Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii(III), sedinta CR din 28.09.17

Proiecte decizii(III), sedinta CR din 28.09.17 imprimare

14.09.2017     1011 

                                                                                                                                                               Proiect

DECIZIE

nr.07/    -XXVI                                                                                            din 28.09.2017

or. Cantemir

 Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei

 de conducere pentru conducătorii   instituţiilor de

 învăţământ  din raionul Cantemir,  anul de studiu 2017-2018

 

         În  temeiul art. 43, alin. 2  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006 , Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006 (art.4, al.2, lt g1 , Anexei nr.1(tabelul 2 şi 2) din Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006  Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” cu modificările şi completările ulterioare, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie  socială,  sănătate publică,  muncă,  activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E :

    01.Se ia act de nota privind stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir, pentru  anul de studiu 2017-2018(se anexează).

   02. Se  aproba   categoria şi indemnizaţia de conducere pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,  conform anexei nr.1.

  03. Direcţiea  Generală Învăţământ Cantemir va aplica prevederile prezentei decizii la calcularea salariului  personalului nominalizat.

  04. Deciziea în cauză se adduce la cunoştinţa  Direcţiei  Generale Învăţământ, consiliilor locale de nivel unu, altor persone  şi factori interesaţi,  publicului  în termen de 10 zile.

  05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate problem  sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele  şedinţei

 

Avizat :

Secretar împuternicit al consiliului rational                                     Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Anexa

la decizia consiliului raional

nr. 07/     –XXV din 28.09.2017 

 

NOTĂ

privind stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere

pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir în

anul de studiu 2017-2018

  

          În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 381 din 13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”, în baza informaţiei  prezentate de managerii instituţiilor de învăţământ din raion referitor la reţeaua dé clasé/grupe şi numărul de elevi/copii, Consiliul de Administraţie a DGÎ  a stabilit mărimea indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor în cuantumurile prevăzute în tablelul 2şi 5 din Anexa nr.1, şi propune Consiliului raional spre aprobare.

Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar        

  Anexa1/tabelul nr.2

Funcţia

Categoria instituţiei

Indemnizaţia de conducere, în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

Director de liceu, instituţie de învăţământ secundar-profesional sau colegiu (profesor)

I

50

II

40

III

30

IV

25

V-VI

20

Director (şef) al altor instituţii de învăţământ (profesor, educator, învăţător)

I

40

II

35

III

25

IV

20

V-VI

15

Director adjunct (şef adjunct) pentru activitatea didactică (de instruire şi educaţie), director adjunct pentru educaţie

I

30

II

25

III

20

IV

15

V-VI

10

 

CRITERIILE ŞI MODUL de raportare a instituţiilor şi organizaţiilor din învăţământul public la categoriile de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor

Pentru raportarea instituţiilor şi organizaţiilor din învăţământul public, indiferent de subordonare, la categorii de remunerare a conducătorilor şi specialiştilor, în corespundere cu volumul şi complexitatea activităţii de educaţie, se stabilesc următoarele criterii:

Tipul instituţiei

Criterii

Categoria instituţiei

I

II

III

IV

V

VI

Licee, licee-internat, colegii, gimnazii

numărul de elevi

mai mult de 641

de la 401 pînă la 640

de la 281 pînă la 400

pînă la 280

-

-

Palate şi case de creaţie ale copiilor (alte instituţii extraşcolare)

-

Palatul republican de

instituţii extraşcolare republicane

instituţii extra-şcolare din Chişinău,

-

raionale şi orăşeneşti

-

Şcoli medii de cultură generală, şcoli primare,

numărul de elevi

mai mult de 1121

de la 881

pînă la 1120

de la 401

pînă la 880

de la 281

pînă la 400

de la 101

pînă la 280

pînă la 100

Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere se majorează, după cum urmează:

cu 5% – pentru grad managerial II;

cu 10% – pentru grad managerial I;

           cu 20% – pentru grad managerial superior.

Indemnizaţiile de conducere ale cadrelor de conducere (cadre didactice) ale instituţiilor care nu sunt atribuite la grupele de retribuire a muncii se stabilesc în mărime de 10 procente din salariul de bază pentru director (şef) şi de 5 procente pentru conducătorii de subdiviziuni.

 

 

                                  Şef DGΠ                                          Lilia Cebotaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaxa nr. 1

la decizia consiliului raional

nr. 07/     –XXV din 28.09.2017 

 

 

Categoria şi indemnizaţia de conducere

pentru conducătorii  instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,

anul de studii 2017 - 1018.

 

 

Codul instituţiei

Denumirea institutiei

Localitatea

Nr. elevi

Categoria institutiei

Indemnizaţia de condurece, în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

director

dir. adj.

Licee şi gimnazii cu un număr mai mare  de 91 elevi ponderaţi

1

1795

I.P. Liceul Teoretic "Dimitre Cantemir"

Cantemir

194

IV

25

15

2

1785

I.P. Liceul Teoretic "Nicolae  Mihai"

Ciobalaccia

382

III

30

20

3

1787

I.P. Gimnaziu "Valeriu Hanganu"

Cociulia

266

IV

20

15

4

1791

I.P. Gimnaziu "Vasile  Pîrvan"

Gotesti

353

III

25

20

5

14652

I.P.Gimnaziu "Mihai  Eminescu"

Baimaclia

327

III

25

20

6

14653

I.P. Gimnaziu "I. Creangă"

Cania

220

IV

20

25

7

14654

I.P. Gimnaziu Capaclia

Capaclia

176

IV

20

15

8

1801

I.P. Gimnaziu "Nicolae Sulac"

Sadic

185

IV

20

15

9

14655

I.P. Gimnaziu Cietu

Cietu

144

IV

20

15

10

14648

I.P. Gimnaziu "Liubomir  Chiriac"

Antonesti

144

IV

20

15

11

1799

I.P. Gimnaziu Plopi

Plopi

108

IV

20

15

12

1792

I.P. Gimnaziu Haragis

Haragis

132

IV

20

15

13

1783

I.P. Gimnaziu "Nicolae Botgros"

Chioselia

154

IV

20

15

14

1800

I.P. Gimnaziu Porumbești

Porumbesti

164

IV

20

15

15

1797

I.P. Gimnaziu "Mihai  Eminescu"

Cantemir

474

II

35

25

16

1798

I.P. Gimnaziu "Mihai Sadoveanu"

Hănăseni

334

III

25

20

17

1850

I.P. Gimnaziu „P. Wiszniowska”

Visniovca

184

IV

20

15

18

1847

I.P. Gimnaziu "Ion Cojocaru"

Tiganca

230

IV

20

15

19

1845

I.P. Gimnaziu "Delta"

Tartaul

213

IV

20

15

20

1786

I.P.Gimnaziu "Ştefan cel Mare"

Cirpesti

208

IV

20

15

21

1793

I.P. Gimnaziu Larguta

Larguta

226

IV

20

15

22

1794

I.P. Gimnaziu Lingura

Lingura

102

IV

20

15

23

1789

I.P.Gimnaziu Enichioi

Enichioi

163

IV

20

15

Gimnazii cu un număr mai mic de 91 elevi ponderaţi

24

1796

I.P.Gimnaziu "Alexandru  Puskin"

Cantemir

60

IV

20

15

25

1844

I.P. Gimnaziu "Ivan Vazov"

Stoianovca

67

IV

20

15

26

1788

I.P. Gimnaziu "Grigore Vieru"

Costangalia

87

IV

20

15

27

1782

I.P. Gimnaziu - grădiniţă"V. Curbet"

Tarancuta

83

IV

20

15

28

1784

I.P. Gimnaziu Cisla

Cisla

80

IV

20

15

Şcoli primare cu număr mai mic de 41 elevi ponderati

29

14650

I.P. Şcoala primară-gradiniţă Acui

Acui

31

VI

15

0

30

1846

I.P. Şcoala primară-gradiniţă Ghioltosu

Ghioltosu

27

VI

15

0

31

9713

Scoala de  Sport

 

713

V

15

10

32

9712

Centru de Creatie

 

800

V

15

10

33

1774

Serviciul de Asistenţă Psiho Pedagogică

 

I

30

10

 

                   

 

 

 

 

                                     Şef DGΠ                                          Lilia Cebotaru

D E C I Z I E                            PROIECT

 

               nr.07/   XXVI                                                       din  28.09.2017

or. Cantemir

 

Cu privire la modificarea hotarelor

s.Plopi  şi  s.Taraclia din componenţa

comunei Plopi, raionul Cantemir.

 

          În  temeiul art. 43 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 , Art. Art. 9, 42 şi 43 ale Codului Funciar al Republicii Moldova            nr.828–XII din 25.12.1991, demersul nr.940 din 04.09.2017 privind  modificarea hotarelor intravilanului s.Plopi şi  s.Taraclia din componenţa comunei Plopi, decizia Consiliului comunal Plopi nr. 03/05-XXVI din 16.06.2017,, Cu privire la modificarea hotarelor intravelanului s.Plopi şi s. Taraclia”, examinînd   avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate agricultură , amenajarea teritoriului şi protecţia mediului , Consiliul Raional

 

                                                       D E C I D E :

 

 1. Se ia act de:

   nota  privind modificarea hotarelor intravilanului s.Plopi şi  s.Taraclia din 

   componenţa comunei Plopi, raionul Cantemir (se anexează);

 

   decizia consiliul comunei Plopi Nr 03 I 05 – XXVI  din 16.06.2017(se anexeazează).

 

 2. Se modifică hotarele intravilanului s. Plopi cu 3.6609 hectare şi a s.Taraclia cu 1.1723 hectare   şi respectiv se micşorează extravelanul s. Plopi cu 3.6609 hectare şi a  s.Taraclia cu 1.1723 hectare.  

 

3. Dl Toderici Valeriu, şef  serviciu relaţii funciare va aduce în concordanţă cu prezenta decizie documentaţia cadastrului funciar.

 

 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Andrei Ciobanu , preşedinele raionului,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate agricultură , amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

            

 

  Preşedintele şedinţei                                                                        ________________

 

     Avizat :

 Secretarul împuternicit al Consiliului Raional                                 Victoria Balan

 

                                                                                                  

 

                                                                                                      Anexă

                                                                                     la dedizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                      nr.07/    -XXVI din 28.09.2017

 

 

 

 

 

                                                                     Notă

privind modificarea hotarelor intravilanului s.Plopi şi  s.Taraclia

din componenţa comunei Plopi, raionul Cantemir .

 

 

          Conform prevederile Art. Art. 9, 42 şi 43 ale Codului Funciar al Republicii Moldova nr. 828 – XII din 25.12.1991 şi  demersul nr.940 din 04.09.2017  primăriei comunei Plopi  adresat Consiliului raional Cantemir privind scimbarea hotarelor intravilanuli s.Plopi şi  s.Taraclia  au fost întocmit proiectul de decizie.

         Se anexează::

   - decizia consiliului comunei Plopi   nr. 03I05 din 16.06.2017 privind propunerea schimbării parametrului satelor Plopi  cu 3.6609 hectare şi s.Taraclia cu 1.1723 hectare  din contul extravilanului.

  

   - extras din evidenţa grafică a terenurilor moşiei comunei Plopi.

       Şef serviciul relaţii funciare al  DAERF                                 Valeriu Toderici

 

 

 

                                                                   DECIZIE                                PROIECT

Nr.07/    - XXVI                                                                                     din 28. 09. 2017

         or.Cantemir

 

 

Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea

     copiilor în Şcoala de Arte ,,Valeriu Hanganu”  pentru

     anul de studii 2016-2017.

        

 

         În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 ,,pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16 – XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, examinând  demersul Serviciului Cultură şi Turism, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

01. Se stabileşte taxa pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,Valeriu.Hanganu”, pentru anul de studii 2016-2017 achitată de părinţi începând cu 01 septembrie 2017, conform demersului instituţiei respective din 08.09. 2017 (se anexează) după cum urmează:

-            Pian                           – 235 lei

-            Vioară                       – 235 lei

-            Aerofone                  – 235 lei

-            Acordeon                 – 235 lei

-            Artă plastică            – 215 lei

-            Coregrafie                – 215 lei

-            Artă corală               – 235 lei

02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile înmânare, expediere, afişare pe stand şi pe site consiliului raional.

03. Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina d-lui Dimcea Ion, vicepreşedintele al raionului.

04. Control executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                  _______________

 

Avizat:

Secretar împuternicit al consiliului raional                                 Victoria Balan

 

 

D E C I Z I E                                              

  nr. 07/   -XXVI                                                                            din 28.09.2017                                                                                                                                                                    

                                                               or. Cantemir

Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe I semestru

a anului 2017.

 

           În temeiul art. 43 (2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, 28, alin.3 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii  Consiliul Raional  constată, că pe primul semestru a anului curent  partea de venituri a fost executată cu 47,5 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 40,6 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.

Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 4525,1 mii lei, ceea ce constituie 58,0 % din prevederile anuale, planul precizat pe anul 2017 fiind în sumă de 7807,4 mii lei .

                        La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

 

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe primul semestru a  anului 2017  prezentată în anexă.

 

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe primul semestru  a  anului 2017 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4.      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                         ___________________                                              

 

     Avizat:

Secretar împuternicit al Consiliului Raional                       Victoria Balan      

 

 

 

                                 

                                                                             Anexă

 la decizia  Consiliului raional Cantemir     

                                                                                    nr. 07/   XXVI din 28.09.2017                     

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe I semestru a anului 2017.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru a anului 2017.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pe I semestru a anului 2017 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 60170,.9 mii lei  sau la nivel de 47,.5 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an.. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 1925,3 mii lei sau cu 3,3 la sută / I semestru 2016 –  58245,6 mii lei; I semestru 2017 – 60170,9 mii lei /.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe primul semestru a  anului 2017 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2017

Precizat pe anul 2017

Executat pe

I semestru 2017

Executat pe I semestru 2016

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Venituri, total

118949,8

126593,7

60170,9

100,0

58245,6

+ 1925,3

103,3

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

 - Impozitul pe vinit

3440,4

3440,4

2209,5

3,7

2146,3

+ 63,2

102,9

 - Impozite si taxe pe marfuri

 si servicii

2330,0

30,0

28,8

 

1624,1

-  1595,3

1,8

 - Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

3936,7

4013,0

2140,1

3,5

2192,7

- 52,6

97,6

 - Amenzi si sanctiuni

270,0

270,0

91,7

0,2

105,6

-13,9

86,8

 - Venituri din proprietate

 

 

0,5

 

3,6

- 3,1

13,9

 - Alte venituri

 

 

0,2

 

0,9

- 0,7

22,2

 - Donaţii  voluntare pentru cheltuieli curente

 

54,0

54,3

0,1

 

+ 54,3

 

 - Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total

108972,7

118786,3

55645,8

92,5

52172,4

+ 3473,4

106,7

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

a) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie  specială

 

86979,1

 

96792,7

 

42770,4

 

 

43234,8

 

- 464,4

 

98,9

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

• pentru învăţămînt

82118,3

82212,6

40752,2

 

40979,9

-227,7

99,4

• pentru asistenţa socială

2397,8

2397,8

581,6

 

1100,2

- 518,6

52,9

• pentru şcoala sportivă

2463,0

2463,0

1136,8

 

1154,7

- 17,9

98,5

• pentru infrastructura drumurilor

 

 

9719,3

 

299,8

 

 

 

+ 299,8

 

b) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie generala

20629,5

20629,5

12377,7

 

8397,4

+ 3980,3

147,4

c) Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II

 

 

1364,1

 

 

1364,1

 

 

497,7

 

 

 

540,2

 

 

- 42,5

 

 

92,1

 

     Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 92,5 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,7 %,  venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,5 % şi  amenzi şi sancţiuni 0,2 %. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente  în sumă totală de 54,3 mii lei ceea ce constituie 100,6 la sută în comparaţie cu planul precizat pe an..          

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe primul semestru a anului 2017 bugetul raional a fost executat la cheltuieli  în sumă de 54030,6 mii lei, ceea ce constituie 40,6 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 133219,2 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 47401,8 mii lei , ceea ce constituie 87,7 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 6628,8 mii lei ceea ce constituie 12,3 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe primul semestru a anului 2017.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:

                                                                                                                           Tabel nr.2

 

 

                               Denumirea

 

    Cod  Eco

 

 

Suma, mii lei

Ponderea din  totalul cheltuielilor

executate,%

1

2

3

4

Cheltuieli

2

47401,8

100,0

inclusiv:

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

40516,8

85,5

Bunuru şi servicii

22

5457,9

11,5

Dobînzi

24

 1,2

 

Subsidii

25

54,9

0,1

Prestaţii sociale

27

1351,0

2,9

Alte cheltuieli

28

20,0

 

Active nefinanciare

3

6628,8

100,0

inclusiv:

 

 

 

Mijloace fixe

31

1924,2

29,0

Stocuri şi materiale circulante

33

4704,6

71,0

         

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 85,5 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 11,5 % şi prestaţii sociale 2,9 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 71,0 % şi mijloacele fixe 29,0 %. Pe primul semestru cheltuielile de personal constituie 40516,8 mii lei dintre care:

Remunerarea muncii   ─ 32391,9 mii lei sau 80,0 %;

Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 8124,9 mii lei sau 20,0 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 78605,8 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 51,5 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 5457,9 mii lei dintre care:

Servicii energetice şi comunale  - 3097,9 mii lei sau 56,8 %;

Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii  - 278,7 mii lei sau  5,1 %;

Servicii de locaţiune      - 316,3 mii lei sau  5,8 %;

Servicii de transport      - 268,4 mii lei sau  4,9 %;

Servicii de reparaţii curente  -  418,5 mii lei sau  7,7 %;

Formare profesională             - 83,0 mii lei sau  1,5 %;

Deplasări în interes de serviciu  - 210,5 mii lei sau 3,8 %;

Alte servicii                                - 784,6 mii lei sau 14,4 %.

 În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 25058,5 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 21,8 %..

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                             

                                                                                                                                             Tabel nr.3

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

Aprobat

pe anul

   2017

Precizat pe

anul 2017

Executat pe

I semestru

anul 2017

Executat

pe

I semestru

  anul 2016

Executat anul current faţă de anul precedent

Devieri

(+,- )

în %%

1

2

3

4

5

6

7

8

Cheltuieli, total

 

118143,3

133219,2

54030,6

51608,2

+2422,4

104,7

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

9383,1

 

9652,4

 

3267,6

 

3070,9

 

+ 196,7

 

106,4

Apărarea naţională

    02

79,4

79,4

23,7

11,6

+ 12,1

204,3

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

561,2

 

851,2

 

123,7

 

 

 

+ 123,7

 

 

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

3700,5

 

11254,2

 

869,5

 

934,8

 

- 65,3

 

93,0

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

 

 

406,0

 

 

21,4

 

 

 

 

 

+ 21,4

 

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

285,0

54,9

98,0

- 43,1

56,0

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

6466,5

 

7006,6

 

2823,4

 

2464,2

 

+ 359,2

 

114,6

Învăţămîntul

  09

86932,9

92481,3

42927,5

41460,8

+ 1466,7

103,5

 

Protecţia socială

 

 10

 

11019,7

 

11203,1

 

3918,9

 

3567,9

 

+ 351,0

 

109,8

                                                                                                                                               mii lei

     Datele din table denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe I semestru a anului 2017 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mare cu 4,7 puncte procentuale. Cel mai înalt nivel de executare faţă de anul precedent este la următoarele funcţii: armata naţională –204,3 %,  Cultura, sport şi tineret – 114,6 % Protecţia socială – 109,8, Servicii cu destinaţie generală – 106,4 %, învăţămînt – 103,5%.

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

Tab. nr.4

 

Nr.

d/o

 

 

  Denumirea

 

     Cod

Executat pe I semestru:

Nivelul executării faţă de anul precedent

Anul curent,

      mii lei

Anul precedent,

     mii lei

Devieri (+,-),

mii lei

 

în %%

1

2

3

4

5

6

7

   1

Executivul şi serviciile de suport

   03

2505,2

2336,3

+ 168,9

107,2

   2

Managementul finanţelor publice

   05

761,2

717,8

+ 43,4

106,1

3

 

 

Datoria de stat a autorităţilor publice locale

 

   17

 

 

1,2

 

 

16,8

 

 

- 15,6

 

7,1

`  4

Apărarea naţională

   31

23,7

11,5

+ 12,2

206,1

  5

Afaceri interne

   35

99,8

 

+ 99,8

 

   6

Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale

 

   37

 

23,9

 

 

+ 23,9

 

  7

Dezvoltarea agriculturii

   51

303,8

317,1

- 13,3

95,8

8

Dezvoltarea regională şi construcţii

 

   61

 

265,9

 

265,5

 

+ 0,4

 

100,2

9

Dezvoltarea transporturilor

 

   64

 

299,8

 

352,2

 

- 52,4

 

85,1

10

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

  75

 

21,4

 

 

+ 21,4

 

11

Sănătate publică şi servicii medicale

 

   80

 

54,9

 

98,0

 

- 43,1

 

56,0

12

Cultura

   85

1606,4

1560,7

+ 45,7

102,9

13

Tineret şi sport

   86

1217,0

903,6

+ 313,4

134,7

14

Învăţămînt

   88

42927,5

41460,8

+ 1466,7

103,5

15

Protecţia socială

   90

3918,9

3567,9

+ 351,0

109,8

 

În total

 

54030,6

51608,2

+ 2422,4

104,7

                                                                                                            

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

 

Preşedintele raionului                                               Andrei Ciobanu

Şef direcţia finanţe                                                    Cozma Veaceslav

                                                                                                                                                                                         Proiect

DECIZIE

nr.07/    -XXVI                                                                                            din 28.09.2017

or. Cantemir

 

Despre  executarea deciziei nr.04/02-XXVI din 11.05.2017

 „Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de

 transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului

în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”

           

              În conformitate cu art. 43, alin.2 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 4, alin. 2 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art.8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 “Cu privire la proprietatea publică a unităţii administrative-teritoriale”, Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Mildova nr. 901 din 31 decembrie 2015, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 671 din 23 august 2017 “Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport”, deciziei Consiliului raional nr.04/02-XXVI din 11.05.2017 „Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de  transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului  în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”,  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei de specialitate finanţe, buget, activităţi economic-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional 

D E C I D E

1. Se ia act de:

         1.1 nota  despre mersul executării deciziei nr.04/02-XXVI din 11.05.2017 „Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”, prezentată de Cebotaru Lilia şef direcţie generală învăţământ (se anexează);

         1.2 Actul de primire-predare a două  mijloace de transport întocmit la data de 29.08.2017;

         1.3 Dispoziţiile  preşedintelui raionului nr.125-A şi nr.126-A ambele din 29.08.2017.

2. Direcţia Generală Învăţământ va dispune ca mijloacele de transport transmise să fie utilizate  exclusiv pentru transportarea elevilor şi cadrelor didactice conform regulilor stabilite în Regulamentul cu privire la transportarea elevilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903 din 30 octombrie 2014.

3. Se ridică controlul asupra deciziei sus vizate.

4. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Învăţământ, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

Preşedintele şedinţei  

Avizat:

Secretar împuternicit al consiliului raional                                      Victoria Balan

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            Anexă

la decizia consiliului raional Cantemir

nr. 07   –XXVI din  28.09.2017

 

Nota

despre mersul executării deciziei nr.04/02-XXVI din 11.05.2017

„Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir”

 

            Cu acordul Consiliului Raional Cantemir, la data de 28.08.2017, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  a transmis Consiliului Raional Cantemir  2 microbuze şcolare, RENAULT  MASTER /NOU 2016/Culoare GALBEN/ Capacitatea cilindrică 2299 cm3/ Aer Condiţionat/  Amenajare 16+1 L, conform Actului de transmitere a mijloacelor de transport elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 671 din 23 augus 2017 .

 

            La data de 29.08.2017 a fost creată comisia de primire – predare a microbuzelor (Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 125-A din 29.08.2017), întocmit Actul de primire – predare şi s-a efectuat transmiterea mijloacelor de transport de la Consiliul raional Cantemir la Direcţia Generală Învăţământ.

            Valoarea contabilă a mijloacelor de transport  conform situaţiei de la ,, 28” august 2017, este de 515754,14 ( cinci sute cincisprezece mii şapte sute cincizeci şi patru lei 14 bani) lei pentru o unitate, s-au transmis 2 ( două) unităţi – suma totală 1031508,28 lei .

 

Se anexează:

·         Dispoziţiile nr. 125-A din 29.08.2017 „Cu privire la crearea comisiei de primire-predare gratuită a 2 microbuze şcolare proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în adminisrarea Consiliului raional Cantemir” şi nr.126-A din 29.08.2017,,Cu privire la transmitereaîn gestiune de la Consiliul raional Cantemir la direcţia generală învăţămînt a 2 microbuse şcolare proprietate publică a statului”;

·         Actul de primire – predare a mijloacelor de transport întocmit la data de 29.08.2017.

 

Şef DGÎ Cantemir                                                                 Cebotaru Lilia

                       

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin