Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR, 25.01.2018

Proiecte decizii, sedinta CR, 25.01.2018 imprimare

23.01.2018     932 

REPUBLICA  MOLDOVA                                                   .           РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

 CONSILIUL  RAIONAL                                                         .                 РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
        CANTEMIR                                                                              
.                          КАНТЕМИР

 

 

                                   D E C I Z I E

                                              

  nr.01/-XXVI                                                                                                     din 25.01.2018

                                                             or. Cantemir

 

Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor  anului 2017.

 

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional  constată, că pentru anul 2017  partea de venituri  totale a fost executată cu 99,5 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 89,1 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.

     La impozite şi taxe executarea constituie 4463,7 mii lei, planul precizat fiind de 3470,4 mii lei ceea ce constituie 128,6 la sută. Nu este îndeplinit planul la alte venituri care includ: mijloacele atrase de instituţiile publice, donaţii voluntare , amenzi şi sancţiuni e.t.c. şi la transferurile de la bugetul de stat în cadrul bugetului public naţional. La aceste capitole executarea constituie

91,3 şi 99,0 la sută.

                        La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

 

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor   anului 2017  prezentată în anexă.

 

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor    anului 2017 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4.      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

  Preşedintele şedinţei                                                _____________________                                                       

    Avizat:

Secretarul Consiliului    Raional                                 Ludmila Ţurcanu

  Elaborat  Direcţia Finanţe                                                         Veaceslav Cozma,

                                                                   Şef direcţie          

                                                                                                         

                                                                                                                   Anexă la decizia

                                                                                                                 Consiliului raional Cantemir     

                                                                                                                      nr.                       din    

 

 

                          

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor anului 2017.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional anul 2017.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pentru anul 2017 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 128973,1 mii lei  sau la nivel de 99,5 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an în sumă de 129634,0 mii lei.. Comparativ cu anul precedent veniturile totale sau majorat cu 8564,8 mii lei sau cu 7,1 la sută / Anul  2017 –  128973,1 mii lei; Anul 2016 –120408,3 mii lei /. Veniturile totale includ: impozite şi taxe, alte venituri şi transferuri în cadrul bugetului public naţional.  La impozite şi taxe executarea pe anul 2017 constituie 4463,7 mii lei, planul precizat fiind de 3470,4 mii lei ceea ce constituie 128,6 la sută. La alte venituri executarea constituie 4088,2 mii lei în comparaţie cu planul precizat 4489,6 mii lei ceea ce constituioe 91,3 la sută. Transferurile în cadrul bugetului public naţional sau executat în sumă de 120410,2 mii lei, planul precizat fiind de 121674,0 mii lei ceea ce constituie 99,0 la sută.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe  anul 2017 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2017

Precizat pe anul 2017

Executat pe

pe  anul 2017

Executat pe pe anul 2016

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Venituri, total

118949,8

129634,0

128973,1

100,0

120408,3

+ 8564,8

107,1

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

• Impozite şi taxe , total

5770,4

3470,4

4463,7

3,5

7410,9

- 2947,2

60,2

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 -  Impozitul pe vinit

3440,4

3440,4

4406,9

x

4094,9

+ 312,0

107,6

 - Impozite si taxe pe marfuri  si servicii

2330,0

30,0

56,8

x

3316,0

- 3259,2

1,7

• Alte venituri,total

4206,7

4489,6

4099,2

3,2

5762,2

- 1663,0

71,1

 - Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

3936,7

4155,0

3900,4

x

3967,0

- 66,6

98,3

 - Amenzi si sanctiuni

270,0

270,0

134,4

x

325,8

- 191,4

41,3

 - Venituri din proprietate

 

 

-0,4

x

10,2

- 10,6

 

 - Alte venituri

 

 

0,2

x

2,5

- 2,3

8,0

 - Donaţii  voluntare pentru cheltuieli curente

 

64,6

64,6

x

1456,7

- 1392,1

4,4

• Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total

108972,7

121674,0

120410,2

93,3

107235,2

+ 13175,0

119,7

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

a) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie  specială

 

86979,1

 

99680,4

 

98416,6

 

x

 

87489,3

 

+10927,3

 

112,5

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

• pentru învăţămînt

82118,3

84696,5

84672,4

x

83019,5

+1652,9

102,0

• pentru asistenţa socială

2397,8

2746,5

2470,4

x

2133,0

+337,4

115,8

• pentru şcoala sportivă

2463,0

2518,1

2518,1

x

2336,8

+ 181,3

107,8

• pentru infrastructura drumurilor

 

 

9719,3

 

8755,7

x

 

+ 8755,7

 

b) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie generala

20629,5

20629,5

20629,5

x

18343,9

+ 2285,6

112,5

c) Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II

 

 

1364,1

 

 

1364,1

 

 

1364,1

 

x

 

 

1402,0

 

 

- 37,9

 

 

97,3

     Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 93,3 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozite şi taxe 3,5 % şi alte venituri 3,2 %.

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe anul 2017 bugetul raional a fost executat la cheltuieli  în sumă de 124387,2 mii lei, ceea ce constituie 89,1 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie  139643,2 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 101738,6 mii lei , ceea ce constituie 81,8 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 22648,6 mii lei ceea ce constituie 18,2 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe anul 2017.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:

                                                                                                                                             Tabel nr.2

 

 

                               Denumirea

 

    Cod  Eco

 

 

Suma, mii lei

Ponderea din  totalul cheltuielilor

executate,%

1

2

3

4

Cheltuieli

2

101738,6

100,0

inclusiv:

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

76242,9

74,9

Bunuru şi servicii

22

18216,7

17,9

Dobînzi

24

1,2

 

Subsidii

25

382,9

0,4

Prestaţii sociale

27

4833,5

4,8

Alte cheltuieli

28

301,9

0,3

Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional

 

29

 

1759,5

 

1,7

Active nefinanciare

3

22648,6

100,0

inclusiv:

 

 

 

Mijloace fixe

31

11202,4

49,5

Stocuri şi materiale circulante

33

11446,2

50,5

         

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 74,9 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 17,9 % şi prestaţii sociale 4,8 % iar în activele nefinanciare o deţin: stocurile şi materialele circulante 50,5 % şi mijloacele fixe 49,5 %. Pe anul 2017  cheltuielile de personal constituie 76242,9 mii lei dintre care:

-          Remunerarea muncii   ─ 60642,7 mii lei sau  79,5 %;

-          Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 15600,2 mii lei sau 20,5 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 80518,9 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 94,7 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 18216,7 mii lei dintre care:

      -    Servicii de reparaţii curente            - 9478,9 mii lei sau  52,0%;

-          Servicii energetice şi comunale     - 4827,8 mii lei sau   26,5 %;   

-          Alte servicii                                   - 1555,8 mii lei sau   8,5 %;

-          Servicii informaţionale şi

-          de telecomunicaţii                           - 629,8 mii lei sau  3,5 %;

-          Servicii de locaţiune                        - 601,1 mii lei sau  3,3 %;

-          Servicii de transport                       - 537,4 mii lei sau   3,0 %;

-          Deplasări în interes de serviciu       - 414,5 mii lei sau  2,3 %;

-          Formare profesională                      - 171,4 mii lei sau  0,9 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 21831,1mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 83,4 %.

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                             

                                                                                                                                             Tabel nr.3

                                                                                                                                               mii lei

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

Aprobat

pe anul

   2017

Precizat pe

anul 2017

Executat pe

anul 2017

Executat

pe

 anul 2016

Executat anul curent faţă de anul precedent

Devieri

(+,- )

în %%

1

2

3

4

5

6

7

8

Cheltuieli, total

 

118167,3

139643,2

124387,2

109838,4

+14548,8

113,2

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

9383,1

 

10056,0

 

6314,6

 

5930,3

 

+384,3

 

106,5

Apărarea naţională

    02

79,4

79,4

50,6

38,1

+12,5

132,8

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

561,2

 

1631,2

 

411,0

 

139,9

 

+271,1

 

  293,8

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

3700,5

 

12054,2

 

10714,5

 

2753,8

 

+7960,7

 

389,1

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

 

 

942,0

 

 

578,7

 

 

484,4

 

 

+94,3

 

 

119,5

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

385,0

232,6

309,0

-76,4

75,3

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

6466,5

 

7352,4

 

6802,7

 

5417,8

 

+1384,9

 

125,6

Învăţămîntul

  09

86932,9

95407,2

89065,6

85120,0

+3945,6

104,6

Protecţia socială

   10

11043,7

11735,8

10216,9

9645,1

+571,8

105,9

  Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe  anul 2017 în comparaţie cu anul precedent este mai mare cu  13,2 puncte procentuale. Cel mai înalt nivel de executare faţă de anul precedent este la următoarele funcţii: servicii în domeniul economiei – 389,1 %,:ordinea publică şi securitatea naţională – 293,8 %, apărarea naţională – 132,8 %,cultura, sport şi tineret – 125,6 %,, gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale – 119,5 %, servicii cu destinaţie generală – 106,5 %,  protecţia socială – 105,9 %, învăţămînt – 104,6 %,

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

                                                                                                                                        Tab. nr.4

 

Nr.

d/o

 

 

  Denumirea

 

     Cod

Executat pe anii:

Nivelul executării faţă de anul precedent

2017

      mii lei

     2016

     mii lei

Devieri

(+,-),

mii lei

 

în %%

1

2

3

4

5

6

7

  1

Executivul şi serviciile de suport

   03

4815,4

4473,6

+ 341,8

107,6

   2

Managementul finanţelor publice

   05

1498,0

1428,5

+ 69,5

104,9

3

Datoria de stat a autorităţilor publice locale

 

   17

 

1,2

 

28,2

 

-27,0

 

4,3

  4

Apărarea naţională

   31

50,6

38,1

+ 12,5

132,8

  5

Afaceri interne

   35

328,5

99,9

+ 228,6

328,8

   6

Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale

 

   37

 

82,5

 

40,0

 

+ 42,5

 

206,3

  7

Dezvoltarea agriculturii

   51

713,1

709,0

+ 4,1

100,6

8

Dezvoltarea regională şi construcţii

 

   61

 

528,0

 

503,4

 

+ 24,6

 

104,9

9

Dezvoltarea transporturilor

   64

9473,4

1541,4

+ 7932,0

614,6

10

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

  75

 

578,7

 

484,4

 

+ 94,3

 

119,5

11

Sănătate publică şi servicii medicale

 

   80

 

232,6

 

309,0

 

- 76,4

 

75,3

12

Cultura

   85

3752,9

2970,6

+ 782,3

126,3

13

Tineret şi sport

   86

3049,8

2447,2

+ 602,6

124,6

14

Învăţămînt

   88

89065,6

85120,0

+ 3945,6

104,6

15

Protecţia socială

   90

10216,9

9645,1

+ 571,8

105,9

 

În total

 

124387,2

109838,4

+ 14548,8

113,2

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din

necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

Relaţiile interbugetare cu bugetele locale de nivelul întîi.

        În anul 2018 din bugetul de nivelul doi au fost alocate bugetelor locale de nivelul întîi transferuri cu destinaţie specială în sumă de 1786,8 mii lei pentru finanţarea a 10 subprograme, şi anume:

  1. Subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  în sumă de 200,0 mii lei inclusiv:

 – Primăriei Chioselia – 200,0 mii lei pentru construcţia sediului primăriei.

  1. Subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” în sumă de 650,0 mii lei inclusiv:

        Primăriei Cociulia -300,0 mii lei pentru construcţia unei porţiuni de drum str. Verdeşeni;

        Primăriei Pleşeni .- 300,0 mii lei pentru construcţia unei porţiuni de drum în s.Hănăseni;

        Primăriei Cîşla -50,0 mii lei pentru reparaţia porţiunii de drum în zona alunecărilor de teren.

  1. Subprogramul 7502„Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” în sumă de 326,0 mii lei inclusiv:

        Primăriei Cantemir – 140,0 mii lei pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a parcării auto din preajma secţiei de terapie a IMSP „Spitalul raional”;

        Primăriei Cania – 130,0 mii lei pentru amenajarea zonei de agrement în s.Cania.

  1. Subprogramul 7503 „Aprovizionarea cu apă şi canalizare” în sumă de 68,0 mii lei inclusiv:

        Primăriei Lingura – 68,0 mii lei pentru achitarea datoriilor creditoare la lucrări de proiectare.

5.Subprogramul 7505 „Iluminare stradală” în sumă de 142,0 mii lei inclusiv:

– Primăriei Tartaul - 42,0 mii lei pentru iluminarea stradală;

 – Primăriei Larguţa – 100,0 mii lei pentru iluminarea stradală.

6.Subprogramul 8019 „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii” în sumă de 100,0 mii lei inclusiv:

– Primăriei Haragîş – 100,0 mii lei pentru reparaţia oficiului medicilor de familie din s. Haragîş.

7. Subprogramul 8502 „Dezvoltarea culturii” în sumă de  17,0 mii lei inclusiv:

– Primăriei Ciobalaccia – 17,0 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea festivalului folcloric „La prispa casei părinteşti”.

8. Subprogramul 8602 „Sport” în sumă de 110,0 mii lei inclusiv:

– Primăriei Stoianovca – 50,0 mii lei pentru construcţia vestiarelor la terenul sportiv;

        Primăriei Ţîganca – 60,0 mii lei pentru reparaţia sistemului de încălzire în centru de sport din s.Ghioltosu.

9. Subprogramul 8804 „Învăţămînt gimnazial” în sumă de 149,8 mii lei inclusiv:

– Primăriei Chioselia – 149,8 mii lei pentru construcţia blocului sanitar anexat la clădirea gimnaziului „V.Curbet” s.Ţărăncuţa.

10. Subprogramul 9012 „ Protecţie socială în cazuri excepţionale” în sumă de 24,0 mii lei inclusiv:

– Primăriei Coştangalia – 24,0 mii lei pentru întreţinerea cantinei sociale şi alimentaţia păturilor social vulnerabile din localitate ,resurse preconizate în fondul de susţinere a populaţiei.

 

Preşedintele raionului                                               Andrei  Ciobanu

Şeful direcţiei finanţe                                               Veaceslav Cozma

      Republica Moldova                                               Республика Молдова

   Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                                                                           

D E C I Z I E

             nr. 01/-XXVI                                                                       din 25.01.2018

or. Cantemir

Cu privire la  modificarea şi completarea deciziei nr. 08/04-XXVI

din 07.12.2017 „ Cu privire la  aprobarea  bugetului  local

de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018”

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale  şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015 examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

D E C I D E:

Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 08/04-XXVI din 07 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2018” cu modificările şi completările ulterioare se modifică   după cum urmează:

1)     În punctul 01 la venituri cifra „135432,2 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 135568,3  mii lei” şi la cheltuieli cifra „135432,2 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 136808,9 mii lei”.

2)     Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2018”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

3)     Anexa nr.2 din punctul 03 întitulată: „Componenţa veniturilor proprii a  bugetului  local de nivelul II pe anul 2018”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie.

4)     Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II

      conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018” va avea un nou cuprins, 

      conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

5)     Anexa nr.5 din punctul 06 intitulată: „ Volumul resurselor atrase de instituţiile finanţate din 

      bugetul local de nivelul II pe anul 2018” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.4  la

      prezenta decizie

6)     Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

7)     Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-   financiare şi construcţii.

 

               Preşedintele şedinţei                                                                 ______________

 

                   Avizat:

           Secretarul consiliului raional                                                           Ţurcanu  Ludmila

              Elaborat:Direcţia finanţe  

                  Şeful direcţiei                                                                              Veaceslav Cozma                                  

                                                                                                         

                                                                                        Anexă la decizia consiliului  raional                                Cantemir nr._______  din  _______

 

 

 

         Notă informativă la proiectul deciziei  privind modificarea deciziei  

     consiliului raional Cantemir „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în a doua lectură pe anul 2018”

 

            Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării surselor financiare şi soluţionării diferitor probleme de ordin social..

       Astfel, la solicitarea Direcţiei generale învăţămînt, secţiei situaţii excepţionale, şcolii sportive şi administraţiei consiliului raional Cantemir

1. Se propune de alocat din soldul mijloacelor cu caracter general existente la 01.01.2018 la contul consiliului raional, după cum urmează:

–  236,5 mii lei – la subprogramele 8804” învăţămînt gimnazial” şi  8806 „ Învăţămînt liceal” pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din familii social  vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sînt instituţii de învăţămînt, şi anume:

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

                                  Codul:

Suma,

mii lei

instituţiei

Funcţiei

F1F3

Programului/

Subprogramului     P1P2

Activităţii

P3

   ECO

K6

1

I.P. Liceului teoretic

„N.Mihai” Ciobalaccia

 

01785

 

0922

 

     8806

 

00448

 

333110

 

    19,6

2

I.P. Gimnaziului

„M.Eminescu”

Baimaclia

 

 

14652

 

 

   0921

 

 

     8804

 

 

    00448

 

 

333110

 

 

    11,7

3

I.P. Gimnaziului

„V.Pârvan” Goteşti

 

01791

 

   0921

 

     8804

 

00448

 

  333110

 

    34,5

4

I.P.Gimnaziului

„I.Creangă” Cania

 

14653

 

0921

 

8804

 

00448

 

333110

 

20,4

5

I.P. Gimnaziului Cîietu

14655

0921

8804

00448

333110

4,7

6

I.P. Gimnaziului

„L.Chiriac” Antoneşti

 

14648

 

0921

 

8804

 

00448

 

333110

 

11,0

7

I.P.Gimnaziului Plopi

01799

0921

8804

00448

333110

32,9

8

I.P.Gimnaziului

„M.Sadoveanu Hănăseni

 

 

01798

 

 

0921

 

 

8804

 

 

00448

 

 

333110

 

 

11,7

9

I.P. Gimnaziului

„ I.Cojocaru” Ţîganca

 

01847

 

0921

 

8804

 

00448

 

333110

 

14,1

10

I.P.Gimnaziului

„Delta” Tartaul

 

01845

 

0921

 

8804

 

00448

 

333110

 

14,9

11

I.P. Gimnaziului

Enichioi

 

01789

 

0921

 

8804

 

00448

 

333110

 

11,7

12

I.P. Gimnaziului

„M.Eminescu”

Cantemir

 

 

01797

 

 

0921

 

 

8804

 

 

00448

 

 

333110

 

 

28,2

13

I.P. Gimnaziului

Vişniovca

 

01850

 

0921

 

8804

 

00448

 

333110

 

21,1

 

– 95,0 mii lei la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării” pentru măsuri culturale, concursuri legate de activitatea consiliului raional;

– 178,5 mii lei la subprogramul 8602 pentru proiectul tehnic la şcoala sportivă.

– 180,6 mii lei pentru plata premiului anual, acitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare medicală obligatorie aplicate la premiul în cauză,  persoanelor de demnitate publică şi funcţionarilor publici din veniturile obţinute suplimentar la cele rectificate pentru anul bugetar 2017 . conform raportului Forma FE- 009 „ Raport privind executarea bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice” şi „Informaţiei operative privind datoriile creditoare” la situaţia din 31.12.2017” , după cum urmează:

Nr.d/o

Denumirea instituţiei

Programul/

subprogramul

Suma, mii lei

1

Aparatul preşedintelui raionului

0301

       59,7

2

Direcţia finanţe

0501

       32,3

3

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

 

5101

 

        12,5

4

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

 

6101

 

       17,4

5

Serviciul cultură şi turizm

8501

         9,0

6

Direcţia generală învăţămînt

8801

       23,9

7

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

 

9001

 

       25,8

 

 – 550,0 mii lei la subprogramul 3702 „ Protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor” contribuţie la  procurarea materialelor de construcţie pentru renovarea sediului Secţiei Situaţii Excepţionale Cantemir participanţi în cadrul proiectului cu suportul ambasadei SUA,cu transmiterea ulterioară a cheltuelilor în proprietetea statului,gestiunea Secţiei Situaţii Excepţionale Cantemir a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului  Afacerilor Interne a Republicii Moldova

 2.Se propune de a majora veniturile de la Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne ECO K6 144114 la şcoala sportivă cu linia bugetară:

 S3S4 297, F1F3  0812, P1P2   8602, P3 00238 la suma – 50,0 mii lei şi la partea de cheltuieli ECO K6 222710 „ Deplasări de serviciu în interiorul ţării” la suma – 50,0 mii lei.

  3. Se propune de a modifica resursele atrase de instituţii pentru prestarea serviciilor cu plată şi cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/ subprograme, după cum urmează:

– IP Gimnaziului-grădiniţă „V.Curbet” Ţarancuţa, conform demersului prezentat de administraţia instituţiei nr. 18 din 17.01.2018

Resurse, cod 142310

„Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” – 86,1 mii lei;

Cheltuieli, cod 333110 „Procurarea produselor alimentare” – 86,1 mii lei.

         La nota în cauză se anexează tabelele nr.1, nr.2, nr.3 , nr.4 care includ respectiv,sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2018, componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2018, resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018 şi volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2018..

 

 

 

               Şeful direcţiei finanţe Cantemir                              V.Cozma

 

 

 

 

  

 

Republica Moldova                                               Республика Молдова

Consiliul Raional                                                  Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                  

D E C I Z I E

 

                nr. 01 / –XXVI                                                                                 din  25 ianuarie 2018

                                                                           or. Cantemir

 

           Cu privire la alocarea mijloacelor

           financiare din fondul de rezervă a consiliului raional

 

 

                      În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006,

              art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional

             Cantemir ,nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4  ( cu modificările  ulterioare) examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico–financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turizm Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E:

 

 1.Se alocă din fondul de rezervă Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei suma de -130,0 mii lei inclusiv:

 –50,0  mii lei pentru achitarea ajutorului financiar  dl.Coroi Gheorghe  s.Baimaclia pentru intervenţie chirurgicală costisitoare şi tratament, aprobat prin decizia Consiliului raional Cantemir nr.08/02-XXVI din 07.12.2017  şi  neachitată pînă la 31.12.2017.

        –10,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  dl.Rotaru Ion Andrei anul naşterii 1953     s.Hănăseni r-nul Cantemir participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care a suportat cheltueli în urma intervenţiei chirurgicale.

        –5,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  dl.Doina Costantin anul naşterii________  s.Cania r-nul Cantemir participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care asuportat cheltueli în urma intervenţiei chirurgicale.

         –5,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  dl.Chiriac Vasile Ion anul 04.01.1961 s.Acui  comun a Baimaclia r-nul Cantemir participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care a suportat cheltueli în urma intervenţiei chirurgicale.

        –30,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  conform demersului şi listei prezentate de „Uniunea Naţională aVeteranilor războiului pentru Independenţă din r-l Cantemir”.

        –30,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  conform demersului şi listei prezentate de  „Asociaţia Veteranilor războiului din Afganistan”.

     2.Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui  Ciobanu Andrei.

 

     3.Controlul executării prezentei decizii  se atribue comisiei consultative de specialitate finanţe,buget,    activităţi economico-financiare şi construcţii.

          

 

                Preşedintele şedinţei                                                   

                

 

                   Avizat

           Secretarul consiliului raional                                                               Ţurcanu Ludmila     

              

      Elaborat  Direcţia  Finanţe                                                                    

         Şeful Direcţiei                                                                                           Veaceslav  Cozma

 

 

                                                                                                           Anexă la decizia consiliului  raional                                Cantemir nr._______  din  ______________

 

 

         Notă informativă la proiectul deciziei  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir”

                Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării mijloacelor financiare din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir în baza demersurilor înaintate către consiliul raional.

  1.În baza deciziei consiliului raional Cantemir nr.08/02-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare din fondul de rezervă” sa alocat  dl.Coroi Gheorghe s.Baimaclia suma de 50,0 mii lei ajutor material pentru intervenţie chirurgicală costisitoare şi tratament.Pe data de 27.12.2017 prin ordinul de plată nr.1020 sa transferat la BC MoldovaAgoindbanc SA suma de –50,0 mii lei şi la data de 28.12.2017 suma a fost returnată din motiv că beneficiarul a prezentat  contul bancar în valută dar era necesar să fie în  MLD.Reeşind din cele expuse se propune de realocat suma de 50,0 mii lei pentru dl.Coroi Gheorghe s.Baimaclia.

  2. Demersul primăriei Pleşeni –10,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  dl.Rotaru Ion Andrei anul naşteriii 1953 s.Hănăseni r-nul Cantemir participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care a suportat cheltueli în urma intervenţiei chirurgicale.

  3. Demersul primăriei  Cania –5,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  dl.Doina Costantin anul naşteriii         s.Cania r-nul Cantemir participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care asuportat cheltueli în urma intervenţiei chirurgicale.

  4. Demersul primăriei Baimaclia –5,0 mii lei pentru achitarea ajutorului financiar  dl.Chiriac Vasile Ion anul 04.01.1961 s.Acui  comun a Baimaclia r-nul Cantemir participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care a suportat cheltueli în urma intervenţiei chirurgicale.

  5. –30,0 mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  conform demersului şi listei prezentate de „Uniunea Naţională aVeteranilor războiului pentru Independenţă din r-l Cantemir”.

   6. –30,0 mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  conform demersului şi listei prezentate de  „Asociaţia Veteranilor războiului din Afganistan”.

 

               

              Şeful Direcţiei

             Finanţe Cantemir                                                                                                           V.Cozma

                                                                                                                                                                                     

Tabelul nr.1

                                                                                                              la  nota informativă

 

 

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului  local de nivelul II pe anul 2018

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma, mii lei

Pînă la modificare

Modificarea

Suma modificată

      I . VENITURI ,  total

1

135432,2

+136,1

135568,3

inclusiv:

 

 

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

126151,3

 

126151,3

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

 

 

1348,5

 

 

 

 

1348,5

     II. Cheltuieli şi active nefinanciare,

        în total

2+3

135432,2

        + 1376,7

136808,9

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

0

- 1240,6

            -1240,6

      IV. Surse de

         finanţare

 

0

 1240,6

     1240,6

       V. Datorii

5

0

 

0

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei

910

23161,2

 

   23161,2

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

930

- 23161,2

1240,6

-  21920,6

 

 

     Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                               V.Cozma

Tabel nr 2                                                                                                                                                                                                                                                     la nota informativă

 

 

 

Componenţa veniturilor proprii a bugetului local

de nivelul II  pe anul 2018

 

                                                                                             

Denumirea

Cod

ECO

Suma, mii lei

Pînă la modificare

Modificarea

Suma modificată

Venituri

I

7932,4

+ 136,1

8068,5

Impozite şi taxe

11

3717,9

 

3717,9

Impozite pe venit

111

3677,9

 

3677,9

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3677,9

 

3677,9

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

114

40,0

 

40,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

40,0

 

40,0

Alte venituri

14

4214,5

+ 136,1

4350,6

Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor

142

4134,5

+ 86,1

4220,6

Taxe şi plăţi administrative

1422

50,0

 

50,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4084,5

 

+ 86,1

 

4170,6

Amenzi şi sancţiuni

143

80,0

 

80,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

80,0

 

80,0

Donaţii voluntare

144

 

+ 50,0

50,0

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

 

1441

 

 

+ 50,0

 

50,0

 

Şeful direcţiei finanţe                                             V.Cozma

                                                                                                                                                                                              Tabelul nr.3

                                                                                                                                                la nota informativă  

  

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018    

                                                                                                                   

Denumirea

Cod

Suma,mii lei

Pînă la modificare

Modificarea

Suma,

modificată

1

2

3

4

5

Cheltuieli  şi active  nefinanciare, în  total

(2+3)

135432,2

          + 1376,7

136808,9

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

 

 

Resurse , total

 

9813,0

+ 57,0

9870,0

Resurse generale

100

8100,0

+ 57,0

8157,0

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

297

1713,0

 

1713,0

Cheltuieli, total

300

9813,0

+ 57,0

9870,0

Exercitarea guvernării

0301

5041,0

+ 154,7

5195,7

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0302

711,0

 

 

711,0

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

0501

1850,0

+ 32,3

               1882,3

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

0802

 

2211,0

- 130,0

 

2081,0

Apărarea naţională

 

02

 

 

 

Resurse, total

 

88,1

 

88,1

Resurse generale

100

88,1

 

88,1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

 

0

Cheltuieli,total

300

88,1

 

88,1

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

88,1

 

88,1

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

 

 

Resurse, total

 

 

+ 550,0

550,0

Resurse generale

100

 

+ 550,0

550,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

 

 

Cheltuieli, total

300

 

+ 550,0

550,0

Protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor

3702

 

+ 550,0

550,0

Servicii în domeniul economiei

04

 

 

 

Resurse, total

 

9875,6

+ 29,9

9905,5

Resurse generale

100

9875,6

+ 29,9

9905,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

 

0

Cheltuieli, total

300

9875,6

+ 29,9

9905,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

938,0

+ 12,5

950,5

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

6101

 

623,0

 

+ 17,4

 

640,4

Dezvoltarea drumurilor

6402

8314,6

 

8314,6

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

 

 

Resurse, total

 

6952,5

+ 237,5

7190,0

Resurse generale

100

6913,5

 + 187,5

7101,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

+ 50,0

89,0

Cheltuieli,total

300

6952,5

+ 237,5

7190,0

Politici şi management în domeniul culturii

8501

553,0

+ 9,0

562,0

Dezvoltarea culturii

8502

3499,0

 

3499,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

239,0

 

 

239,0

Sport

8602

2591,5

+ 228,5

2820,0

Tineret

8603

70,0

 

70,0

Învăţămînt

09

 

 

 

Resurse,total

 

96868,0

+ 346,5

97214,5

Resurse generale

100

94535,5

+ 260,4

94795,9

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2332,5

+ 86,1

2418,6

Cheltuieli,total

300

96868,0

+ 346,5

97214,5

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1995,0

+ 23,9

2018,9

Educaţie timpurie

8802

2845,7

+ 86,1

2931,8

Învăţămînt primar                           

8803

1062,3

 

1062,3

Învăţămînt gimnazial       

8804

66306,8

+ 216,9

66523,7

Învăţămînt liceal    

8806

16870,2

+ 19,6

16889,8

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

 

1142,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6562,7

 

6562,7

Curiculum

8815

83,3

 

83,3

Protecţia socială

10

 

 

 

Resurse,total

 

11835,0

+ 155,8

11990,8

Resurse generale

100

10436,5

+ 155,8

10592,3

Resurse fonduri speciale

296

1398,5

 

1398,5

Cheltuieli,total

300

11835,0

+ 155,8

11990,8

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

966,0

+ 25,8

991,8

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2740,6

 

2740,6

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

6300,0

 

6300,0

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1398,5

+ 130,0

1528,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

9013

26,0

 

 

26,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

403,9

 

 

403,9

 

 

                                                Şeful direcţiei finanţe                                               V.Cozma

                                                                                  Tabelul nr.4

                                                                       la nota informativă

 

Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate

 din  bugetul local de nivelul II pe anul 2018.     

                                                                                                                                    mii lei

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Grupa princi-pală

F1

Suma, mii lei

Pînă la modificare

Modificarea

Suma modificată

1

2

3

4

5

6

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

1713,0

 

1713,0

 

Aparatul preşedintelui raionului

01

1713,0

 

1713,0

2

Cultura

08

39,0

+ 50,0

89,0

 

Casa raională de cultură

08

39,0

 

39,0

 

Şcoala sportivă

08

 

+ 50,0 ( cod 144114 )

50,0

3

Învăţămîntul

09

2332,5

+ 86,1

2418,6

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

09

38,4

 

38,4

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

09

46,4

 

46,4

 

Gimnaziul-grădiniţă Ţarancuţa

09

13,0

+ 86,1

          99,1

 

Gimnaziul  Cîşla

09

30,0

 

30,0

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

09

160,0

 

160,0

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

09

680,7

 

680,7

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

09

35,0

 

35,0

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

09

75,3

 

75,3

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

09

55,0

 

55,0

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

09

70,0

 

70,0

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

09

70,2

 

70,2

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

09

135,7

 

135,7

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

09

47,9

 

47,9

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

09

20,0

 

20,0

 

Gimnaziul Haragîş

09

14,8

 

14,8

 

Gimnaziul Porumbeşti

09

20,0

 

20,0

 

Gimnaziul Plopi

09

18,1

 

18,1

 

Gimnaziul Enichioi

09

76,0

 

76,0

 

Gimnaziul Cîietu

09

50,0

 

50,0

 

Gimnaziul Larguţa

09

35,0

 

35,0

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

09

40,0

 

40,0

 

Gimnaziul „V.Pârvan” Goteşti

09

15,0

 

15,0

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

09

36,0

 

36,0

 

Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Cîrpeşti

09

20,0

 

20,0

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

09

50,0

 

50,0

 

Serviciul de transportare a elevilor

09

70,0

 

70,0

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

09

400,0

 

400,0

 

Direcţia generală învăţămînt

09

10,0

 

10,0

 

                    Total

 

4084,5

+ 136,1

4220,6

 

 

 

Şeful direcţiei finanţe                                          V.Cozma

 

                                                                                                                                                                                     

Anexa nr.1

                                                                                                              la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2018

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

135568,3

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

126151,3

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1348,5

     II. Cheltuieli şi active nefinanciare,

        în total

2+3

136808,9

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

- 1240,6

      IV. Surse de finanţare

 

1240,6

       V. Datorii

5

0

Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei

910

23161,2

Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei

930

21920,6

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Cantemir                                        Ţurcanu  Ludmila                                         

Anexa nr 2                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din ___________2018

 

 

 

Componenţa veniturilor proprii a bugetului local

de nivelul II  pe anul 2018

 

                                                                                             

Denumirea

Cod

Eco

 

Suma,

mii lei

Venituri

I

8068,5

Impozite şi taxe

11

3717,9

Impozite pe venit

111

3677,9

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3677,9

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

114

40,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

40,0

Alte venituri

14

4350,6

Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor

142

4220,6

Taxe şi plăţi administrative

1422

50,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4170,6

Amenzi şi sancţiuni

143

80,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

80,0

Donaţii voluntare

144

50,0

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

1441

50,0

 

 

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                                 Ţurcanu Ludmila

                                                                                                                                                                                              Anexa nr.3

                                                                                                                                                    

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2018

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018                                                                                                                        

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli  şi active  nefinanciare, în  total

(2+3)

136808,9

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

9870,0

Resurse generale

100

8157,0

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1713,0

Cheltuieli, total

300

9870,0

Exercitarea guvernării

0301

5195,7

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

711,0

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

1882,3

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

2081,0

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

88,1

Resurse generale

100

88,1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

88,1

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

88,1

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

Resurse, total

 

550,0

Resurse generale

100

550,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii

297

 

Cheltuieli, total

300

550,0

Protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor

3702

550,0

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

9905,5

Resurse generale

100

9905,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

9905,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

950,5

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

640,4

Dezvoltarea drumurilor

6402

8314,6

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

7190,0

Resurse generale

100

7101,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

89,0

Cheltuieli,total

300

7190,0

Politici şi management în domeniul culturii

8501

562,0

Dezvoltarea culturii

8502

3499,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

239,0

Sport

8602

2820,0

Tineret

8603

70,0

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

97214,5

Resurse generale

100

94795,9

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2418,6

Cheltuieli,total

300

97214,5

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

2018,9

 

Educaţie timpurie

8802

2931,8

 

Învăţămînt primar                           

8803

1062,3

 

Învăţămînt gimnazial       

8804

66523,7

 

Învăţămînt liceal    

8806

          16889,8

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6562,7

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

11990,8

Resurse generale

100

10592,3

Resurse fonduri speciale

296

1398,5

Cheltuieli,total

300

11990,8

 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

991,8

 

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2740,6

 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

 

9010

 

 

6300,0

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1528,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

26,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

403,9

 

 

 

          Secretarul Consiliului raional Cantemir                                   Ţurcanu Ludmila

                                                                       Anexa  nr.4

                                                                       la decizia consiliului raional Cantemir

                                                                                              nr. ______ din         __________2018

Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate

 din  bugetul local de nivelul II pe anul 2018.     

                                                                                                                                    mii lei

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Grupa princi-pală

F1

În total

Inclusiv:

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

K6  142310

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

K6 142320

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

K6 144114

1

2

3

4

5

6

7

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

1713,0

13,0

1700,0

 

 

Aparatul preşedintelui raionului

01

1713,0

13,0

1700,0

 

2

Cultura

08

89,0

 

39,0

50,0

 

Casa raională de cultură

08

39,0

 

39,0

 

 

Şcoala sportivă

08

50,0

 

 

50,0

3

Învăţămîntul

09

2418,6

1758,6

660,0

 

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

09

38,4

38,4

 

 

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

09

46,4

46,4

 

 

 

Gimnaziul-grădiniţă Ţarancuţa

09

99,1

99,1

 

 

 

Gimnaziul  Cîşla

09

30,0

30,0

 

 

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

09

160,0

30,0

130,0

 

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

09

680,7

225,7

455,0

 

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

09

35,0

35,0

 

 

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

09

75,3

75,3

 

 

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

09

55,0

55,0

 

 

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

09

70,0

70,0

 

 

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

09

70,2

70,2

 

 

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

09

135,7

75,7

60,0

 

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

09

47,9

47,9

 

 

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

09

20,0

20,0

 

 

 

Gimnaziul Haragîş

09

14,8

14,8

 

 

 

Gimnaziul Porumbeşti

09

20,0

20,0

 

 

 

Gimnaziul Plopi

09

18,1

18,1

 

 

 

Gimnaziul Enichioi

09

76,0

76,0

 

 

 

Gimnaziul Cîietu

09

50,0

50,0

 

 

 

Gimnaziul Larguţa

09

35,0

35,0

 

 

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

09

40,0

25,0

15,0

 

 

Gimnaziul „V.Pârvan” Goteşti

09

15,0

15,0

 

 

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

09

36,0

36,0

 

 

 

Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Cîrpeşti

09

20,0

20,0

 

 

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

09

50,0

50,0

 

 

 

Serviciul de transportare a elevilor

09

70,0

70,0

 

 

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

09

400,0

400,0

 

 

 

Direcţia generală învăţămînt

09

10,0

10,0

 

 

 

                    Total

 

4220,6

1771,6

2399,0

50,0

 

 

Secretarul consiliului raional                                        Ţurcanu Ludmila

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin