Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materialele sedintei CR, 22.03.18

Materialele sedintei CR, 22.03.18 imprimare

16.03.2018     840 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr.02/–XXVI                                                                                                       din 22.03.2018                                                                                                  or. Cantemir

 

               Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01-XXVI din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

 comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1410 din13 februarie 2018, examinînd avizul comisie consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional 

                                                                 

                                                        D E C I D E :

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa Comisiei consultative de specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii  se exclude numele, prenumele Bazilevici Anatolie şi se include numele, prenumele Ţaţu Vasile           

     

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

Elaborat:

______________Ţurcanu Ludmila

Secretar al consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 22.03.2018

 

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI din 20.08.2015,,Cu  privire

la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”,  Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1410 din13 februarie 2018 , consilierului  raional, domnulu Bazilevici Anatolie pe lista Partidului Democrat din Moldova  i-a fost ridicat mandatul conform cererii de demisie  , şi înlăturată situaţia  de incompatibilitate a funcţiei , şi, conform listelor deţinute de către Comisia Electorală Centrală, mandatul a fost atribuit membrului supleant, domnului  Ţaţu Vasile.

În acest context intervine necesitatea modificării deciziei sus-menţionate.

Secretar al consiliului raional                                                                       Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI                                                                                                 din  22.03.2018

or. Cantemir

 

              Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui

 raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului

consiliului raional pe perioada concediului de odihnă

 anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2008, art.9, alineatul (3) din Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012 , punctului 10, alineatul (2) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, privind împuternicirea dnei Victoria Balan,şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu, luînd în calcul faptul că sunt şi  zile restante de concediu nefolosit,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

D e c i d e:

 

     01.Se ia act de  dispoziţia preşedintelui raionului nr.46-p din  28.02.2018 privind acordarea concediului de odihnă anual plătit  dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional (se anexează).

     02.Se împuterniceşte dna Victoria Balan , şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual  plătit  şi a concediului nefolosit a dnei Ludmila Ţurcanu.

     03.Dnei Victoria Balan, şef serviciu administraţie publică, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului, pentru îndeplinirea  obligaţiunilor  de  muncă  a dnei Ludmila Ţurcanu se  stabileşte  spor  în mărime de 50 % din salariul de funcţie al secretarului consiliului raional.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul și pe site consiliului raional.

     05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                 

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat:

_____________Iulia Cîrlan

Specialist principal

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 22.03.2018

 

 

                                                         Notă informativă

cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

 

             În temeiul deciziei nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a execita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional, prin  dispoziţia preşedintelui raionului nr.46-p din 28.02.2018 Cu privire la acordarea concediului anual plătit, este acordat concediu anual plătit dnei Ludmila Ţurcanu , secretar al consiliului raional .

    Conform art.60 alin.7 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău, secretarului Consiliului municipal Bălţi şi secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local.

         Reieşind din prevederile art.38 alin.5  a legii sus-numite  Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

      Totodată menţionăm , că secretarul consiliului dispune de o perioadă de 51zile calendaristice  concediu nefolosit din perioadele  precedente.

 În acest context  se propune adoptarea decizie  Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

Specialist principal ,

 aparatul preşedintelui raionului                                                         Iulia Cîrlan

 

D E C I Z I E

din 22.03.2018                                                                                          nr.02/  -XXVI

                                                                          or. Cantemir

 

Despre executarea deciziilor consiliului raional

nr. 07/19 –XXVI din 08.12.2016,

nr. 05/22-XXVI din 22.06.2017

   

 

     În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd notele  despre executarea deciziilor consiliului raional nr. 07/19 –XXVI din 08.12.2016, nr. 05/22-XXVI din 22.06.2017,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

Decide:

 

1. Se ia act de notele prezentate de conducătorii  subdiviziunilor consiliului raional şi serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului despre executarea deciziilor consiliului raional nr. 07/19 –XXVI din 08.12.2016, ,,Cu privire la programul de activitate al subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe anul  2017”şi  nr. 05/22-XXVI din 22.06.2017 ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2017” (se anexează).

 

2. Se ridică controlul deciziilor nr. 07/19 –XXVI din 08.12.2016, nr. 05/22-XXVI din 22.06.2017.

 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                _________________________                                 

           

                                                

          Avizat :

           Secretar al

         consiliului  raional                                                         Liudmila Ţurcanu

 

       

 

 

Elaborat: Vitoria Balan,                                                                                                                                    şef serviciu administraţie publică

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                  

       

 

                                                                                                Anexă

                                                                                            la decizia Consiliului Raional

                                                                                            nr. 02/ - XXVI din 22.03.2018

 

 

N O T Ă

despre executarea deciziilor consiliului raional nr. 07/19 –XXVI din 08.12.2016,

nr. 05/22-XXVI din 22.06.2017 de către aparatul preşedintelui raionului.

 

  

   Referitor  la executarea actelor sus nominalizate Vă  comunicăm că, fiecare conducător al subdiviziunii consiliului raional  a prezentat  nota informativă, în care au fost expuse rezultatele activităţii pentru perioada de referinţă.

           În anul 2017 aparatul preşedintelui raionului a activat întru realizarea a opt obiective cu impact de dezvoltare socio- economică, acestea fiind :

-Implimentarea Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020;

-Remedierea performanţelor colective ale APL de nivelul II- (au participat la traininguri, sesiuni de instruire, seminare, schimb de experienţă şi vizite de lucru 28 funcţionari publici şi persoane cu funcţii de demnitate publică în ţară cît şi 3 peste hotarele ţării în anul 2017 );

 - Executarea bugetului raionului pe anul 2017 şi planificarea bugetului raional pe anul 2018;

- Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului;

-  Îmbunătăţirea sistemului de managment al resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului raional;

-  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional, consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni;

-  Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive pentru tineret.

-  Organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor naţionale şi tradiţionale.

     Acţiunile şi subacţiunile de implimentare a obiectivelor menţionate au fost organizate şi desfăşurate. 

Referitor la Obiectivele nr.1 şi nr.3 Consiliul raional a  fost informt în  şedinţa din 25.01.2018.  Bugetul raionului pentru anul 2017 a fost executat şi s-a planificat pentru anul 2018. Şedinţele Consiliului raional a comisiilor create de consiliul raional s-au organizat şi desfăşurat conform regulamentelor şi termenelor planificate. De asemenea s-au organizat şi desfăşurat concursurile sportive şi activităţile pentru tineret, sărbătorile naţionale, tradiţionale . Transparenţa activităţii autorităţilor publice raionale este asigurată prin plasare pe pag web şi pe panourile informative a materialelor de interes public.

      Tot în anul 2017 s-a reuşit transsmiterea bunurilor şcolii profesionale din gestiunea Ministerului Educaţiei în proprietatea  UAT de nivelul II,  Cantemir.

 

 

 

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                                   Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Anexă

                                                                                   la nota deciziei Consiliului raional Cantemir

                                                                             nr.02/    -XXVI din 22.03.2018

Notă

 privind realizarea planului de activitate al

Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir, 2017

                                                    

    Activitatea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir, în perioada anului 2017, a fost direcţionată spre realizarea obiectivului prioritar „Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei: probleme şi perspective”.

               În scopul asigurarea implementării cadrului de politici sectoriale, a documentelor normative în domeniul educaţei DGÎ a înaintate 10 proiecte de decizii care au fost aprobare la şedinţele Consiliului Raional.

        Misiunea DGÎ, instituţiilor de învăţământ constă în asigurarea dreptului copilului la educaţie, sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare continuă a cadrelor didactice. În anul curent de studii DGÎ a planificat, organizat, monitorizat şi evaluat diverse acţiuni/activităţi pentru asigurarea dreptului la educaţie şi crearea condiţiilor necesare pentru exercitarea acestui drept:

                Inspecţii frontale – 19 instituţii: Gimnaziul Vişniovca, Grădinița Vişniovca, Gimnaziul  Lingura, Grădinița Lingura, Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia, Grădinița Baimaclia, Gimnaziul „L. Chiriac ” Antonești, Grădinița Antonești, Grădinița de copii Leca, Gimnaziul „M. Eminescu” Cantemir, Grădinița nr. 2 Cantemir, Gimnaziul Haragîș, Grădinița Haragîș, IP Gimnaziul „N. Sulac” Sadîc, Grădinița de copii Sadîc, IP Gimnaziul Capaclia, Grădinița de copii Capaclia, IP Gimnaziul Porimbești, Grădinița de copii Porumbești.

                Inspecţii de o zi - 4 instituţii: Școala primară-grădiniță Ghioltosu, Școala sportivă Cantemir, Gimnaziul Lingura, Gimnaziul Vișniovca

                Inspecţii tematice - 10:

-          Prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar

-          Monitorizarea implementării evaluării criteriale prin descriptori în clasele I și a II-a

-          Sensibilizarea copiilor, părinților și membrilor comunității referitor la raportarea cazurilor de violență asupra copilului

-          Pregătire instituţiilor de învăţământ preuniversitar către noul an de studii, 2017 – 2018;

-          Eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţământul general;

-          Organizarea și desfășurarea licitațiilor

-          Evidența  documentaţiei de secretariat

-          Evidența docimentației contingentului de elevi

-          Dotarea bibliotecilor școlare cu tehnică informațională și acces la internet

          Evaluări sumative externe, în toate instituţiile:

Semestrul I                                                                                    Semestrul II

Limba de instruire, clasa a III-a                                   Științe, clasa a III-a

Limba străină, clasa a V-a                                            Limba străină II, clasa a V-a

Matematica, clasa a VI-a                                              Limba română, șc. naț. și alol., clasa VII

Biologia, clasa a VII-a                                                  Istoria, clasa a VI-a  

Limba de instruire, clasa  a VIII-a

            În urma examinării Rapoartelor privind rezultatele evaluărilor sumative din instituţiile de învăţământ s-a constatat că conţinutul testelor, la toate disciplinele, a fost accesibil, conform cerinţelor Curriculumului naţional. Elevii s-au încadrat în timp. Sarcinile au fost formulate corect, pe înţelesul copiilor, variate şi cu grad de dificultate în ascensiune.

                S-au  petrecut trei şedinţe ale Consiliului consultativ şi   12 şedinţe ale Consiliului de administrație  în cadrul cărora s-a discutat aprobat decizii referitor la problemele, performanţele sistemului educaţional din raion.

                Conform Planului de activitate al DGÎ au fost planificate şi s-au desfăşurat 7 şedinţe cu directorii instituţiilor preuniversitare şi 3 şedinţe cu directorii instituţiilor preşcolare care au contribuit la formarea competenţelor necesare pentru organizarea procesului educaţional, implementarea schimbării pentru obţinerea performanţelor comune. În scopul asigurării unui management de calitate au fost organizate şi desfăşurate 4 seminare instructiv metodice cu managerii instituţiilor de învăţământ general.

                CONFERINȚA pedagogică s-a desfășurat la 25 august 2017. În cadrul conferinței au fost planificate 6 ateliere de lucru – dezbateri cu diferite categorii de cadre manageriale și didactice îîla care s-au pus în discuție mai multe probleme.

            Conform Planului de activitate al Direcţiei Management Curricular şi Formare Continuă pentru anul 2017 au fost proiectate şi    realizate 5 şedinţe ale Centrului  Metodic raional, s-au proiectat şi realizat 46 seminare instructiv-metodice la toate disciplinele şcolare; întruniri metodice la toate disciplinele de studii în luna august.  S-au organizat 2 şedinţe metodice pe discipline şcolare cu tinerii specialiști.  Specialiştii-metodişti au acordat consultanţă metodică individuală cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar.  

            În baza ofertelor prezentate de conducătorii instituțiilor preuniversitare din raion, au  fost perfectate listele aspiranților la gradul I,  confirmarea gradului Unu și Superior. Asifel,conform Planului de atestare: Gradul superior conferire -2 profesori, Gradul superior confirmare -2 profesori, Gradul I conferire  9  profesori,confirmare  11 profesori; Gradul Doi conferire 21 profesori, confirmare 80, grad managerial 2 la conferire, 2 la confirmare. manageri. Conform prevederilor art 131 al Codului Educaţiei, au fost atestate 54 cadre didactice.

  Sistemul educaţional din raionul Cantemir include 43 instituţii de învăţământ preşcolar; 30 instituţii de învăţământ preuniversitar: 2 Licee teoretice, 25 gimnazii, 1 gimnaziu-grădiniță, 2 şcoli primare-grădiniţe; 2 instituţii extraşcolare (CCC şi ŞS).

                A fost reorganizată IP Gimnaziul „V. Curbet” Țărăncuța în IP Gimnaziu-grădiniță „V. Curbet” Țărăncuța. În baza deciziei Consiliului raional, în anul de studii 2018-2019 urmează reorganizarea IP Gimnaziul Cîșla în IP Gimnaziu-grădiniță Cîșla. De la 01.09.2017 au fost lichidate 2 Școli primare - din Toceni și Șamalia.

   Populaţia şcolară în raion este în continuă scădere. La sfârşitul anului şcolar 2016 - 2017 s-au înregistrat 5685 elevi, cu 185 mai mulţi faţă de anul acesta, s-a micşorat şi  numărul copiilor preşcolari instituţionalizaţi de la  2362 (2016 - 2017) la 2278 preşcolari.

     Evoluţia numărului de elevi pe nivelurile de învăţământ, în anul de studii 2017 – 2018 este descrescătoare, faţă de anul 2016 – 2017 s-a redus cu 150 copii/2,6%. În învăţământul liceal s-a înregistrat o descreştere a efectivului de elevi  cu 2,2%, faţă de anul 2016 - 2017.

                Asigurarea cu cadre didactice. În instituţiile de învățământ preuniversitar activează 481 cadre didactice, dintre care 121 sunt de vârstă pensionară şi 62 care activează prin cumul. Din aceştia cu grad didactic superior – 10, grad didactic I – 50, grad didactic II – 281, 140 cadre sunt fără grad didactic.

         Necesarul pentru anul acesta a fost de 51 cadre, de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fost repartizaţi 15 tineri specialişti, dar s-a prezentat doar 1, care s-a angajat şi activează. Au mai fost angajaţi încă 8 cadre tinere, din ei absolvenţi ai anului 2017 sunt 5 tineri specialişti, 3 absolvenţi a anilor precedenţi.

                Realizarea Planului – cadru.  În contextul numărului mic de elevi în 8 instituţii este organizată instruirea simultană. Anual, orele prevăzute de Planul – cadru, partea invariată, se realizează circa 95 - 98%. La începutul anului şcolar 2017-2018 a fost acoperit trunchiul de bază la toate diciplinele de studii.

        În urma trecerii la finanţarea per elev în multe instituţii nu a fost posibil realizarea părţii opţionale a planului. În anul de studii 2016-2017 au fost realizate la 75,8% din cele propuse de ME, iar în anul 2017-2018 sunt realizate la 81,94%. Elevilor li s-a oferit cursurile pentru care au fost elaborate și aprobate curricula de către MECC.

        Activităţile  extracurriculare sunt o parte componentă a procesului educaţional. Pe parcursul anului de studii 2016-2017 si-au desfăşurat activitatea  56 cercuri/secții pe interes (muzică, coregrafie, teatru, arte plastice, tehnologii, studierea ţinutului, sport etc.) la care au fost încadraţi 1631 elevi.  În anul 2017-2018 activează 150 cercuri/secții cu un număr de 631 ore și încadrați 2708 elevi.

        Conform planului de activitate al Direcţiei  Generale Învăţământ s-au desfăşurat următoare activităţi extraşcolare:

-          Festivalul Raional al obiceiurilor de iarnă „Parada măștilor”;

-          Concursul raional „Stea - Logostea”,

-          Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”

-          Gala laureaţilor

                Rezultatele elevilor.  În sesiunea 2017 au promovat examenul de absolvire a gimnaziului 554 elevi și 21 elevi care au studiat în baza PEIei, total 575. Rata promovabilităţii este 97,3% faţă de 95,2% în sesiunea 2016, au fost respinşi 15 (2,7%)  în comparaţie cu 18 (3 %) în sesiunea precedentă.

Practic în treapta de gimnaziu în majoritatea instituţiilor indicii de evaluare se menţin aproape constanţi, deoarece mai mulţi  ani la rând metodologia şi rigorile de desfăşurare a examenului nu s-a schimbat. Rezultatele sunt reale doar în instituţiile în care se respectă Metodologia de desfăşurare a examenului. Cu regret mai avem cazuri de fraudare a examenului din partea celor care administrează.

            La examenul de bacalaureat 2017, sesiunea de bază au fost admişi 133 candidaţi, au promovat examenul 105 candidaţi, au fost respinşi 28 candidaţi.  Rata de promovare a examenului de bacalaureat este de 80,1%, faţă de  78,1% în  anul 2016.

            Examenele s-au desfăşurat regulamentar. Au scăzut semnificativ încercările de fraudare a examenului de bacalaureat. Nivelul de pregătire a candidaţilor din licee este mai înalt faţă de ceilalţi ani. Rata de promovare pentru candidații de la profilul real este mai mare decât a celor de la profilul umanist, totodată  candidații de la profilul real care au promovat examenul de bacalaureat au obținut medii generale mai mari decât colegii lor de la profilul umanist.

            Rezultatele examenelor de absolvire, în condiţiile în care acestea sunt organizate şi desfăşurate în mod corect, reprezintă nu doar o estimare a performanţei elevilor, dar şi un instrument de evaluare a calităţii studiilor.

            Susţinerea elevilor dotaţi.  Tradiţional în raion se desfăşoară anual olimpiada şcolară la disciplinele de studii, în următoarele etape: etapa locală – ianuarie, etapa raională – februarie şi etapa republicană (conform graficului prezentat de ME). În anul curent în cadrul olimpiadei raionale 2017 au participat 417 elevi, cu 20 mai mulți decât anul precedent. Se menţionează o creştere a participării elevilor la disciplinele: fizica, chimia, educaţia tehnologică, educaţia fizică. Au fost acordate 203 locuri premiante. Din ele: premiul I – 63; premiul II – 61, premiul III – 44, menţiuni – 35.

            La faza republicană au paricipat 58 elevi la toate discipline şcolare. Conform ordinului ME nr.412 din 25 mai 2017 ,,Cu privire la premianții olimpiadelor și concursurilor republican, anul de studii 2016-2017” elevii au obţinut 3 menţiuni: LT „D. Cantemir” la limba franceză, Gimnaziul „A. Pușkin” la limba și literatura română, alolingvi, Gimnaziul Lingura la limba franceză.

Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor.

           Mai bine de 6 ore pe zi, copiii-elevi le petrec în instituţiile de învăţământ. Crearea condiţiilor adecvate pentru sănătatea copiilor  şi asigurarea securităţii şi protecţia vieţii şi sănătăţii tuturor copiilor rămâne a fi un factor primordial ce necesită investiţii serioase pentru a avea o generaţie sănătoasă, atât în asigurarea materială a instituţiilor cât şi în formarea cadrelor didactice.

            Alimentaţia.  Conform Hotăririi Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentaţia elevilor, este asigurată alimentaţia gratuită a elevilor din clasele I – IV la 100% în toate instituţiile. Conform Deciziei Consiliului raional Cantemir, în anul 2017, din soldul raionului, pentru sem II al anului 2017, s-au alocat 150200 lei pentru alimentarea a 275 elevi din familiile socialmente - vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţământ din alte localităţi din treapta de gimnaziu.

Confrom datelor statistice, în anul de studii 2017-2018 se alimentează: în treapta primară– 2242 de elevi -100 %, treapta gimnazială -  738 de elevi – 23,7%, treapta liceală – 55 de elevi (L.T. ,,N. Mihai’ Ciobalaccia)- 18 %, din familiile social –vulnerabile: clasele I-IV -267 de elevi, clasele V- IX - 273 de elevi, transportaţi  275 de elevi – 45,17 %; cu CES- 57 – 28,45 %.

            Organizarea odihnei copiilor.  În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 15 mai 2015 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adoliscenţilor în sezonul estival 2017”, Direcţia Generală Învăţământ în comun cu autorităţile publice locale au fost procurate 180 bilete de odihnă gratuit în tabăra  AGRO-TIRAS din Molovata – Nouă, r-nul Dubăsari, pentru:   copii din familii defavorizate, copii din familii cu 3 şi mai mulţi copii, copii din familii monoparente  cît şi pentru elevii care au obţinut performanţe la învăţătură şi în cadrul olimpiadelor raionale, şi republicane.

Sindicatul raional de ramură a oferit 43 foi gratuite pentru copiii angajaţilor în învăţământ şi 38 elevi a ŞS au beneficiat de bilete gratuite.

Consulatul Guvernului României la Cahul a oferit 9  bilete gratuite pentru elevi cu performanţe la învăţătură, sport,  în tabăra din Sulina, România.

            Transportarea elevilor.  La începutul anului de studii 2017-2018, conform deciziei  nr.05/05-XXVI din 29.09.2016  a Consilului Raional Cantemir  s-au  stabilit  şi concretizat  districtele  şcolare  şi  desemnate  şcolile  de circumscripţie  pentru  instituţiile publice de învăţământ din raion.

            Managerii  instituţiilor publice de învăţământ  din raion  au  prezentat  spre aprobare  Direcţiei Generale  Învăţământ  Cantemir  şi  IP Cantemir  numărul şi  listele elevilor  care  se  transportă  la  şi  de  la  şcoala  de circumscripţie, orarul deplasărilor, traseul,  numele şi  prenumele însoţitorului; numele, prenumele  şoferului  de transport şcolar, datele  transportului  şcolar, unităţile  de  transport  din  raion.

            În anul des tudii 2017-2018 se transportă  în total 1102 copii, cu 90 copii mai mult decât în anul precedent de studii, inclusiv copii transportaţi la grădiniţe -27 copii. Din ei se transportă elevi din ciclul primar- 424, gimnazial- 609, elevi de liceu- 42. La evidenţă  s-au luat unităţile de transport: autobuze şcolar-16. S-au  înaintat de  către  managerii şcolari  problemele pe  care le  întâmpină: lipsa garajelor, lipsa staţiilor de aşteptare.

            Protecţia copiilor faţă de violenţă. Aplicând Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013 „Cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului” şi Ordinul nr. 858 din 23 august 2013 prin care s-a aprobat „Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, conform raportului privind evidenţa sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului în instituţiile de învăţământ au fost înregistrate în al doilea semestru al anului de studii 2016 – 2017 total  – 77 cazuri de abuz faţă de copii și în I semestru al anului de studii 2017-2018 s-au înregistrat 86 cazuri.

 

  PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

1. Eficientizarea procedurii de evidenţă a copiilor şi elevilor de comun cu administraţia publică locală de niovelul întîi.

2. Eficientizarea colaborării intersectorială la nivel local pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteizmului.

3. Reorganizarea/restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii.

4. Consolidarea capacităţii instituţiilor de învăţămînt în vederea incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

5. Implementarea mecanizmelor de asigurare a transparenţei şi a participării comunităţii la procesele decizionale privind dezvoltarea şi administrarea eficientă a instituţiilor de învăţămînt.

6. Consolidarea capacităţilor instituţiilor pentru a oferi discipline opţionale în concordanţă cu interesele şi nevoile elevilor, părinţilor.

7. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea realizării competenţelor curriculare la disciplinele şcolare.

8. Prevenirea şi sesizarea cazurilor de violenţă şi abuz asupra  copiilor                                                                                 Şef DGÎ Cantemir                                                        Cebotaru Lilia

 

                                                                                Anexă

                                                                                   la nota deciziei Consiliului raional Cantemir

                                                                             nr.02/    -XXVI din 22.03.2018

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

Privind executarea planului de acțiuni a Direcției agricultură, economie și relații funciare pe terimestrul II al anului 2017

 

         Activitatea Direcției agricultură, economie și relații funciare pentru perioada respectivă a anului 2017 a fost orientată spre atingerea următoarelor obiective :

Cresterea competitivitații sectorului agroindustrial din raion;

Dezvoltarea continuă a lanțurilor valorice pentru a atinge valoare adaugată;

Cresterea si dezvoltarea infrastructurii agricole;

Asigurarea promovării politicii privind organizarea achiziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii în instituţiile bugetare ale raionului.

Din activitățile de bază planificate au fost implementate următoarele:

 Suport  analitic in armonizarea relatiilor contractuale dintre arendasi si arendatori;

Asistenta in crearea oficiilor complexe pentru prestarea serviciilor zoo veterinare in primariile raionului;

Asistenta   in problema stimularii asocierii producatorilor agricoli in scopul procurarii tehnicii si utilajului agricol;

Acordarea asistentei in scopul informarii antreprenorilor rurali privind finantarile externe beneficierea de granturi si subventii;

Prezentarea studiului de eficienta a cultivarii culturilor agricole in raion;

Organizarea seminarului in problema noilor oportunitati in comercializarea produselor agricole, inclusiv exsportului;

Suport consultativ in problema  consecintelor nerespectarii asolamentului si prelucrarii gresite a solurilor;

Propagarea eficientei procurarii animalelor de prasila in scopul atragerii investitiilor capitale pentru ameliorarea si reproducerea animalelor.

   

 

Șef  Direcție agricultură, economie

și relații funciare Cantemir                                                                  Vîlcu Larisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                Anexă

                                                                                   la nota deciziei Consiliului raional Cantemir

                                                                             nr.02/    -XXVI din 22.03.2018

 

Notă informativă

privind rezultatele activităţii Serviciului Cultură şi Turism pe

semestrul II a anului 2017.

 

Pe parcursul semestrului II a anului 2017, Serviciul Cultură şi Turism a activat pentru implementarea a patru obiective generale care au contribuit la dezvoltarea culturii în raion.

Obiectivul I. Organizarea manifestărilor culturale de anvergură la nivel raional, naţional şi internaţional:

 Au fost organizate şi desfăşurate 11 acţiuni culturale din care:

Spectacol literar muzical „Eu vă las în grija mare”

Festival Regional al dansului popular „Jocul din strămoşi lăsat”

Festival raional al cîntecului, dansului şi potului popular „Joc şi cîntec de la Prut”

Spectacol de omagiere a Rapsodului popular Nicolae Sulac

Festival Regional al etniilor „Unitate prin diversitate”

Concurs raional al interpreţilor de muzică populară „Drag mi-i cîntul”

Spectacol muzical de Ziua Recoltei

Concurs Regional al cîntecului de estrată şi a dansului modern „Crizantema albă”

Concurs Regional „Miss Cantemir” cu genericul „Vivat tineret”

Festival raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura” şi a.

Obiectivul II. Păstrarea, conservarea şi punerea în valoare a folclorului local, obiceiurilor şi tradiţiilor la nivel local, naţional şi internaţional.

  La acest obiectiv au fost organizate 2 expediţii folclorice în 3 zone folclorice  din raion (Ciobalaccia, Cociulia şi Hănăseni)

 Obiectivul III. Sprijinirea financiară a activităţilor culturale realizate în beneficiul cetăţenilor.

  Întru susţinerea financiară a acţiunilor culturale desfăşurate în semestrul II au fost valorificate 28,0 mii lei

Obiectivul IV. Organizarea şedinţelor de lucru a lucrătorilor din domeniul culturii.

  Au fost organizate 3 seminare de instruire a lucrătorilor de cultură şi un laborator de creaţie pe lăngă Studioul coregrafic din s. Cociulia

 

Obiectivul V. Renovarea edificiului filialei Şcolii de Arte din s. Goteşti. Reparaţii a edifiilor de cultură. Procurări.

       La acest capitol au fost interprinse următoarele  lucrări:

- Montarea sistemei Servicii pază şi sistemei de semnalizare antiincendiară în Şcolile de Artă Cantemir - 47500 lei, Baimaclia 21530 lei, Goteşti -18200 lei, Muzeul de Etnografie s. Tartaul - 16500 lei şi sistemei de semnalizare antiincendiară Casa raională cultură - 137000 lei.

- Schimbarea sistemului energetic în Filiala Scolii de Arte din s. Baimaclia - 48000  lei, Muzeul din s. Tartaul - 30000 lei şi   schimbarea uşilor - 40900 lei, schimbarea geamurilor Biblioteca publică 47200 lei, schimbarea corpurilor de iluminat şi becuri Casa raională cultură - 19700 lei

- Finisarea reparaţiei capitale Filiala Goteşti - 239700 lei şi gazificarea instituţiei 66000 lei.

- Procurarea instumentelor muzicale Filiala Goteşti - 24000 lei (acordeon, vioară) şi pian clasic - 53000 lei, procuraea stelajuri p/ru cărţi Biblioteca publică - 10900 lei, procuraea încălţămintei pentru formaţiile Mocăncuţa - 14400 lei, Alăuta - 18600 lei, Sălcioară - 14400 lei, şi costume naţionale Semănătorii, Alăuta - 63800 lei, boxe, mixer Casa raională cultură - 58500 lei.

       Total valorificate la acest capitol - 1357530 lei.

 

        Şef Serviciu Cultură şi Turism                      Sergiu Toderici

                                                                               

 

                                                                      Anexă

                                                            la nota deciziei Consiliului raional Cantemir

                                                                             nr.02/    -XXVI din 22.03.2018

Notă

privind realizarea planului  Direcţiei Construcţii, Gospodărie Comunală

Dezvoltare Locală şi Regională în anul 2017

 

        Activitataea Direcţiei Construcţii, Gospodărie Comunală Dezvoltare Locală şi Regională în anul 2017 s-a axat pe

·        exercitarea sarcinelor de funcţie  a colaboratorilor direcţiei

·        îndeplinirea prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea direcţiei

·        îndeplinirea Deciziilor Consiliului raional

·        îndeplinirea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului

·        programelor de activitate a secţiei pe peroada dată (trimestriale, semestrial)

 

Investiţii Capitale

      Total prevăzute alocaţii   0

Fondul Rutier

      Total planificate  alocaţii  9719,3 mii lei

Lucrari de intretinere            6993,7 mii lei

Lucrari de rutină                   528,7 mii lei

Deszăpezire                          624,72 mii lei

Lucrari de proiectare          95,0 mii lei

 

Total valorificat            9086,4 mii lei,        nevalorificat     630 mii lei.

 

 Documente prelucrate

Ieşiri                                 53 documente

    Lucru în comisii

colaboratorii secţiei au activat şi activează în 5 comisii permanente:

·        Cu privire la acordarea creditelor preferenţiale

·        Cu privire la Transportul ilicit de pasageri

·        Cu privire la Starea Excepţională

·        Cu privire la pregătirea către iarnă

·        Consiliul urbanistic

Şi în comisii temporare

·        Comisii de recepţie a lucrărilor

 

       Colaborarea cu alte subdiviziuni ale Consiliului Raional

direcţia a avut o colaborare strînsă cu toate secţiile şi direcţiile Consiliului raional în vederea îndeplinirii Deciziilor Consiliului raional ce ţin de domeniul direcţiei

 

   Executarea Deciziilor Consiliului raional

 pe perioada dată direcţia a asigurat executarea Deciziilor integral

 

      Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională

 

La etapa de pregătire -  4 proiecte;                                                                                                              Aprobate - 2 proiecte;

Implementate-  4 proiecte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Investiţii atrase  (anul 2017)  - 7 000,0 mii lei.    

        

Probleme

În activitatea sa Direcţia se confruntă cu probleme de ordin organiziţional care negativ se extinde asupra rezultatelor:

1.     Lipsa unităţii de transport care ar permite deplasarea la obiecte pentru monitorizarea eficientă a lucrărilor.

2.      Nivelul nesatisfăcător a informaţiei prezentate de APL niv.I la solicitările Directiei

3.     Finanţarea insuficientă a necesităţilor Direcţiei.

 

Şef direcţie                                                        Valeriu Mocanu

 

Nota  informativa   cu privire la activitatea  I .M.  „ Biroul de proiectare si producere pe linga   arhitectul –sef  al  raionului Cantemir” anul 2017            .                                                  

  Biroul de proiectare si producere pe linga arhitectul -sef  al raionului Cantemir functioneaza in baza statutulu intreprinderii  care este elaborat in conformitate cu prevederile Codului Civil al R. Moldova nr.845-XII  din 03.01.1992    ,  Hotarirea Guvernului  nr. 387 din 06.06.1994  cu privire la aprobare statutului  model a intreprinderilor municipale   si  in  baza  deciziei  Consiliului  Raional Cantemir  nr.04/17 – XXIII  din 18. 09.2003. si nr. 05/- XXV din26. 09.2013.                                       

Biroul este o întreprindere municipala si profita de drepturile intreprindilor de stat  si organizatiilor de  prospectiuni , proiectari in conditiile  Legii .  Biroul  este fondat  si  inzestrat  cu bunuri  de catre APL a  unitatii administrativ –teritoriale, in cazul dat  in calitate de  fondator este  Consiliul Raional Cantemir . In  activitatea sa biroul se conduce de legile  Republicii  Moldova , Hotaririle  Guvernului, ordinele Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  al  Republicii  Moldova  departamentelor ,ale organelor autoadministarii locale si de statutul sau.                                                                                                                                                                                 

    

 Biroul este agent economic cu personalitate juridica care executa lucrari si presteaza servicii  pentru satisfacerea cerintelor ale Unitatii  Administrativ Teritoriale raionale  in activitati de proiectare  , urbanism , inginerie si  alte  servicii tehnice legate de constructiile  civile.                                                 

 In  perioada   anului   2017  biroul a prestat servicii de proiectare , eliberarea temelor de arhitectura , sistematizare , actualizare    planurilor de serviciu  ,  trasarea  axelor cladirilor  , retelelor injineresti si altele lucrari    indicate in  RSN – 29-90  (normative ale R. Moldova).  Volumul lucrarilor  prestate  de  birou  pe perioada respectiva  au fost  in valoare de 160 .0 mii lei .    Pe parcursul anului au fost  proiectate – 24  case de locuit cu unu - doua nivele ; anexe gospodaresti  -10  ; reconstructii locative   -  3;    sau   elaborat - 10   documentatii de urbanism     pentru  lucrarile de proiectare (date initiale)  ,  obiecte de menire  sociala ,comert ,agricultura  ,industrie , retele  injineresti si drumuri  ,   au  fost    elaborate -  57  certificate  de  urbanism  pentru  constructii  locative , reconstructii ,  anexe gospodaresti  ,  constructiile de menire  sociala ,industrie, agricole  si  retele edilitare ,  11 -   certificate  de urbanism    informative  de  divizarea si  comasarea  proprietatilor .        

 

In  baza      proiectelor de   lucru   au  fost  elaborate  99    autorizatii   de  demararea   lucrarilor  , din care  55  pentru constructie  si reconstructia  caselor locative   ,   11 – de menire sociala  ( comert , industrie ,agricultura).  24 – autorizatii  de  desfiintare ,  demolare   si  9  - autorizatii  de schimbarea destinatiei.        

Pe perioada  respectiva au fost elaborate 58    de procese – verbale de   receptia  finala  din ele;  39 – case locative ,anexe gospodaresti si reconstructii  cu suprafata  totala de  4904   m2   inclusiv   suprafata locativa  -  2845   m2  ,  si 19  procese-verbale cu destinatia sociala , comert , agricultura  , industrie  (2298 m2)  .                                                                                                 

 In  activitatea  sa  biroul  colaboreaza direct cu primariile localitatilor in aplicarea planurilor generale in intravilanul localitatilor pentru amplasarea constructiilor locative, sociale , industriale  si  amenajarea  teritoriului .

Din   promblemele  mai  majore  pentru  dezvoltarea  localitatilor  din raion  este  lipsa  sau  invechirea  Planurilor  Urbanistice   ,  din  cele  27  de  primarii  ale  raionului  Cantemir    planurile  urbanistice sunt  actualizate doar in  doua  primarii  ,respectiv  or.  Cantemir  si  s. Gotesti  com.  Gotesti, in   25  de  primarii    planurile  urbanistice  sunt  din  anii  1970-1980 , astfel   este   dificil      selectarea  terenurilor si  amplasarea  obiectelor sociale si  locative ,  frecvent  ceea ce  este indicat in plan , nu corespunde  cu realitatea de pe teren , Primariile  solicita actualizare    planurile generale , dar din  lipsa   sursei   financiare  este imposibil   .   pe parcursul  anului  au fost depistate    constructii   neautorizate   ,  au fost intocmite  si  inminate 4  prescriptii de stopare a lucrarilor de  constructii si stopate verbal    3  obiecte  ,  primind recomandatii respective de a aduce documentatia de proiect  in conformitate cu  legislatia  in vigoare. Faptele de incalcarea  a  legislatiei sunt motivate de beneficiari prin acea  ca nu au stiut si nu au fost informati de catre administratiile  publice locale , prin  asta se reflecta    activitatea  primariilor si serviciilor de arhitectura .      In majoritatea primariilor  lipsesc  terenurilor pentru constructia  locativa     ,  doar   7  primarii  din raion si  anume:    pr.   Sadic , Visniovca   , Gotesti , Capaclia , Stoianovca  , Pleseni  si  Tiganca   dispun  de  terenuri  pentru  constructii  individuale, in   20   primarii  terenuri  pentru constructii  locative lipsesc . Constructiile  individuale locative   in anul    2017  s-au redus  evident   ce   reflecta  nivelul de dezvoltare localitatilor  rurale  atit  social    si  economic .                                                                                                                                                                                                                            

         

  

 

Conducatorul Birului de proiectare si producere pe linga

   Arhitect – sef  al  raionului  Cantemir  /                    /   V.  Busuioc

                          

            

D E C I Z I E

 

nr.02/   -XXVI                                                                                            din    22.03.2018

                                                              or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada septembrie-decembrie, 2017

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada septembrie-decembrie, 2017, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada septembrie-decembrie, 2017 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele şedinţei                                          _________________________                            

    Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                  Ludmila Ţurcanu

Elaborat: V.Balan,

şef serviciu administraţie publică

 

 

 

                                                                                                 Anexa nr.1                                                                                                                                                       

 la decizia Consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                        nr. 02/ -XXVI  din  22.03.2018

                                                  

N O T Ă

privind deciziile cu termen de control

adoptate de Consiliul Raional Cantemir

 în perioada septembrie- decembrie, 2017

     Pe parcursul perioadei septembrie-decembrie, 2017 au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  două  şedinţe ordinare ale consiliului raional la data de 28.09.2017 şi 07.12.2017 . În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 75 decizii . În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate total 91 decizii. Din ele 17 decizii au fost adoptate în perioada 2014-2016, care  s-au aflat la control şi au fost executate pe o durată mai lungă  şi sunt scoase de sub control pentru că a expirat şi termenul de control, iar 74 decizii adoptate în perioada septembrie-decembrie 2017 au fost executate. În anexa nr.2  la notă sunt indicate 7 decizii adoptate în anul 2017 , dar care se află în derulare şi control pe parcursul anului 2018, iar în anexa nr.3 se indică  13 decizii cu termen de control  care  se află în proces de executare de lungă durată.

 

Şef serviciu administraţie publică                                         Victoria Balan

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 22.03.2018

     

     Cu privire la conferirea gradului de calificare

consilier de stat  clasa a I-a dnei Lilia Cebotaru,

şef direcţie generală învăţământ

 

    În temeiul art.43alin.(2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008,  art.7 ,anexa nr.4  din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, punct.7, anexa nr.4  din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

 

 

                                                               D E CI D E:

01.  Se conferă gradul de calificare  consilier de stat  clasa a I-a dnei Lilia Cebotaru , şef direcţie generală ţnvăţământ, începînd cu data de 1 martie 2018,  în baza obţinerii calificativului  ,,foarte bine”la ultimele 2 ( două ) evaluări a performanţelor profesionale.

 

02.  Se pune în sarcina  specialistului, (responsabilul pentru gestionarea domeniului resurse umane ), în cadrul direcţiei generale învăţământ,  să consemneze gradul de calificare acordat în carnetul de muncă a dnei Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţământ.

 

  03. Copia prezentei decizii  va fi prezentată serviciului financiar pentru efectuarea calculelor şi achitarea sporului corespunzător pentru gradul de calificare conferit în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

 

04. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

       Preşedintele şedinţei                                                  _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Executat:

___________Iulia Cîrlan

Specialist, principal,

aparatul preşedintelui raionului

 

 

 Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 22.03.2018

 

 

Notă informativă

                                     Cu privire la conferirea      gradului de calificare

 

    Şeful direcţiei generale învăţământ dna Lilia Cebotaru , deţine gradul de  calificare consilier de stat de clasa II-a din anul 2015, acordat prin decizia consiliului raional nr.05/13-XXV din 28.05.2015 ,, Cu privire la conferirea gradului de calificare”.

Conform art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008 ,Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale. Doamna Lilia Cebotaru a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2016 şi anul 2017 calificativul ,, foarte bine”.

Conform aceluiaşi articol se  stipulează că:

    Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu, calculat din data conferirii acestuia;
   
     Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printr-un act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al acestuia.
    Luînd în considerare
 art.43 alin.(1),lit.n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care specifică că Consiliul raional   numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine, în temeiul rezultatelor evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public, se propune conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a I- a, dnei Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţământ.

                                                                                                          

Specialist principal,                                                                  Iulia Cîrlan

 aparatul preşedintelui raionului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin