Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materiale sedinta CR, 28 iunie 2018

Materiale sedinta CR, 28 iunie 2018 imprimare

23.06.2018     1024 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 28.06.2018

1.      Cu privire la activitatea Centrului de Sănătate  Cantemir pentru anul 2017 şi trimestrul I al anului 2018.

Raportor: Olga Hîţu, şef al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.                                                                                                                  

2.      Cu privire la corelarea bugetului  local de nivelul II pe anul 2018, modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 08/04-XXVI din  07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.

Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe

3.      Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.           Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

4.      Cu privire la solicitarea surselor financiare Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanei supusă represiunilor politice.

      Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

5.Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă a consiliului raional.  

Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

5.Cu privire la coordonarea acordului adiţional  nr.2 la Contractul de acordare a asistenţei medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medical nr.05-08/353 din 29 decembrie 2017 a IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2018.

Raportor: Iurie Mihaescu, şef IMSP Spitalul Raional Cantemir-                                                                                                                                                                                                                                                           

6.Cu privire la coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondului asigurării obligatorie  de asistenţă medical (business-plan) a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cantemir pe anul 2018 .                                                                                                                                                     Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

5.      Cu privire la aprobarea statului  de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir, statului de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare(cont special)pe anul 2018.                                                                                                                                                                      Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

6.      Cu privire la aprobarea salariului de funcţie a personalului de conducere ale  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice  din raionul Cantemir de la 01.04.2018.                                                                                                                          Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

7.      Despre aprobarea Programului Raional privind prevenirea şi controlul bolilor cardiovasculare pe anii 2018-2020.

Raportor: Olga Hîţu, şef al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

8.      Cu privire la casarea bunurilor uzate , raportate la mijloace fixe ale direcţiei generale învăţământ şi a unor Instituţii Publice de învăţământ   din raionul Cantemir.                                                                                                                                  Raportor: Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţământ.

9.      Cu privire la casarea bunurilor uzate , raportate la mijloace fixe ale aparatului preşedintelui  raionului Cantemir.                                                                                                                                  Raportor: Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului

10.  Despre demersul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă privind acordarea spaţiului în incinta Consiliului raional.                                                                                                                                Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional..

11.  Despre cererea ,,Mol-Declar Proiect” privind acordare unui spaţiu în incinta Consiliului raional. 

Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.                                                                                                                                                               

12.  Cu privire la modificarea deciziei nr.05/09-XXIV din 26.06.2008 ,, Despre demersul IMSP ,,Spitalul Raional Cantemir” privind schimbarea destinaţiei edificiului înregistrat sub nr.cadastral 2101102138, amplasat pe adresa: or.Cantemir,str.A.Mateevici,1.

 Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

13.  Cu privire la numirea în funcţia  de şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe perioadă determinată.                                                                                                                                                                  Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

      16.Despe modificarea deciziei nr.02/10-XXVI din 22.03.2018 Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personaluluide conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2018 şi acordarea  altor plăţi.     

Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

17.Despe modificarea şi completarea  deciziei nr.03/12-XXVI din 05.11.2015 Cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionului.                                         Raportor:Ludmila Ţurcanu, secretar al Consiliului raional Cantemir.  

18.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii,,Spicul de Aur 2018”.                       Raportor:Larisa Vîlcu, şef direcţie agricultură, economie şi  relaţii funciare.

19.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii,,Ziua Recoltei”, ediţia  anul 2018. Raportor:Larisa Vîlcu, şef direcţie agricultură, economie  şi relaţii funciare.

20.Cu privire la înstrăinarea prin licitaţie  a autoturismului VAZ-21214,  proprietate a consiliului raional.

Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

21.Despre modificarea deciziei nr.02/22-XXVI din 24.09.2015 ,,Cu privire la comisia de licitaţie a bunurilor.

Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional. 

22.Despre modificarea deciziei nr.03/04 –XXIV din 25.06.2009 Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către preşedintele

raionului, vicepreşedinţii raionului, subdiviziunile consiliului raional şi aparatele primăriilor satelor(comunelor) oraşului .

      Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

23.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în perioada ianuarie-mai, anul 2018.

Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.   

24.Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2018.

Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

 

nr.05/   –XXVI                                                                                            din  28.06.2018                                                                                or. Cantemir

 

 Despre modificarea şi completarea deciziei                                                                                                                                         nr 03/12 –XXVI   din  05.11.2015,, Cu privire la                                                                                                               Regulamentul de organizare şi funcţionare                                                                                                                                            a aparatului preşedintelui raionului”

 

 

            În temeiul art. 43 , alineatul 2, art.51 (1), art.52, 53 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  deciziilor consiliului raional nr. 01/10-XXVI din 20.08.2015 “Cu privire la alegerea preşedintelui raionului” , nr. 01/11-XXVI din 20.08.2015 “Cu privire la  numărul  vicepreşedinţilor raionului”, nr.nr.  01/12 -01-XXVI din 20.08.2015, nr. 01/12 -02-XXVI din 20.08.2015,  nr. 08/09 -03-XXVI din 07.12.2017,   “Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului”, dispoziţiei preşedintelui raionului nr.46 –A din 28.03.2018Cu privire stabilirea misiunii, sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor vicepreşedinţilor raionului”, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte ,   Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se  modifică şi se completează anexa nr.1 la  decizia                                                                                                                                         nr 03/12 –XXVI din 05.11.2015,, Cu privire Regulamentul  de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionulu” astfel:

   capitolul IV al anexei nr.1 va avea următorul titlu: ,,Misiunea, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile vicepreşedinţilor raionului” şi un nou conţinut, care se anexează.

 

 02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor  alese, numite, desemnate  sau angajate    în funcţiile nominalizate    contra semnătură şi publicului   în termen de 10 zile. 

 

  04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte şi  dlui Andrei Ciobanu  , preşedintele raionului. 

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                          _______________________

 

      Avizată:____________Ludmila Ţurcanu

  Secretar  al consiliului  raional                                              

 

 

      Elaborată:____________Victoria Balan,

    Şef serviciu administraţie publică

 

 

                                                                                                                                                            

Anexa

                                                                                                                   la decizia consiliului raional   

                                                                                                                   nr.05/-XXVI  din 28.06.2018

 

IV. Misiunea, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile                                                                               vicepreşedinţilor raionului.

 

1. Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului  are misiunea de promovare a   

 reformelor, de monitorizare,  implimentare şi realizare a politicilor publice şi dezvoltarea serviciilor publice raionale în domeniile:

-  asistenţa  socială şi protecţie a familiei din raion;

-  domeniul sănătăţii publice a cetăţenilor raionului;  

-  diasporei, migraţiei şi dezvoltării .

 

1.1Coordonează activitatea următoarelor instituţii publice din raion:

  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică ,,Centrul de Sănătate Cantemir”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică,,Centrul de Sănătate Goteşti”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Ciobalaccia”;

  Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Baimaclia” .

 

1.2 Conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

   Comisia raională Extraordinara pentru Ssănătate Publica;

   Comisia Teritorială pentru  Combaterea Traficului de Ffiinţe Umane;

   Cnsiliul de Administraţie a Fondului Local de Susţinere Socială a  Populaţiei;

   Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Copilului;  

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Cantemir”;

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Baimaclia”

   Consiliul de administraţie a IMSP,,  Centrul de Sănătate Goteşti”

   Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Ciobalaccia”

    Comisia pentru Trecere în Evidenţa Militara a premilitarilor, recrutare-încorporare ;

   Comisia pentru Protecţia Copilului Aflat în Dificultate;

 

1.3 Butuc Sergiu, vicepreşedintele raionului  are următoarele responsabilităţi:

-organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

-participă la şedinţele consiliului raional;

-participă la zilele primarului, ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

- organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea serviciilor publice în domeniul asistenţei  sociale şi protecţie a familiei şi domeniul sănătăţii publice, diasporei, migraţiei şi dezvoltării;

 - asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional, altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea socială a raionulu, întocmeşte şi prezintă avizul pentru actele administrative în cauză;

 - analizează propunerile, obiecţiile, recomandările, sugestiile şi amendamentele formulate, parvenite în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului şi le prezintă autorităţii publice;

 - prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

  - coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

   - exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

  -  asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  sociale;

  - întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

   -coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale;

  -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi  în organele administraţiei publice locale;

   -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste  adresări, cereri;

  - examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

   - îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului.

 

2. Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului are misiunea de promovare a reformelor şi    

monitorizarea implimentării, realizării politicilor publice în  domeniile: învăţămînt,  educaţie, cultură, turism , tineret şi sport, social-culturale ale raionului .  

2.1 Coordonează activitatea următoarelor instituţii publice din raion:

    Direcţia Generală Învăţămînt ;

    Serviciul Cultură şi Turism;

    Domeniul Tineret şi Sport.

2.2 Conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

    Comisia pentru acordarea indemnizaţiei unice pentru conectarea la conducta de  gaze naturale a unor categorii de populaţie;

    Consiliul consultativ pentru turism.

2.3 Dl Dimcea Ion,  vicepreşedinte al raionului are următoarele responsabilităţi :

- organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

- participă la şedinţele consiliului raional, consiliului de administraţie şi consiliului consultativ al DGÎ, Consiliul raional de Tineret;

-participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

-asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind monitorizarea şi  implimentarea proiectelor investiţionale de infrastructura pe domeniile de care este responsabil şi întocmeşte, prezintă aviz pentru proiectele în cauză;

-analizează propunerile, obiecţiile, recomandările, sugestiile şi amendamentele formulate, parvenite în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului şi le prezintă autorităţii publice;

 -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

- organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, mese rotunde, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea serviciilor publice în domeniile de care este responsabil;

 -coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional pe domeniire de care este responsabil;

  -exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

 -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme ce ţin de domeniul investiţional şi infrastructural precum şi social-cultural a raionului a domeniirlor de care este responsabil;

 - coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale ;

 -întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

 -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

 -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

-examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

-îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

 

3. Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului are misiunea de promovare a reformelor, monitorizare a implimentării, realizării politicilor publice  în domeniile: agricultură, economie, relaţii funciare,  construcţii , servicii comunale, drumuri, transport ale raionului .

3.1   Coordonează activitatea următoarelor subdiviziuni ale Consiliului raional:

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională;

Direcţiei agricultură,economie şi relaţii funciare.

3.2  Conduce activitatea comisiilor  (consiliilor, grupului de lucru) raionale:

  Comisia pentru protecţia consumatorului;

Comisia de licitaţie a bunurilor;

  Grupul de lucru pentru realizare achiziţiilor publice în cadrul Consiliului raional;

  Comisia raională  pentru organizarea  transportului rutier  de  persoane  prin  servicii  regulate;

Comisia pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, monitorizarea procesului de achiziţie a grîului alimentar şi asigurarea necesităţilor populaţiei cu  pîine;

Comisia pentru indexarea depunerilor băneşti ale populaţiei;

Comisia pentru  recepţionarea şi  distribuirea ajutoarelor umanitare;

Comisia pentru acordarea îndemnizaţiei unice pentru construcţia, procurarea sau restaurarea caselor(locuinţelor) unor categorii de cetăţeni.

 3.3 Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului are următoarele responsabilităţi :

-organizează şi supraveghează pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi economice;

-participă la şedinţele consiliului raional;

-participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

-organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea domeniului economic;

-asigură întocmirea documentelor, materialelor analitice şi a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului raional, altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea economică a raionului şi  întocmeşte, prezintă aviz pentru proiectele în cauză;

 -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a direcţiilor,  serviciilor din subordine;

 - analizează propunerile, obiecţiile, recomandările, sugestiile şi amendamentele formulate, parvenite în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului şi le prezintă autorităţii publice;

- coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

 -  exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia,  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

 -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  economice;

-întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate, a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

-contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

- primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

-coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale ;

- examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

-îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile Consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

Şef serviciu administraţie publică                                      Victoria Balan

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr. 05/-XXVI                                                                                                          din  28.06.2018                                                                                                     

 

      Cu privire la coordonarea acordului adiţional  nr.2 la

 Contractul de acordare a asistenţei medicale ( de prestare a

 serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă

medical ă nr.05-08/353 din 29 decembrie 2017 a IMSP Spitalul Raional

Cantemir cu CNAM pe anul 2018

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se coordonează Acordul adiţional nr.2 din 06.04.2018 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/353 din 29.12.2017  a IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2018 (se anexează).

  02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr. 2 din 06.04.2018 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/353 din 29.12.2017  a IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2018, preşedintele raionului, iar în lipsa acestui, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea diciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului ori  dlui Segiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului, dlui Iurie Mihaescu, directorului IMSP Spitalul  Raional Cantemir.

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

          Preşedintele şedinţei                                                                    ____________________

              

              Avizat:

  Secretar  al consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

                          Republica Moldova                                                Республика Молдова

Consiliul Raional      Герб                                            Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                       

                                                             D E C I Z I E

 

nr.05/   -XXVI                                                                                            din    28.06.2018

                                                              or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada ianuarie -mai, 2018

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada ianuarie-mai 2018, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada ianuarie-mai, 2018 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                          _________________________                            

 

   

Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat: V.Balan,

şef serviciu administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Anexa nr.1                                                                                                                                                       

 la decizia Consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                        nr. 05/ -XXVI  din  28.06.2018

 

 

                                                   

N O T Ă

    Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control adoptate de       Consiliul Raional Cantemir în perioada ianuarie -mai, 2018

 

      În perioadei ianuarie-mai, 2018 au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  patru  şedinţe ale consiliului raional, una ordinară  la data de 22.03.2018 şi  trei extraordinare la 25.01.2018, 08.05.2018, 11.05.2018 . În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 42 decizii . În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 30 decizii. Din ele 4 decizii au fost adoptate în anul 2017, dar  s-au aflat la control,   26 decizii adoptate în perioada ianuarie-mai  2018, toate au fost executate.

      În anexa nr.2  la notă sunt indicate 11 decizii .Din ele  două adoptate în anul 2017 se află în derulare şi control pe parcursul anului 2018 şi nouă decizii adoptate în perioada  anului 2018. În anexa nr.3 se indică  14 decizii cu termen de control,  care  se află în proces de executare de lungă durată. Despre executarea deciziilor nr.01/05-XXVI din 25.05.2018 şi nr. 02/10-XXVI , nr. 02/21-XXVI, nr. 02/23-XXVI din 22.03.2018  a-ţi fost informaţi separat în şedinţa de astăzi.

 

 

     Şef serviciu administraţie publică                    Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexa nr. 01

                                                                                                         la nota deciziei Consiliului raional

                                                                                                           nr. 05/ –XXVI din 28.06.2018.

                                                                                                                                            

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir adoptate și executate.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Responsabil de control

Notă

1

2

3

4

5

1

03/16– XXVI

din 27.04.2017

C privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2017.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii .

 

2

07/01-XXVI

 din 28.09.2017

Despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni a anului 2017

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

3

08/42-XXVI

07.12.2017

 

Cu privire la programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I al anului 2018.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

 

4

08/48-XXVI

07.12.2017

 

Despre  desemnarea reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice şi aprobarea conţinutului procurii.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

 

5

01/01 XXVI

25.01.2018

Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă a consiliului raional.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

6

01/04-XXVI 25.01.2018

Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2017.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii .

 

7

01/07-XXVI 25.01.2018

Despre Acordul de cooperare între   Consiliul Raional Cantemir din Republica

Moldova şi Consiliul Judeţen  Ialomiţa  din România. 

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

8

01/08-XXVI 25.01.2018

Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional pentru anul 2017.

 

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii .

 

9

02/02-XXVI 22.03.2018

Cu privire la activitatea  I.M.„ Biroul de proiectare si producere pe linga   arhitectul –sef  al  raionului Cantemir” pe perioada anului  2017.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii .

 

10

02/05-XXVI 22.03.2018

Cu privire la coordonarea Contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul  asigurării  obligatorii de asistenţă medicală a Instituţiilor Medico-Sanitare  P ublice  din raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2018

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte și  comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

11

02/06-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea statului de personal a Instituţiilor  Medico-Sanitare  Publice  din raionul Cantemir , statului de personal  ale  secţiei  farmacie şi  secţiei servicii  medicale  suplimentare  (cont  special )  pe anul 2018.

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplină și culte și  comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

12

02/07-XXVI 22.03.2018

Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a Instituţiilor  Medico-Sanitare   Publice  din raionul Cantemir  pe anul 2018

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte;

comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

13

02/08-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2018 şi acordarea altor plăţi.

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte;

comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii; comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

14

02/09-XXVI 22.03.2018

Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir privind acordul  Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2018.

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

15

02/11-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia  pe anul 2018 şi acordarea altor plăţi.

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte;

comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii; comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

16

02/12-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2018 şi acordarea altor plăţi

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

17

02/13-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia pe anul 2018 şi acordarea altor plăţi.

comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

18

02/14-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului pentru indicatorii de performanţă, lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  pe anul 2018 şi acordarea altor plăţi

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

19

02/15-XXVI 22.03.2018

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul  militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cantemir în lunile  aprilie - iulie a anului 2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii; consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte .

 

20

02/16-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionare a  Serviciului social,, Casă de Copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate.

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

21

02/17-XXVI 22.03.2018

Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistenţă parental profesionistă Creţu Lidia şi Creţu Mihail din satul Coştangalia , raionul Cantemir

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

22

02/18-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea  hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 28.02. 2018

comisia consultativă de specialitate probleme sociale;  comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

23

02/20-XXVI 22.03.2018

Despre modificarea deciziei nr.05/21-XXVI din 29.09.2016,, Despre modificarea deciziei nr.02/11-XXVI din 24.03.2016 Cu privire la crearea comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului acesteia”

Vicepreşedintele raionului, dl Butuc Sergiu;

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

24

02/22-XXVI 22.03.2018

Cu privire la acordarea gradului de calificare consilier de stat clasa a I -a  dnei Lilia Cebotaru, şef direcţie generală  învăţământ

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

25

02/24-XXVI 22.03.2018

Despre executarea deciziilor consiliului raional nr.07/19-XXVI din 08.12.2016 ; nr.05/22-XXVI din22.06.2017

Preşedintele raionului

 

26

02/25-XXVI 22.03.2018

Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în anul 2017.

Preşedintele raionului

 

 

 

 

27

02/27-XXVI 22.03.2018

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 –XXVI din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

28

02/28-XXVI 22.03.2018

Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui  raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplină şi culte.

 

29

02/30-XXVI 22.03.2018

Cu privire la delegarea reprezentantului consiliului raional.

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplină şi culte,

 

30

03/03-XXVI 08.05.2018

Despre  desemnarea reprezentantului consiliului raional  în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice şi aprobarea conţinutului procurii.

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplină şi culte,

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Anexa  nr.02

                                                                                                          la nota deciziei Consiliului raional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           nr. 05/ –XXVI din 28.06.2018.

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control  care se află în proces de derulare pe parcursul anului 2018.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

    7

1

06/02-XXVI

27.07.2017

Cu privire la acordul de  participare la implimentarea  Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.   

 

Şedinţa următoare

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

2

08/20-XXVI

07.12.2017

 

Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018.

 

Trim.IV,

anul 2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

3

01/03 XXVI

25.01.2018

Despre  modificarea şi completarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.                

 

Trim.IV,

anul 2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

4

01/06 XXVI

25.01.2018

Despre demersul Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Cantemir cu privire la acordarea  a 4 (patru) birouri în locaţiune în incinta Consiliului raional.  

 

Trim.III,

anul 2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

5

02/01 XXVI

22.03.2018

Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2017 şi sarcinile pentru anul 2018.

 

Şedinţa ordinară

Trim.I,

anul 2019

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

6

02/03 XXVI

22.03.2018

Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă a consiliului raional .

 

Trim.III, 2018

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

7

02/04 XXVI

22.03.2018

Despre  modificarea şi completarea deciziei nr. 08/04-XXVI din 07.12.2017 „ Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în  lectura a doua pe anul 2018”

 

Trim.III, 2018

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

8

02/26- XXVI

22.03.2018

Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional (evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi ai subdiviziunilor consiliul raional).

 

Trim.I,

anul 2019

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

9

03/01-XXVI 08.05.2018

Cu privire la aprobarea proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir», finanțator Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare între Raionul Cantemir, prin Consiliul Raional Cantemir și Judeţul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui

 

Trim IV, 2018

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

10

04/01-XXVI

11.05.2018

Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018

 

Trim IV, 2018

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

11

04/02-XXVI

11.05.2018

Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.03/03-XXVI din 08.05.2018

 

Trim IV, 2018

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu; Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 03

                                                                                                              la nota deciziei Consiliului raional  

                                                                                                           nr. 05/ –XXVI din 28.06.2018.

                                                                                                                              

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control

  care se află în proces de executare de lungă durată

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

    7

1

04/44-XXV

din 27.06.2013

Despre programul raional privind controlul alcoolului pe anii 2013-2020

2013-2020

Anual, trim.I

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

2

02/01-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Învăţămîntului  raionului Cantemir pentru perioada 2016-2020.

 

2016-2020.

 

anual

S.Butuc,vicepreședintele raionului,comisia consultatiă de specialitate probleme sociale

 

3

02/15-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la consiliul raional de menţinere a ordinei publice, asigurarea securitгţii şi apгrarea drepturilor cetăţenilor.

 

2016-2019

Tr.I,anii 2016-2019

Comisia consultativг de specialitate:drept,disciplină și culte.

 

4

02/22-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la comisia de licitație a bunurilor

2015-2019

Tr.I,anii

2015-2019

V.Culicovschi,vicepreședintele raionului

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplină și culte.

 

5

nr. 03/11–XXVI din 05.11.2015

 

 

Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului raional Cantemir.

 

2016-2019

1 februarie, anual

L. Ţurcanu, comisia consultativă de specialitatedrept,disciplină și culte.

 

6

nr. 02/16 XXVI 24.03.2016

Cu privire la mersul executгrii de ciziei consiliului raional nr. 04/44- XXVI din 27.06.2013-, despre programul raional privind controlul alcoolului pe perioada 2013-2020

2013-2020

Tr.I,anilor 2017-2020

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

7

02/49– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programuuil teritorial de prevenire si control al  infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

 

 

anii 2016-2020

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

8

02/50– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

9

02/51-XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea  Programului raional de promovoare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trinm. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

10

02/52– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

11

05/01-XXVI

22.06.2016

Cu privire la situaţia în domeniul asistenţei sociale  şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia.

DASPF

Trim III 2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

 

12

05/19-XXVI

22.06.2017

Despre acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir.

 

 

Trim I

 Pentru fiecare an

Comisia consultativă de specialitate:

drept, disciplină și culte.

 

13

08/25-XXVI

07.12.2017

 

Cu privire la Acordul de colaborare încheiat între Consiliul raional Cantemir şi Asociaţia Obştească Concordia Proiecte Sociale.

 

Trim I,

 anul 2019

DASPF; Comisia consultativă de specialitate drept, disciplină și culte.

 

14

02/19-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea Programului Teritorial pentru implimentarea obiectivelor  privind Apa şi Sănătatea în raionul Cantemir pentru anii 2016-2025

CSP

Trim IV,

anual, pînă în anul

2025

Comisia consultativă de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

 

                 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                     

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.05/ -XXVI                                                                                                        din 28.06.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

 Cu privire la casarea bunurilor, raportate la

 mijloace fixe ale aparatului preşedintelui

  raionului Cantemir

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul dnei Marina Caradjova ,contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional,

D E C I D E:

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe din aparatul preşedintelui raionului .

 

02.  Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate ( se anexează).

 

03.  Se aprobă procesul verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituţiilor bugetare şi a Instituţiilor Publice, forma MF-4 (buget) la suma  27580,80  ( doăzeci şi şapte mii cinci sute optzeci) lei, 80 bani.

 

04.  Contabilitatea aparatului preşedintelui raionului (contabil- şef, dna Marina Caradjova) va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

05.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

06.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

   Președintele ședinței                                                        _________________

 

        Avizat:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

Elaborat: Ludmila Ţurcanu_____________

Secretar al consiliului raional

       

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                     

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.05/-XXVI                                                                                                        din 28.06.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

           Cu privire la aprobarea  Acordului de

 parteneriat între  Consiliului raional Cantemir

 şi  Consiliul raional Cimişlia

 

În temeiul art.43 alin.1, lit.(t) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006,  scrisorii nr.181 din 06.06.2018 a consiliului raional Cimişlia , avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , , Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

07.  Se ia act de:

              nota privind aprobarea acordului între  Consiliul raional Cantemir  şi  Consiliul raional Cimişlia, prezentată de dl Anatolie Bazilevici, vicepreşedintele raionului.             

 

   02. Se aprobă Acordul de  parteneriat  între  Consiliului raional Cantemir şi  Consiliul, raionul Cimişlia (se anexează) .

    03. Se împuterniceşte preşedintele raionului  Cantemir domnul Andrei Ciobanu în numele consiliului raional să semneze Acordul de Parteneriat.

04.Se stabileeşte echivalentul sumei de 1000( una mie ) euro, contribuţia consiliului rational Cantemir

    04.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publicului şi persoanelor interesate prin afişare pe panoul informativ şi pagina web a Consiliului raional în termen de 10 zile de la adoptare.

   05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

   06.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                          ________________

 

        Avizat

  Secretar  al consiliului rational                                          Ludmila Ţurcanu

           

 

                                                                                                      Anexă

                                                                                     la dedizia consiliului raional

                                                                                      nr.07/ 23 -XXVI din 28.09.2017

 

NOTĂ 

privind aprobarea Acordului de  parteneriat  între  Consiliului raional

Cantemir  şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir.

 

 În temeiul art.43 alin.1, lit.(t) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006,  cererea primarului s.Capaclia se propune Consiliului raional:

să ia act de:

           -   cererea primarului s.Capaclia privind solicitarea de fi inclusă în ordinea de zi a şedinţei Consiliului chestiunea despre acordul de parteneriat;

           -   decizia Consiliului sătesc Capaclia nr.07/01-XXVI din 25.09.2017,,Cu privire la acordul de parteneriat cu Consiliul raional Cantemir;

 

Să aprobe Acordul de parteneriat între  Consiliului raional Cantemir  şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemi, conform anexei .

 

         Suplimentar relatez, că acordul vine să soluţioneze o problem de interes general al cetăţenilor  şi de interes comun al  Consiliului sătesc Capaclia şi Consiliului raional Cantemir.

 

 

 

  Preşedintele raionului                                                         Andrei Ciobanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

             nr.05/-XXVI                                                                       din 28.06.2018

 

                                                                  or. Cantemir

 

     Cu privire la vînzarea  prin licitaţie  a

autoturismului VAZ-21214,  proprietate a consiliului raional

 

   În temeiul art. 43 alin (1) lit. e), art.77 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523 - XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd avizul comisiilor consultative de specialitate finanţe , buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, drept, disciplină şi culte Consiliul raional

                                                         D E C I D E:

 

01. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare bunul, proprietate a consiliului raional, aflat în gestiunea aparatului preşedintelui raionului, autoturismul ,,VAZ-21214”, cu numărul de înmatriculare CTAG 950, anul fabricării 2008, numărul motorului 8694697, caroseria  numărul  XTA 21214081886444,  preţul 9900( nouă mii nouă sute) lei.

 02. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin decizia nr. 02/22-XXVI  din 24.09.2015 „ Cu privire la  Comisia de  licitaţie a bunurilor”, modificată şi completată prin decizia nr.05/-  XXVI  din 28.06.2018, organizarea procedurii de licitaţie cu strigare şi reducere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

03. Se desemnează dl/dna_____________________în calitate de licitant.

 04. Se împuterniceşte preşedintele raionulu Cantemir, dl Andrei Ciobanu, să semneze contractul de vînzare - cumpărare.

05.Executarea deciziei date se pune în seama preşedintelui raionului, dl Andrei Ciobanu.

06.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico –financiare şi construcţii.

 

 

 Preşedinte al şedinţei,                                                   ____________

 

 

Avizat:

Secretar al Consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu________

Secretar al consiliului raional

 

Coordonat:Cozma Veaceslav____________

Şef direcţie finanţe.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Anexă

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr. 05/-XXVI  din 28.06.2018

 

 

                         

                               Notă informativă la proiectul de decizie

 

Cu privire la vînzarea prin licitaţie  a autoturismului VAZ-21214,  proprietate a consiliului raional

 

      În temeiul art. 43 alin (1) lit. e), art.77 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523 - XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,se propune la vînzare prin licitaţie cu strigare bunul, proprietate a consiliului raional, aflat în gestiunea aparatului preşedintelui raionului, autoturismul ,,VAZ-21214”, cu numărul de înmatriculare CTAG 950, anul fabricării 2008, numărul motorului 8694697, caroseria  numărul  XTA 21214081886444,  preţul 9900( nouă mii nouă sute) lei, raport de expertiză nr.220318PP, se anexează.

   Comisia de licitaţie va asigura publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi va organiza desfăşurarea licitaţiei cu strigare în strictă conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

        Se propune împuternicirea preşedintelui raionului, domnului Andrei Ciobanu, să semneze contractul de vînzare – cumpărare în numele Consiliului raional.

         Despre rezultatul licitaţiei, preşedintele raionului va  informa  consiliul raional în şedinţa ordinară a acestuia în luna decembrie 2018.

 

                Preşedintele raionului                                    Andrei CIOBANU

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                     

 

 

      

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin