Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR, 07.12.17

Proiecte decizii, sedinta CR, 07.12.17 imprimare

23.11.2017     947 

D E C I Z I E

nr.08/__-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir

 

Cu privire la completarea deciziei  nr.05/17-XXVI din 22.06.2017

Despre  contribuţia financiară a consiliului  raional Cantemir

 privind  reconstrucţia imobilului preconizat amplasării  Secţiei

 Situaţii Exepţionale Cantemir

        În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,  art.8, art.3 din Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16 iulie 1999,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul Raional

                                                            D E C I D E:

01.  Se completează decizia nr.05/17-XXVI din 22.06.2017 după cum urmează:

în pct.03 după sintagma ,, Secţii Situaţii Exepţionale Cantemir” se include textul ,, , cu transmiterea ulterioară a cheltuielilor în proprietatea statului, gestiunea Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă  al Ministerului Afacerilor  Interne a Republicii Moldova”.

  02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

     03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe , buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

 Preşedintele şedinţei                                                                       ______________________

           Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                              Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.08/__-XXVI                                                                                             din  07.12.2017

or. Cantemir

Cu privire la reorganizarea unor instituţii de

 Învăţământ din raionul Cantemir de la 01.01.2018

 

                        În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu art.21 (1) din Codul Educaţiei al Republii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08.10.2014 ,,privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, în baza demersului Direcţiei Generale Învăţământ, având în vedere situaţia demografică în localităţile raionului, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional 

D E C I D E :

   01.Se ia act de nota privind reorganizarea instituţiilor de învăţământ din satul Cîşla, raionul Cantemir ( se anexează).

 

   02.Se aprobă reorganizarea instituţiilor de învăţământ din satul Cîşla, grădiniţa de copii şi Instituţia Publică Gimnaziul Cîşla, în Instituţia Publică Gimnaziu – grădiniţă Cîşla de la 01.01.2018.

 

   03.Direcţia Generală Învăţământ Cantemir, APL Cîşla vor  asigura funcţionalitatea instituţiilor reorganizate.

 

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţiei Generale Învăţământ, APL Cîşla, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

05.Informaţia despre executarea sau mersul executării deciziei în cauză se va prezenta

  Consiliului Raional Cantemir la şedinţa ordinară din trim.I, anul 2018 de către şeful Direcţiei       Generale Învăţământ.

    06. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al   raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

          Preşedintele şedinţei                                              ______________________

              Avizat:

    Secretar al consiliului raional                                             Ţurcanu Ludmila

 

D E C I Z I E

nr.08/ -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune

nr.17/13,, L” din 22.07.2013 încheiat între Consiliul

raional şi  Gospodăria Comunal -Locativă Cantemir

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, notificarea nr.029-16/ins/05-2i-395/17 din 04.09.2017, examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota informativă cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

 

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.17/13 ,,L”   din 22.07.2017 de la  data de 7 decembrie 2017.

 

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/ -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

Despre demersul   Î.M. ,,Moldcell” SA cu

  privire la rezilierea contractului de locaţiune        

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, demersului Î.M.,, Moldcell” S.A  nr.10756-11/17 din 16.11.2017   , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul  Î.M.,, Moldcell” S.A  nr.10756-11/17 din 16.11.2017   cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

 

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.29/17 ,,L”   din 11.01.2017 de la  data de 31 decembrie 2017.

 

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/ -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

Despre demersul    Î.M. ,,Orange Moldova” S.A.

 cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune        

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 907 alin.2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului Î.M.,,Orange Moldova ” S.A nr.47 din 10.11.2017, examinînd avizele  comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                          D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul Î.M.,,Orange Moldova ” S.A. nr.47 din 10.11..2017 cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.RENT/120187 /TD   din 01.01.2017 de la  data de 31 decembrie 2017.

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/ -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

 

       Despre  demersul  ,, REAL RADIO” SRL

  cu privire la rezilierea contractului de  locaţiune 

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 907 alin.2din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului, nr.de înregistrare 1095 din 05.10.2017 al  ,, REAL RADIO” SRL  , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  număr de înregistrare  1095 din 05.10.2017 al ,,  REAL RADIO” SRL    cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

 

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.26/17 ,,L”   din 11.01.2017 de la  data de 30 septembrie 2017.

 

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dnei Victoria Rusu, Director General, ,,REAL RADIO” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.08/ -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

       Despre  demersul  ,, NG PRODUCTION” SRL

  cu privire la rezilierea contractului   locaţiune 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 907 alin.2din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,  demersului, nr.de înregistrare 1068 din 28.09.2017 al  ,, NG PRODUCTION” SRL  , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  1068 din 28.09.2017 al ,, NG PRODUCTION” SRL    cu privire la rezilierea contractului de locaţiune ( se anexează).

      02.Se acceptă rezilierea contractului de locaţiune nr.50/17 ,,L”   din 17.02.2017 de la  data de 30 septembrie 2017.

      03.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dnei Natalia Gordienco, Director General, ,,NG PRODUCTION” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.08/ -XXVI                                                                                           din 07.12.2017

or. Cantemir

 

 

       Despre  demersul  ,, GMG PRODUCTION” SRL

  cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435-XVI  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,   demersului, nr.de înregistrare 1095 din 05.10.2017 al  ,, GMG PRODUCTION” SRL  , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  1095 din 05.10.2017 al ,, GMG PRODUCTION” SRL    cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu  ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune  din data de 01 octombrie 2017,   pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui spaţiu de 18m2 pe acoperişul Consiliului raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 pentru   Antena de Emisie .

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu ,,GMG PRODUCTION” SRL  în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul respectiv şi  inclusiv pentru anul 2018.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dlui Sergiu Latiş, Director General, ,,GMG PRODUCTION” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II al anului 2018.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.08/  -XXVI                                                                                                    din 07.12.2017                                                                                                      or. Cantemir

 

          Cu privire la Încetarea contractului individual de

 muncă prin demisie cu  dna Corober Ecaterina,  şef,  IMSP

Centrul de Sănătate Ciobalaccia

 

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  art.85 , alin.41 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, cererii personale ,Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

01.   Se încetează  contractul individual de muncă prin demisie  cu dna Corober Ecaterina şef , IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  din data de 07.12.2017.

 

02.   Se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional, să asigure expedierea deciziei date Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării acesteia.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dnei Corober Ecaterina sub semnătură .

 

       04. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

             specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

   Preşedintele şedinţei                                                          _____________________               

              Avizată:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

                                                                         D E C I Z I E                                       

nr.08/ -XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace

 fixe a IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul nr.84 din 20 noiembrie 2017 a dnei Elena Olteanu , şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe a IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia conform anexelor nr.1, nr.2.

 

02.  Contabilitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Baimaclia va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

   Președintele ședinței                                                          _____________________

                   Avizat:

  Secretar  al consiliului rational                                          Ludmila Ţurcanu

                                                                               D E C I Z I E                                       

nr.08/ -XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace

 fixe a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul nr.89 din 20 noiembrie 2017 a dnei Corober Ecaterina , şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia  mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

05.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia conform anexelor nr.1, nr.2.

 

06.  Contabilitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

07.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

08.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

   Președintele ședinței                                                          _____________________

                   Avizat:

  Secretar  al consiliului rational                                          Ludmila Ţurcanu

         D E C I Z I E

nr.08/-XXVI                                                                                          din 07.12.2017

or. Cantemir

 

        Despre aprobarea graficului concediilor de

 odihnă anual plătite pentru anul 2018  

  

      În  temeiul art.43, alineatul (2), art.82  alineatul (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr.436-XVI din 28.12.2006 (cu modificările şi completările ulterioare), art.15 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, art. 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003(cu modificările şi completările ulterioare), examinînd graficul concediilor anual plătite a persoanelor cu funcţii de demnitate publică,secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pe anul 2018 (vezi anexa), avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul  Raional 

 

                                                                              D E C I D E:

 

     01.Se aprobă graficul concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pentru anul 2018 ( conform anexei).

 

     02.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor sus-nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere şi afişare.

 

     03.Monitorizarea  asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

            Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                               Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                   

                                                                                                                                    Anexă

la decizia consiliului raional

   nr.08/-XXVI   din 07.12.2017

                                                 

                                                                                    Notă informativă

               Despre aprobarea graficului concediilor de odihnă anual plătite pentru anul 2018

      În temeiul articolul 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003(cu modificările şi completările ulterioare) se efectuiază  programarea concediilor de odihnă anuale.
  Conform alin.  (1) al aceluiaşi articol,  programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, iar alin. (2) stipulează că,la programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

     Reieşind din cele expuse, se propune consiliului raional,  aprobarea graficului concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pentru anul 2018 ( conform anexei).

 Secretar al consiliului raional                                                           Ludmila Ţurcanu

   D E C I Z I E      

                                                                                            

   nr.08/-XXVI                                                                                        din.  07.12.2017                                                                                                

or. Cantemir

       Cu privire la casarea bunurilor uzate

raportate la mijloacele fixe a Direcţiei Finanţe

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe” ,examinînd demersul  Direcţiei  Finanţe, avizul comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii Consiliul Raional

 

 

DECIDE:

 

01.Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe, prezentată de   direcţia finanţe  (se anexează) .

02.Se aprobă registrul  actelor  mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează) .

03.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a direcţiei finanţe  forma nr.MF-4 (buget) la suma de-19259( Nousprezece mii două sute cinyeci şi nouă) lei 55 bani (se anexează ).

04.Despre executărea deciziei în cauză se va informa la  următoarea şedinţa  ordinară din trim.  I , 2018.

05.Controlul executării deciziei  în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii .

Preşedintele şedinţei

        Avizat:

   Secretar  al                                                                             Ludmila Ţurcanu

consiliului raional

                                                                                                           

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin