Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Regulament conduita functionar public

Regulament conduita functionar public imprimare

29.11.2017     1233 

         Republica Moldova             Герб                                       Республика Молдова

          Consiliul Raional                                                         Районный Совет

                 Cantemir                                                                       Кантемир

 

 

D E C I Z I E

din 07. 12.2017                                                                                                              nr. 08./  -XXVI

or. Cantemir

 

Despre aprobarea Regulamentului

de conduită etică   a funcţionarilor publici

şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică

din cadrul aparatului preşedintelui raionului

şi subdiviziunilor Consiliului Raional Cantemir

 

      În temeiul art. 43, alin. 2  din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legii  nr. 25 din  22.02.2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public,  Legii nr. 768 din  02.02.2000 privind statutul alesului local, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Legii  integrităţii nr. 82  din  25.05.2017, Legii nr. 133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-dfinanciare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură şi industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului   Consiliul Raional

 

                                                         DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul de conduită etică   a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului

şi subdiviziunilor Consiliului Raional Cantemir(se anexează).

 

2. Se recomandă consiliilor săteşti/comunale/orăşenesc să elaboreze un  Regulament  similar de  conduită etică  a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică şi să-l  aprobare.

 

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa consiliilor săteşti/comunale/orăşenesc

din raion şi publicului prin postare pe ragina web a Consiliului raional afişare pe panourile informative şi expediere.

 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor

    consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                      _________________

 

Secretar al Consiliului raional                                            Liudmila Ţurcanu

       

 

  Avizat:________________

Secretar  al Consiliului raional                                              Liudmila Ţurcanu

Anexă                                                                                                                                                                                                 la decizia Consiliului Raional                                                                                               Nr.08/ -XXVI  din 07.12.2017

Regulamentul de conduită etică                                                                                                                                                          a funcţionarului public şi persoanelor cu funcţii de demnitate publică                                                                   din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului Raional Cantemir

 CUPRINS :

Preambulul…………………………………………………………………...                                                                             CAPITOLUL I.                                                                                                                                                                                            Domeniul de aplicare şi principii generale…………..                                                                                                 CAPITOLUL II.                                                                                                                                                                                                         Norme generale de conduită profesională a funcţionarului public………………                                                 CAPITOLUL III.                                                                                                                                                                                                             Valorile fundamentale………                                                                                                                                          CAPITOLUL IV.                                                                                                                                                                                                           Regulile de comportament şi conduită în acordarea serviciilor publice                                                               CAPITOLUL V.                                                                                                                                                                                            Sancţiuni, modul de soluţionare a reclamaţiilor                                                                                                   CAPITOLUL VI.                                                                                                                                                                                           Dispoziţii finale…………………………………………..

I.Preambul

Regulamentul de conduită etică a funcţionarului public şi persoanelor cu funcţie de demnitate public din cadrul Consiliului Raional Cantemir şi aparatu preşedintelui raionului în continuare(Regulament).                                                                                                                                                Regulamentul este elaborate în conformitate cu prevederile Legii  nr. 25 din  22.02.2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public,  Legii nr. 768 din  02.02.2000 privind statutul alesului local, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Legii  integrităţii nr. 82  din  25.05.2017, Legii nr. 133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale,  Legii nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală,  a altor acte legislative şi normative din domeniul  respectiv.                                                                                                                                                      Regulamentul prevede  dispoziţii generale privind domeniul de aplicare şi principii generale, norme generale de conduită profesională a funcţionarului public şi persoanei cu funcţie de demnitate publică, regulile de comportament şi conduită în acordarea serviciilor publice, sancţiuni, modul de soluţionare a reclamaţiilor şi dispoziţii finale.  Regulament, defineşte valorile şi principiile de conduită, care sunt aplicate în relaţiile cu cetăţenii şi colegii. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea responsabilităţii funcţionarului public şi persoanei cu funcţie de demnitate publică din cadrul Consiliului Raional Cantemir.

 Principiile generale în cadrul acestui Regulament nu sunt exhaustive sunt asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal contractual al Consiliului Raional Cantemir . Regulamentul  asigură coerenţa cu Codul de conduită a funcţionarului public aprobat prin Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 şi Legea nr. 768 din  02.02.2000 privind statutul alesului local, care defineşte şi ghidează acţiunile şi strategiile Consiliului Raional Cantemir.  Regulamentul va fi comunicat personal fiecăruia dintre funcţionarii publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică. Acest text va fi înmânat persoanei cu funcţie de demnitate publică, fiecărui funcţionar public / funcţionar public debutant , Direcţiilor şi Secţilor Consiliului Raional Cantemir.

                               CAPITOLUL I. DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Domeniul de aplicare

 (1)Regulamentul de conduită reglementează normele de conduită profesională a funcţionarului public şi persoanei cu funcţie de demnitate publică.                                                                                                                                                                                     (2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru funcţionarul public numit în baza Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi persoanei numite/alese în condiţiile Legii nr. 199 
din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

Art. 2. Obiectivele regulamentului

1) Obiectivele prezentului Regulament urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică prin:                                                                                                   a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel  înalt al prestigiului Consiliului Raional şi a funcţiei publice;                                                                                                                                                                                b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarului public şi persoanei cu funcţie de denitate publică în serviciu public;                                                             c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţean şi funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică al Consiliului Raional.

Art. 3. Principii generale. Principiile activităţii profesionale  a funcţionarului public, sunt următoarele:                                                                                                                                                                                a) legalitatea - obligaţia de a respecta Constituţia Republicii Moldova,legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale;                                                                                                                                                             b) imparţialitatea şi nediscriminarea – a întreprinde acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane / grupuri; a avea o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;                                                                                                          c) independenţa – apartenenţa politică nu trebuie să influenţeze comportamentul, deciziile şi acţiunile autorităţilor publice;                                                                                                                                             d) profesionalismul – obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine ;                                                                                                  e) loialitatea – a servi cu bună-credinţă autoritatea publică şi interesele legitime ale cetăţeanului;                                                                                                                                                                                f) prioritatea interesului public - întru exercitarea atribuţiilor funcţiei interesul public este considerat mai presus decât interesul personal;                                                                                                                  g) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;                                                                                    h) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct / indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau  material;                                                                                                                                                                                                       i) libertatea gândirii şi a exprimării-principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să- şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;                          î) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;                                                                                             j) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarul public în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Art. 4. Termeni

 În înţelesul prezentului Regulament, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii conform legii:                                                                                                                                    a) serviciu public – activitate de interes public,organizată şi desfăşurată de către o autoritate publică;                                                                                                                                                                                        b) autoritate publică – structură organizatorică sau organ, instituite prin lege, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public;                                                                           c) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor şi prerogativelor de putere publică; d) funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 158-XVI/04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public / în vigoare 01 ianuarie 2009;                                                                                                                                                                                       e) agent public – persoană încadrată într-o entitate publică şi care exercită o funcţie publică, o funcţie publică cu statut special, o funcţie de demnitate publică, este angajată în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau prestează servicii de interes public, precum şi alesul local;                                                                                                                                                                                                                   f) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obţinut în mod direct / indirect, pentru sine sau pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;                                                                                                                                                                          g) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct / indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor / îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute;  

h) integritate instituţională – integritatea profesională a tuturor agenţilor publici din cadrul entităţii publice, cultivată, controlată şi consolidată de către conducătorul entității publice, precum şi toleranţa zero la incidentele de integritate admise de agenţii publici;                                                                                                    h)interes public – interes general de dezvoltare a bună-stării societăţii în ansamblu şi de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcţionarea entităţilor publice şi private, precum şi prin exercitarea atribuţiilor de serviciu ale agenţilor entităţilor date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient şi econom din punct de vedere al utilizării resurselor;
i) interes privat – interes al persoanelor fizice (personal sau de grup), al persoanelor apropiate acestora sau al persoanelor juridice (departamental, corporativ sau clientelar) de realizare a drepturilor şi libertăţilor, inclusiv în vederea obţinerii bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă, a ofertei sau promisiunii lor;

j) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice / instituţii publice, indiferent de suportul ei;                                                             k) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă; î) funcţie de demnitate publică – funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct în urma alegerilor organizate sau, indirect, prin numire în condiţiile legii;                                                     l) administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici – ansamblul activităţilor necesare implementării procedurilor de planificare a resurselor umane, de încadrare, dezvoltare profesională, remunerare şi evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi altor politici şi proceduri de personal în vederea realizării optime a misiunii şi obiectivelor strategice ale autorităţii publice.

CAPITOLUL II. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC

Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate.                                                                                                       (1) Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică în cadrul Consiliului Raional are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţeanului, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.                                                                                            (2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea activităţii Consiliului Raional. Respectarea Constituţiei şi a Legilor.

Art. 6. Obligaţiuni .                                                                                                                                                                                        (1) Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte Constituţia, Legile Republicii Moldova şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.                                                                                                                                                                                        (2) Funcţionarul public trebuie să se conformeze prevederilor legale . Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice. 

(3)Persoana cu funcţie de demnitate public  şi funcţionarul public este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese. 

 Art. 7. (1) Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Consiliului Raional, precum şi de a se abţine de la orice act / fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.                                                                            (2) Funcţionarului public şi persoana cu funcţie de demnitate publică îi este interzis:                                                                                         a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea consiliului raional, cu politicile şi strategiile acesteia / cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;                                                                                                                                                               b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care consiliul raional are calitatea de parte;                                                                                                                                c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;                                                                                                                                                                                                      d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile consiliului raional ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;                                                                                                                                                                                   e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice / de altă natură împotriva statului, consiliului rational;

f) să nu admită influenţe necorespunzătoare  şi un comportament compromiţător în sensul legislaţiei  în  vigoare.

 (4) Prevederile prezentului Regulament  nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarului public  de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art. 8. Libertatea opiniilor.                                                                                                                                                                     (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Consiliului Raional .                                                                                 (2) În activitatea sa, funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţat de considerente personale sau de popularitate.                                                                                                                                             (3) În exprimarea opiniilor, funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 9. Activitatea publică a funcţionarului public şi persoana cu funcţie de demnitate publică

 (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarul public desemnat în acest sens de Consiliul Raional, Preşedintele sau Vicepreşedintele raionului, în condiţiile legii.                                                                                                                                                                                             (2) Funcţionarul public desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.                                                         (3) În cazul în care nu este desemnat în acest sens, funcţionarul public poate participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Consiliului Raional Activitatea politică

Art. 10.  În exercitarea funcţiei publice, funcţionarului public şi persoana cu funcţie de demnitate publică îi este interzis:                                                                                                                                     a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;                                                     b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;                                                                                   c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii / sponsorizări partidelor politice;                                                                                                                                                   d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice,sau a candidaţilor acestora.

Art. 11 Folosirea imaginii proprii. – În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici şi persoanei cu funcţie de demnitate publică le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale.

Art. 12. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei.                                                                                              (1) În relaţiile cu personalul din cadrul Consiliului Raional, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publiăc este obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.                                                                     (2) Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Consiliului Raional, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:                                                                         a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;                                                                                                                                 b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;                                                                                                                                                     c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică este obligat să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:                                                                       a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;                                                                                                                                                                                         b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspect;

4 Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp de un an, interesele persoanelor fizice sau juridice în organizaţia publică în care au activat, nici nu pot reprezenta persoane fizice sau juridice în probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior

5. Se interzice folosirea de către funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică, în interes privat, a simbolurilor oficiale ce au legătură cu exercitarea mandatului său, a funcţiei sale publice sau de demnitate publică.

Art. 13. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale .                                                                                               (1) Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică, care reprezintă Consiliul Raional în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi consiliului raional.                                                                                                                                                                                             (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarului public îi este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.                                                                                       (3) În deplasările externe, funcţionarul publici este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Art. 14. – Funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor / persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute sau pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. Participarea la procesul de luare a deciziilor

Art. 15. Procesul de luare a deciziilor.                                                                                                                                        (1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică este obligat să acţioneze conform prevederilor legale şi să -şi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

(2) Funcţionarului public sau persoana cu funcţie de demnitate publică îi este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alt funcţionar public, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat .

Art. 16. Obiectivitate în evaluare.                                                                                                                                         (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarul public din subordine.                                                                                                                                                                          (2) Funcţionarul public de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun / aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.                              (3) Se interzice funcţionarului public de conducere şi persoanei cu funcţie de demnitate publică să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la angajare în funcţia publică.

 Art. 17 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute.                                                                                             (1) Este interzisă folosirea de către funcţionarul public şi persoana cu funcţie de demnitate publică, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.                        (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarului public şi persoana cu funcţie de demnitate publică îi este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.               (3) Funcţionarului public sau persoanei cu funcţie de demnitate publică îi este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne/externe, pentru a determina luarea unei anumite măsuri.                                                                                                                                                          (4) Funcţionarului public sau  persoana cu funcţie de demnitate publică îi este interzis să impună altui funcţionar public să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 18. Utilizarea resurselor publice.                                                                                                            (1) Funcţionarul public sau  persoana cu funcţie de demnitate publică este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului, raionului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.                                                                                   (2) Funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.                                                                                                                                                   (3) Funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.                                                                                                                           (4) Funcţionarului public şi persoanei cu funcţie de demnitate publică, care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice, îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Consiliului Raional pentru realizarea acestora.

Art. 19. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri.                                                                      (1) Orice funcţionar public şi persoană cu funcţie de demnitate publică poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:                                                                                                        a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;                                                                                   b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;                                                                                                                                                                                c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

 (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică / privată a statului, raionului.

(3) Funcţionarului public şi persoanei cu funcţie de demnitate publică îi este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile – proprietate publică sau privată a statului, raionului, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4) Funcţionarului public şi persoanei cu funcţie de demnitate publică care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp de un an, interesele persoanelor fizice sau juridice în organizaţia publică în care au activat, nici nu pot reprezenta persoane fizice sau juridice în probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior.

 CAPITOLUL III. VALORILE FUNDAMENTALE

Art.20. Angajamentul.  Angajamentul presupune dorinţa fiecărui funcţionar public sau persoanei cu funcţie de demnitate publică zi de zi de a progresa în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform planurilor de acţiune decise de comun acord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate.

Art.21 Lucrul în echipă. Toţi funcţionarii publici şi persoanele cu funcţie de demnitate publică fac parte dintr-o echipă. Acest spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în relaţiile cu ceilalţi funcţionari publici, cetăţeni, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

Art.22. Transparenţa internă şi externă .Pe plan intern transparenţa însemnă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă al acestora, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii cetăţeanului, echipei.

Art.23. Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu cetăţenii, care trebuie puse sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii.

Art.24. Consiliul Raional Cantemir. Aparatul Preşedintelui / Serviciile descentralizate în teritoriu trebuie să se comporte şi să fie percepute ca o instituţie responsabilă şi corectă în activitatea sa.

Art.25. Demnitatea umană. Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.

Art.26. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţă şi valorile personale.

CAPITOLUL IV. REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ ÎN ACORDAREA SERVICIILOR PUBLICE

Art.27. Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordă servicii publice impune respectarea unor norme de comportament şi conduită în scopul:                                                           a.) de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;                                                                         b.) de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii sociale împotriva incompetenţei şi a neprofesionaliştilor;                                                                                                                   c.) de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor publice precum şi relaţiile acestora cu cetăţenii, cu colegii, cu reprezentanţii altor instituţii sau ai societăţii civile;                                                                                                                                                                   d.) de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în acordarea serviciilor publice în vederea evaluării activităţii acestora.

 Art.28. Reguli de comportament şi conduită în relaţia cetăţean – funcţionar public profesionist sau  persoana cu funcţie de demnitate publică  trebuie să manifeste:                                                                                           - disponibilitate faţă de cetăţean, partener, organisme civile, alte instituţii, autorităţi publice;                                  - să fie dispus să asculte şi să orienteze la compartimentele de specialitate;                                                              - stabileşte împreună cu cetăţeanul care este problema asupra căreia urmează să acţioneze;                                                                                            - să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice;                                                                                                               - să inspire încredere cetăţeanului;                                                                                                                                                - să ştie să-l asculte şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului;                                                                                                                      - să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, să fie capabil să se pună în situaţia acestuia;                                                                                                                                                                                                                     - să reducă, pe cât e posibil, distanţa dintre el şi cetăţean (distanţa datorată diferenţelor de statut social, de cultură, de sex, etc.);                                                                                                                                                                           - să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale comunicării.

2. În furnizarea serviciilor de informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă:                                                                                                                                                                                                    - funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil, ceea ce presupune o bună pregătire profesională, teoretică şi practică;                                                                                                                                                                                 -limbajul profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a cetăţeanului;                                                -lui i se vor prezenta date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile, informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor cetăţeanului, informarea să se facă în cel mai scurt timp de la solicitarea ei.

3. În furnizarea serviciilor publice - funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică  face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor obiectului, alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvare a problemelor:                                                                                       - persoana cu funcţie de demnitate publică sau  funcţionarul public nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;                                                                                                                                                   - funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude;                                                                                                                  - funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică nu se va implica în relaţii sentimentale;                                                                                                                                                              -funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică pune interesul cetăţeanului mai presus de interesul său;                                                                                                                                        - funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică nu poate impune o decizie luată de el personal;                                                                                                                                                                     - funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică trebuie să ţină seama de opţiunea cetăţeanului.

4. Nîndeplinirea de către  funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică a regulilor de comportament şi conduită în relaţia cetăţean – funcţionar public profesionist sau  persoana cu funcţie de demnitate publică  prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.

5. Funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care nu sînt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal sînt obligați să nu divulge aceste informaţii în timpul exercitării funcţiilor lor, precum şi după încetarea acestora.

Art.29. Reguli de comportament şi conduită în relaţia funcţionar public * coleg – coleg.

1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivată de faptul că toţi funcţionarii publici sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Raional / Aparatului Preşedintelui şi comunicarea (prin transfer de informaţii) între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.                                                                                                                                                                       2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumirii, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.                                                                                                                                                                     3. Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendenţios.                                                                               4. Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie.                                                                                                          5. Între colegi (în desfăşurarea activităţii) trebuie să fie prezent spiritul competiţional, care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.                                                                                                                                                   6. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admiţând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

Art. 30. Încălcări ale principiului colegialităţii se consideră:                                                                                                                                 a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui coleg;                                                                                                 b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către conducere,                                                                                                                                                                                                                                c) discreditarea în mod injust al ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;                                                 d) formularea în faţa colegului/cetăţeanului a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;                                                    e) convingerea cetăţeanului să nu depună o cerere, petiţie, plângere sau sesizare vădit neîntemeiată la adresa unui coleg;                                                                                                                                                                                          f) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea administrativă a informaţiilor transmise cu titlu confidenţial de un alt coleg .

Art 31. În relaţia funcţionar public sau persoana cu funcţie de demnitate publică – reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile.                                                                                                                                1. Relaţiile fiecărui funcţionar public sau persoanei cu funcţie de demnitate publică cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile vor avea în vedere interesul cetăţeanului, manifestând respect şi atitudine conciliantă în identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor evitând situaţiile conflictuale, după caz procedând la soluţionarea pe cale amiabilă.                                                                                                                                                                          2. În reprezentarea Consiliului Raional / Aparatului Preşedintelui în faţa oricăror persoane fizice sau juridice funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică trebuie să fie de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului.  

3. Conducătorul direct al funcţionarului public sau al persoanei cu funcţie de demnitate publică   este obligat  să nu admită cu bună știinţă ca persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu fiind în situaţii de conflict de interese real;                                                                                                                                                                          4. Funcţionarul public sau  persoana cu funcţie de demnitate publică este obligat la apărarea prestigiului instituţiei în desfăşurarea activităţii profesionale şi în luarea deciziilor fiind reţinut la respectarea întocmai a normelor legale în vigoare şi aducerea lor la cunoştinţa celor interesaţi, pentru promovarea unei imagini pozitive, pentru asigurarea transparenţei activităţii instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia.                                                                                                                                  5. Funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică colaborează cu alte instituţii în interesul cetăţeanului în scopul realizării optime a programelor şi strategiilor Consiliului Raional, evitând dezvăluirea informaţiilor confidenţiale.                                                                     6. Funcţionarul public sau persoana cu funcţie de demnitate publică nu poate folosi imaginea Consiliului Raional / Aparatului Preşedintelui Raionului în scopuri personale, comerciale sau electorale.

7.Încălcarea prevederilor prezentului Regulament  atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

 CAPITOLUL V. SANCŢIUNI, MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR                                                                       Art.32. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea persoanei vinovate.                                                                                                                                                                                            Art.33. Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22 februarie 2008/, Regulamentul de ordine interioară a instituţiei,  Codul Contravenţional şi altor acte normative în vigoare.                                                                                                                                                     Art.34. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează şi soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituţiei în conformitate cu normele legale în vigoare.                                                                                                                                                                                     Art.35. Reclamaţiile şi sesizările se pot face verbal în cadrul programului de audienţe a Preşedintelui de Raion, Vicepreşedinţilor, a Secretarului Consiliului Raional, a Şefilor de Secţii şi Direcţii ale Consiliului Raional sau în scris şi adresate instituţiei.                                                                                                                               Art.36. Înregistrarea sesizării se realizează prin:                                                                                                          a) înscrierea în registrul de audienţe;                                                                                                                                                   b) înscrierea în registrul sesizărilor;                                                                                                                                                             c) înregistrarea la specialistul relaţii cu publicul;                                                                                                                                   d) înscrierea în registrul de intrare-ieşire al instituţiei.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE

 Art.37. Prezentul Regulament va fi îmbunătăţit periodic dat fiind complexitatea experienţei în domeniul Administraţiei Publice.                                                                                                                                                                  Art.38. - Pentru informarea funcţionarului public / funcţionarului public debutant se pune în sarcina Consultantului în problemele resurse umane a asigura publicitatea şi a afişa Regulamentul de conduită la sediul instituţiei publice ( într-un loc vizibil) sau prin alte mijloace persoanelor interesate.                                                                                                                                                            Art.39. Prezentul Regulament intră in vigoare la data adoptării

 

Şef serviciu administraţie publică                              Victoria Balan

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin