Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, CR, 25.01.2018

Proiecte decizii, CR, 25.01.2018 imprimare

23.01.2018     1049 

D E C I Z I E

nr .01/ -XXVI                                                                                                  din 25.01.2018

or. Cantemir

 

 

 

       Despre Acordul de cooperare între 

 Consiliul Raional Cantemir din Republica

Moldova şi Consiliul Judeţen  Ialomiţa  din România 

 

 

            În temeiul art. 43 (1), lit. t) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd nota informativă prezentată de către preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu şi avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate buget, finanţe, activităţi economico-financiare şi construcţi, Consiliul Raional

 

                                                                            D E C I D E:

 

      01. Se ia act de nota informativă prezentată de către preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu (se anexează).

            

     02.Se acceptă  colaborarea  între Consiliul Raional  Cantemir din Republica Moldova şi Consiliul Judeţean  Ialomiţa  din România .

 

      03.Se împuterniceşte dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului,  în numele Consiliului raional Cantemir să semneze Acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi Consiliul Judeţean Ialomiţa din  România.

 

        04. Decizia în cauză se prezintă Consiliului Judeţean Ialomiţa din  România,  în termen de 10 zile  şi se aduce la cunoştinţa publicului şi persoanelor interesate în  acelaşi termen  pe site-ul consiliului raional.

       05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

      Preşedintele şedinţei                                                  _____________________________ 

 

                  Avizat :

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                             nr. 01/-XXVI din 25.01.2018

 

                                                       NOTĂ INFORMATIVĂ

 

 Despre Acordul de cooperare între   Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova şi Consiliul Judeţen Ialomiţa  din România 

 

        Proiectul de decizie a fost elaborat în baza art.43 (1) t) şi art 53 (1) p)al Legii privind administraţia publică locală (nr.436-XVI din 28.12.2006).

        În adresa autorităţilor publice locale din Republica Moldova a fost expediată solicitarea Guvernului României prin care se specifică, că Ministerul Pentru Românii de Pretudindeni aplică politici în sprijinul românilor de pretudindeni, adaptate la nevoile curente ale comunităţilor istorice şi totodată  se solicită disponibilitatea pentru încheierea unor acorduri de cooperare între judeţele din Romînia şi autorităţile publice locale din Republica Moldova.

        În acest context, preşedintele raionului Cantemir, dl Andrei Ciobanu a confirmat intenţia de încheiere a unui accord de colaborare cu unul din judeţele din România.

       Propunem Consiliului Raional Cantemir, încheierea  Acordului  de cooperare între   Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova şi Consiliul Judeţen Ialomiţa  din România .

Proiectul acordului se anexează.

 

     Preşedintele raionului                                               Andrei Ciobanu

 

 

D E C I Z I E

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 25.01.2018

or. Cantemir

      

 Despre  demersul Direcţiei Raionale Siguranţa

Alimentelor Cantemir  cu privire la darea în locaţiune 

a 4  (patru) birouri în incinta consiliului raional

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435-XVI  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,   demersului, nr.01/2-1 din 03.01.2018 al  Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Cantemir, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional                                                                         

                                                     

D E C I D E :

 

        01.Se ia act de nota despre demersul Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Cantemir cu privire la darea în locaţiune a 4 ( patru) birouri în incinta consiliului raional( se anexează).

 

02. Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe    din data de 01  februarie 2018,   pentru o perioadă de 1 (unu) ani  a 4 ( patru ) birouri, cu   suprafaţa totală de 70 m2, în incinta Consiliului raional Cantemir, etajul 5,  situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 pentru  birouri de serviciu.     

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

 

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu   Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Cantemir în condiţiile Legii Bugetului  de stat pentru anul 2018.

 

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dlui Serghei Secrieru, şef subdiviziune teritorială a Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Cantemir, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

 

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru III al anului 2018.

 

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________  

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

   Elaborat:Secretar al consiliului raional                                         Ludmila Ţurcanu

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.01/-XXVI din 25.01.2018

 

 

Notă informativă

 

Despre  demersul Direcţiei Raionale Siguranţa Alimentelor Cantemir  cu privire la darea în locaţiune 

a 4  (patru) birouri în incinta consiliului raional

 

 

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435-XVI  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice  şi demersului, nr. nr.01/2-1 din 03.01.2018  al  Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Cantemir, se propune acceptarea şi acordarea în locaţiune a 4 ( patru) birouri în incinta consiliului raional cu suprafaţa   de 70 m2 , etajul 5, pentru    birourile  de serviciu ale instituţiei date.

     Anexat se prezintă  modelul contractului de locaţiune  şi calculele în conformitate cu Legea Bugetului  de stat pe anul 2018.

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E                                       

nr.01/ -XXVI                                                                                                        din 25.01.2018                                                                                      

or. Cantemir

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

ale IMSP Spitalul raional Cantemir şi  stabilirea preţului de realizare a

 bunurilor materiale demontate în urma renovării imobilului instituţiei date

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

                                                                                  D E C I D E:

01. Se casează bunurile raportate la mijloace fixe ale IMSP Spitalul Raional Cantemir indicate în anexă.  

02.Se permite realizarea bunurilor materiale demontate în urma renovării imobilului

  IMSP Spitalul raional Cantemir.

03. Se stabileşte preţul de realizare a  bunurilor materiale demontate în urma renovării imobilului IMSP Spitalul raional Cantemir, după cum urmează:

3.1.foi de ardezie, stare relativ satisfăcătoare,  424 buc.-  20 lei ;

 foi de ardezie , deteriorate parţial,  276 buc. -15 lei;

3.2.ferestre din termopan :

          185 buc. stare relativ satisfăcătoare -1,68 m x 1,4 m-550 lei;

          16 buc. stare relativ satisfăcătoare -1,68 m x0,85 m- 350 lei;

            8 buc. stare relativ satisfăcătoare -1,4 m x 0,5 m.-250 lei.

3.3Cherestea de sub ardezie, deteriorată complet 3m3,

 300 lei pentru un metru cub.

04.Se pune în sarcina directorului IMSP Spitalul Raional Cantemir, dlui Mihaescu Iurie, să asigure includerea surselor financiare acumulate la venituri ale instituţiei.

   05.Consiliul raional Cantemir  va fi informat despre executarea deciziei date  la şedinţa ordinară ,  în trimestrul IV , anul 2018.

 

  06.Controlul executării prezentei decizii  se pune înseama comisiei consultative de specialitate finanţe,buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

            

   Președintele ședinței                                                         _____________________

     

                  Avizată:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat: IMSP Spitalul Raional Cantemir                                                                                                            Mihaescu Iurie,__________________

  Şef IMSP Spitalul Raional Cantemir

 

 

 

 

 

Elaborat: IMSP Spitalul Raional Cantemir                                                                                                            Mihaescu Iurie,__________________

  Şef IMSP Spitalul Raional Cantemir

 

 

Coordonat:  Direcţia finanţe,

Veaceslav Cozma_______________

 Şef direcţie                      

 

Concluzii:

 

Coordonat:  Direcţia construcţii, gospodărie comunală,dezvoltare locală şi regională

Valeriu Mocanu_______________

 Şef direcţie                     

Concluzii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin