Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materialele sedintei CR din 22.03.18(II)

Materialele sedintei CR din 22.03.18(II) imprimare

16.03.2018     5008 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                        din 22.03.2018

     

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier raional

înainte de termen  a dnei Coloman Nadejda

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 7 lit. (d) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

   D E C I D E:

1.Se ia act de informaţia privind ridicarea  mandatului de consilier raional înainte de termen a dnei Nadejda Coloman , aleasă  pe lista Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, în legătură cu deţinerea funcţiei de director –interimar al Instituţiei Publice  gimnaziul ,,A.Puşkin” din or. Cantemir.( se anexeză).

2.Se ridică mandatul de consilier  în Consiliul raional Cantemir a dnei Nadejda Coloman , aleasă  pe lista Partidului Socialiştilor din Republica  Moldova  .

3.Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir din partea   Partidului Socialiştilor din Republica  Moldova.

4.Se pune în obligaţiunea secrertarului consiliului raional, în termen de 10 zile,  să transmită  Comisiei Electorale Centrale decizia dată şi documentele necesare pentru atribuirea mandatului de consilier raional în Consiliul raional candidatului supleant de pe lista Partidului Socialiştilor din Republica  Moldova.

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

Elaborat:

__________Ludmila Ţurcanu

Secretar al consiliului raional

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 22.03.2018

Notă informativă

Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier raional înainte de termen  a dnei Coloman Nadejda

     În temeiul art. 5, alin.1 al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, ,,Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen”.

Cu referire la ridicarea mandatului înainte de termen dnei Coloman Nadejda, se vor  aplica  prevederile art.7. –alin. (1) , în care se stipulează că mandatul alesului local este incompatibil cu:
    a) exercitarea altei func
ții de demnitate publică;
        b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
    c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei; 
    d) calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale);

Consilierul raional,  dna Nadejda Coloman , aleasă  pe lista Partidului Socialiştilor din Republica  Moldova deţine funcţia de director-interimar al Instituţiei Publice  gimnaziul ,,A.Puşkin”, din or.Cantemir, conform acordului suplimentar nr.1 cu privire la modificarea contractului individual de muncă nr.09 din 26 ianuarie 2011.

    Reieşind din prevederile art. 7 lit. (d) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local  , mandatul consilierului încetează înainte de termen, motivul fiind, incompatibilitatea funcţiei prevăzută de  norma sus-enunţată, confirmat prin acordul suplimentar nr.1 din 26 ianuarie 2016, încheiat la contractual individual de muncă.

     În acest context , se propune consiliului  raional ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional dnei Nadejda Coloman şi să declare vacant un mandat de consilier raional,  pe lista Partidului Socialiştilor din Republica  Moldova 
    

Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 22.03.2018

        Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan)  ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir pe anul 2018

 

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23.12.2013, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

    01.Se coordonează devizele de venituri şi cheltuieli  ale ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir pe anul 2018 (se anexează) după cum urmează :

 1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

 

   02.Se împuterniceşte să  semneze în  numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizelor de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2018, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedinţii raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

            !

    03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  conducătorilor, IMSP  din raionul Cantemir.

 

      04..Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 22.03.2018                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

Cu privire la coordonarea contractelor de  acordare

 a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale)

 în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală 

a Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir

 cu CNAM pe anul 2018 şi coordonarea acordurilor adiţionale.

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2018 nr.280 din 15.12.2017, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legei Bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                                       DECIDE:

   01.Se coordonează contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare  serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală a Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2018 şi a acordurilor adiţionale  după cum urmează:

Contractul nr.05-08/213 din 29 decembrie 2017 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir (anexa nr.1);

Contractul nr.05-08/354 din 29 decembrie 2017 al IMSP Spitalul raional Cantemir(  anexa nr.2);

Contractul nr.05-08/215 din 29 decembrie 2017 al IMSP Baimaclia (anexa nr.3);

Contractul nr.05-08/216 din 29 decembrie 2017 al IMSP Ciobalaccia( anexa nr.4);

Contractul nr.05-08/214 din 29 decembrie 2017 al IMSP Cociulia, acordul adiţional nr.1 din 19.01.2018( anexa nr.5);

Contractul nr.05-08/217 din 29 decembrie 2017 al IMSP Goteşti,  acordul adiţional nr.1 din 19 ianuarie 2018(anexa nr.6)

   02.Se împuterniceşte să semneze  în numele Consiliului Racional Cantemir  coordonarea la contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  a Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2018 şi a acordurilor adiţionale, preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu  iar în lipsa acestuia, vicepreşedinţii raionului, dnii Dimcea Ion, Butuc Sergiu, Bazilevici Anatolie, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir  , preşedintelui raionului ori vicepreşedinţilor raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor   factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                              ___________________

      Avizat:    

 Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Turcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 22.03.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

 

Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiilor

 Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului

de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale

suplimentare(cont special)  pe anul 2018

 

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

    01.Se aprobă statul de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statul de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare(cont special) pe anul 2018, după cum urmează:

1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

 

   02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2018.

 

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

 

      04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

          

 

  Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

 

                                                  

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.02.2018                                                                                    

                                                                     or. Cantemir

 

   Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate

Cantemir  privind acordul Consiliului Raional Cantemir

în calitate de comodant pentru prelungirea termenului

contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii

din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2018

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05.2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, Hotărîrii Guvernului nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

01.Se ia act de demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2018 (demersul se anexează).

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune încheiate cu terţi anterior, după cum urmează :( demersul se anexează),

            1 .Agenţia Teritorială Sud-Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

            2. Î.I.Boeştean Victor

            3.Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia.

 

03.Doamna Hîţu Olga, sef, IMSP CS Cantemir va semna contractele de locaţiune şi prestări servicii.

 

   04.Decizia   în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 

  05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Hîţu Olga, sef, IMSP CS Cantemir.

 

  06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Președintele ședinței                                                                        _________________

 

 

       Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

Elaborat:   IMSP Centrul de Sănătate Cantemir

_____________   Hîţu Olga,

,sef, IMSP CS Cantemir  

 

 

 

Nr.____ ___________

 

 

DECIZIE

 

or.CANTEMIR

 

           

 

           din ____________ 2018

Proiect                            

 

                                                                        

Cu privire la  aprobarea Programului Teritorial privind

 implementarea Protocolului privind  Apa şi Sănătatea

 în raionul Cantemir pentru anii 2016-2025.

 

        În temeiul  art. 43(2)  din Legea  privind  Administraţia  Publică Locală Nr. 436 –XVI din  28.12.2016 şi  executarea  prevederilor  Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova Nr.1063 din 16.09.2016 “Cu privire la aprobarea  Programului  Naţional  pentru  implimentarea Protocolului  privind  Apa  şi Sănătatea în Republica Moldova  pentru anii 2016-2025” şi în scopul   înbunătăţirii  calităţii vieţii  populaţiei,   prin asigurarea  cu apă  potabilă  de calitate şi  obiecte  de sanitaţie, pentru  prevenirea maladiilor transmisibile şi  nonransmisibile prin  utilizaraea apei  neconformă cerinţelor  sanitaro-igienice, examenînd proiectul Programului Teritorial  Raional privind  implimentarea  obiectivelor  stabilite  în temeiul  Protocolului   privins Apa  şi Sănătatea   pentru anii 2016-2025,  prezentat de Centrul de Sănătate Publică  şi  Inspecţia Ecologică,  avizele comisiei  consultative  de  specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare  şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei  consultative  de specialitate, probleme sociale,  învăţămînt, cultură,  protecţie socială, sănătate  publică,  muncă, activităţi  social –culturale  şi  turizm, comisiei consultative de specialitate  agricultură , industrie, amenajarea teritoriului şi  protecţia  mediului,  Consiliului Raional

DECIDE:

1.      Se aprobă:

1.1 Programul Teritorial privind implimentarea  obiectivelor stabilite  în temeiul Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025;

1.2 Planul de acţiuni pentru realizarea Programului Teritorial de  implimentare  a  măsurilor  în temeiul  Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova , în raionul Cantemir  pentru anii 2016-2025, anexa  nr.1;

1.3 Indicatorii de  aprovizionare cu apă  potabilă  de calitate  şi obiecte de  sanitaţie a  populaţiei  a raionului Cantemir  pentru anii  2016-2025, anexa Nr.2;

1.4 Costul estimativ pentru realizarea Programului Teritorial privind implimentarea  obiectivelor stabilite în temeiul Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025; anexa  Nr.3_;

1.5  Se recomandă APL de  nivelul I  în comum cu Inspecţia Ecologică, CSP (ANSP) , Direcţia construcţii capitale, Direcţia arhitectură şi urbanism să elaboreze, coordoneze şi să implimenteze  proiecte  de  aprovizionare  cu apă  potabilă  de calitate  şi obiecte  de  sanitaţie  în toate  localităţile  raionului,  conform prevederilor actualului Program Teritorial ;

1.6 De  programat dezbateri  despre  îndeplinerea prezentului Program teritorial, la  şedinţele Consiliului raional  Cantemir o dată  în an (lunile  octombrie- noiembrie).

2.       Monitorizarea  şi  controlul executării deciziei în cauză,  se pune în seama Comisiei  consultative  de  specialitate agricultură,  industrie,  amenajarea  teritoriului şi  protecţia mediului şi comisiei  consultative  de  specialitate probleme  sociale, învăţămînt, cultură,  protecţia socială, sănătate publică,  muncă, activităţi sociale, cultură  şi turism .

  

 

Preşedintele  şedinţei                  ________________     

   

     Secretarul Consiliului Raional   ________________Ludmila Ţurcanu                                               

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                             din 22.03.2018                                                                                                     

 

       Cu privire la aprobarea salariului de funcție, suplimentului

pentru indicatorii de performanță, lucrul prin cumul a personalului

de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2018 şi acordarea

altor plăţi.

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, art.1651  a Codului Muncii nr.154-XVI din 28.03.2003, Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2014-2018,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentului pentru indicatorii de performanță și achitarea lucrului prin cumul ca medic de familie a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pentrul anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

1.    Se aprobă salariul, suplementul la salariul de funcţie pentru indicatorii de performanţă şi lucrul prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Ciobalaccia încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2018, după cum urmează:

Funcția

Salariul de funcție de la 01.01.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță

Lucrul prin cumul –

 

medic de familie

Șef –interimar Centrul de Sănătate-Corober Ecaterina

8500 lei

Conform procesului verbal al MSMPS

0,5 salariu

2.Se împuterniceşte preşedintele raionului,  prin  act administrativ să:

  acorde  ajutorul material în mărime de un salariu de funcție, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu, pentru anul 2018,

acorde un premiu în marime de un salariu de funcţie cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului . 

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia şi publicului în termen de 10 zile.

    Preşedintele şedinţei                                                       ______________________

     Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                       Ludmila Turcanu

 

Elaborat: IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

_______________Corober Ecaterina, şef-interimar CS Ciobalaccia

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                             din 22.03.2018                                                                                                     

 

       Cu privire la aprobarea salariului de funcție, suplimentului

pentru indicatorii de performanță, lucrul prin cumul a personalului

de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia pe anul 2018 şi acordarea

altor plăţi.

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, art.1651  a Codului Muncii nr.154-XVI din 28.03.2003, Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2014-2018,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Cociulia cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentului pentru indicatorii de performanță și achitarea lucrului prin cumul ca medic de familie a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia pentrul anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

2.    Se aprobă salariul, suplementul la salariul de funcţie pentru indicatorii de performanţă şi lucrul prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Cociulia încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2018, după cum urmează:

Funcția

Salariul de funcție de la 01.01.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță

Lucrul prin cumul –

 

medic de familie

Șef  Centrul de Sănătate-Putregai Maia

9500 lei

Conform procesului- verbal al MSMPS

0,5 salariu

2.Se împuterniceşte preşedintele raionului,  prin  act administrativ să:

  acorde  ajutorul material în mărime de un salariu de funcție, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu, pentru anul 2018,

acorde un premiu în marime de un salariu de funcţie cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului . 

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia şi publicului în termen de 10 zile.

    Preşedintele şedinţei                                                       ______________________

     Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                       Ludmila Turcanu

 

Elaborat: IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

_______________Putregai Maia, şef CS Cociulia

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                             din 22.03.2018                                                                                                     

 

       Cu privire la aprobarea salariului de funcție, suplimentului

pentru indicatorii de performanță, lucrul prin cumul a personalului

de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2018 şi acordarea

altor plăţi.

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, art.1651  a Codului Muncii nr.154-XVI din 28.03.2003, Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2014-2018,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentului pentru indicatorii de performanță și achitarea lucrului prin cumul ca medic de familie a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pentrul anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

3.    Se aprobă salariul, suplementul la salariul de funcţie pentru indicatorii de performanţă şi lucrul prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Cantemir încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2018, după cum urmează:

Funcția

Salariul de funcție de la 01.01.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță

Lucrul prin cumul –

 

medic de familie

Șef  Centrul de Sănătate

9000 lei

Conform procesului- verbal al MSMPS

0,5 salariu

Şef serviciu economic

6500 lei

 

 

Contabil-şef

6500 lei

 

 

2.Se împuterniceşte preşedintele raionului,  prin  act administrativ să:

  acorde  ajutorul material în mărime de un salariu de funcție, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu, pentru anul 2018,

acorde un premiu în marime de un salariu de funcţie cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului . 

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

    Preşedintele şedinţei                                                       ______________________

     Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                       Ludmila Turcanu

 

Elaborat: IMSP Centrul de Sănătate Cantemir

_______________Hîţu Olga,, şef CS Cantemir

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                             din 22.03.2018                                                                                                     

 

       Cu privire la aprobarea salariului de funcție, suplimentului

pentru indicatorii de performanță, lucrul prin cumul a personalului

de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia  pe anul 2018 şi acordarea

altor plăţi.

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, art.1651  a Codului Muncii nr.154-XVI din 28.03.2003 Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2014-2018,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentului pentru indicatorii de performanță și acordarea lucrului prin cumul ca medic de familie a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia pentrul anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

4.    Se aprobă salariul, suplementul la salariul de funcţie pentru indicatorii de performanţă şi lucrul prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Baimaclia încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2018, după cum urmează:

Funcția

Salariul de funcție de la 01.01.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță

Lucrul prin cumul –

 

medic de familie

Șef Centrul de Sănătate-Olteanu Elena

9000 lei

Conform procesului verbal al MSMPS

0,5 salariu

2.Se împuterniceşte preşedintele raionului,  prin  act administrativ să:

  acorde  ajutorul material în mărime de un salariu de funcție, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu, pentru anul 2018,

acorde un premiu în marime de un salariu de funcţie cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului . 

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia şi publicului în termen de 10 zile.

    Preşedintele şedinţei                                                       ______________________

     Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                       Ludmila Turcanu

 

Elaborat: IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia

_______________Olteanu Elena, şef CS Baimaclia

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                             din 22.03.2018                                                                                                     

 

       Cu privire la aprobarea salariului de funcție, suplimentului

pentru indicatorii de performanță,  a personalului de conducere

a IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2018 şi acordarea altor plăţi.

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publica locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, examinînd demersul Spitalului Raional Cantemir cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentului pentru indicatorii de performanță a personalului de conducere a IMSP Spitalul Raional Cantemir pentrul anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

5.    Se aprobă salariul, suplementul la salariul de funcţie pentru indicatorii de performanţă a personalului de conducere din IMSP Spitalul Raional Cantemir  încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2018, după cum urmează:

Funcția

Salariul de funcție de la 01.01.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță

 

Director

9500 lei

Conform procesului verbal al MSMPS

 

Vicedirector medical

8500 lei

 

 

Contabil şef

7000 lei

 

 

Şef serviciu economic-financiar

7000lei

 

 

2.Se împuterniceşte preşedintele raionului,  prin  act administrativ să  acorde un premiu în marime de un salariu de funcţie cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului . 

3.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Spitalului Raional  Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

 

    Preşedintele şedinţei                                                       ______________________

     Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                                Ludmila Turcanu

 

Elaborat: IMSP Spitalul Raional Cantemir

_______________Mihaescu Iurie, director, SR Cantemir

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                             din 22.03.2018                                                                                                     

 

       Cu privire la aprobarea salariului de funcție, suplimentului

pentru indicatorii de performanță, lucrul prin cumul a personalului

de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Gotești  pe anul 2018 şi acordarea

altor plăţi.

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, art.1651  a Codului Muncii nr.154-XVI din 28.03.2003 Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2014-2018,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Gotesti cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentului pentru indicatorii de performanță și acordarea lucrului prin cumul ca medic de familie a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Gotesti pentrul anul 2018, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

6.    Se aprobă salariul, suplementul la salariul de funcţie pentru indicatorii de performanţă şi lucrul prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Gotesti încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2018, după cum urmează:

Funcția

Salariul de funcție de la 01.01.2018

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță

Lucrul prin cumul –

 

medic de familie

Șef Centrul de Sănătate-Carabeţchi Mihail

9000 lei

Conform procesului verbal al MSMPS

0,5 salariu

2.Se împuterniceşte preşedintele raionului,  prin  act administrativ să:

  acorde  ajutorul material în mărime de un salariu de funcție, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu, pentru anul 2018,

acorde un premiu în marime de 1000 lei cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului . 

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Gotesti şi publicului în termen de 10 zile.

    Preşedintele şedinţei                                                       ______________________

     Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                       Ludmila Turcanu

 

Elaborat: IMSP Centrul de Sănătate Gotesti

_______________Mihail Carabeţchi, şef CS Goteşti

 

                                                                      D E C I Z I E                                       

nr.02/ -XXVI                                                                                                        din 22.03.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace

 fixe a Instituţiei Publice Gimnaziul ,, Nicolae Sulac”, s.Sadîc

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând actele privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe a Instituţiei Publice Gimnaziul ,,Nicolae Sulac”, s.Sadîc .

02.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

 

03.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituţiei Publice Gimnaziul ,,Nicolae Sulac”, s.Sadîc  forma nr.MF-4 (buget) la suma de 26874,00 (douăzeci şi şase mii opt sute şaptezeci şi patru) lei 00 bani.

 

04.Despre executărea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la  următoarea şedinţă  ordinară din trim.  II , anul 2018.

 

05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

06.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii.

 

 

   Președintele ședinței                                                          _____________________

 

                   Avizat:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:Direcţia general învăţământ

_______________Cebotaru Lilia, şef,

direcţia generală învăţămînt

 

                                                                                                                             

                                                                         D E C I Z I E                                        

nr.02/ -XXVI                                                                                                        din 22.03.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

 Cu privire la desemnarea membrului

 comisiei de concurs

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Codului Educţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014,  ordinului Ministerului Educaţiei nr.964, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

 

02.    Se desemnează dna Manoli Tatiana, consilier raional pentru includerea în comisia de concurs la funcţia de director a Şcolii Sportive Cantemir.

 

02.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

03.Decizia se aduce la cunoştinţa persoanei nominalizate  factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

04.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii.

 

 

   Președintele ședinței                                                          _____________________

 

                   Avizat:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:Direcţia general învăţământ

_______________Cebotaru Lilia, şef,

direcţia generală învăţămînt

 

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI                                                                                  din 22. 03.2018

or. Cantemir

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul

 militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul

Cantemir în aprilie - iulie anului 2018

 

În conformitate cu prevederile  articolelor 28, 29 din Legea Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii Republicii Moldova nr.156-XVI din 06.07.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ–militară”, în temeiul art. 43, alin. 2 din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Cantemir

 

DECIDE:

 

01. Se pune în sarcina Secţiei administrativ-militare (SAM) a raionului Cantemir în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurare în perioada 15.03.2018 –31.07.2018 activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

 02. Se instituie comisia de încorporare și medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

Se stabilește că, în cazul în care membrii comisiei de încorporare se vor elibera din funcțiile deținute, obligațiunile de serviciu ale acestora vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi decizii.

03. Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

 04. Direcţia Finanţe va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2018.

Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

05. Directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir, directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir și celelalte centre de sănătate din raion vor asigura:

a) examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în perioada 15.03.2018 - 31.07.2018;

c) condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare;

d)  prezentarea până la 15.03.2018 în SAM Cantemir a listelor recruţilor a.n. 1991-2000 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale;

e) testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

06. Primarii raionului Cantemir vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor, conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitatea activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

07. Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

Primăriile localităților din componența raionului Cantemir, de comun acord cu SAM Cantemir, vor asigura îndeplinirea sarcinii de încorporare în serviciul militar în termen și serviciul cu termen redus, în aprilie-iulie 2018.

08. Se recomandă primăriilor localităților din componența raionului Cantemir să acopere cheltuielile privind angajarea, prin contract, pe termen de patru luni, pentru încorporarea de primăvară-vară 2018 a unei persoane responsabile de încorporare, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local.

09. Inspectoratul de Poliţie a raionului Cantemir va depista, de comun acord cu SAM Cantemir, recruții care s-au eschivat de la încorporările precedente și va lua măsuri pentru reținerea persoanelor care se eschivează de la serviciul militar.

10. Preşedintele comisiei de încorporare va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                 _________________

Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                    Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:

_____________Manoli Victor                                                                                                        Şef-interimar secţie administrativ-militară                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.02/-XXVI din 22.03.2018

 

COMISIA

raională de recrutare - încorporare

a cetățenilor în serviciul militar

Preşedintele comisiei:

S. Butuc             

vicepreşedinte al raionului Cantemir;             

Vicepreşedintele comisiei:

V.Manoli            

şef interimar SAM Cantemir.

Locţiitorul preşedintelui comisiei:

I. Domenco

specialist pe problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, aparatul preşedintelui raionului Cantemir;

Membrii comisiei:

B. Sava        

Reprezentantul organelor Afacerilor Interne

 

I. Sarioglo                

Reprezentantul Departamentului           

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                           

 

A. Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

Secretarul comisiei:

L. Popov                 

specialist superior, SAM Cantemir.

 

 

COMPONENȚA

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

Anton Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

  Membrii comisiei:

 

E. Ciobu               

- medic terapeut

L. Voloceai          

- medic chirurg

V. Stan                 

- medic psihiatru

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli            

- medic dermatolog

S. Guţuleac           

- medic oftalmolog

V. Nistor        

- medic neuropatolog

A. Chirtoacă        

- medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

 

V. Hîţu                    

- medic terapeut

I. Topadă                  

- medic chirurg

V. Nistor                 

- medic psihiatru

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli              

- medic dermatolog

L. Arnauţanu           

- medic oftalmolog

V. Stan                    

- medic neuropatolog

Iu. Miron                 

- medic stomatolog

 

 

Șef interimar secție administrativ-militară Cantemir

locotenent-major                             Victor MANOLI

                                                                                                                      Anexa nr.2

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.02/-XXVI din 22.03.2018

 

Graficul

activităţii comisiei de recrutare-încorporare şi

a comisiei medico-militare în primăvara–vara 2018

 

Nr.

d/o

 

Primăria

Data desfăşurării comisiei la

I etapă

 

Primăria

Data desfăşurării comisiei la

II etapă

Data desfăşurării comisiei la

III etapă

1.       

Antoneşti

15.03.2018

Antoneşti

20.04.2018

04.06.2018

2.       

Baimaclia

16.03.2018

Baimaclia

23.04.2018

05.06.2018

3.       

Cania

19.03.2018

Cania

24.04.2018

06.06.2018

4.       

Capaclia

20.03.2018

Capaclia

25.04.2018

07.06.2018

5.       

Cantemir

15.03-30.04

Cantemir

02-31.05

02.06-30.07

6.       

Chioselia

21.03.2018

Chioselia

26.04.2018

08.06.2018

7.       

Ciobalaccia

22.03.2018

Ciobalaccia

27.04.2018

11.06.2018

8.       

Cîietu

23.03.2018

Cîietu

02.05.2018

12.06.2018

9.       

Cîrpeşti

26.03.2018

Cîrpeşti

02.05.2018

13.06.2018

10.   

Cîşla

27.03.2018

Cîşla

03.05.2018

14.06.2018

11.   

Cociulia

28.03.2018

Cociulia

04.05.2018

15.06.2018

12.   

Coştangalia

29.03.2018

Coştangalia

07.05.2018

18.06.2018

13.   

Enichioi

30.04.2018

Enichioi

08.05.2018

19.06.2018

14.   

Goteşti

02.04.2018

Goteşti

10.05.2018

20.06.2018

15.   

Haragîş

03.04.2018

Haragîş

11.05.2018

21.06.2018

16.   

Lărguţa

04.04.2018

Lărguţa

14.05.2018

22.06.2018

17.   

Lingura

05.04.2018

Lingura

15.05.2018

25.06.2018

18.   

Pleşeni

06.04.2018

Pleşeni

16.05.2018

26.06.2018

19.   

Plopi

10.04.2018

Plopi

17.05.2018

27.06.2018

20.   

Porumbeşti

11.04.2018

Porumbeşti

18.05.2018

28.06.2018

21.   

Sadîc

12.04.2018

Sadîc

21.05.2018

29.06.2018

22.   

Stoianovca

13.04.2018

Stoianovca

22.05.2018

02.07.2018

23.   

Şamalia

17.04.2018

Şamalia

23.05.2018

03.07.2018

24.   

Tartaul

18.04.2018

Tartaul

24.05.2018

04.07.2018

25.   

Toceni

19.04.2018

Toceni

25.05.2018

05.07.2018

26.   

Ţîganca

20.04.2018

Ţîganca

28.05.2018

06.07.2018

27.   

Vişniovca

23.04.2018

Vişniovca

29.05.2018

09.07.2018

 

Zilele de activitate a comisiei de recrutare-încorporare:

În fiecare zi pînă la data de 31.07.2018

 

 

Șef interimar secție administrativ-militară Cantemir

locotenent-major                             Victor MANOLI                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                   Anexa nr.3

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.02/-XXVI din 22.03.2018

 

 

 

SARCINA

de prezentare a recruţilor pentru selectare, privind încorporarea în serviciul militar în termen pe primării în primăvara anului 2018

 

Nr.

d/o

Primăria

Planul de încorporare în FA

Sarcina de prezentare a recruţilor pentru selectare

1

Cantemir

6

45

2

Antoneşti

2

13

3

Baimaclia

5

34

4

Cania

3

30

5

Capaclia

3

16

6

Chioselia

4

24

7

Ciobalaccia

4

30

8

Cîietu

4

27

9

Cîrpeşti

5

30

10

Cîşla

2

5

11

Cociulia

5

37

12

Coştangalia

2

10

13

Enichioi

5

24

14

Goteşti

4

35

15

Haragîş

2

25

16

Lărguţa

4

20

17

Lingura

2

24

18

 Porumbeşti

2

26

19

 Pleşeni

5

35

20

 Plopi

3

10

21

 Sadîc

4

28

22

 Stoianovca

2

6

23

 Şamalia

2

12

24

 Tartaul

3

25

25

 Toceni

3

8

26

 Ţîganca

5

28

27

 Vişniovca

2

20

 

Total                                           

93

627

                            

Șef interimar secție administrativ-militară Cantemir

locotenent-major                             Victor MANOLI                                                                                               

 

 

 

      

 

MINISTERUL  APĂRĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL  MILITAR

TERITORIAL CAHUL

MD-3900, or. Cahul, str. Tineretului, 15/G

tel. / fax  0299 -2-23-23

Ş                   

             Preşedintelui raionului Cantemir

 

MINISTRY OF DEFENC

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

TERRITORIAL MILITARY

CENTER OF CAHUL

MD-3909, Cahul town, 15/G, Tineretului street

tel. / fax  0299 -2-23-23

 

 

 

 

 

 

          „______”______________2018

                       Nr.__________

 

 

 

 

 

Vă prezint proiectul Deciziei cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil al recruţilor din raionul Cantemir în primăvara-vara anului 2018.

 

Anexă: pe 5 file.

 

 

Șef interimar SAM Cantemir

locotenent major                 Victor MANOLI

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin