Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Rapoarte, activitatea subdiviziunilor CR in 2017

Rapoarte, activitatea subdiviziunilor CR in 2017 imprimare

13.03.2018     2562 

 

 

RAPORT

PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ÎN RAIONUL  CANTEMIR

Anul 2017

                                                    

Activitatea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir, în perioada anului 2017, a fost direcţionată spre realizarea obiectivului prioritar „Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei: probleme şi perspective”.

În baza „REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 16 iunie 2015, în scopul proiectării, organizării, coordonării, evaluării şi monitorizării funcţionării sistemului de învăţământ din raion, din perspectiva  promovării politicii de stat în domeniul educaţiei, elaborării şi implementării  politicilor educaţionale specifice raionului,  a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funţionare a Direcţiei Generale Învăţământ, modificat statul de personal al direcţiei prin decizia Consiliului Raional nr. 03/04 – XXVI din 23.06.2016.

În cadrul direcţiei activează:

1. Direcţia Politici Educaţionale şi Management;

2.Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă;

3. Secţia Economico- Financiară ;

4. Serviciul Managementul Resurselor Umane;

5. Serviciul administrativ auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pe lângă Direcţia Generală  Învăţământ activează:

 1. Seviciul de Asistenţă Psihopedagogică;

2. Serrviciul Transport Şcolar

 

I.     TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

 

       În scopul asigurarea implementării cadrului de politici sectoriale, a documentelor normative în domeniul educaţei DGÎ a înaintat un şir de proiecte de decizii care au fost aprobare la şedinţele Consiliului Raional:

-          Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studii 2017-2018 în raionul Cantemir.

-          Cu privire la lichidartea unor instiuții de învățământ

-          Cu privire la acordul CR de transmitere a 2 microbuze școlare, proprietate publică a statului în gestiunea DGÎ

-          Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studii 2017-2018 în raionul Cantemir.

-          Cu privire la stabilirea categoriilor şi indemnizaţiilor de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raionul Cantemir, anul de studii 2017 – 2018.

-          Cu privire la rezultatele anului de învățământ 2016-2017

-          Cu privire la stabilirea școlilor de circumscripție și desemnarea districtelor școlare pentru anul de studii 2017-2018

-          Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii sportive a r. Cantemir

-          Cu privire la aprobarea actului de primire-predare a bunurilor școlii Profesionale  din or. Leova Școlii Sportive din r. Cantemir

-          Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir.

 

Misiunea DGÎ, instituţiilor de învăţământ constă în asigurarea dreptului copilului la educaţie, sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare continuă a cadrelor didactice. În anul curent de studii DGÎ a planificat, organizat, monitorizat şi evaluat diverse acţiuni/activităţi pentru asigurarea dreptului la educaţie şi crearea condiţiilor necesare pentru exercitarea acestui drept:

Inspecţii frontale – 19 instituţii: Gimnaziul Vişniovca, Grădinița Vişniovca, Gimnaziul  Lingura, Grădinița Lingura, Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia, Grădinița Baimaclia, Gimnaziul „L. Chiriac ” Antonești, Grădinița Antonești, Grădinița de copii Leca, Gimnaziul „M. Eminescu” Cantemir, Grădinița nr. 2 Cantemir, Gimnaziul Haragîș, Grădinița Haragîș, IP Gimnaziul „N. Sulac” Sadîc, Grădinița de copii Sadîc, IP Gimnaziul Capaclia, Grădinița de copii Capaclia, IP Gimnaziul Porimbești, Grădinița de copii Porumbești.

Inspecţii de o zi - 4 instituţii: Școala primară-grădiniță Ghioltosu, Școala sportivă Cantemir, Gimnaziul Lingura, Gimnaziul Vișniovca

Inspecţii tematice - 10:

- Prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar

- Monitorizarea implementării evaluării criteriale prin descriptori în clasele I și a II-a

- Sensibilizarea copiilor, părinților și membrilor comunității referitor la raportarea cazurilor de violență asupra copilului

- Pregătire instituţiilor de învăţământ preuniversitar către noul an de studii, 2017 – 2018;

- Eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţământul general;

- Organizarea și desfășurarea licitațiilor

- Evidența  documentaţiei de secretariat

- Evidența docimentației contingentului de elevi

- Dotarea bibliotecilor școlare cu tehnică informațională și acces la internet

 

- Evaluări sumative externe, în toate instituţiile:


Semestrul I                                                                                    Semestrul II

Limba de instruire, clasa a III-a                                   Științe, clasa a III-a

Limba străină, clasa a V-a                                            Limba străină II, clasa a V-a

Matematica, clasa a VI-a                                              Limba română, șc. naț. și alol., clasa VII

Biologia, clasa a VII-a                                                  Istoria, clasa a VI-a  

Limba de instruire, clasa  a VIII-a

 

    În urma examinării Rapoartelor privind rezultatele evaluărilor sumative din instituţiile de învăţământ s-a constatat că conţinutul testelor, la toate disciplinele, a fost accesibil, conform cerinţelor Curriculumului naţional. Elevii s-au încadrat în timp. Sarcinile au fost formulate corect, pe înţelesul copiilor, variate şi cu grad de dificultate în ascensiune.

 

Testări

Testarea  pe eșantion reprezentativ

Testarea candidaţilor la examenele de absolvire, sesiunea 2017;

 

 S-au  petrecut trei şedinţe ale Consiliului consultativ la care s-au discutat următoarele probleme:

Şedinţa I.

-          Aprobarea Rapoartelor de activitate a subdiviziunilor și serviciilor  DGÎ Cantemir pentru anul 2016

Şedinţa II

-  Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ

-  Cu privire la valorificarea potențialului didactic, protecția socială a specialiștilor tineri

-  Cu privire la rezultatele Olimpiadelor școlare la disciplinele de studii -2017. Organizarea Galei laureaților

-  Cu privire la rezultatele chestionarului anonim în vederea evaluării implementării politicilor de protecție a copiilor/ elevilor

-  Cu privire la rezultatele evaluării la calculul tabelar a elevilor din proiectul-pilot și Curriculumul genral la informatică

Şedinţa III.

- Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire la toate treptele de şcolaritate.

- Cu privire la respectarea normelor sanitaro-igienice în alimentația copiilor în instituțiile de învățământ general

-Cu privire la dotarea blocurilor alimentare cu utilaj tehnologic și frigorific

-Cu privire la consultarea proiectului Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ din raion pentru noul an de studii

 

 În cadrul şedinţelor Consiliului de administrație (12 şedinţe) au fost aprobate următoarele decizii:

Şedinţa I,  27.01.2017

-      Cu privire la rezultatele primului semestru, anul de studii 2016-2017

-   Cu privire la rezultatele activităţilor extracurriculare/ extraşcolare raionale

-   Cu privire la rezultatele inspecţiei fronatel IP Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia

-   Cu privire la rezultatele inspecţiei frontale Grădiniţa Baimaclia

-   Cu privire la rezultatele inspecţiei frontale IP Gimnaziul Lingura

-   Cu privire la rezultatele inspecţiei frontale Grădiniţa Vişniovca

-       Cu privire la aprobarea Raportului de reverificare a testelor sumative, sem I, 2016-2017

Şedinţa II,  28.02.2017

-   Cu privire la aprobarea Planului de reparații capitale în anul 2017

-   Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni referitor la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2017-2018

-   Cu privire la aprobarea Planului de formare continuă a specialiștilor și funcționarilor din cadrul DGÎ pentru anul 2017

-   Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Olimpiadei la Educația fizică

-   Cu privire la rezultatele inspecţiei de o zi în IP Şcoala-primară Ghioltosu

-   Cuprivire la rezultatele inspecţiei de o zi în Grădiniţa din s. Bobocica

-   Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului raional „Securitatea la trafic înseamnă viață”

Şedinţa III,  30.03.2017

- Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IP Gimnaziul „L. Chiriac”, Antoneşti

-     Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Grădiniţei din s. Antoneşti 

-     Cu privire la aprobarea Raportului de activitate   a grădiniţei din s. Leca

-          Cu privire la aprobarea numărului de clase şi a schemei de încadrare a personalului în IP pentru anul de studii 2017 – 2018.

Şedinţa IV, 25.04.2017

- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din component raională

Şedinţa V, 05.05.2017

- Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IP Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir

- Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Grădiniţei nr 2 din or. Cantemir  

- Cu privire la rezultatele inspecţiei tematice „Evaluarea condiţiilor  sanitare în instituţiile preşcolare şi a cerinţelor de organizarea alitativă a alimentaţiei copiilor/ elevilor, în instituţiile de învăţământ general”.

-  Cu privire la rezultatele inspecţiei ematice „Monitorizarea şi evaluarea serviciilor educaţionale incluzive (CREI, CDS, CMI,   echipe PEI) din instituţiile de învăţământ preuniversitar”.

- Cu privire la rezultatele Lunarului Educaţiei Timpurii

- Cu privire la rezultatele monitorizării implementării evaluării criteriale prin descriptori în clasele I şi a II-a.

- Cu privire la aprobarea planului de admitere în liceu

Şedinţa VI,  07.06.2017

-    Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională

-   Cu privire la aprobarea Raportului de activitate  a Grădiniţei Haragîș

-   Cu privire la rezultatele evaluărilor sumative şi tezelor de vară

-   Cu privire la rezultatele evaluării finale în învăţământul primar.

-   Cu privire la organizarea odihnei de vară;

-   Cu privire la rezultatele inspecţiei tematice „Monitorizarea  activităţilor cu privire la prevenirea abandonului şcolar şi absenteismului, la nivel de instituţie de învăţământ”.

-   Cu privire la rezultatele inspecţiei ematice „Monitorizarea şi evaluarea serviciilor educaţionale incluzive (CREI, CDS, CMI,   echipe PEI) din instituţiile de învăţământ preuniversitar”. (continuare la cel din aprilie)

-   Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Monitorizarea gradului de pregătire a copiilor către școală”

-   Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Sensibilizarea copiilor, părinților și membrilor comuniății referitor la raportarea cazurilor de violență asupra copilului”

-   Cu privire la rezultatele activităților sportive din cadrul Spartachiadei a 39-a

- Cu privire la aprobarea Planului de înscriere a copiilor în clasa I

Şedinţa VII,  07.07.2017

-  Cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței pedagogice 2017

ŞedinţaVIII, 30.08.2017

-   Cu privire la asigurarea didactică a instituțiilor de învățământ preuniversitar

-  Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele inspecţiei frontale în IP Gimnaziul Haragîș;

-  Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar și sezonul rece

-  Cu privire la rezultatele admiterii în clasa a X-a de liceu, a.ș. 2017-2018

-  Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I, a.ș. 2017-2018

-  Şedinţa IX, 13.09.2017

- Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din component raională

-Cu privire la aprobarea rețelei de clase și numărul dee levi, a.ș. 2017-2018

-Cu privire aprobarea indemnizației de conducere

-Cu privire la aprobarea Planului de școlarizare a copiilor de vârstă școlară obligatory

- Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor cl.I-IV; V-IX şi a copiilor din familiile social-vulnerabile în an.şc. 2017-2018

-Cu privire la aprobarea Planului de activitate a DMCFPC, a.ș. 2017-2018

-Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Spartachiadei a XL-a

-Cu privire la aprobarea Planului de activitate a SAP, a.ș.2017-2018

-Cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei lucrătorului din învățământ

Şedinţa X, 02.11.2017

-Cu privire la aprobarea Raportului instituţionalizării copiilor de vârsta 3-6 (7) ani în instituţiile de educaţie timpurie

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare tematică „Evidența documentației contingentului de elevi”.

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare tematică- „Evidența documentației de secretariat”

-Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice”

-Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii în înv. preuniv.”

- Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ din raion pentru noul an de studii

-Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Festivalului rational „Parada măștilor”

-Cu privire la realizarea Planului-cadru privitor la disciplinele opționale, a.ș.2017-20018

-Cu privire la situația copiilor din grupul de risc. Activități planificate

Şedinţa XI, 01.12.2017

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității IP GImnaziul „N. Sulac” Sadîc

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității IET Sadîc

-Cu privire la aprobarea raportului de o zi în Școla Sportivă Cantemir

-Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Realizarea cursului opțional ROBOTICA”

-Cu privire la aprobarea Raportului privind totalurile Campaniei de informare și sensibilizare „Stop împotriva violenței asupra copiilor”

-Cu privire la aprobarea Raportului privind evaluarea psihologică a copiilor minori care a u abâandonat școala/ în conflict cu legea”

Şedinţa XII, 27.12.2017

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității IP GImnaziul „N. Sulac” Sadîc

- Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a activității IET Sadîc

-Cu privire la aprobarea raportului de o zi în Școla Sportivă Cantemir

-Cu privire la rezultatele inspecției tematice „Realizarea cursului opțional ROBOTICA”

-Cu privire la aprobarea Raportului privind totalurile Campaniei de informare și sensibilizare „Stop împotriva violenței asupra copiilor”

-Cu privire la aprobarea Raportului privind evaluarea psihologică a copiilor minori care a u abâandonat școala/ în conflict cu legea”

 

    Conform Planului de activitate al DÎ au fost planificate şi s-au desfăşurat 7 şedinţe cu directorii instituţiilor preşcolare şi 3 şedinţe cu directorii instituţiilor preuniversitare care au contribuit la formarea competenţelor necesare pentru organizarea procesului educaţional, implementarea schimbării pentru obţinerea performanţelor comune.

 

Seminare instructiv metodice pentru managerii instituţiilor de învăţământ şcolare

-Seminar instructiv cu managerii adjuncți: „ Repere metodice – suport pentru managerii responsabili de activitatea metodică în școli”

- Seminar informativ-instructiv cu managerii școlri: „Prevenirea suicidului la copii și adolescenți.Intervenția psihologică a copiilor în situații de risc”

- Seminar cu directorii adjuncți pentru educație: „Educație pentru responsabilizare personală”

-  „Managementul implementării evaluării criteriale prin descriptori la nivel instituțional”

 

CONFERINȚA pedagogică s-a desfășurat la 25 august 2017. În cadrul conferinței au fost planificate 6 ateliere de lucru – dezbateri cu diferite categorii de cadre manageriale și didactice îîla care s-au pus în discuție mai multe probleme:

Atelierul I – cadre didactice, treapta primară: „Succes și dificultăți în implementarea ECD”: (Alocarea surselor financiare/ materiale în realizarea evaluării criteriale prin descriptori; Dotarea claselor/ învățătorilor cu tehnică de clacul/ copiatoare; Implicarea părinților în realizarea ECD).

 Atelierul II – directorii de grădiniţă: Transparentizarea repartizării și utilizării mijloacelor financiare publice alocate pentru educație la nivel local: (Neparticiparea unor manageril în eleborarea și gestionarea bugetului/ mijloacelor financiare publice; Inexistența unui mecanism de colecatre a plății părintești; Modalități de obținere a surselor extrabugetare în scopuri de dezvoltare a infrastructurii instituției de educație timpurie)

Atelierul III – cadre didactice de sprijin: Parteneriatul socio-educațional și individualizarea – factori esențiali în asigurarea incluxiunii educaționale și asistenței copilului cu cerințe educaționale speciale (Dezvoltarea potențialului fiecărui copil prin servicii educaționale de calitate; Componentele calității serviciilor de asistenţă psihopedagogică; Competența managerială a cadrelor didactice de sprijin în dezvoltarea parteneritului socio-educațional în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor cu CES).

Atelierul IV – derectorii de şcoli: Managementul educațional în contextul ghidării raționale a comunității școlare și modernizării instituțiilor de învățământ în pas cu implementarea tehnologiilor avansate (Aplicarea la diverse stagii de formare, formarea continuă în instituțiile abilitate o dată la 3 ani, implicarea în organizarea și desfășurarea seminarelor raionale, meselor de discuții, master class etc.; Implicarea cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea activităților instructiv-metodice raionale prin aplicarea cunoștințelor dobândite la diverse stagii de formare continuă).

Atelierul V – directorii adjuncți pentru instruire: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere – cale de succes în educației (Surse insuficiente pentru procurarea/ instatalrea/  întreținerea echipamentului de tehnologii informaționale; Necesitatea dezvoltării competenţelor digitale la elevi şi cadre didactice în utilizarea frecventă a tablelor interactive; Avantajele şi dezavantajele utilizării TIC).

Atelierul VI – directorii adjuncți pentru educație, coordonatorii ANET: Asigurarea dreptului elevilor la opinie și participare în procesul decizional al instituțeide învățământ. Tendințe actuale în protecția și asigurarea realizării drepturilor copiilor, cu accent pe prevenirea formelor de ANET (Suprasolicitarea elevilor în activitățile extrașcolare pe parcursul anului școlar; Eficientizarea activității Consiliului de elevi din școală și raion întru asigurarea dreptului elevilor la opinie și participare în procesul decizional al instituției de învățământ; Sensibilizarea comunității și elevilor în raportarea cazurilor de ANET, aplicând Fișa de sesizare a cazurilor de violență)

 

II. ACTIVITATEA DIRECŢIEI MANAGEMENT AL CURRICULUMULUI

ŞI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ – CENTRUL METODIC

 

   În scopul eficientizării activităţii metodice în instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar a raionului Cantemir pentru anul 2017 Centrul Metodic raional şi-a trasat următoarele obiective:

·         Creşterea calităţii activităţii didactice în unităţile de învăţământ prin informare, documentare şi consultanţă în domeniul profesional;

·         Creşterea calităţii demersului didactic prin implementarea curriculei modernizate la disciplinele şcolare;

·         Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/manageriale din municipiu prin programe de formare acreditate Centrelor de Formare Profesională Continuă abilitate MECC şi ale altor parteneri;

·         Asigurarea metodică a activităţilor privind experimentarea noilor aspecte în reformarea sistemului educaţional;

·         Dirijarea optimală şi eficientă a activităţii metodico-ştiinţifice a pedagogilor la nivel de raional;

·         Asigurarea informaţională a cadrelor didactice privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă oră în domeniul educaţional;

·         Studierea şi propagarea experienţei avansate a cadrelor didactice din raion.

    Conform Planului de activitate a Centrului Metodic pentru anul 2017 au fost proiectate şi    realizate 5 şedinţe ale Centrului  Metodic raional.

    În cadrul şedinţelor Centrului Metodic s-au examinat şi abordat  următoarele aspecte: recomandări cu privire la evaluarea cadrelor didactice care activează în clasele gimnaziale, elaborarea unor criterii de monitorizare a acumulării creditelor profesionale în conformitate cu prevederile Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice şi de conducere; dezbateri cu privire la modalităţile de valorificare eficientă a funcţiilor manageriale ale cadrului didactic / cunoaşterea şi exercitarea funcţiilor manageriale ale cadrului didactic (planificare, organizare, control şi îndrumare, evaluare, consiliere, decizie educaţională).

     În anul 2017  s-au proiectat şi realizat 46 seminare instructiv-metodice la toate disciplinele şcolare; întruniri metodice la toate disciplinele de studii în luna august; 4 Seminare instructiv metodice pentru managerii instituţiilor de învăţământ şcolare

 

    Programul activităţilor extrașcolare și extracurriculare organizate la nivel de instituţie au fost  structurate cronologic (pe trimestre, inclusiv perioada vacanțelor)  conform propunerilor de la reunirile metodice din luna august şi Calendarul activităţilor propus ( benevol)  de Ministerul   Educaţiei.

     Au fost proiectate şi desfăşurate activităţi care au la bază tradiţiile şcolii, comunităţii, dar şi iniţiativa unor grupuri de elevi, profesori, de exemplu: Primul sunet,  Ziua Profesorului, Hramul satului, Sărbătorile şi obiceurile de iarnă, Întâlnirea cu  absolvenţi, Dragobetele,  Ziua Sănătăţii, Ziua Internaţională a Femeiei ,Ziua umorului, Ziua Drapelului de Stat, Ziua Familiei, Ultimul sunet, Ziua internaţională a copilului,

            Interesante activităţi de parteneriat au fost desfăşuratze în instituţiile preuniversitate din raion cu Centrul medicilor de Familie, Comosariatul de Poliţie, APL, bibliotecile publice, Centrele Sociale.

   S-au organizat 2 şedinţe metodice pe discipline şcolare cu tinerii specialiști. Tematica şedinţelor a ghidat tinerii specialişti în aspectele procedurale implicate în realizarea activităţii didactice, proiectarea, administrarea și analiza testelor de evaluare sumativă. Obiectivele şedinţelor s-au axat pe formarea, dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de structurare a activităţii didactice, optimizarea planificării şi proiectării didactice, stimularea creativităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic.

    Specialiştii-metodişti ai Centrului Metodic raional au acordat consultanţă metodică individuală cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar.  

 

Formare Profesională Continuă şi Atestarea

  În baza ofertelor prezentate de conducătorii instituțiilor preuniversitare din raion, au  fost perfectate listele aspiranților la gradul I,  confirmarea gradului Unu și Superior. Asifel,conform Planului de atestare: Gradul superior conferire -2 profesori, Gradul superior confirmare -2 profesori, Gradul I conferire  9  profesori,confirmare  11 profesori; Gradul Doi conferire 21 profesori, confirmare 80, grad managerial 2 la conferire, 2 la confirmare. manageri. Conform prevederilor art 131 al Codului Educaţiei, au fost atestate 54 cadre didactice.

   În scopul eficientizării procesului de atestare s-a creat comisia raională de atestare. În luna noembrie s-a organizt ședință de lucru cu directorii unde s-a discutat  metodologia și regulamentul de atestare. La fel s-a organizat cu  directorii adjuncți pentru instruire un seminar raional unde s-a  discutat  aplicarea  practică a metodologiei și regulamentul de atestareşi  perfectarea documentației necesară.

   Au fost organizate 2 seminare pentru managerii, responsabili de formarea profesională continuă şi atestarea cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar şi sport, cu genericul: „Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere în procesul de organizare şi desfăşurare a atestării. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea creditelor profesionale în baza Hărţii creditare”

   Analizând datele evoluţiei procesului de atestare a cadrelor didactice şi manageriale s-au identificat următoarele:

Puncte  tari:

v  În instituţiile de învăţământ general, activează cadre didactice bine pregătite, interesate de formarea profesională continuă de specialitate;

v  Elaborarea bazei de date vizând atestarea cadrelor didactice pe discipline şcolare pentru anii  2017;

v  Eliberarea certificatelor personalizate cadrelor didactice / manageriale atestate, începând cu anul de studii 2014, conform Hotărârii Guvernului nr. 373 din 12.04.2006, cu modificările ulterioare (nr. 360 din12.06.2013);

Puncte slabe:

v  În majoritatea instituţiilor cadrele didactice nu sunt informate referitor la perioada desfăşurării cursurilor şi instituţiile care prestează aceste cursuri necătând la informația transmisă  în instituții;

v  Nivelul scăzut al pregătirii cadrelor didactice, rezultat în urma formării iniţiale;

v  Nivelul scăzut al pregătirii cadrelor didactice, rezultat în urma evaluării activităţilor didactice şi manageriale;

v  Existenţa într-un număr mic a profesorilor pentru specializările noi apărute (cadru didactic de sprijin);

Oportunităţi:

v  Perfectarea calitativă a planurilor strategice în vederea formării profesionale continue şi atestării cadrelor didactice la nivel de instituţie de învăţământ;

v  Identificarea nevoilor de formare profesională continuă la nivel local;

v  Asistenţă metodică permanentă în corespundere cu nevoile angajaţilor din învăţământul raional;

v  Organizarea activităţilor de dezvoltare personală şi socială a cadrelor didactice cu accent pe dezvoltarea carierei, învăţarea pe parcursul vieţii, creativitate.

 

Concluzii:

    În anul 2017Centrul Metodic raional a realizat toate activităţile proiectate în Planul complex de activitate al Direcţiei Generale Învățământ. În majoritatea instituţiilor de învăţământ procesul de atestare a cadrelor didactice şi manageriale s-a organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice şi de conducere, a actelor normative şi legislative.

Priorități

-           Promovarea politicilor curriculare şi extracurriculare la nivel raional şi instituţional;

-           Creşterea  calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;

-           Formarea   continua şi  perfecţionarea profesională a personalului didactic, creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode activ - participative-formative

-          (învăţarea centrată pe elev, învăţare centrată pe competenţe, învăţare incluzivă etc);

-          Asigurarea unui management eficient a echipei manageriale din şcoală(directori, directori adjuncţi, şef Comisii metodice), dezvoltarea managementului în perspectiva asigurării unei educaţii de calitate;

-          Adaptarea ofertei educaţionale raportată la nevoile de dezvoltare personală a elevilor;

-          Asigurarea condiţiilor corespunzătoare şi a bazei didactico- materială a instituţiilor educaţionale pentru desfăşurarea procesului educaţional de calitate.

 

III. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

  Conform  Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011- 2020, Planului raional de acţiuni pe anii 2015-2019, în anul de studii 2016-2017, Serviciul de Asistență Psihopedagogică și-a concentrat eforturile spre implementarea în continuare a politicilor de stat cu privire la educația incluzivă.

 

Evaluarea/ reevaluarea complexă  a dezvoltării copilului

Scopul evaluării complexe:

-          Stabilirea particularităţilor individuale ale copilului: emoţional, motor, cognitiv, verbal, social etc., identificarea punctelor forte şi a necesităţilor speciale de dezvoltare a copilului;

-          Determinarea formelor de incluziune (totală, parţială, ocazională) a copilului în activităţile educaţionale la nivel de clasă şi instituţie;

-          Stabilirea formelor de adaptări: de mediu, de asistenţă psihopedagogică şi de evaluare;
Stabilirea cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională.

Copii evaluaţi de SAP în anul 2017:

Beneficiari

Copii referiți

Copii evaluați

Copii identificați cu CES

Copii reevaluați

Copii identificaţi cu CES

Copii din instituțiile preșcolare

7

6

6

13

12

Copii din instituțiile de învăţămînt primar şi secundar general

28

25

25

243

238

 

 Date despre asistenţa psihopedagogică realizată de specialiştii SAP

Asistenţă psihopedagogică

Beneficiari

 

 

Total:

 

Număr de copii din instituții de educație timpurie

Număr de copii din instituțiile de învățământ general

 

Asistenţă psihologică

14

100

114

Asistenţă logopedică

4

3

7

Asistenţă psihopedagogică

(a psihopedagogului)

2

1

3

Asistenţă educaţională

4

6

10

Asistenţă kinetoterapeutică

2

7

9

Total:

26

117

143

 

 Programe de asistenţă/ Planuri de intervenție individualizate au fost aplicate în scopul

Planurile de intervenție personalizată vin în sprijinul copiilor cu dizabilități, individualizând și personalizând metodele și strategiile de instruire, adaptând curriculumul la nivelul propriu de dezvoltare al copilului, oferindu-i acestuia șansa la formarea unor competențe reale, favorabile inserției sale sociale. În plus, implementarea acestor programe de intervenție oferă părinților oportunitatea de a se implica activ în procesul de învățare și recuperare a copiilor lor.

Programul de asistență psihopedagogică/PIP

Număr de ședințe /Număr de beneficiari

Impactul

Programul de dezvoltare a rezilienței față de abuzul și expluatarea sexuală ”12 PLUS”, în instituțiile de învățământ general:

1. Gimnaziul Câietu

2. Gimnaziul ”Ion Cojocaru”, Țiganca

 

8 ședințe  (câte 4 ședințe per instituție)

 

46 beneficiaari

Elevii au manifestat un nivel înalt de interes, disponibilitate, deschidere și implicare activă. Vizionând secvențele video, mulți dintre adolescenți s-au regăsit în situația personajelor de luare a deciziei privind începerea vieții sexuale. Astfel ei s-au convins despre consecințele pe care le comportă această decizie, conștientizând importanța alegerilor responsabile în ceea ce privește comportamentul sexual.

În cadrul desfășurării activităților a fost identificat

caz suspect de exploatare sexuală a unei adolescente de 13 ani aflate în grija bunicilor. La etapa întrebărilor anonime în scris, eleva și-a descris problema. După identificarea autoarei mesajului, s-a inițiat interviul de protecție, s-a evaluat starea emoțională a adolescentei, s-a acordat asistență psihologică adolescentei, s-a determinat identitatea abuzatorului. Urmează înștiințarea părinților și consilierea acestora, dar și sesizarea organelor de drept.

Programul lingvistic unic MAKATON, pentru copiii cu dificultăți de comunicare și de învățare, în instituțiile :

1. Instituția de educație timpurie Lingura

2. Instituția de educație timpurie Cantemir nr. 1

3. IP Gimnaziul Capaclia

32 activități

 

3 beneficiari

Părinții constată progresele copiilor în urma asistenței acordate de catre specialistul SAP.

Copiii au înregistrat unele progrese, însușind simbolurile Makaton (10 simboluri cele mai necesare pentru satisfacerea necesitatilor personale);

unele obiective stabilite în PIP sau realizat, însă cu copiii respectivi activitățile vor continua și pe parcursul anului 2018.

 

Implementarea Programului ”Orientare profesională și ghidare în carieră a copiilor cu necesități educaționale speciale”, din instituțiile de învățământ:

1. IP Gim. ”Ștefan cel Mare”, Cîrpești

2. IP Gim. ”M. Eminescu”, Baimaclia

3. IP Gim. Lingura

4. IP Gim. ”I. Cojocaru”, Țiganca

5. L.T. ”N. Mihai”, Ciobalaccia

 

7

Notă: mai sunt planificate încă 3 ședințe până în luna mai 2018 cu participarea partenerilor de la AOFM Cantemir

 

18 (11 elevi; 5 CDS, 2 diriginți)

Procesul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale a vizat mai multe aspecte de natură:

- cognitivă, prin furnizarea de informaţii, formarea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă după terminarea gimnaziului;

- afectivă, prin ameliorarea imaginii de sine;

- atitudinală, prin cristalizarea unei atitudini pozitive faţă de muncă;

- acţională, prin luarea deciziei, planificarea şi punerea în practică a opţiunii.

Elevii au fost familiarizați cu specialitățile pe care le pot aplica după finisarea studiilor gimnaziale, precum și cu instituțiile profesionale și condițiile de admitere.

PIP pentru achiziționarea abilităților de limbaj și comunicare verbală

17 ședințe

 

1 beneficiar

 

S-a obținut pronunția sunetului deficitar r

PIP pentru recuperarea pronunției sunetelor deficitare și cuvintelor polisilabice

36 ședințe

 

5 beneficiari

S-a dezvoltat atenția auditivă la un copil, pronunță corect sunetele ș, j- doi copii; păstrează contactul vizual în tinmul pronunției- un copil; asociază imaginile cu sunetul produs fără recompensă- un copil; un copil înțelege mesajele: suflă, pune, dă-mi, arată cu degetul!, privește la mine!

PIP pentru educarea aparatului fono-articulator. Recuperarea pronunției sunetelor

 

15 ședințe

 

1 beneficiar

S-au limitat exercițiile de suflat la un copil. Imită sunetele pe care le aude.

Programul: Dezvoltarea abilităților de autoapărare împotriva mecanismelor de manipulare

 

20 ședințe

 

 

5 beneficiari

În cadrul programului adolescenții au avut posibilitatea să ofere întrebări directe, dar și anonime în scris, și-au dezvoltat mecanisme de autoapărare față de persoane manipulatorii.

 

Îmbunătățirea capacităților de autoreglare emoțională

 

15 ședințe

 

3 beneficiari

Elevii au fost învățați să dentifice emoţiile în propriile manifestări fiziologice, dispoziţii şi gânduri, precum și emoţiile prezente la alţi oameni; au redat prin mimică, gesturi, pantomimă anumite emoţii şi au recunoscut varietatea trăirilor emoţionale.

S-au recunoscut diferențele individuale și nevoile generate de emoții; au exersat tehnici de autoreglare  emoțională

PIP pentru copiii cu dizabilități fizice

67 ședințe

 

 

7 beneficiari

Musculatura a fost relaxată după mai multe ședințe de kinetoterapie, astfel, aceasta i-a permis ca membrele inferioare ale copilului să fie într-o extensie și să efectueze mișcări de mers în patrupedie- 1 copil;

După 14 ședințe, copilul singur își reia poziția ortostatică și o menține, cu suportul unei bare de susținere realizează mișcări de mers pe o distanță scurtă- 1 copil.

Toți copiii asistați kinetoterapeutic continuă programul individualizat de intervenție.

 

 Punctele tari în organizarea asistenţei psihopedagogice:

·      Asistență metodologică și logistică din partea specialiștilor Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică;

·      Asigurarea resurselor umane la Serviciul de Asistență Psihopedagogică;

·      Existența bazei didactico- materiale la Serviciul raional de asistență psihopedagogică;

·      Organizarea și derularea de seminare, stagii, reuniuni metodice, mese rotunde, concursuri și proiecte educaționale pentru învățămîntul preșcolar și școlar, realizarea schimbului de experiență cu parteneri din țară și străinătate, cu ONG-uri  în domeniul educației incluzive;

·      Număr crescut de cadre didactice membre în comisii metodice, comisii mixte de atestare, pe disciplini școlare/ arii curriculare, în consiliul de administrație, comisii multidisciplinare intrașcolare;

·      Existența unor instituții raionale conexe, partenere a  Serviciului de Asistență Psihopedagogică (Centrul Medicilor de Familie, Centrul de Sănătate Mintală, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Comisariatul raional de Poliție, Biroul de Probațiune), care participă în mod activ și dinamic la evoluția procesului educațional incluziv;

·      Existența unor școli și cadre didactice care au derulat proiecte de creare a condițiilor de activitate și dotare cu inventar și mobilier, ce pot constitui modele de bună practică în educația incluzivă;

·      Număr mare de copii evaluați/ reevaluați de SAP, rapoarte de evaluare/ reevaluare elaborate/ transmise în instituții;

·        Număr de cadre didactice mai mare care participă la elaborarea și implementarea PEI;

·      Existența unei baze de date privind populația școlară, mișcările de personal, rezultatele probelor la examenele naționale susținute de copiii cu necesități educaționale speciale în cl. a IV-a- a IX-a, documente și situații contabile etc.;

·      Număr mai mare de părinți care cunosc specificul activității SAP, se adresează după asistență specializată, solicită recomandări;

·      Număr mai mare de părinți care se implică în procesul educațional incluziv;

·         Planul managerial al Serviciului de Asistență Psihopedagogică proiectează o viziune instituţională complexă, structurată pe domeniile calităţii în educaţie, iar oferta de servicii şi proiecte, cea de dezvoltare profesională,de programe remediale şi educative, centrează ferm interesul către un management performant al situaţiilor de criză personală/educaţională a copiilor, elevilor, tinerilor din şcoală, implicit o deschidere a comunicării şi relaţiilor constructive cu partenerii şcolii.

 Punctele slabe:

·      Incoerență între Planul Strategic de dezvoltare al școlii incluzive și Planul anual de activitate din lipsa unei analize profunde a problemelor cu care se confruntă copii cu necesități educaționale speciale la nivel de comunitate;

·      Dotarea insuficientă cu materiale didactice, auxiliare curriculare, instrumente de evaluare psihoaptitudinală, inventar pentru terapii specifice etc.;

·      Preocuparea neîndestulătoare a unor  directori de şcoli de a valorifica şi concretiza activitatea de control şi evaluare a cadrelor didactice privind monitorizarea elaborării  Curriculumului adaptat/ modificat și  implementarea Planului educațional individualizat;

·      Lipsa unei reţele de mentori pentru dezvoltarea în carieră  a cadrelor didactice şi slaba implicare a unor directori în consilierea cadrelor didactice cu statut de debutant în domeniul educației incluzive;

·      Dificultatea asigurării cu personal didactic calificat a CREI în unele unităţi şcolare;

·      Desfăşurarea unor activităţi metodice (în cadrul comisiilor metodice şi al catedrelor școlare sub semnul formalismului, al rutinei şi lipsa  unor cadre didactice de la aceste activităţi;

·      Preocuparea scăzută a conducerilor unităţilor şcolare, pentru construirea căilor de acces și pentru adaptările de mediu;

·      Imposibilitatea acordării unor servicii educaționale extrașcolare copiilor cu CES din motivul orarului incomod de transportare a elevilor din școlile de circumscripție.

·      Competențe slabe  a cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu dizabilități severe și instruirea la domiciliu;

·      Reticiența unor cadre didactice și echipe PEI în elaborarea curriculumului modificat/ adaptat,  mai persistă;

·      Utilizarea, în mod frecvent, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a metodelor tradiţionale şi a activităţilor frontale în formarea elevilor;

·      Preocuparea scăzută privind, selecţia, pregătirea, motivarea elevilor cu necesități educaționale speciale  pentru performanţă şcolară, orientarea în carieră prin dezvoltarea anumitor programe/ servicii școlare, cu preponderență în şcolile din mediul rural;

·      Motivarea slabă a elevilor cu necesități educaționale speciale  pentru progres școlar;

·      Lipsa de materiale didactice adecvate;

·      Interes si implicare scăzută a unor părinţi din familiile social- vulnerabile în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii incluzive, a implementării PEI;

·         Număr în creștere a copiilor neglijați/ abandonați/ abuzați

Formele de asistență psihopedagogică oferite de SAP diferitor categorii de beneficiari:

Nr. d/o

Formă de asistență

Numărul beneficiarilor

 

1

Asistență psihologică

25

2

Asistență kinetoterapeutică

17

3

Asistență părinți părinți

210

4

Asistenţă psihopedagogică (a psihopedagogului)

56

5

Asistență logopedică

18

6

Asistență educațională

110

 

 CONCLUZII GENERALE

Scopul și obiectivele planificate pentru anul de învățământ 2017 au fost realizate în proporție de 80-85%.

Către 31 decembrie 2017, numărul total de copii cu CES înregistrat în raionul Cantemir este de 281 de copii, dintre care, 263- din instituțiile de învățământ general și 18 copii din instituțiile de educație timpurie. Au fost realizate 281 de PEI; li s-au retras categoria CES la 5 elevi; au trecut de la curriculumul modificat la adaptări curriculare 4 elevi.

Au obținut progrese nesemnificative în jur de 60- 70% din totalul copiilor cu CES.

Din numărul de 25 de candidați la absolvirea gimnaziului în bază de PEI, au fost admiși la examenele de absolvire- 24, nu s-a prezentat- 1, abandon- 1. Au susținut testul la toate disciplinele de examen 22 de candidați, dintre care, 1- în baza CG la toate disciplinele de examen; 21 în baza CM (100% rata de promovabilitate).

Impactul  activității SAP asupra progresului copiilor cu CES este unul pozitiv, deși este foarte mult de lucru în perspectivă.

 

 

PROVOCĂRI. PESRPECTIVE ȘI PRIORITĂȚI

 

 Din lipsa surselor financiare, o problemă acută rămîne deschiderea serviciilor de asistență psihopedagogică a copiilor din instituțiile de educație timpurie.

Insuficient sunt pregătite profesional cadrele didactice din aceste instituții privind lucrul cu copiii cu dizabilități,  se atestă lacune serioase în cunoașterea pedagogiei și psihologiei speciale la un număr mare de cadre didactice și manageriale, deaceea este necesar de a investi în instruirea profesională și implicarea acestora în propria lor formare.

O provocare rămâne existența unor părinți care au copii de vârsta preșcolară și nu recunosc că au copii cu probleme, de aici și numărul mic de referințe din instituțiile de educație timpurie pentru evaluarea complexă. Convingerea părinților pentru acceptarea unei evaluări complexe timpurii a copilului este un obiectiv asupra căruia SAP va lucra și în perioada următoare.

Calitatea elaborării și implementării curriculumului modificat la disciplinele de studiu pentru copiii cu necesități educaționale speciale lasă de dorit, lucru depistat în timpul monitorizării activității cadrelor didactice prin asistențe la ore de către specialiștii SAP.

Serviciul de asistență psihopedagogică a atenționat conducerea Direcției Generale Învățământ despre problema în cauză și a propus ca de problemele ce țin de  planificare, monitorizarea activității, formarea continuă a cadrelor didactice și de conducere să se afle în permanenta preocupare nu numai a specialiștilor SAP, ci a celor 2 structuri special create din cadrul Direcției Generale Învățământ: ”Direcția Management, Curriculum, Formare Profesională Continuă”, ”Direcția Inspectare și Evaluare”,unde sunt angajați specialiști calificați pe disciplini școlare. Acest lucru ar oferi posibilități mai mari ca specialiștii SAP să nu investească timp suplimentar pentru instruirea, formarea profesională a cadrelor didactice și manageriale, ci ar crea oportunități de monitorizare eficientă a activității CREI/ CDS, CMI, oferirea mai  multor servicii directe de durată copiilor cu necesități educaționale speciale și părinților acestora.

Crește numărul copiilor abuzați sexual în rîndurile minorilor, a copiilor cu tentative suicidale, precum și a celor cu tulburări din spectrul autist și sindromul Down. Copiii respectivi nu pot primi asistența necesară din lipsa specialiștilor calificați în instituții/ localitate/ raion, cu excepția specialiștilor SAP. Acastă criză enormă de cadre pune pe umerii specialiștilor SAP un volum exagerat de mare de lucru, care, fizic este imposibil de realizat calitativ și în termen.

Unele dintre prioritățile SAP pentru anul  de învățământ 2018 vor mai fi:

 - capacitarea specialiștilor cu experiență de la SAP, CREI, DGÎ pentru formarea profesională contunuă a CD/ CDS;

 

 

 

 

- asistența psihopedagogică directă a unui număr mai mare de copii cu CES, prin servicii psihopedagogice de calitate;

- implementarea în continuare a Programelor de dezvoltare a copiilor cu dizabilități începute în anul 2017;

- o prezenţă mai consistentă  în instituțiile de învățământ general și în instituţiile de educaţie timpurie;

 - monitorizarea mai eficientă a activităţii CREI, a activităţii CDS, CMI, evaluarea progreselor şcolare. 

- împreună cu  partenerii responsabili de incluziune educațională și socială a copiilor cu CES (educaţie, social, sănătate) să lucrăm mai eficient pentru a realiza obiectivele incluziunii.

 

IV.             PARTICIPAREA LA EDUCAŢIE. EVOLUŢIA EFECTIVULUI DE ELEVI

Sistemul educaţional din raionul Cantemir include 43 instituţii de învăţământ preşcolar; 30 instituţii de învăţământ preuniversitar: 2 Licee teoretice, 25 gimnazii, 1 gimnaziu-grădiniță, 2 şcoli primare-grădiniţe; 2 instituţii extraşcolare (CCC şi ŞS).

  A fost reorganizată IP Gimnaziul „V. Curbet” Țărăncuța în IP Gimnaziu-grădiniță „V. Curbet” Țărăncuța.

În baza deciziei Consiliului raional, în anul de studii 2018-2019 va fi reorganizată IP Gimnaziul Cîșla în IP Gimnaziu-grădiniță Cîșla.

La 01.09.2017 au fost lichidate 2 Școli primare - din Toceni și Șamalia.

În general, populaţia şcolară în raion este în continuă scădere. La sfârşitul anului şcolar 2016 - 2017 s-au înregistrat 5685 elevi, cu 185 mai mulţi faţă de anul acesta, s-a micşorat şi  numărul copiilor preşcolari instituţionalizaţi de la  2362 (2016 - 2017) la 2278 preşcolari.

Analiza mişcării populaţiei şcolare pe  preşcolar, primar, gimnazial şi liceal

Treapta de învăţământ

2014 - 2015

2015 – 2016

2016-2017

2017-2018,

I semestru

Primar

2586

2446

2318

2244

Gimnazial

3128

2964

3053

2984

Liceal

388

322

314

307

Total

6102

5732

5685

5535

     Evoluţia numărului de elevi pe nivelurile de învăţământ, în anul de studii 2017 – 2018 este descrescătoare, faţă de anul 2016 – 2017 s-a redus cu 150 copii/2,6%. În învăţământul liceal s-a înregistrat o descreştere a efectivului de elevi  cu 2,2%, faţă de anul 2016 - 2017.

            Cu toate eforturilor tuturor factorilor cointeresaţi, în anul de studii 2017-2018 au fost şcolarizaţi toţi elevii (7- 16 ani). Au abandonat şcoala 18 elevi (0,23%), pe parcursul semestrului I al anului de studii 2017-2018.  Cauzele abandonului la majoritatea elevilor sunt starea materială precară, refuzul părinţilor, elevi din familii socialmente vulnerabile. În conformitate cu prevederile art. 13 din Codul educaţiei, ... învăţământul obligatoriu începe cu grupa pregătitoare din învăţământul preşcolar, din 1251 copii de  5-7 ani au fost instituţionalizaţi 1176 copii (94%), 75 copii nu frecventează grădiniţă în urmare nu vor fi pregătiţi de şcoală.

Concomitent cu asigurarea accesului la educaţie DGÎ şi directorii instituţiilor de învăţământ au drept scop prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absentizmului. În contextul diminuării şi combaterii abandonului şcolar şi absentismului a fost elaborat şi aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie a DGÎ Planul de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absentizmul.

Este în creştere numărul copiilor a căror părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării, la 331  copii sunt plecaţi ambii părinţi, iar la 1297 unul din părinţi. În afara de aceasta 558 (11,1%) copii trăiesc în familii social vulnerabile sau defavorizate. Consecinţele aflării în astfel de condiţii sunt grave şi de durată, aceştea sunt potenţialii neşcolarizării sau care vor abandona şcoala, care generează cazuri de violenţă, abuz, neglijare, exploatare faţă de minori. În scopul instituţionalizării copiilor preşcolari din familii socialmente vulnerabile APL a scutit de plata la 100% - 71 copii, 75% - 1 copii, 50% - 105 copii, 25% - 17 copii.

Învăţămîntul liceal în raion este asigurat de 2 licee: „D. Cantemir” Cantemir,  „N. Mihai” Ciobalaccia. În anul de studii 2017 – 2018 înmatricularea a avut loc în ambele licee: LT „D. Cantemir” Cantemir – 3 clase, LT „N. Mihai”  Ciobalaccia – 2 clase.

Rata de înmatriculare în învăţământul liceal                 

Anul de studii

 

 

Urban

 

 

Rural

 

Total înmatriculaţi

% din număr. Absolv. de gimnaziu

Rata completării locurilor disponibile

2013-2014

58

80

138

20%

46%

2014 – 2015

61

83

144

22%

50%

2015-2016

69

43

112

18,8%

50%

2017-2018

64

40

104

18,4%

71,7%

Constant este numărul absolvenţilor de gimnaziu: de  la 560 în 2016 la 564 în 2017.

 

V.                RESURSELE UMANE ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

            În instituţiile de învățământ preuniversitar activează 481 cadre didactice, dintre care 121 sunt de vârstă pensionară şi 62 care activează prin cumul. Din aceştia cu grad didactic superior – 10, grad didactic I – 50, grad didactic II – 281, 140 cadre sunt fără grad didactic.

         Necesarul pentru anul acesta a fost de 51 cadre, de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fost repartizaţi 15 tineri specialişti, dar s-a prezentat doar 1, care s-a angajat şi activează. Au mai fost angajaţi încă 8 cadre tinere, din ei absolvenţi ai anului 2017 sunt 5 tineri specialişti, 3 absolvenţi a anilor precedenţi.

            La începutul anului activau 23 tineri specialişti, din care 7 tineri în luna august au împlinit cei trei ani de activitate, iar la unu septembrie au fost angajaţi 6 tineri specialişti beneficiari de indemnizaţia unică. La moment angajaţi sunt 23 tineri specialişti dintre care 6 erau în concediu de îngrijire a copilului, pentru care în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specialială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, punctual 2, nu se achită indemnizaţia unică şi serviciile comunale în această perioadă, dar vor fi achitate la revenirea din concedii, din ei 2 tineri specialişti au revenit şi activează, iar unul sa transferat în r.Comrat. Pentru toţi indemnizaţia unică în sumă de 262 mii lei a fost achitată, iar serviciile comunale în sumă de 153,8 mii lei, au fost achitate până la 31 decembrie 2017. Din anul 2015 până în anul 2017 au părăsit locul de muncă până la împlinirea celor trei ani de activitate, 3 tineri specialişti, care au întors sumele ce le-au primit.

Necesarul de cadre pentru anul de studii 2018 – 2019 este  de30, cele mai solicitate sunt disciplinele din aria curriculară „Matemetica şi ştiinţe”.

Pentru menţinerea în activitate a cadrelor didactice plenepotenţiale în instituţiile cu un complet de clase s-a propus recalificarea la 2 – 3 disciplini din aceiaşi arie curriculară, cumularea în mai multe instituţii din zonă, formarea cadrelor didactice la disciplini. Pe parcursul acestui an au fost formate 180 cadre didactice, în instituţiile abilitate. O altă formă de motivare, schimb de experienţă au fost seminarele raionale – 46 seminare la care au fost încadraţi 90% din cadrele didactice din raion. Subectele seminarelor au fost selectate la decizia cadrelor didactice.

În scopul motivării cadrelor didactice şi de conducere, sporirii prestigiului cadrului didactic, cu Diploma de merit a Guvernului Republicii Moldova – 1 manager școlar, cu Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei – au fost decernate 4 cadre didactice şi manageriale, cu diplome din partea Consiliului raional Cantemir -  11 şi cu Diploma DGÎ - 12 angajaţi din învăţământ. 

 

VI.             REZULTATE/ CALITATE, RELEVANŢĂ COMPETENŢE PENTRU PRESENT ŞI VIITOR

       În contextul numărului mic de elevi în 8 instituţii este organizată instruirea simultană. Anual, orele prevăzute de Planul – cadru, partea invariată, se realizează circa 95 - 98%. La începutul anului şcolar 2017-2018 a fost acoperit trunchiul de bază la toate diciplinele de studii.

În urma trecerii la finanţarea per elev în multe instituţii nu a fost posibil realizarea părţii opţionale a planului. În anul de studii 2016-2017 au fost realizate la 75,8% din cele propuse de ME, iar în anul 2017-2018 sunt realizate la 81,94%. Elevilor li s-a oferit cursurile pentru care au fost elaborate și aprobate curricula de către MECC.

Activităţile  extracurriculare sunt o parte componentă a procesului educaţional. Pe parcursul anului de studii 2016-2017 si-au desfăşurat activitatea  56 cercuri/secții pe interes (muzică, coregrafie, teatru, arte plastice, tehnologii, studierea ţinutului, sport etc.) la care au fost încadraţi 1631 elevi.  În anul 2017-2018 activează 150 cercuri/secții cu un număr de 631 ore și încadrați 2708 elevi.

La nivel de instituţie au fost proiectate şi desfăşurate activităţi în dependenţă de tratidiţiile şcolii, comunităţii, la iniţiativa elevilor şi profesorilor cum ar fi: Cîntece pascale, Tradiţiile şi obiceiurile de iarnă, Hramul satului, Dragobetele, Ziua Sănătăţii, ziua Europei.

Conform planului de activitate al Direcţiei  Generale Învăţământ s-au desfăşurat următoare activităţi extraşcolare:

-          Festivalul Raional al obiceiurilor de iarnă „Parada măștilor”;

-          Concursul raional „Stea - Logostea”,

-          Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”

-          Gala laureaţilor

     În 3 instituţii ( Gimnaziul 1„N. Botgros” Chioselia,, și  Gimnaziul „N. Sulac” Sadîc) se aplică programul de instruire “ Pas cu Pas”, după care se instruiesc 158 elevi (învăţămîntul primar). În ultimii 5 ani 4 instituţii s-au dezis de acest program, motivând prin condiţii neadecvate, lipsa asistentului didact, lipsa mijloacelor financiare, lipsa de timp pentru pregătirea activităţilor în condiţiile acestui program.

În toate instituţiile se aplică evaluarea eronată a elevilor, confirmată prin notarea la lecţie pentru răspunsurile neargumentate, utilizarea testelor de evaluare din manual, necorespunderea notei cu gradul de dificultate a subiectului, diferenţa dintre notele curente şi cele de evaluările scrise, scăderea bruscă a notelor la examenele de absolvire la toate treptele de şcolaritate.

În raion activează 30 biblioteci şcolare dintre care în mediul rural 28 biblioteci şi 2 în mediul urban. Din numărul total încăperile a 24 biblioteci necesită reparaţii capitale. Pentru amenajarea bibliotecilor sunt repartizate încăperile care nu corespund cerinţelor de activitate: întunecoase, umezi, temperaturi scăzute în perioada rece a anului. Pentru anul 2018, în baza deciziei Consiliului de administrație cu privire la dotarea bibliotecilor cu TIC și internet, urmează ca instituțiile d eînvățământ să elaboreze Planul de acțiuni pentru dotarea cu TIC.

Toţi elevii din instituţiile preuniversitare au fost asiguraţi cu manuale şcolare, conform schemei de închiriere a manualelor. Materialele didactice alternative la manualul de bază au fost procurate de părinţii elevilor.

VII.          REZULTATELE ELEVILOR

1.                Indicii de calitate şi a promovabilităţii au sporit datorită implementării programelor individualizate pentru copii cu CES, micşorarea numărului de copii în clasă, atingerea unui nivel mai înalt de formare a cadrelor vizîând implementarea curriculei  modernizate, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi se aplică metode şi tehnici formative de predare - învăţare.

La sfârşitul sem I a.ș. 2017-2018 s-au îregistrat următorii indici:

Trepte de învăţămînt

Numărul elevilor cu note de 9 şi 10

Numărul elevilor cu note de 8, 9 şi 10

Rata calităţii

Numărul elevilor corigenţi

Rata eşecului şcolar

1

Învăţământul primar, cl. a IV-a

73

121

34,4

0

0

2

Învăţământul gimnazial

199

582

26,3

179

6,03

3

Învăţământu liceal

5

39

14,6

29

9,63

 

TOTAL:

277

742

25,1

208

7,83

     În sesiunea 2017 au promovat examenul de absolvire a gimnaziului 554 elevi și 21 elevi care au studiat în baza PEIei, total 575. Rata promovabilităţii este 97,3% faţă de 95,2% în sesiunea 2016, au fost respinşi 15 (2,7%)  în comparaţie cu 18 (3 %) în sesiunea precedentă.

Practic în treapta de gimnaziu în majoritatea instituţiilor indicii de evaluare se menţin aproape constanţi, deoarece mai mulţi  ani la rând metodologia şi rigorile de desfăşurare a examenului nu s-a schimbat. Rezultatele sunt reale doar în instituţiile în care se respectă Metodologia de desfăşurare a examenului. Cu regret mai avem cazuri de fraudare a examenului din partea celor care administrează.

      La examenul de bacalaureat 2017, sesiunea de bază au fost admişi 133 candidaţi, au promovat examenul 105 candidaţi, au fost respinşi 28 candidaţi.  Rata de promovare a examenului de bacalaureat este de 80,1%, faţă de  78,1% în  anul 2016.

   Examenele s-au desfăşurat regulamentar.

   Au scăzut semnificativ încercările de fraudare a examenului de bacalaureat.

Nivelul de pregătire a candidaţilor din licee este semnificativ mai înalt faţă de ceilalţi ani.

   Rata de promovare pentru candidații de la profilul real este mai mare decât a celor de la profilul umanist, totodată  candidații de la profilul real care au promovat examenul de bacalaureat au obținut medii generale mai mari decât colegii lor de la profilul umanist.

   Rezultatele examenelor de absolvire, în condiţiile în care acestea sunt organizate şi desfăşurate în mod corect, reprezintă nu doar o estimare a performanţei elevilor, dar şi un instrument de evaluare a calităţii studiilor.

2.      Susţinerea elevilor dotaţi

    Tradiţional în raion se desfăşoară anual olimpiada şcolară la disciplinele de studii, în următoarele etape: etapa locală – ianuarie, etapa raională – februarie şi etapa republicană (conform graficului prezentat de ME). În anul curent în cadrul olimpiadei raionale 2017 au participat 417 elevi, cu 20 mai mulți decât anul precedent. Se menţionează o creştere a participării elevilor la disciplinele: fizica, chimia, educaţia tehnologică, educaţia fizică. Au fost acordate 203 locuri premiante. Din ele: premiul I – 63; premiul II – 61, premiul III – 44, menţiuni – 35.

  La faza republicană au paricipat 58 elevi la toate discipline şcolare. Conform ordinului ME nr.412 din 25 mai 2017 ,,Cu privire la premianții olimpiadelor și concursurilor republican, anul de studii 2016-2017” elevii au obţinut 3 menţiuni: LT „D. Cantemir” la limba franceză, Gimnaziul „A. Pușkin” la limba și literatura română, alolingvi, Gimnaziul Lingura la limba franceză.

     Elevii raionului Cantemir participă şi la alte concursuri de rang raional, republican, internaţional cum ar fi: „Kangourou - 2016”; PISA.

  Perspectivele de înbunătăţire a rezultatelor elevilor pe dimmensiunea dată pot fi: analiza rezultatelor în fiecare instituţie şi luarea unor decizii în vederea sporiii eficienţei de pregătire a echipelor olimpice. O alternativă pentru pregătirea elevilor către concursurile şcolare este utilizarea orelor opţionale pentru cursul „Rezolvarea problemelor de olimpiadă”. 

 

VIII.       ASIGURAREA PROTECŢIEI VIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII COPIILOR

  Mai bine de 6 ore pe zi, copiii-elevi le petrec în instituţiile de învăţământ. Crearea condiţiilor adecvate pentru sănătatea copiilor  şi asigurarea securităţii şi protecţia vieţii şi sănătăţii tuturor copiilor rămâne a fi un factor primordial ce necesită investiţii serioase pentru a avea o generaţie sănătoasă, atât în asigurarea materială a instituţiilor cât şi în formarea cadrelor didactice.

 

IX.             ALIMENTAŢIA

Conform Hotăririi Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentaţia elevilor, este asigurată alimentaţia gratuită a elevilor din clasele I – IV la 100% în toate instituţiile. Conform Deciziei Consiliului raional Cantemir, în anul 2017, din soldul raionului, pentru sem II al anului 2017, s-au alocat 150200 lei pentru alimentarea a 275 elevi din familiile socialmente - vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţământ din alte localităţi din treapta de gimnaziu.

Suma aprobată pentru alimentaţia copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv-educative, de 17,1 lei/zi (0-3 ani) și 21 lei/zi (3-7 ani) pentru un copil de vârstă preşcolară şi 7,80 lei/zi  pentru un elev din clasele primare este insuficientă pentru asigurarea adecvată a alimentaţiei copilului pentru o zi. Alimentaţia oferită copiilor/elevilor reieşind din acest cost nu este calorică.  Analiză normele naturale în alimentaţia copiilor din instituţiile preşcolare s-a constatat că în mediu pe raion normele se respectă - la 73,5 %. Sunt cu mult majorate normele la crupe şi paste făinoase (115%), ulei (107%) şi foarte mici la brânză (48%), peşte (63%), fructe (63%), lapte (70%), carne (82%). Calitatea alimentaţiei ţine şi de angajarea bucătarilor calificaţi, iar lipsa acestora este cauzată atât de salariul mic alocat acestei categorii de salariaţi, cât şi din lipsa specialiştilor din mediul rural.

Confrom datelor statistice, în anul de studii 2017-2018 se alimentează: în treapta primară– 2242 de elevi -100 %, treapta gimnazială -  738 de elevi – 23,7%, treapta liceală – 55 de elevi (L.T. ,,N. Mihai’ Ciobalaccia)- 18 %, din familiile social –vulnerabile: clasele I-IV -267 de elevi, clasele V- IX - 273 de elevi, transportaţi  275 de elevi – 45,17 %; cu CES- 57 – 28,45 %.

 

X.                ORGANIZAREA ODIHNEI COPIILOR ÎN SEZONUL ESTIVAL – 2017.

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 15 mai 2015 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adoliscenţilor în sezonul estival 2017”, Direcţia Generală Învăţământ în comun cu autorităţile publice locale au fost procurate 180 bilete de odihnă gratuit în tabăra  AGRO-TIRAS din Molovata – Nouă, r-nul Dubăsari, pentru:   copii din familii defavorizate, copii din familii cu 3 şi mai mulţi copii, copii din familii monoparente  cît şi pentru elevii care au obţinut performanţe la învăţătură şi în cadrul olimpiadelor raionale, şi republicane.

Sindicatul raional de ramură a oferit 43 foi gratuite pentru copiii angajaţilor în învăţământ şi 38 elevi a ŞS au beneficiat de bilete gratuite.

Consulatul Guvernului României la Cahul a oferit 9  bilete gratuite pentru elevi cu performanţe la învăţătură, sport,  în tabăra din Sulina, România.

 

XI.             TRANSPORTAREA ELEVILOR

   La începutul anului de studii 2017-2018, conform deciziei  nr.05/05-XXVI din 29.09.2016  a Consilului Raional Cantemir  s-au  stabilit  şi concretizat  districtele  şcolare  şi  desemnate  şcolile  de circumscripţie  pentru  instituţiile publice de învăţământ din raion.

  Managerii  instituţiilor publice de învăţământ  din raion  au  prezentat  spre aprobare  Direcţiei Generale  Învăţământ  Cantemir  şi  IP Cantemir  numărul şi  listele elevilor  care  se  transportă  la  şi  de  la  şcoala  de circumscripţie, orarul deplasărilor, traseul,  numele şi  prenumele însoţitorului; numele, prenumele  şoferului  de transport şcolar, datele  transportului  şcolar, unităţile  de  transport  din  raion.

   În anul des tudii 2017-2018 se transportă  în total 1102 copii, cu 90 copii mai mult decât în anul precedent de studii, inclusiv copii transportaţi la grădiniţe -27 copii. Din ei se transportă elevi din ciclul primar- 424, gimnazial- 609, elevi de liceu- 42. La evidenţă  s-au luat unităţile de transport: autobuze şcolar-16. S-au  înaintat de  către  managerii şcolari  problemele pe  care le  întâmpină: lipsa garajelor, lipsa staţiilor de aşteptare

  În  urma  inspecţiilor  efectuate  în instituţiile  de  învăţământ  din raion,  planificate  pentru  semestru  I  al anului  de studii 2017-2018, documentaţia  ce  prevede  transportarea  elevilor  la  şi de la  instiuţiile  de circumscripţie  este în  ordine.

 

XII.          PROTECŢIA COPIILOR FAŢĂ DE VIOLENŢĂ

Aplicând Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013 „Cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului” şi Ordinul nr. 858 din 23 august 2013 prin care s-a aprobat „Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului”, conform raportului privind evidenţa sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului în instituţiile de învăţământ au fost înregistrate în al doilea semestru al anului de studii 2016 – 2017 total  – 77 cazuri de abuz faţă de copii și în I semestru al anului de studii 2017-2018 s-au înregistrat 86 cazuri.

Tipurile de abuz

2017

Total:

168

Examinate în cadrul instituţiei de învăţământ

133

Referite

35

Abuz fizic

53

Abuz psihologic

33

Abuz sexual

2

Neglijare

74

Exploatare muncă

6

În marea majoritate a cazurilor de abuz au fost înregistrate de copii şi părinţii acestora, cadrele didactice fiind mai indiferente sau în cele mai dese cazuri sunt ei acei care încalcă drepturile copiilor.

În adresa Direcţiei Generale Învăţământ sunt înregistrate mai multe petiţii din partea părinţilor care susţin că copiii sunt abuzaţi psihologic, li se încalcă drepturile. Statistica denotă o creştere considerabilă a numărului de cazuri înregistrate, datorită transparenţei.

 

XIII.       ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

1.1  Date statistice:

Numărul  instituţiilor de educaţie timpurie (IET), nr. total al copiilor la sf. Anului de studii 2016-2017

An de studii

Nr.total de IET

Nr de copii, pe vârste, în localitate şi rata frecvenţei

2-3 ani

3-5 ani

5-7 ani

Real ezistenţi

Frecventează IET

Rata, %

Real existenţi

Frecventează IET

Rata, %

Real existenţi

Frecventează IET

Rata, %

2015-2016

46

1287

497

38,2%

1319

1152

87,1%

1402

1242

88,6%

2016-2017

 

44

1272

520

41%

1282

1149

89,6%

1251

1176

94%

Numărul localităților fără IET, copii în ele

Nr. Localităţi

fără IET (nu au nici grupă pregătitoare)

Nr. total de copii de 0-7 ani din localităţile fără IET, pe vârste

Nr. de copii care frecventează o IET în altă localitate

Cu vârsta până la    3 ani

Cu vârsta   3-7 ani

0-3 ani

Rata, %

3-6(7) ani

Rata, %

2015-2016

8

33

132

11

22,01

126

83,91

2016-2017

7

66

104

17

20

91

89,23

Cadre didactice din IET raion

Total cadre didactice/manageriale (angajați de bază), din ele:

225

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat

3

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare

27

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licenţă

28

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare nepedagogice

5

    Cadre didactice cu studii superioare incomplete

13

    Cadre didactice cu studii medii de specialitate

126

    Cadre didactice cu studii medii de specialitate nepedagogice

10

    Nespecialiști

13

    Cadre didactice/manageriale cu grad didactic/managerial doi

91

    Cadre didactice/manageriale fără grad didactic/managerial

134

Metodist

2

Cadre didactice angajate prin cumul

13

Tineri specialiști

16

Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie

21

Pensionari

35

Deficit de cadre

11

Cadre didactice cu domiciliul în altă localitate

22

 

În anul 2017 au fost planificate 10 inspecții frontale și desfășurate toate.

Constatări: în toate grădiniţele inspectate, organizarea procesului educaţional cu copiii are loc în forme tradiţionale: în sălile de grupă, care sunt dotate cu planşe de lucru, panouri informative, spaţiu de joacă/relaxare şi desigur sunt amenajate şi centrele de activitate. Baza tehnico- materială a grădiniţelor nu este tocmai bună, deoarece atît în grupe cât şi în celelalte încăperi mobilierul este învechit şi necesită schimbat. Institutiile de educatie timpurie dispun de teren de joacă şi inventar  de joacă, care parţial corespund cu necesităţile copiilor (puţine, vechi, confecţionate din anvelope şi gamele). Blocurile alimentare sunt plasate în interiorul clădirii şi sunt parţial dotate cu aparate electrice şi automate; majoritatea nu au hote de aerisire. Documentaţia instituţiei nu este în deajuns organizată în conformitate cu nomenclatorul general al documentelor oficiale. Completarea registrelor de ordine şi baza legitimă a acestora nu corespunde normelor. Cadrele didactice foarte greu îşi planifică activităţile în conformitate cu obiectivele de referinţă ale Curriculumului preşcolar şi standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copii, comit greşeli la elaborarea obiectivelor operaţionale.

Recomandări:

·         De respectat întocmai prevederile  Regulamentului sanitar privind normele de igienă pentru unităţile de învăţămînt preşcolar.

·         De elaborat proiecte zilnice, cu desfăşurata activităţilor integrate, pe vîrste.

·         Să se desfăşoare cu copii activităţi integrate, care stimulează învăţarea prin joc şi descoperire.

·         Echipamentele și materialele utilizate în centrele de activitate să fie sortate, ordonate și 
etichetate pentru a păstra ordine
și a oferi exemplul unei organizări eficiente.

·         Să se efectuieze o analiză a evaluărilor realizate, cu constatări şi propuneri.

 

Monitorizarea aplicării Instrumentului de monitorizare   a pregătirii copiilor pentru şcoală în instituţiile din raion/municipiu - realizări, dificultăţi, soluţii  (inclusiv, analiza chestionarului cadrului didactic privind aplicarea Instrumentului), la sf. Anului de studii 2016-2017

Nr. de copii grupa pregătitoare/fişa

552

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %, total per raion

A.   Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale

B.   Dezvoltarea

socio-emoţională

C.    Capacităţi

şi atitudini în învăţare

D.  Dezvoltarea

limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii

E.   Dezvoltarea

cognitivă şi cunoaşterea lumii

Niciodată

0,3

1,2

3,0

1,5

1,8

Cu mult sprijin

4,2

9,9

16

13,6

11,7

Cu puțin sprijin

23

35,8

38,7

32,3

34

independent

72,2

52,9

42,2

52,4

52,2

 

Analiza SWOT (pe domenii)

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie

Puncte tari:

- personal didactic calificat.

- relaţiile interpersonale (cadru didactic-copil, conducere-subalterni, educatori-părinţi, educatori- educatori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ

- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există  comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora.

 

Oportunităţi:

-CD oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate.

-oferta CD vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism preşcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.

-CD permite valorificarea abilităţilor individuale.

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de ONG, universităţi.

- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didacticePuncte slabe:

- resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor.

- slabă motivare datorită salariilor mici

- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe.

- lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică.

- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice.

Ameninţări:

-scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a activităţilor etc.)

- scăderea prestigiului cadrelor didactice

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice şi plecării peste hotare, care reduce implicarea familiei în viaţa preşcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia educator-copil cât şi în performanţa preşcolară a copiilor.

- părinţii copiilor nemuţămiţi de calitatea educaţiei din instituţiile preşcolare.

 

Baza tehnico- materială și didactică (asigurarea instituțiilor de educație timpurie și a procesului educațional)

Puncte tari:

- starea fizică a spaţiilor preşcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare

- exitenţa sălilor de grupă bine amenajate şi dotate cu material didactic şi mobilier corespunzător cerinţelor.

 

Oportunităţi:

- descentralizare şi autonomie instituţională

- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG-uri, firme.

- posibilitatea antrenării copiilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a grădiniţei.

- atragerea resurselor financiare din exterior prin implimentarea diferitor proiecte.

 Puncte slabe:

- nu există sală de sport

- nu există cabinet de consiliere psihopedagogică.

- materialul didactic este insuficient.

- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi copiilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor preşcolare.

Ameninţări:

- administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente.

- degradarea spaţiilor preşcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea grădiniţei

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura echipamentelor existente.

 

Procesul educațional (predare – învăţare-evaluare)

(vă referiţi la proiectele tematice, săptămînale și zilnice, desfăşurarea procesului educațional (de predare-învăţare-evaluare: metode, tehnici, forme de organizare, etc.), realizarea standardelor de învățare și dezvoltare a copilului, incluziune, etc.)

Puncte tari:

-Pentru fiecare nivel de preşcolarizare, grădiniţa dispune de întregul material curricular proiectele tematice, săptămînale și zilnice, standardelor de învățare și dezvoltare a copilului .

-Folosirea metodelor moderne de predare- învăţare - evaluare (antrenarea tuturor elevilor; includerea elevilor cu CES; rezultate mai bune; dezvoltarea competenţelor cheie.)

Oportunităţi:

-Elaborărea şi implementărea softurilor educaţionale  în procesului de predare-învăţare.

-extinderea posibilităţilor didactice ale TIC.

- Promovarea noilor tehnologii educaţionale.

-implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de predare-învăţare.

 

Puncte slabe:

-lipsa cadrului didactic de sprijin în instituţiile preşcolare unde există copii cu CES

-conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea activităţilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile copilului, informatizarea învăţă mântului etc.

Ameninţări:

-copii cu CES care nu beneficiaze de sprijinul necesar pentru a se încadra în grupul de copii.

-Insuficienta diversificare şi adecvare a CD la cerinţele şi solicitările părinţilor şi copiilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ.

 

2.      Obiective proiectate pentru anul de studii 2017-2018.

·         Preocuparea permanentă pentru formarea şi pregătirea complexă a preşcolarilor pentru şcoală şi viaţă prin implementarea Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru şcoală

·         Formarea continuă a cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, profesionalizarea carierei de educator şi a celei de manager

·         Preocuparea permanentă de a face faţă cerinţelor de politică educaţională în schimbare şi adaptare la condiţiile de asigurare a calităţii în învăţămîntul preşcolar

 

3.      Activităţi preconizate în scopul realizării obiectivelor pentru anul de studii 2017-20178

·         Monitorizarea implementării Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru şcoală la cele două etape de evaluare

·         Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare continuă la nivel local: ore demonstrative, seminare teoretice, master klass, ateliere de creaţie, ateliere practice.

·         Studierea şi aplicarea prevederilor Codului educaţiei şi a Regulamentelor aferente.

 

 

 

 

XIV.       ŞCOALA SPORTIVĂ

    Școala Sportivă Cantemir este o instituție extrașcolară  de învățământ cu caracter special, care,  prin metodele de întrmare și pregătire sportivă, contribuie la formarea persoanelor cu calități morale înalte și la educarea sportivilor de performanță.

                                               Obiective educaționale 

1. Asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, formarea simţului necesităţii de practicarea  a exerciţiilor fizice pe parcursul întregii vieţi.

2. Educarea şi dezvoltarea calităţilor motrice de bază ale copilului la nivelul potenţialului său maxim, capacităţile aplicative, formarea deprinderilor de a practica o probă de sport aleasă la nivel de performanţa.

3. Atitudine pozitivă faţă de fortificarea sănătăţii şi organizarea unui mod sănătos de viaţă.

4. Formarea unei personalităţii capabile să se realizeze.

5. Creşterea performanţelor sportive la nivel local, zonal, naţional, internaţional.

6. Perfecţionarea metodelor de selecţie a tinerilor dotaţi pentru sportul performanţă.

 

      Școala Sportivă Cantemir dispune de 11 filiale în raion: Cociulia, Ciobalaccia, Tartaul, Lărguța, Pleșeni, Cania, Cantemir, Cârpești, Gotești, Plopi, Baimaclia, în care se practică 7 probe sportive: fotbal, volei, baschet, lupta  liberă, lupta  greco-romană, judo, atletism.  În  cadrul instituției activează 16 antrenori – profesori de bază și  4 cumularzi, dintre ei 4 antrenori – profesori cu gradul didactic II. Înmatriculați în Școala Sportivă Cantemir sunt  691 de elevi: baieți – 591 și fete -100, înscriși în 44 de grupe.

       În perioada 01.01.2017 – 16.06.2017 s-au petrecut lunar şedinţele consiliului antrenorilor, în ultima zi de vineri a lunii, unde sunt puse în discuție realizarea următoarelor obiective:

I. Elaborarea planurilor de activitate anuale și lunare cu privire la organizarea și desfășurarea orelor de antrenament și realizarea calendarului acțiunilor sportive anuale.                                                                                                                          II. 1.Obiectivele şi particularităţile antrenamentului sportiv la nivelul copiilor și juniorilor.                    2. Nivelul de pregătire a echipelor pe probe de sport pentru participare la competiţii.                                                                                                                                                   3. Metodele tehnice eficiente pentru ridicarea performanţelor sportive pe  probele: lupta liberă, baschet, volei, fotbal, lupta clasică, handbal, judo, atletism, tenis de masă.                                                  

III. 1. Gestionarea registrelor, contigentului de elevi pe anul 2016                                                                                              2. Nivelul de pregătire pentru a desfăşura competiţiile interne a Școlii Sportive.                                                                                                                                                                   3.  Particularităţile antrenamentului în diferite condiţii climaterice (rece, cald ).                                                                                                                                                   

IV. 1. Evidenţierea performanţelor atinse de echipa, sau fiecărui elev în raport cu cerinţele clasificării sportive.                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Oferirea informaţiilor respective conducătorilor de şcoli, părinţilor, despre rezultatele obţinute la competiţii.

V. Despre organizarea vacanţei de vara în taberele de odihnă.

 

Consiliile pedagogice

 

       Consiliul pedagogic se întrunește cel puțin de 4 ori pe an și este alcătuit din totalitatea personalului didactic cu norma de baza în instituția extrașcolară, reprezentanţi ai părinților, ai autorităților publice locale și a partenerilor sociali. În primul semestru a anului 2016 s-au dsfășurat 3 ședințe ale consiliului pedagogicunde au fost abordate următorele subiecte:

      Aprobarea Planului de Activitate 2017 Ș.S.Cantemir; Aprobarea orarului de antrenamente ale  antrenorilor – profesori; Aprobarea planului anual a antrenorilor – profesori, delegarea unui membru în Consiliul de Administrar; Aprobarea regulamentului pentru alocarea mijloacelor financiare pentru elevii Școlii Sportive Cantemir  implicați în activități sportive de ordin intern, național și internațional; Prezentarea rapoartelor de autoevaluare  ale antrenorilor pentru  acordarea gradului didactic II; Planificarea activității pe luna aprilie, prezentarea orei demonstrative în filiala Cania a Școlii Sportive Cantemir ; Prezentarea raportului de activitate pentru primul semestru, anul 2016, de către antrenorii – profesori ; Prezentarea raportul de activitate pentru primul semestru, anul 2016 de către administrația Școlii Sportive Cantemir ; organizarea vacanței de vara în cadrul tabarelor de odihnă.

 

Situaţia efectivelor de personal

 

Nr. total de cadre didactice

Studii

 

Pensionari

Tineri specialişti

(0-3 ani)

superioare

medii

nespecialişti

2016

20

14

3

3

4

2

2017

24

15

2

3

2

2

    Ponderea cadrelor didactice calificate este stabilă.

 Numărul personalului angajat în anul curent de instruire raportat la cel precedent  este în scădere cu 3 cadre didactice, în ceea ce priveste personalul angajat de vârstă pensionară  faţă de anul precedent este cu 2 cadre didactice mai mult, o problemă actuală este lipsa tinerilor specialiști care ar dori să se angajeze, a cadrelor didactice calificate în domeniu și numărul în scădere a contingentului de copii care frecventează secția sportivă.

 

                                  Calificarea personalului didactic

                 a)Deţinători de grade didactice

Anul de studii

GD Superior

GD Unu

GD Doi

2016

0

0

4

2017

0

0

4

 

            b) Atestarea cadrelor didactice

Total cadre atestate

Conferirea GD UNU

Confirmarea GD UNU

Conferirea GD DOI

Confirmarea GD DOI

2016

0

0

3

1

2017

0

0

0

0

 

 c) Participarea la cursuri de perfecţionare pe durata anului 201

Cursuri de perfecţionare

Cursuri de recalificare

4

0

 

Participarea la educaţie    

               a)Reţeaua secțiilor sportive

Tipul de instituţii

Nr. Probelor

Contingentul de elevi

 

2016

2017

2016

2017

Fotbal

11

11

423

407

Lupta Liberă

3

2

98

87

Volei

2

3

74

79

Baschet

1

1

46

47

Lupta Greco – Romană

1

1

48

48

Lupta Judo

1

1

41

41

Atletism

1

1

16

16

Hambal

1

-

33

-

Tenis de masă

1

-

14

-

Total:

22

20

793

725

 

Rezultatele elevilor

c)Analiza rezultatelor:

      Factori care au favorizat  succesul competițional şi calitatea instruirii: implementarea planului de instruire anual, elaborarea calitativă a proiectelor de antrenament lunar și de scurtă durată, motivaţia elevilor de a vrecventa secția sportivă şi de a practica modul sănătos de viață prin participarea la competiții la nivel de instiuție, național și internațional cât și prin antrenamente captivante.

  Cauzele  care au dus la insuccesul reuşitei sunt: familii social vulnerabile, indiferenţa părinţilor, condiţii  de viaţă a copiilor, tehnologiile de astăzi prezintă un impediment esențial pentru frecventarea orelor de antrenament, lipsa infrastructurii  corespunzătoare etc.

 

Activitatea metodică: seminare, traininguri, master class, cursuri de recalificare/perfecţionare

    Procesul de instruire în Școala Sportivă necesită o bună pregătire a cadrului didactic cu cunoștințe veridice în domeniul care il conduce, pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor planificate. O prioritate semnificativă se acorda nivelului de pregătire în procesul de instruire a profesorului – antrenor bazată pe compentețe și aptitudini pe care le deține, o sursă de acumulare a experienței o reprezintă cursurile de perfecționare urmate de cadrele didactice a Școlii Sportive Cantemir, în 2015 trei antrenori – profesori au obținut certificatul de absolvire a cursurilor de perfecționare. Pentru viitor administrația Școlii Sportive Cantemir preconizează, desfășurarea seminarelor și activității de master class de catre antrenorii – profesori pe probe sportive.

                                           Susţinerea elevilor dotaţi

a) Existenţa persoanelor responsabile de organizarea activităţilor cu elevii dotaţi

 Persoanele responsabile de orgnizarea, desfășurarea și participarea cu elevi la diferite competiții la revine antrenorilor – profesori, directorului adjunct.

b) Tipuri de activităţi organizate cu elevii dotaţi

 Organizarea, desfășurarea și participarea la diferite competiții la nivel de instiuție, național și internațional, aprecierea performanțelor elevilor Școlii Sportive Cantemir se efectuiază la sfârșitul anului de intruire și anume la ,, Gala Laureaților’’ organizată și desfășurată de Școala Sportivă Cantemir

Obiective trasate pentru anul urmator ( reeșind din problemele constatate anterior)

·         Crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea sportului în masă.

·         Antrenarea unui număr maxim de copii în practicarea sportului.

·         Stimularea interesului la copii față de sport și proba aleasă.

·         Pregătirea tinerilor rezerve bine instruiți, pentru suplinirea loturilor Naționale.

·         Îmbunătățirea bazei tehnico – materiale a Școlii Sportive Cantemir.

·         Organizarea și participarea în cadrul compețiilor la nivel de instiuție, național și internațional.

·         Pregătirea și instruirea cadrelor didactice cu participarea la seminare, cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice

                                          

                                 Organizarea vacanţei de vara în taberele de odihnă

 Privitor la organizarea vacanţei de vară în taberele de odihnă din s. Slobozia - Dușca, r. Criuleni,  25 elevi a Școlii Sportive Cantemir, cu vărste cuprinse între 15 – 18 ani, au petrecut 5 zile pe malul Nistrului, cazați în această tabără.        

 

XV.          CENTRUL DE CREAŢIE AL COPIILOR

       Colectivului CCC Cantemir în anul de învățămînt 2016-7a vizat pentru realizare următoarele obiective educaționale:

·         educația extrașcolară – educație de calitate;

·         promovarea unui model educațional și social pentru dezvoltarea aptitudinilor creative la elevi;

·         dezvoltarea parteneriatului educational și social pentru dezvoltarea aptitudinilor creative la elevi;

·         promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale;

·         realizarea drepturilor copiilor la odihnă, timp liber, joc și activități creative în concordanță cu aptitudinile, interesele și particularitățile de vîrstă;

·         asigurarea condițiilor de dezvoltare personal și profesională a elevilor;

·         promovarea imaginii CCC Cantemir la nivel local, regional, național și internațional;

    În direcția realizării obiectivelor vizate în anul școlar 2015-2016 la CCC Cantemir au activat următoarele cercuri pe interese:

Denumirea cercurilor

 

Nr. de cercuri

 

Nr. de grupe

 

Nr. de copii

Total

40

58

729

Aplicative

26

35

390

Artistice

14

23

339

 

 Cercurile pe interese ale CCC Cantemir și-au desfăşurat activitatea la baza următoarelor gimnazii şi licee din raion: Haragîş, Cociulia, Hănăseni,  Sadîc,  Tartaul, Goteşti, Antoneşti, Baimaclia, Coștangalia, Ciobalaccia, Stoianovca, or. Cantemir.

Corpul didactic în anul școlar 2016– 2017 a constituit 30 de cadre .

Numărul total de cadre diactice

Dintre ei activează prin cumul

Numărul cadrelor diactice de bază

Studii superioare

Studii medii speciale

Studii medii

 

Pensionari

Grad didactic superior

  Grad didactic     

    II

   27

15

12

16

8

3

8

1

4

 

 La compartimentul activitatea instructiv-educativă organizaţională s-au realizat următoarele:

Nr.

d/o

  Conţinutul activităţii

      Termen

    Responsabil

 1

Pregătirea încăperii pentru

anul de studii

august

Şef de fospodărie

 Director CCC    

 2

Angajarea de cadre noi şi

repartizarea sarjei didactice

15 august

1 septembrie

 Direcţia CCC

 3

Întocmirea proiectelor de lungă durată şi scurtă durată a activităţii cercurilor

15 august

15 septembrie

Direcţia

Cond. de cerc

 4

Înscrierea copiilor în cercuri

1-15 septembrie

Cond. de cerc

 5

Procurarea materialului didactic pentru activitatea cercurilor pe interese

 

Pe parcursul anului

de studii

 Direcţia

Şef de gospodărie

 

                                          

 Activitatea organizaţională publică

 

Nr.

 

 

         Activitatea

   culturală  de masă

 

   Perioada    desfășurării

 

  Participanții

 

1.

Expoziția în cadrul sărbătorii naționale  27august

,,Ziua Independenței”

 

27. 08. 2016

 

Cercurile aplicative

2.

Expoziția – concurs ,,Talisman 2017”

22. 12. 2016

Cercurile aplicative

3.

Festivalul raional a

obiceiurilor de iarnă

,,V-am ura, v-am tot ura”

21-22. 12.2016

 

Cercurile artistice

4.

Carnavalul de Anul Nou

 

27. 12. 2016

Membrii cercurilor

 din or. Cantemir

5.

Expoziția – concurs ,,Un mărțișor în dar pentru tine”

01. 03. 2017

Cercurile aplicative

6.

Concursul interraional ,,Un mărțișor în dar pentru tine” ediția a

 VI-a or. Cahul

06. 03. 2017

 

Cercurile aplicative

7.

Ziua umorului

,,Nu te lăsa păcălit”

31. 03. 2017

Membrii cercurilor

din or. Cantemir

8.

Expoziția la sărbătoarea

 ,,40 ani de la fondarea raionului Cantemir ”

25. 03. 2017

Cercurile aplicative

9.

Expoziția oălelor încondeiate și cântece pascale dedicate Sfintelor Sărbători de Paști

20. 04. 2017

Cercurile aplicative

artistice ans. folclor.

10.

Festivalul raional de muzică ușoară și dans sportiv

,,Stea- Logostea ”

20. 04. 2017

Cercurile artistice

11.

 

Festivalul pascal ,,Malurile Prutului” ediția a III-a.

11. 05. 2017

 

 

12.

Expoziția – concurs republicană a lucrărilor de arte plastice și artizanat al copiilor

,,Lumea în viziunea copiilor”, ediția a X-

 

03. 05. 2017

 

13.

Activitatea de bilanț a colectivului și Ziua Internațională a Copilului

01. 06. 2017

 

           

 

     Pe parcursul anului de învățământ în cadrul activităților cultural de masă de un înalt profesionalism, artistism și creativitate au dat dovadă următorii conducători de cerc: Obreja Andrei, Talasimova Anna, Ichim Parascovia, Cojocaru Elena, Bolocan Mirela, Voinu Leonid, Miroșnicenco Tatiana, Jandîc Svetlana, Bolocan Aliona, Bacalov Zinaida, Uzunov Vasile, Cimșir Ion, Văcărescu Diana, Procoavă Ana, Șagan Maria, Dobrescu Feodora.

    Un efort mai mare trebuie să depună în realizarea proiectelor cercurilor pe interese următorii conducători de cerc: Dimcea Filimon, Rotaru Natalia, Stratiev Alina, Voinu Leonid.

 

 

                                         

     Pe parcursul anului de învățămînt 2016 - 2017 cadrele didactice a CCC Cantemir au participat la seminare raionale și republicane, printre care:

27.10.2016 -  „Aspecte psihopedagogice ale educației artistico-plastice în învățămîntul extrașcolar”, Axenti Valeria, Rotaru Natalia, CRCT ARTICO;

29.11.2016 - „Managementul calității educației în instituția extrașcolară”, Șagan Maria, CRCT ARTICO;

08.02.2017 - „Repere metodice – suport pentru managerii responsabili de activitatea metodică a școlii”, Axenti Valeria, DGÎ Cantemir

06.04.2017  - „Acordarea primului ajutor în situații de urgență”, Axenti Valeria, SAP Cantemir.

        În scopul dezvoltării competențelor profesionale a cadrului didactic și asigurarea schimbului de experiență direcția Centrului de Creație al Copiilor Cantemir pe parcursul anului școlar a organizat următoarele activități metodice:

Seminar: „Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățămîntul extrașcolar”; dir. adjunct Axenti Valeria, conducătorii de cerc.

Master – class: „Tapiseria”; Axenti Valeria, Jandîc Svetlana, Văcărescu Diana.

Master - class: „Broderia,  străvechi meșteșug popular al neamului nostru”; Axenti Valeria, Procoavă Ana, Miroșnicenco T.

Seminar privind politica de protecție a copilului ,,Spune - NU! violenței”, Tabureanu Aida.

Seminar privind incluziunea copiilor cu CES, cu genericul ,,Toți copiii sunt egali”. Tabureanu Aida.

   În anul școlar 2016-2017 i s-a conferit gradul didactic II conducătorului de cerc Obreja Andrei

     Conform proiectului de activitate al colectivului CCC Cantemir și conform graficului aprobat la consiliul profesoral s-au desfășurat 17 activități publice.

                                           Activități instructiv - metodice  

    În scopul asigurării unei dezvoltări eficiente, au fost folosite metode și tehnici ce corespund cerințelor activităţilor extraşcolare care sunt reprezentative ale educaţiei nonformale şi informale. Monitorizarea acestor  tehnici s-a  realizat  prin :cursurile de formare continuă a cadrelor didactice  la care au participat Bolocan Aliona, Bacalov Zinaida;  asistările reciproce la activităţile publice; expoziţii; concursuri; seminare republicane  şi raionale.

 

Activitatea managerială administrativă și de control

a) Consiliile profesorale:

     

Nr.

d/o

          Problema

         examinată

   Termen de

     realizare

   Responsabil

1

Obiectivele educaţionale ale colectivului CCC Cantemir pentru anul școlar  2016-2017

 

Septembrie

 

Direcţia

 

2

 

Asigurarea unui mediu protectiv capabil să prevină violența față de copii

 

Ianuarie

(vacanţa)

Cadrele didactice

Aida Tabureanu

organizator a activ. de masă

3

·                           Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale tuturor copiilor în cercurile pe interese ale CCC;

      b) Atestarea cadrelor didactice  

 

 

Martie

 

 

Axenti Valeria

director adjunct

     Cond.de cerc

4

Evaluarea sumativă a activităţii colectivului  CCC în anul școlar 2016-2017

 

Iunie

Direcţia

Cadrele didactice

 

    Conform proiectului de activitate a colectivului au fost desfășurate 7 consilii de administrație.

                                                

 

Controlul intern:

          Inspecţia de o zi:

Perioada de inspecție

Conducătorii de cerc inspectați

 

 

noiembrie 2016

Dimcea Filimon - Ansamblul de dansuri popularegimn. "V. Hanganu";

Cauia Simion -  Împletitul în lozie - gimn. "V. Hanganu";

Bolocan Mirela - Ansamblul de dansuri moderne – C/C Hănăseni.

Săcăreanu Gheorghe, cond. de cerc Ans. dans pop. g. Gotești

 

decembrie 2016

Obreja Andrei, cond. ans. folcloric și vocal, gimn. Tartaul

Ichim Parascovia, cond. Ans. folcloric – L. T.Ciobalaccia

Miron Maria, cond. de cerc Tricotarea gimn. Hănăseni

 

martie 2017

Cauia Simion, cond.cercului „Tînărul tîmplar”, L.T. Cociulia

Dimcea Filimon cond. ans. de dans popular, L.T. Cociulia

Uzunov Vasile, cond. cercului "Tînărul tîmplar", gim. Antonești

Bacalov Zinaida, cond.cercului „Broderia”, gimn. Antonești

Stratiev Alina, cond. cerc. „Teatrul dramatic”, gimn. Antonești

 aprilie 2017

Rusu Lilian, Ans. de instr. pop. - g. Baimaclia

Văcărescu Diana, cond. cerc. „Mâini dibace”, gimn. Gotești

 

     În rezultatul controlului intern pe parcursul anului școlar s-a constatat următoarele : majoritatea cadrelor didctice au atitudine serioasă față de activitatea sa, dau dovadă de responsabilitate în realizarea proiectelor, respectă regimul de muncă, îndeplinesc documentația conform cerințelor, dar au fost depistați și conducători de cerc care au încălcat regimul de muncă și nu au îndeplinit corespunzător documentația, așa ca Dimcea Filimon, conducătorul ansamblului de dans popular Cociulia

Inspecţii tematice:

Nr.

d/o

        Conţinutul tematic

      Termen

    Responsabil

1

 

2

 

 

3

 

 

4

 

Forme și metode de prevenire a violenței în cadrul activităților cercurilor pe interese

 

Folosirea rațională și eficientă a materialului didactic repartizat de direcție

 

Ridicarea responsabilității cadrului didactic în direcția completării corecte a registrelor de evidență a cercurilor pe interese

 

Evaluarea implimentării programelor de activitate a cercurilor

 

Pe parcursul anului

de studii

 

Pe parcursul anului

de studii

 

Pe parcursul anului    de studii

 

 

Pe semestre

Direcţia

 

 

Director adjunct

Cond. de cerc

 

Direcţia

 

 

 

Director adjunct

Cond. de cerc

 

       La sfîrșitul anului de învățămînt 2016 – 2017 cercurile pe interese care au dat dovadă de performanțe înalte au fost menționate cu diplome și premii bănești.

      În rezultatul activității colectivului CCC Cantemir în anul școlar 2016 – 2017 s-a constatat că sunt impuse unele probleme în anul școlar următor:

·         Îmbunătățirea condițiilor de activitate în corespundere cu Regulamentul igienico-sanitar prin demersul direcției CCC către direcția gimnaziului M. Eminescu în vederea acordării a 2 – 3 săli de clase.

·         Ridicarea nivelului profesional al cadrului didactic prin cursuri de formare continuă. Graficul  cursurilor de formare continuă în anul școlar 2017 - 2018: Talasimova Ana,Tabureanu Aida, Bolocan Mirela, Jandîc Svetlana, Văcărescu Diana.

·         Continuarea atestării cadrelor didactice: Talasimova Ana, cond. ansamblul de dans modern „Pe aripi de vînt”, L.T. „N Mihai” s. Ciobalaccia; Rusu Lilian, cond. Ansamblului de instrumente populare, gimn. Baimaclia.

·         Continuarea promovării imaginii colectivului CCC Cantemir la nivel raional, interraional, național.

·         Îmbunătățirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile preuniversitare de învățămînt din raion prin semnarea Acordului de colaborare cu ambele părți unde activează cercuri pe interese ale CCC.

·         Îmbunătățirea frecvenței copiilor în cercurile pe interese prin continuarea activității cercurilor după rezultatele din anul școlar precedent și frecvență.

 

XV.  PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

1. Eficientizarea procedurii de evidenţă a copiilor şi elevilor de comun cu administraţia publică locală de niovelul întîi.

2. Eficientizarea colaborării intersectorială la nivel local pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteizmului.

3. Reorganizarea/restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii.

4. Consolidarea capacităţii instituţiilor de învăţămînt în vederea incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

5. Implementarea mecanizmelor de asigurare a transparenţei şi a participării comunităţii la procesele decizionale privind dezvoltarea şi administrarea eficientă a instituţiilor de învăţămînt.

6. Consolidarea capacităţilor instituţiilor pentru a oferi discipline opţionale în concordanţă cu interesele şi nevoile elevilor, părinţilor.

7. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea realizării competenţelor curriculare la disciplinele şcolare.

8. Prevenirea şi sesizarea cazurilor de violenţă şi abuz asupra  copiilor

 

 

Şef DGÎ Cantemir                                                        Cebotaru Lilia

 

 

                                                                                                                                                  Anexă

                                                                                                                             la decizia Consiliului Raional

                                                                                                                             nr.

 

N O T Ă

despre executarea deciziei consiliului raional nr. „Cu privire la programul de activitate al Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2017”

 

 Activitatea managerială a Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2017 s-a axat pe atingerea obiectivelor planificate , din care:

ü implementarea politicii de dezvoltare teritorială, în conformitate cu priorităţile stabilite în documentele de politici naţionale şi în domeniul dezvoltării teritoriale.

ü  Monitorizarea, analiza şi prognozarea cît mai exactă a tendinţelor de dezvoltare social-economică a raionului.

ü  Organizarea şi petrecerea   procedurilor de achiziţii  la bunuri, servicii şi lucrări  în conformitate cu legislaţia  în vigoare

ü  Pregătirea economiei raionale, complexului energetic şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017.

ü  Asigurarea administrării şi deetatizării proprietăţii publice  prin organizarea licitaţiilor, concursurilor şi negocierilor directe, organizarea şi realizarea programelor de privatizare, desfăşurarea procesului de privatizare a obiectelor patrimoniului public, ţinerea evidenţei patrimoniului public, inclusiv în societăţile economice cu participarea patrimoniului public (acţiuni, cote-părţi).

    Din activitățile de bază planificate au fost implementate următoarele:

-          s-au organizat 7  seminare, cu tematică diferită şi invitarea savanţilor în domeniu, reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, diferitor societăţi comerciale, care au dat explicaţii atît teoretice cît şi practice, în total au fost instruite 308 persoane.

-          prin intermediul DAERF în comun cu ACSA,Agroinform, au fost organizate şi desfăşurate:

·         13 seminare teoretice şi practice - 450 participanti,

·          1 atelier de lucru - 14 producători ,

·          4 seminar regionale– 132 producători,

·         2 vizite de studiu   Rl.Cedîr-Lunga și Criuleni-31participanți.

·         3  Seminare informaţionale privind standardele UE-51participanți

-          s-a oferit asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare. Anual numărul persoanelor care doresc să investească în agricultură este în creştere, corespunzător cresc investiţiile şi suma subvenţiei implementării activităților au fost recepționate 214 dosare  suma solicitată constituind-30 437 426,82 lei, s-au autorizat pănă în prezent-176 în sumă de 20 851221  lei.

-          au fost organizate și desfășurate sărbătorile „Spicul de aur și Ziua Recoltei ediăia anului 2017.

      Direcția a avut o colaborare eficientă și constructivă  cu subdiviziunile Consiliului raional, a implementat în viață Deciziile Consiliului raional ce țin de domeniul de activitate.

 

                       Șef direcțieagricultură,Vîlcu Larisa

Economie și relații funciare                                                                    

 

 

  RAPORT

privind activitatea Direcţiei agricultură

economie şi relații funciare în anul 2017

 

Stimaţi colegi, onorată asistenţă !

            Direcţia  şi-a direcţionat activitatea în conformitate cu atribuţiile şi sarcinile de bază a direcţiei stipulate în  Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 12-XXV din 06.12.2012.

În  scopul promovării și realizării politicii agrare în teritoriu,  direcția a fost responsabilă de  elaborarea Politicilor de dezvoltare a raionului şi  îndeosebi a capitolului „Dezvoltarea agricolă şi comercială”.

Conform Satelor de personal aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012,  Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare dispune de 8,5 unități, dar cu părere de rau pe parcursul anului au activat 3,5 unități sau 59%, motivul lipsa cadrelor.

Pe parcursul anului au fost anunțate 3  concursuri pentru ocuparea  funcțiilor publice vacante din direcție, cu părere  de rău solicitanții  nu întruneau  cerinţele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcţii (limită de vîrstă,vechimea în mucă, studiile necesare, excepţia muncă în domeniu, sau partea financiară)

În pofida problemelor sus menționate  Direcția a reușit să impmlementeze activităţile planificate  în totalitate, respectîndu-se termenii stabiliţi.

 

Serviciul agricol

Sectorul agroindustrial a fost constituit pe parcursul anului 2017 din: - 52973 ha de terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv arabil 41433ha (din caregrădini – 3729 ha), vii- 3556 ha (pe rod – 3381 ha), livezi-1988 ha (pe rod – 1960 ha), 5 fabrici de prelucrare a strugurilor(la moment 2 nu activează: primăriile , Chioselia şi Cania), 2 uscătorii de fructe, o mini-fabrică de prelucrare a fructelor şi legumilor, 4 brutării, 12 mori de făină, 17 mori de ulei, 12 frigidere şi altele.

      Pe parcursul anului 2017 în sectorul agrar au activat peste 60 producători agricoli, dintre care 6 Cooperative Agricole de Producţie, 32 Societăţi cu Răspundere Limitată şi peste 30 Gospodării Ţărăneşti, Întreprinderi Individuale,  Societăţi pe Acţiuni şi alte gospodării agricole amplasate pe o suprafaţă totală de 30850 ha, care au prelucrat terenuri agricole proprii sau  în relaţii de arendă cu suprafaţa mai mare de 50 ha. Celelalte 18453 ha (inclusiv 3678 ha de grădini) s-au lucrat în mod individual de către cele 9430 GŢ de fermier mici şi mijlocii.

Obiectivul principal al  sectorului agroalimentar a fost şi este dezvoltarea agriculturii durabile în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion.

        În  toamna anului 2017 au fost însămînţate pentru roada anului 2018:

        Grîu de toamnă  -8196 ha 

        Orz de toamnă     -2001 ha

        Rapiţă de toamnă -2899 ha

 Starea semănăturilor de toamnă a fost monitorizată permanent de către specialităţii serviciului agricol pe tot parcursul sezonului rece.

Conform planului de activitate a direcţiei în I trimestru 2017, în scopul elaborării unui plan de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de primăvară pe teritoriul raionului Cantemir, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Cantemir în comun cu APL de nivelul 1  şi producătorii agricoli din raion a precizat suprafeţele însămânţate cu culturi de toamnă, luând în consideraţie suprafeţele de semănături compromise şi a întocmit  prognoza structurii semănăturilor de primăvară pe teritoriul raionului pentru roada anului 2017.

     Odată cu începerea lucrărilor de primăvară la monitorizarea informaţiei s-a ţinut cont de  întreg sistemul tehnologic de producere în sectorul agroalimentar. Semănăturile culturilor de toamnă au ieşit din iarnă într-o stare satisfăcătoare, la care primăvara li s-a aplicat hrană suplimentură cu îngrăşăminte minerale. În rezultatul monitorizării situaţiei  s-a stabilit, că în anul 2017 în raion  au fost procurate şi încorporate în sol  1900 tone de îngrăşăminte minerale pe suprafaţa de 16200 ha, care au servit drept hrană suplimentară  la culturile: grîu, orz, rapiţă, poumb, f/soarelui, la viţa  de vie tînără. În comparaţie cu anii precedenţi s-a mărit cantitatea de îngrăşăminte complexe. Dar ştim cu toţii că aceste îngrăşăminte se folosesc pentru   nutriţia directă a plantelor şi nu contribuie la sporirea fertilităţii solului. De aici vine necesitatea dezvoltării agriculturii durabile, prietenoase mediului, trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică cu adaptarea tehnologiilor la condiţiile de landşaft, bazată pe asolamente, utilizarea îngrşămintelor organice, preîntîmpinarea probelmelor agriculturii moderne /boli, buruiene, dăunători, eroziune/ orientată în direcţia fertilităţii solului.

        Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solulurilor în raion, inclusiv no-till şi mini-till este unul din obiectivele principale de activitate a serviciului.

Despre aceste măsuri se vorbeşte tot mai mult şi teoria acumulată la seminare în colaborare cu Instituţiile ştiinţifice de profil şi MAIA trebuie să fie tradusă în practică. Astăzi avem gospodării agricole, care practică în producere tehnologii cu tehnică modernă cu bagaj mare de cunoştinţă şi dorinţa mare de a face agricultură.

      Lucrarea minimă a solului  cuprinde din  în an proporţii şi mai mari, fiind aplicată în total pe suprafaţa de peste 15 mii ha în gospodăriile agricole:

CAP „Glia”,CAP „Ciobalaccia”,CAP”Tismicub”SRL „FEAGRI Stiharu”,SRL „Podgoreni”,ÎI  „Vasile  Ţaţu”,GŢ „ Doina Ioana”, SC ”Măgura Agro”,SRL„ Agrolileu”GŢ „Ion Stratev”,GŢ”Al-dru Ciubaciuc”,SRL”Ceseida”; SRL”Plai Prutean”, CAP”Agrocapaclia- Ergo”.

Datorită acestor producători şi celor ce vor să implementeze tehnologii moderne  şi să dezvolte ramurile ce dau plus  valoare,  în anul 2017 în raion s-a crescut  o roadă satisfăcătoare. Prin dispoziţia preşedintelui raionului a fost instituit Stafful Raional pentru organizarea şi desfăşurarea recoltării culturilor agricole, care a activat efectiv pe tot parcursul secerişului conform planului de activitate aprobat la prima şedinţă a acestuia, planului de desfăşurare a secerişului precum şi măsurilor antiincendiare principale, care au fost aduse la cunoştinţă producătorilor agricoli în comun cu secţia situaţii excepţionale.

  Pe tot parcursul campaniei de recoltare, specialiştii direcţiei au pus la dispoziţie producătorilor agricoli toate informaţiile necesare cu privire la metodele şi tehnologiile de recoltare în condiţiile respective, resursele tehnice, energetice, piese de schimb, oferte de acordare a serviciilor mecanizate, de achiziţionare a producţiei agricole şi altele. 

 

Informaţie cu privire la rezultatele recoltării principalelor culturi agricole in anul 2017 si ponderea acestora fată de anul 2016

Nr

d/o

Denumirea culturilor agricole principale

Suprafaţa  ha.

Roada globală,  tone

Roada medie, q/ha.

 

2015

2016

2017

față de  2016

2015

2016

2017

față de  2016

2015

2016

2017

față de  2016

 

 1.

Grîu de toamnă

7000

6300

6193

98.3

23870

18144

25439

140

3,41

2,88

41.1

142.8

 

 2.

Orz de toamnă

2500

1900

1984

104

5900

3990

6382

160

2,36

2,10

32.2

153.3

 

 3.

Rapiţă de toamnă

2000

429

3098

722

5060

640

7039

1100

2,53

1,49

22.7

152.3

 

 4.

Orz de primăvară

1800

1350

622

46.1

3744

2700

1729

64

2,08

2,00

27.8

139

 

 5.

Mazăre

550

750

1176

156

1320

1350

3120

231

2,40

1,80

26.5

147.2

 

 6.

Porumb boabe

11400

11970

8575

71.6

42940

34713

46305

133

3,77

2,90

54.2

186.8

 

 7.

Floarea soarelui

8000

9000

10905

121

15600

14400

27972

194

1,95

1,60

25.6

160

 

 8.

Legume

269

196,4

-

 

2665

962,4

 

 

9,91

4,90

-

-

 

 9.

Fructe  total

1941

1381

1988

143

12232

8492

8729

103

6,30

6,15

43.9

71.4

 

 9.1

seminţoase

511

112

151

134

6285

1512

2089

138

12,30

13,50

138.3

102.2

 

 9.2

sîmburoase

1430

1269

1837

144

5947

6980

6640

95.1

4,16

5,50

36.1

65.6

 

 10

Struguri total

4693

4003

3556

88.8

19120

20726

27138

131

4,07

5,18

76.3

147.3

 

 10.1

soiuri de masă

1203

1205

1138

94.4

7600

4218

9366

222

6,32

3,50

82.3

235.1

 

 10.2

soiuri de vin

3490

2798

2418

86.4

11520

16508

17772

108

3,30

5,90

73.5

124.6

 

Analiza dezviltari economice a sectorului zootehnic  2017

 

 

 

N d/o

Efectivul

Unitatea  de    masura

2015

2014

 

2016

 

2017

% fata de

anul 2016

 
 

1.

Bovine total

cap

3146

3386

2592

2942

113,5

 

 

Sectorul obstesc

cap

321

338

110

100

90,9

 

 

Sectorul privat

cap

2825

3048

1417

1850

130,6

 

 

Inclusiv: vaci

cap

2192

2213

1523

1950

128,0

 

 

Sectorul obstesc

cap

110

115

110

100

90,9

 

 

Sectorul privat

cap

2082

2098

1417

1850

130,6

 

 

Inclusiv:Tineret pentru remont si vite la ingrasat

cap

954

1173

1069

992

93,4

 

 

Sectorul obstesc

cap

211

223

106

136

128,3

 

 

Sectorul privat

cap

743

950

963

856

88,9

 

 

Porcine total

cap

8967

11797

8204

11480

139,9

 

2.

Sectorul obstesc

cap

296

527

40

40

100

 

 

Sectorul privat

cap

8605

11270

264

767

290,5

 

 

Inclusiv:scroafe

cap

875

1009

304

807

265,5

 

 

Sectorul obstesc

cap

40

80

40

40

100

 

 

Sectorul privat

cap

835

929

264

767

290,5

 

 

Inclusiv:Tineret pentru remont si la ingrasat

cap

8092

10788

7900

11713

148,3

 

 

Sectorul obstesc

cap

256

447

121

93

76,86

 

 

Sectorul privat

cap

7836

10341

7779

11620

149,4

 

3.

Ovine total

cap

36334

38304

31956

32964

103,2

 

 

Sectorul obstesc

cap

612

686

559

573

102,5

 

 

Sectorul privat

cap

35722

37618

25296

24072

95,2

 

 

Inclusiv oi fatatoare

cap

26741

27577

25855

24645

95,3

 

 

Sectorul obstesc

cap

321

327

559

573

102,5

 

 

Sectorul privat

cap

26420

27250

25296

24072

95,16

 

4.

Caprine total

cap

3463

3982

2458

5196

211,4

 

 

Inclusiv:caprine fatatoare

cap

2524

2662

1957

3132

160

 

 

Sectorul obstesc

cap

X

X

X

X

X

 

 

Sectorul privat

cap

2524

2662

1957

3132

160

 

5.

Pasari

cap

302847

438102

557743

396575

71,1

 

 

Sectorul obstesc

cap

X

X

X

X

X

 

 

Sectorul privat

cap

302847

438102

557743

396575

71,1

 

 

Productivitatea

 

 

 

 

 

 

 

1.

Productia medie de lapte la o vaca

Kg

2135

2096

2958

3125

105,6

 

 

Sectorul obstesc

Kg

3750

3500

3800

3600

94,7

 

 

Sectorul privat

Kg

2050

2020

2884

3100

107,5

 

 

Primit vitei la 100 vaci

cap

92

90

92

94

102,2

 

 

Sectorul obstesc

cap

97

95

98

98

100

 

 

Sectorul privat

cap

92

90

92

94

102,2

 

 

Sporul zilnic ln greutate la bovine

gr

552

561

510

515

101

 

 

Sectorul obstesc

gr

560

605

580

450

77,58

 

 

Sectorul privat

gr

550

550

510

506

99,2

 

2.

Sporul zilnic in greutate a porcinilor la ingrasat

gr

368

351

435

446

102,5

 

 

Sectorul obstesc

gr

450

390

490

400

81,6

 

 

Sectorul privat

gr

365

350

425

450

105,9

 

3.

Primit mei la100oi

cap

96

96

92

93

101,1

 

 

Sectorul obstesc

cap

99

97

95

96

101,1

 

 

Sectorul privat

cap

96

96

92

93

101,1

 

 

Primit lina la o oae

kg

1,7

1,5

1,9

2,1

110,5

 

 

Sectorul obstesc

kg

2,18

2

2,35

2,4

102,1

 

 

Sectorul privat

Kg

1,7

1,5

1,9

2,1

110,,5

 

4.

Productia medie de oua pe o gaina

bucati

140

135

135

140

103,7

 

 

Sectorul obstesc

bucati

X

X

X

X

X

 

 

Sectorul privat

bucati

140

135

135

140

103,7

 

 

Primit productie

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapte total

tone

4901

4641

4505

6095

135,3

 

 

Sectorul obstesc

tone

407

403

418

360

86,1

 

 

Sectorul privat

tone

4494

4238

4087

5735

140,3

 

 

Carne de vita masa vie

tone

192

240

199

183,2

92,1

 

 

Sectorul obstesc

tone

43

49

22

22,3

101,4

 

 

Sectorul privat

tone

149

191

177

160,9

90,90

 

 

Carne de porc masa vie

tone

1086

1384

1255

1938.3

154,4

 

 

Sectorul obstesc

tone

42

63

21

15,3

72M9

 

 

Sectorul privat

tone

1044

1321

1234

1923

155,8

 

 

Lina total

tone

46,16

42,05

49,12

69,4

141,3

 

 

Sectorul obstesc

tone

0,7

0,65

1,3

1,38

106,2

 

 

Sectorul privat

tone

45,46

41,4

47,82

68,02

142,2

 

 

Oua total

mii bucati

31799

44358

44367

40370

91

 

 

Sectorul obstesc

mii bucati

X

X

X

X

 

 

 

Sectorul privat

mii bucati

31799

44358

44

40370

91

 
                                       

 

 

        Pe parcursul anului agricol specialiştii direcţiei au acordat asistenţă informaţională şi tehnologică producătorilor agricoli:

1)      La capitolul promovarea tehnologiilor avansate şi noile realizări ştiinţifice s-au organizat 7  seminare, cu tematică diferită şi invitarea savanţilor în domeniu, reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, diferitor societăţi comerciale, care au dat explicaţii atît teoretice cît şi practice, în total au fost instruite 308 persoane.

2)        În conformitate cu planul de şcolarizare a producătorilor agricoli din raion, prin intermediul DAERF în comun cu ACSA,Agroinform, au fost organizate şi desfăşurate:

·         13 seminare teoretice şi practice - 450 participanti,

·          1 atelier de lucru - 14 producători ,

·          4 seminar regionale– 132 producători,

·         2 vizite de studiu   Rl.Cedîr-Lunga și Criuleni-31participanți.

·         3  Seminare informaţionale privind standardele UE-51participanți

Scopul acetor activități- implementarea-promovarea bunelor practice a agriculturii conservative de lucrare a solului, încurajarea agenţilor economici şi persoanelor fizice în vederea cultivării și extinderii suprafețelor cuturilor agricole cu valoare înaltă, organizarea şi instituirea dialogului şi medierea necesarului de produse între producătorii agricoli şi întreprinderile de procesare, informarea agenţilor economici despre posibilitatea realizării produselor agricole conform ofertelor care parveneau în adresa Direcţiei

3)      A fost organizată Consultarea  publică Cu  privire  la   „Regulamentului privind  modul de reparizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017-2020”,unde am venit cu 9 concluzii,propuneri,solicitări și precizări.

4)      Identificarea şi încurajarea agenţilor economici şi persoanelor fizice în vederea accesării de  Credite, granturi, Subvenșii şi alte surse financiare. Informarea agenţilor economici cu privire la bunele practici, tehnici şi tehnologii moderne pentru exploatarea raţională şi responsabilă a fondului agricol, forestier.

5)      Altă acţiune inclusă este casarea plantaţiilor multianuale. Pe parcursul anului  de activitate am studiat starea plantaţiilor multianuale care au devenit nerentabile şi iraţionale şi am pregătit materialele pentru casare în 9 primării pe o suprafaţă de 198.79 ha, inclusiv  livezi 6 pe o suprafaţă de 73.39 ha, vii 8 primării 125.4 ha inclusiv

Primăriile                      livezi,ha                      vii,ha

Antonești  1,0                           1,0 

Baimaclia                          0,0                                17,0

Coștangalia                 0,0                                10,0

Cociulia                           21,7                               26,0,

Ciobalaccia                       1,4                               10,4

Cîietu                                 5,0                                7,0

Pleșreni                           14,0                               20,0

Lingura                              0,0                               34,0

Vișineovca                     30,29                               0,0

La moment o parte din plantaţiile multianuale sunt casate şi se defrişează.

6)      La capitolul soluţionării petiţiilor şi situaţiilor de conflict în total au parvenit 6 petiţii  care au fost soluţionate cu remiterea răspunsului petiţionarului

7)      Un capitol aparte în activitatea Direcţiei ţine de monitorizarea şi calcularea pierderilor de la calamităţile naturale, în urma cărora au de suferit producătorii agricoli. Pe parcursul acestui an toate semnalele recepţionate în urma calamităţilor au fost verificate la faţa locului, întocmindu-se actele necesare şi stabilindu-se gradul de afectare.

8)      Altă componentă a activităţii Direcţiei este asistenţa informaţională şi metodologică a producătorilor şi prelucrătorilor agricoli. Aici putem menţiona că toţi cei care s-au adresat atît telefonic cît şi personal au primit informaţia solicitată și toate recomandările primite pentru răspîndire. 

II.A fost acordată asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a mijloacelor specifice IMM-urilor, au fost  încurajate activităţile antreprenoriale prin acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru deschiderea şi dezvoltarea noilor afaceri:

·         22 beneficiari de consultanţă-diseminarea informaţiei cu privire la programele şi finanţările interne şi externe

·         19 informaţii- organizarea şi sprijinirea activităţilor de formare antreprenorială şi de pregătire a managerilor: Cursuri de instruire PNAET- instruirea tinerilor 18 – 30 ani pentru lansarea/dezvoltarea afacerii,

·         1 masă rotundă “Antreprenoriatul feminin”- 21 participanţi-încurajarea şi susţinerea creării asociaţiilor de producători: o asociaţie regională a  crecătorilor de ovine și  una a apicultorilor.

Unica posibilitate real identificată a fost atragerea surselor financiare naționale și externe. În baza activităţilor realizate în ultimii ani s-a reuşit de a atrage investiţii pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial.
Aceste acţiuni demonstrează conştientizarea din partea noastră, că prioritar în atragerea investiţiilor este axarea pe bunele practici a comunităţilor, pe experienţa deţinută, dar şi pe susţinerea partenerilor regionali şi internaţionali. Acest obiectiv ţine de perspectivă, iar consiliul raional a susţinut și va susţine financiar asemenea iniţiative.

 În acest contexst DAERF  a oferit asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare. Anual numărul persoanelor care doresc să investească în agricultură este în creştere, corespunzător cresc investiţiile şi suma subvenţiei implementării activităților au fost recepționate 214 dosare  suma solicitată constituind-30 437 426,82 lei autorizata pănă în prezent-176/20 851221  lei.

Tabelul nr.l

Anul

nr. Dosare recep

Suma solicitata

2017

214

30438426.82

% din total

3,67

3,67

2016

192

30796970,4

% din total

4,38%

3,40%

2015

123

15978472,51

% din total

3,03%

2,96%

 

 

 

Total 2017

5837

830 060 000

Total 2016

4383

605622452,6

Total 2015

4051

540160098,4

 

           inclusiv pe măsuri șu submăsuri:

 

1)      1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri) ”-2 solicitanți,suma solicitată- 1 621 100 lei,

2)       1.2.D. Stimularea investiţiilor pentru modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole a benificiat–31solicitanți,suma solicitată-1 479 228 lei,

3)      1.2.P: Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv  a plantaţiilor pomicole a benificiat–4 solicitanți,suma solicitată-350 140 lei

4)       1.2.V: Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole a benificiat–22 solicitanți,suma solicitată-2 296 189 lei

5)      1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional- benificiat–70 solicitanți,suma solicitată-6 906 395 lei

          Ca rezultat sectorul agrar se bucură de:reînnoirea parcului de maşini şi tractoare după cum urmează:

·         1366 tractoare,1938- mașini agricole, combine-82 combine,640-remorci.

6)      1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice benificiat– 3 solicitanți,,suma solicitată-284 387 lei

7)      1.5.Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora-1 solicitant,suma solicitată-35 750 lei

8)      1.6.1.Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor benificiat–2 solicitanți,suma solicitată-3 961 289 lei

9)      1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor benificiat–2 solicitanți,suma solicitată-4 226 883 lei

10)  1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia benificiat–9 solicitanți,suma solicitată-491 762 lei

11)  1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare benificiat–47 solicitanți,suma solicitată-2 630 833 lei

12)  2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare benificiat–3 solicitanți,suma solicitată-467 022 lei

13)  2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till benificiat–15 solicitanți,suma solicitată-4 503 869lei

14)  4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale benificiat–2 solicitanți,suma solicitată-714 411lei.

Suport informaţional agenţilor economici şi tinerilor antreprenori, prvind obţinerea creditelor şi granturilor prin programul PARE 1+1  în rezultat 4 întreprinderi au beneficiat de programul  sus menționat  valoarea solicitattată 786500 lei.

Sau elaborat 3 propuneri pentru aplicare la Programul de granturi post - investiționale  ”Managementul durabil al terenurilor” în cadrul proiectului MAC-P pentru  procurarea de  utilaje/mașini agricole noi, practici de management durabil al terenurilor, precum tehnologii No-till și Strip-valoare investiției 60 000 dolari SUA .

 

IFAD VI Cantemir GT Egoreni Bagrin Vitalie Bagrin Vitalie 03.02.2017 prelucrare fructe, legume

 

Au fost elaborate 9 Planuri de afacere pentru  procurarea de  utilaje/mașini agricole noi și procurarea de imputuri suma totală beneficiată – 11,2 mln lei.

Tot la asistenţa informaţională menţionăm Asistență la completarea formularului Cereri de înregistrare în Registrul Plantațiilor Viticole acordată viticultorilor Prin intermediul DAERF în comun cu ACSA  au fost colectate:

·         Total Cereri -2124, din 20148 pe țara sau 10,5%, locul III la nivel țară,

·         Suprafața-, 2398,83 ha din suprafața totală de 5469.26 ha sau 43,68% din 17599 ha pe țara sau 13,6 % locul I la nivel țară

III. Una din acţiunile incluse pentru implementarea direcţiilor strategice de dezvoltare este organizarea şi petrecerea anumitor sărbători profesionale, care au scop promovarea producătorului autohton. La acest capitol menţionăm că în fiecare an s-au organizat  „Ziua Recoltei”, în anul de raportare am organizat și sărbătoarea „Spicul de Aur”, precum şi alte tîrguri şi expoziţii. Mijloacele financiare alocate de către Consiliul raional pentru petrecerea acestor măsuri au fost valorificate strict conform destinaţiei. Tot la capitolul promovării producătorilor agricoli din raion s-au mediatizat rezultatele în presa locală acordîndu-se articole şi interviuri.

În rezultatul tuturor măsurilor întreprinse, apreciem rezultatele obţinute de producătorii agricoli din raion în dinamica acestor ani şi putem afirma cu certitudine că agricultorii din raion implementează cu succes noile realizări tehnico-ştiinţifice, modernizează procesul de producere, ce constituie o treaptă importantă în calea realizării Programului de dezvoltare a sectorului agroalimentar.            

În raion avem producători agricoli, care au obţinut rezultate marcante atît la nivel raional cît şi republicane Succesele lor au fost mereu în vizorul conducerii raionului, care i-a menţionat pe cei mai activi cu premii şi diplome de onoare.

 

 

Serviciul economie

Pe parcursul anului 2017 de către serviciul economie au fost efectuate următoarele acţiuni:

Ø     Analiza socio-economică trimestrială a raionului cu stabilirea concluziilor şi propunerilor în domeniul de activitate economică,

Ø     Analiza preţurilor produselor alimentare, pîinii, produselor petroliere şi energetice, în paralel cu nivelul salariilor şi preţurilor,

Ø     Analiza aprovizionării fabricilor de vin cu materie primă şi preţurile acestora;

Ø     Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică.

 

Conform fişei de post, obligaţiunilor de serviciu, planului de acţiuni şi obiectivelor stabilite pentru anul 2017 au fost întreprinse următoarele activităţi:

ü  Analiza trimestrială a dezvoltării  social-economice a raionului Cantemir (elaborarea scrisorilor de adresare pentru direcţiile, sercţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea informaţiei ce ţine de activitatea lor pe perioada de raport, elaborarea graficului de prezentare a informaţiilor, analiza  dărilor  de seama statistice)

ü  Asigurarea mediului economico – organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, soluţionarea problemelor în domeniul antreprenoriatului .

ü  Promovarea inclziunii sociale şi menţinerea legăturilor social-economice în localităţlie rurale:

o   crearea sistemului de monitorizare şi evaluare a sărăciei populaţiei localităţilor  raionului,

o   elaborarea scrisorilor de adresare unităţilor administrativ teritoriale,

o   introducerea datelor în programul electronic „Monitorizarea nivelului de trai al populatiei” pentru aniul 2017,

o   controlul logic a datelor introduse,

o   prezentarea informaţiei totalizate în format electronic Ministerului Economiei

ü  Chestionarul de evaluare a calităţii indicatorilor statistici în toate primăriile.

ü  Evaluarea indicilor deprivării populaţiei

o    monitorizarea nivelului de trai a populaţiei din localităţilor raionului, conform tabelelor prezentate de către primării,

o   sistematizarea informaţiei prezentate în comun cu ME,

o   calcularea indicilor de deprivare comunitară,

o   prezentarea informaţiei nivelului de trai pe localităţi.

 

ü  Îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru intensificarea activităţilor economice

o   acordarea consultaţiilor individuale privind iniţierea, planificarea, dezvoltarea afacerii şi accesul la resurse financiare  în cadrul BCIS.

 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru

                  În activitatea sa, serviciul relaţii funciare se conduce de Legile şi Hotărîrile Parlamentului Republicii Molldova ,  Hotărîrile Guvernului referitor la reglementarea regimului proprietăţii funciare, ordinele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi nemijlocit de Regulamentul  serviciului.       

                   Pe perioada de dare de samă de către serviciul relaţii funciare au fost acordate consultaţii persoanelor fizice şi juridice privind reglementarea regimului proprietăţii funciare, efectuate lucrări de corectare în evidenţa grafică a terenurilor în primăriile raionului, ţinerea cadastrului funciar şi a monitoringului funciar.

             Serviciul relaţii funciare,  conlucrează cu secţia raională statistică , la primirea formelor   6 p. „ Utilizarea tertenurilor fondului de rezervă” , 3 agr  „ lista deţinătorilor de terenuri agricole „ cu Direcţia Generală Finanse, Inspectoratul Fiscal Cantemir la concretizarea suprafeţelor de terenuri supuse impozitării.

              În scopul realizării Legii cadastrului bunurilor imobile, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 984 din 21 septembrie 1998 „ Cu privire la unele măsuri pentru urgentarea procesului de împroprietărire”, nr.130 din 12 octombrie 1998 „ Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile” şi a Programului de Stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în comun cu   Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  au fost efectuate lucrările în vederea înregistrării  primare masive a bunurilor imobile în 24 de primării. Au rămas neefectuate lucrările date în primăriile comunelor Lingura,Ciobalaccia, şi a satelor Cîrpeşti, Lărguţa. Totodată avem unica primărie în raion în care n-a fost implimentat proictul de organizare a teritoriului pentru atribuirea în natură ( pe loc ) a cotelor de teren echivalent confom art.13 al Codului Funciar  al Republicii Moldova.

             Avînd drept scop ridicarea calităţii datelor  despre hotarele administrativ-teritoriale prin implimentarea tehnologiilor noi,  la comanda Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „ Cadastru „ a realizat cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul I şi II, serviciul relaţii funciare, lucrări cadastrale de stabilirea hotarelor oraşului, satelor şi comunelor din componenţa raionului în urma cărora suprafaţa totală a raionului s-a mărit cu 86,41 hectare şi constituie 86872,08 hectare ( decizia consiliului raional referitor la chestiunea dată  cu nr. 02I57-XXVI din 23.03.2017 ).

 

                     Anual în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11.01.1995  „ Pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire la conţinutul documentaţiei cadastrului  funciar „ şi  modificările ei aprobate prin Hotărîrile Guvernului  Republicii  Moldova din  16  noiembrie 2004 , nr. 1261   din  27 februarie 2007, nr.  222,  şi  scrisorii  Agenţiei  Relaţii  Funciare  şi  Cadastru ,  de  către  serviciul relaţii funciare şi cadastru în baza dărilor de samă prezentate de către  ingenerii  cadastrali  ai primăriilor se întocmeşte   cadastru  funciar al raionului şi se prezintă Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. La compartementul dat trebuie de menţionat atitudinea neserioasă din partea primăriilor or.Cantemir, com.Plopi, sat.Capaclia, care n-au prezentat cadastrul funciar pe primărie.

 

                      Primăriile raionului sînt asigurate cu  cadre pe reglementarea regimului proprietăţii funciare, însă cu părere de rău în 5 primării – Şamalia, Cîietu, Cîşla, Haragîş, Coştangalia, specialiştii în cauză sînt angajaţi pe jumătate de salariu, conform organigramei în dependentă de numărul de populaţie , însă volumul de lucru al ingenerului cadastral este dependent de suprafată localităţii date şi de numărul deţinătorilor de terenuri. Din 27 de ingeneri cadastrali ai primăriilor numai 4 au  studii speciale în domeniu primăriile comunelor Antoneşti, Pleşeni, Stoianovca şi Chioselia, avem  2 - cu specialitate de ingeneri mecanici,9 - agronomi, 7 – contabili, 3 – economişti , pedagog – 1, melioratori – 2, zooingeneri – 2,  jurist – 1.

             Сa şef serviciu relaţii funciare şi cadastru sînt membru şi  particip la şedinţele Consiliului Arhitectural Urbanistic şi comisiei speciale pentru problemele ce ţin de persoanele supuse represaţiilor politice

Problemele care stau în faţa serviciului :

Stabilirea hotarelor primăriilor or. Cantemir şi com. Cania , în comun cu Institutul de Proiectări Pentru Organizarea Teritoriului a fost întocmit dosarul funciar respectiv şi expediat Parlamentului Republicii Moldova însă Hotărărea respectivă n-a fost primită. Conform deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 01 iulie 2010 de la primăria comunei Cania au fost transmise primăriei oraşului Cantemir 20,2 hectare, însă necătînd la faptul dat ambele primării refuză la stabilirea hotarelor lor.

     Pentru  implementarea eficientă a activităţilor staff-ul direcţiei are nevoie de:

-          reparaţia capitală a birourilor;

-          mobilier.

În încheiere vreau să menţionez, că pe parcursul anului 2016, specialiştii direcţiei au depus eforturi în vederea implementării politicii agrare în teritoriu. S-au menţinut relaţiile de colaborare cu instituţiile ştiinţifice din republică cu ajutorul cărora s-au organizat diferite consfătuiri, seminare raionale, zonale şi republicane, care a avut ca scop familiarizarea producătorilor agricoli din raion despre însemnătatea aplicării tehnologillor performante şi promovarea culturilor cu valoare înaltă.

Vîlcu Larisa , Șef direcție agricultură,

 economie și relații funciare                                                                    

 

Informația privind valorificarea investițiilor pentru anul 2018 pe raionul Cantemir

 

 

 

Denumirea primariei

Bugetul local

(mii lei)

Bugetul raional

(mii lei)

Fondul rutier

(mii lei)

Fondul Ecologic

(mii lei)

PNUD

(mii lei

FISM

(mii lei)

Investițiile străine

(mii lei)

Total

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cantemir

1 210

 

1 000

 

 

 

200 (Fundația Renato Usatî)

10 (Tinerii p. Christos)

2 420

2

Antonești

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Baimaclia

 

 

336

 

 

 

 

336

4

Cania

 

130

404

 

 

 

 

534

5

Capaclia

22

 

220

 

 

 

100(Romania)

342

6

Chioselia

 

349

257

 

 

 

 

606

7

Ciobalaccia

263

 

346

200

 

 

 

809

8

Cîietu

41

 

144

 

 

 

 

185

9

Cîrpești

 

 

275

 

 

 

 

275

10

Cîșla

20

50

76,9

 

 

 

 

146,9

11

Cociulia

360

300

389,2

680

 

 

 

1 729,2

12

Coștangalia

100

 

112

 

 

 

 

212

13

Enichioi

41,8

 

212,6

100

 

 

 

354,4

14

Gotești

 

 

507,4

 

 

940

21.448 (Banca Mondială)

 

15

Haragîș

 

660

119,2

 

 

 

 

779,2

16

Lingura

 

 

182

 

 

 

 

182

17

Larguța

416,8

560

318

1 500

(2014-2017)

354

 

 

3148,8

18

Pleșeni

480

300

348

 

 

300

 

1 428

19

Plopi

197,2

 

177

 

 

 

 

374,2

20

Porumbești

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Sadîc

209

 

253

 

 

 

 

462

22

Stoianovca

262,5

50

147

 

 

 

 

459,5

23

Șamalia

109,4

 

116,1

 

 

 

 

225,5

24

Tartaul

252

45

219

120

 

 

 

636

25

Toceni

80

 

132

 

 

 

 

212

26

Țîganca

332,43

60

312,5

 

 

 

 

704,93

27

Vișniovca

 

 

183

 

 

 

 

183

 

Total

4397,13

2 504

6 786,9

2 600

354

1 240

 

18 192,03

 

Fondul Rutier 2017

 

 

Alocat

Valorificat

nevalorificat

%

 

 

9719,3

9078.83

640,47

93,41

 

 

ADR-SUD                                                                                                  5000,0 (Spitalul raional)

Gotești Gimnaziul                                                                                  22000000,0 

TOTAL                                                                                                      54270,86 mii lei

 

                                                 Lucrări de proiectare în anul 2017

În anul 2017 direcția construcții, gospodărie comunală , dezvoltare locală și regională a comandat și elaborat 3 proiecte tehnice :

1.     Proiectul renovării casei de locuit str.Trandafirilor 2             --135,0 mii lei

2.     Proiectul reabilitării porțiunii de drum spre cimitirul s.Stoianovca   --95,0 mii lei

3.     Proiectul reprofilării edificiului Școlii Sportive Cantemir                  --178,0 mii lei

Șeful direcției                                                                                 V.Mocanu

ANALIZA

activităţii Secţiei Situaţii Excepţionale Cantemir

 în anul 2017

I.       Activităţi majore desfăşurate  de SSE in anul 2017 

 

 

   În perioada a 12 luni a anului 2017, într-u realizarea prevederilor Legii nr.267 din 09.11.1994  cu privire la apărarea împotriva incendiilor, Legii 271 din 09.11.1994 cu privire la protecţia civilă, precum şi a actelor normative ce reglamentează activitatea în domeniu, au fost organizate  şi desfăşurate un complex de măsuri necesare pentru profilactarea şi prevenirea situaţiilor excepţionale, precum şi întreprinse activităţi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi condiţiilor necesare de activitate:

- în legătură cu scăderea temperaturilor în perioada rece a anului 2016-2017, precum şi pentru prevenirea incendiilor în sectorul locativ, conform dispoziţiei SPC şi SE, nr.269d din 20.09.2016, de către OSSMCI a SSE Cantemir au fost luate la evidenţă subsolurile clădirilor cu multe etaje , fiind supuse evaluării riscului de incendiu. În comun cu colaboratorii Direcţiei asistenţă socială şi Inspectoratul de poliţie din teritoriul, au fost întreprinse activităţi de luare la evidenţă familiilor social vulnerabile şi a persoanelor de vîrstă înaintată, singuratice, efectuîndu-se instruirea ulterioară a lor cu regulile şi măsurile de prevenire a situaţiilor excepţionale. Pe perioada ianuarie- martie 2017 efectuării măsurilor au fost verificate 876 case de locuit, fiind instruite în domeniul prevenirii situaţiilor de risc în perioada rece a anului 3708 de personae  în conformitate cu ordinile, dispoziţiile şi circularele SPC şi SE.

– în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor şi sporirii capacităţilor de intervenţie în perioada sărbătorilor de iarnă, conform dispoziţiei SPC şi SE, nr.367d din 09.12.2016  au fost organizate şi desfăşurate măsuri de evaluare a riscului de incendiu a obiectivelor implicate la petrecerea sărbătorilor de iarnă,   instruirea personalului acestora, precum şi a populaţiei, pregătirea forţelor şi mijloacelor din cadrul Secţiei SE Cantemir.

- au fost organizate măsuri de asigurarea şi respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor în perioada primăvară-vară conform dispoziţiei SPC şi SE, nr. 54d, din 28.02.2017, cu transmiterea informaţiilor corespunzătoare organelor APL, precum şi informarea populaţiei prin intermediul mijloacelor massmedia locale disponibile.

- au fost organizate şi întreprinse activităţi pentru asigurarea normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor pe parcursul desfăşurării manifestărilor  cu prilejul sărbătorilor de primăvară „ Mărţişor – 2017” şi „ 8 Martie – Ziua internaţională a femeii”conform dispoziţiei SPC şi SE, nr. 48d, din 22.02.2017

- de către OSSMCI a SSE Cantemir, conform dispoziţiei SPC şi SE, nr.64/d, din  13.03.2017, au fost întreprinse măsuri de asigurare a normelor de apărare împotriva incendiilor în perioada sărbătorilor de Sfintele Paşti, prin evaluarea riscului de incendiu şi respectiv instruirea persoanelor responsabile din cadrul obiectivelor de cult.      

 - s-a asigurat apărarea împotriva incendilor şi bazelor securităţii vieţii la instituţiile de odihnă  în perioada estivală - 2017 conform planului anual şi dispoziţiei nr 94d din 27.04.2017 a Şefului SPC şi SE  .                                                                                                                  - s-a asigurat apărarea împotriva incendiilor pregătirii şi desfăşurării campaniei de recoltare conform planului anual şi   dispoziţiei nr 159d din 16.06.2017 a Şefului SPC şi SE“ în perioada pregătirii şi desfăşurării companiei de recoltare a cerialelor, cu înmînarea prescripţiilor a 42 de agenţi economici a gospodăriilor agricole din teritoriul deservit. 

-  în scopul prevenirii situaţiilor de risc în perioada desfăşurării sărbătorilor naţionale „ Ziua Independenţei” şi  „ Limba Noastră”, în conformitate cu prevederile dispoziţiei SPC şi SE nr.216d din 25.08.2017, de către OSSMCI au fost organizate şi desfăşurate activităţi de supraveghere în domeniul apărării împotriva incendiilor.

-         în conformitate cu dispoziţia SPC şi SE nr. 203d din 01.08.2017, pentru prevenirea şi minimalizarea riscului de producere a incendiilor la instituţiile de învăţămînt de către organele SSMCI au fost întreprinse măsuri pentru asigurarea normelor de apărare împotriva incendiilor la obiectivele date.

-   În conformitate cu prevederile dispoziţiei IGSU nr. 250d din 19.09.2017, de către OSSMCI au fost organizate şi desfăşurate activităţi de supraveghere a normelor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor în perioada desfăşurării manifestaţiilor sociale culturale dedicate „ Zilei naţionale a vinului”.        

-  Conform dispoziţiei IGSU, nr. 263d, din 02.10.2010 au fost organizate măsuri de asigurarea şi respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor în perioada rece a anului 2017-2018  cu transmiterea informaţiilor corespunzătoare organelor APL, informarea populaţiei prin intermediul mijloacelor massmedia locale disponibile precum şi instruirea prin înmînarea prescripţiilor  „tip” 

 -   În conformitate cu prevederile dispoziţiei şefului IGSU nr.332d din 04.12.2017, de către  şi OSSMPC au fost organizate şi desfăşurate activităţi pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile pe perioada desfăşurării sărbătorilor de iarnă 2016 – 2017.

I.                   Situaţia intervenţiilor şi nivelul capacităţii de luptă                                                  

     În pofida tuturor măsurilor planificate şi a activităţilor întreprinse pe parcursul a 12 luni ale anului 2017,  Unitatea de salvatori şi pompieri al Secţiei SE Cantemir  au efectuat 226 deplasări de intervenţie faţă de 222 în anul 2016, acestea majorîndu-se  comparativ cu 4 intervenţii .

   Numărul deplasărilor de intervenţie zilnice înregistrate în decursul a 12 luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, s-a majorat de la 0,61 la 0,62.

    În rezultatul intervenţiei promte a salvatorilor şi pompierilor de la incendii şi alte incidente în perioada a 12 luni anul curent au fost salvate bunuri materiale în sumă de 1745000 lei.

 

   Situaţia privind numărul deplasărilor de intervenţie a USP Cantemir al SSE Cantemir este următoarea:

 

Denumirea indicelui

USP Cantemir

diferenţa

 

2016

2017

 

Intervenţii la incendii

36

30

-6

arderea gunoiului, vegetaţiei uscate

124

108

-16

intervenţii la avarii şi accidente

2

4

+2

instrucţiuni şi aplicaţii tactice de specialitate

0

9

+9

lucrări de gospodărie, alimentarea cu combustibil

1

25

+24

întoarceri din drum

12

7

-5

control de informaţii

18

10

-10

tractarea automobilelor

0

3

+3

deblocarea uşilor

16

14

-2

salvarea animalelor

5

3

-2

Extragerea, căutare cadavrelor în bazinele acvatice

3

1

-2

lucrări de descarcerare

1

2

+1

alte lucrări

4

11

+7

TOTAL

222

226

+4

 

  Tehnica de intervenţie. 

                                                                                                                                   

În prezent Secţia SE Cantemir  este  dotată cu  9 unităţi de tehnică, din care:

- autocisterne de intervenţie la incendii – 4 unităţi 

- autospeciale şi alt tip de tehnică – 5 unităţi.

 

 

 II. Situaţia incendiilor

   Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017 numărul incendiilor a constituit 30 (în medie - 0,1 pe zi), faţă de 36 în anul 2016. Ca urmare a incendiilor s-au înregistrat 2 persoane decedate (anul 2016-0), iar pagubele produse de incendii au fost estimate la 342100 lei faţă de 187500 anul 2016. În urma acţiunilor promte a pompierilor şi salvatorilor întreprinse la lichidarea incendiilor au fost salvate bunuri materiale în sumă de 2622000 lei faţă de 2275000 lei / 2016.

Cele mai afectate de incendii sunt:

La Proprietăţile private

1.     Obiective locative.

2.     Şoproane.

3.     Stoguri de fîn, nutreţ.

4.     Garaje

Principalele împrejurări care au determinat producerea incendiilor au fost:

1.      Încălcarea Regulior de Apărare Îmnpotriva incendiilor (ÎRAÎI) la expl. echipamentului electric.

2.     Imprudenţa cu focul deschis.

3.     ÎRAÎI la expl. sobelor,coşurilor de fum.

4.     Imprudenţa în timpul fumatului.

5.     Acţiuni intenţionate.

6.     Scurt circuit, descărcări electrice.

7.     Jocul copiilor cu focul.

  III. Activitatea în domeniul protecţiei civile. Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017 s-a desfăşurat reeşind din indicaţiile organizatorico-metodice şi planul de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2017 şi în conformitate cu planul pregătirii protecţiei civile a raionului Cantemir pentru anul 2017. Obiectivele de bază fiind perfecţionarea în continuare a structurii organizatorice şi consolidarea sistemului protecţiei civile, pregătirea pentru acţiuni în vederea lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale şi protecţiei populaţiei.    Considerîndu-se prioritar organizarea conducerii eficiente a acţiunilor de prevenire a situaţiilor excepţionale, realizarea supravegherii de Stat în domeniul Protecţiei Civile şi Apărării Împotriva Incendiilor, instruirea organelor de conducere şi a populaţiei, pregătirea forţelor protecţiei civile pentru desfăşurarea acţiunilor în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, protecţia populaţiei şi teritoriului în condiţii de situaţii excepţionale şi la înlăturarea consecinţelor acestora.

 

4.1 Serviciile PC au desfăşurat aplicaţii la PC cu:

primăriile – 6 aplicaţii din 6 planificate

obiect. industrial periculoase 7 din 7 planificate

obiective economice - 2 aplicaţii din 2 planificate

Analiza aplicaţiilor:  s-a acordat ajutor practic comisiilor SE din primării în pregătirea către desfăşurarea aplicaţiilor, în corespundere cu Recomandările metodice „Cu privire la organizarea activităţii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului” şi „Privind desfăşurarea activităţii Echipei Punctului de Conducere a Protecţiei Civile a raionului.

 Neajunsurile depistate:

din cauza lipsei surselor financiare se reduce calitatea conducerii organelor APL în sistemul managerial în domeniul situaţiilor excepţionale, precum şi nu este asigurat necesarul de mijloace individuale de protecţie pentru comunitate.

                                              

4.5 controlul sectorelor cu alunecări de teren:                                                                                                    - Cantemir – din 20 localităţi, pericol de alunecări în 6 localităţi a raionului dintre care s. Stoianovca,  s. Baimaclia, s.Goteşti, s.Lingura, s. Cîşla şi s. Toceni.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.6 Controlul bazinelor acvatice a fost efectuat la 11 b.a. amplasate în 8 localităţi,  după cum urmează:                                                                                                                                                          - Cantemir – au fost verificate 10 bazine acvatice din 7 localităţi, bazin acvatic cu grad de pericol în satul Chioselia, s.Lărguța, s.Sadîc și s.Vișniovca.                                                                                                                                                        

În perioada nominalizată au avut loc 2 cazuri de înec a 2 persoane.

4.7  Pe parcursul  a 12 luni a anului 2017 au fost desfăşurate 8 şedinţe a comisiilor pentru SE, dintre care 5 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare.                                                             

4.8 Situaţii excepţionale pe parcursul a 12 luni a anului 2017 au înregistrate în număr de 9 SE: dintre care 6 cu caracter tehnogen, 3 cu carater natural, cu caracter biologico social – 0, paguba materială fiind 53.973.678 lei.                                                                                                                                                                                

4.9 Prezenţa audienţilor la Centrul Republican de Instruire şi Secţia “ SUD-Cahul”:                                                                              - Cantemir – planificat 80, instruiţi 70;                                                                                                                      

Şef SSE Cantemir 

căpitan  al s/intern         R. Cipeleaga    

Raportul

deactivitate al Direcției asistență socialăși protecție a familiei Cantemir pentru anul 2017

Protecţiasocialăreprezintăunansamblu de politici, măsuri, instituţii care asigurăsprijinulpersoaneloraflateîndificultateşi care nu pot sărealizezeprinefortcondiţiilenormale, minime de viaţă. Protecţiasocială se concretizeazăprinprogramesociale, care cuprindmăsurişiinstrumente, menitesăasigurecreştereastandartului de viaţăşiîmbunătăţireacalităţiivieţii, precumşiprotecţiapopulaţiei de efecte negative, care pot apăreaînanumiteperioade, determinate de diferitecondiţiieconomiceşisociale.

Asistenţasocială, componentă a sistemului de protecţiesocială, reprezintăansamblul de instituţiişimăsuriprin care statul, autorităţilepublice ale administraţiei locale, societateacivilăasigurăprevenirea, limitareasauasigurareaefectelortemporaresaupermanente ale unorsituaţii care pot genera marginalizareasauexcludereasocială a unorpersoane.

Misiunea constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.

Direcţiaasistenţăsocialăşiprotecţie a familieiare următoarelefuncţii de bază:
    1) implementareaînunitateaadministrativ-teritorialărespectivă a politicii de stat îndomeniulasistenţeisociale
șiprotecțieifamiliei, înfuncţie de necesităţileidentificate;
    2) acordareasuportuluimetodologicautorită
țiloradministrațieipublice locale de nivelulîntîi, prestatorilorprivațișispecialiștilorangajațiîndomeniulasistențeisocialeșiprotecțieifamiliei;
    3) colaborarea cu autorită
țile, instituțiileșiorganizațiilepubliceși private.

Direcția este o persoană juridică, dispune de ștampilă cu stema de stat a Republicii Moldova și cu denumirea sa. Statele de personal ale Direcției, devizul de cheltuieli, inclusiv, fondul de salarizare sunt stabilite de către Consiliul raional conform actelor normative în vigoare.

În anul 2017, activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Cantemir s-a axat pe realizarea obiectivelor trasate, reieşind din cerinţele MMPSF, Consiliului raional Cantemir, stipulate în planul de acţiuni pentru anul 2017.

 

Serviciileacordateîncadrul DASPF Cantemirsunt:

1.      Serviciuasistenţasocialăcomunitară.

Încadrul DASPF suntangajaţi 27 asistenţisocialicomunitariînlocalităţileraionuluiCantemirşi 1 Şefserviciuasistent social comunitar.Peparcursulanului 2017 au fostînregistrate 9800 de familii care se confruntă cu probleme sociale.De către asistenții sociali comunitari au fost efectuate evaluări de domiciliu aproximativ 2150 de familii.Au fost deschise 31 managemente de caz, închise 20 managemente de caz, 54 de managemente de caz sun la evidență.

2.      Serviciuîngrijiresocială la domiciliu.Încadrul DASPF activeazăŞefServiciuîngrijiresocială la domiciliu, 31lucrătorisociali care saudeservit237beneficiari, 182 femei și 55 bărbați dintre care 31 persoane cu dizabilități. Pe parcursul  anului au depus actele pentru a beneficia de acest serviciu 28 beneficiari, 19 suspendați și 37 beneficiari sistați de la evidență din motivul revenirii copiilor în teritoriu ssau deces.

3.      Casele de copii de tip familial-Casa de copii de tip familial reprezintă o instituţie create înbazauneifamilii complete, care oferăcopiluluiorfanrămasfărăocrotirepărinteascăîngrijirefamilială substitutive înfamiliapărintelui-educator.La moment încadrul DASPF Cantemiractivează 9 CCTF plasaţi30copiii.Peparcursulanului au fostefectuate 102 vizite de monitorizare.

4.      2.Asistenţăparentalăprofesionistă- Asistenţăparentalăprofesionistăeste un serviciu social, care oferăîngrijirefamilială substitutive înfamiliaasistentului parental profesionist. Activează la moment 6servicii de asistenţăparentaliprofesioniştisintplasaţi 13copii.Pe parcursul activității anului 2017 au fost efectuate 72 vizite de monitorizare în teritoriu.

5.      Serviciuasistențapersonală- este un serviciu social specializat, oferăasistențăasistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.). În cadrul serviciului sunt angajați 17 unitățide asitenți personali.

6.      Serviciusocial  EchipăMobilă- saconstituitin bazadecizieiConsiliuluiraionalCantemir nr. 02/09-XXV din 20.03.2014,Pe parcursul anului au fost acordate servicii în număr de 44 de beneficiari cu vârste cuprinse între 3 – 49 ani, dintre care 22 persoane de gen feminin și 22 persoane de gen masculin, dintre care 25 copii și 19 maturi.

7.      Serviciu social „ Casă Comunitară”-este un serviciu specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate. În Casă locuiesc 4 tineri și 2 tinere, dezinstituționalizați din casele internat Orhei și Hîncești. Tinerii și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în instituții rezidențiale și au așteptat cu nerăbdare să aibă propria lor casă. Ei au venit acasă pe 30 septembrie 2015.

8.      Ajutorul material se acordă din fondul local de susţinere social a populaţieiîntemeiuldeciziilorconsiliilor de administraţie respective, care stabilescmărimeaacestorajutoarepentrufiecarecategorie de beneficiari, precumşicriteriile de selectare a beneficiarilor, reieşind din disponibilulmijloacelorspreutilizareînacestescopuri. Înanul 2017 de cătreConsiliul de administarare a fondului local de susţinere social a populaţiei  au fostorganizateşidesfăşurate12şedinţe, undesauaprobate32 de decizii.

1)      Cu privire la acordareaajutorului material persoanelor social-vulnerabileînbazacererilorpersonaleșiactelorjustificative total au beneficiat2103 de beneficiari la suma de 1391200 lei.

2)      Decizii cu privire la acordareaajutorului material cu destinațiespecială:

a)            Participanţilor de la  Afganistan- 3beneficiarisuma de -3000 lei

b)            Participanţilor de la Transnistria- 8beneficiarisuma de -8000 lei

c)            Participanţilor de la Ziuaproduceriicatastrofeila C.A.E de la Cernobîl-10beneficiari la suma de 10000 lei

d)           Partcipanţilor de la ZiuaVictoriei 9 mai -13beneficiarisuma de 48000lei

e)            1 Iunie-ZiuaCopilului – 206copii suma de 72000lei

f)             Comemorarea a 72ani de I-ulval al deportaților din Republica Moldova-80beneficiari la suma de 56000 lei

g)           1 septembrie –Ziua cunoștințelor-527beneficiari la suma de 238350 lei

h)           1 octombrieZiuaOamenilorîn etate-201beneficiari la suma de 100500 lei

i)             3 decembrieZiuapersoanelor cu dizabilități-481beneficiari la suma de 240500 lei

3)Decizii cu privire laalocareamijloacelorfinanciarepentrufuncționareacantineisociale din s. Coștangaliasumatotală 24000 lei.

                 

Nr.

Primăria

Total

Cereri AS

Suma AS

Cereri APRA

Suma APRA

Cereri NEG

 

 

1.

or. Cantemir

199

109

644922

159

217350

40

 

 

2.

c. Antoneşti

105

38

198534

85

108045

20

 

 

3.

c. Baimaclia

287

121

784528

248

343035

39

 

 

4.

c. Cania

141

65

435181

131

193095

10

 

 

 

 

5.

s. Capaclia

202

92

776166

176

305550

26

 

 

6.

c. Chioselia

189

90

757577

170

226800

19

 

 

7.

c. Ciobalaccia

188

59

370800

156

191520

32

 

 

8.

c. Cîietu

135

67

499433

119

142695

16

 

 

9.

s. Cîrpeşti

139

80

841612

129

198450

10

 

 

10.

c.Cîşla

118

118

305491

109

101745

9

 

 

11.

s.Cociulia

267

79

571482

240

421785

27

 

 

12.

s. Coştangalia

124

52

507463

111

153405

13

 

 

13.

c. Enichioi

140

68

477148

124

201600

16

 

 

14.

c. Goteşti

378

141

1454466

314

508095

64

 

 

15.

s. Haragîş

104

65

423169

93

116865

11

 

 

16.

s. Lărguţa

219

109

1478061

190

372015

29

 

 

17.

c.Lingura

113

63

629409

96

133560

17

 

 

18.

c. Pleşeni

73

23

249373

58

129150

15

 

 

19.

c. Plopi

204

113

901866

184

202230

20

 

 

20.

s. Porumbeşti

97

61

462236

88

128205

9

 

 

21.

c.Sadîc

193

83

1124664

166

316260

27

 

 

22.

s. Stoianovca

54

19

137598

41

91350

13

 

 

23.

s. Şamalia

81

34

152845

72

126000

9

 

 

 

 

24.

s. Tartaul

175

79

903296

132

199080

43

 

 

25.

c. Toceni

80

25

179039

70

107730

10

 

 

26.

c. Ţiganca

253

111

1025666

204

370755

49

 

 

27.

s. Vişiniovca

130

70

642034

114

189630

16

 

 

Total

4396

2034

16608289

3727

5796000

609

 
                               

 

 

9).  Ajutor social- este o platălunarăînbaniacordatăfamiliilordefavorizate cu scopulasigurăriiunuivenit lunar minim garantat. Înperioadaanului 2017 au fostdepuse 4396 de cereripentruacordareaajutorului social/ajutorpentruperioadarece a anuluidintre care positive ajutor social 2034 cu suma de 16608289 lei , ajutorpentruperioadareceînnumăr de 3727 cereriînsuma de 5796000 lei, cereri negative 609

 

Alteservicii:

-          Compensaţiipentruservicii de transport. În 2017 au beneficiat de astfel de compensaţii2762beneficiariînsumă de 864098 lei.

-          Serviciuprotezareşiortopedie-Înscopulcreăriiaccesibilităţii la serviciisociale a persoanelor cu disabilităţi de locomoţie, un aportdeosebitîl are felceruprotezist, care a creatbaza de date înraion, a asiguratevidenţaşiasigurareapersoanelor respective cu cărucioareşiechipamentortopedic.

-          Serviciureabilitarebalneo-sanatoriale- peparcursulanului 2017 au fostînregistrate 302 cereri, asigurate cu 102persoane cu bilete de reabilitaremedicalăprinintermediul DASPF dintre care: 52persoane la centru Victoria, şi46persoane la CentruSperanța, Bucuria-4.

- Comisiapentruprotecţiacopiluluiaflatîndificultate-Înanul 2017au avutloc 7 ședințeaiComisieipentruprotecțiacopiluluiaflatîndificultate a raionuluiCantemir la data de 10.01.2017, 15.03.2017, 20.03.2017, 10.04.2017, 08.06.2017, 21.11.2017, 15.12.2017.

             În cadrul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a raionului Cantemir  au fost discutate  discutate următoarele 53 de întrebări cu privire la:

 1. Plata indemnizației lunare pentru 14 copii din următoarele localități: sat.Baimaclia, or. Cantemir, sat. Enichioi, sat. Cîrpești, sat. Gotești, sat. Sadîc, sat. Țîganca.

              2. Încetarea plasamentului a 5 copii în serviciile APP și CCTF.

              3. S-au identificat, evaluat, referit, asistat și monitorizate cazurile la 25 copii.

              4. Plasamentul copiilor în servicii specializate: 1 copil în APP, 12 copii în CCTF

              5. Aprobarea a 2 CCTF

              6. Închiderea 1 serviciu APP și 2 servicii CCTF:  APP CulicovschiRaisa- Coștangalia, CCTF Petco Ecaterina-Toceni, CCTF Vîrlan M ariana-Toceni.

              7. Instituționalizarea a 2 copii în Centrul de plasament și reabilitare a copiilor de vîrsta fragedă din municipiul Chișinău, 1 copil în Școala specializată din or.Orhei și 1 copil în Centrul de asistențăși protecție pentru victimele violenței în familie

               8. Dezinstituționalizarea a 6 copii din Centrul de plasament a copiilor de vîrsta fragedă din municipiul Chișinău

               9. Prelungirea plasamentului copiilor în centre specializate 9 copii

               10. Reintegrarea a 2 copii  în familia biologic extinsă: Spînu Maria- sat.Baimaclia;

               11. Au fost evaluate competențele a 6 asistenți parentali profesioniști și 9 părinți-educatori.

 

- Centre comunitaremultifuncţionale- ÎnraionulCantemirsunt create 1 centru de zipentrudiferitegrupuri de beneficiari, şi 1 Centru de plasamenttemporar:

-                   Centru de plasamenttemporar “Casa Nadejda”.Aici la moment sun cazaţi 15 bătrănisolitaricebeneficiază de cazare, alimentaţieşiplasamenttemporarpentru o perioadă de 6 luni. Un alt serviciu prestart de acestcentruestealimentaţiazilnică la cantina centrului20 beneficiari lunar, selectaţi din toatecategoriile de personae social-vulnerabileaisatelorHănăseni, Pleşeni.

-               Centru de caritate “Bethania” din s. Coştangalia- alimentaţiazilnică la cantina centrului a 20 beneficiari, selectaţi din toatecategoriile de personae social-vulnerabile.Înincintacentruluicopiilor li se organizeazătimpulliber :croşetează, împletesc, activeazăcercul de dansuri.

-               Obiectivepentruanul 2018

Actualizareabazei de date

Accesareafondurilornerambursabilepentrudezvoltareaserviciilor de asistenţăsocială.

Prevenireainstituţionalizării.

Extindereaserviciilor de asistenţăparentalăprofesionistăşi a casei de copii tip familial.

Consolidareaparteneriatelor cu societateacivilăşiinstituţiile cu rolînasistenţasocială.

Formareaspecializatăcontinuă a specialistilor.

Dezinstituţionalizareacopiilor din institutiirezidentiale .

Organizareacampaniilor de informaredespreserviciilesocialeînrândulpopulaţieiraionului

Vizite de studiuşischimb de experienţă

 

  Șef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

                                                              Notă informativă

                           privind activitatea Serviciului Cultură şi Turism pe anul 2017.

 

     În raionul Cantemir activează 43 de Case şi Cămine de Cultură, 46 de biblioteci publice, Şcoala de Arte „V. Hanganu”, 2 muzee (Muzeul de etnografie din s. Tartaul şi muzeul

„D. Cantemir” – or. Cantemir)

   Pe parcursul anului 2017,  Serviciul  Cultură şi Turism a organizat şi desfăşurat 13 Festivaluri şi Concursuri raionale ,

1.        Festivalul Regional al primăverii “Mărţişor - 2017”

2.        Festivalul raional al cîntecului pascal “Icoana sufletului meu”

3.       Festivalul Regional al cîntecului pascal “Malurile Prutului”

4.        Festivalul tradiţiilor populare “Pe vale la rîul Prut”

5.       Festivalul Regional al dansului popular “Jocul din strămoşi lăsat””

6.       Festivalul Regional de Folclor “ Pe prispa casei părinteşti”

7.       Festivalul raional al cîntecului, dansului şi portului popular “Joc şi cîntec de la Prut”

8.       Concursul raional al formaţiilor artistice de amatori cu titlu “Model”

9.       Festivalul Regional al etniilor “Unitate prin diversitate”

10.   Concursul Regional al cîntecului de estradă şi a dansului modern “Crizantema albă”

11.   Concursul Regional al tineretului cu genericul “Vivat tineret”

12.   Concursul raional al interpreţilor de muzică popular “Drag mi-e cântul”

13.    Festivalul raional al tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor de iarnă “V-am ura, v-am tot    ura”,  

 a organizat  participarea colectivelor artistice din raion la 16  manifestări culturale Naţionale şi Internaţionale:

1.       Festival Internaţional „Zilele Moineştiului” -  Moineşti, România

2.       Festival Internaţional al Horelor - România

3.       Festival Internaţional „Hai la Joc” mun. Chişinău

4.       Festival Internaţional de tradiţii şi obiceiuri de iarnă - Moineşti, România   

5.       Festival Regional al cîntecului pascal Malurile Prutului - or. Cantemir

6.       Festival Regional al tradiţiilor şi obiceiurilor populare „Pe vale la rîul Prut” - s. Ţîganca, r-l Cantemir

7.       Festival Regional de Folclor „Pe prispa casei părinteşti” - s. Ciobalaccia, r-l Cantemir

8.       Festival Regional al dansului popular „Jocul din strămoşi lăsat” - s. Cociulia, r-l Cantemir

9.       Festivalul Naţional de Folclor „La vatra horelor bucuriene” r-nul Cahul, s.Bucuria

10.   Festivalul Naţional de Folclor „Dulce floare de salcîm” r-nul Cahul, s.Văleni

11.   Festival Naţional al dansului popular - mun. Chişinău

12.   Festival Naţional „Vatra horelor” - s. Horeşti, r-l Ialovani

13.    Festival Naţional al Iei - mun. Chişinău

14.   Festivalul Naţional  de tradiţii şi obiceiuri de iarnă - mun. Chişinău

15.   Festivalul Naţional  de datini şi obiceiuri „Tîrgul de crăciun” - mun. Chişinău

16.   Tîrgul Naţional al Covorului cu genericul „Covorul Dorului”

   Anual pe raion se    desfăşoară circa 3000 de manifestaţii culturale   la care sunt cuprinşi aproximativ 150  mii de spectatori. Rolul principal în pregătirea şi desfăşurarea manifestărilor culturale îl au 19 colective artistice „Model” cu 320 de participanţi şi 50 de colective artistice de amatori cu diverse  genuri de activitate.

Casele şi căminele de cultură participă la toate acţiunile cultural-artistice organizate de Serviciul Cultură şi Turism (Festivaluri, concursuri, concursuri literar - muzicale,  coregrafice, teatrale ş.a.) precum şi la cele locale. Se organizează bine sărbătorile publice aşa ca Hramul satului, Ziua satului, şezători cu extinderea expoziţiilor meşterilor populari, alte sărbători de datini şi obiceiuri strămoşeşti. Au devenit   tradiţionale     Horele satului -  organizate în localităţile raionului de sărbătorile creştine şi cele de calendar.

Un rol important în educaţia tinerii generaţii îi aparţine Studioului coregrafic din s. Cociulia,    şi Centrului de artizanat cu titlul „Model” din s. Ciobalaccia,   care zi de zi contribuie la dezvoltarea şi promovarea culturii naţionale.       

      Şcoala de Arte „V.Hanganu” activează în or. Cantemir şi dirijează activitatea a 2 filiale -  Baimaclia şi Goteşti.     

     Contingentul Şcolii este de  236 elevi , 31 de profesori din care 13 – cu studii superioare.

  Se studiază instrumentele muzicale - vioara, pian, acordeon, trompetă, nai şi alte discipline –  solfegiu, literatura muzicală, coregrafie, desen şi pictură. În cadrul Şcolii de Arte activează corul de copii şi ansamblul de violonişti.         

      Colecţiile bibliotecilor publice din raion totalizează 403,9 unităţi materiale. În limba română 271,4 unităţi materiale.

      Utilizatorii bibliotecilor publice au consultat pe parcursul anului 232,1 mii volume.

      Bibliotecile publice din raion au organizat  Iarmarocul comunității cu susținerea biblitecilor moderne, au participat la Festivalul Cărţii şi a Lecturii, concursul republican „La izvoarele înţelepciunii”

       În rezultatul Programului Novateca 23 de biblioteci din raion posedă de 85 de calculatoare care sunt folosite în beneficiul comunităţii. În or.Cantemir funcţionează  Centrul pentru Comunitate Internet cu un achipament de 10 calculatoare, 2 lăptopuri, proiector.        

       În raionul Cantemir activează 15 meşteri populari   în diverse genuri de activitate care îşi desfăşoară expoziţiile lor în cadrul manifestărilor culturale preconizate.    

 În localităţile raionului sunt amenajate 39 monumente dedicate ostaşilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei (1941-1945) şi cimitirul de Onoare a ostaşilor români din

s. Stoianovca.  Starea monumentelor este satisfăcătoare. 

       La capitolul reparaţii capitale şi curente şi dotarea instituţiilor culturale au fost interprinse următoarele  lucrări:

- Montarea sistemei Servicii pază şi sistemei de semnalizare antiincendiară în Şcolile de Artă Cantemir - 47500 lei, Baimaclia 21530 lei, Goteşti -18200 lei, Muzeul de Etnografie s. Tartaul - 16500 lei şi sistemei de semnalizare antiincendiară Casa raională cultură - 137000 lei.

- Schimbarea sistemului energetic în Filiala Scolii de Arte din s. Baimaclia - 48000  lei, Muzeul din s. Tartaul - 30000 lei şi   schimbarea uşilor - 40900 lei, schimbarea geamurilor Biblioteca publică 47200 lei, schimbarea corpurilor de iluminat şi becuri Casa raională cultură - 19700 lei

- Finisarea reparaţiei capitale Filiala Goteşti - 239700 lei şi gazificarea instituţiei 66000 lei.

- Procurarea instumentelor muzicale Filiala Goteşti - 24000 lei (acordeon, vioară) şi pian clasic - 53000 lei, procuraea stelajuri p/ru cărţi Biblioteca publică - 10900 lei, procuraea încălţămintei pentru formaţiile Mocăncuţa - 14400 lei, Alăuta - 18600 lei, Sălcioară - 14400 lei, şi costume naţionale Semănătorii, Alăuta - 63800 lei, boxe, mixer Casa raională cultură - 58500 lei.

       Total valorificate la acest capitol - 1357530 lei.

 

Şeful Serviciului

Cultură şi Turism                                                             S. Toderici

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin