Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Hotaririle Comisiei Sanatate Publica, 24.11.2017

Hotaririle Comisiei Sanatate Publica, 24.11.2017 imprimare

27.11.2017     1076 

 

 REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

      CONSILIUL RAIONAL                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ

           CANTEMIR                                                              CANTEMIR 

   Comisia  Extraordinară                             ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИСИЯ  ПО 

   de Sănătate Publică                                    ОВЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

             

                                                                or. Cantemir                                                                                                              

                                                       

                                                             HOTĂRÎRE                                                 

 nr. 1                                                                                                           24.11. 2017

Despre  situaţia epidemiologică nefavorabilă

privind îmbolnăvirile cu Hepatita  virală (A)

 şi măsurile  de redresare a acesteia

 

În temeiul  art. 12, alin.2  din Legea  privind  Supravegherea de Stat  a Sănătăţii  Publice  nr.10-XVI din 03.02.2009, deciziei consiliului raional Cantemir nr.02/23-XXVI din 24.09.2015 ,,Despre aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică şi regulamentul de activitate al acesteia”, examinînd   informaţia   despre  situaţia epidemiologică nefavorabilă privind îmbolnăvirile cu Hepatita  virală (A) şi măsurile  de redresare a acesteia, Comisia Extraordinară Sănătate Publică denotă o situaţie alarmantă privind creşterea cazurilor de bolnavi cu hepatită virală (A). Deşi   atît autorităţile publice locale cît şi serviciile specializate  au întreprins un şir de măsuri de combatere şi prevenire a îmbolnăvirii cu virusul hepatic (A)  în unele localităţi eforturile  acestora s-au dovedit a fi ineficiente. Pe parcursul anului 2017 în raion s-au înregistrat total 104 cazuri de bolnavi cu virusul hepatic (A). În unele  localităţi s-au înregistrat cîte 1-4 cazuri sporatice a maladiei, dar în comunele Baimaclia şi Pleşeni s-au înregistrat respectiv cîte 34 şi 24 cazuri.

Specialiştii IMSP Centrul Sănătate Publică, Cantemir afirmă, că calea de răspîndire a bolii este habituală, adică condiţiile nesatisfăcătoare de trai şi nerespectarea strictă a igienei sanitare  în relaţiile interpersonale. Sursa de infectare fiind măsurile insuficiente de securitate sanitară prin neizolarea strictă a bolnavilor,  nerespectarea igienii mîinelor murdare, situaţia socialmente vulnerabilă a unor familii, consumul colectiv de produse  alimentare sau lichide cu un singur recipient ş.a.  Totodată această situaţie are şi motive obiective, acestea fiind insuficienţa vaccinării populaţiei din lipsa vaccinului pentru maladia respectivă. În anul 2016 în raionul Cantemir au fost administrate doar 50 de doze de vaccin, necesitatea fiind de 500 doze, iar în anul 2017 s-au administrat 500 doze necesitatea fiind de 7507 doze la copii cu vîrstă de la 3 la 15 ani. Insuficienţa cu circa 50% a specialiştilor de asistenţă medicală în instituţiile medico sanitare publice din raion şi în instituţiile de învăţămînt reflectă o situaţie nesătisfăcătoare a calităţii prestării serviciilor medicale populaţiei raionului.  Deasemenea analiza calitaţii apei potabile  din  focarele  de hepatită virală (A)  şi analiza surselor de apă din raion denotă că 33,3% apa din sursele  centralizate  şi decentralizate ( fîntîni, captaje) nu corespunde  cerinţelor  sanitaro-microbilogice  conţinînd  colifagii în apele investigate  din s. Toceni, Porumbeşti şi Baimaclia.  În  ultimii  2-4 ani  nu au fost cercetate  sursele  de  aprovizionare cu apă (fîtînele de  mină,  izvoarele , captajele) în  29 de  localităţi cum ar fi: Plopi, Chioselia, Larguţa, Goteşti, Pleşeni şi aletele.  Nu sunt clorate , dezinfectate profilactic, amenajate  sursele  de  aprovizionare  cu apă  centralizată  şi decentralizată  (fîntînele, captajele), reţelele de  apeduct şi   în rezultat  se atestă o situaţie  epidemiologică nefavorabilă prin izbucnirea  erupţiilor  de hepatită virală (A).  O altă sursă potenţială de infectare ar fi unităţile de alimentaţie publică din comunităţile rurale şi produsele realizate cu încălcarea normelor sanitare de transportare, păstrare şi comercializare a acestora.

  Reieşind din cele expuse şi în scopul prevenirii  extinderii  contaminării cetăţenilor cu maladia hepatică virală (A), Comisia Extraordinară Sănătate Publică, Cantemir

                  H O T Ă R Ă Ş T E:     

1.Se ia act  de  informaţia  prezentată  de  dl Vrabie Dumitru, medic-şef sanitar de stat al raionului Cantemir, dna Carafizi Liudmila, şef-interimar al IMSP SC Cantemir, dl Iurie Mihăiescu, şef a IMSP SR Cantemir  despre  situaţia epidemiologică nefavorabilă privind îmbolnăvirile cu Hepatita  virală (A) şi măsurile  de redresare a acesteia.

2. Primarilor comunelor  şi satelor  din raionul Cantemir  se recomandă să întreprindă măsuri de:

2.1 asigurure a populaţiei  din  localitatăţile rurale  unde se  înregistrează  cazuri  multiple de  Hepatită virală A  cu  apă potabilă  calitativă şi garantată prin  organizarea  şi efectuarea repetată (la 15 zile) a dezinfectării  surselor   de  apă  din  localitate  şi amenajarea ulterioară a acestora;

2.2 achiziţionare a  produselor  alimentare  şi vegetale   pentru   instituţiile    preuniversitare în baza certificatelor sanitar – veterinare, actelor epidemiologice confirmative de calitate;

2.3 alocarea surselor financiare planificate instituţiilor de învăţămînt gimnazial pentru achiziţionarea dezinfectanţilor, detergenţilor;                                                                                

2.3 achiziţionarea substanţelor biodistructive  (dezinfectanţi ) şi a  detergenţilor în cantităţi suficiente pentru blocuri alimentare / blocuri sanitare/ vicee de curte a instituţiilor preşcolare;

     2.4 organizare  urgentă a   măsurilor  de igienizare şi salubrizare a localităţilor,  prin evacuarea  deşeurilor  menagere la  gunoiştea  autorizată; Termen, pînă la 01.12.2017.

   2.5 examinare  în regim  de  urgenţă pînă la 10.12.2017  la  şedinţa  Consiliuliilor comunale Pleşeni şi Baimaclia   a situaţiei  epidemiologice  privind  îmbolnăvirile cu  Hepatita virală (A) cu aprobarea şi implimentarea  unui plan de acţiuni  concrete în scopul  redresării  situaţiei.

3.  Dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir   în comun cu conducătorii instituţiilor medico sanirtare publice  centrele de sănătate :  Cociulia-dna Maia Putregai; Baimaclia- dna Olteanu Elena; Goteşti –dl Carabeţchi Mihail; Ciobalaccia- vor intensifica activitatea asistentelor medicale a Oficiilor Medicului de Familie din raion pentru participarea la informarea şi şcolarizarea cadrelor didactice, personalului instituţiilor şcolare şi preşcolare, elevilor şi părinţilor cu măsurile de profilaxie şi comportamentul sanitaro-epidemiologic  la virusul hepatic (A) în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.211 din 14.07.2004.

                                                                                                            Termen, pînă la 01.02.2017.                   

4.   Dl Iurie Mihaescu, director al  IMSP SR Cantemir  va ţine la control sporit :                                                    4.1 realizarea  investigaţiilor  de  laborator  şi tratamentul  grătuit  al  bolnavilor  cu HVA şi a  contacţilor  din focare;                                                                                                                                                      4.2 respectarea regimului de izolare a pacienţilor internaţi  la IMSP Spitalul Raional Cantemir, secţia boli infecţioase.                                   

  5. Dl Dumitru Vrabie, medic-şef sanitar de stat al raionului va :                                                                             5.1  informa  Autorităţile Publice Locale  şi  populaţia  raionului,  inclusiv  cadrele  didactice  din  instituţiile  preuniversitare   despre acţiunile   de  profilaxie  la Hepatita virală (A) şi  va sesiza despre pericolul contaminării şi extinderii virusului hepatic (A).  Termen, pînă la 10.12. 2017

5.2  efectua anchetarea epidemiologică  minuţioasă a  fiecarui caz  de Hepatită virală (A);

Termen,  pe  perioada  declanşării maladiei

5.3  organiza şi controla efectuărea măsurilor de dezinfecţie repetată în focarele de Hepatită virală (A) din comunele Pleşeni şi Baimaclia;

Termen,  pînă la 01.12.2017

5.4  monitoriza calitatea  apei  şi  realizarea  măsurilor  de  curăţire/dezinfecţie a surselor de apă şi va identifica cauzele apariţiei focarelor de infectare; Termen,  pe  perioada  declanşării maladiei

5.5  efectua activităţile  de control  şi  răspuns  la  Hepatita  virală „A” conform  actelor normative în vigoare;                       Termen,  pe  perioada  declanşării maladiei

5.6 efectua controale sanitare repetate în instituţiile de învăţămînt Pleşeni şi Baimaclia şi va verifica autorizaţia sanitară a taberelor de odihnă a copiilor cu sejur de zi.

                                                               Termen, pe perioada  2017-2018.

5.7  asigura  procurarea  vaccinului  inactivat  contra  Hepatitei virale (A )„ Havrix”, “Vagta” “Avaxim”  şi  “ Epaxal” pentru necesităţile populaţiei raionului. 

                                                                                    Termen,    01.03.2018

5.8  înainta un demers şi calcule justificate Consiliului raional Cantemir de susţinere a activităţii laboratorului sanitaro-epidemiologic al IMSP CSP Cantemir pentru anul 2018.

                                                                                     Termen,   pînă la 30.11.2017

6. Se recomandă Autorităţilor Publice Locale din comunele Pleşeni şi Baimaclia de a identifica:

  6.1  surse financiare şi posibilităţi de organizare a alimentaţiei calitative a copiilor depistaţi bolnavi cu virusul hepatic (A) din familii socialmente vulnerabile;

  6.2 persoană -specialist în domeniul asistenţei medicale pentru a fi angajat la gimnaziul Pleşeni;

7. Dl Secrieru Segiu, şef al direcţiei raionale siguranţa alimentelor va :

  7.1 efectua controale sanitare inopinate la unităţile de alimentaţie publică din comunele Pleşeni şi Baimaclia, termen –pînă la 10 12.2017;

8. Dna Lilia Cebotaru, şed direcţie general învăţămînt va:

  8.1  organiza un control sporit asupra  instituţionalizării copiilor  după tratament la hepatita virală (A) doar în baza certificatului medical eliberat de medicul de familie;

  8.2 emite un ordin prin care va dispune organizarea acţiunilor de educaţie sanitară a cadrelor didactice, a copiilor şi  igienizarea în instituţiile de învăţămînt, verificarea zilnică a respectării normelor sanitaro- igienice în blocurile alimentare/ sanitare şi  viceele din curte;

   8.3 institui controlul medical specializat obligatoriu pentru copiii suspecţi la maladii contagioase la început de an şcolar 2018-2019;

   8.4 propune directorilor de gimnazii care au înregistrat economii la fondul de salarizare să angajeze  în volum de 1 unitate asistent medical în instituţie.      

9. Informaţia despre executarea prezentei hotărîri  se va prezenta Comisiei Raionale Extraordinare Sănătate Publică la 20. 01.2018  de  către  factorii  nominalizaţi.

10. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate şi publicului prin afişare pe panourile informative.

 Preşedintele  Comisiei raionale

Extraordinare de Sănătate Publică                          semnat     Sergiu Butuc

    

Secretarul Comisiei raionale

Extraordinare de Sănătate Publică                         semnat     Victoria  Balan   

 

 

     REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

    CONSILIUL RAIONAL                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ

                CANTEMIR                                                   КАНТЕМИРСКОГО РАЙОНА

                       COMISIA                                                              ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

             EXTRAORDINARĂ                                                         КОМИСCИЯ   ПО

         DE SĂNĂTATE  PUBLICĂ                                                     ОВЩЕСТВЕННОМУ

                                                                                                                          ЗДОРОВЬЮ

                                                                    or. Cantemir

                                                                                                   

HOTĂRÎRE

 Nr.2                                                                                        din  24 noiembrie 2017

 

Cu privire la  situaţia epidemiologică

la tuberculoză pulmonară în raionul Cantemir  şi măsurile

 de deminuare a riscului de  infectare a populaţiei.

 

        În temeiul art.12, alin2 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10.XVI din 03.02.2009, deciziei consiliului raional Cantemir nr.02/23-XXVI din 24.09.2015 ,,Despre aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică şi regulamentul de activitate al acesteia”,  examinănd informaţia despre  situaţia epidemiologică la tuberculoză pulmonară în raionul Cantemir   şi măsurile

de deminuare a riscului    de  infectare a  populaţiei,  Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Cantemir constată că,  analizînd indicile de incidenţa a cazurilor noi de tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară în raion pe  perioada  a  9 luni ale anului 2017, comparativ cu anul 2016 se observă o  stabilitate, acesta fiind de 46,9% la 100000 populaţie.  La  evidenţa serviciului ftiziopneumologie  se află - 49 bolnavi, 29 cazuri  noi) înregistrate ( 1 din ele  coinfecţie  TBC+HIV/SIDA)

     În anul 2016 s-au îregistrat – 10 cazuri de tuberculoză pulmonară formă deschisă BKla copii cu vîrsta de pînă la 14 ani, iar ulterior la aceştea fiind depistate încă 33 de cazuri, din ele 4 bolnavi au decedat în anul curent. Mai multe de 2 cazuri au fost înregistrate în următoarele localităţi: Pleşeni–5, Enichioi– 3, Ţîganca–3, Stoianovca–3, Capaclia–2, Coştangalia–2, Lingura–2,  Cantemir-2, , Goteşti-2.

         Deşi colaboratorii  Centrului de Sănătate Publică Cantemir  în comun cu serviciul de ftiziopneumologie  al IMSP Spitalul Raional Cantemir, au efectuat  controlul  măsurilor de  profilaxie  şi control  a TBC în 26  localităţi şi toate focarele au fost anchetate epimidiologic cu efectuarea dezinfecţiei finale  în  29  de focare totuşi 4 bolnav din  localităţile: Coştangalia, Enichioi, Capaclia, Vişniovca au  refuzat dezinfecţia totală. Un pericol iminent de contaminare  a maladiei rămîn a fi cei 4 bolnavi din localităţile Lărguţa, Pleşeni, Vişniovca şi Capaclia care au întrerupt şi  refuză tratamentul medicamentos.

       Pentru a  diminua,   sau  a  stopa  răspîndirea  tuberculozei şi depistarea în stadiile  precoce încipiente a maladiei a fost  conturat   grupul cu risc  sporit  de  îmbolnăvire  a  tuberculozei  în raion care  constitue  mai  mult de  14000 de  persoane.  Pînă la  moment în raionul Cantemir  au  fost  examinate  8200 persoane.

     Colaborarea autorităţilor publice locale cu serviciul ftiziopulmonolog pentru examinarea contacţilor este dificilă dat fiind faptul, că  unii bolnavii provin din  categoria persoanelor  socialmente vulnerabile şi manifestă un comportament abuziv/brutal cu personalul medical, iar suportul specialiştilor Inspectoratului de Poliţie uneori din numărul mare de locuri vacante la unităţile şef de post/poliţist de sector lipseşte şi problema persistentă de mai mulţi ani. Deasemenea  o problemă de mai mulţi ani  ţine de angajarea ilegală a ciobenilor  la exploataţiile de ovine din raion şi a vacarilor. Persoanele respective nu efectuează controlul medical, dar uneori şi autorităţile publice locale sunt inerte, astfel pericolul contaminării maladiei devine şi mai acut pentru cetăţeni. Acest fapt denotă inacţiuni atît din partea autorităţilor publice locale cît şi din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Cahul şi a Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor care au competenţă de control  asupra respectării legislaţiei în vigoare.

    Reieşind din cele expuse Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Cantemir

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

01.Se ia act de informaţia prezentată de dl Vrabie Dumitru, medic-şef sanitar de stat al raionului Cantemir, dl Iurie Mihăiescu, şef al IMSP Spitalul Raional Cantemir, dna Carafizi Liudmila, şef interimar al IMSP CS Cantemir privind situaţia sanitar-epidemiologică la maladia tuberculoză pulmonară în raionul Cantemir  şi măsurile

 de deminuare a riscului de  infectare a populaţiei.

 

02.Se sesizează dl Secrieru Serghei, şef direcţia raională pentru siguranţa alimentelor şi Inspectoratului Teritorial de Muncă Cahul despre necesitatea planificării şi efectuării inspecţiilor vizînd respectarea legislaţiei la exploataţiile de ovine, bovine, precum şi necesitatea intervenţiilor oportune cu inspecţii inopinate în perioada estivală a anului 2018 la exploataţiile de ovine din c.Goteşti şi la agenţii economici care desfăşoară activitate de procesare, ambalare, depozitare, transportare a produselor alimentare din raionul Cantemir.

 

03. Primarii: dl Ovcinicov Alexandru, com. Pleşeni, dl Chicicov Panainte, com. Goteşti, Tarnovschi Dumitru,s.Lărguţa, Olga Pac, s.Vişniovca, Busuioc Alexei, s.Capaclia vor întruni în şedinţă urgentă grupul de lucru creat din asistentul social, medicul de familie, poliţistul de sector pentru a:

-elaborara un plan operativ de activitate pentru stabilirea listei persoanelor care au fost în contac cu bolnavi formă activă de tuberculoză pulmonară şi au refuzat tratamentul pentru a fi prezentată serviciului de ftiziopneumologie a IMSP Spitalul Raional Cantemir pentru efectuarea examinărilor  medicale( termen de realizare-pînă la 15.12.2018);

- organiza deplasarea persoanelor suspecte de tuberculoză la Centrul de Sănătate Cantemir pentru efectuarea analizelor generale şi a examenului radiologic.

 

04.Dl Iurie Mihăiescu, director al IMSP Spitalul Raional Cantemir va:

- organiza deplasarea coordonatorului seviciului ftiziopulmonologic în instituţiile scolare şi  preşcolare pentru efectuarea reacţiei mantux copiilor suspecţie de tuberculoză;

-  prezenta comisiei extraordinare de sănătate publică o informaţie amplă, concretă, generalizată  despre situaţia privind îmbolnăvirile de tuberculoză din raionul Cantemir şi măsurile necesare de redresare a situaţiei (în termen de pînă la 01.02.2018).

 

05. Şefii Centrelor de Sănătate: Cociulia, dna Maia Putregai; Ciobalaccia; Cantemir,dna Olga Hîţu;  Goteşti, dl Carabeţchi Mihail; Baimaclia , dna Olteanu Elena în comun cu primarii comunelor, satelor unde se înregistrează bolnavi cu formă activă de tuberculoză pulmonară, care au refizat tratamentul vor întreprinde măsuri concrete de control şi intervenţie pe fiecare caz, conform prervederilor Hotărîrii Guvernului nr.295 din 14.05.2012.

 

06. Dna Lilia Cebotaru şef direcţia generală învăţămînt în comun  cu dl Vrabie Dumitru, medic-şef sanitar de stat al raionului Cantemir şi şefii Centrelor de Sănătate: Cociulia, dna Maia Putregai; Ciobalaccia; Cantemir,dna Olga Hîţu;  Goteşti, dl Carabeţchi Mihail; Baimaclia , dna Olteanu Elena cu aportul medicilor de familie vor organiza şi desfăşura o companie de informare în instituţiile scolare despre pericolul îmbolnăvirii cu tuberculoză şi măsurile necesare de examinare medicală şi tratament, dar şi a măsurilor de protecţie şi a regulilor de comportament pentru elevi şi angajaţi (termen pînă la 14 februarie 2018).

 

08.Dl Secrieru Sergiu, şef direcţia raională pentru siguranţa alimentelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cahul, vor:

- planifica contolul inopinat la exploataţiile de ovine, şi bovine amplasate în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I din raionul Cantemir pentru perioada 01.03.2018-01.05.2018.

-prezenta Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Cantemir informaţia detaliată şi concretă despre controlul efectuat la exploataţiile de ovine, şi bovine amplasate în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I din raionul Cantemir (în termen de pînă la 01 iunie 2018);

 

09. Despre măsurile întreprinse de către persoanele nominalizate în prezenta hotărîre Comisia Extraordinară Sănătatre Publică Cantemir va fi informată la termenul de control indicat.

 

10. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa factorilor decizionali, publicului şi persoanelor interesate  prin afişare pe panouri informative, în mijloacele mass-media locală şi prin expediere.

Preşedintele  Comisiei raionale

Extraordinare de Sănătate Publică                    semnat                               Sergiu Butuc

    

Secretar al Comisiei raionale

Extraordinare de Sănătate Publică                 semnat                               Victoria  Balan   

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin