Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii CR, pru consultare publica

Proiecte decizii CR, pru consultare publica imprimare

23.11.2017     1128 

 

 

Anexă la decizia Consiliului raional

                                                                                                                                                                                                                        nr.08/-XXVI din 07decembrie 2017                                                                                                                                                                 

                  COORDONAT:_____________                                                                                                                                                                        APROB:                                      -___________________                                                                                                                                                       _______________Andrei Ciobanu,                                                                                                            

Președintele Asociației sindicale                                                                                                                                                                               Președintele raionului Cantemir Raionale SINDASP                                                                                                                                                                                                      

                                                          

GRAFICUL

acordării concediilor de odihnă  persoanelor cu funcţii de demnitate publică , secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir și  conducătorilor IMSP din raionul Cantemir pentru anul 2018

Nr.

d/o

Numele,prenum.

Funcția

deținută

Ian.

Febr

Mart.

April.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noiem

Decem.

Note

1

Ciobanu Andrei

Președ.raion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Butuc Sergiu

Vicepreș.raion

 

 

 

 

@

 

 

@

 

 

 

 

 

3

Dimcea Ion

Vicepreș.raion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Țurcanu Ludmila

Secret.cons.raion

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

5

Cozma Veaceslav

șef direcție finanțe

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

 

6

Cebotaru Lilia

șef direcție ânvățământ

 

 

 

@

 

 

@

 

 

 

 

 

 

7

Vâlcu Larisa

șef direcție agricultură

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

8

Munteanu Viorica

șef direcție ASPF

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

9

Mocanu Valeriu

șef direcție construcții

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

10

Toderici Sergiu

șef serviciu

cultură și turism

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

11

Mihăiescu Iurie

șef spital raional

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

 

12

țu Olga

șef ISMP Cantemir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Olteanu Elena

șef ISMP CS Baimaclia

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

14

Putregai Maia

șef ISMP CS Cociulia

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

15

 

Șef ISMP CS Ciobalaccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Carabețchi Mihail

șef ISMP CS Gotești

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.08/-XXVI                                                                                      din 07.12.2017

or. Cantemir

 

Despre închiderea serviciului de asistență Parentală profesionistă Culicovschi Raisa și Culicovschi Vasile din satul Coștangalia, raionul Cantemir

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standarele minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 760 din 17.09.2014, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Culicovschi Raisa despre închiderea serviciului de asistență parentală profesionistă Culicovschi Raisa și Culicovschi Vasile din satul Coștangalia, r-nul Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

D E C I D E:

 

01.  Se ia act de nota despre închiderea serviciului de Asistență Parentală Profesionistă Culicovschi Raisa și Culicovschi Vasile din satul Coștangalia raionul Cantemir (se anexează).

 

02.  Serviciul de asistență parentală profesionistă sus vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezoreria teritorială Cantemir.

 

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

 

04.  Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina, vicepreşedintelui raionului Cantemir pe  probleme sociale.

 

05.  Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

 

06.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile și se expediază Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

 

07.  Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul I 2018 de către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

 

08.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                          

Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/-XXVI                                                                                       din  07.12.2017

or. Cantemir

 

Despre Acordul de colaborare între

Consiliul Raional Cantemir,și Asociația

Obștească”Concordia Proiecte Sociale”

 

Întemeiul art. 43(1), lit. t)dinLegeaprivindadministraţiapublicălocală nr. 436-XVI din 28.12.2006,,examinînd nota informativăprezentată de cătrepreședinteleraionului, dl Andrei Ciobanușiavizelecomisiei consultative de specialitatedrept,disciplinăşiculte, comisiei consultative de specialitatebuget,finanțe, activitățieconomico-financiareșiconstrucții,ConsiliulRaional

 

D E C I D E:

 

09.  Se ia act de nota informativăprezentată de cătrepreședinteleraionului dl Andrei Ciobanu(se anexează).

10.  Se acceptăcolaborareaîntreConsiliulRaionalCantemir,șiAsociațiaObștească”Concordia ProiecteSociale.

11.  Se aprobăacordul de colaborareîntreConsiliulRaionalCantemir,șiAsociațiaObștească”Concordia ProiecteSociale.

12.  Se împuterniceștedl Andrei Ciobanu, președinteleraionului,înnumeleConsiliuluiraionalCantemirsăsemnezeAcordul de colaborareîntreConsiliulraionalCantemir, șiAsociațiaObștească”Concordia ProiecteSociale.

13.  Deciziaîncauză se prezintăAsociațieiObștești ”Concordia ProiecteSociale” întermen de 10 zileși se aduce la cunoștințăpubliculuișipersoanelorinteresate.

14.  Controlulexecutăriiprezenteidecizii se puneînsarcinacomisiei consultative de specialitatedrept, disciplinăşiculte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                       

 

Contrasemnată :

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

 

Anexa la Acordul de Parteneriat nr_____ din data de_______________

Finanțarea Centrului Multifuncțional Pleșeni va fi realizată:

 

1.      De A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale” - din mijloacele bănești, bunurile materiale și servicii atrase de A.O. „Concordia. Proiecte Sociale’’ de la parteneri, persoane fizice și/sau juridice din străinătate şi/sau din țară, conform bugetului aprobat anual. Care este prezentat și Consiliului Raional Cantemir cu titlu de informare.

 

2.      De Consiliul Raional Cantemir, prin acoperirea cheltuielilor efectuate de A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale”: 

           din momentul intrării în vigoare a prezentei Anexe

-                Pentru anul 2017 - va acoperi cheltuieli în sumă de 70.000 lei

-                Pentru anul 2018 – va acoperi cheltuieli în sumă de 200.000 lei

3.      Cheltuielile efectuate de către A.O. „Concordia. Proiecte Sociale’’ vor fi prezentate informativ,  în formă scrisă, către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir.

4.      Toate donațiile primite rămân în folosință şi la balanța A.O. „Concordia. Proiecte Sociale’’.

5.      Patrimoniul Centrului Multifuncțional din cadrul A.O. „Concordia. Proiecte Sociale’’ se folosește exclusiv pentru realizarea scopurilor statutare ale Asociației Obștești "Concordia. Proiecte Sociale".

6.      Prezenta anexă este parte integrală a Acordului de parteneriat încheiat

10. RECHIZITELE PĂRȚILOR:

A.O. ,,CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE” 

IDNO (Cod fiscal): 1011620006720                                   

Sediu: MD-2004, Republica Moldova, or. Chişinău, str. A. Corobceanu 13/1,

Banca: BCR CHIŞINĂU S.A., filiala nr.2 Puşkin Cod bancă: RNCBMD2X504

Cont bancar: 2224201799

IBAN MD88RN00000000224201799

 

Președintele Asociației          

 Hans Peter Haselsteiner /__________________/

__________________

 

L.Ş.

 

Consiliul Raional Cantemir

                   ___________________________

                  ___________________________

                  ___________________________

                  ___________________________

                  ___________________________

 

 

 

Președintele Raionului Cantemir

 

_______________________________

_______________________________

 

                             /__________________/

 

                     L.Ş

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  Anexă

                                                                                                                                                    la decizia nr.08 /  -XXVIdin 07.12.2017 a

                                                                                                                                                       Consiliului raional Cantemir  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      APROBAT:____________________

                                                                                                                                                       Andrei Ciobanu, preşedintele raionului                                        

Planul  anual de acţiuni

al aparatului preşedintelui raionului pentru anul  2018

 

Obiectivul nr.1 Implementarea  Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru

                                                                                                                  perioada 2016-2020  .                                                                                         

 

Nr.or

 

ACŢIUNI  ŞI  SUBACŢÂIUNI

INDICATORI DE PRODUS/REZULTAT

TERMEN  DE REALIZARE

RESPONSABIL

(subdiviziune/ funcţionar public)

1.1

Elaborarea şi aprobarea planului anual de acţiuni de implimentare în anul 2017a Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020.

Planului anual de acţiuni de implimentare a Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020. aprobat prin decizia consiliului raional.

Ianuarie 2018

Vicepreşedinţii raionului

Şefii subdiviziunilor Consiliului rational, subdiviziunile aparatului preşedintelui şi funcţionarii publici,

1.1.1

Contractarea serviciilor de proiectare pentru  construcţia IP Scoala sportivă în baza şcolii profesionale.

Proiect avizat şi aprobat de instituţiile autorizate.

Mai 2018

Preşedintele raionului

DGÎ;

DCGCDRL

 

1.1.2

Consolidarea şi restabilirea pereţilor portanţi ai apartamentelor nr:01,02,05,06,09,10,13,14,17,18 din or.Cantemir , str. Trandafirilor nr.12(proprietate privată a raionului) care au fost deteriorate în rezultatul deflagraţiei de gaze naturale .

Licitaţie publică de selectare a antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor organizată.

Contractarea şi monitorizarea lucrărilor.

Proceduri de transmitere a lucrărilor finalizate .

2018

Preşedintele raionului

DCGCDRL

 

1.2

Coordonarea  activităţii  subdiviziunilor Consiliului în anul 2018, semestrial şi lunar cu obiectivele Planului de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pe anul 2018.

Plan de acţiuni prezentat şi coordonat în termen,

Obiective   strategice sectoriale reale şi măsurabile (cantitativ şi calitativ) incluse  în planul de acţiuni al aparatului preşedintelui raionului şi a fiecărei subdiviziuni a consiliului.

La data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare,

semestrial, anual.

Vicepreşedinţii raionului pe domeniile de activitate stabilite;

Secretarul consiliului;

şefii subdiviziunilor consiliului, subdiviziunile aparatului preşedintelui;

1.2.1

Monitorizarea executării Programului şi Planului de acţiuni privind dezvoltarea socio-economică a raionului în anul 2018.

Raportul privind realizarea Planului de acţiuni privind dezvoltarea socio-economică a raionului pe anul 2018 prezentat Consiliului raional în şedinţa ordinară in trim.I, 2019.

Semestrul  I 2018

Conform termenelor stabilite în deciza consiliului.

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionuluiu;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului rational şI subdiviziunile aparatului preşedintelui, funcţionarii publici.

1.2.2

Planificarea lunară a activităţii aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului şi monitorizarea săptămînală a acţiunilor realizate.

Plan lunar, coordonat de vicepreşedinţii raionului şi aprobat de preşedintele raionului.

Şedinţe de planificare organizate şi desfăşurate.

Procentul realizat al acţiunilor.

Săptămînal;

La data de 25 a lunii pentru fiecare lună premărgătoare.

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionuluiu;

Secretarul consiliului Serviciul administraţie public, Şefii subdiviziunilor consiliului

Obiectivul nr.2                      Remedierea performanţelor managerial  ale APL de nivelul II

2.1

 

 

 

Realizarea cursurilor de instruire de către  funcţionarii publici din cadrul APL in domeniul managementului strategic şi a managementului prin obiective

 

Parteneriate realizate pentru instruire.

Funcţionari publici instruiţi

2018

 

 

 

Preşedintele raionului:

A.Ciobanu, vicepreşedintele raionului,

Şefii de  direcţie, servicii, serviciu DLR al DCGCDLR.

2.2

 

Organizarea schimbului de experienţă și vizitelor de lucru cu APL-urile de peste hotarele țării

Vizite realizate şi experienţă de bune practici preluată.

Ianuarie –

decembrie, 2018

 

vicepreşedintele raionului,

Şef direcţie DCGCDLR.

 

2.3

Instruirea funcţţonarilor publici în scrierea, execuţia şi gestionarea proiectelor investiţionale.

Participanţi la instruire delegaţi.

Funcţionari publici instruiţi

Ianuarie – decembrie, 2018

Vicepreşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.4

Instruirea funcţţonarilor publici

în domeniul achizițiilor publice.

Participanţi la instruire.

Funcţionari publici instruiţi

Ianuarie – decembrie, 2018

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.5

Instruirea funcționarilor publici și aleșilor locali în domeniul PR-ului public și actului decizional

Participanţi la instruire delegaţi.

Funcţionari publici instruiţi

Ianuarie – decembrie, 2018

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţii, servicii,

2.6

Instruirea agenţilor economici, societăşii civile și APL în domeniul guvernării participative locale

Parteneriate realizate

Participanţi la instruire

Ianuarie – decembrie, 2018

Preşedintele raionului,

Şefii de  direcţie, servicii,

2.7

Îmbunătăţirea formatului paginii Web a Consiliului raional

Compartimente şi conţinut revizuiit şi modificat a paginii Web

Februiarie 2018

Preşedintele raionului,

 

2.8

Analiza activităţii comisiilor create de către autorităţile raionului.

Proceduri şi rezultate vizibile raportaţe la calitatea procesului de management al resurselor umane.

Rapoarte prezentare şi calitatea conţinutului relatat.

Lunar, semestrial, anual.

Preşedintele raionului,

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului raional;

 

2.9

Organizarea şi desfăşurarea inventarierii bunurilor instituţiilor publice  şi evaluarea eficienţei administrării şi gestionării acestora de către conducători.

Proceduri de inventariere desfăşurate;

Acte de inventariere semnate;

Raporte de audit al instituţiilor publice  prezentate Consiliului raional

Semestrial, annual.

Preşedintele raionului, conducătorii instituţiilor publice din raion.

 

Obiectivul  nr.3 Executarea bugetului raionului pe anul 2017 şi planificarea bugetului  pe anul 2018

 

3.1

Analiza nivelului de executare a bugetului raionului la partea de venituri şi la partea de cheltuieli în anul 2018.

Elaborarea proiectului prognozei bugetului semestrial şi  anual pentru  2019 şi proiectului bugetului raionului pe anul 2019  bazat pe indicatori de performanţă de produs/rezultat.

Rapoarte financiare elaborate şi prezentate autorităţilor publice ale raionului şi publicate pe pagina web a consiliului raional

Raport privind execuţia bugetului raionului

Notă informativă şi proiect de decizie cu anexe la aprobarea bugetului pe anul 2018.

Iulie 2018;

Pentru nouă luni –noiembrie 2018.

Anual

 

 

Preşedintele raionului;

Ordonatorii principali de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.1

Consultarea ordonatorilor principali de buget, a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional, a contabililor şefi pe proiectul prognozei bugetului pentru anul 2019.  

Consultarea publică a proiectelor, planurilor, rapoartelor bugetare.

Proiectul prognozei bugetului pe anul 2019, proiectele, planurile şi rapoartele  bugetare  publicate  pe pagina web a consiliului. Numărul proiectelor de acte  consultate şi formele de consultare aplicate.

Numărul sintezelor privind rezultatele consultărilor publice plasată pe pagina web pînă la aprobarea actului.

 

Iunie, noiembrie 2018

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei.

Preşedintele raionului

Ordonatorii secundari de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.2

Coordonarea proiectului prognozei bugetului anual şi semestrial   la Ministerul Finanţelor.

Proiectul prognozei bugetului raional anual şi  semestrial coordonat de MF.

Buget pe anul 2018 balanţat conform normelor echilibrului bugetar.

Iulie 2018;

Noiembrie 2018

Preşedintele raionului;

Şeful direcţiei finanţe.

3.1.3

Monitorizarea executării bugetului raionului pe anul 2018.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei comisiei pentru  restanţieri şi evaziuni fiscale

Raportul privind nivelul executării bugetului raionului lunar prezentat preşedintelui şi semestrial, pe nouă luni şi anual prezentat consiliului rational.Bugetul raionului executat la 100%.

Lunar;

Semestrial;

Pe nouă luni;

Annual.

Preşedintele raionului;

Ordonatorii principali de buget;

Şeful direcţiei finanţe.

Comisia pentru  restanţieri şi evaziuni fiscale

Obiectivul  nr.4 Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de 

                            autorităţile raionului.

4.1

Publicarea în termen a  actelor aprobate/emise de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II din raionul Cantemir în Registrul de stat a actelor locale.

Actele emise/adoptate de către autorităţile publice locale care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice din raionul Cantemir) vor fi publicate în Registrul de stat a actelor locale.

Procent realizat.

.

În termen de cinci zile de la adoptare/emiterea actelui.

 

Secretarul Consiliului raional;

Şef serviciu AP;

Specialistul principal

4.2

Publicarea pe pagina web a autorităţii  publice locale de nivelul II a  proiectelor, planurilor şi rapoartelor cu impact economic, social, de mediu.

Anunţul publicate/plasate/expediate/

afişate referitor la desfăşurarea şedinţei publice.

Anunţuri publicate/plasate/expediate/

afişate pentru consultare a proiectelor de acte normative şi administrative  care pot avea impact social, economic, de mediu .

Numărul subiectelor consultate, expuse pe pagina web a autorităţii publice în termenii prevăzuţi  de Regulament şi de Lege.

Procentul realizat pe fiecare domeniu.Rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decisional publicat pe pagina web

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, plasarea anunţul pe pagina web oficială, expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, afişat la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau difuzat în mass-media sau locală, după caz.

 

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici.

 

4.3

Respectarea accesului la informaţii de interes public.

Numărul de solicitări de acces la informaţii oferite/transmise anual.Numărul de refuzuri la acces la informaţii. Numărul de contestaţii depuse anual în instaţa de judecată împotriva refuzului. Numărul de hotărîri adoptate annual de instanţele de judecată privind obligaţia de a oferi informaţii solicitate.

La solicitare şi conform termenilor legali

Preşedintele raionului;

Secretarul consiliului;

 

4.4

Consultări publice planificate, organizate şi desfăşurate a proiectelor de decizii  supuse consultărilor publice conform deciziei Consiliului.

Numărul de întruniri planificate, organizate şi desfăşurate.

Procentul realizat pentru fiecare domeniu şi pentru fiecare funcţionar.

Numărul  total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului

Numărul de proiecte de decizii adoptate de Consiliul cu participarera cetăţenilor în procesul de consultare.

 % realizat.

Numărul de interesate care au  participat la şedinţele publice .

Conform Regulilor interne de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor aprobate la 11.02.2016 prin decizia nr.01/37-XXVI

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici,

Subdiviziunea autor a proiectului de decizie.

4.5

Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public a UAT de nivelul II a instituţiilor publice şi a asistenţei externe. 

Informaţia despre gestionarea patrimoniului public a UAT şi a bunurilor instituţiilor publice cît şi a surselor asistenţei externe publicată pe pagena web a Consiliului rational.

Lunar, anual

Preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici,

4.6

Publicarea pe pagina web a autorităţii publice locale de nivelul II a  anunţurilor şi rezultatelor concursurilor de ocupare a funcţiilor publice vacante

Numărul de anunţuri plasate. Rapoarte despre zezultatele concursurilor publicate şi organizate.

 

Cu cel puţin 20 zile calendaristice pînă la concurs.

În termen de trei zile de la data desfăşurării şedinţei comisiei de concurs.

Specialistul principal, resurse umane şi şefii de direcţii, serviciu.

4.7

Monitorizarea realizarii activităţilor privind transparenţa în procesul decizional a activităţii consiliului, a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului.

Rapoarte întocmite şi prezentate public anual la şedinţa  consiliului raional 

Semestrial,

anual 2018

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionului;

Şefii subdiviziunilor consiliului;

Funcţionarii publici.

4.8

Gestionarea transparentă şi responsabilă a surselor financiare în domeniul asistenţei sociale a populaţiei, achiziţiilor publice.

Rapoarte întocmite şi prezentate public pe pagina web a consiliului raional.

Lunar, anual

DASPF

Specialistul principal responsabil de achiziţii publice

Obiectivul  nr.5 Îmbunătăţirea sistemului de management al resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului rational

5.1

Respectarea procedurilor legale  de recrutare, selectare, angajare a specialiştilor în condiţii transparente pe bază de merit şi de integritate profesională.

Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer, numărul cazierelor de integritate solicitate la amgajare.

Numărul declaraţiilor de avere şi venit  depuse în termen 

Conform termenilor stabiliţi în legislaţie

Preşedintele raionului şefii subdiviziunilor consiliului;

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice.

Specialistul principal responsabil de resurse umane.

5.2

Respectarea regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului.

Numărul conflictelor de interese declarate şi soluţionate în cadrul instituţiei.

Fiecare situaţie  identificată pe parcursul  anului 2018

Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, şefii subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelu;

5.3

Implementarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie.

Elaborarea şi adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru funcţionarii publici şi persoanele cu statut de demnitate publică, aleşii locali.

Martie 2018

Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, şefii subdiviziunilor consiliului raional şi subdiviziunea aparatului preşedintelu;

5.4

Evaluarea şi aprecierea obiectivă a nivelului  intensităţii muncii fiecărui funcţionar public.

Raport de analiză a rezultatelor obţinute la realizarea indicatorilor cheie de performanţă.

lunar, anual.

Preşedintele raionului Şefii subdiviziunilor consiliului raional şi aparatul preşedintelu raionului

 

Obiectivul  nr.6  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional şi preşedintele raionului , consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni.

6.1

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

1. Cu privire la activitatea preşedintelui raionului în anul 2016.

 

Martie 2018

 

 

 

 

 

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii raionului;

Secretarul consiliului raional;

Şefii subdiviziunilor consiliului raional;

Funcţionarii publici,

6.2

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Cu privire la situaţia din domeniul asistenţei sociale în raion

Iunie 2018

Preşedintele raionului,

vicepreşedintele raionului,

6.3

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe perioada a nouă luni a anului 2017.

Septembrie 2018

vicepreşedintele raionului,

 

6.4

Şedinţa  ordinare ale Consiliului raional

Despre aprobarea bugetului raionului în prima şi a doua lectură pentru anul 2018

Decembrie 2018

Preşedintele raionului

6.5

Şedinţa operativă pentru planificarea acţiunilor săptămânale.

Sarcini realizate% realizat

Fiecare zi de luni,  

ora 9-00

Preşedintele raionului

Funcţionarii publici

5.6

Întrunirea conducerii raionului cu şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate

Nr. participanţi şi invitaţi

Prima zi de luni

a fiecărei luni ora 09

Preşedintele raionului

6.7

Întrunirea reprezentantului Guvernului RM cu conducerea raionului şi conducătorii serviciilor desconcentrate ,cetăţeni

Nr. Participanţi şi invitaţi, Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat

A treia zi de marţi

 a fiecărei luni ora 10-00

Preşedintele raionului

6.8

Zi de audienţă a cetăţenilor

Nr. Cetăţeni primiţi în audienţă, nr. problemelor soluţionate, % realizat

Fiecare zi de luni, orele

 14-19-00

Preşedintele raionului Vicepreşedinţii raionului, specialistul

6.9

Organizarea şi desfăşurarea zilei primarului după o anumită agendă perfectată conform unei tematici planificate

nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi

Calitatea prezentării conţinutului

Trimestrial .

Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional;

Şef serviciu AP

6.10

Organizarea şi desfăşurarea zilei secretarului după o agendă perfectată conform tematicii planificate

nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi

Calitatea prezentării conţinutului

Trimestrial

Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional;

Şef serviciu AP

6.11

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor raionale  :  de pregătire a obiectelor de menire social-culturală şi economiei raionului către sezonul rece 2017.

Planul de activitate. Pprobleme abordate şi soluţionate,% realizat, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Nu mai rar de

odată pe lună

Preşedintele raionului

Vicepreşedinţii,

Funcţionarii publici membri ai comisiei.

6.12

comisia pentru situaţii excepţionale

Planul de activitate.

Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat

Trimestrial,

după caz şi necesitate

Preşedintele raionului,

Comisia respectivă,

Funcţionarii publici,

6.13

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din aparatul preşedintelui raionului

Recrutarea, selectarea respectarea regulamentului.

Nr.şedinţe planificate şi desfăşurate.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

6.14

 Comisia de evaluare a funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui raionului

Recrutarea, selectarea respectarea regulamentului., aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei Nr.şedinţe planificate şi desfăşurate.

Semestrial, anual,

după caz şi necesitate

Preşedintele raionului,

Comisia respectivă

Funcţionarii publici,

6.15

Comisia pentru monitorizarea procesului de achiziţie  a grâului alimentar şi asigurarea necesităţilor populaţiei cu pâine

Planul de activitate.

Măsurile întreprinse şi organizarea procesului de achiziţionare la necesităţile populaţiei, %realizat.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

6.16

Comisia de privatizare a fondului de locuinţe

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a termenilor legali.

Conform termenului de examinare a cererilor

Preşedintele raionului

6.17

Comisia de concurs pentru achiziţii publice

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a termenilor legali.

Conform termenelor şi

documentelor prezentate

Preşedintele raionului

6.18

Comisia Eextraordinară de Sănătate Publică

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

6.19

Comisia pentru combaterea traficului ilicit de pasageri şi mărfuri

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al  comisiei

Preşedintele raionului,

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă

6.20

Comisia pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Planul de activitate.

Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.21

Comisia de recepţionare , distribuire şi repartizare a ajutoarelor umanitare

Planul de activitate.

Respectarea procedurii şi a regulamentului, nr. de beneficiari, nr. de tranşe, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.22

Comisia raională pentru organizarea transportului rutier.

Planul de activitate. Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemelor.

Conform programului de activitate al comisiei

Preşedintele raionului

Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă.

6.23

Comisia pentru încorporare

Planul de activitate.

% realizat la nr. de recruţi planificaţi, măsuri întreprinse.

Conform graficului Centrului Militar

Peşedintele raionului

Comisia respectivă,

Vicepreşedintele raionului.

6.24

Comisia pentru susţinerea dialogului social

Planul de activitate.

Nr.şedinţe, subiecte abordate, soluţii oferite, măsuri întreprinse raportat la numărul de probleme, solicitări parvenite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei.

După caz şi necesitate

Preşedintele raionului

Comisia respectivă

Funcţionarii publici

6.25

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei

Planul de activitate.

Nr.şedinţe nr. de beneficiari, respectarea procedurii, Raport prezentat în termen, aportul personal al funcţionarilor la pregătirea materialelor pentru şedinţă şi după

Conform programului de activitate

Preşedintele raionului

Funcţionarii publici

6.26

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate

Planificate şedinţe.

Nr. şedinţe organizate şi desfăşurate raportat la nr. şedinţelor planificate, aportul personal al funcţionarilor la pregătirea materialelor pentru şedinţă.

Trimestrial, la necesitate

Preşedintele raionului,

Secretarul consiliului raional,

serviciul administraţie publică,

 

6.27

Organizarea şi desfăşurarea Referendumului republican

Desemnarea în termen a reprezentanţilor APL în consiliile electorale de circumscripţie,dotarea secţiilor de votare cu cele necesare,

 

Conform planului calendaristic de organizare şi desfăşurare a referendumului

Preşedintele raionului,

Secretarul consiliului raional,

serviciul administraţie publică,

 

6.28

Pregătirea şi prezentarea copiilor dispoziţiilor preşedintelui raionului cu caracter normativ şi cu caracter individual Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat  pentru asigurarea controlului legalităţii acestora

Prezentate în termen,  cu depăşirea termenului, % realizat

săptămînal

Preşedintele raionului

Specialistul principal

 

6.29

Pregătirea,  perfectarea şi prezentarea  copiilor deciziilor Consiliului Raional şi a procesului-verbal  al şedinţelor acestuia Oficiului Teritorial Cahul  al Cancelariei de Stat   pentru asigurarea  controlului legalităţii acestora

Prezentate în termen,  cu depăşirea termenului, % realizat

10 zile ,

15 zile de la şedinţa consiliului raional

Preşedintele raionului

Secretarul consiliului raional.

 

6.30

Verificarea , înregistrarea şi asigurarea legalităţii  dispoziţiilor  cu caracter normativ şi individual  emise de preşedintele raionului

Nr. de sesizări raportat la nr. dispoziţii prezentate.

Gravitatea consecinţelor estimate în sume băneşti, şi impact asupra domeniului / serviciului în cauză.

La cinci zile

Preşedintele raionului,

specialistul principal.

Obiectivul  nr. 7 Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive pentru tineret

7.1

Campionatul raional la mini- fotbal

Planificare, organizare

Număr de echipe participante;

Calitatea organizării,procent realizat

15 februarie-15 martie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.1.2

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Diplome decernate şi cupe oferite.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

7.2

Campionatul raional la baschet

-------//---------//-----------//

22.02.2018

vicepreşedintele raionului;

7.3

Campionatul raional la volei

-------//---------//-----------//

22.03.2018

vicepreşedintele raionului;

7.5

Super -Cupa ,,Consiliului raional la fotbal”

--------//---------//-----------//

31 august (finala)

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.6

Campionatul raional la dame, şah, tenis

-------//---------//-----------//

27. 05.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.9

Campionatul raional la  fotbal

-------//---------//-----------//

Iunie-noiembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.10

Turneul Internaţional la turism pedestru în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos”

-------//---------//-----------//

Iulie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.11

Finala  cupa ,,Consiliului raional la fotbal”, ediţia a VII-a.

-------//---------//-----------//

31 august

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.12

Festivalul Republican de Şah şi Joc de dame, competiţii republicane

 

Septembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

7.13

Turneul raional la volei dotat cu cupa ,,Consiliului raional” ediţia VI-a

-------//---------//-----------//

22.11.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.14

Cupa Preşedintelui raionului la tennis de masă

-------//---------//-----------//

30.11.201

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

7.15

Turneul raional la baschet dotat cu cupa ,,Consiliului raional” ediţia VI-a

Regulament concursului elaborat şi aprobat de Consiliul raional/ preşedintele raionului.

Turneu organizat

Martie 2017

 

 

20.12.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal.

Obiectivul  nr.8 Organizarea şi desfăşurarea  sărbătorilor naţionale, tradiţionale

8.1

Festivitate dedicată Zilei Internaţionale a Femeei

,,Vivat- Feminitate-2017”

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat la suma de  lei.

Activitate planificată, organizate şi desfăşuurate

Documente confirmative prezentate în contabilitate

05.03.2018

vicepreşedintele raionului;

Specialistul principal

8.2

Lecţie publică dedicată ,,Zilei Internaţionale a Sănătăţii”

------//---------//-----------//

Aprilie 2018

vicepreşedintele raionului;

     8.3     

Ziua sportivului -competiţii sportive

 

------//---------//-----------//

Mai 2018

vicepreşedintele raionului;

8.4

Concurs cultural- sportiv raional,

la „Hanul Haiducului”

-----//---------//-----------//

Mai 2018

vicepreşedintele raionului;

8.5

Concurs cultural- sportiv raional ,

Ziua Recrutului

-----//---------//-----------//

Iunie 2018

vicepreşedintele raionului;

8.7

Miting dedicat Zilei comemorării ostaşilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

------//---------//-----------//

09.05.2018

vicepreşedintele raionului; specialistul principal

8.8

Concursul Regional Brain Ring ediţia a V – a,

Echipa „Tineri şi Dotaţi”.

 

Aprilie 2018

vicepreşedintele raionului; specialistul principal

8.9

Festivitate solemnă  dedicată sărbătorilor naţionale, ,,Ziua Republicii” şi ,,Limba Noastră”

------//---------//-----------//

27.08.2018

31.08.2018

vicepreşedintele raionului;

8.9.1

Concursuri organizate cu prilejul Zilei  Internaţionale a Tineretului:

,,Crizantema Albă”-concurs de muzică uşoară;

,,Tineri şi dotaţi”-concurs de intelegenţă.

------//---------//-----------//

Noiembrie  2018

specialistul principal

8.10

 Ziua cunoştinţelor

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

1 septembrie

,vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.11

Ziua Internaţională a oamenilor în etate

Alocarea de surse financiare

1 octombrie

,vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.12

Discotecă, concurs organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Studenţilor

------//---------//-----------//

Noiembrie 2018

vicepreşedintele raionului;

8.13

Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli.

Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului;

Premierea învingătorilor.

Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative.

Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat.

Diplome decernate.

Facturi prezentate în contabilitate.

 

 

vicepreşedintele raionului;

contabil şef

Specialistul principal.

8.14

Ziua Internaţional a persoanelor cu dezabilităţi

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

3 decembrie 2018

vicepreşedintele raionului.

Specialistul principal.

8.15

    Anul nou

Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate

decembrie

,Vicepreşedintele raionului.

Serviciul Cultură şi Turism

Specialistul principal.

             

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                    Victoria Balan

 

 

 

APROB:

 

Vicepreşedinte al  raionului Cantemir

Sergiu  Butuc

(nume, prenume)

_________________________

                                                                                                                                                                                                                                                              (semnătura)

 

 

Planul  de acţiuni

al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir pentru anul 2018

nr/o

Obiective  /

Acţiuni / Sub-acţiuni

Indicatori de produs / rezultat

Termen de realizare

Responsabil

Parteneri în implementare

 

Obiective:

1.      Implimentarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale

2.      Promovarea dreptului copilului şi  protecţia familiei aflate în situație de risc

3.      Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate

4.      Acordarea prestaţiilor sociale

5.      Consolidarea capacităţilor resurselor umane

6.       Management şi calitate 

 

Obiectivul nr.1 -Implimentarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale

 

1.

Implimentarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a persoanelor aflate în situaţii de risc

Decizii spre aprobare de comun acord cu Consiliul raional

 

Martie

Iunie

Septembrie

Decembrie

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

APL

 

2.

Elaborarea Planului anual și simestrial de acțiuni

Planificarea activității anuală și semestrială efectuată pe bază de produs/rezultat pentru fiecare obiectiv a fiecărei subdiviziune a Direcției asistență socială

Iulie, decembrie 2018


 Şef DASPF,

 

 

3.

Planificarea lunară a activității Direcției și a subdiviziunii DASPF și monitorizarea săptămînală a acțiunilor realizate

Plan lunar elaborat, coordonat cu Șef adjunct și aprobat de Șef DASPF

Ședințe de planificare organizate și desfăsurate

Săptămînal

La data de 26 a lunii pentru fiecare lună permegătoare

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

 

 

Obiectivul 2 Promovarea dreptului copilului şi  protecţia familiei aflate în situație de risc

 

4.

Eficientizarea mecanismelor de conlucrare intersectorială în vederea asigurării protecţiei copilului în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Colaborarea cu instituţiile educaţionale şi medicale, poliţia, organizaţiile neguvernamentale, societatea.

Monitorizarea intersectorială a cazurilor copiilor luaţi în evidenţă.

Organizarea şedinţelor cu APL, membrii, reprezentanţii instituţiilor educaţionale şi medicale, Inspectoratului de Poliţie, ONG-urilor.

permanent

Şef DASPF,
Şef adjunct DASPF, , asistenţi sociali comunitari, Specialişti,

APL,

CS,

SAP,

 

 

5.

Implementarea mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii situaţiilor de risc, reducerii mortalităţii copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi a mortalităţii materne

Identificarea şi evaluarea situaţiei familiilor cu risc de mortalitate infantilă a copiilor cu vîrsta cuprinsă 0-5 ani.
Planificarea intervenţiei cu scopul prevenirii mortalităţii a copiilor cu vîrsta cuprinsă 0-5 ani.

permanent

Şef adjunct DASPF,

asistenţi sociali comunitari,

Specialist

APL,

 

 

6.

Implementarea mecanismului
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

Identificarea familiilor cu risc de violenţă/neglijare/ exploatare/trafic a copiilor.

Sesizarea, evaluarea, intervenţia şi referirea rapidă, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă/neglijare/ exploatare/trafic a copiilor.

Activitati de consiliere oferite copiilor supuşi violenţei,  neglijării, traficului, exploatati si familiilor acestora.

Perfectarea bazei de date privind copiii si familiile aflate in situatie de risc-violenta in familie si raportarea lor

 

permanent

Şef DASPF,

specialist asistenţi sociali comunitari

APL,

DGÎ,

SAP, Instituţiile de învăţămînt,

IP,

 

 

 

Asistenţă în procesul de re/integrare a copiilor

Reevaluarea situaţiei copiilor – originari din r. Cantemir, plasaţi în instituţiile rezidenţiale din ţară.

Elaborarea/revizuirea Planurilor de plasament ale copiilor din instituţiile rezidenţiale.

Re/integrarea copiilor instituţionalizaţi în familiile biologice/extinse, serviciile sociale şi educaţionale.

Oferirea de asistenţă familiei şi copilului în vederea asigurării reuşitei procesului de reintegrare

permanent

Şef adjunct DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului, specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc

APL,

SAP

 

 

7.

Protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească. Stabilirea formei de protecţie a copilului.

Identificarea, evidenţa copiilor orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească.
Evaluarea situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească.

Determinarea statutului copiilor, elabrarea dispoziţiilor.

Elaborarea avizelolor

Monitorizarea situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească/

permanent

Șef DASPF

Specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

8.

Evaluarea garanţiilor morale şi condiţiilor materiale ale solicitanţilor pentru adopţie

Consiliere

Informare

Evaluarea situaţiei candidaţilor la funcţia de părinte adoptator

Elaborare avize pentru instanţa judecătorească

Instruire iniţială şi continuă

permanent

Șef DASPF

specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

9.

Acordarea asistenţei juridice copiilor aflaţi în situaţie de risc şi familiilor acestora, precum şi copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.

audienţă, informare,consiliere juridică

elaborare demersuri, note informative, cereri etc.

 

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

10.

Asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor în organele de drept

Reprezentarea legală în instanţa judecătorească a copiilor orfani/rămaşi fără îngrijirea părintească.
Participarea la urmărirea penală şi în cadrul şedinţelor judiciare pe dosarele penale în calitate de reprezentant legal.

Înaintarea cererilor de chemare în judecată privind asigurarea drepturilor de proprietate, de constatare a abandonului, a naşterii copilului, decădere din drepturi părinteşti etc.

Întocmirea şi prezentarea avizelor-concluzii solicitate privind situaţia copiilor în instanţele judecătoreşti

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

11.

Asigurarea respectării legislaţiei referitoare la exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinţilor

Soluţionarea litigiilor între părinţii, alte rude, care locuiesc separat de copil privind:
- exercitarea dreptului de comunicare cu copilul;
- schimbarea  numelui de familie a copilului etc.
Asigurarea respectării drepturilor patrimoniale ale copiilor.

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

12.

Întreprinderea acţiunilor de asigurare a drepturilor şi intereselor copiilor aflaţi în dificultate

Înaintarea demersurilor, adresărilor către organele Procuraturii, Poliţie etc. în vederea luării măsurilor de rigoare în cazurile în care sunt identificate situaţi de încălcare a drepturilor copilului din partea părinţilor sau altor persoane

Înaintarea şi examinarea cazurilor la Comisiapentru protecţia copilului aflat în dificultate

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

Secretarul, membrii CPCF

 

13.

Respectarea dreptului copilului la odihna si promovarea activitatilor recreative si culturale

 

Organizarea odihnei şi intremării sănătăţii copiilor în dificultate în sezonul estival 2018
Stabilirea parteneriatelor cu ONG în vederea asigurării cu bilete de odihnă pentru copii din familii cu venituri mici.
Repartizarea biletelor

mai-august

Şef DASPF, specialist principal în  în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc

 

 

Obiectivul 3 - Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate

 

14.

Serviciul Asistenţă socială comunitară

 

 

permanent

Şef serviciu,supervizori

 

 

15.

Serviciul Îngrijire socială la domiciliu


Asigurarea executării şi monitorizării legislaţiei.
Identificarea beneficiarilor şi perfectarea dosarului pentru deservirea socială la domiciliul.

Elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale de evaluare a serviciilor
Evaluarea săptămînală a activităţii
lucrătorilor sociali.

permanent

Şef serviciu

APL

 

16.

Serviciul Asistenta personala

 

 

Identificarea solicitanţilor la postul de asistent personal.

Colaborarea cu asistenţii sociali comunitari în scopul identificării beneficiarilor şi selectării lor pentru a fi incluşi în acest serviciu.

Perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social “Asistenţă personală”.
Evaluarea  activităţii asistenţilor personali.

Dezvoltarea şi consolidarea
competenţilor profesionale ale asistenţilor personali.

permanent

Specialist principal

 

 

17.

Serviciul Reabilitare medicală

Evidenţa persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.
Perfectarea documentelor şi  distribuirea biletelor de tratament.

Înregistrarea dosarelor beneficiarilor în sistem electronic.
Reevaluarea  persoanelor ce necesită tratament.

Prezentarea trimestrială a rapoartelor MMPSF

permanent

Specialist principal

CS

OMF

CTAS

 

18.

Serviciul de protezare şi ortopedie

Monitorizarea procesului de  implementare a Regulamentului privind  modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace tehnice.

Realizarea măsurilor de evidenţă şi repartizare a mijloacelor de locomoţie şi protezare a persoanelor cu dizabilitate.

asigurarea persoanelor imobilizate cu cărucioare şi alte articole protetico – ortopedice

permanent

Felcer-protezist

 

 

19.

Serviciul social Cantină socială

Identificarea beneficiarilor, perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social.

Evaluarea iniţială / complexă.

Oferirea de asistenţă. 

permanent

Specialist principal

 

 

20.

Serviciul social „Echipa mobila”

Identificarea beneficiarilor, perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social “Echipamobilă”.
Evaluarea iniţială / complexă  a familiei cu copii cu dizabilităţi.
Elaborarea planurilor de asistenţă.
Activităţi de reabilitare la domiciliu.

permanent

membri Echipă mobilă

 

 

21.

Serviciul social Asistenţă parentală profesionistă

Identificare, evaluare, instruire, aprobare solicitanţi.
Identificare, evaluare, plasament copii în serviciu.

Elaborare /implementare plan de asistenţă a copilului.

Monitorizare plasament copii în serviciu.

Monitorizare activitate asistenţi parentali profesionişti.

Revizuire plasament copii.

Revizuire competenţe profesionale ale APP.

permanent

Şef-adjunct al DASPF, specialisti principali

 

 

22.

Serviciul social Casă de copii de tip familial

Identificare, evaluare, instruire, aprobare solicitanţi.
identificare, evaluare, plasament copii în serviciu.

Elaborare /implementare plan de asistenţă a copilului.

Monitorizare plasament copii în serviciu.

Monitorizare activitate părinţi-educatori.

Revizuire plasament copii.

Revizuire competenţe profesionale ale părinţilor-educatori.

permanent

Şef-adjunct al DASPF, specialist în protecţia drepturilor copilului, responsabilii de serviciul CCTF

Consiliul raional

CCF

 

23.

Serviciul social Casă comunitară

Monitorizare plasament beneficiari în serviciu

Monitorizare activitate personal

Revizuire plasament beneficiari

Revizuire competenţe profesionale ale personalului din serviciu

permanent

Şef DASPF,

specialist principal

 

 

Obiectivul nr. 4 - Acordarea prestaţiilor sociale  

 

24.

Ajutorul social şi ajutorului pentru perioada rece a anului

Consultarea, primirea şi înregistrarea cererilor de ajutor social.
Introducerea în programul electronic de calcul  SIAAS a cererilor .
Verificarea şi validarea cererilor de ajutor social.
Arhivarea cerilor de ajutor social.
Colaborarea cu structurile teritoriale CTAS, AOFM,Poşta Moldovei .
Monitorizarea în teritoriu în vederea implementării corecte a Legii 133- XVI Cu privire la  ajutorul  social.

Asigurarea venitului minim garantat a familiilor  defavorizate

 

Specilaist principal, Asistenţii sociali comunitari

 

 

25.

Ajutorul material din FSSP

Primirea şi înregistrarea cererilor de ajutor material.
Întroducerea cererilor în sistemul automatizat.

Perfectarea listelor de plată a beneficiarilor de ajutor material
Perfectarea rapoartelor şi dărilor de seamă cu privire la acordarea ajutorului material
Efectuarea actelor de verificare a veridicităţii datelor din Anchetele Sociale cu privire la vulnerabilitatea familiilor-beneficiare de ajutor material
Colaborarea cu structurile teritoriale CTAS, ATOFM, CTAM,  Poşta Moldovei

 

Specialistul FSSP
Asistenţii sociali comunitari

 

 

26.

Eliberarea biletelor  C.S.I.

Perfectarea documentelor
Evidenţa şi eliberarea taloanelor de călătorie

Dări de seamă despre valorificare

 

Şef DASPF

Specialist principal

 

 

27.

Compensaţia trimestriala la călătorii in transportul comun auto urban,suburban si interurban

Perfectarea documentelor  pentru acordarea compensaţiei.
Efectuarealistelor de plată în vederea verificării corectitudinii distribuirii plăţilor sociale.
Perfectarea rapoartelor şi dărilor de seama cu privire la sursele financiare necesare pentru acordarea compensaţiilor,  cu privire la cheltuielile efectuate la distribuirea compensaţiilor, cu privire la numărul de beneficiari de compensaţii.

 

Specialist principal, asistenţi sociali comunitari

 

 

28.

Compensarea cheltuielilor pentru deservirea cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor

 

Identificarea beneficiarilor şi perfectarea dosarului întru stabilirea şi acordarea compensaţiei. Monitorizarea privind implementarea şi executarea Regulamentului.

 

Specialist principal, asistenţi sociali comunitari

 

 

Obiectivul nr.5 - Consolidarea capacităţilor resurselor umane

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaților

 

29.

Organizarea și petrecerea seminarelor de instruire a angajaţilor Direcţiei

Instruirea personalului din cadrul serviciului Asistenţa personală, de părinte-educator şi asistent parental profesionist,  serviciul Casa Comunitară, asistență socială comunitară, îngrijire socială la domiciliu.

permanent

Şef adjunct DASPF , specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul 6 - Management şi calitate

 

30.

Evaluarea activităţii şi a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi altor angajaţi

Elaborarea procedurilor de supervizare profesională şi a procedurilor de evaluare a performanţelor pentru fiecare serviciu.

Elaborarea fişelor de evaluare a serviciilor şi a specialiştilor.

Implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor  profesionale a funcţionarilor publici, altor angajaţi

Organizarea şedinţelor de supervizare profesională de grup şi individuale

Organizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor

ianuarie-iunie

 

 

 

 

noiembrie-decembrie

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF, şefi servicii

 

 

31.

Monitorizarea serviciilor sociale

Monitorizarea  serviciului de Asistenţă parentală profesionistă, Casa de copii de tip familie,  Casă comunitară, com Baimaclia, Asistenţă socială comunitară, Îngrijire socială la domiciliu, Echipa mobilă, Asistenţă personală

 

 

 

 

 permanent

 

Şef DASPF

Șef adjunct

Specialişti  principali

Șef serviciu

 

 

 

 

32.

Asigurarea calităţii serviciiilor prestate

Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor.

Respectarea standardelor de calitate în procesul implementării serviciilor sociale specializate.

Elaborare documente, formulare de activitate a serviciilor.

Continuarea procesului de acreditare a serviciilor sociale.

 

permanent

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF, şefi servicii

 

 

33.

Raportare internă

Perfectarea şi prezentarea rapoartelor de activitate ale serviciilor/subdiviziunilor DASPF – lunare, trimestriale, semestriale, anuale către DASPF.

Perfectarea raportului anualal servicului/subdiviziunii.

Perfectarea raportului analitic/narativ anual  servicului/subdiviziunii

Lunar/trimestrial/semestrial/anual

Şefi servicii /subdiviziuni

 

 

34.

Analiza şi evaluarea activităţii. Raportare externă .

 

Perfectarea şi prezentarea rapoartelor de activitate ale DASPF semestriale, anuale către Consiliul raional,

 

Anual, trimestrial

simestrial

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF

 

 

             

 

 

 

 

 

Şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir____________________               VIORICA MUNTEANU

 

APROB:

 

Vicepreşedinte al  raionului Cantemir

Sergiu  Butuc

(nume, prenume)

_________________________

                                                                                                                                                                                                                                                              (semnătura)

 

 

Planul  de acţiuni

al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir pentru simestru I2018

nr/o

Obiective  /

Acţiuni / Sub-acţiuni

Indicatori de produs / rezultat

Termen de realizare

Responsabil

Parteneri în implementare

 

Obiective:

1.      Implimentarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale

2.      Promovarea dreptului copilului şi  protecţia familiei aflate în situație de risc

3.      Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate

4.      Acordarea prestaţiilor sociale

5.      Consolidarea capacităţilor resurselor umane

6.       Management şi calitate 

 

Obiectivul nr.1 -Implimentarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale

 

1.

Implimentarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a persoanelor aflate în situaţii de risc

Decizii spre aprobare de comun acord cu Consiliul raional

 

Martie

Iunie

 

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

APL

 

2.

Elaborarea Planului anual și simestrial de acțiuni

Planificarea activității anuală și semestrială efectuată pe bază de produs/rezultat pentru fiecare obiectiv a fiecărei subdiviziune a Direcției asistență socială

Iulie,


 Şef DASPF,

 

 

3.

Planificarea lunară a activității Direcției și a subdiviziunii DASPF și monitorizarea săptămînală a acțiunilor realizate

Plan lunar elaborat, coordonat cu Șef adjunct și aprobat de Șef DASPF

Ședințe de planificare organizate și desfăsurate

Săptămînal

La data de 26 a lunii pentru fiecare lună permegătoare

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

 

 

Obiectivul 2 Promovarea dreptului copilului şi  protecţia familiei aflate în situație de risc

 

4.

Eficientizarea mecanismelor de conlucrare intersectorială în vederea asigurării protecţiei copilului în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Colaborarea cu instituţiile educaţionale şi medicale, poliţia, organizaţiile neguvernamentale, societatea.

Monitorizarea intersectorială a cazurilor copiilor luaţi în evidenţă.

Organizarea şedinţelor cu APL, membrii, reprezentanţii instituţiilor educaţionale şi medicale, Inspectoratului de Poliţie, ONG-urilor.

permanent

Şef DASPF,
Şef adjunct DASPF, , asistenţi sociali comunitari, Specialişti,

APL,

CS,

SAP,

 

 

5.

Implementarea mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii situaţiilor de risc, reducerii mortalităţii copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi a mortalităţii materne

Identificarea şi evaluarea situaţiei familiilor cu risc de mortalitate infantilă a copiilor cu vîrsta cuprinsă 0-5 ani.
Planificarea intervenţiei cu scopul prevenirii mortalităţii a copiilor cu vîrsta cuprinsă 0-5 ani.

permanent

Şef adjunct DASPF,

asistenţi sociali comunitari,

Specialist

APL,

 

 

6.

Implementarea mecanismului
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

Identificarea familiilor cu risc de violenţă/neglijare/ exploatare/trafic a copiilor.

Sesizarea, evaluarea, intervenţia şi referirea rapidă, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă/neglijare/ exploatare/trafic a copiilor.

Activitati de consiliere oferite copiilor supuşi violenţei,  neglijării, traficului, exploatati si familiilor acestora.

Perfectarea bazei de date privind copiii si familiile aflate in situatie de risc-violenta in familie si raportarea lor

 

permanent

Şef DASPF,

specialist asistenţi sociali comunitari

APL,

DGÎ,

SAP, Instituţiile de învăţămînt,

IP,

 

 

 

Asistenţă în procesul de re/integrare a copiilor

Reevaluarea situaţiei copiilor – originari din r. Cantemir, plasaţi în instituţiile rezidenţiale din ţară.

Elaborarea/revizuirea Planurilor de plasament ale copiilor din instituţiile rezidenţiale.

Re/integrarea copiilor instituţionalizaţi în familiile biologice/extinse, serviciile sociale şi educaţionale.

Oferirea de asistenţă familiei şi copilului în vederea asigurării reuşitei procesului de reintegrare

permanent

Şef adjunct DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului, specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc

APL,

SAP

 

 

7.

Protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească. Stabilirea formei de protecţie a copilului.

Identificarea, evidenţa copiilor orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească.
Evaluarea situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească.

Determinarea statutului copiilor, elabrarea dispoziţiilor.

Elaborarea avizelolor

Monitorizarea situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească/

permanent

Șef DASPF

Specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

8.

Evaluarea garanţiilor morale şi condiţiilor materiale ale solicitanţilor pentru adopţie

Consiliere

Informare

Evaluarea situaţiei candidaţilor la funcţia de părinte adoptator

Elaborare avize pentru instanţa judecătorească

Instruire iniţială şi continuă

permanent

Șef DASPF

specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

9.

Acordarea asistenţei juridice copiilor aflaţi în situaţie de risc şi familiilor acestora, precum şi copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.

audienţă, informare,consiliere juridică

elaborare demersuri, note informative, cereri etc.

 

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

10.

Asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor în organele de drept

Reprezentarea legală în instanţa judecătorească a copiilor orfani/rămaşi fără îngrijirea părintească.
Participarea la urmărirea penală şi în cadrul şedinţelor judiciare pe dosarele penale în calitate de reprezentant legal.

Înaintarea cererilor de chemare în judecată privind asigurarea drepturilor de proprietate, de constatare a abandonului, a naşterii copilului, decădere din drepturi părinteşti etc.

Întocmirea şi prezentarea avizelor-concluzii solicitate privind situaţia copiilor în instanţele judecătoreşti

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

11.

Asigurarea respectării legislaţiei referitoare la exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinţilor

Soluţionarea litigiilor între părinţii, alte rude, care locuiesc separat de copil privind:
- exercitarea dreptului de comunicare cu copilul;
- schimbarea  numelui de familie a copilului etc.
Asigurarea respectării drepturilor patrimoniale ale copiilor.

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

12.

Întreprinderea acţiunilor de asigurare a drepturilor şi intereselor copiilor aflaţi în dificultate

Înaintarea demersurilor, adresărilor către organele Procuraturii, Poliţie etc. în vederea luării măsurilor de rigoare în cazurile în care sunt identificate situaţi de încălcare a drepturilor copilului din partea părinţilor sau altor persoane

Înaintarea şi examinarea cazurilor la Comisiapentru protecţia copilului aflat în dificultate

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

Secretarul, membrii CPCF

 

13.

Respectarea dreptului copilului la odihna si promovarea activitatilor recreative si culturale

 

Organizarea odihnei şi intremării sănătăţii copiilor în dificultate în sezonul estival 2018
Stabilirea parteneriatelor cu ONG în vederea asigurării cu bilete de odihnă pentru copii din familii cu venituri mici.
Repartizarea biletelor

mai

Şef DASPF, specialist principal în  în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc

 

 

Obiectivul 3 - Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate

 

14.

Serviciul Asistenţă socială comunitară

 

 

permanent

Şef serviciu,supervizori

 

 

15.

Serviciul Îngrijire socială la domiciliu


Asigurarea executării şi monitorizării legislaţiei.
Identificarea beneficiarilor şi perfectarea dosarului pentru deservirea socială la domiciliul.

Elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale de evaluare a serviciilor
Evaluarea săptămînală a activităţii
lucrătorilor sociali.

permanent

Şef serviciu

APL

 

16.

Serviciul Asistenta personala

 

 

Identificarea solicitanţilor la postul de asistent personal.

Colaborarea cu asistenţii sociali comunitari în scopul identificării beneficiarilor şi selectării lor pentru a fi incluşi în acest serviciu.

Perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social “Asistenţă personală”.
Evaluarea  activităţii asistenţilor personali.

Dezvoltarea şi consolidarea
competenţilor profesionale ale asistenţilor personali.

permanent

Specialist principal

 

 

17.

Serviciul Reabilitare medicală

Evidenţa persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.
Perfectarea documentelor şi  distribuirea biletelor de tratament.

Înregistrarea dosarelor beneficiarilor în sistem electronic.
Reevaluarea  persoanelor ce necesită tratament.

Prezentarea trimestrială a rapoartelor MMPSF

permanent

Specialist principal

CS

OMF

CTAS

 

18.

Serviciul de protezare şi ortopedie

Monitorizarea procesului de  implementare a Regulamentului privind  modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace tehnice.

Realizarea măsurilor de evidenţă şi repartizare a mijloacelor de locomoţie şi protezare a persoanelor cu dizabilitate.

asigurarea persoanelor imobilizate cu cărucioare şi alte articole protetico – ortopedice

permanent

Felcer-protezist

 

 

19.

Serviciul social Cantină socială

Identificarea beneficiarilor, perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social.

Evaluarea iniţială / complexă.

Oferirea de asistenţă. 

permanent

Specialist principal

 

 

20.

Serviciul social „Echipa mobila”

Identificarea beneficiarilor, perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social “Echipa Mobilă”.
Evaluarea iniţială / complexă  a familiei cu copii cu dizabilităţi.
Elaborarea planurilor de asistenţă.
Activităţi de reabilitare la domiciliu.

permanent

membri Echipă mobilă

 

 

21.

Serviciul social Asistenţă parentală profesionistă

Identificare, evaluare, instruire, aprobare solicitanţi.
Identificare, evaluare, plasament copii în serviciu.

Elaborare /implementare plan de asistenţă a copilului.

Monitorizare plasament copii în serviciu.

Monitorizare activitate asistenţi parentali profesionişti.

Revizuire plasament copii.

Revizuire competenţe profesionale ale APP.

permanent

Şef-adjunct al DASPF, specialisti principali

 

 

22.

Serviciul social Casă de copii de tip familial

Identificare, evaluare, instruire, aprobare solicitanţi.
identificare, evaluare, plasament copii în serviciu.

Elaborare /implementare plan de asistenţă a copilului.

Monitorizare plasament copii în serviciu.

Monitorizare activitate părinţi-educatori.

Revizuire plasament copii.

Revizuire competenţe profesionale ale părinţilor-educatori.

permanent

Şef-adjunct al DASPF, specialist în protecţia drepturilor copilului, responsabilii de serviciul CCTF

Consiliul raional

CCF

 

23.

Serviciul social Casă comunitară

Monitorizare plasament beneficiari în serviciu

Monitorizare activitate personal

Revizuire plasament beneficiari

Revizuire competenţe profesionale ale personalului din serviciu

permanent

Şef DASPF,

specialist principal

 

 

Obiectivul nr. 4 - Acordarea prestaţiilor sociale  

 

24.

Ajutorul social şi ajutorului pentru perioada rece a anului

Consultarea, primirea şi înregistrarea cererilor de ajutor social.
Introducerea în programul electronic de calcul  SIAAS a cererilor .
Verificarea şi validarea cererilor de ajutor social.
Arhivarea cerilor de ajutor social.
Colaborarea cu structurile teritoriale CTAS, AOFM,Poşta Moldovei .
Monitorizarea în teritoriu în vederea implementării corecte a Legii 133- XVI Cu privire la  ajutorul  social.

Asigurarea venitului minim garantat a familiilor  defavorizate

 

Specilaist principal, Asistenţii sociali comunitari

 

 

25.

Ajutorul material din FSSP

Primirea şi înregistrarea cererilor de ajutor material.
Întroducerea cererilor în sistemul automatizat.

Perfectarea listelor de plată a beneficiarilor de ajutor material
Perfectarea rapoartelor şi dărilor de seamă cu privire la acordarea ajutorului material
Efectuarea actelor de verificare a veridicităţii datelor din Anchetele Sociale cu privire la vulnerabilitatea familiilor-beneficiare de ajutor material
Colaborarea cu structurile teritoriale CTAS, ATOFM, CTAM,  Poşta Moldovei

 

Specialistul FSSP
Asistenţii sociali comunitari

 

 

26.

Eliberarea biletelor  C.S.I.

Perfectarea documentelor
Evidenţa şi eliberarea taloanelor de călătorie

Dări de seamă despre valorificare

 

Şef DASPF

Specialist principal

 

 

27.

Compensaţia trimestrială la călătorii in transportul comun auto urban,suburban si interurban

Perfectarea documentelor  pentru acordarea compensaţiei.
Efectuarealistelor de plată în vederea verificării corectitudinii distribuirii plăţilor sociale.
Perfectarea rapoartelor şi dărilor de seama cu privire la sursele financiare necesare pentru acordarea compensaţiilor,  cu privire la cheltuielile efectuate la distribuirea compensaţiilor, cu privire la numărul de beneficiari de compensaţii.

 

Specialist principal, asistenţi sociali comunitari

 

 

28.

Compensarea cheltuielilor pentru deservirea cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor

 

Identificarea beneficiarilor şi perfectarea dosarului întru stabilirea şi acordarea compensaţiei. Monitorizarea privind implementarea şi executarea Regulamentului.

 

Specialist principal, asistenţi sociali comunitari

 

 

Obiectivul nr.5 - Consolidarea capacităţilor resurselor umane

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaților

 

29.

Organizarea și petrecerea seminarelor de instruire a angajaţilor Direcţiei

Instruirea personalului din cadrul serviciului Asistenţa personală, de părinte-educator şi asistent parental profesionist,  serviciul Casa Comunitară, asistență socială comunitară, îngrijire socială la domiciliu.

permanent

Şef adjunct DASPF , specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul 6 - Management şi calitate

 

30.

Evaluarea activităţii şi a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi altor angajaţi

Elaborarea procedurilor de supervizare profesională şi a procedurilor de evaluare a performanţelor pentru fiecare serviciu.

Elaborarea fişelor de evaluare a serviciilor şi a specialiştilor.

Implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor  profesionale a funcţionarilor publici, altor angajaţi

Organizarea şedinţelor de supervizare profesională de grup şi individuale

Organizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor

ianuarie-iunie

 

 

 

 

 

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF, şefi servicii

 

 

31.

Monitorizarea serviciilor sociale

Monitorizarea  serviciului de Asistenţă parentală profesionistă, Casa de copii de tip familie,  Casă comunitară, com Baimaclia, Asistenţă socială comunitară, Îngrijire socială la domiciliu, Echipa mobilă, Asistenţă personală

 

 

 

 

 permanent

 

Şef DASPF

Șef adjunct

Specialişti  principali

Șef serviciu

 

 

 

 

32.

Asigurarea calităţii serviciiilor prestate

Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor.

Respectarea standardelor de calitate în procesul implementării serviciilor sociale specializate.

Elaborare documente, formulare de activitate a serviciilor.

Continuarea procesului de acreditare a serviciilor sociale.

 

permanent

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF, şefi servicii

 

 

33.

Raportare internă

Perfectarea şi prezentarea rapoartelor de activitate ale serviciilor/subdiviziunilor DASPF – lunare, trimestriale, semestriale, anuale către DASPF.

Perfectarea raportului anualal servicului/subdiviziunii.

Perfectarea raportului analitic/narativ anual  servicului/subdiviziunii

Lunar/trimestrial/semestrial/anual

Şefi servicii /subdiviziuni

 

 

34.

Analiza şi evaluarea activităţii. Raportare externă .

 

Perfectarea şi prezentarea rapoartelor de activitate ale DASPF semestriale, anuale către Consiliul raional,

 

simestrial

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir____________________               VIORICA MUNTEANU

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin