Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Rapoarte activitate subdiviziuni CR, anul 2017(II)

Rapoarte activitate subdiviziuni CR, anul 2017(II) imprimare

13.03.2018     859 

INFORMAŢIE

despre activitatea IMSP "Spitalul

 Raional Cantemir" pe anul 2017

 

        În perioada de referinţă, instituţia şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cerinţele şi ordinele în vigoare ale Ministerului Sănătăţii, contractul de prestare a serviciilor medicale cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cerinţele Programului Unic. Îmbunătăţirea continuă a calităţii şi sporirea accesibilităţii serviciilor medicale, au fost şi sînt cele mai importante obiective ale instituţiei ce reiese din Politica Naţională de Sănătate şi Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada anilor 2008-2017.

         Pe parcursul anului 2017 asistenţa medicală specializată de  ambulator şi spitalicească a fost prestată de 305 lucrători  medicali.

Inclusiv 50   medici şi 124 asistente medicale.

       Consolidării şi dezvoltării bazei tehnico-materiale s-a acordat  o

atenţie deosebită şi permanenţă din partea administraţie şi Consiliului

Administrativ a Spitalului.

        Au fost efectuate reparaţii capitale şi curente în secţiile

Spitalului, în secţia consultativă şi alte subdiviziuni în sumă de 168.000 lei

 

 

        S-au efectuat măsuri efective în respectarea regimului sanitaro-antiepidemic, protecţiei muncii, securităţii antiincendiare în subdiviziunile subordonate în sumă de 83 500 lei.

        S-a îmbunătăţit aprovizionarea instituţiei cu instrumentar şi
echipament medical, cu aparataj  medical modern  şi anume:

-       Autorefractometru;

-       Autoclav ;

-       Utilaj medical pentru reabilitarea pacienţilor,stomatologie fizioterapie ş.a.

             S-au procurat  mijloace fixe în sumă de 354,000  lei .

    S-au efectuat lucrări  ce ţin de proiectul „Reabilitarea termică a clădirii blocului chirurgical al IMSP „Spitalul Raional Cantemir ” în sumă de 8.000.000 lei.

       Pe parcursul  anului 2017 au primit tratament spitalicesc 6383 pacienţi.      

       Nivelul de spitalizare constituie 9,8 la 100 locuitori.

      S-au efectuat  1387 intervenţii chirurgicale, activitatea  chirurgicală fiind  în creştere şi constituie 74 %  pe republică 45 %.

      S-au născut în maternitatea Spitalului - 548 copii .

       Medicii secţiei consultative au efectuat – 72 584 consultaţii pacienţilor, inclusiv 12 608 la copii.

       Au fost investigaţi pacienţi în Centrele Medicale de Diagnostic Republicane – 3 394, spitalizaţi în IMSP republicane - 860.

        În conformitate cu programul de acţiuni al IMSP "Spitalul Raional Cantemir " direcţiile principale de activitate vor fi:

 

1.    Îmbunătăţirea dirijării activităţii instituţiei, inclusiv instruirea personalului, achiziţionarea echipamentului informaţional, stabilirea şi menţinerea unui dialog permanent cu partenerii de activitate.

2.    Îmbunătăţirea finanţării şi mecanismului de plată  pentru serviciile de sănătate, inclusiv majorarea veniturilor prin: numгrul de cazuri tratate; majorarea serviciilor contra plată, atragerea  investiţiilor străine şi optimizarea cheltuielilor (înzestrarea instituţiei cu tehnică medicală modernă cost-eficienţă în exploatare), reducerea cheltuielilor de regie, reducerea personalului auxiliar tehnic, cooperarea cu instituţiile medicale din teritoriu şi republicane în baza contractelor la acordarea serviciilor medicale .

 

3.    Organizarea şi prestarea serviciilor medicale de calitate prin implementarea treptată a protocoalelor clinice instituţionale, managementului calităţii serviciilor medicale şi sistemului de audit medical intern.

4.    Managementul resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente, recrutarea şi atragerea de noi generaţii, prin crearea condiţiilor de muncă şi de trai, salarizarea : atisfacătoare, remunerarea muncii în dependenţă de rezultatele activităţii şi calitatea serviciilor, implementarea continuă a facilităţilor, specializări, perfecţionări sistematice.

5.    Consolidarea bazei tehnico-materiale a IMSP "Spitaiul Raional Cantemir " efectuînd:

 

     Renovări - reparaţii capitale, curente, amenajarea terenului aferent;

     Înzestrări - asigurarea instituţiei cu echipament şi utilaj medical modern;

 Evidentă - extinderea sistemului informaţional,

perfecţionarea sistemului de evidenţă existent.

 

   Scopul IMSP "Spitalul Raional Cantemir" rămîne a fi acordarea    

unui spectru larg şi înalt calitativ de servicii medicale în condiţiile   asigurării accesibilităţii echitabile pentru populaţie şi cost eficienţei   pentru instituţie prin eficientizarea managementului financiar şi    promovarea unui management corect al resurselor umane .

 

Director  IMSP

„Spitalul Raional Cantemir ”                                         Iu.Mihaescu

 

                                  

 

Notă informativă

privind activitatea cultural – sportivă

în anul 2017.

      În baza planului de activitate din domeniul Tineretului și Sportului și în scopul realizării planului de acțiuni pentru anului 2017, sau organizat și desfășurat un șir de activități cultural – educaționale la nivel raional, regional și republican. Printre cele mai de amploare activități:

1.     Campionatul Republican de Fotbal cu participarea echipei ,,Fortuna’’, s.Pleșeni; devizia B clasându-se pe al doilea loc pe republică.

2.     Campionatul Consiliul Raional la baschet/fete au participat echipele din primăriile: Cantemir, Ciobalaccia, Cîrpești, Chioselia, Tartaul, L.T.D.Cantemir, Centrul de Sănătate Publică Cantemir (CSPR), locul - I Primăria Cantemir, Locul II – Primăria Cîrpești, Locul III – Primăria Tartaul.

3.     Campionatul Consiliul Raional la baschet/băieți: Locul I – Centrul de Sănătate Publică Cantemir (CSPR), Locul II – Primăria Ciobalaccia, Locul III – Primăria Cîrpești.

4.     Campionatului Consiliul Raional la volei/fete cu participare echipele din primăriile: Cantemir, Ciobalaccia, Plopi, Pleșeni, L.T.D.Cantemir, Centrul de Sănătate Publică Cantemir (CSPR), Locul I – Primăria Cantemir; Locul II – Filiala Scoala Sportivă Ciobalaccia; Locul III – Liceul ,,D.Cantemir’

5.     Campionatului Consiliul Raional la volei/băieți: Locul I – Centrul de Sănătate Publică Cantemir (CSPR), Locul II – Primăria Cantemir, Locul III – Primăria Pleșeni

6.     ,,Gala Sportului”, ediția 2017 au fost menționați cei mai buni sportivi ai anului 2017 pe genuri,  mărimea premiului conform clasamentului obținut pe fiecare gen de sport: Volei, Baschet, Fotbal, Tenis și Șah, după evaluarea comisia sa-u stabilit următorii locuri: Volei B/F: Echim Diana, Buza Vasile; Baschetboll B/F: Cotiuc Diana, Șișianu Eugen; Tenis B/F Munteanu Viorica, Cozma Ion; Șah B/F Bîzu Ion, Panea Ana;  La Fotbal - grupele A /B: Angheluță Vadim, Atanasov Piotr, Mahu Ion,  Caitaz Serghei, Butuc Radu.

7.     Concursul regional de muzică ușoară și dans modern, ,,Crizantema Albă’’ cu participarea tinerilor din raionele Cantemir și Leova, după punctele acumulate sa stabilit locurile: I loc -  Gargaun Iulia, or.Leova; II Loc - Toderici Mariana, or.Cantemir; III loc – Buzdugan

8.     Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV), 2-8 octombrie 2017 cu realizarea mai multe activități de voluntariat, implicarea instituțiilor publice și APL de nivelul I, raionul Cantemir sa plasat printre primele 10 locuri, a fost premiat cu  diplomă de gradul I.

Obiectivele principale de activitate a tineretului și sportului realizate în anul 2017:

Ø programul şi planul de acţiuni în domeniul tineretului şi sportului, reieşind din strategia pentru tineret 2016-2020;

Ø Dezvoltarea parteneriatului în rîndul tinerilor, crescând astfel gradul lor de implicare în v-iaţa publică, creşterea activităţilor cultural – sportive, realizate pe parcursul anului. Creşterea numărul echipelor la baschet, volei B /F.

Ø Studierea  şi propunerea modificărilor, completărilor şi actualizărilor a regulamentelor privind organizarea activităţilor cultural – sportive.

Ø Promovarea parteneriatului social dintre administraţia publică, organizaţii non guvernamentale, sectorul privat în domeniul împlementării activităţilor cultural – sportive.

Un rol foarte important în educaţia tinerii generaţii este dezvoltarea şi promovarea acțiunilor cultural-sportive, valorificarea potențialului intelectual și creator, popularizarea sportului în rîndul tinerei generații și asigurarea unui stil de viață sănătos al populației prin practicarea activă a sportului, creșterea numărului de tineri sportivi bine pregătiți care să participe la turneele regionale/internaționale; îmbunătățirea stilului de viață al cetățenilor și  atractivității satelor prin intermediul infrastructurii sportive bine amenajate și  dotate.

Informaţia

despre activitatea arhitectului –şef al  raionului   Cantemir pe  parcursul anului  2017

 

                 Arhitectul – şef al raionului Cantemir functionează în componenţa aparatului preşedintelui raionului  Cantemir . În  activitatea sa se conduce de Legile  Republicii  Moldova , Hotaririle  Guvernului, ordinele Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  al  Republicii  Moldova  şi alte  acte  normative  în  vigoare.                                                                                              În   subordinea arhitectului-şef  se afla    I.M. „ Biroul de proiectare şi  producere”  din  raionul  Cantemir                                                                                                                                  

   Pe parcursul anului 2017  sau  executat lucrari ce tin de amplasare,, sistematizarea , proiectarea obiectelor de menire sociala ,reţele ingenereşti şi  case de locuit   din raion.  Au  fost  selectate  0  terenuri pentru amplasarea ,  proiectarea şi construţtia  obiectelor de  diferita  menire.    Sau  pregatit  şi  inminat  beneficiarilor  date iniţiale   pentru  lucrările de proiectare  a  57  de  obiecte  , dintre  care :    25  pentru case de  locuit  cu  1-2  nivele ,   13  -  anexe gospodareşti  ,   garajuri  ,  19   obiecte de menire  sociala ,comerţ , agricultură  ,industrie , reţele  injinereşti şi drumuri  ,   au  fost  elaborate  date  iniţiale pentru  elaborarea  certificatelor  de  urbanism  pentru  proiectare , cit şi a certificatelor    informativ  de divizare .  În  baza   documentelor   respective şi  a  proiectelor de  lucru   au  fost  elaborate 66  de autorizaţii de  construire  şi  demararea   lucrărilor  de  construcţie , reconstrucţie  , reutilare  etc.      

Pe perioada  respectivă au fost intocmite  58   de procese – verbale la  terminarea  lucrărilor  şi  recepţia  finală  ,  dintre care  -  39 case de locuit  cu  1 -2  nivele  si  519 obiecte de menire socială  ,agricultură  şi comerţ.                                                                                                  

   Din   promblemele  mai  majore  pentru  dezvoltarea  localitaţilor  din raion  este  lipsa  sau  invechirea  Planurilor  Urbanistice  Generale  , din  cele  27  de  primării  ale  raionului  Cantemir    planurile  urbanistice sunt  actualizate doar în  doua  primării , respectiv  oraşul  Cantemir  şi  satul Goteşti , comuna  Goteşti, în   25  de  primării    planurile  urbanistice  sun  din  anii  1970-1980 , lipsa  lor  crează probleme  în  selectarea  terenurilor şi  amplasarea  obiectelor de  menire  socială   în  localitaţi  .                                                                                                

   O  alta  problema  A.P.L.   este lipsa  terenurilor pentru construcţia  caselor de  locuit  ,  doar  8  primării  din raion şi  anume   primării:   Sadîc, Vişniovca , Toceni , Goteşti , Capaclia , Stoianovca  şi  Ţiganca   dispun  de  terenuri  pentru  construcţii  individuale . În urma controlului  de  lucru   s - a  depistat  creşterea   construcţiilor neautorizate  a caselor de locuit  , reconstrucţiilor  şi  construcţiilor auxiliare în  primăriile    :  oraşului  Cantemir  ,   comunei Goteşti , comunei Ţiganca  ,   comunei Cania  ,  satului Lărguţa  ,  comunei  Antoneşti ,  comunei  Sadîc şi altele.           

       În  anul   2017  au   fost  intocmite  şi  înminate  4  prescripţii de stopare a  lucrărilor de construcţie  şi   stopate  verbal  la îincă  10 obiecte   , beneficiarii   în  cauza au  primit recomandaţii  respective de a aduce documentaţia de proiect  în conformitate  cu  legislaţia în vigoare  a  Republicii Moldova .                                                                                                                                                                                                                         

          Arhitect – şef  al  raionului  Cantemir                                                V.  Banicov

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin