Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Poricte decizii, sedinta CR, 25.01.2018

Poricte decizii, sedinta CR, 25.01.2018 imprimare

23.01.2018     850 

      Republica Moldova                                               Республика Молдова

   Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                                            

D E C I Z I E

            

                     nr.01/ -XXVI                                                                         din 25.01.2018

 

or. Cantemir

 

Cu privire la  corelarea deciziei nr.08/04-XXVI din 07.12.2017

 privind aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura

 a doua pe anul 2018 cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289

din 15.12.2017

 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (5) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale  şi   Legii bugetului de stat pe anul  2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                   D E C I D E:

01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 08/04-XXVI din 07 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2018” se aduce în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017  după cum urmează:

          1.1.În punctul 01 la venituri cifra „135232,2 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 135432,2 mii lei” şi la cheltuieli cifra „135232,2 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „135432,2 mii lei”;

          1.2.Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2018”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie;

1.3. Anexa nr.3 din punctul 04 întitulată: „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul  local de nivelul II pe anul 2018”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie;

1.4.Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II

      conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018” va avea un nou cuprins, 

      conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

      02.Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.          

 

            Preşedintele şedinţei                                                                     ______________

                   Avizată

           Secretarul consiliului raional                                                           Ludmila Ţurcanu 

 

Elaborat:Direcţia finanţe

                                                     ___________________           Cozma Veaceslav , şef direcţie finanţe                                                                                               

                           

 

                                                                             

                                                                                                                                                     Anexă

                                                                                                                                               la decizia consiliului  raional

                                nr.01-XXVI  din  25.01.2018

 

 

         Notă informativă la proiectul deciziei 

 

Cu privire la  corelarea deciziei nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 privind aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018 cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017

         Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea corelării bugetului local de nivelul II   cu Legea  bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017.

       Astfel, în conformitate cu prevederile legii menţionate au fost modificate

relaţiile interbugetare şi suplimentate transferurile cu destinaţie specială pentru finanţarea învăţămîntului pe anul 2018 în sumă de 200,0 mii lei. Aceste transferuri de la bugetul de stat către bugetul raional sînt destinate pentru cheltuieli capitale - finalizarea gazificării gimnaziului                                                 „ Vasile.Pârvan” s. Goteşti.

            În legătură cu cele expuse mai sus, se modifică anexele nr. 1,3, 4 la decizia consiliului raional nr.08/04- XXVI din 07.12.2017” Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a două pe anul 2018”.

         La nota în cauză se anexează tabelele nr.1, nr.2, nr.3 care includ respectiv,sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2018, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2018, resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018.

 

 

               Şeful direcţiei finanţe Cantemir                              V.Cozma

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                Anexa nr.1

                                                                                                                                                        la decizia consiliului  raional

                         nr.01-XXVI  din  25.01.2018

 

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

                              bugetului local de nivelul II pe anul 2018

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

135432,2

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

126151,3

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1348,5

     II. Cheltuieli şi active nefinanciare,

        în total

2+3

135432,2

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

0

      IV. Surse de finanţare

 

0

       V. Datorii

5

0

 

 

                  Contrasemnată

      Secretarul Consiliului raional                                  Ţurcanu Ludmila                        

 

Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.01/-XXVI din 25.01.2018

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

                   bugetul local de nivelul II pe anul 2018.

                                                                                            

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general

19

127499,8

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

126151,3

 

inclusiv transferuri:

 

 

1

- cu destinaţie generală

 

21713,2

2

- cu destinaţie specială

 

104438,1

 

dintre care:

 

 

 

a) învăţămînt

 

91408,5

 

•  pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)

 

 

89228,0

 

• pentru procurarea utilajului şcolar şi mobilierului şcolar în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova” la gimnaziul „Vasile Pârvan” s. Goteşti

 

 

 

1980,5

 

• pentru cheltuieli capitale– finalizarea gazificării  gimnaziului „Vasile Pârvan” s.Goteşti

 

 

200,0

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2341,5

 

c) pentru asistenţa socială

 

2373,5

 

inclusiv:

 

 

 

• compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

849,0

 

• indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

931,2

 

• indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic.

 

 

 

403,9

 

• prestaţii sociale pentru copii plasaţi în serviciile sociale

 

 

189,4

 

d) pentru infrastructura drumurilor publice locale

 

8314,6

 

 

 

 

II

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

1913

 

1348,5

 

 

 

             Contrasemnată

      Secretarul Consiliului raional                                   Ţurcanu Ludmila                        

                                                                                                                                                                                              Anexa nr.3                                                                                                                                                   

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 01/-XXVI din 25.01.2018

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018                                                                                                                        

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli  şi active  nefinanciare, în  total

(2+3)

135432,2

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

9813,0

Resurse generale

100

8100,0

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1713,0

Cheltuieli, total

300

9813,0

Exercitarea guvernării

0301

5041,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

711,0

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

1850,0

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

2211,0

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

88,1

Resurse generale

100

88,1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

88,1

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

88,1

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

9875,6

Resurse generale

100

9875,6

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

9875,6

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

938,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

623,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

8314,6

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

6952,5

Resurse generale

100

6913,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

Cheltuieli,total

300

6952,5

Politici şi management în domeniul culturii

8501

553,0

Dezvoltarea culturii

8502

3499,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

239,0

Sport

8602

2591,5

Tineret

8603

70,0

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

96868,0

Resurse generale

100

94535,5

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2332,5

Cheltuieli,total

300

96868,0

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1995,0

 

Educaţie timpurie

8802

2845,7

 

Învăţămînt primar                           

8803

1062,3

 

Învăţămînt gimnazial       

8804

66306,8

 

Învăţămînt liceal    

8806

16870,2

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6562,7

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

11835,0

Resurse generale

100

10436,5

Resurse fonduri speciale

296

1398,5

Cheltuieli,total

300

11835,0

 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

966,0

 

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2740,6

 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

 

9010

 

 

6300,0

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1398,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

26,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

403,9

 

                   Contrasemnată

      Secretarul Consiliului raional                           Ţurcanu Ludmila                        

                                                                                                                                                                                     

Tabelul nr.1

                                                                                                              la  nota informativă

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului  local de nivelul II pe anul 2018

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma, mii lei

Aprobat prin decizia consiliului raional nr. 08/04-XXVI din 07.12.2017

pînă la corelare

Corelarea cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017

Suma corelată

      I . VENITURI ,  total

1

135232,2

+ 200,0

135432,2

inclusiv:

 

 

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

125951,3

+ 200,0

126151,3

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

 

 

1348,5

 

 

 

 

 

1348,5

     II. Cheltuieli şi active nefinanciare,

        în total

2+3

135232,2

+ 200,0

135432,2

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

0

 

0

      IV. Surse de

         finanţare

 

0

 

0

       V. Datorii

5

0

 

0

 

 

 

 

 

             Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                               V.Cozma

Tabelul nr.2

la nota informativă

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

                                    bugetul local de nivelul II pe anul 2018                                                                              

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma, mii lei

Aprobat

prin decizia consiliului raional nr. 08/04- XXVI din 07.12.2017

pînă la corelare

Corelarea cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017

Suma corelată

 

Total general

19

127299,8

+ 200,0

127499,8

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

125951,3

 

+ 200,0

 

126151.3

 

inclusiv transferuri:

 

 

 

 

1

- cu destinaţie generală

 

21713,2

 

21713,2

2

- cu destinaţie specială

 

104238,1

+ 200,0

104438,1

 

dintre care:

 

 

 

 

 

a) pentru învăţămînt

 

91208,5

+ 200,0

91408,5

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

• pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

( extraşcolar)

 

 

 

 

 

 

 

89228,0

 

 

 

 

89228,0

 

• pentru procurarea utilajului şcolar şi mobilierului şcolar în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova”

 

 

 

 

  1980,5

 

 

 

 

1980,5

 

• pentru cheltuieli capitale – finalizarea gazificării Gimnaziului „Vasile Pârvan”

 s. Goteşti

 

 

 

 

 

 

+ 200,0

 

 

200,0

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2341,5

 

2341,5

 

c) pentru asistenţa socială

 

2373,5

 

2373,5

 

inclusiv:

 

 

 

 

 

• compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

849,0

 

 

849,0

 

• indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

931,2

 

 

931,2

 

• indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic.

 

 

 

 

403,9

 

 

 

403,9

 

• prestaţii sociale pentru copii plasaţi în serviciile sociale

 

 

189,4

 

 

189,4

 

d) pentru infrastructura drumurilor publice locale

 

 

8314,6

 

8314,6

II

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

1913

1348,5

 

 

1348,5

 

 

      Şeful direcţiei finanţe                                                    V.Cozma

                                                                                                                                                                                              Tabelul nr.3

                                                                                                                                                                             la nota informativă                            

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018                                                                                                                        

Denumirea

Cod

Suma,mii lei

Aprobat prin decizia consiliului raional nr. 08/04- XXVI din 07.12.2017 pînă la corelare

Corelarea cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017

Suma, corelată

1

2

3

4

5

Cheltuieli  şi active  nefinanciare, în  total

(2+3)

135232,2

+ 200,0

135432,2

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

 

 

Resurse , total

 

9813,0

 

9813,0

Resurse generale

100

8100,0

 

8100,0

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

297

1713,0

 

1713,0

Cheltuieli, total

300

9813,0

 

9813,0

Exercitarea guvernării

0301

5041,0

 

5041,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0302

711,0

 

 

711,0

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

0501

1850,0

 

 

1850,0

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

0802

 

2211,0

 

 

2211,0

Apărarea naţională

02

 

 

 

Resurse, total

 

88,1

 

88,1

Resurse generale

100

88,1

 

88,1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

 

0

Cheltuieli,total

300

88,1

 

88,1

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

88,1

 

88,1

Servicii în domeniul economiei

04

 

 

 

Resurse, total

 

9875,6

 

9875,6

Resurse generale

100

9875,6

 

9875,6

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

 

0

Cheltuieli, total

300

9875,6

 

9875,6

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

938,0

 

938,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

6101

 

623,0

 

 

623,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

8314,6

 

8314,6

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

 

 

Resurse, total

 

6952,5

 

6952,5

Resurse generale

100

6913,5

 

6913,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

 

39,0

Cheltuieli,total

300

6952,5

 

6952,5

Politici şi management în domeniul culturii

8501

553,0

 

553,0

Dezvoltarea culturii

8502

3499,0

 

3499,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

239,0

 

 

239,0

Sport

8602

2591,5

 

2591,5

Tineret

8603

70,0

 

70,0

Învăţămînt

09

 

 

 

Resurse,total

 

96668,0

+ 200,0

96868,0

Resurse generale

100

94335,5

+ 200,0

94535,5

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2332,5

 

2332,5

Cheltuieli,total

300

96668,0

+ 200,0

96868,0

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1995,0

 

1995,0

Educaţie timpurie

8802

2845,7

 

2845,7

Învăţămînt primar                           

8803

1062,3

 

1062,3

Învăţămînt gimnazial       

8804

66106,8

+ 200,0

66306,8

Învăţămînt liceal    

8806

16870,2

 

16870,2

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

 

1142,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6562,7

 

6562,7

Curiculum

8815

83,3

 

83,3

Protecţia socială

10

 

 

 

Resurse,total

 

11835,0

 

11835,0

Resurse generale

100

10436,5

 

10436,5

Resurse fonduri speciale

296

1398,5

 

1398,5

Cheltuieli,total

300

11835,0

 

11835,0

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

966,0

 

966,0

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2740,6

 

2740,6

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

6300,0

 

6300,0

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1398,5

 

1398,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

9013

26,0

 

 

26,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

403,9

 

 

403,9

 

 

               Şeful direcţiei finanţe                                                      V.Cozma

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 25.09.2020 Toatal vizitatori - 449075    Creat de Brand.MD