Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 07.12.2017, spre consultare publica

Proiecte decizii, sedinta CR din 07.12.2017, spre consultare publica imprimare

22.11.2017     784 

Stimați locuitori ai raionului! Vă propunem, spre consultare publică, materialele sedintei Consiliului raional din 07.12.2017

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

D E C I Z I E

din __________200_                                                                                      nr .____________

or. Cantemir

  Cu privire la aprobarea   bugetului

local de nivelul II   în prima

lectură  pe anul 2018

                In temeiul art.43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014  finanţele publice şi responsabilităţi bugetare, Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2018 în prima lectură, avizul  comisiei consultative  de specialitate,finanţe,buget, activităţi economico-financiare  şi construcţii  Consiliul Raional  Cantemir

DECIDE :

1.   Se aprobă bugetul  local de nivelul II pe anul 2018 la venituri în sumă de 130534,7 mii lei ,

  la cheltuieli în sumă de 130534,7 mii lei fără soldul bugetar ( excedent ) şi surse de finanţare .

 

      Preşedintele şedinţei                                                    _____________________

         Contrasemnat :

            Secretarul

     Consiliului  Raional  Cantemir                                   Ţurcanu Ludmila                            

 

                                                                                                                                                                                     

Anexa nr.1

                                                                                                              la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2017

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2018

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

130534,7

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

121253,8

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1348,5

     II. CHELTUIELI, total

2+3

130534,7

   II.1 Cheltuieli

2

117065,2

   II.2 Active nefinanciare

3

13469,5

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

0

      IV. Surse de finanţare

 

0

       V. Datorii

5

0

 

Secretarul Consiliului Raional Cantemir                                        Ţurcanu  Ludmila                                         

 

Anexa nr 2                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din ___________2017

 

Componenţa veniturilor proprii a bugetului local

de nivelul II  pe anul 2018

                                                                                             

Denumirea

Cod

Eco

 

Suma,

mii lei

Venituri

I

7932,4

Impozite şi taxe

11

3717,9

Impozite pe venit

111

3677,9

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3677,9

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

114

40,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

40,0

Alte venituri

14

4214,5

Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor

142

4134,5

Taxe şi plăţi administrative

1422

50,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4084,5

Amenzi şi sancţiuni

143

80,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

80,0

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                                 Ţurcanu Ludmila

Anexa nr.3

la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din ___________2017

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

                   bugetul local de nivelul II pe anul 2018.                                                                                            

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general

19

122602,3

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

121253,8

 

inclusiv transferuri:

 

 

1

- cu destinaţie generală

 

21710,1

2

- cu destinaţie specială

 

99543,7

 

dintre care:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)

 

 

85852,4

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2323,3

 

c) pentru asistenţa socială

 

1648,7

 

inclusiv:

 

 

 

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

898,7

 

indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

508,8

 

indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.

 

 

 

241,2

 

d) pentru infrastructura drumurilor publice locale

 

9719,3

 

 

 

 

II

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

1913

 

1348,5

 

      Secretarul Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila                        

                                                 Anexa nr.4

                                                                                                                                                    

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2017

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018                                                                                                                        

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli recurente, în total

(2+3) -3192

   130534,7

Cheltuieli de personal, în total

21

85539,5

Investiţii capitale, în total

3192

0

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

9809,9

Resurse generale

100

8096,9

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1713,0

Cheltuieli, total

300

9809,9

Exercitarea guvernării

0301

5041,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

711,0

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

1850,0

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

2207,9

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

88,1

Resurse generale

100

88,1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

88,1

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

88,1

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

11280,3

Resurse generale

100

11280,3

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

11280,3

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

938,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

623,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

9719,3

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

6934,3

Resurse generale

100

6895,3

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

Cheltuieli,total

300

6934,3

Politici şi management în domeniul culturii

8501

553,0

Dezvoltarea culturii

8502

3499,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

239,0

Sport

8602

2573,3

Tineret

8603

70,0

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

91311,9

Resurse generale

100

88979,4

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2332,5

Cheltuieli,total

300

91311,9

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1995,0

 

Educaţie timpurie

8802

2072,1

 

Învăţămînt primar                           

8803

974,9

 

Învăţămînt gimnazial       

8804

61889,9

 

Învăţămînt liceal    

8806

16736,2

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6418,5

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

 

Resurse,total

 

11110,2

Resurse generale

100

9711,7

Resurse fonduri speciale

296

1398,5

 

Cheltuieli,total

300

11110,2

 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

966,0

 

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2128,8

 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

 

9010

 

 

6349,7

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1398,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

26,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

241,2

 

          Secretarul Consiliului raional Cantemir                                   Ţurcanu Ludmila

 

                                                                                  Anexa nr.5

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                       nr.                   din                       2017

Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate

 din  bugetul local de nivelul II pe anul 2018.     

                                                                                                              mii lei

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Cod

În total

Inclusiv:

Org1/ Org1i

Org2

F1

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

K6  142310

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

K6  142320

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

 

 

01

1713,0

13,0

1700,0

 

Aparatul preşedintelui raionului

1125

11603

01

1713,0

13,0

1700,0

2

Cultura

 

 

08

39,0

 

39,0

 

Casa raională de cultură

2317

09710

08

39,0

 

39,0

3

Învăţămîntul

 

 

09

2332,5

1672,5

660,0

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

2307

14650

09

38,4

38,4

 

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

2307

01846

09

46,4

46,4

 

 

Gimnaziul-grădiniţă Ţarancuţa

 

2307

15644

09

13,0

13,0

 

 

Gimnaziul –grădiniţă Cîşla

2307

nou

09

30,0

30,0

 

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

2307

01796

09

160,0

30,0

130,0

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

2307

01797

09

680,7

225,7

455,0

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

2307

14652

09

35,0

35,0

 

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

2307

14653

09

75,3

75,3

 

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

2307

01783

09

55,0

55,0

 

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

2307

01801

09

70,0

70,0

 

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

2307

01845

09

70,2

70,2

 

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

09

135,7

75,7

60,0

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

2307

01844

09

47,9

47,9

 

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

2307

01788

09

20,0

20,0

 

 

Gimnaziul Haragîş

2307

01792

09

14,8

14,8

 

 

Gimnaziul Porumbeşti

2307

01800

09

20,0

20,0

 

 

Gimnaziul Plopi

2307

01799

09

18,1

18,1

 

 

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

09

76,0

76,0

 

 

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

09

50,0

50,0

 

 

Gimnaziul Larguţa

2307

01793

09

35,0

35,0

 

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

2307

15131

09

40,0

25,0

15,0

 

Gimnaziul „V.Pârvan” Goteşti

 

2307

 

01791

09

15,0

15,0

 

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

2307

14648

09

36,0

36,0

 

 

Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Cîrpeşti

2307

01786

09

20,0

20,0

 

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

09

50,0

50,0

 

 

Serviciul de transportare a elevilor

 

2307

 

04050

 

09

 

70,0

 

70,0

 

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

2317

09711

09

400,0

400,0

 

 

Direcţia generală învăţămînt

2307

04050

09

10,0

10,0

 

 

                    Total

 

 

 

4084,5

1685,5

2399,0

 

 Secretarul Consiliului raional Cantemir                       Ţurcanu Ludmila               

                                                                             
                                                                               
                                                                               

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin