Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materiale sedinta din 28 iunie 2018(II)

Materiale sedinta din 28 iunie 2018(II) imprimare

23.06.2018     989 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.05/-XXVI                                                                                                             din 28.06.2018                                                                                                     

 

       Despe modificarea deciziei nr.02/10-XXVI din 22.03.2018

 “Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului

 pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personalului de

conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2018 şi acordarea  altor plăţi”     

 

                                                                                                                        

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06.07.2016  Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

 

01.Se  modifică decizia nr.02/10-XXVI din 22.03.2018” Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2018 şi acordarea  altor plăţi”  după cum urmează :

 

În pctul 01,  la rubrica Lucrul prin cumul  sintagma,,medic de familie” se substituie cu sintagma ,, medic-pediatru”.

 

02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

03.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

  

 

 Preşedintele şedinţei                                                           ______________________

 

   Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                               Ludmila Turcanu

 

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu____________

Secretar al consiliului raional

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.05/-XXVI                                                                                                             din 28.06.2018                                                                                                     

 

       Cu privire la aprobarea salariului de funcţie a

 personalului de conducere ale  Instituţiilor Medico-Sanitare

 Publice  din raionul Cantemir de la 01.04.2018

                                                                                                                        

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.301 din 04.04.2018 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06.07.2016  Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală,  demersurilor conducătorilor Instituţiile Medico-Snitare Publice din raionul Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

01.Se aprobă salariul personalului de conducere  ale  Instituţiilor Medico-Snitare Publice din raionul Cantemir , de la data de 01.04.2018 conform anexei nr.1,2,3.

02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, conducătorilor Instituţiilor Medico-Snitare Publice din raionul Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

03.Controlul executării deciziei se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                           ______________________

   

 Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                               Ludmila Turcanu

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu____________

Secretar al consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                nr05/-XXVI din 28.06.2018

 

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir

Funcția

Salariul de funcție de la 01.04.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță%

Munca prin cumul

Director

9890 lei

50

x

Vicedirector medical

8850 lei

50

0,25

Contabil şef

7290 lei

50

x

Şef serviciu economic-financiar

7290lei

50

x

 

 

 

Anexa nr.02

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                nr05/-XXVI din 28.06.2018

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate  Cantemir:

Funcția

Salariul de funcție de la 01.04.2018

Șef  Centrul de Sănătate

9370 lei

Şef serviciu economic

6770 lei

Contabil-şef

6770 lei

 

 

 

Anexa nr.03

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                nr05/-XXVI din 28.06.2018

 

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia

Funcția

Salariul de funcție de la 01.04.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță%

Munca prin cumul

Medic de familie

Şef CS Ciobalaccia

7290 lei

x

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                                                  din 28.06.2018

or. Cantemir

                                                                                                     

            Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

sărbătorii  "Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2018

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional


DECIDE:


     01.Se stabileşte că sărbătoarea  „
Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2018  în raionul Cantemir se va desfăşura în perioada octombrie-noiembrie  2018.

 

     02.Se  aprobă: 

 

      02.01.Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului în cadrul sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2018 în raionul Cantemir  (anexa nr.01).

 

      02.02.Devizul de cheltuieli  în  sumă  de 130.000 (una sută treizeci mii) lei, pentru organizarea şi  desfăşurarea  sărbătorii „"Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2018 (anexa nr.02).

 

       02.03. Programul sărbătorii „Ziua Recoltei” , ediţia anului 2018 (anexa nr.03).

 

03.Se permite grupului de lucru să opereze modificări  la Regulament,inclusiv,  a condiţiilor concursurilor, a perioadei de desfăşurare , a devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii  Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2018  în raionul Cantemir  cu respectarea sumei  integrale aprobate.

 

     04.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Bazelevici Anatolie , vicepreşedinte al raionului Cantemir şi a  comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

                                                                            

 

Preşedintele  şedinţei                                                                       ______________________

 

  

Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat: Larisa Vîlcu,_________________

Şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare

 

Coordonat:Veaceslav Cozma ,_________________

şef direcţie  finanţe

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Anexa nr.01

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr. 05/-XXVI  din 28.06.2018

 

REGULAMENTUL

cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii  "Ziua recoltei”, ediţia din anul 2018

 

01.Dispoziţii   generale

01.01.  Concursurile în cadrul sărbătorii "Ziua recoltei, ediţia anului 2018” este organizat de către Consiliul Raional  Cantemir între agenţii economici care activează în sectorul agrar al raionului și  are menirea de a stimula obţinerea indicilor înalţi la  recoltarea culturilor agricole, strugurilor  de către   întreprinderile  prelucrătoare de struguri, de a ridica cultura consumului vinurilor autohtone, calitatea acestui produs; conservarea, perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor populare.

02.Organizarea concursurilor

02.01. Pentru desfăşurarea concursurilor se instituie grupul de lucru al concursurilor.

02.02.01.Componenţa nominală a grupului de lucru se aprobă  prin dispoziţia preşedintelui   raionului Cantemir. În componenţa acestuia se includ, de regulă, preşedintele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului a Consiliului Raional Cantemir, vicepreşedintele raionului care coordonează domeniul agroalimentar, şeful Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare, preşedintele organizației teritoriale a sindicatelor din agricultură şi alimentaţie, conducători a direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir şi serviciilor desconcentrate în teritoriu, consilieri raionali, reprezentaţi mass-media din raion. În activitatea sa, grupul de lucru poate antrena specialiști a direcțiilor, secțiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir în scopul efectuării acțiunilor organizatorice, acumulării, analizei și verificării datelor.

02.01.02.Grupul de lucru aprobă planul şi termenul de desfăşurare a concursurilor, determină învingătorii şi adoptă hotărîri asupra obiecţiilor şi reclamaţiilor parvenite în procesul pregătirii şi desfăşurării concursului.

03.Clasificarea participanţilor la concursuri

03.01.Concursurile se desfăşoară între producători agricoli, care dispun  de plantaţii de viţă de vie, plantaţii pomicole,culturi legumicole,culturi de cîmp,crescători de animale şi păsări,  întreprinderile de procesare, primăriile raionului, asociaţii obşteşti şi mecanizatori.

03.01.01.Întreprinderi cu profil agricol.

03.01.02.Întreptinderi de vinificaţie.

03.01.03.Întreptinderi de procesare/panificație.

03.01.04.Comunitate-gospodar.

03.01.05. Mecanizatori (combainer, tractorist/ conducător auto).

03.01.06. Cea mai  originală prezentare.

03.01.07. Pentru participarea activă-promivarea produselor tradiționale, vin de casa/țărănesc,

                   obiecte de artizanat.

 

04.Condiţiile concursurilor

04.01.Desemnarea învingătorilor concursului se va efectua ținînd cont de următoarele criterii:

04.01.01.Cea mai bun antreprenor al anului 2018:

·       roada medie la ha; 

·       contribuţii la bugetul public naţional;

·       numărul efectiv de  angajaţi;    

·       volumul vînzărilor;

·       suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

·       volumul investiţiilor.

04.01.02.Cea mai bună întreptindere cu profil agricol( trei categorii ):

·        roada medie la ha; 

·        contribuţii la bugetul public naţioal;

·        numărul efectiv de  angajaţi;    

·        volumul vînzărilor;

·        suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

·        volumul investiţiilor.

04.01.03.Cel mai bun mecanizator  al anului:

·         suprafața recoltată;

·         cantitatea transportată.

04.01.04.Cea mai bună întreptindere de  vinificaţie:

·        contribuţii la bugetul public naţional;

·        numărul efectiv de  angajaţi;

·        volumul vînzărilor;

·        volumul investiţiilor.

·        Promovare-tîrguri/expoziții naționale și internaționale

04.01.05.Cea mai  bună  întreprindere procesare/panificație

·        contribuţii la bugetul public naţional;

·        numărul efectiv de  angajaţi;

·        volumul vînzărilor;

·        volumul investiţiilor.

04.01.06.Cea mai bună   comunitate:

·         prezentare (casa mare, bucătărie tradiţională,obiecte de artizanat şi tradiţii, port popular...);                                                                                                                                                                                                                                         

·         numărul de participanți/agenți economici,

·         numărul de colective participante;   

·         artistism;

·         originalitate.

 

05.Premierea învingătorilor concursurilor

 

05.01.Învingătorii concursurilor vor fi menţionaţi cu diplome, cadouri de preţ şi premii băneşti după cum urmează:

 

05.01.01.Premiul mare- cel mai bun antreprenor al anului 2018 - diplomă de onoare şi  

 premiu bănesc în sumă de -10000  lei.

 

05.01.02 Cea mai  bună întreptindere agricola (de la 10 pina la 100 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 –  2000 lei;

locul   2  -  1500 lei;

locul   3  -   1000 lei.

 

05.01.03.Cea mai  bună întreptindere  agricola  ( de la 101 pina la 500 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 3500 lei;

locul   2  - 3000 lei;

locul   3  - 2500 lei.

 

 05.01.04 Cea mai  bună întreptindere  agricola  (de la 501)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4500 lei;

locul   2  - 4000 lei;

locul   3  - 3500 lei.

05.01.05.Cel  mai bun mecanizator al anului - diplomă de onoare şi cadou de preţ:

Şase menţiuni, valoare totală- 3200 lei.

Cel mai bun mecanizator al anului (combainer)

locul   1 – 800 lei;

locul   2  - 500 lei;

locul   3  - 300 lei.

Cel mai bun mecanizator al anului (transportator)

locul   1 – 800 lei;

locul   2  - 500 lei;

locul   3  - 300 lei.

05.01.06.Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4500 lei;

locul   2  - 3000 lei;

locul   3  - 2500 lei.

05.01.07.Cea mai  bună  întreprindere procesare/panificație - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 –  2000 lei;

locul   2  -  1500 lei;

                      locul   3  -  1000 lei

05.01.08.Cea mai  bună prezentare a comunităţii - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 -  3000 lei;
locul   2  - 2500 lei;
locul   3  - 2000 lei

05.01.09.Cea mai  originală prezentare - diplomă de onoare şi cadou de preţ în valoare de pină la - 3500 lei.

 

05.01.10.Premii  băneşti pentru participarea activă.

                                  

 06. Comisia pentru evaluarea concursurilor

  01.Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al raionului;

  02.Larisa Vîlcu, şef , direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  03. Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional;

  04. Diana Rotaru , specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  05. Vladimir, Berlinschii, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  06. Raisa Guțanu, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  07. Nicolae Roman, specialist principal

  08. Valeriu Toderici, șef serviciu relații funciare, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  09. Victoria Balan, șef serviciu administrație publică;

  10. Elena Zaeţ, secretar,dactilograf, aparatul preşedintelui raionului;

  11.  Marina  Caradjova,contabil-şef, aparatul preşedintelui raionului;

  12.  Dumitru Munteanu, inspector, Inspecţia Muncii, filiala Cantemir;

  13.  Olga Arabadji, şef secţie statistică.

 

 

07.Finanţarea  concursului

   07.01. Concursul este finanțat în limitele devizului de cheltuieli aprobat din inst. 14707, Kd eco 222990,339110,222990,281900,331110.

    07.02. Mijloacele financiare destinate desfăşurării concursului pot fi folosite numai în conformitate cu condiţiile prezentului regulament şi devizului de cheltuieli preconizat pentru desfăşurarea concursului.

   07.03. Se permite grupului de lucru/Comisiei pentru evaluarea concursurilor să opereze modificări  la Regulament, inclusiv, a condiţiilor concursurilor , a perioadei de organizare,a devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2018 în raionul Cantemir  cu respectarea sumei  integrale aprobate.

   07.04. Controlul asupra  cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului este exercitat de către Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului a Consiliului Raional Cantemir și  direcţia finanţe a Consiliului Raional Cantemir.

08.  Dispoziţii   finale

8.1.Totalurile se vor efectua   în a I –II decadă a lunii octombrie 2018.

 

Şef  direcţie agricultură,

economie şi relaţii funciare                                                 Larisa Vîlcu

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.02
la Regulamentul cu privire la organizarea şi

desfăşurarea sărbătorii ”Ziua recoltei” ediţia anului 2018
                                                                                 (decizia  Consiliului Raional Cantemir
                                                                                  nr. 05/-XXVI din 28.06.2018)

 

           

Lista concursurilor

 

01.Premiul Mare „ Cel mai bun antreprenor al anului 2018”.

 

02.„Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol”.

 

03.„Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie”.

 

04.„Cea mai  bună  întreprindere de  procesare/panificație”.

 

05.„Cel mai bun mecanizator”.

 

06.„Cea mai  bună prezentare a comunităţii”.

 

07.„Cea mai  originală prezentare”.

 

08. „Pentru participarea activă”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Anexa nr.03

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr. 05/-XXVI din 28.06.2018

 

 

Devizul de cheltueli pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii

"Ziua recoltei, ediţia anului 2018” din _____________  octombrie  anul  2018

 

 

1. Cadouri de preţ şi premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori                        -    93000 lei                                                                                                                

2.  Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

plicurilor, consumabile, amenajarea scenei şi pavilioanelor,

Confecţionarea emblemei sărbătorii , banere ş.a.)                                                          -12000 lei
                                                                                                      

3. Cheltuieli  transport                                                                                                                - 4000 lei 

                   
4. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)                            -21000 lei  

                                           
                                                                                                                                    Total :       130.000 lei                                                    
         

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.04
la decizia  Consiliului Raional Cantemir
                                                                                  nr.05/-XXVI   din  28.06.2018

 

Programul sărbătorii  "Ziua recoltei,ediţia anului 2018”

din ___________    octombrie  2018.

Data desfăşurării:      octombrie  2018

 

Locul desfăşurării:   Piaţa Independenţei or. Cantemir

 

07:30 – 09:30   Sosirea participanţilor la sărbătoare şi amenajarea expoziţiilor.

09:30 – 10:00   Inaugurarea Oficială a Sărbătorii "Ziua recoltei, ediţia anului 2018”.

10:00 – 12:00 Vizitarea pavilioanelor şi standurilor expoziţionale de către oaspeţii de onoare şi comisiile

                        respective. Lucrul comisiilor şi totalizarea concursurilor.

 

12:00 – 13:00     Ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor concursurilor. 

13:00 – 14:30     Spectacolul muzical – coreografic. Hora de sărbătoare

  ..............            Recepţie

Şef  direcţie agricultură,

economie şi relaţii funciare                                                 Larisa Vîlcu

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  Anexă

                                                                                                                                                    la decizia nr.05 /  -XXVIdin  28.06.2018 a

                                                                                                                                                       Consiliului raional Cantemir  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       APROBAT:____________________

                                                                                                                                                       Andrei Ciobanu, preşedintele raionului                                       

Planul  anual de acţiuni

al aparatului preşedintelui raionului pentru semestrul II al  anului  2018

 

Obiectivul nr.1 Implementarea  Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru

                                                                                                                  perioada 2016-2020  .                                                                                         

 

Nr.or

 

ACŢIUNI  ŞI  SUBACŢÂIUNI

INDICATORI DE PRODUS/REZULTAT

TERMEN  DE REALIZARE

RESPONSABIL

(subdiviziune/ funcţionar public)

1.1.1

Organizarea licitaţiei publice de selectare a antreprenorului pentru executarea lucrărilor la  construcţia IP Scoala sportivă.

Procedură organizată conform prevederilor legislaţiei. Antreprenor selectat.Contract de executare a lucrărilor semnat.

August-septembrie 2018

Preşedintele raionului

DGÎ;

DCGCDRL

 

1.1.2

Consolidarea şi restabilirea pereţilor portanţi ai apartamentelor nr:01,02,05,06,09,10,13,14,17,18 din or.Cantemir , str. Trandafirilor nr.12(proprietate privată a raionului) care au fost deteriorate în rezultatul deflagraţiei de gaze naturale .

Licitaţie publică de selectare a antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor organizată.

Contractarea şi monitorizarea lucrărilor.

Proceduri de transmitere a lucrărilor finalizate .

Noiembrie –decembrie 2018

Preşedintele raionului

DCGCDRL

 

1.2

Coordonarea  activităţii  subdiviziunilor Consiliului în anul 2018, semestrial şi lunar cu obiectivele Planului de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pe anul 2018.

Plan de acţiuni prezentat şi coordonat în termen,

Obiective   strategice sectoriale reale şi măsurabile (cantitativ şi calitativ) incluse  în planul de acţiuni al aparatului preşedintelui raionului şi a fiecărei subdiviziuni a consiliului.

La data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare,

semestrial, anual.

Vicepreşedinţii raionului pe domeniile de activitate stabilite;

Secretarul consiliului;

şefii subdiviziunilor consiliului, subdiviziunile aparatului preşedintelui;

1.2.1

Monitorizarea executării Programului şi Planului de acţiuni privind dezvoltarea socio-economică a raionului în anul 2018.

Raportul privind realizarea Planului de acţiuni privind dezvoltarea socio-economică a raionului pe anul 2018 prezentat Consiliului raional în şedinţa ordinară in trim.I, 2019.

Semestrul  II 2018

Conform termenelor stabilite în deciza consiliului.

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionuluiu;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului rational şI subdiviziunile aparatului preşedintelui, funcţionarii publici.

1.2.2

Planificarea lunară a activităţii aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului şi monitorizarea săptămînală a acţiunilor realizate.

Plan lunar, coordonat de vicepreşedinţii raionului şi aprobat de preşedintele raionului.

Şedinţe de planificare organizate şi desfăşurate.

Procentul realizat al acţiunilor.

Săptămînal;

La data de 25 a lunii pentru fiecare lună premărgătoare.

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionuluiu;

Secretarul consiliului Serviciul administraţie public, Şefii subdiviziunilor consiliului

Obiectivul nr.2                      Remedierea performanţelor managerial  ale APL de nivelul II

2.1

 

 

 

Realizarea cursurilor de instruire de către  funcţionarii publici din cadrul APL in domeniul managementului strategic şi a managementului prin obiective

 

Parteneriate realizate pentru instruire.

Funcţionari publici instruiţi

2018

 

 

 

Preşedintele raionului:

A.Ciobanu, vicepreşedintele raionului,

Şefii de  direcţie, servicii, serviciu DLR al DCGCDLR.

2.2

 

Organizarea schimbului de experienţă și vizitelor de lucru cu APL-urile de peste hotarele țării

Vizite realizate şi experienţă de bune practici preluată.

Iulie-

decembrie, 2018

 

vicepreşedintele raionului,

Şef direcţie DCGCDLR.

 

2.3

Instruirea funcţţonarilor publici în scrierea, execuţia şi gestionarea proiectelor investiţionale.

Participanţi la instruire delegaţi.

Funcţionari publici instruiţi

Iulie-

decembrie, 2018

 

Vicepreşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.4

Instruirea funcţţonarilor publici

în domeniul achizițiilor publice.

Participanţi la instruire.

Funcţionari publici instruiţi

Iulie-

decembrie, 2018

 

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.5

Instruirea funcționarilor publici și aleșilor locali în domeniul PR-ului public și actului decizional

Participanţi la instruire delegaţi.

Funcţionari publici instruiţi

Iulie-

decembrie, 2018

 

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.6

Instruirea agenţilor economici, societăşii civile și APL în domeniul guvernării participative locale

Parteneriate realizate

Participanţi la instruire

Iulie-

decembrie, 2018

 

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţie, servicii,

2.7

Îmbunătăţirea formatului paginii Web a Consiliului raional

Compartimente şi conţinut revizuiit şi modificat a paginii Web

Iulie 2018

Preşedintele raionului,

 

2.8

Analiza activităţii comisiilor create de către autorităţile raionului.

Proceduri şi rezultate vizibile raportaţe la calitatea procesului de management al resurselor umane.

Rapoarte prezentare şi calitatea conţinutului relatat.

Lunar, semestrial, anual.

Preşedintele raionului,

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului raional;

 

2.9

Organizarea şi desfăşurarea inventarierii bunurilor instituţiilor publice  şi evaluarea eficienţei administrării şi gestionării acestora de către conducători.

Proceduri de inventariere desfăşurate;

Acte de inventariere semnate;

Raporte de audit al instituţiilor publice  prezentate Consiliului raional

Semestrial, anual.

Preşedintele raionului, conducătorii instituţiilor publice din raion.

 

Obiectivul  nr.3 Executarea bugetului raionului pe anul 2017 şi planificarea bugetului  pe anul 2018

 

3.1

Analiza nivelului de executare a bugetului raionului la partea de venituri şi la partea de cheltuieli în anul 2018.

Elaborarea proiectului prognozei bugetului semestrial şi  anual pentru  2019 şi proiectului bugetului raionului pe anul 2019  bazat pe indicatori de performanţă de produs/rezultat.

Rapoarte financiare elaborate şi prezentate autorităţilor publice ale raionului şi publicate pe pagina web a consiliului raional

Raport privind execuţia bugetului raionului

Notă informativă şi proiect de decizie cu anexe la aprobarea bugetului pe anul 2018.

Pentru şase luni-septembrie, nouă luni –noiembrie 2018.Anual.

 

 

Preşedintele raionului;

Ordonatorii principali de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.1

Consultarea ordonatorilor principali de buget, a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional, a contabililor şefi pe proiectul prognozei bugetului pentru anul 2019.  

Consultarea publică a proiectelor, planurilor, rapoartelor bugetare.

Proiectul prognozei bugetului pe anul 2019, proiectele, planurile şi rapoartele  bugetare  publicate  pe pagina web a consiliului. Numărul proiectelor de acte  consultate şi formele de consultare aplicate.

Numărul sintezelor privind rezultatele consultărilor publice plasată pe pagina web pînă la aprobarea actului.

 

septembrie, noiembrie 2018

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei.

Preşedintele raionului

Ordonatorii secundari de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.2

Coordonarea proiectului prognozei bugetului anual şi semestrial   la Ministerul Finanţelor.

Proiectul prognozei bugetului raional anual şi  semestrial coordonat de MF.

Buget pe anul 2018 balanţat conform normelor echilibrului bugetar.

Iulie 2018;

Noiembrie 2018

Preşedintele raionului;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.3

Monitorizarea executării bugetului raionului pe anul 2018.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei comisiei pentru  restanţieri şi evaziuni fiscale

Raportul privind nivelul executării bugetului raionului lunar prezentat preşedintelui şi semestrial, pe nouă luni şi anual prezentat consiliului rational.Bugetul raionului executat la 100%.

Lunar;

Semestrial;

Pe nouă luni;

Anual.

Preşedintele raionului;

Ordonatorii principali de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

Comisia pentru  restanţieri şi evaziuni fiscale

Obiectivul  nr.4 Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de 

                            autorităţile raionului.

4.1

Publicarea în termen a  actelor aprobate/emise de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II din raionul Cantemir în Registrul de stat a actelor locale.

Actele emise/adoptate de către autorităţile publice locale care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice din raionul Cantemir) vor fi publicate în Registrul de stat a actelor locale.

Procent realizat.

.

În termen de cinci zile de la adoptare/emiterea actelui.

 

Secretarul Consiliului raional;

Şef serviciu AP;

Specialistul principal

4.2

Publicarea pe pagina web a autorităţii  publice locale de nivelul II a  proiectelor, planurilor şi rapoartelor cu impact economic, social, de mediu.

Anunţul publicate/plasate/expediate/

afişate referitor la desfăşurarea şedinţei publice.

Anunţuri publicate/plasate/expediate/

afişate pentru consultare a proiectelor de acte normative şi administrative  care pot avea impact social, economic, de mediu .

Numărul subiectelor consultate, expuse pe pagina web a autorităţii publice în termenii prevăzuţi  de Regulament şi de Lege.

Procentul realizat pe fiecare domeniu.Rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decisional publicat pe pagina web

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, plasarea anunţul pe pagina web oficială, expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, afişat la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau difuzat în mass-media sau locală, după caz.

 

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici.

 

4.3

Respectarea accesului la informaţii de interes public.

Numărul de solicitări de acces la informaţii oferite/transmise anual.Numărul de refuzuri la acces la informaţii. Numărul de contestaţii depuse anual în instaţa de judecată împotriva refuzului. Numărul de hotărîri adoptate annual de instanţele de judecată privind obligaţia de a oferi informaţii solicitate.

La solicitare şi conform termenilor legali

Preşedintele raionului;

Secretarul consiliului;

 

4.4

Consultări publice planificate, organizate şi desfăşurate a proiectelor de decizii  supuse consultărilor publice conform deciziei Consiliului.

Numărul de întruniri planificate, organizate şi desfăşurate.

Procentul realizat pentru fiecare domeniu şi pentru fiecare funcţionar.

Numărul  total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului

Numărul de proiecte de decizii adoptate de Consiliul cu participarera cetăţenilor în procesul de consultare.

 % realizat.

Numărul de interesate care au  participat la şedinţele publice .

Conform Regulilor interne de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor aprobate la 11.02.2016 prin decizia nr.01/37-XXVI

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici,

Subdiviziunea autor a proiectului de decizie.

4.5

Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public a UAT de nivelul II a instituţiilor publice şi a asistenţei externe. 

Informaţia despre gestionarea patrimoniului public a UAT şi a bunurilor instituţiilor publice cît şi a surselor asistenţei externe publicată pe pagena web a Consiliului rational.

Lunar, anual

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici,

4.6

Publicarea pe pagina web a autorităţii publice locale de nivelul II a  anunţurilor şi rezultatelor concursurilor de ocupare a funcţiilor publice vacante

Numărul de anunţuri plasate. Rapoarte despre zezultatele concursurilor publicate şi organizate.

 

Cu cel puţin 20 zile calendaristice pînă la concurs.

În termen de trei zile de la data desfăşurării şedinţei comisiei de concurs.

Specialistul principal, resurse umane şi şefii de direcţii, serviciu.

4.7

Monitorizarea realizarii activităţilor privind transparenţa în procesul decizional a activităţii consiliului, a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului.

Rapoarte întocmite şi prezentate public anual la şedinţa  consiliului raional 

Semestrial,

anual 2018

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici.

4.8

Gestionarea transparentă şi responsabilă a surselor financiare în domeniul asistenţei sociale a populaţiei, achiziţiilor publice.

Rapoarte întocmite şi prezentate public pe pagina web a consiliului raional.

Lunar, anual

DASPF

Specialistul principal responsabil de achiziţii publice

Obiectivul  nr.5 Îmbunătăţirea sistemului de management al resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului raional

5.1

Respectarea procedurilor legale  de recrutare, selectare, angajare a specialiştilor în condiţii transparente pe bază de merit şi de integritate profesională.

Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer, numărul cazierelor de integritate solicitate la amgajare.

Numărul declaraţiilor de avere şi venit  depuse în termen 

Conform termenilor stabiliţi în legislaţie

Preşedintele raionului şefii subdiviziunilor consiliului;

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice.

Specialistul principal responsabil de resurse umane.

5.2

Respectarea regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului.

Numărul conflictelor de interese declarate şi soluţionate în cadrul instituţiei.

Fiecare situaţie  identificată pe parcursul  anului 2018

Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, şefii subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelu;

5.3

Monitorizareaşi respectării normelor de etică şi deontologie.

Raport prezentat  prezedintelui raionului.

decembrie 2018

Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, şefii subdiviziunilor consiliului raional şi subdiviziunea aparatului preşedintelu;

5.4

Evaluarea şi aprecierea obiectivă a nivelului  intensităţii muncii fiecărui funcţionar public şi persoanei cu statut de demnitate publică.

Raport de analiză a rezultatelor obţinute la realizarea indicatorilor cheie de performanţă.

lunar, anual.

Preşedintele raionului Şefii subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelu raionului

 

Obiectivul  nr.6  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional şi preşedintele raionului , consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni.

6.1

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionului şi sferei sociale către sezonul rece 2018-2019.

Septembrie 2018

vicepreşedintele raionului,

 

6.2

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Despre aprobarea bugetului raionului în prima şi a doua lectură pentru anul 2019

Decembrie 2018

Preşedintele raionului

6.3

Şedinţa operativă pentru planificarea acţiunilor săptămânale.

Sarcini realizate% realizat

Fiecare zi de luni,  

ora 9-00

Preşedintele raionului

Funcţionarii publici

6.4

Întrunirea conducerii raionului cu şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate

Nr. participanţi şi invitaţi

Prima zi de luni

a fiecărei luni ora 09

Preşedintele raionului

6.5

Întrunirea reprezentantului Guvernului RM cu conducerea raionului şi conducătorii serviciilor desconcentrate ,cetăţeni

Nr. Participanţi şi invitaţi, Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat

A treia zi de marţi

 a fiecărei luni ora 10-00

Preşedintele raionului

5.6

Zi de audienţă a cetăţenilor

Nr. Cetăţeni primiţi în audienţă, nr. problemelor soluţionate, % realizat

Fiecare zi de luni, orele

 14-19-00

Preşedintele raionului Vicepreşedinţii raionului, specialistul

6.7

Organizarea şi desfăşurarea zilei primarului după o anumită agendă perfectată conform unei tematici planificate

nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi

Calitatea prezentării conţinutului

Trimestrial .

Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional;

Şef serviciu AP

6.8

Organizarea şi desfăşurarea zilei secretarului după o agendă perfectată conform tematicii planificate

nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi

Calitatea prezentării conţinutului

Trimestrial

Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional;

Şef serviciu AP

6.9

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor raionale  :  de pregătire a obiectelor de menire social-culturală şi economiei raionului către sezonul rece 2017.

Planul de activitate. Pprobleme abordate şi soluţionate,% realizat, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Nu mai rar de

odată pe lună

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii,

Funcţionarii publici membri ai comisiei.

6.10

comisia pentru situaţii excepţionale

Planul de activitate.

Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat

Trimestrial,

după caz şi necesitate

Preşedintele raionului,

Comisia respectivă,

Funcţionarii publici,

6.11

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din aparatul preşedintelui raionului

Recrutarea, selectarea respectarea regulamentului.

Nr.şedinţe planificate şi desfăşurate.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

6.12

 Comisia de evaluare a funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui raionului

Recrutarea, selectarea respectarea regulamentului., aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei Nr.şedinţe planificate şi desfăşurate.

Semestrial, anual,

după caz şi necesitate

Preşedintele raionului,

Comisia respectivă

Funcţionarii publici,

6.13

Comisia pentru monitorizarea procesului de achiziţie  a grâului alimentar şi asigurarea necesităţilor populaţiei cu pâine

Planul de activitate.

Măsurile întreprinse şi organizarea procesului de achiziţionare la necesităţile populaţiei, %realizat.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

6.14

Comisia de privatizare a fondului de locuinţe

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a termenilor legali.

Conform termenului de examinare a cererilor

Preşedintele raionului

6.15

Comisia de concurs pentru achiziţii publice

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a termenilor legali.

Conform termenelor şi

documentelor prezentate

Preşedintele raionului

6.16

Comisia Eextraordinară de Sănătate Publică

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

6.17

Comisia pentru combaterea traficului ilicit de pasageri şi mărfuri

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al  comisiei

Preşedintele raionului,

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă

6.18

Comisia pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.19

Comisia de recepţionare , distribuire şi repartizare a ajutoarelor umanitare

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a regulamentului, nr. de beneficiari, nr. de tranşe, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.20

Comisia raională pentru organizarea transportului rutier.

Planul de activitate. Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemelor.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.21

Comisia pentru încorporare

Planul de activitate.

% realizat la nr. de recruţi planificaţi, măsuri întreprinse.

Conform graficului Centrului Militar

Peşedintele raionului

Comisia respectivă,

Vicepreşedintele raionului.

6.22

Comisia pentru susţinerea dialogului social

Planul de activitate.

Nr.şedinţe, subiecte abordate, soluţii oferite, măsuri întreprinse raportat la numărul de probleme, solicitări parvenite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

Comisia respectivă

Funcţionarii publici

6.23

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei

Planul de activitate.

Nr.şedinţe nr. de beneficiari, respectarea procedurii, Raport prezentat în termen, aportul personal al funcţionarilor la pregătirea materialelor pentru şedinţă şi după

Conform programului de activitate

Preşedintele raionului

Funcţionarii publici

6.24

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate

Planificate şedinţe.

Nr. şedinţe organizate şi desfăşurate raportat la nr. şedinţelor planificate, aportul personal al funcţionarilor la pregătirea materialelor pentru şedinţă.

Trimestrial, la necesitate

Preşedintele raionului,

Secretarul consiliului raional,

serviciul administraţie publică,

 

6.25

Organizarea şi desfăşurarea Referendumului republican

Desemnarea în termen a reprezentanţilor APL în consiliile electorale de circumscripţie,dotarea secţiilor de votare cu cele necesare,

 

Conform planului calendaristic de organizare şi desfăşurare a referendumului

Preşedintele raionului,

Secretarul consiliului raional,

serviciul administraţie publică,

 

6.26

Pregătirea şi prezentarea copiilor dispoziţiilor preşedintelui raionului cu caracter normativ şi cu caracter individual Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat  pentru asigurarea controlului legalităţii acestora

Prezentate în termen,  cu depăşirea termenului, % realizat

săptămînal

Preşedintele raionului

Specialistul principal

 

6.27

Pregătirea,  perfectarea şi prezentarea  copiilor deciziilor Consiliului Raional şi a procesului-verbal  al şedinţelor acestuia Oficiului Teritorial Cahul  al Cancelariei de Stat   pentru asigurarea  controlului legalităţii acestora

Prezentate în termen,  cu depăşirea termenului, % realizat

10 zile ,

15 zile de la şedinţa consiliului raional

Preşedintele raionului

Secretarul consiliului raional.

 

6.28

Verificarea , înregistrarea şi asigurarea legalităţii  dispoziţiilor  cu caracter normativ şi individual  emise de preşedintele raionului

Nr. de sesizări raportat la nr. dispoziţii prezentate.

Gravitatea consecinţelor estimate în sume băneşti, şi impact asupra domeniului / serviciului în cauză.

La cinci zile

Preşedintele raionului,

specialistul principal.

Obiectivul  nr. 7 Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive pentru tineret

7.1

Campionatul raional la  fotbal

Planificare, organizare

Număr de echipe participante;

Calitatea organizării,procent realizat

Iunie-noiembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.1.2

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Diplome decernate şi cupe oferite.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

7.2

Turneul Internaţional la turism pedestru în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos”

7.1.2-------//---------//-----------//

Iulie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.3

Super -Cupa ,,Consiliului raional la fotbal”

7.1.2-------//---------//-----------//

31 august (finala)

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.4

Finala  cupa ,,Consiliului raional la fotbal”, ediţia a VII-a.

7.1.2-------//---------//-----------//

31 august

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.5

Festivalul Republican de Şah şi Joc de dame, competiţii republicane

7.1.2-------//---------//-----------//

Septembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.6

Turneul raional la volei dotat cu cupa ,,Consiliului raional” ediţia VI-a

7.1.2-------//---------//-----------//

22.11.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.8

Cupa Preşedintelui raionului la tennis de masă

7.1.2-------//---------//-----------//

30.11.201

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.9

Turneul raional la baschet dotat cu cupa ,,Consiliului raional” ediţia VI-a

Turneu organizat.

20.12.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.10

Gala Sportului

7.1.2-------//---------//-----------//

25.12.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

Obiectivul  nr.8 Organizarea şi desfăşurarea  sărbătorilor naţionale, tradiţionale

8.1

 Festivitate solemnă  dedicată sărbătorilor naţionale, ,,Ziua Republicii” şi ,,Limba Noastră”

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat la suma de  lei.

Activitate planificată, organizate şi desfăşuurate

Documente confirmative prezentate în contabilitate

27.08.2018

31.08.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

8.2

 Ziua cunoştinţelor

Activităţi planificate, organizate şi desfăşurate

1 septembrie

,vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

     8.3     

Ziua Internaţională a oamenilor în etate

Alocarea de surse financiare.Facturi prezentate în contabilitate

1 octombrie

,vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.4

Concursuri organizate cu prilejul Zilei  Internaţionale a Tineretului:

,,Crizantema Albă”-concurs de muzică uşoară;

,,Tineri şi dotaţi”-concurs de intelegenţă.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat la suma de  lei.

Activitate planificată, organizate şi desfăşuurate

Documente confirmative prezentate în contabilitate

Noiembrie  2018

Specialistul principal

8.4.1

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Diplome decernate.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

8.5

Discotecă, concurs organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Studenţilor

------//---------//-----------//

Noiembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

8.5.1

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

8.6

Ziua Internaţional a persoanelor cu dezabilităţi

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

3 decembrie 2018

vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.6.1

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

8.7

    Anul nou

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

decembrie

,vicepreşedintele raionului.

Serviciul Cultură şi Turism

Specialistul principal.

8.7.1

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

             

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                    Victoria Balan

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

DECIZIE

 

nr.05/-XXVI                                                                      din 28.06. 2018

 

                                                           or.Cantemir

Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

Sărbătorii "Spicul de Aur” ,ediţia anului 2018 

 

           În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional Cantemir    

                                                             

DECIDE:

 

01.  Se stabileşte că organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii ,,Spicul de Aur ”, ediţia  anului  2018 în raionul Cantemir va avea loc  în perioada iulie- august 2018.

 

02.Se  aprobă:

02.1. Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii "Spicul de Aur”ediţia anului   2018 în raionul Cantemir  ( conform anexei );

 

    02.2. Devizul de cheltuieli în sumă de  50.000 (cincizeci mii) lei pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii "Spicul de Aur, editia anului  2018” (se anexează).

 

        03. Se permite grupului de lucru să opereze modificări  la Regulament,inclusiv,  a condiţiilor concursurilor, a perioadei de desfăşurare , a devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii "Spicul de Aur” , ediţia din anul 2018 în raionul Cantemir  cu respectarea sumei  integrale aprobate.

 

    04.Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatol Bazelevici,  vicepreşedinte  al raionului Cantemir, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.  

  

 

 Preşedintele şedinţei                                                             ______________________
   

        Avizat:                                              

  Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu             
                  

Elaborat: Larisa Vîlcu,_________________

Şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare

 

Coordonat:Veaceslav Cozma ,_________________

şef direcţie  finanţe

                                                 

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional Cantemir

            05/-XXVI din 28.06.2018                                                       

REGULAMENT

Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii  "Spicul de Aur , editia anului 2018”.

 

01.Dispoziţii   generale

01.01.  Concursurile în cadrul sărbătorii "Spicul de Aur ,editia anului 2018” sunt  organizate de către Consiliul Raional  Cantemir între agenţii economici, care activează în sectorul agrar al raionului și  au menirea de a stimula obţinerea indicilor înalţi la  recoltarea culturilor agricole de grupa intii.

                                     02.Organizarea concursurilor

02.01. Pentru desfăşurarea concursurilor se instituie grupul de lucru al concursurilor.

02.02.01.Componenţa nominală a grupului de lucru se aprobă  prin dispoziţia preşedintelui   raionului Cantemir. În componenţa acestuia se includ, de regulă, preşedintele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului si protectia mediului a Consiliului Raional Cantemir, vicepreşedintele raionului care coordonează domeniul agroalimentar, şeful Direcţiei agricultură, economie si relatii funciare.În activitatea sa, comitetul organizatoric poate antrena specialiști a direcțiilor, secțiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir în scopul efectuării acțiunilor organizatorice, acumulării, analizei și verificării datelor.

02.01.02.Grupul de lucru aprobă planul şi termenul de desfăşurare a concursurilor, determină învingătorii şi adoptă hotărîrile respective asupra obiecţiilor şi reclamaţiilor parvenite în procesul pregătirii şi desfăşurării concursului.

                                     03.Clasificarea participanţilor la concursuri

        03.01.Concursurile se desfăşoară între producătorii agricoli de cereale din grupa întii.

       03.01.01. Cea mai bună întreprindere  agricolă.

       03.01.02. Mecanizatori (combainer, tractorist/ conducător auto).      

04.Condiţiile concursurilor

04.01.Desemnarea învingătorilor concursului se va efectua ținînd cont de următoarele criterii:

04.01.01.Cea mai bună întreprindere  agricolă:

·        roada globală;

·        roada medie la ha; 

·        suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

04.01.02.Cel mai bun mecanizator  al anului:

 

·         Mecanizatorul  cu cea mai mare cantitate recoltată/ transportată;                                   

 

    05.Premierea învingătorilor concursurilor

 

05.01.Învingătorii concursurilor vor fi menţionaţi cu diplome şi premii băneşti după cum urmează:

 

05.01.01 Cea mai  bună întreptindere agricolă (de la 10 pina la 100 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 1500 lei;

locul   2  - 1000 lei;

locul   3  - 500 lei.

05.01.02.Cea mai  bună întreptindere  agricolă  ( de la 101 pina la 500 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 –  3000 lei;

locul   2  - 2500 lei;

locul   3  - 2000 lei.

 05.01.03 Cea mai  bună întreptindere  agricolă  (de la 501)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4500 lei;

locul   2  - 4000 lei;

locul   3  - 3500 lei.

05.01.05.Cel  mai bun mecanizator al anului - diplomă de onoare şi cadou de preţ:

Şase menţiuni, valoare totală- 3200 lei.

Cel mai bun mecanizator al anului (combainer)

locul   1 – 800 lei;

locul   2  - 500 lei;

locul   3  - 300 lei.

Cel mai bun mecanizator al anului (transportator)

locul   1 – 800 lei;

locul   2  - 500 lei;

locul   3  - 300 lei. 

 06. Comisia pentru evaluarea concursurilor

01.  Spînu Ion, consilier raional, președintele comisiei consultative de specialitate agricultură,industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului;

02.Bazilevici Anatolie - vicepreședinte al raionului Cantemir;

03.Larisa Vîlcu, şef , direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

04. Berlinschii Vladimir – specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

05.Rotaru Diana - specialist principal , direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

06.Toderici Valeriu - șef Serviciul relații funciare, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

07.Roman Nicolae, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

08.Guțanu Rauisa, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

09. Arabadji Olga, şef serviciul statistică.

07.Finanţarea  concursului

07.01. Concursul este finanțat în limitele devizului de cheltuieli aprobat , inst. 14707, kd eco 281900.

    07.02. Mijloacele financiare destinate desfăşurării concursului pot fi folosite numai în conformitate cu condiţiile prezentului regulament şi devizului de cheltuieli preconizate pentru desfăşurarea concursului.

   07.03. Se permite grupului de lucru să opereze modificări  la Regulament,inclusiv,  a condiţiilor concursurilor, a perioadei de desfăşurare , a devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii "Spicul de Aur” , ediţia din anul 2018 în raionul Cantemir  cu respectarea sumei  integrale aprobate.

   07.04. Controlul asupra  cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului este exercitat de către Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului a Conşiliului Raional Cantemir și  Direcţia finanţe a Consiliului Raional Cantemir.

08.  Dispoziţii   finale

8.1. Prezentul Regulament se aprobă, se modifică şi se abrogă de către Consiliul Raional Cantemir după necesitate.

8.2 .Totalurile se vor efectua   la data de______________ august  2018.

 

Şef direcţie agricultură, economie şi  relaţii funciare                                                  Larisa Vîlcu

 

Anexa nr.02
la Regulamentul cu privire la organizarea
și

desfășurarea sărbătorii

 ”Spicul de Aur ” ediția anului 2018

 

Lista concursurilor

 

01. „Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol”.

 

          02. „Cel mai bun mecanizator al anului ”.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.03
la Regulamentul cu privire la organizarea
și

desfășurarea sărbătorii

”Spicul de Aur” ediția anului 2018


                                                                                 

                            Programul sărbătorii  "Spicul de Aur” ,ediţia anului 2018

din        august    2018.

 

Data desfăşurării:   XX august2018

Locul desfăşurării:   Piaţa Independenţei or. Cantemir

 

07:30 – 09:30      Sosirea participanţilor la sărbătoare şi amenajarea expoziţiilor.

09:30 – 10:00     Inaugurarea Oficială a Sărbătorii "Spicul de Aur” ,editia 2018.

10:00 – 12:00     Lucrul comisiilor şi totalizarea concursurilor.  

12:00 – 13:00     Ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor concursurilor. 

13:00 – 14:30     Spectacolul muzical – coregrafic.

14:30 – ...            Hora de sărbătoare.

  ..............            Recepţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa nr.04
la decizia consiliului raional
                                                nr. 05/-XXVI din 28.06.2016

       
                                                                                 

 

Devizul de cheltueli

pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii

"Spicul de Aur” ,editia anului  2018 din________august  2018

 

 

1. Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

plicurilor, consumabile ş.a.)                                                                                               - 4000,00 lei                                          

 

2. Premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori pînă la                                          -25700,00 lei                                                                                                                

3. Cheltuieli  transport                                                                                                          - 2300,00 lei 

                   
5. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)                        - 18000,00 lei  

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                               Total :       50.000 lei       

 

 

 

 

 

Şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare                                                  Larisa Vîlcu

 

 

                              Republica Moldova                                                Республика Молдова

Consiliul Raional      Герб                                            Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                                                                                                                                                                                                  

                                       

                                                             D E C I Z I E

nr.05/    -XXVI                                                                                        din 28.06.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

Despre modificarea şi completarea deciziei                                                                                                                               nr.02/06 -XXVI din 22.03.2018,,Cu privire la                                                                                                                    aprobarea statului de personal ale Instituţiilor

 Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului

de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale

suplimentare(cont special)  pe anul 2018”

 

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, Hotărîrea Guvernului nr.301 din 04.04.2018 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.837 din 06.07.2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

 01.Se modifică şi se copletează anexele nr.1-6 ale deciziei  nr.02/06 -XXVI din 22.03.2018,,Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare(cont special)  pe anul 2018” cu un nou conţinut după cum urmează:

1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

 

   02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.04.2018.

 

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul  Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

 

      04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

          

 

  Preşedintele şedinţei                                                 __________________

 

  Avizat                                                                                Ludmila Ţurcanu

 Secretar  al consiliului  raional                                    

                                                  

Elaborată:_____Victoria Balan,

şef serviciu administraţie publică

Anexa nr.1                                                                                                                                                                                                         la decizia Consiliului raional Cantemir                                                                                                                       nr.05/   -XXVI din 28.06.2018 

 

 APROBAT:

Consiliul  Raional Cantemir

 

L.S    

                            

Statul de personal al IMSP Spitalul Raional Cantemir

Asistenţa Medicală Spitalicească

anul 2018

         

Nr.d/o

Codul ocupaţiei

Titlu ocupaţiei

Unităţi

Salariul tarifar de funcţie,lei

 

PERSONALUL DE CONDUCERE

 

1

112076

Director

1,0

9 890

2

112076/01

Vicedirector    medical

1,0

8 850

 

 

Total

2,0

18 740

 

ADMINISTRAŢIA

 

3

241102

Audit intern

0,5

2 345

 

 

Total medici

0,5

2 345

4

322101/04

Asistent medical principal

1,0

4956

 

 

Total asistente medicale

1,0

4956

5

121205

Şef serviciu resurse umane

1,0

7035

6

332201

Specialist pe achziţii publice

0,5

1980

7

241103

Contabil pe finanţe

1,5

5940

8

241103

Contabil pe materiale

1,25

5498

9

241103

Contabil pe salariu

1,0

4690

10

261104

Jurist

1,0

4690

11

214117

Inginer instructor protecţia muncii şi tehnica securităţii

0,75

3518

12

215225

Inginer  organizarea lucrărilor de exploatare şi reparaţii a clădirilor şi construcţiilor

0,25

1172

13

412001

Secretar

1,0

3330

 

 

Total alt personal

8,25

37853

 

 

Total pe secţie

9,75

45 154

 

SECŢIA INFORMATICĂ ŞI STATISTICĂ MEDICALĂ

 

14

226912

Medic statistician, şef  secţie

1,0

6097

 

 

Total medici

1,0

6097

15

331404

Statistician medical 

2,5

8850

 

 

Total asistente medicale

2,5

8850

16

252301

Administrator reţea de calculatoare,categoria I                            

1,0

4690

17

413201

Operator inroducere,validare şi prelucrare date

1,0

3330

18

441501

Arhivar        

0,5

1665

 

 

Total alt personal

2,5

9685

 

 

Total pe secţie

6,0

24 632

 

GOSPODĂRIE

 

19

134926

Şef gospodărie

1,0

5148

20

321102

Tehnician aparatele electro-medicale                            

0,5

1980

21

712615

Lăcătuş- instalator tehnica sanitară,categoria IV

1,0

2600

22

721211

Sudor,categoria V

1,0

2600

23

961301

Curăţitor teritorii

2,0

3960

24

741303

Electrician

1,0

2600

25

815703

Operator la maşine de spălat

0,75

1485

26

818206

Operator la sala de cazane( paznic)

4,25

11050

27

432103

Magaziner

0,75

2498

28

311514

Mecanic   garaj

0,25

833

29

832202

Conducător auto(şofer)

5,0

13000

30

813149

Autoclavist 

0,75

1950

31

712618

Lăcătuş la exploatarea şi repararea utilajelor cu gaze,categoria III

0,5

1300

 

 

Total alt personal

18,75

51004

 

 

Total pe secţie

18,75

51004

 

BLOCUL ALIMENTAR

 

32

222104

Asistent medical dietician,superior

1,0

4602

 

 

Total asistente medicale

1,0

4602

33

432103

Magaziner

0,75

2498

34

512001

Bucătar

2,0

5200

35

941201

Bucătar auxiliar

4,0

7920

 

 

Total alt personal

6,75

15618

 

 

Total pe secţie

7,75

20220

 

FARMACIA

 

36

226201

Farmacist                                                       

1,5

5310

 

 

Total asistente medicale

1,5

5310

37

911202

Ingrigitor încăperi de serviciu 

1,0

1980

 

 

Total personal inferior

1,0

1980

 

 

Total pe secţie

2,5

7290

 

LABORATOR CLINIC DIAGNOSTIC

 

38

134207

Medic laborant, şef laborator, 100% sarcina

1,0

7035

 

 

Total medici

1,0

7035

39

322102/06

 Laborant în ocrotirea sănătăţii,superior

1,0

4602

 

 

Total asistente medicale

1,0

4602

40

911202

Ingrigitor încăperi de serviciu                          

1,0

1980

 

 

Total personal inferior

1,0

1980

 

 

Total pe secţie

3,0

13617

 

SECŢIA IMAGISTICĂ

 

41

134208

Medic ultrasonograf,şef secţie,                    100% sarcina

1,0

7035

42

221201

Medic imagist radiolog   

1,0

4690

43

221201

Medic imagist ultrasonograf  

0,5

2345

44

221201

Medic endoscopist

1,0

4480

 

 

Total medici

3,5

18550

45

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4248

46

222110

Asistent medical în diagnostic funcţional

3,0

10620

 

 

Total asistente medicale

4,0

14868

 

 

Total pe secţie

7,5

33418

 

SECŢIA MORFOPATOLOGIE

 

47

221201

Medic morfopatolog    

1,0

7500

 

 

Total medici

1,0

7500

48

322102

Laborant în ocrotirea sănătăţii                             (laborant ghistolog)

0,5

2550

 

 

Total asistente medicale

0,5

2550

49

532104

Infirmier/brancardier

1,0

2390

 

 

Total personal inferior

1,0

2390

 

 

Total

2,5

12440

 

BLOCUL DE OPERAŢII DE PROFIL CHIRURGICAL

 

50

222115

Asistent medical în săli de operaţii

3,0

10620

 

 

Total asistente medicale

3,0

10620

 

 

Total

3,0

10620

 

SECŢIA TRANSFUZIA SÎNGELUI

 

51

221201

Medic transfuziolog

1,0

4690

 

 

Total medici

1,0

4690

52

322101

Asistent medical

1,0

3540

 

 

Total asistente medicale

1,0

3540

53

334401

Registrator medical

0,5

1040

54

911202

Ingrigitor încăperi de serviciu 

0,5

990

 

 

Total personal inferior

1,0

2030

 

 

Total pe secţie

3,0

10260

 

SECŢIA  INTERNARE

 

55

134208

Medic,şef  secţie

1,0

6097

 

 

Total medici

1,0

6097

56

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4602

57

322101

Asistent medical

5,0

15520

 

 

 Total,asistente medicale

6,0

20122

58

532104

Infirmieră

5,0

9900

 

 

Total personal inferior

5,0

9900

 

 

Total pe secţie

12,0

36119

 

SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ -24 paturi

 

 

Paturi chirurgicale          17 paturi

 

 

Paturi traumatologice     7 paturi

 

59

134208

Medic chirurg, şef  secţie,100% sarcina

1,0

6720

60

221201

Medic chirurg

1,0

4480

61

221201

Medic traumatolog

0,5

2240

62

221201

Medic chirurg de gardă

3,5

15680

 

 

Total medici

6,0

29120

63

322101/06

Asistent medical superior 

1,0

4602

64

322101

Asistent medical

5,0

16240

65

322101

Asistent medical de pansament                               

1,0

3540

 

 

Total asistente medicale

7,0

24382

66

515116

Soră - economă 

0,5

1040

67

524601

Bufetier                                                           

0,5

990

68

532104

Infirmieră                                                                    

6,0

11400

 

 

Total personal inferior

7,0

13430

 

 

Total pe secţie

20,0

66932

 

SECŢIA OBSTETRICĂ  ŞI GINECOLOGIE  – 20 paturi

 

 

Paturi  obstetrice      15 paturi

 

 

Paturi ginecologice    5 paturi

 

69

134208

Medic  obstetrician   ginecolog,şef  secţie,100% sarcina

1,0

7185

70

221201

Medic  obstetrician   ginecolog,                                

0,75

3593

71

221201

Medic  obstetrician   ginecolog de gardă

3,5

16765

72

221201

Medic  neonatolog                                                

0,5

2345

 

 

Total medici

5,75

29888

73

134209

Moaşă superioară

1,0

4602

74

222201

Moaşă                                                                     

5,0

17700

75

322201

Asistent medical în neonatologie, post tură

5,0

17700

 

 

Total asistente medicale

11,0

40002

76

532104

Infirmieră

5,0

9900

77

515116

Soră economă  

0,5

1040

78

524601

Bufetier                                                                        

0,5

990

 

 

Total personal inferior

6,0

11930

 

 

Total pe secţie

22,75

81820

 

SECŢIA TERAPIE nr.1 ingrijiri acute  - 19 paturi

 

79

134208

Medic internist, şef  secţie,100% sarcina

1,0

7035

80

221201

Medic internist

0,25

1173

81

221201

Medic neurolog

0,25

1173

82

221201

Medic internist de gardă

3,5

15900

 

 

Total medici

5,0

25281

83

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4602

84

322101

Asistent medical                                              

5,0

17330

 

 

Total asistente medicale

6,0

21932

85

515116

Soră economă 

0,5

1040

86

524601

Bufetier                                                                  

0,5

990

87

532104

Imfirmieră

5,0

9900

 

 

Total personal inferior

6,0

11930

 

 

Total pe secţie

17,0

59143

 

SECŢIA TERAPIE nr.2  ingrijiri acute  - 20 paturi

 

88

134208

Medic internist, şef  secţie,100% sarcina

1,0

7035

89

221201

Medic internist

0,25

1173

90

221201

Medic neurolog

0,25

1173

 

 

Total medici

1,5

9381

91

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4602

92

322101

Asistent medical

5,0

17259

 

 

Total asistente medicale

6,0

21861

93

515116

Soră economă 

0,5

1040

94

524601

Bufetier

0,5

990

95

532104

Infirmieră

5,0

9500

 

 

Total personal inferior

6,0

11530

 

 

Total pe secţie

13,5

42772

 

SECŢIA  ingrijiri  cronice - 42 paturi

 

96

134208

Medic internist, şef  secţie

1,0

7035

97

221201

Medic internist

0,25

1173

98

221201

Medic neurolog

0,25

1173

99

221201

Medic internist(ingrijiri paliative)

0,5

2345

100

221201

Medic reabilitolog               

0,5

2345

101

226404

Kinetoterapeut

2,0

8320

102

226404

Kinetoterapeut terapia manuală

0,25

1040

103

226404

Kinetoterapeut terapia ocupaţională

0,25

1040

104

221201

Medic acupunctură

1,0

4690

 

 

Total medici

6,00

29161

105

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4602

106

322101

Asistent medical

10,0

35394

107

222113 

Asistent medical în reabilitare               

3,0

10620

 

 

Total asistente medicale

14,0

50616

108

515116

Soră economă

1,0

2080

109

524601

Bufetier

0,5

990

110

532104

Infirmieră

11,0

20900

 

 

Total personal inferior

12,5

23970

 

 

Total pe secţie

32,5

103747

 

SECŢIA PEDIATRIE – 25 paturi

 

111

134208

Medic pediatru,şef  secţie,100 % sarcina      

1,0

6240

112

221201

Medic pediatru

1,0

4690

113

221201

Medic pediatru de gardă

3,5

16396

 

 

Total medici

5,5

27326

114

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4602

115

322101

Asistent medical

5,0

17280

 

 

Total asistente medicale

6,0

21882

116

515116

Soră economă 

0,5

1040

117

524601

Bufetier

0,5

990

118

532104

Infirmieră

5,0

9900

 

 

Total personal inferior

6,0

11930

 

 

Total pe secţie

17,5

61138

 

SECŢIA  BOLI   INFECŢIOASE – 15 paturi

 

119

134208

Medic   

1,0

4690

 

 

Total medici

1,0

4690

120

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4602

121

322101

Asistent medical

5,0

16604

 

 

Total asistente medicale

6,0

21206

122

515116

Soră economă 

0,5

1040

123

524601

Bufetier 

0,5

990

124

532104

Infirmieră

5,0

9900

 

 

Total personal inferior

6,0

11930

 

 

Total pe secţie

13,0

37826

 

SECŢIA REANIMARE – 6 paturi

 

125

134208

Medic anesteziol-reanimatolog,şef secţie 100% sarcina

1,0

6227

126

221201

Medic anesteziolog-reanimatolog

0,5

2395

127

221201

Medic anesteziolog – reanimatolog , post (tură)

5,25

23735

 

 

Total medici

6,75

32357

128

322101/06

Asistent medical superior

1,0

4602

129

322101

Asistent medical (salon de recuperare postanestezică - postoperatorie)

1,0

3540

130

222108

Asistent medical în anestezie şi reanimare                     

5,25

17052

131

222108

Asistent medical în reanimare

5,25

18582

 

 

Total asistente medicale

12,50

43776

132

515116

Soră  economă

1,0

2080

133

532104

Imfirmieră

5,0

9900

 

 

Total personal inferior

6,0

11980

 

 

Total pe secţie

25,25

88113

 

 

TOTAL

239,25

825 005

         
   

TOTALIZATOR

   

 

Personalul de conducere

2,0

          18 740  

 

Medici

46,5

        239 518  

 

 Asistente medicale

90,0

        325 677  

 

Personal inferior

64,5

        126 910  

 

Alt personal

36,25

        114 160  

 

TOTAL

239,25

        825 005  

 

Director IMSP Spitalul Raional Cantemir                          Iu.Mihaescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2                                                                                                                                                                                                         la decizia Consiliului raional Cantemir                                                                                                                       nr.05/   -XXVI din 28.06.2018 

 

 APROBAT:

Consiliul  Raional Cantemir

 

L.S    

                            

Statul de personal

al IMSP Centrul  de Sănătate  Cantemir

 

N

 Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Codul ocupatiei

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Salariul de functie

 
 
 

 

Populaţia  -29708

 

 

 

 

 

 Personalul de conducere şi administrativ al IMSP Centrul de Sanatate Cantemir

 

 

 

 

1

Sef Centru de Sanatate

112076

1,0

9370

 

2

Sef adjunct Centru de Sanatate pe probleme medicale    

112076/03

1,0

8330

 

3

Contabil şef

121102

1,0

6770

 

4

Sef serviciu economico-financiar

121120

1,0

6770

 

 

Total

 

4,0

 

 

 

Serviciul contabilitate

 

 

 

 

1

Contabil (calificare medie)

331302

1,0

3960

 

2

Contabil

241103

1,0

4690

 

 

Total

 

2,0

 

 

 

Serviciul juridic

 

 

 

 

1

Jurist consultant /specialist in achizitii publice

261104

0,75

3517

 

 

Serviciul personal

 

 

 

 

1

Inspector serviciul personal

333304

0,75

3517

 

 

 Audit intern

 

 

 

 

1

Audit intern medical

241102

0,5

2345

 

 

     Alte categorii de personal administrativ gospodăresc

 

 

 

 

1

Sef gospodarie

134926

1,0

4329

 

2

Specialist securitatea si sanatatea in muncai 

214936

0,25

1172,5

 

3

Inginer electronist pentru deservirea tehnicii de calcul

215304

0,5

2345

 

4

Administrator local SIA AMP

252101

0,5

2345

 

5

Inginer sau tehnician pentru deservirea aparatajului medical

214107

0,25

990

 

6

Arhivar

441501

0,25

832,5

 

7

Conducător auto

412001

5,0

13000

 

8

Secretara

412001

1,0

3330

 

9

Lacatusi electrician la repararea utilajelor electrice

741253

1,0

2600

 

10

Ingrijitor incaperi de serviciu,incaperi administrative

911202

1,0

1980

 

11

Paznic

962907

2,25

4455

 

12

Liftier

834305

0,25

650

 

13

Operator

413201

0,5

1300

 

 

Total

 

13,75

 

 

 

                 Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Sora economa

 

 

 

515116

0,5

1040

 

2

Infirmieră

532104

6,0

11880

 

3

Registrator medical

334401

2,5

5200

 

 

Total

 

9,0

 

 

 

Statistica medicala

 

 

 

 

1

Medic statistician

226912

1,0

4690

 

2

Statistician medical

331404

2,5

8700

 

 

Total

 

3,5

 

 

 

 Secţia pentru asistenţa cu medicamente a populaţiei

 

 

 

 

1

Farmacist diriginte

226202

1,0

8557,5

 

2

Farmacist

321303

1,0

3660

 

 

Total

 

2,0

 

 

 

 Laborator clinic

 

 

 

 

1

Medic laborant

226906

1,5

7275

 

2

Felcer laborant

221002

2,0

7400

 

3

Infirmieră

532104

1,0

2140

 

 

Total

 

4,5

 

 

 

Secţia imagistică

 

 

 

 

1

Medic ecografist

221201

1,0

5220

 

2

Asistent  medical  in cabinetul de diagnostic functional

 

222110

1,0

3660

 

3

Asistent medical în diagnostic funcţional

222110

0,5

1770

 

 

Total

 

2,5

 

 

 

 Centrul de Sanatate Cantemir populaţia - 6383

 

 

 

 

1

Specialist principal asistenta medicala mamei si copilului

221201

1,0

7035

 

2

Medic medicina de familie

221104

3,25

21175

 

3

Medic pediatru consultant

221201

1,0

4690

 

4

Medic obstetrician-ginecolog in cabinetul de sanatate a reproducerii

221201

1,0

4690

 

5

Medic obstetrician-ginecolog in cabinetul de examinari profilactice

221201

1,0

4690

 

6

Medic stationar de zi

221201

1,0

4690

 

7

Medic neurolog

221201

1,0

4690

 

 

                 Personal medical mediu

 

 

 

 

8

Asistent medical şef

134201

1,0

5310

 

9

Asistent medical  de familie

222102

6,5

26390

 

10

Asistent medical  in cabinetul de sanatate a reproducerii

222102

1,0

3540

 

11

Asistent medical  in cabinetul  de examinari profilactice ginecologice

322101

1,0

3540

 

12

Asistent medical de familie in ingrigiri perinatale

222102

1,0

3540

 

13

Asistent medical în imunizări

322101

1,0

3540

 

14

Asistent medical în sala de proceduri

322101

2,0

7080

 

15

Asistent medical in stationar de zi

322101

1,0

3540

 

16

Asistent medical fizioterapie

325501

1,0

2950

 

17

Asistent medical in reabilitare

222113

1,0

3540

 

18

Asistent medical pentru eliberarea certificatelor medicale

322101

1,0

2810

 

19

Asistent medical cab. de triaj

322101

1,0

3540

 

20

Asistent medical cab.modului sanatos de viata

222201

0,5

1770

 

21

Asistent medical pediatru

222201

1,0

3540

 

22

Asistent medical neurolog

222201

1,0

3540

 

 

Total

 

30,25

 

 

 

OMF Antoneşti  cu OS Leca populaţia -1510

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,0

6445

 

2

Asistent medical  de familie s. Antoneşti-1032

222102

1,25

5075

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Asistent medical  de familie s. Leca cu efort asistent medical comunitar-478

222102

1,0

3440

 

5

Infirmiera s. Antoneşti

532104

0,5

990

 

6

Infirmiera s. Leca

532104

0,5

990

 

 

Total

 

4,75

 

 

 

OMF Cania cu satul Iepureni populaţia - 4134

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

2,75

19330

 

2

Asistent medical de familie

222102

5,5

23335

 

3

Asistenta medicala comunitara

322101

2,0

8120

 

4

Infermiera s.Cania, s.Iepureni

532104

0,5

990

 

 

Total

 

10,75

 

 

 

OMF Cîrpeşti populaţia - 2546

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,75

10745

 

2

Asistent medical  de familie

222102

3,5

14210

 

3

Asistent medical comunitar

322101

1,25

5075

 

4

Infirmieră

532104

0,75

1485

 

 

Total

 

7,25

 

 

 

OMF Plopi cu OS Hîrtop, OS Taraclia populaţia-1624

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,0

5440

 

2

Asistent medical de familie s.Plopi  Format din 2 sate  - 740

222102

1,25

5075

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Asistent medical  de familie s.Taraclia cu efort asistent medical comunitar -294

222102

1,0

4060

 

5

Asistent medical  de familie s.Hîrtop cu efort asistent medical comunitar - 454

222102

1,0

3440

 

6

Infirmieră s. Plopi

532104

0,5

990

 

7

Infirmieră s. Hîrtop

532104

0,5

990

 

8

Infirmier s. Taraclia

532104

0,5

990

 

 

Total

 

6,25

 

 

 

OMF Porumbeşti populaţia - 1613

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,0

6870

 

2

Asistent medical  de familie

222102

2,25

9135

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,75

3045

 

4

Infirmieră

532104

0,5

990

 

 

Total

 

4,5

 

 

 

OMF Stoianovca  populaţia - 1436

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,0

5210

 

2

Asistent medical  de familie

222102

2,0

8120

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,75

3075

 

4

Infirmieră

532104

0,5

990

 

 

Total

 

4,25

 

 

 

OMF Ţiganca cu satul Ţiganca-Nouă populaţia - 1950

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,25

6745

 

2

Asistent medical  de familie

222102

2,5

10190

 

3

Asistent medical comunitar

322101

1,0

4060

 

4

Infirmieră

532104

0,5

950

 

 

Total

 

5,25

 

 

 

OMF Toceni cu OS Vîlcele populaţia - 1315

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,0

6445

 

2

Asistent medical  de familie s. Toceni -902

222102

1,25

5075

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Asistent medical  de familie s.Vîlcele -413

222102

1,0

4060

 

5

Infirmieră s Toceni

532104

0,5

990

 

6

Infirmieră s Vîlcele

532104

0,5

990

 

 

Total

 

4,75

 

 

 

OMF Lărguţa populaţia - 2873

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

2,0

12772,5

 

2

Asistent medical  de familie

222102

3,75

14605

 

3

Asistent medical comunitar

322101

1,5

5780

 

4

Infirmieră

532104

1,0

1980

 

 

Total

 

8,25

 

 

 

OMF Lingura cu OS Crăciun populaţia . 1535

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,0

5670

 

2

Asistent medical  de familie s Lingura -1224

222102

1,75

7105

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Asistent medical de familie s Crăciun -311

222102

1,0

4060

 

5

Infirmieră s Lingura

532104

0,5

990

 

6

Infirmieră s Crăciun 

532104

0,5

990

 

 

Total

 

5,25

 

 

 

OMF Pleşeni populaţia  1226

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

0,75

3907,5

 

2

Asistent medical de familie

222102

1,5

6090

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Infirmieră

532104

0,5

990

 

 

Total

 

3,25

 

 

 

OMF Hănăseni cu satul Tătărăşeni populaţia - 1940

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,25

7375

 

2

Asistent medical  de familie s Hănăseni

222102

1,5

6090

 

3

Asistent medical de familie s Tătărăşeni

222102

1,0

3750

 

4

Asistent medical comunitar

322101

1,0

3440

 

5

Infirmieră

532104

0,5

990

 

 

Total

 

5,25

 

 
           

 

Personal de conducere

 

4,0

 

 

 

Medic

 

30,0

 

 

 

Asistent medical

 

72,75

 

 

 

Personal inferior

 

19,25

 

 

 

Personal gospodaresc

 

17,25

 

 

 

TOTAL

 

143,25

 

 

 

 

Îngrijirei medicală comunitară si la domiciliu, IMSP CS Cantemir

 

N

 Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Codul ocupatiei

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Salariul de functie

 
 
 

 

Centru de Sanatate Prietenoase a Tinerilor

 

 

 

 

1

Sef centrului CSPT

263404

0,25

1144

 

2

Psiholog

221201

1,0

4160

 

3

Psiholog -educator

221201

0,5

2080

 

4

Medic

221101

0,25

1172,5

 

 

Medic ginicolog

221201

0,25

1312,5

 

5

Moasa

322101

1,0

3540

 

6

Infirmieră

 

 

 

 

532104

0,5

990

 

 

Total:

 

3,75

 

 

 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

 

 

 

 

1

Medic psihiatru

221201

1,0

5320

 

2

Psiholog /Logoped

263404

0,5

2080

 

3

Asistent medical în psihiatrie

322101

2,0

6670

 

4

Asistent social

341204

0,25

990

 

5

Infirmieră

 

 

 

 

532104

0,50

990

 

 

Total

 

4,25

 

 

 

 

 

#########

 

 

 

Medic

 

3,75

 

 

 

Asistent medical

 

3,00

 

 

 

Personal inferior

 

1,00

 

 

 

Personal gospodaresc

 

0,25

 

 

 

TOTAL

 

8,00

 

 

 

 

Secţia farmacie a IMSP CS Cantemir

 

Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Codul ocupatiei

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Salariu de functii

Farmacist diriginte

134204

1.0

5745.00

Farmacist laborant

321303

4.0

14640.00

Contabil (calif  superioara)

241103

1.0

4690.00

Casier

421102

0.5

1665.00

Specialist pentru gestionarea bazelor de date.

252303

1.0

3330.00

Infirmieră

532104

1.0

2100.00

Total :

x

8.5

x

 

Cont special,  IMSP CS Cantemir

 

Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Codul ocupatiei

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Salariu de functii

Medic ecografist

221201

0.5

2730.00

Asistent  medical  ecografist

322101

0.5

1770.00

Asistent  medical masaj

222113

0.5

1770.00

Psihoterapeut

221201

1.0

5320.00

Asistent  medical psihiatru

322101

1.0

3400.00

Psiholog

263404

0.5

2080.00

Contabil

241103

0.5

2345.00

Total :

x

4.5

x

 

 

Şef al IMSP CS Cantemir                                            Olga Hîţu

                                        Anexa nr.3                                                                                                                                                                                                         la decizia Consiliului raional Cantemir                                                                                                                       nr.05/   -XXVI din 28.06.2018      

 

APROBAT:

Consiliul  Raional Cantemir

 

L.S    

                            

Statul de personal

al IMSP Centrul  de Sănătate  Baimaclia

 

N

 Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Codul ocupatiei

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Salariu de functii

 
 
 

 

PERSONAL DE CONDUCERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef Centru de Sanatate cu 25% efort

112076

1,0

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA cu OS Acui - 3298

 

 

 

 

2

Medic de familie

221104

2,0

12280

 

 

 Personal medical mediu

 

 

 

 

3

Asistent medical de familie  superior

222102,06

1,0

3653

 

4

Asistent medical  de familie s. Baimaclia

222102

3,5

14210

 

5

Asistent medical  de familie  s. Acui

222102

1,0

4060

 

6

Asistent medical de familie  in ingrijiri perinatale

222102

1,0

3540

 

7

Asistent medical comunitar

322101

1,5

6090

 

8

Felcer laborant

221002

2,0

7400

 

9

Asistent medical în cabinetul de imunizari/sala de proceduri şi staţionar de zi

322101

1,0

3540

 

10

Statistician medical

331404

0,5

1770

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

11

Sora -economă

515116

1,0

2390

 

12

Registrator medical

334401

0,75

1560

 

13

Infirmiera s.Baimaclia

532104

2,0

3960

 

14

Infirmiera/deridicatoare

532104

0,75

1425

 

15

Infirmiere s Acui

532104

0,5

990

 

 

Personal auxiliar

 

 

 

 

16

Contabil cat.I

241103

1,0

4690

 

17

Economist

263107

0,25

1172,5

 

18

Inspector serviciul personal

333304

0,25

990

 

19

Conducator auto

832202

1,0

2600

 

20

Muncitor la ingrirea complexa se repararea cladirilor

515304

1,0

1980

 

21

Magaziner

432103

1,0

3330

 

 

Total

 

24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMF Chioselia populaţia - 1546

 

 

 

 

1

Medic medicina de familie

221104

1,0

6140

 

2

Asistent medical  de familie

222102

2,0

8120

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,75

3045

 

4

Infirmieră

532104

1,0

1980

 

 

Total

 

4,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMF Ţărăncuţa populaţia - 896

 

 

 

 

1

Medic  de familie

221104

0,75

4605

 

2

Asistent medical  de familie

222102

1,25

5075

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Infirmieră

532104

0,5

990

 

 

Total

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMF Coştangalia populaţia - 1095

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

0,75

4605

 

2

Asistent medical  de familie

222102

1,5

6090

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Infirmieră

532104

0,5

990

 

 

Total

 

3,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMF Cîşla cu OS Suhat populaţia - 872

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

0,5

3070

 

2

Asistent medical  de familie  s Cîşla

222102

1,0

4060

 

3

Asistent medical  de familie  s Suhat

222102

1,0

4060

 

4

Infirmiera s Cîşla

532104

0,5

990

 

5

Infirmiera s Suhat

532104

0,25

495

 

 

Total

 

3,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMF Enichioi cu OS Ţolica,OS Bobocica populaţia - 1615

 

 

 

 

1

Medic  de familie

221104

1,0

6140

 

2

Asistent medical  de familie  s.Enichioi

222102

1,5

6090

 

3

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

4

Asistent medical  de familie  s. Ţolica

222102

1,0

3750

 

5

Asistent medical  de familie  s.Bobocica

222102

1,0

3750

 

6

Infirmieră s.Enichioi

532104

0,75

1485

 

7

Infirmieră s. Ţolica

532104

0,25

495

 

8

Infirmieră s.Bobocica

532104

0,25

495

 

 

Total

 

6,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMF Cîietu cu OS Dimitrova populaţia - 1509

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,0

7600

 

2

Asistent medical  de familie  s Cîietu

222102

1,5

6090

 

3

Asistent medical  de familie  s Dimitrova

222102

1,0

4060

 

4

Asistent medical comunitar

322101

0,5

2030

 

5

Infirmieră s. Cîietu

532104

0,75

1485

 

6

Infirmieră s. Dimitrova

532104

0,25

495

 

7

Conducator auto

832202

1,0

2600

 

 

Total

 

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef Centru de Sanatate

 

1,0

 

 

 

Medic medicina de familie

 

7,00

 

 

 

Persoanl medical cu studii medii

 

27,00

 

 

 

Persoanl medical inferior

 

10,00

 

 

 

Alt personal

 

5,5

 

 

 

TOTAL

 

50,5

 

 
                 

 

 

 

Şef al IMSP CS Baimaclia                                Elena Olteanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Anexa nr.4                                                                                                                                                                                                         la decizia Consiliului raional Cantemir                                                                                                                       nr.05/   -XXVI din 28.06.2018      

 

APROBAT:

Consiliul  Raional Cantemir

 

L.S    

                            

Statul de personal

al IMSP Centrul  de Sănătate  Cociulia

 

1

Numarul de functii calculate in conformitate

cu normativele, pe categorii de personal

Codul ocupaţiei

Numarul de unitati

aprobate in statele

de personal

Salariu de funcţii

 

 

 

IMSP CS Cociulia-total 10334 locuitori

 

 

 

 

Personal administrativ si de conducere

 

 

 

1

Sef Centrul de Sanatate

112076

1,0

9500

 

TOTAL :

 

1,0

9500

 

Centrul de sanatate Cociulia- 3283 locuitori

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

1

Medic de familie

221104

2.25

14850

 

Personal medical mediu

 

 

 

1

Asistent medical de familie superior

322101/06

1,0

5460

2

Asistent medical de familie 

222102

 4,5

17650

3

Asistent medical comunitar

325301

1,75

6485

4

 Laborant in ocrotirea sanatatii

322102

1, 25

4625

5

Asistent medical  cabinetul de fizioterapie

325501

0,5

1850

6

Asistent medical cabinet de proceduri

322101

1,0

3440

7

Ingrijiri perinatale

222201

1,0

3540

8

Statistician medical

331404

0.5

1770

 

Total personal mediu

 

11,5

59670

 

Personal medical interior

 

 

 

1

Soră economă

515116

1.0

2080

2

Infermiera

532104

2,0

3960

 

Total : Personal medical interior

 

3,0

6040

 

Peronal administrativ gospodaresc

 

 

 

1

Contabil

331302

1.0

4060

2

Econmist

263107

0.5

1980

3

Inspector resurse umane

333304

0,25

1015

4

Conducator  auto

832202

2,0

5200

5

Muncitor la îngrijirea complexă si repararea  cladirilor

515304

1.0

1980

6

Administrator reţea de calculatoare

252301

0.25

 990

 

Total personal administrativ gospodaresc

 

5,0

15225

 

Total CS Cociulia

 

21,5

80935

 

 

 

 

 

 

OMF Capaclia populaţie 1871 locuitori

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,25

9135

 

Personal medical mediu

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

2,5

10150

2

Asistent medical comunitar

325301

1,0

4060

 

Personal medical inferior

 

 

 

1

Infermiera

532104

1,0

1980

 

Total OMF Capaclia

 

5,75

25325

 

 

 

 

 

 

OMF Haragis -905 locuitori

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

1

Medic de familie

221104

0.5

3800

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

1,25

5075

2

Asistent medical comunitar

325301

0,5

2030

 

Personal medical inferior

 

 

 

1

Infermiera

532104

0,5

990

 

Total OMF Haragis

 

2,75

11895

 

OMF Sadic si satul Taracliica -1795+ 193 locuitori

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,25

8250

 

Personal medical mediu

 

 

 

1

Asistent medical familie satul Sadic

222102

2,5

9840

2

Asistent medical comunitar

325301

1.0

3982.50

3

Asistent medical familie satul Taracliica

222102

1,0

4060

 

Personal medical inferior

 

 

 

1

Infermiera satul Sadic

532104

1.0

1980

2

Infermiera satul Taracliica

532104

0,5

990

 

Total OMF Sadic

 

7,25

29102.50

 

OMF Visneovca – 1455 locuitori

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,0

5900

 

Personal medical mediu

 

 

 

1

Asistent medical de familie 

222102

2,0

8120

2

Asistent medical comunitar

325301

0.75

2735

 

Personal medical inferior

 

 

 

1

Infermiera

532104

1,0

1980

 

Total OMF Visiniovca

 

4,75

18735

 

OMF Şamalia populatia-832 locuitori

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

1

Medic de familie 

221104

0,5

2950

 

Personal medical mediu

 

 

 

1

Asistent medicala de familie

222102

1.0

4060

2

Asistent medical comunitar

325301

0.5

2030

 

Personal medical inferior

 

 

 

1

Infermiera

532104

0,5

990

 

Total OMF Samalia

 

2,5

10030

 

     IN TOTAL      

 

 

185522.50

 

Total pe institutie :

 

45,75

 

 

Medic de familie, inclusiv director

 

7,75

 

 

Personal medical cu studii medii

 

25,5

 

 

Personal medical inferior

 

7,5

 

 

Personal administrativ gospodăresc

 

5.0

 

                 

                                 

 

  Şef  IMSP CS Cociulia                                       M. Putregai

 

 

Anexa nr.5     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin