Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plan activitate aparatul presedintelui raionului, anul 2018

Plan activitate aparatul presedintelui raionului, anul 2018 imprimare

23.11.2017     1074 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  Anexă

                                                                                                                                                    la decizia nr.08 /  -XXVIdin 07.12.2017 a

                                                                                                                                                       Consiliului raional Cantemir  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      APROBAT:____________________

                                                                                                                                                       Andrei Ciobanu, preşedintele raionului                                        

Planul  anual de acţiuni

al aparatului preşedintelui raionului pentru anul  2018

 

Obiectivul nr.1 Implementarea  Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru

                                                                                                                  perioada 2016-2020  .                                                                                         

 

Nr.or

 

ACŢIUNI  ŞI  SUBACŢÂIUNI

INDICATORI DE PRODUS/REZULTAT

TERMEN  DE REALIZARE

RESPONSABIL

(subdiviziune/ funcţionar public)

1.1

Elaborarea şi aprobarea planului anual de acţiuni de implimentare în anul 2017a Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020.

Planului anual de acţiuni de implimentare a Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020. aprobat prin decizia consiliului raional.

Ianuarie 2018

Vicepreşedinţii raionului

Şefii subdiviziunilor Consiliului rational, subdiviziunile aparatului preşedintelui şi funcţionarii publici,

1.1.1

Contractarea serviciilor de proiectare pentru  construcţia IP Scoala sportivă în baza şcolii profesionale.

Proiect avizat şi aprobat de instituţiile autorizate.

Mai 2018

Preşedintele raionului

DGÎ;

DCGCDRL

 

1.1.2

Consolidarea şi restabilirea pereţilor portanţi ai apartamentelor nr:01,02,05,06,09,10,13,14,17,18 din or.Cantemir , str. Trandafirilor nr.12(proprietate privată a raionului) care au fost deteriorate în rezultatul deflagraţiei de gaze naturale .

Licitaţie publică de selectare a antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor organizată.

Contractarea şi monitorizarea lucrărilor.

Proceduri de transmitere a lucrărilor finalizate .

2018

Preşedintele raionului

DCGCDRL

 

1.2

Coordonarea  activităţii  subdiviziunilor Consiliului în anul 2018, semestrial şi lunar cu obiectivele Planului de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pe anul 2018.

Plan de acţiuni prezentat şi coordonat în termen,

Obiective   strategice sectoriale reale şi măsurabile (cantitativ şi calitativ) incluse  în planul de acţiuni al aparatului preşedintelui raionului şi a fiecărei subdiviziuni a consiliului.

La data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare,

semestrial, anual.

Vicepreşedinţii raionului pe domeniile de activitate stabilite;

Secretarul consiliului;

şefii subdiviziunilor consiliului, subdiviziunile aparatului preşedintelui;

1.2.1

Monitorizarea executării Programului şi Planului de acţiuni privind dezvoltarea socio-economică a raionului în anul 2018.

Raportul privind realizarea Planului de acţiuni privind dezvoltarea socio-economică a raionului pe anul 2018 prezentat Consiliului raional în şedinţa ordinară in trim.I, 2019.

Semestrul  I 2018

Conform termenelor stabilite în deciza consiliului.

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionuluiu;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului rational şI subdiviziunile aparatului preşedintelui, funcţionarii publici.

1.2.2

Planificarea lunară a activităţii aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului şi monitorizarea săptămînală a acţiunilor realizate.

Plan lunar, coordonat de vicepreşedinţii raionului şi aprobat de preşedintele raionului.

Şedinţe de planificare organizate şi desfăşurate.

Procentul realizat al acţiunilor.

Săptămînal;

La data de 25 a lunii pentru fiecare lună premărgătoare.

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionuluiu;

Secretarul consiliului Serviciul administraţie public, Şefii subdiviziunilor consiliului

Obiectivul nr.2                      Remedierea performanţelor managerial  ale APL de nivelul II

2.1

 

 

 

Realizarea cursurilor de instruire de către  funcţionarii publici din cadrul APL in domeniul managementului strategic şi a managementului prin obiective

 

Parteneriate realizate pentru instruire.

Funcţionari publici instruiţi

2018

 

 

 

Preşedintele raionului:

A.Ciobanu, vicepreşedintele raionului,

Şefii de  direcţie, servicii, serviciu DLR al DCGCDLR.

2.2

 

Organizarea schimbului de experienţă și vizitelor de lucru cu APL-urile de peste hotarele țării

Vizite realizate şi experienţă de bune practici preluată.

Ianuarie –

decembrie, 2018

 

vicepreşedintele raionului,

Şef direcţie DCGCDLR.

 

2.3

Instruirea funcţţonarilor publici în scrierea, execuţia şi gestionarea proiectelor investiţionale.

Participanţi la instruire delegaţi.

Funcţionari publici instruiţi

Ianuarie – decembrie, 2018

Vicepreşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.4

Instruirea funcţţonarilor publici

în domeniul achizițiilor publice.

Participanţi la instruire.

Funcţionari publici instruiţi

Ianuarie – decembrie, 2018

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.5

Instruirea funcționarilor publici și aleșilor locali în domeniul PR-ului public și actului decizional

Participanţi la instruire delegaţi.

Funcţionari publici instruiţi

Ianuarie – decembrie, 2018

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.6

Instruirea agenţilor economici, societăşii civile și APL în domeniul guvernării participative locale

Parteneriate realizate

Participanţi la instruire

Ianuarie – decembrie, 2018

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţie, servicii,

2.7

Îmbunătăţirea formatului paginii Web a Consiliului raional

Compartimente şi conţinut revizuiit şi modificat a paginii Web

Februiarie 2018

Preşedintele raionului,

 

2.8

Analiza activităţii comisiilor create de către autorităţile raionului.

Proceduri şi rezultate vizibile raportaţe la calitatea procesului de management al resurselor umane.

Rapoarte prezentare şi calitatea conţinutului relatat.

Lunar, semestrial, anual.

Preşedintele raionului,

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului raional;

 

2.9

Organizarea şi desfăşurarea inventarierii bunurilor instituţiilor publice  şi evaluarea eficienţei administrării şi gestionării acestora de către conducători.

Proceduri de inventariere desfăşurate;

Acte de inventariere semnate;

Raporte de audit al instituţiilor publice  prezentate Consiliului raional

Semestrial, annual.

Preşedintele raionului, conducătorii instituţiilor publice din raion.

 

Obiectivul  nr.3 Execuţia bugetului raionului pe anul 2018 şi planificarea bugetului  pe anul 2019

 

3.1

Analiza nivelului de executare a bugetului raionului la partea de venituri şi la partea de cheltuieli în anul 2018.

Elaborarea proiectului prognozei bugetului semestrial şi  anual pentru  2019 şi proiectului bugetului raionului pe anul 2019  bazat pe indicatori de performanţă de produs/rezultat.

Rapoarte financiare elaborate şi prezentate autorităţilor publice ale raionului şi publicate pe pagina web a consiliului raional

Raport privind execuţia bugetului raionului

Notă informativă şi proiect de decizie cu anexe la aprobarea bugetului pe anul 2018.

Iulie 2018;

Pentru nouă luni –noiembrie 2018.

Anual

 

 

Preşedintele raionului;

Ordonatorii principali de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.1

Consultarea ordonatorilor principali de buget, a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional, a contabililor şefi pe proiectul prognozei bugetului pentru anul 2019.  

Consultarea publică a proiectelor, planurilor, rapoartelor bugetare.

Proiectul prognozei bugetului pe anul 2019, proiectele, planurile şi rapoartele  bugetare  publicate  pe pagina web a consiliului. Numărul proiectelor de acte  consultate şi formele de consultare aplicate.

Numărul sintezelor privind rezultatele consultărilor publice plasată pe pagina web pînă la aprobarea actului.

 

Iunie, noiembrie 2018

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei.

Preşedintele raionului

Ordonatorii secundari de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.2

Coordonarea proiectului prognozei bugetului anual şi semestrial   la Ministerul Finanţelor.

Proiectul prognozei bugetului raional anual şi  semestrial coordonat de MF.

Buget pe anul 2018 balanţat conform normelor echilibrului bugetar.

Iulie 2018;

Noiembrie 2018

Preşedintele raionului;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.3

Monitorizarea executării bugetului raionului pe anul 2018.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei comisiei pentru  restanţieri şi evaziuni fiscale

Raportul privind nivelul executării bugetului raionului lunar prezentat preşedintelui şi semestrial, pe nouă luni şi anual prezentat consiliului rational.Bugetul raionului executat la 100%.

Lunar;

Semestrial;

Pe nouă luni;

Annual.

Preşedintele raionului;

Ordonatorii principali de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

Comisia pentru  restanţieri şi evaziuni fiscale

Obiectivul  nr.4 Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de 

                            autorităţile raionului.

4.1

Publicarea în termen a  actelor aprobate/emise de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II din raionul Cantemir în Registrul de stat a actelor locale.

Actele emise/adoptate de către autorităţile publice locale care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice din raionul Cantemir) vor fi publicate în Registrul de stat a actelor locale.

Procent realizat.

.

În termen de cinci zile de la adoptare/emiterea actelui.

 

Secretarul Consiliului raional;

Şef serviciu AP;

Specialistul principal

4.2

Publicarea pe pagina web a autorităţii  publice locale de nivelul II a  proiectelor, planurilor şi rapoartelor cu impact economic, social, de mediu.

Anunţul publicate/plasate/expediate/

afişate referitor la desfăşurarea şedinţei publice.

Anunţuri publicate/plasate/expediate/

afişate pentru consultare a proiectelor de acte normative şi administrative  care pot avea impact social, economic, de mediu .

Numărul subiectelor consultate, expuse pe pagina web a autorităţii publice în termenii prevăzuţi  de Regulament şi de Lege.

Procentul realizat pe fiecare domeniu.Rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decisional publicat pe pagina web

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, plasarea anunţul pe pagina web oficială, expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, afişat la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau difuzat în mass-media sau locală, după caz.

 

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici.

 

4.3

Respectarea accesului la informaţii de interes public.

Numărul de solicitări de acces la informaţii oferite/transmise anual.Numărul de refuzuri la acces la informaţii. Numărul de contestaţii depuse anual în instaţa de judecată împotriva refuzului. Numărul de hotărîri adoptate annual de instanţele de judecată privind obligaţia de a oferi informaţii solicitate.

La solicitare şi conform termenilor legali

Preşedintele raionului;

Secretarul consiliului;

 

4.4

Consultări publice planificate, organizate şi desfăşurate a proiectelor de decizii  supuse consultărilor publice conform deciziei Consiliului.

Numărul de întruniri planificate, organizate şi desfăşurate.

Procentul realizat pentru fiecare domeniu şi pentru fiecare funcţionar.

Numărul  total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului

Numărul de proiecte de decizii adoptate de Consiliul cu participarera cetăţenilor în procesul de consultare.

 % realizat.

Numărul de interesate care au  participat la şedinţele publice .

Conform Regulilor interne de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor aprobate la 11.02.2016 prin decizia nr.01/37-XXVI

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici,

Subdiviziunea autor a proiectului de decizie.

4.5

Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public a UAT de nivelul II a instituţiilor publice şi a asistenţei externe. 

Informaţia despre gestionarea patrimoniului public a UAT şi a bunurilor instituţiilor publice cît şi a surselor asistenţei externe publicată pe pagena web a Consiliului rational.

Lunar, anual

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici,

4.6

Publicarea pe pagina web a autorităţii publice locale de nivelul II a  anunţurilor şi rezultatelor concursurilor de ocupare a funcţiilor publice vacante

Numărul de anunţuri plasate. Rapoarte despre zezultatele concursurilor publicate şi organizate.

 

Cu cel puţin 20 zile calendaristice pînă la concurs.

În termen de trei zile de la data desfăşurării şedinţei comisiei de concurs.

Specialistul principal, resurse umane şi şefii de direcţii, serviciu.

4.7

Monitorizarea realizarii activităţilor privind transparenţa în procesul decizional a activităţii consiliului, a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului.

Rapoarte întocmite şi prezentate public anual la şedinţa  consiliului raional 

Semestrial,

anual 2018

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici.

4.8

Gestionarea transparentă şi responsabilă a surselor financiare în domeniul asistenţei sociale a populaţiei, achiziţiilor publice.

Rapoarte întocmite şi prezentate public pe pagina web a consiliului raional.

Lunar, anual

DASPF

Specialistul principal responsabil de achiziţii publice

Obiectivul  nr.5 Îmbunătăţirea sistemului de management al resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului rational

5.1

Respectarea procedurilor legale  de recrutare, selectare, angajare a specialiştilor în condiţii transparente pe bază de merit şi de integritate profesională.

Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer, numărul cazierelor de integritate solicitate la amgajare.

Numărul declaraţiilor de avere şi venit  depuse în termen 

Conform termenilor stabiliţi în legislaţie

Preşedintele raionului şefii subdiviziunilor consiliului;

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice.

Specialistul principal responsabil de resurse umane.

5.2

Respectarea regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului.

Numărul conflictelor de interese declarate şi soluţionate în cadrul instituţiei.

Fiecare situaţie  identificată pe parcursul  anului 2018

Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, şefii subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelu;

5.3

Implementarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie.

Elaborarea şi adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru funcţionarii publici şi persoanele cu statut de demnitate publică, aleşii locali.

Martie 2018

Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, şefii subdiviziunilor consiliului raional şi subdiviziunea aparatului preşedintelu;

5.4

Evaluarea şi aprecierea obiectivă a nivelului  intensităţii muncii fiecărui funcţionar public.

Raport de analiză a rezultatelor obţinute la realizarea indicatorilor cheie de performanţă.

lunar, anual.

Preşedintele raionului Şefii subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelu raionului

 

Obiectivul  nr.6  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional şi preşedintele raionului , consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni.

6.1

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

1. Cu privire la activitatea preşedintelui raionului în anul 2016.

 

Martie 2018

 

 

 

 

 

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului raional;

Şefii subdiviziunilor consiliului raional;

Funcţionarii publici,

6.2

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Cu privire la situaţia din domeniul asistenţei sociale în raion

Iunie 2018

Preşedintele raionului,

vicepreşedintele raionului,

6.3

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe perioada a nouă luni a anului 2017.

Septembrie 2018

vicepreşedintele raionului,

 

6.4

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Despre aprobarea bugetului raionului în prima şi a doua lectură pentru anul 2018

Decembrie 2018

Preşedintele raionului

6.5

Şedinţa operativă pentru planificarea acţiunilor săptămânale.

Sarcini realizate% realizat

Fiecare zi de luni,  

ora 9-00

Preşedintele raionului

Funcţionarii publici

5.6

Întrunirea conducerii raionului cu şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate

Nr. participanţi şi invitaţi

Prima zi de luni

a fiecărei luni ora 09

Preşedintele raionului

6.7

Întrunirea reprezentantului Guvernului RM cu conducerea raionului şi conducătorii serviciilor desconcentrate ,cetăţeni

Nr. Participanţi şi invitaţi, Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat

A treia zi de marţi

 a fiecărei luni ora 10-00

Preşedintele raionului

6.8

Zi de audienţă a cetăţenilor

Nr. Cetăţeni primiţi în audienţă, nr. problemelor soluţionate, % realizat

Fiecare zi de luni, orele

 14-19-00

Preşedintele raionului Vicepreşedinţii raionului, specialistul

6.9

Organizarea şi desfăşurarea zilei primarului după o anumită agendă perfectată conform unei tematici planificate

nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi

Calitatea prezentării conţinutului

Trimestrial .

Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional;

Şef serviciu AP

6.10

Organizarea şi desfăşurarea zilei secretarului după o agendă perfectată conform tematicii planificate

nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi

Calitatea prezentării conţinutului

Trimestrial

Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional;

Şef serviciu AP

6.11

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor raionale  :  de pregătire a obiectelor de menire social-culturală şi economiei raionului către sezonul rece 2017.

Planul de activitate. Pprobleme abordate şi soluţionate,% realizat, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Nu mai rar de

odată pe lună

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii,

Funcţionarii publici membri ai comisiei.

6.12

comisia pentru situaţii excepţionale

Planul de activitate.

Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat

Trimestrial,

după caz şi necesitate

Preşedintele raionului,

Comisia respectivă,

Funcţionarii publici,

6.13

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din aparatul preşedintelui raionului

Recrutarea, selectarea respectarea regulamentului.

Nr.şedinţe planificate şi desfăşurate.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

6.14

 Comisia de evaluare a funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui raionului

Recrutarea, selectarea respectarea regulamentului., aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei Nr.şedinţe planificate şi desfăşurate.

Semestrial, anual,

după caz şi necesitate

Preşedintele raionului,

Comisia respectivă

Funcţionarii publici,

6.15

Comisia pentru monitorizarea procesului de achiziţie  a grâului alimentar şi asigurarea necesităţilor populaţiei cu pâine

Planul de activitate.

Măsurile întreprinse şi organizarea procesului de achiziţionare la necesităţile populaţiei, %realizat.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

6.16

Comisia de privatizare a fondului de locuinţe

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a termenilor legali.

Conform termenului de examinare a cererilor

Preşedintele raionului

6.17

Comisia de concurs pentru achiziţii publice

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a termenilor legali.

Conform termenelor şi

documentelor prezentate

Preşedintele raionului

6.18

Comisia Eextraordinară de Sănătate Publică

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

6.19

Comisia pentru combaterea traficului ilicit de pasageri şi mărfuri

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al  comisiei

Preşedintele raionului,

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă

6.20

Comisia pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.21

Comisia de recepţionare , distribuire şi repartizare a ajutoarelor umanitare

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a regulamentului, nr. de beneficiari, nr. de tranşe, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.22

Comisia raională pentru organizarea transportului rutier.

Planul de activitate. Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemelor.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.23

Comisia pentru încorporare

Planul de activitate.

% realizat la nr. de recruţi planificaţi, măsuri întreprinse.

Conform graficului Centrului Militar

Peşedintele raionului

Comisia respectivă,

Vicepreşedintele raionului.

6.24

Comisia pentru susţinerea dialogului social

Planul de activitate.

Nr.şedinţe, subiecte abordate, soluţii oferite, măsuri întreprinse raportat la numărul de probleme, solicitări parvenite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

Comisia respectivă

Funcţionarii publici

6.25

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei

Planul de activitate.

Nr.şedinţe nr. de beneficiari, respectarea procedurii, Raport prezentat în termen, aportul personal al funcţionarilor la pregătirea materialelor pentru şedinţă şi după

Conform programului de activitate

Preşedintele raionului

Funcţionarii publici

6.26

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate

Planificate şedinţe.

Nr. şedinţe organizate şi desfăşurate raportat la nr. şedinţelor planificate, aportul personal al funcţionarilor la pregătirea materialelor pentru şedinţă.

Trimestrial, la necesitate

Preşedintele raionului,

Secretarul consiliului raional,

serviciul administraţie publică,

 

6.27

Organizarea şi desfăşurarea Referendumului republican

Desemnarea în termen a reprezentanţilor APL în consiliile electorale de circumscripţie,dotarea secţiilor de votare cu cele necesare,

 

Conform planului calendaristic de organizare şi desfăşurare a referendumului

Preşedintele raionului,

Secretarul consiliului raional,

serviciul administraţie publică,

 

6.28

Pregătirea şi prezentarea copiilor dispoziţiilor preşedintelui raionului cu caracter normativ şi cu caracter individual Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat  pentru asigurarea controlului legalităţii acestora

Prezentate în termen,  cu depăşirea termenului, % realizat

săptămînal

Preşedintele raionului

Specialistul principal

 

6.29

Pregătirea,  perfectarea şi prezentarea  copiilor deciziilor Consiliului Raional şi a procesului-verbal  al şedinţelor acestuia Oficiului Teritorial Cahul  al Cancelariei de Stat   pentru asigurarea  controlului legalităţii acestora

Prezentate în termen,  cu depăşirea termenului, % realizat

10 zile ,

15 zile de la şedinţa consiliului raional

Preşedintele raionului

Secretarul consiliului raional.

 

6.30

Verificarea , înregistrarea şi asigurarea legalităţii  dispoziţiilor  cu caracter normativ şi individual  emise de preşedintele raionului

Nr. de sesizări raportat la nr. dispoziţii prezentate.

Gravitatea consecinţelor estimate în sume băneşti, şi impact asupra domeniului / serviciului în cauză.

La cinci zile

Preşedintele raionului,

specialistul principal.

Obiectivul  nr. 7 Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive pentru tineret

7.1

Campionatul raional la mini- fotbal

Planificare, organizare

Număr de echipe participante;

Calitatea organizării,procent realizat

15 februarie-15 martie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.1.2

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Diplome decernate şi cupe oferite.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

7.2

Campionatul raional la baschet

-------//---------//-----------//

22.02.2018

vicepreşedintele raionului;

7.3

Campionatul raional la volei

-------//---------//-----------//

22.03.2018

vicepreşedintele raionului;

7.5

Super -Cupa ,,Consiliului raional la fotbal”

--------//---------//-----------//

31 august (finala)

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.6

Campionatul raional la dame, şah, tenis

-------//---------//-----------//

27. 05.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.9

Campionatul raional la  fotbal

-------//---------//-----------//

Iunie-noiembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.10

Turneul Internaţional la turism pedestru în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos”

-------//---------//-----------//

Iulie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.11

Finala  cupa ,,Consiliului raional la fotbal”, ediţia a VII-a.

-------//---------//-----------//

31 august

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.12

Festivalul Republican de Şah şi Joc de dame, competiţii republicane

 

Septembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.13

Turneul raional la volei dotat cu cupa ,,Consiliului raional” ediţia VI-a

-------//---------//-----------//

22.11.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.14

Cupa Preşedintelui raionului la tennis de masă

-------//---------//-----------//

30.11.201

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.15

Turneul raional la baschet dotat cu cupa ,,Consiliului raional” ediţia VI-a

Regulament concursului elaborat şi aprobat de Consiliul raional/ preşedintele raionului.

Turneu organizat

Martie 2017

 

 

20.12.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

Obiectivul  nr.8 Organizarea şi desfăşurarea  sărbătorilor naţionale, tradiţionale

8.1

Festivitate dedicată Zilei Internaţionale a Femeei

,,Vivat- Feminitate-2017”

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat la suma de  lei.

Activitate planificată, organizate şi desfăşuurate

Documente confirmative prezentate în contabilitate

05.03.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

8.2

Lecţie publică dedicată ,,Zilei Internaţionale a Sănătăţii”

------//---------//-----------//

Aprilie 2018

vicepreşedintele raionului;

     8.3     

Ziua sportivului -competiţii sportive

 

------//---------//-----------//

Mai 2018

vicepreşedintele raionului;

8.4

Concurs cultural- sportiv raional,

la „Hanul Haiducului”

-----//---------//-----------//

Mai 2018

vicepreşedintele raionului;

8.5

Concurs cultural- sportiv raional ,

Ziua Recrutului

-----//---------//-----------//

Iunie 2018

vicepreşedintele raionului;

8.7

Miting dedicat Zilei comemorării ostaşilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

------//---------//-----------//

09.05.2018

vicepreşedintele raionului; specialistul principal

8.8

Concursul Regional Brain Ring ediţia a V – a,

Echipa „Tineri şi Dotaţi”.

 

Aprilie 2018

vicepreşedintele raionului; specialistul principal

8.9

Festivitate solemnă  dedicată sărbătorilor naţionale, ,,Ziua Republicii” şi ,,Limba Noastră”

------//---------//-----------//

27.08.2018

31.08.2018

vicepreşedintele raionului;

8.9.1

Concursuri organizate cu prilejul Zilei  Internaţionale a Tineretului:

,,Crizantema Albă”-concurs de muzică uşoară;

,,Tineri şi dotaţi”-concurs de intelegenţă.

------//---------//-----------//

Noiembrie  2018

specialistul principal

8.10

 Ziua cunoştinţelor

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

1 septembrie

,vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.11

Ziua Internaţională a oamenilor în etate

Alocarea de surse financiare

1 octombrie

,vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.12

Discotecă, concurs organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Studenţilor

------//---------//-----------//

Noiembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

8.13

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Diplome decernate.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

8.14

Ziua Internaţional a persoanelor cu dezabilităţi

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

3 decembrie 2018

vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.15

    Anul nou

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

decembrie

,Vicepreşedintele raionului.

Serviciul Cultură şi Turism

Specialistul principal.

             

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                    Victoria Balan

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin