Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materaile sedinta din 07.12.17, spre consultare publica

Materaile sedinta din 07.12.17, spre consultare publica imprimare

22.11.2017     894 

Anexa nr.8

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                       nr.                   din                       2017

Efectivul - limită  de personal pe instituţii bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2018, unităţi.                                                                                             

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Cod

Efectivul de personal, unităţi

Org1/ Org1i

Org2

1

2

3

4

5

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

1125

 

74,0

 

Aparatul preşedintelui raionului

1125

11603

22,5

 

Direcţia finanţe

1125

14706

16,0

 

Serviciul de deservire a clădirii Consiliului raional

1125

11603

21,0

 

Servicii în domeniul economiei

 

 

 

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

1125

14707

8,5

 

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

1125

11968

6,0

2

Cultura şi sportul

2317

 

107,5

 

Serviciul cultură şi turizm

2317

04060

5,5

 

Biblioteca nr.1 Cantemir

2317

04871

9,0

 

Bibliotewca nr.2 Cantemir

2317

05740

5,0

 

Casa raională de cultură

2317

09710

23,0

 

Colectivele populare

2317

12244

27,0

 

Muzeul Cantemir

2317

09708

0,5

 

Muzeul Tartaul

2317

15183

3,0

 

Şcoala sportivă

2307

09713

34,5

3

Învăţămîntul

2307

 

1187,26

 

Direcţia generală învăţămînt

2307

04050

19,5

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

2307

14650

15,03

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

2307

01846

19,6

 

Gimnaziul –gşrădiniţă „V.Curbet” Ţărăncuţa

2307

15644

28,04

 

Gimnaziul-grădiniţă Cîşla

2307

nou

18,45

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

2307

01796

20,2

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

2307

01797

69,22

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

2307

14648

30,5

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

2307

14652

53,42

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

2307

14653

36,76

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

2307

01783

32,53

 

Gimnaziul „ Şt.cel Mare” Cîrpeşti

2307

01786

38,3

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

2307

01801

30,08

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

2307

01845

39,3

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

41,69

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

2307

01844

23,43

 

Gimnaziul „ M.Sadoveanu” Pleşeni

2307

01798

50,19

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

2307

01788

23,58

 

Gimnaziul „V.Pîrvan” Goteşti

2307

01791

55,41

 

Gimnaziul Haragîş

2307

01792

28,07

 

Gimnaziul Porumbeşti

2307

01800

28,63

 

Gimnaziul Plopi

2307

01799

26,22

 

Gimnaziul Lingura

2307

01794

24,37

 

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

29,95

 

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

32,36

 

Gimnaziul Vişniovca

2307

01850

30,15

 

Gimnaziul Larguţa

2307

01793

38,05

 

Gimnaziul Capaclia

2307

14654

33,32

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

2307

15131

39,15

 

Liceul teoretic „D.Cantemir” Cantemir

2307

01795

33,47

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

72,95

 

Serviciul de transportare a elevilor

2307

04050

21,5

 

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

2307

01774

10,0

 

Centrul de creaţie a copiilor

2307

09712

34,0

 

Tabăra de odihnă

2307

12521

5,0

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

2317

09711

54,84

4

Protecţia socială

2305

 

114,0

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

2305

04048

9,0

 

Serviciul protezare şi ortopedie

2305

12246

1,0

 

Serviciul de îngrigire socială la domiciliul

2305

12013

32,0

 

Serviciul de asistenţă socială comunitară

2305

14712

28,0

 

Casa de copii de tip familial Butuc

2305

01760

1,0

 

Casa de copii de tip familial Costandachi

2305

15287

1,0

 

Casa de copii de tip familial Topală A. Toceni

2305

01766

1,0

 

Casa de copii de tip familial Cioaric

2305

15295

1,0

 

Casa de copii de tip familial Stoianov

2305

01768

1,0

 

Casa de copii de tip familial Deniţă

2305

01769

1,0

 

Casa de copii de tip familial Zaharia

2305

01770

1,0

 

Casa de copii de tip familial Mocanu

2305

01771

1,0

 

Casa de copii de tip familial Topală I. Cantemir

2305

01773

1,0

 

Serviciul de asistenţă personală

2305

01744

17,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Culicovschi

2305

01747

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Muruianu

2305

01748

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Popov

2305

01751

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Ţuţuianu

2305

01752

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Camerzan

2305

01756

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Vicol

2305

01757

1,0

 

Serviciul social „Echipă mobilă”

2305

01745

4,5

 

Serviciul social „Casa comunitară”

2305

01746

7,5

 

                    Total

 

 

1482,76

 

 

 Secretarul Consiliului raional Cantemir                                       Ţurcanu Ludmila              

 

 

 

 

D E C I Z I E

 

 

din __________200_                                                                                      nr .____________

or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea   bugetului  local

 de nivelul II  în lectura a doua

 pe anul 2018

 

                In temeiul art. 43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 , examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2018 în lectura a doua, avizul  comisiei consultative  de specialitate ,finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii ,Consiliul Raional Cantemir

 

DECIDE :

 

       1)  Se aprobă bugetul local de nivelul II pe anul 2018 la venituri în sumă de 130534,7 mii lei  la cheltuieli în sumă de 130534,7 mii lei, fără soldul bugetar ( excedent )  şi  surse de finanţare..

       2) Sinteza indicatorilor generali si surselor de finanţare ale  bugetului  local de nivelul II

             pe anul 2018 se prezintă  în  anexa nr.1;

  3) Componenţa veniturilor  proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2018 se  prezintă în  anexa nr.2

  4)  Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2018 se prezintă în anexa nr.3.

  5) Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018 se prezintă, conform anexei nr.4.

  6) Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II

     pe anul 2018 se prezintă , conform anexei nr.5.

  7) Volumul bugetelor instituţiilor de învăţămînt primar, secundar general, repartizarea alocaţiilor din componenta raională şi a  fondului  de educaţie incluzivă, alimentaţia şi studierea limbilor minorităţilor naţionale  pe anul 2018 se prezintă, conform anexei nr.6.

  8) Se apobă fondul de rezervă a bugetului local de nivelul II pe anul 2018 în sumă de 2207,9 mii lei.

  9) Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2018 se prezintă ,conform anexei nr.7.

 10) Se aprobă efectivul- limită de personal pe instituţii bugetare finanţate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2018, conform anexei nr.8

  11)  Se stabilesc conform Legii privind finanţele publice locale următoarele cheltuieli cu

              caracter prioritar:

-         achitarea salariilor angajaţilor din sistemul bugetar;

-         achitarea cotei la bugetul asigurărilor sociale;

-         achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie;

-         achitarea  pentru consumul energiei electrice,  energiei termice, gazelor  şi combustibilului, reparaţia şcolilor şi grădiniţelor;

-         reparaţia drumurilor.

   12) Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2018 ale instituţiilor publice finanţate din bugetul local de nivelul II vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.

   13) Autorităţile/ instituţiile bugetare vor asigura:

      • dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

      •  legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate ;

      • utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, allocate de la bugetul de stat;

       • contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind 

 achiziţii publice;

       • raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

               14) Dl Cozma Veaceslav, şeful Direcţiei finanţe va analiza sistematic executarea bugetului local de nivelul II şi va înainta , în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar- bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

                15) Se autorizează:

              • Dl Ciobanu Andrei  preşedintele raionului cu rolul de administrator de buget:

               - să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii  (F1-F3)  şi în cadrul unui subprogram, fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

               - să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţie, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii  representative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local de nivelul II , repartizate prin alte acte normative , decît Legea bugetului de stat.

              • Autorităţile bugetare ( Org 1,Org 1i ) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordinate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii ( F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

               • Instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

           16) Dna Ţurcanu Ludmila, secretarul consiliului raional, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie. 

          17) Contolul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ciobanu  Andrei, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

            18)  Anexele nr.1- 8    fac parte integrală  a prezentei decizii bugetare anuale.

            19)  Prezenta decizie întră in vigoare la 01 ianuarie 2018.

 

      Preşedintele şedinţei                                            _____________________

         Contrasemnat :

Secretarul Consiliului  Raional  Cantemir   Ludmila  Țurcanu                                       

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin