 2016-2017

 

    Noţiunea de “Şcoală de circumscripţie” a fost introdusă în Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10) – “Şcoala de circumscripţie, indiferent de tipul ei, este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţămînt arondate prin deizia administraţiei publice locale de nivelul doi.

            District şcolar – teritoriu arondat unei instituţii de învăţământ preşcolar, primar sau gimnazial.

            Conform art. 21 (2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, „Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sînt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ”.

Prin decizia Consiliului de administraţie a DGÎ au fost stabilite districte şcolare pentru fiecare instituţie pulică de învăţământ, după cum urmează:

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT "D. Cantemir"

Cantemir

-

2

IP LT"N. Mihai"

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. "V.Hanganu"

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim."V. Pîrvan"

Goteşti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu"

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă"

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadîc

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cîietu

Cîietu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antoneşti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragîş

Haragîş

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbești

Porumbeşti

Porumbeşti

15

IP Gim."M. Eminescu"

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  “Paraskiewa Wiszniowska ”

Vişniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Ţiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Lărguta

Lărguţa

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. "A. Puskin"

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Coştangalia

Coştangalia

27

IP Gimnaziu - grădiniţă ,, V. Curbet”

Ţărăncuţa

Ţărăncuţa

28

IP Gim.Cîşla

Cîşla

Cîşla

29

IP Școală primară - grădiniţă

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30

IP Școală primară - grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

Transportarea elevilor este organizată în 14 instituţii de învăţămînt, după cum urmează:

 

Denumirea institutiei

Nr. elevi transportaţi

Districtul şcolar

1

IP LT"N. Mihai" Ciobalaccia

84

Flocoasa,Victorovca

2

IP Gim. Plopi

95

Alexandrovca,Taraclia, Hîrtop

3

IP Gim."M. Eminescu" Cantemir

97

Toceni, Vîlcele

4

IP Gim."V. Pîrvan"  Goteşti

180

Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu" Baimaclia

60

Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă" Cania

63

Iepureni

7

IP Gim. Enichioi

52

Bobocica, Ţolica

8

IP Gim. „N. Sulac” Sadîc

24

Taraclia

9

IP Gim.  Cîietu

46

Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac” Antoneşti

41

Leca

11

IP Gim. ,,M. Sadoveanu” Hănăseni

149

Pleşeni, Tătărăşeni

12

IP Gim.  Vişniovca

34

Şamalia

13

IP Gim. ,,I. Cojocaru” Ţiganca

62

Ţiganca Nouă, Ghioltosu

14

IP Gim. ,,Delta” Tartaul

25

Crăciun

 

Este organizată transportarea gratuită a 1012  elevi/copii din 25 localităţi.

 

      În baza celor expuse mai sus DGÎ propune să fie desemnate instituţii de circumscripţie, instituţiile care asigură şcolarizarea elevilor din districtul şcolar şi este organizată transportarea gratuită a elevilor.

 

Şef adjunct  DGÎ Cantemir                                                       Cechir Tatiana                                                                       

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

      Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei

 de conducere pentru conducătorii   instituţiilor de

 învăţământ  din raionul Cantemir,  anul de studiu 2018-2019

 

 

         În  temeiul art. 43, alin. 2  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006 , Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006 (art.4, al.2, lt g1 ) ,Anexei nr.1(tabelul 2 şi 2) din Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006  Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” cu modificările şi completările ulterioare, examinând comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional

D E C I D E :

    01.Se ia act de nota privind stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir, pentru  anul de studiu 2018-2019 (se anexează).

 

   02. Se  aproba   categoria şi indemnizaţia de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,  conform anexei nr.1.

 

  03. Direcţia  Generală Învăţământ Cantemir va aplica prevederile prezentei decizii la calcularea salariului  personalului nominalizat.

 

  04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  Direcţiei  Generale Învăţământ, consiliilor locale de nivel unu, altor persone  şi factori interesaţi,  publicului  în termen de 10 zile.

 

  05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme  sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                          _______________________

 

Avizat: Secretar  al consiliului  raional                                  ____________Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat: direcţia  generală  învăţămnt

_______________ şef-adjunct Cechir Tatiana     

 

Coordonat: direcţia finanţe

     ___________________ şef Veaceslav Cozma                              

                                                                                                                                Anexa

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 07/-XXVI   din 27.09.2018

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir   anul de studiu 2018-2019

  

 În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova  nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”, în baza informaţiei  prezentate de managerii instituţiilor de învăţământ din raion referitor la reţeaua de clase/grupe şi numărul de elevi/copii, Consiliul de Administraţie a DGÎ  a stabilit mărimea indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor în cuantumurile prevăzute în tablelul 2 Anexa 1şi în tablelul 5 Anexa 1, şi propune Consiliului rational spre aprobare.

Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar

  Anexa1/tabelul2

Funcţia

Categoria instituţiei

Indemnizaţia de conducere, în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

Director de liceu, instituţie de învăţământ secundar-profesional sau colegiu (profesor)

I

50

II

40

III

30

IV

25

V-VI

20

Director (şef) al altor instituţii de învăţământ (profesor, educator, învăţător)

I

40

II

35

III

25

IV

20

V-VI

15

Director adjunct (şef adjunct) pentru activitatea didactică (de instruire şi educaţie), director adjunct pentru educaţie

I

30

II

25

III

20

IV

15

V-VI

10

CRITERIILE ŞI MODUL de raportare a instituţiilor şi organizaţiilor din învăţământul public la categoriile de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor

Pentru raportarea instituţiilor şi organizaţiilor din învăţământul public, indiferent de subordonare, la categorii de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor, în corespundere cu volumul şi complexitatea activităţii de educaţie, se stabilesc următoarele criterii:

Tipul instituţiei

Criterii

Categoria instituţiei

I

II

III

IV

V

VI

Licee, licee-internat, colegii, gimnazii

numărul de elevi

mai mult de 641

de la 401 până la 640

de la 281 până la 400

până la 280

-

-

Palate şi case de creaţie ale copiilor (alte instituţii extraşcolare)

-

Palatul republican de

instituţii extraşcolare republicane

instituţii extra-şcolare din Chişinău,

-

raionale şi orăşeneşti

-

Şcoli medii de cultură generală, şcoli primare,

numărul de elevi

mai mult de 1121

de la 881

pînă la 1120

de la 401

pînă la 880

de la 281

pînă la 400

de la 101

pînă la 280

pînă la 100

Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere se majorează, după cum urmează:

cu 5% – pentru grad managerial II;

cu 10% – pentru grad managerial I;

         cu 20% – pentru grad managerial superior.

Indemnizaţiile de conducere ale cadrelor de conducere (cadre didactice) ale instituţiilor care nu sunt atribuite la grupele de retribuire a muncii se stabilesc în mărime de 10% din salariul de bază pentru director (şef) şi de 5% pentru conducătorii de subdiviziuni.

 

                                                                                                                                                 Anexa nr.01

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 07/-XXVI   din 27.09.2018

 

Categoria şi indemnizaţia de conducere

pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,

anul de studii 2018 - 1019

 

 

Codul instituţiei

Denumirea institutiei

Localitatea

Nr. elevi

Categoria institutiei

Indemnizaţia de condurece, în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

director

dir. adj.

Licee şi gimnazii cu un număr mai mare  de 91 elevi ponderaţi

1

1795

I.P. Liceul Teoretic "Dimitre Cantemir"

Cantemir

194

IV

25

15

2

1785

I.P. Liceul Teoretic "Nicolae  Mihai"

Ciobalaccia

366

III

30

20

3

1787

I.P. Gimnaziu "Valeriu Hanganu"

Cociulia

258

IV

20

15

4

1791

I.P. Gimnaziu "Vasile  Pârvan"

Gotesti

343

III

25

20

5

14652

I.P.Gimnaziu "Mihai  Eminescu"

Baimaclia

344

III

25

20

6

14653

I.P. Gimnaziu "I. Creangă"

Cania

224

IV

20

25

7

14654

I.P. Gimnaziu Capaclia

Capaclia

165

IV

20

15

8

1801

I.P. Gimnaziu "Nicolae Sulac"

Sadîc

171

IV

20

15

9

14655

I.P. Gimnaziu Cietu

Cîietu

144

IV

20

15

10

14648

I.P. Gimnaziu "Liubomir  Chiriac"

Antonesti

141

IV

20

15

11

1792

I.P. Gimnaziu Haragis

Haragîş

125

IV

20

15

12

1783

I.P. Gimnaziu "Nicolae Botgros"

Chioselia

158

IV

20

15

13

1800

I.P.Gimnaziul Porumbeşti

Porumbeşti

161

IV

20

15

14

1797

I.P. Gimnaziu "Mihai  Eminescu"

Cantemir

453

II

35

25

15

1798

I.P. Gimnaziu "Mihai Sadoveanu"

Hănăseni

338

III

25

20

16

1850

I.P. Gimnaziu „P. Wiszniowska”

Visniovca

188

IV

20

15

17

1847

I.P. Gimnaziu "Ion Cojocaru"

Ţiganca

224

IV

20

15

18

1845

I.P. Gimnaziu "Delta"

Tartaul

215

IV

20

15

19

1786

I.P.Gimnaziu "Ştefan cel Mare"

Cîrpesti

209

IV

20

15

20

1793

I.P. Gimnaziu Larguta

Larguta

216

IV

20

15

21

1794

I.P. Gimnaziu Lingura

Lingura

94

IV

20

15

22

1789

I.P.Gimnaziu Enichioi

Enichioi

153

IV

20

15

Gimnazii cu un număr mai mic de 91 elevi ponderaţi

23

1796

I.P.Gimnaziu "Alexandru  Puskin"

Cantemir

66

IV

20

15

24

1844

I.P. Gimnaziu "Ivan Vazov"

Stoianovca

53

IV

20

15

25

1788

I.P. Gimnaziu "Grigore Vieru"

Costangalia

96

IV

20

15

26

1782

I.P. Gimnaziu - grădiniţă"V. Curbet"

Tarancuta

82

IV

20

15

27

1784

I.P. Gimnaziu – grădiniţă Cîşla

Cîşla

74

IV

20

15

28

1799

I.P. Gimnaziul Plopi

Plopi

87

IV

20

15

Şcoli primare cu număr mai mic de 41 elevi ponderati

29

14650

I.P. Şcoala primară-gradiniţă Acui

Acui

17

VI

15

0

30

1846

I.P. Şcoala primară-gradiniţă Ghioltosu

Ghioltosu

29

VI

15

0

31

9713

Scoala Sportiva

 

710

V

15

10

32

9712

Centrul de Creatie

 

682

V

15

10

33

1774

Serviciul de Asistenţă Psiho Pedagogică

 

I

30

10

 

                 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

        Cu privire la aprobarea reţelei

de şcoli şi  clase/elevi  pentru anul de

studiu  2018-2019  în raionul Cantemir 

 

         În  temeiul art. 43 (2)  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006 şi Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014 , art. 51 p.6, în scopul aprobării reţelei de şcoli  şi clase/elevi din raion,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme  sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

     01 . Se ia act de nota informativă  privind aprobarea reţelei  de şcoli  şi  clase/elevi pentru anul de studiu  2018-2019, din raionul Cantemir (se anexează).

 

      02. Se  aprobă   reţeaua de şcoli  şi clase/elevi pentru anul de studiu 2018-2019 din raionul Cantemir, conform anexei  nr.01.

 

      03 Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  Direcţiei  Generale Învăţământ, consiliilor locale de nivel unu, altor persone  şi factori interesaţi,  publicului  în termen de 10 zile.

 

       04. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Anexa nr.01

                                                                                                                                 la decizia consiliului raional

nr. 07/    –XXVI din  27.09.2018

 

       

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la aprobarea  reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul

de  studiu 2018-2019  din raionul Cantemir

 

 

         Procesul educaţional se realizează în clase, conform normativelor stabilite de DGÎ, în baza standardelor educaţuionale de stat şi normativelor sanitaro – epidemiologice de stat. Numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă în instituţiile de învăţământ publice sunt propuse, în fiecare an, de administraţia instituţiei, în baza capacităţii de proiect a instituţiei şi a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administraţie şi propuse spre  aprobare Consiliului raional . Aceste date servesc drept bază pentru planificarea  instituţională, angajarea de personal, precum şi pentru elaborarea proiectului  bugetului.

Sistemul educaţional din raionul Cantemir în anul de studii 2018 – 2019 constituie:

·         42 instituţii de învăţământ preşcolar;

·         30 instituţii de învăţământ preuniversitar: 2 Licee Teoretice, 24 gimnazii, 2 gimnazii-grădiniţă,  2 şcoli primare-grădiniţe.

          Începând cu 1 septembrie 2018 funcționează IP Gimnaziul-grădiniță Cîșla, în baza deciziei  consiliului raional  nr. 08/21-XXVI din 07.12.2017” Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raionul Cantemir”

        

    În  conformitate cu art. 51 din   Codul Educaţiei  nr. 152 din 17.07.2014, Direcţia Generală Învăţământ în cadrul Consiliului de administrație a examinat  reţeaua de şcoli/clase/elevi pentru anul de studiu 2018 – 2019 şi propune Consiliului Raional spre aprobare,  conform anexei.

 

Şef - adjunct DGÎ Cantemir                                           Cechir Tatiana

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

    Cu privire la rezultatele anului de

 învăţământ 2017 – 2018

 

În temeiul art.43 (2)din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art 141 din Codul Educaţiei al Republii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 02/01-XXVI din 24.09.2015 “Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învăţământului în raionul Cantemir, pentru anii 2016 - 2020”, examinând raportul privind rezultatele anului de învăţământ 2017 – 2018, prezentat de Cechir Tatiana, şef -adjunct, DGÎ, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional   

D E C I D E

01.  Se ia act de Raportul  cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2017 – 2018, prezentat de către dna Cechir Tatiana, şef -adjunct, direcţia generală învăţământ (se anexează).

02. Direcţia Generală Învăţământ, pentru asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii în educaţie, pentru anul de studiu 2018 – 2019, în scopul diminuării cheltuielilor de întreținere și crearea unei structuri educaționale dimensionată eficient, în conformitate cu tendințele demografice, sociale și a unei infrastructuri, corespunzătoare standardelor actuale de calitate

-          va propune spre aprobare Consiliului raional proiecte de optimizare și restructurare a reţelei instituțiilor educaționale, a claselor de elevi/grupelor de copii;

-          va asigura instituţiile educaţionale cu cadre didactice calificate la toate disciplinele şcolare;

-          va asigura formarea eficientă a cadrelor didactice și manageriale conform Standardelor profesionale, va motiva cadrele didactice pentru asigurarea educației de calitate, instruirea cadrelor manageriale în scopul îmbunătățirii procesului de autoevaluare a școlii;

-          va asigura dezvoltarea la nivel instituțional a unor activități socio-educative integrate pentru elevii aflaţi în grupul de risc.

 

02.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă direcţiei sus vizate, altor factori şi persoane interesate, publicului, în termen de 10 zile.

 

03.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                          _______________________

 

              Avizat:                                                                            Ludmila Ţurcanu

  Secretar  al consiliului  raional                                             

 

  

   Elaborat: direcţia  generală  învăţământ

_________________Cechir Tatiana, şef-adjunct

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

           Cu privire la coordonarea devizului                                                                                             

de venituri  şi cheltuieli (business- planul)

IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2018

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotiirii sănătăţii nr. 411-XII1 din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă .medicală", examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" privind coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli şi (business-planul) pe anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate activităţi economico-financiare, comisiei consultative de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) a IMSP „Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2018 la venituri în sumă totală de 50 652,66 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 50 652,66 lei conform  anexei.

  02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) a IMSP „Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2018, dl. Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl. Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director IMSP
„Spitalul Raional Cantemir", dlui
Andrei Ciobanu , preşedintele raionului ori dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

  05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate învătămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                            _______________________

 

Avizat: Secretar  al consiliului  raional                                  ____________Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: IMSP Spital raional Cantemir

_______________      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

     Cu privire la Încetarea contractului individual

de muncă prin demisie cu  dl Negru Alexei,  şef, 

IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

 

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  art.85 , alin.41 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, cererii personale ,Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

01.   Se încetează  contractul individual de muncă prin demisie  cu dl Negru Alexei şef , IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  din data de  10.10.2018 .

 

02.   Se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional, să asigure expedierea deciziei date Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării acesteia.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dlui Negru Alexei  sub semnătură .

 

       04. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

             specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             _______________________

 

      Avizat:____________Ludmila Ţurcanu

  Secretar  al consiliului  raional                                             

 

 

Am luat cunoştinţă

 

_____________________Negru Alexei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă 1

la decizia consiliului raional

 nr.07/-XXVI din 27.09.2018

 

 

 

 

Notă informativă

cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie cu

dl Negru Alexei,  şef,  IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

 

     

   Domnul Negru Alexei , şef,  IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia la  data de 10 septembrie 2018 a înaintat cerere de demisie din funcţie ( cererea se anexează).

      Conform articolului 85 alin.  (41)  din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, se stipulează că,

(41) Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanţei), adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

             Reieşind din prevederile  normei juridice sus-enunţate, se propune acceptarea demisiei dlui Negru Alexei din funcţia de şef a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

 

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu


       

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

             Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de

 conducere  directorului şi directorului- adjunct

 a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or.Cantemir

 

 

                                                                                    

            În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006” Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, examinînd propunerea serviciului cultură şi turism privind stabiliarea indemnizaţiei de conducere a directorului şi a directorului- adjunct a Şcolii de Arte „V.Hanganu” din or. Cantemir şi avizele comisiei consultative de specialitate învăţământ, cultură, protecţie socială,sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consulative de specialitate activităţi economico-financiare, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

  01.Se stabileşte indemnizaţia de conducere a directorului şi a directorului-adjunct a Şcolii de Arte „V.Hanganu” din or.Cantemir conform anexei nr.01.

 

   02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa serviciului cultură şi turism, Şcolii de Arte „V.Hanagnu” din or.Cantemir, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere şi afişare pe panoul informativ.

 

   03.Controlul executări deciziei în cauză se pune în sarcina dlui I.Dimcea, vicepreşedintele al raionului.

 

 

        

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             _______________________

 

 Avizat: Secretar  al consiliului  raional                             ____________Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: serviciul cultură şi turism

        __________________ şef Toderici Sergiu

 Coordonat: direcţia finanţe

     ___________________ şef Veaceslav Cozma

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Anexa nr.01

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                             nr. 07/   -XXVI   din 27.09.2018

 

 

Condiţiile de salarizare pentru cadre didactice şi alte categorii

de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar.

 

Nr.

d/o

Instituţii şi presonalul apreciat

Categoria instituţiei

Cotele indeminzaţiei de conducere

Cotele indemnizaţiei stabilite %

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte “V.Hanganu”

(255 elevi)

IV

 

 

2.

Director

 

20%

20%

3.

Director-adjunct

 

15%

15%

 

 

 

 

Criteriile de raportare a instituţiilor bugetare la categorii de remunerare a conducătorilor  a directorului şi a directorului – adjunct

 a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or. Cantemir

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Date în reţea

Criteria apreciere

Categoria stabilită

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte “V.Hanganu”

255 elevi

201-300 elevi

IV

 

 

Secretar al consiluilui raional                                               Ludmila Ţurcanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/  –XXVI                                                                                            din  27.09.2018                                                                                or. Cantemir

 

          Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea

     copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”  pentru

     anul de studiu  2018-2019 achitată de părinţi

        

       În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 ,,pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16 – XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, examinînd  propunerea Serviciului Cultură şi Turism ,,cu privire al mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu” pentru anul de studiu 2018-2019 achitată de părinţi” avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional

 DECIDE:

01.    Se stabileşte taxa pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”, pentru anul de studiu 2018-2019  achitată de părinţi începând cu 01 septembrie 2018 după cum urmează:

-            Pian                           – 275 lei

-            Vioară                       – 275 lei

-            Aerofone                  – 275 lei

-            Acordeon                 – 275 lei

-            Artă plastică            – 245 lei

-            Coregrafie                – 245 lei

-            Artă teatrală            – 245 lei

02.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  înmânare, expediere, afişare pe stand şi publicarea pe site-ul consiliului raional.

03.    Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

04.    Control executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             _______________________

 

 Avizat:                                                                                Ludmila Ţurcanu

Secretar  al consiliului  raional   

 

Elaborat: serviciul cultură şi turism

        __________________ şef, Toderici Sergiu

 Coordonat: direcţia finanţe

     ___________________ şef, Veaceslav Cozma

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin