Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii(II), sedinta CR din 28.09.17

Proiecte decizii(II), sedinta CR din 28.09.17 imprimare

14.09.2017     1262 

D E C I Z I E

 

nr.07/-XXV                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

 Despre situaţia criminogenă în

raionul Cantemir pe 8 luni ale

anului 2017 .

 

      În temeiul art. 43 (2), art. 53, alineatul (1) , litera c) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, examinînd nota despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017, avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                             D e c i d e:

 

   01. Se ia act de nota despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017, prezentată de dl Valeriu Codreanu, şef al Inspectoratului de Pliţie, Cantemir (se anexează).

 

   02. Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu a examina chestiunea despre situaţia criminogenă în anul 2017 şi sarcinile pentru îmbunătăţirea acestea în teritoriul administrat, acordînd atenţie deosebită lucrului de profilaxie a infracţiunilor în rîndurile minorilor , persoanelor întoarse din  penitenciare , acţiunilor de informare a cetăţenilor despre paza averii personale, creării condiţiilor de activitate şi trai a poliţiştilor de sector şi şefilor de post .

 

    03.Se stabileşte că informaţia despre mersul executării pct.02 din prezenta decizie se va prezenta serviciului administrație publică,aparatul președintelui raionului în trimestru unu 2018, iar  Consiliului Raional - informația generală în trimestru IV  anul 2018.

 

   04. Decizia  se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, afişare pe standul consiliului raional.

 

    05.Controlul și monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                        __________________                                                                                                                

 

 

    Avizat :

Secretar  împuternicit  al consiliului  raional                              Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Anexă

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.07/-XXVI din 28.09.2017

 

Nota

despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017

 

În perioada a 8 luni ale anului 2017 IP Cantemir a întreprins acţiuni consecvente de realizare a politicilor statului în vederea asigurării prestării unor servicii poliţieneşti calitative şi conform standardelor europene, redobîndirii încrederii şi respectului comunităţii faţă de Poliţie.

Activitatea Inspectoratului a fost dictată de necesitatea eliminării restanţelor pe care le-a înregistrat subdiviziunea în ultimii ani la diferite compartimente, precum şi sporirii eficacităţii activităţii prin prisma respectării stricte a legislaţiei în vigoare, asigurarea transparenţei şi controlului activităţii poliţieneşti din partea comunităţii, ridicarea prestigiului poliţiei în societate.

          Aceste valori au reprezentat pilonii pe care s-a bazat în activitatea sa IP Cantemir, promovînd o coeziune strînsă între membrii societăţii noastre prin toleranţă, respect reciproc, consens şi cooperare.

          Pe parcursul perioadei vizate, angajaţii IP Cantemir au demonstrat abilităţile, capacităţile şi responsabilităţile faţă de sarcinile trasate, permanent fiind implicaţi în evenimente şi acţiuni importante, asumându-şi la necesitate anumite riscuri.

          Managementul instituţional practicat la nivelul IP Cantemir a fost adaptat continuu la evoluţiile fenomenului infracţional şi al mutaţiilor social-economice, prin măsuri obiective şi justificate aplicate în baza unei cunoaşteri aprofundate a situaţiei operative, a resurselor şi capacităţii de acţiune şi s-a axat în principal pe implementarea conceptelor moderne de abordare a activităţii poliţieneşti.

          Orientarea activităţilor pe principiul eficienţei acţionale, s-a realizat de la nivelul IP Cantemir în coordonare directă cu structurile teritoriale, în scopul creşterii operativităţii şi calităţii pe axa informaţie – sesizare - investigare, pentru controlul şi diminuarea criminalităţii la nivel al entităţii.

De asemenea, a fost pus şi se pune accent în continuare pe dezvoltarea capacităţilor IP Cantemir de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, prin implementarea practicilor noi de investigare a crimelor.

  Dificultăţile întîmpinate în activitatea de serviciu

1. Dotarea insuficientă cu echipament special şi sportiv;

2. Neachitarea orelor suplimentare de lucru;

3. Insuficienţa personalului.

În scopul înlăturării neajunsurilor, deficienţelor şi lacunelor admise, pentru perioada următoare, propunem activizarea lucrului de selectare şi recrutare a candidaţilor pentru angajarea în serviciu şi suplinirea funcţiilor vacante.

La moment în IP Cantemir activează 112 angajaţi dintre care 77 sînt funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 31 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 1 funcţe de funcţionar public, 3 salariaţi civili, 22 funcţii fiind vacante ceea ce constituie 19% din întregul efectiv.

 

                                                             Situaţia Criminogenă

Pe parcursul a celor 8 luni de activitate ale anului 2017, Secţia Investigaţii Infracţiuni a IP Cantemir a activat, a organizat şi şi-a desfăşurat activitatea sa conform cerinţelor Codului de Procedură Penală al R. Moldova, Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, ordinul MAI nr. 04 din 04.12.2012 privind aprobarea Regulamentului comun privind organizarea şi efectuarea activităţii speciale de investigaţii, Legea nr. 320 din 27.12.2012 privind activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, indicaţiilor şi recomandărilor Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi MAI RM, planului de activitate pe anul 2017.

            IP Cantemir deserveşte 51 localităţi dintre care 1 oraş şi 50 sate cu o populaţie aproximativ 60 000 de locuitori

Pe parcursul celor 8 luni de activitate ale anului 2017 în IP Cantemir au fost înregistrate 316 cauze penale, dintre care pe 102 cauze penale nu sunt stabiliţi făptuitorii, 180 de cauze  penale fiind expediate procurorului r-lui Cantemir, procentul fiind de 57%, iar pe ţară este de 60 %.

Urmărirea penală a fost finisată pe 156 cauze penale procentul fiind de 49,4%, pe ţară fiind 46,1%, dintre care în judecată au fost expediate 109 cauze penale procentul fiind de 34,5 pe ţară fiind de 31 %, încetate fiind 40 cauze penale, procentual- 12,7 pe ţară - 9,35, clasate - 7 cauze penale procentul fiind de 2,22% pe ţară - 4,84 % şi suspendate condiţionat nu aven nici o cauză penală.

În perioada analogică a anului 2016 au fost înregistrate 465 cauze penale, la capitolul pornirii cauzelor penale, în comparaţie cu anul 2016 a fost înregistrată o scădere de – 32 %.

Analizând starea infracţională a raionului Cantemir pe parcursul celor 8 luni de activitate ale anului 2017 am stabilit faptul, că cele mai problematice sectoare ale raionului s-a dovedit a fi sectorul nr. 1  Cantemir şi sectorul nr. 4 Cociulia unde este necesar ca şefii de sector, şefii de post şi ofiţerii de investigaţii să-şi reorganizeze lucrul întru intensificarea activităţii de prevenire a infracţiunilor şi conlucrarea cu toate serviciile IP Cantemir în scopul îmbunătăţirii situaţiei la compartimentul profilaxiei generale şi individuale.    

   Infracţiuni excepţional de grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 4 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o creştere de 100%.

   Infracţiuni deosebit de grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 2 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016 se atestă o scădere de 33,33%.

   Infracţiuni grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 35 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 22,22%.

   Infracţiuni mai puţin grave şi uşoare în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 191 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 27,92%.

   Infracţiuni uşoare în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 84 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 44%.

 

Din numărul total de cauze penale pornite conform datelor statistice pe parcursul a 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 27 cauze penale pe date operative procentul fiind de 8,54% pe ţară fiind de 19,2 % din care 7 au fost expediată procurorului procentul fiind de 25,9% pe ţară fiind de 39 %, urmărirea penală fiind terminată pe 6 cauze penale procentul fiind de 22,2% pe ţară fiind de 32,6 %.

Pe parcursul a 8 luni ale anului 2017 au fost pornite 5 cauze penale pe linia narcomaniei, faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o creştere cu 25%.  

În această perioadă în gestiunea Secţîei Urmărire Penală a IP Cantemir s-au aflat 632 cauze penale, din care au fost finisate 329 cauze penale. Pentru a înainta învinuirea bănuiţilor şi a expedia cauzele penale în judecată au fost transmise procurorului 237 cauze penale, cu propunere de a înceta sau clasa cauzele penale au fost transmise procurorului 125 cauze penale, transmise  după competenţă 24 cauze penale,  conexate 9 cauze penale,  suspendate- 130.

·         Persoane reţinute -39, persoane arestate -20.

·         Prejudiciul recuperat  în mărime de 83.86 lei.

·         Procese penale în gestiune au fost 447.

Conlucrarea cu alte servicii şi procuratură este la nivelul corespunzător.

Una din sarcinile principale ale SII este căutarea infractorilor care se eschivează de organele de urmărire penală, judecată, condamnaţilor evadaţi sau care se eschivează de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără urmă şi identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută.

Sustrageri din averea persoanei şi apartemente – 173 cauze penale.

Din domicilii se sustrag bani, bunuri şi obiecte preţioase pe parcursul zilei şi nopţii, dar în special se atestă o creştere la sustragerea din acestea pe parcursul zilei atât cât proprietarii lipsesc, mijloacele de protecţie a domiciliilor sunt slabe, majoritate sustragerilor din domicilii se efectuează la proprietarii care sunt plecaţi peste hotarele ţării, care trăiesc mai bine şi este probabilitatea de a sustrage mai multe bunuri de valoare.

La viziunea IP Cantemir descreşterea infracţiunilor cu – 32 % în comparaţie cu scăderea pe ţară de – 17,2 %, se datorează schimbării legislaţiei şi lucrului de profilaxie.

 

Problemele şi necesităţile efectivului IP Cantemir sunt:

·         Suplinirea de durată a activităţii  funcţiilor vacante;

·         Dotarea insufuicientă cu tehnologii moderne;

·         Asigurarea insuficientă cu tehnică de calcul, imprimante şi xerox.

 

       În scopul obţinerii unor rezultate mai înalte şi îndepliniri tuturor sarcinilor înaintate, este necesar de întreprins următoarele măsuri:

·         Creşterea nivelului profesional a efectivului IP Cantemir;

·         Îmbunătăţirea imaginii şi prestigiului poliţiei în faţa populaţiei prin prisma dobândiri încrederii în organele de poliţiei, ca organ competent în combaterea criminalităţii şi menţineri ordinii publice.

·         Intensificarea activităţii de prevenire a infracţiunilor, conlucrarea cu toate serviciile IP Cantemir în scopul îmbunătăţirii situaţiei la compartimentul profilaxiei generale şi individuale. 

            Pentru o activitate mai efecientă şi mai fructuoasă, avem rezerve:

-  la capitolul finisării cauzelor penale cu termenul urmărirei penale mai mare de 8 luni, la moment în gestiunea OUP ai SUP a IP Cantemir aflîndu-se 103 de astfel de cauze.

                        

Priorităţile stabilite pentru relizarea în perioada a 8 luni ale anului 2017

- documentarea completă, calitativă şi în regim prioritar a tuturor contravenţiilor şi infracţiunilor din start, cu excluderea tergiversării termenelor stabilite, fapt ce ar putea genera nemulţumiri din partea societăţii civile şi afectarea imaginii Poliţiei; 

- cooperarea permanentă cu petiţionarii, victimele, părţile vătămate, alţi participanţi la proces, informarea acestora despre mersul documentării adresărilor acestora, măsurilor întreprinse în vederea identificării făptuitorilor, asigurării recuperării prejudiciului cauzat, restabilirii drepturilor şi libertăţilor lezate;

- înregistrarea necondiţionată şi în ordinea stabilită a sesizărilor, petiţiilor, altor înştiinţări şi informaţii cu privire la infracţiuni, contravenţii, incidente şi evenimente ce afectează securitatea persoanelor şi ordinea publică;

- consolidarea capacităţilor de reacţionare şi intervenţie în situaţii cu caracter excepţional;

- organizarea activităţii în vederea cooperării cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile medicale de specialitate, asistenţii sociali, servicii desconcentrate în teritoriul deservit;

- stabilirea unui grad înalt de încredere în organul de Poliţie şi a unei imagini elocvente în societatea civilă, activităţi bazate pe principiile supremaţiei Legii şi respectării drepturilor omului;

- eficientizarea comunicării cu societatea civilă, de la  adresarea acesteia la primul poliţist al Inspectoratului  şi pînă la personalul de  conducere.

- mobilizarea serviciilor operative la depistarea, descoperirea şi cercetarea crimelor cu caracter grav şi rezonanţă sporită în societate, mai cu seamă a celor comise în condiţii nevădite; depistarea şi reţinerea infractorilor, identificarea cadavrelor cu personalitatea necunoscută, depistarea persoanelor dispărute fără veste;

- sporirea responsabilităţii personale ale conducătorilor de toate verigile, în domeniul dirijării chibzuite cu forţele şi mijloacele disponibile, respectării legislaţiei şi menţinerii disciplinei efectivului subordonat;

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin acţiuni de protejare a persoanei, patrimoniului, siguranţei stradale şi siguranţei rutiere;

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul campaniilor de sensibilizare a comunităţii pe marginea fenomenului infracţional, pe lîngă sporirea încrederii populaţiei în poliţie ca instituţie care apără ordinea de drept şi securitatea cetăţenilor, în mod firesc determină creşterea numărului de adresări ale cetăţenilor către Poliţie.

 

 

Şef al IP Cantemir al IGP,

comisar şef                                                                              Valeriu  CODREANU

 

 

 

D E C I Z I E

nr.07/- XXVI                                                                                                             din 28.09.2017

or. Cantemir

                                                                                                      

            Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

sărbătorii  "Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional


DECIDE:


     01.Se stabileşte că sărbătoarea  „Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017  în raionul Cantemir se va desfăşura pe data de  21 octombrie 2017.

 

     02.Se  aprobă 

      02.01.Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului în cadrul sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2017 în raionul Cantemir  (anexa nr.01).

 

      02.02.Devizul de cheltuieli  în  sumă  de 100000 (una sută mii) lei, pentru organizarea şi  desfăşurarea  sărbătorii „"Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017 (anexa nr.02).

 

       02.03. Programul sărbătorii „Ziua Recoltei” , ediţia anului 2017 (anexa nr.03).

 

     03.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ion Dimcea , vicepreşedinte al raionului Cantemir şi a  comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

                                                                             

Preşedintele  şedinţei                                                                       ______________________

 

   Avizat:

Secretar  împuternicit al consiliului raional                               Victoria Balan

 

                                                                                                                                             Anexa nr.01

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.07/-XXVI din 28.09.2017

 

REGULAMENTUL

cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii  "Ziua recoltei”, ediţia din anul 2017

 

01.Dispoziţii   generale

01.01.  Concursurile în cadrul sărbătorii „Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii "Ziua recoltei, ediţia anului 2017” este organizat de către Consiliul Raional  Cantemir între agenţii economici care activează în sectorul agrar al raionului și  are menirea de a stimula obţinerea indicilor înalţi la  recoltarea culturilor agricole, strugurilor  de către   întreprinderile  prelucrătoare de struguri, de a ridica cultura consumului vinurilor autohtone, calitatea acestui produs; conservarea, perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor populare.

02.Organizarea concursurilor

02.01. Pentru desfăşurarea concursurilor se instituie comitetul organizatoric al concursurilor.

02.02.01.Componenţa nominală a comitetului organizatoric se aprobă  prin dispoziţia preşedintelui   raionului Cantemir. În componenţa acestuia se includ, de regulă, preşedintele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului şi protecţia mediului a Consiliului Raional Cantemir, vicepreşedintele raionului care coordonează domeniul agroalimentar, şeful Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare, preşedintele organizației teritoriale a sindicatelor din agricultură şi alimentaţie, conducători ai direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir şi serviciilor desconcentrate în teritoriu, consilieri raionali, reprezentaţi mass-media din raion. În activitatea sa, comitetul organizatoric poate antrena specialiști ai direcțiilor, secțiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir în scopul efectuării acțiunilor organizatorice, acumulării, analizei și verificării datelor.

02.01.02.Comitetul organizatoric aprobă planul şi termenul de desfăşurare a concursurilor, determină învingătorii şi adoptă hotărîrile respective asupra obiecţiilor şi reclamaţiilor parvenite în procesul pregătirii şi desfăşurării concursului.

03.Clasificarea participanţilor la concursuri

03.01.Concursurile se desfăşoară între producători agricoli, care dispun  de plantaţii de viţă de vie, plantaţii pomicole,culturi legumicole,culturi de cîmp,crescători de animale şi păsări,  întreprinderile de procesare, primăriile raionului, asociaţii obşteşti şi mecanizatori.

03.01.01.Întreprinderi cu profil agricol.

03.01.02.Întreptinderi de vinificaţie.

03.01.03.Comunitate-gospodar.

03.01.04. Mecanizatori (combainer, tractorist/ conducător auto).

04.Condiţiile concursurilor

04.01.Desemnarea învingătorilor concursului se va efectua ținînd cont de următoarele criterii:

04.01.01.Cea mai bun antreprenor al anului 2017:

·       roada medie la ha; 

·       contribuţii la bugetul public naţioal;

·       numărul efectiv de  angajaţi;    

·       volumul vînzărilor;

·       suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

·       volumul investiţiilor.

04.01.02.Cea mai bună întreptindere cu profil agricol:

·        roada globală;

·        roada medie la ha; 

·        contribuţii la bugetul public naţioal;

·        numărul efectiv de  angajaţi;    

·        volumul vînzărilor;

·        suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

·        volumul investiţiilor.

 

04.01.03.Cel mai bun mecanizator  al anului:

·         Cel mai tînăr;

·         Cel mai experimentat;

·         Mecanizatorul cu cele mai bune rezultate în activitate;

 

04.01.04.Cea mai bună întreptindere de  vinificaţie:

·        performante la consursuri profesionale;                                                                                                                                                                                                                                      

·        contribuţii la bugetul public naţioal;

·        numărul efectiv de  angajaţi;

·        volumul vînzărilor;

·        volumul investiţiilor.

04.01.05.Cea mai bună   comunitate:

·         prezentare (casa mare, bucătărie tradiţională,obiecte de artizanat şi tradiţii, port popular);                                                                                                                                                                                                                                         

·         numărul de colective participante;   

·         artistism;

·         originalitate.

 

05.Premierea învingătorilor concursurilor

 

05.01.Învingătorii concursurilor vor fi menţionaţi cu diplome, cadouri de preţ şi premii băneşti după cum urmează:

 

05.01.01.Premiul mare- cel mai bun antreprenor al anului 2016 - diplomă de onoare şi  

 premii băneşti în sumă de 10000  lei.

 

05.01.02.Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol ( trei categorii )-diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4000 lei;

locul   2  - 2500 lei;

locul   3  - 1500 lei.

05.01.03.Cel  mai bun mecanizator al anului - diplomă de onoare şi cadou de preţ:

trei menţiuni în valoare de pină la 2000 lei.

05.01.04.Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4000 lei;

locul   2  - 2500 lei;

locul   3  - 1500 lei.

05.01.05.Cea mai  bună prezentare a comunităţii - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 -  4000 lei;
locul   2  - 3000 lei;
locul   3  - 2000 lei

 

05.01.06.Cea mai  originală prezentare - diplomă de onoare şi cadou de preţ în valoare de pină la - 4000 lei.

05.01.07.Premii  băneşti pentru participarea activă.

 

                                       06. Comisia pentru evaluarea concursurilor

  01.Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului;

  02.Larisa Vîlcu, şef , direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  03. Ţurcanu Ludmila ,secretar al consiliului raional Cantemir .

  04.Oxana Bagrin , şef serviciul statistică;

  05.Zaeţ Elena, secretar –dactilograf, aparatul preşedintelui raionului;

  06.Roman Nicolae, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

   07.Caradjova Marina  ,contabil-şef, aparatul preşedintelui raionului;

  08. Munteanu Dumitru, inspector, inspecţia muncii filiala Cantemir;

  09. Botez Lilia, director executiv AO „Fermer Agroinform” .

 

07.Finanţarea  concursului

   07.01. Concursul este finanțat în limitele devizului de cheltuieli aprobat din comp. 11 10 015, inst. 1170, art 113.45.

    07.02. Mijloacele financiare destinate desfăşurării concursului pot fi folosite numai în conformitate cu condiţiile prezentului regulament şi devizului de cheltuieli preconizate pentru desfăşurarea concursului.

   07.03. Se permite grupului de lucru să opereze modificări  la Regulament a condiţiilor concursurilor , a perioadei de organizare şi  la devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2017 în raionul Cantemir  cu respectarea sumei aprobate.

   07.04. Controlul asupra  cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului este exercitat de către Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului şi protecţia mediului a Conşiliului Raional Cantemir și  Direcţia finanţe a Consiliului Raional Cantemir.

08.  Dispoziţii   finale

8.1.Totalurile se vor efectua   în a I-II decadă a lunii octombrie 2017.

 

   Secretar împuternicit  al consiliului raional                                     Victoria Balan

 

                      

 

Anexa nr.01
la Regulamentul cu privire la organizarea
şi

desfăşurarea sărbătorii ”Ziua recoltei” ediţia anului 2017
                                                                                 (decizia  Consiliului Raional Cantemir
                                                                                  nr. 07/-XXVI din 28.09.2017)

 

           

Lista concursurilor

 

01.Premiul Mare „ Cel mai bun antreprenor al anului 2017”.

02.„Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol”.

03.„Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie”.

04.„Cel mai bun mecanizator”.

05.„Cea mai  bună prezentare a comunităţii”.

06.„Cea mai  originală prezentare.

07.Pentru participarea activă.

                                                       D E C I Z I E                                        PROIECT

nr.07/ -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

 

 

 Cu privire la casarea bunurilor, mijloace fixe

din aparatul preşedintelui raionului

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul dnei Marina Caradjova ,contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă,  activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe din aparatul preşedintelui raionului conform anexelor nr.1, nr.2, nr.2.1 şi nr.3.

 

02.  Contabilitatea aparatului preşedintelui raionului (contabil- şef, dna Marina Caradjova) va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                ________________

 

              Avizat:

  Secretar împuternicit al consiliului rational                            Victoria Balan

                                                                                                                              

DECIZIE

nr. 07/-XXVI                                                                                              din  28.09.2017

or.Cantemir

 

          Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/16-XXVI

din 22.06.2017”Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

sărbătorii "Spicul de Aur  ”ediţia anului 2017

 

           În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative  de  specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional                                                           

DECIDE:

     01.Se aprobă   modificărea:

           01.01.Regulamentului privind  organizarea şi desfăşurarea concursului în cadrul sărbătorii "Spicul de Aur” ,ediţia anului   2017 în raionul  Cantemir , după cum urmează:

          din  pct. 05.Premierea învingătorilor concursurilor

    se exclude sub pct .05.01.01 Cea mai  bună întreptindere agricolă (de la  10   pîna la 100 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 1500.00lei;

locul   2  - 1000.00 lei;

locul   3  - 500.00 lei.

      Se include cu următoarea modificare: la sub pct.   05.01.01 Cea mai  bună întreptindere agricolă (de la  50   pîna la 150 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 1500.00lei;

locul   2  - 1000.00 lei;

locul   3  - 750.00 lei.

    Se exclude sub pct . 05.01.02.Cea mai  bună întreptindere  agricolă  ( de la  101   pîna la 500 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 3000.00 lei;

locul   2  - 2500.00lei;

locul   3  - 2000.00lei.

      Se include cu următoarea modificare: la sub pct.   05.01.02.Cea mai  bună întreptindere  agricolă  ( de la  151   pîna la 300 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 2000.00 lei;

locul   2  - 1500.00lei;

locul   3  - 1000.00lei.

   Se exclude sub pct .    05.01.03 Cea mai  bună întreprindere  agricolă  (de la  501 ha)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4500.00 lei;

locul   2  - 4000.00 lei;

locul   3  - 3500.00 lei.

        Se include cu următoarea modificare: la sub pct.  05.01.03 Cea mai  bună întreprindere  agricolă  (de la  301 ha)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 3500.00 lei;

locul   1  - 3500.00 lei;

locul   2  - 3000.00 lei;

locul   3  -  2500.00 lei.

       

    01.02.  Se exclude : anexa nr.03 la „Devizul de cheltueli pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii "Spicul de Aur” ,editia anului  2017 din  12 august  2017, după cum urmează:

1. Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

plicurilor, consumabile ş.a.)                                                                         - 4000.00 lei                                           

2. Premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori pînă la                   -25700.00 lei                                              3. Cheltuieli  transport                                                                                 - 2300.00lei                    
5. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)  - 18000.00 lei  
                                                                                                                    
Total :  50.000 lei       

   Se include cu următoarea modificare:anexa nr. 03 la „Devizul de cheltueli pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii "Spicul de Aur” , editia anului  2017 din  19 august  2017, după cum urmează:

   1. Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

       plicurilor, consumabile ş.a.)                                                                            - 3500.00 lei                                           

   2. Premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori pînă la                          -23450.00 lei                 3. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)       - 23050.00 lei  
                                                                                                                     
Total :       50.000 lei

   02.Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.


      

 Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________
   

    Avizat:                                              

  Secretar  împuternicit al consiliului raional                             Victoria Balan             
                  

 

 

                                             D E C I Z I E                                 PROIECT

nr. 07/   - XXVI                                                                                          din 28.09.2017

                                                                                            or. Cantemir                                                                                           

 

 Despre demersul IMSP CS Cantemir

privind darea în locaţiune a unui

spaţiu în incinta instituţiei respective

 

      În temeiul art. 43 alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006,  Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd demersul nr.947 din 04.09.2017 al IMSP CS Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism Consiliul Raional

                                                                                 

DECIDE:

 

01. Se ia act de nota informativă despre darea în locaţiune a unei încăperi în incinta IMSP CS Cantemir , prezentată de dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir ( anexa nr.1).

 

02.Se permite IMSP CS Cantemir să dea în locaţiune prin negocieri directe a unui spaţiu de 15,75 m2  pe termen de un an în incinta instituţiei respective, dlui Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”pentru pelevare de sănge, şi alte materiale biologice.

03. Se aprobă modelul contractului de locaţiune(anexa nr.2).

 

 04. Dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir  va semna contractul de locaţiune cu dl Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”, cu sediul: or. Cahul, str. Mihail Frunze nr.62.

 05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare pe standul și site consiliului raional.

 

 06.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către Dna Olga Hîţu, şef ai IMSP CS Cantemir în trimestru unu, 2018.

 

 07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economic-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                       _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar împuternicit  al consiliului  raional                                    Victoria Balan

 

                                                                                                                           Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.07/-XXVI  din 28.09.  2017

 

NOTĂ 

despre demersul IMSP CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu în incinta instituţiei respective

 

   În temeiul art. 43 alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006,  Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd demersul nr.947 din 04.09.2017 al IMSP CS Cantemir se propune Consiliului raional:

 

 -  să  permită IMSP CS Cantemir să dea în locaţiune prin negocieri directe pentru o perioadă de 1(unu)an un spaţiu de 15,75 m2  în incinta instituţiei în cauză, dlui Negru Alexei, medic de familie, administrator al ,,SRL COSGALMED”pentru pelevare de sănge, şi alte materiale biologice;

     

 - aprobarea modelului de  contract de locaţiune(anexa nr.2);

 

 - ca dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir  să semneze contractul de locaţiune cu dl Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”, cu sediul: or. Cahul, str. Mihail Frunze nr.62.

 

  -informația despre executarea deciziei se fie  prezentată Consiliului raional Cantemir de către dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir în trimestru unu, 2018.

 

 

Preşedintele raionului                                                         Andrei Ciobanu

 

                                               D E C I Z I E                             PROIECT            

nr. 07/   - XXVI                                                                                          din 28.09.2017

                                                                                            or. Cantemir                                                                                           

 

  Despre cererea dlui Rusev Sergei

privind acordarea în locaţiune a unui

birou în incinta Consiliului raional

 

      În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, art.4 ,alin, 2, litera (a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd cererea nr.816 din 24.07.2017 a dlui Rusev Serghei, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional

                                                                                 

DECIDE:

01. Se ia act de nota informativă despre cererea dlui Rusev Sergei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional, prezentată de dl Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului  ( anexa nr.1).

 

02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe pe termen de un an a unui birou de 9 m2  în incinta Consiliului raional, situat pe adresa: or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2.

 

03. Se aprobă modelul contractului de locaţiune(anexa nr.2).

 

04. Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să semneze contractual de locaţiune în numele Consiliului raional Cantemir cu dl Rusev Sergei, avocat, domiciliat în or.Cantemir, str. Gagarin nr.6, ap.14.  

 

05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare pe standul și site consiliului raional.

 

06.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului în trimestru unu, 2018.

 

07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economic-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                       _____________________                                                                                                                

         Avizat :

Secretar împuternicit  al consiliului  raional                                    Victoria Balan

                                                                                                                           Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.07/-XXVI  din 28.09.  2017

NOTĂ 

despre cererea dlui Rusev Sergei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional

  În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, art.4 ,alin, 2, litera (a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd cererea nr.816 din 24.07.2017 a dlui Rusev Serghei, se solicită acordarea în locaţiune a unui birou cu suprafaţa de 9 m 2 (amplasat la et.III al edificiului)   în incinta Consiliului raional.

Se propune Consiliului raional Cantemir :

  - darea în locaţiune prin negocieri directe pe termen de un an a unui birou de 9 m2  în incinta Consiliului raional, situat pe adresa: or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2;

  -aprobarea modelul contractului de locaţiune conform anexei nr.2;

  - împuternicirea preşedintele raionului să încheie şi să semneze contractul de locaţiune în numele Consiliului raional Cantemir cu dl Rusev Sergei, avocat, domiciliat în or.Cantemir, str. Gagarin nr.6, ap.14.

 

 

Secretar împuternicit

al Consiliului raional Cantemir                                           Victoria Balan

DECIZIE                          PROIECT

       nr.07/    - XXVI                                                                               din 28.09.2017                                                     

 

        or.Cantemir

 

 

Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de

 conducere  directorului şi directorului- adjunct

 a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or.Cantemir

 

              În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006” Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, examinând demersul serviciului cultură şi turism, avizele comisiei consultative de specialitate învăţământ, cultură, protecţie socială,sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consulative de specialitate activităţi economico-financiare, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

  1. Se stabileşte indemnizaţia de conducere a directorului şi a directorului-adjunct a Şcolii de Arte „Valeriu Hanganu” din or.Cantemir conform anexei nr.01.
  2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa serviciului cultură şi turism, Şcolii de Arte „V.Hanagnu” din or.Cantemir, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere şi afişare pe panoul informativ.
  3. Controlul executări deciziei în cauză se pune în sarcina d-lui I.Dimcea, vicepreşedintele al raionului.

 

 

        

,

 

     Preşedintele şedinţei                                                                      _______________

 

 

Avizat:

Secretarul împuternicit al

Consiluilui Raional                                                                             Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

 nr.07/  -XXVI  din 28.09.2017

 

 

Condiţiile de salarizare pentru cadre didactice şi alte categorii

de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar.

 

Nr.

d/o

Instituţii şi presonalul apreciat

Categoria instituţiei

Cotele indeminzaţiei de conducere

Cotele indemnizaţiei stabilite %

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte V.Hanganu”

(248 elevi)

IV

 

 

2.

Director

 

20%

20%

3.

Director-adjunct

 

15%

15%

 

Criteriile de raportare a instituţiilor bugetare la categorii de remunerare a conducătorilor  a directorului şi a directorului – adjunct a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or. Cantemir

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Date în reţea

Criterii apreciere

Categoria stabilită

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte “V.Hanganu”

250 elevi

201-300 elevi

IV

 

Secretar împuternicit al

Consiluilui Raional                                                                             Victoria Balan

 

                                               D E C I Z I E                                 PROIECT

                  nr.07/   /XXVI                                                                                          din 28.09.2017

or. Cantemir

Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul civil

în toamna anului 2017

 

            În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate : drept,  disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

01.Dl Oleg Porneală, şef secţie  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primării satelor/comunelor, oraşului, conducătorii instituţiilor publice, agenţii economici vor contribui la desfăşurarea în perioada 18.09.2017 –30.01.2018 a activităţilor pentru pregătirea către încorporare în serviciul militar şi  serviciul civil în toamna anului 2017.

 02.Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

 04. Dl Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2017.

Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

05. Dl Iurie Mihăescu, director al  IMSP Spitalul Raional Cantemir şi d-na Hîţu Olga,şef al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir vor:

a) constitui  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) prezinta la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1990-1999, care se află la evidenţa medicală;

c) organiza testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor :

propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în UAT a activităţilor legate de încorporare;

asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

 08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

09.Inspectoratului de Poliţie, Cantemir va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                        __________________________

Avizat:

Secretar împuternicit al   al consiliului raional                                              Victoria Balan                          

                                                                                              

 

                                                                          

                                      Anexa nr.1

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.07/   XXVI din 28.09.2017

 

 

                                                    C O M I S I A

raională de recrutare- încorporare

a cetăţenilor în serviciul militar

 

Preşedintele comisiei                                            S. Butuc              vicepreşedinte al raionului Cantemir;  Vicepreşedintele comisiei                                     O. Porneală         şef SAM Cantemir.

 

Membrii comisiei:

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei         I. Domenco          specialist pe problemele protecţiei civile

                                                                                      şi serviciului de alternativă, aparatul           

                                                                                      preşedintelui raionului Cantemir.

 

Reprezentantul organelor Afacerilor    Şt. Călugăreanu          şef adjunct Inspectoratul de Poliţie Cantemir;

Interne

Reprezentantul Departamentului               I. Sarioglo                 unitatea trupelor carabinieri Comrat;  

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                            

Preşedintele comisiei    medicale                A. Gheorghelaş               şef Secţie Consultativă IMSP Centrul                        

                                                                                                          Medicilor de Familie Cantemir;

Psiholog                                                 

    L. Popov                  specialist superior, SAM Cantemir;

Secretar                                                                 I. Colisnicenco         specialist superior, SAM Cantemir.

                 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:  Anton Gheorghelaş - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

Membrii comisiei:

E. Ciobu                - medic terapeut

L. Voloceai           - medic chirurg

V. Stan                  - medic psihiatru

A. Gheorghelaş     - medic otolaringolog

M. Melnic             - medic dermatolog

S. Guţuleac            - medic oftalmolog

L. Nazarenco         -  medic neuropatolog

E. Timoșenco         -  medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

I.Topadă                   - medic chirurg

V. Hîţu                     - medic terapeut

V. Nistor                  - medic psihiatru

M. Răcilă                  - medic otolaringolog

M. Melnic                - medic dermatolog

L. Arnauţanu            - medic oftalmolog

V. Stan                     - medic neuropatolog

Iu. Miron                  - medic stomatolog

 

Şef  secţie administrativ-

militară Cantemir,maior                                                         Oleg PORNEALĂ                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          

 

        Anexa nr.2

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.07/  XXVI din  28.09.2017

                    

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

în  toamna 2017-iarna 2018 anului  în secţia administrativ-militară Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

III

1.      

Antoneşti

20.09.2017

07.11.2017

23.12.2017

2.      

Baimaclia

21.09.2017

08.11.2017

26.12.2017

3.      

Cania

23.09.2017

09.11.2017

27.12.2017

4.      

Capaclia

26.09.2017

11.11.2017

28.12.2017

5.      

Cantemir

27.09.2017

14.11.2017

29.12.2017

6.      

Chioselia

28.09.2017

15.11.2017

02.01.2018

7.      

Ciobalaccia

30.09.2017

16.11.2017

03.01.2018

8.      

Cîietu

03.10.2017

18.11.2017

04.01.2018

9.      

Cîrpeşti

04.10.2017

21.11.2017

05.01.2018

10.   

Cîşla

05.10.2017

22.11.2017

08.01.2018

11.   

Cociulia

07.10.2017

23.11.2017

09.01.2018

12.   

Coştangalia

10.10.2017

25.11.2017

10.01.2018

13.   

Enichioi

11.10.2017

28.11.2017

11.01.2018

14.   

Goteşti

12.10.2017

29.11.2017

12.01.2018

15.   

Haragîş

14.10.2017

30.11.2017

15.01.2018

16.   

Lărguţa

17.10.2017

02.12.2017

16.01.2018

17.   

Lingura

18.10.2017

05.12.2017

18.01.2018

18.   

Pleşeni

19.10.2017

06.12.2017

19.01.2018

19.   

Plopi

21.10.2017

07.12.2017

22.01.2018

20.   

Porumbeşti

24.10.2017

09.12.2017

23.01.2018

21.   

Sadîc

25.10.2017

12.12.2017

24.01.2018

22.   

Stoianovca

26.10.2017

13.12.2017

25.01.2018

23.   

Şamalia

28.10.2017

14.12.2017

26.01.2018

24.   

Tartaul

31.10.2017

16.12.2017

29.12.2018

25.   

Toceni

01.11.2017

19.12.2017

30.01.2018

26.   

Ţîganca

02.11.2017

20.12.2017

 

27.   

Vişniovca

04.11.2017

21.12.2017

 

 

 

Şef  secţie administrativ-

militară Cantemir,maior                                                            Oleg PORNEALĂ

 

 

 

 

 

 D E C I Z I E

 

nr.07/-XXV                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

   

 Despre situaţia criminogenă în

raionul Cantemir pe 8 luni ale

anului 2017 .

 

      În temeiul art. 43 (2), art. 53, alineatul (1) , litera c) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, examinînd nota despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017, avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                             D e c i d e:

 

   01. Se ia act de nota despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017, prezentată de dl Valeriu Codreanu, şef al Inspectoratului de Pliţie, Cantemir (se anexează).

 

   02. Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu a examina chestiunea despre situaţia criminogenă în anul 2017 şi sarcinile pentru îmbunătăţirea acestea în teritoriul administrat, acordînd atenţie deosebită lucrului de profilaxie a infracţiunilor în rîndurile minorilor , persoanelor întoarse din  penitenciare , acţiunilor de informare a cetăţenilor despre paza averii personale, creării condiţiilor de activitate şi trai a poliţiştilor de sector şi şefilor de post .

 

    03.Se stabileşte că informaţia despre mersul executării pct.02 din prezenta decizie se va prezenta serviciului administrație publică,aparatul președintelui raionului în trimestru unu 2018, iar  Consiliului Raional - informația generală în trimestru IV  anul 2018.

 

   04. Decizia  se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, afişare pe standul consiliului raional.

 

    05.Controlul și monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                        __________________                                                                                                                

 

 

    Avizat :

Secretar  împuternicit  al consiliului  raional                              Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Anexă

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.07/-XXVI din 28.09.2017

 

Nota

despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017

 

În perioada a 8 luni ale anului 2017 IP Cantemir a întreprins acţiuni consecvente de realizare a politicilor statului în vederea asigurării prestării unor servicii poliţieneşti calitative şi conform standardelor europene, redobîndirii încrederii şi respectului comunităţii faţă de Poliţie.

Activitatea Inspectoratului a fost dictată de necesitatea eliminării restanţelor pe care le-a înregistrat subdiviziunea în ultimii ani la diferite compartimente, precum şi sporirii eficacităţii activităţii prin prisma respectării stricte a legislaţiei în vigoare, asigurarea transparenţei şi controlului activităţii poliţieneşti din partea comunităţii, ridicarea prestigiului poliţiei în societate.

          Aceste valori au reprezentat pilonii pe care s-a bazat în activitatea sa IP Cantemir, promovînd o coeziune strînsă între membrii societăţii noastre prin toleranţă, respect reciproc, consens şi cooperare.

          Pe parcursul perioadei vizate, angajaţii IP Cantemir au demonstrat abilităţile, capacităţile şi responsabilităţile faţă de sarcinile trasate, permanent fiind implicaţi în evenimente şi acţiuni importante, asumându-şi la necesitate anumite riscuri.

          Managementul instituţional practicat la nivelul IP Cantemir a fost adaptat continuu la evoluţiile fenomenului infracţional şi al mutaţiilor social-economice, prin măsuri obiective şi justificate aplicate în baza unei cunoaşteri aprofundate a situaţiei operative, a resurselor şi capacităţii de acţiune şi s-a axat în principal pe implementarea conceptelor moderne de abordare a activităţii poliţieneşti.

          Orientarea activităţilor pe principiul eficienţei acţionale, s-a realizat de la nivelul IP Cantemir în coordonare directă cu structurile teritoriale, în scopul creşterii operativităţii şi calităţii pe axa informaţie – sesizare - investigare, pentru controlul şi diminuarea criminalităţii la nivel al entităţii.

De asemenea, a fost pus şi se pune accent în continuare pe dezvoltarea capacităţilor IP Cantemir de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, prin implementarea practicilor noi de investigare a crimelor.

  Dificultăţile întîmpinate în activitatea de serviciu

1. Dotarea insuficientă cu echipament special şi sportiv;

2. Neachitarea orelor suplimentare de lucru;

3. Insuficienţa personalului.

În scopul înlăturării neajunsurilor, deficienţelor şi lacunelor admise, pentru perioada următoare, propunem activizarea lucrului de selectare şi recrutare a candidaţilor pentru angajarea în serviciu şi suplinirea funcţiilor vacante.

La moment în IP Cantemir activează 112 angajaţi dintre care 77 sînt funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 31 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 1 funcţe de funcţionar public, 3 salariaţi civili, 22 funcţii fiind vacante ceea ce constituie 19% din întregul efectiv.

 

                                                             Situaţia Criminogenă

Pe parcursul a celor 8 luni de activitate ale anului 2017, Secţia Investigaţii Infracţiuni a IP Cantemir a activat, a organizat şi şi-a desfăşurat activitatea sa conform cerinţelor Codului de Procedură Penală al R. Moldova, Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, ordinul MAI nr. 04 din 04.12.2012 privind aprobarea Regulamentului comun privind organizarea şi efectuarea activităţii speciale de investigaţii, Legea nr. 320 din 27.12.2012 privind activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, indicaţiilor şi recomandărilor Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi MAI RM, planului de activitate pe anul 2017.

            IP Cantemir deserveşte 51 localităţi dintre care 1 oraş şi 50 sate cu o populaţie aproximativ 60 000 de locuitori

Pe parcursul celor 8 luni de activitate ale anului 2017 în IP Cantemir au fost înregistrate 316 cauze penale, dintre care pe 102 cauze penale nu sunt stabiliţi făptuitorii, 180 de cauze  penale fiind expediate procurorului r-lui Cantemir, procentul fiind de 57%, iar pe ţară este de 60 %.

Urmărirea penală a fost finisată pe 156 cauze penale procentul fiind de 49,4%, pe ţară fiind 46,1%, dintre care în judecată au fost expediate 109 cauze penale procentul fiind de 34,5 pe ţară fiind de 31 %, încetate fiind 40 cauze penale, procentual- 12,7 pe ţară - 9,35, clasate - 7 cauze penale procentul fiind de 2,22% pe ţară - 4,84 % şi suspendate condiţionat nu aven nici o cauză penală.

În perioada analogică a anului 2016 au fost înregistrate 465 cauze penale, la capitolul pornirii cauzelor penale, în comparaţie cu anul 2016 a fost înregistrată o scădere de – 32 %.

Analizând starea infracţională a raionului Cantemir pe parcursul celor 8 luni de activitate ale anului 2017 am stabilit faptul, că cele mai problematice sectoare ale raionului s-a dovedit a fi sectorul nr. 1  Cantemir şi sectorul nr. 4 Cociulia unde este necesar ca şefii de sector, şefii de post şi ofiţerii de investigaţii să-şi reorganizeze lucrul întru intensificarea activităţii de prevenire a infracţiunilor şi conlucrarea cu toate serviciile IP Cantemir în scopul îmbunătăţirii situaţiei la compartimentul profilaxiei generale şi individuale.    

   Infracţiuni excepţional de grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 4 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o creştere de 100%.

   Infracţiuni deosebit de grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 2 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016 se atestă o scădere de 33,33%.

   Infracţiuni grave în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 35 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 22,22%.

   Infracţiuni mai puţin grave şi uşoare în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 191 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 27,92%.

   Infracţiuni uşoare în perioada celor 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 84 cauze penale faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o scădere de 44%.

 

Din numărul total de cauze penale pornite conform datelor statistice pe parcursul a 8 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 27 cauze penale pe date operative procentul fiind de 8,54% pe ţară fiind de 19,2 % din care 7 au fost expediată procurorului procentul fiind de 25,9% pe ţară fiind de 39 %, urmărirea penală fiind terminată pe 6 cauze penale procentul fiind de 22,2% pe ţară fiind de 32,6 %.

Pe parcursul a 8 luni ale anului 2017 au fost pornite 5 cauze penale pe linia narcomaniei, faţă de perioada analogică a anului 2016, se atestă o creştere cu 25%.  

În această perioadă în gestiunea Secţîei Urmărire Penală a IP Cantemir s-au aflat 632 cauze penale, din care au fost finisate 329 cauze penale. Pentru a înainta învinuirea bănuiţilor şi a expedia cauzele penale în judecată au fost transmise procurorului 237 cauze penale, cu propunere de a înceta sau clasa cauzele penale au fost transmise procurorului 125 cauze penale, transmise  după competenţă 24 cauze penale,  conexate 9 cauze penale,  suspendate- 130.

·         Persoane reţinute -39, persoane arestate -20.

·         Prejudiciul recuperat  în mărime de 83.86 lei.

·         Procese penale în gestiune au fost 447.

Conlucrarea cu alte servicii şi procuratură este la nivelul corespunzător.

Una din sarcinile principale ale SII este căutarea infractorilor care se eschivează de organele de urmărire penală, judecată, condamnaţilor evadaţi sau care se eschivează de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără urmă şi identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută.

Sustrageri din averea persoanei şi apartemente – 173 cauze penale.

Din domicilii se sustrag bani, bunuri şi obiecte preţioase pe parcursul zilei şi nopţii, dar în special se atestă o creştere la sustragerea din acestea pe parcursul zilei atât cât proprietarii lipsesc, mijloacele de protecţie a domiciliilor sunt slabe, majoritate sustragerilor din domicilii se efectuează la proprietarii care sunt plecaţi peste hotarele ţării, care trăiesc mai bine şi este probabilitatea de a sustrage mai multe bunuri de valoare.

La viziunea IP Cantemir descreşterea infracţiunilor cu – 32 % în comparaţie cu scăderea pe ţară de – 17,2 %, se datorează schimbării legislaţiei şi lucrului de profilaxie.

 

Problemele şi necesităţile efectivului IP Cantemir sunt:

·         Suplinirea de durată a activităţii  funcţiilor vacante;

·         Dotarea insufuicientă cu tehnologii moderne;

·         Asigurarea insuficientă cu tehnică de calcul, imprimante şi xerox.

 

       În scopul obţinerii unor rezultate mai înalte şi îndepliniri tuturor sarcinilor înaintate, este necesar de întreprins următoarele măsuri:

·         Creşterea nivelului profesional a efectivului IP Cantemir;

·         Îmbunătăţirea imaginii şi prestigiului poliţiei în faţa populaţiei prin prisma dobândiri încrederii în organele de poliţiei, ca organ competent în combaterea criminalităţii şi menţineri ordinii publice.

·         Intensificarea activităţii de prevenire a infracţiunilor, conlucrarea cu toate serviciile IP Cantemir în scopul îmbunătăţirii situaţiei la compartimentul profilaxiei generale şi individuale. 

            Pentru o activitate mai efecientă şi mai fructuoasă, avem rezerve:

-  la capitolul finisării cauzelor penale cu termenul urmărirei penale mai mare de 8 luni, la moment în gestiunea OUP ai SUP a IP Cantemir aflîndu-se 103 de astfel de cauze.

                        

Priorităţile stabilite pentru relizarea în perioada a 8 luni ale anului 2017

- documentarea completă, calitativă şi în regim prioritar a tuturor contravenţiilor şi infracţiunilor din start, cu excluderea tergiversării termenelor stabilite, fapt ce ar putea genera nemulţumiri din partea societăţii civile şi afectarea imaginii Poliţiei; 

- cooperarea permanentă cu petiţionarii, victimele, părţile vătămate, alţi participanţi la proces, informarea acestora despre mersul documentării adresărilor acestora, măsurilor întreprinse în vederea identificării făptuitorilor, asigurării recuperării prejudiciului cauzat, restabilirii drepturilor şi libertăţilor lezate;

- înregistrarea necondiţionată şi în ordinea stabilită a sesizărilor, petiţiilor, altor înştiinţări şi informaţii cu privire la infracţiuni, contravenţii, incidente şi evenimente ce afectează securitatea persoanelor şi ordinea publică;

- consolidarea capacităţilor de reacţionare şi intervenţie în situaţii cu caracter excepţional;

- organizarea activităţii în vederea cooperării cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile medicale de specialitate, asistenţii sociali, servicii desconcentrate în teritoriul deservit;

- stabilirea unui grad înalt de încredere în organul de Poliţie şi a unei imagini elocvente în societatea civilă, activităţi bazate pe principiile supremaţiei Legii şi respectării drepturilor omului;

- eficientizarea comunicării cu societatea civilă, de la  adresarea acesteia la primul poliţist al Inspectoratului  şi pînă la personalul de  conducere.

- mobilizarea serviciilor operative la depistarea, descoperirea şi cercetarea crimelor cu caracter grav şi rezonanţă sporită în societate, mai cu seamă a celor comise în condiţii nevădite; depistarea şi reţinerea infractorilor, identificarea cadavrelor cu personalitatea necunoscută, depistarea persoanelor dispărute fără veste;

- sporirea responsabilităţii personale ale conducătorilor de toate verigile, în domeniul dirijării chibzuite cu forţele şi mijloacele disponibile, respectării legislaţiei şi menţinerii disciplinei efectivului subordonat;

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin acţiuni de protejare a persoanei, patrimoniului, siguranţei stradale şi siguranţei rutiere;

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul campaniilor de sensibilizare a comunităţii pe marginea fenomenului infracţional, pe lîngă sporirea încrederii populaţiei în poliţie ca instituţie care apără ordinea de drept şi securitatea cetăţenilor, în mod firesc determină creşterea numărului de adresări ale cetăţenilor către Poliţie.

 

 

Şef al IP Cantemir al IGP,

comisar şef                                                                              Valeriu  CODREANU

 

 

 

D E C I Z I E

nr.07/- XXVI                                                                                                             din 28.09.2017

or. Cantemir

                                                                                                      

            Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

sărbătorii  "Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional


DECIDE:


     01.Se stabileşte că sărbătoarea  „Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017  în raionul Cantemir se va desfăşura pe data de  21 octombrie 2017.

 

     02.Se  aprobă 

      02.01.Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului în cadrul sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2017 în raionul Cantemir  (anexa nr.01).

 

      02.02.Devizul de cheltuieli  în  sumă  de 100000 (una sută mii) lei, pentru organizarea şi  desfăşurarea  sărbătorii „"Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2017 (anexa nr.02).

 

       02.03. Programul sărbătorii „Ziua Recoltei” , ediţia anului 2017 (anexa nr.03).

 

     03.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ion Dimcea , vicepreşedinte al raionului Cantemir şi a  comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

                                                                             

Preşedintele  şedinţei                                                                       ______________________

 

   Avizat:

Secretar  împuternicit al consiliului raional                               Victoria Balan

 

                                                                                                                                             Anexa nr.01

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.07/-XXVI din 28.09.2017

 

REGULAMENTUL

cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii  "Ziua recoltei”, ediţia din anul 2017

 

01.Dispoziţii   generale

01.01.  Concursurile în cadrul sărbătorii „Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii "Ziua recoltei, ediţia anului 2017” este organizat de către Consiliul Raional  Cantemir între agenţii economici care activează în sectorul agrar al raionului și  are menirea de a stimula obţinerea indicilor înalţi la  recoltarea culturilor agricole, strugurilor  de către   întreprinderile  prelucrătoare de struguri, de a ridica cultura consumului vinurilor autohtone, calitatea acestui produs; conservarea, perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor populare.

02.Organizarea concursurilor

02.01. Pentru desfăşurarea concursurilor se instituie comitetul organizatoric al concursurilor.

02.02.01.Componenţa nominală a comitetului organizatoric se aprobă  prin dispoziţia preşedintelui   raionului Cantemir. În componenţa acestuia se includ, de regulă, preşedintele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului şi protecţia mediului a Consiliului Raional Cantemir, vicepreşedintele raionului care coordonează domeniul agroalimentar, şeful Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare, preşedintele organizației teritoriale a sindicatelor din agricultură şi alimentaţie, conducători ai direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir şi serviciilor desconcentrate în teritoriu, consilieri raionali, reprezentaţi mass-media din raion. În activitatea sa, comitetul organizatoric poate antrena specialiști ai direcțiilor, secțiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir în scopul efectuării acțiunilor organizatorice, acumulării, analizei și verificării datelor.

02.01.02.Comitetul organizatoric aprobă planul şi termenul de desfăşurare a concursurilor, determină învingătorii şi adoptă hotărîrile respective asupra obiecţiilor şi reclamaţiilor parvenite în procesul pregătirii şi desfăşurării concursului.

03.Clasificarea participanţilor la concursuri

03.01.Concursurile se desfăşoară între producători agricoli, care dispun  de plantaţii de viţă de vie, plantaţii pomicole,culturi legumicole,culturi de cîmp,crescători de animale şi păsări,  întreprinderile de procesare, primăriile raionului, asociaţii obşteşti şi mecanizatori.

03.01.01.Întreprinderi cu profil agricol.

03.01.02.Întreptinderi de vinificaţie.

03.01.03.Comunitate-gospodar.

03.01.04. Mecanizatori (combainer, tractorist/ conducător auto).

04.Condiţiile concursurilor

04.01.Desemnarea învingătorilor concursului se va efectua ținînd cont de următoarele criterii:

04.01.01.Cea mai bun antreprenor al anului 2017:

·       roada medie la ha; 

·       contribuţii la bugetul public naţioal;

·       numărul efectiv de  angajaţi;    

·       volumul vînzărilor;

·       suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

·       volumul investiţiilor.

04.01.02.Cea mai bună întreptindere cu profil agricol:

·        roada globală;

·        roada medie la ha; 

·        contribuţii la bugetul public naţioal;

·        numărul efectiv de  angajaţi;    

·        volumul vînzărilor;

·        suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

·        volumul investiţiilor.

 

04.01.03.Cel mai bun mecanizator  al anului:

·         Cel mai tînăr;

·         Cel mai experimentat;

·         Mecanizatorul cu cele mai bune rezultate în activitate;

 

04.01.04.Cea mai bună întreptindere de  vinificaţie:

·        performante la consursuri profesionale;                                                                                                                                                                                                                                      

·        contribuţii la bugetul public naţioal;

·        numărul efectiv de  angajaţi;

·        volumul vînzărilor;

·        volumul investiţiilor.

04.01.05.Cea mai bună   comunitate:

·         prezentare (casa mare, bucătărie tradiţională,obiecte de artizanat şi tradiţii, port popular);                                                                                                                                                                                                                                         

·         numărul de colective participante;   

·         artistism;

·         originalitate.

 

05.Premierea învingătorilor concursurilor

 

05.01.Învingătorii concursurilor vor fi menţionaţi cu diplome, cadouri de preţ şi premii băneşti după cum urmează:

 

05.01.01.Premiul mare- cel mai bun antreprenor al anului 2016 - diplomă de onoare şi  

 premii băneşti în sumă de 10000  lei.

 

05.01.02.Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol ( trei categorii )-diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4000 lei;

locul   2  - 2500 lei;

locul   3  - 1500 lei.

05.01.03.Cel  mai bun mecanizator al anului - diplomă de onoare şi cadou de preţ:

trei menţiuni în valoare de pină la 2000 lei.

05.01.04.Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4000 lei;

locul   2  - 2500 lei;

locul   3  - 1500 lei.

05.01.05.Cea mai  bună prezentare a comunităţii - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 -  4000 lei;
locul   2  - 3000 lei;
locul   3  - 2000 lei

 

05.01.06.Cea mai  originală prezentare - diplomă de onoare şi cadou de preţ în valoare de pină la - 4000 lei.

05.01.07.Premii  băneşti pentru participarea activă.

 

                                       06. Comisia pentru evaluarea concursurilor

  01.Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului;

  02.Larisa Vîlcu, şef , direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

  03. Ţurcanu Ludmila ,secretar al consiliului raional Cantemir .

  04.Oxana Bagrin , şef serviciul statistică;

  05.Zaeţ Elena, secretar –dactilograf, aparatul preşedintelui raionului;

  06.Roman Nicolae, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

   07.Caradjova Marina  ,contabil-şef, aparatul preşedintelui raionului;

  08. Munteanu Dumitru, inspector, inspecţia muncii filiala Cantemir;

  09. Botez Lilia, director executiv AO „Fermer Agroinform” .

 

07.Finanţarea  concursului

   07.01. Concursul este finanțat în limitele devizului de cheltuieli aprobat din comp. 11 10 015, inst. 1170, art 113.45.

    07.02. Mijloacele financiare destinate desfăşurării concursului pot fi folosite numai în conformitate cu condiţiile prezentului regulament şi devizului de cheltuieli preconizate pentru desfăşurarea concursului.

   07.03. Se permite grupului de lucru să opereze modificări  la Regulament a condiţiilor concursurilor , a perioadei de organizare şi  la devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii "Ziua Recoltei” , ediţia din anul 2017 în raionul Cantemir  cu respectarea sumei aprobate.

   07.04. Controlul asupra  cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului este exercitat de către Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului şi protecţia mediului a Conşiliului Raional Cantemir și  Direcţia finanţe a Consiliului Raional Cantemir.

08.  Dispoziţii   finale

8.1.Totalurile se vor efectua   în a I-II decadă a lunii octombrie 2017.

 

   Secretar împuternicit  al consiliului raional                                     Victoria Balan

 

                      

 

Anexa nr.01
la Regulamentul cu privire la organizarea
şi

desfăşurarea sărbătorii ”Ziua recoltei” ediţia anului 2017
                                                                                 (decizia  Consiliului Raional Cantemir
                                                                                  nr. 07/-XXVI din 28.09.2017)

 

           

Lista concursurilor

 

01.Premiul Mare „ Cel mai bun antreprenor al anului 2017”.

02.„Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol”.

03.„Cea mai  bună  întreprindere de  vinificaţie”.

04.„Cel mai bun mecanizator”.

05.„Cea mai  bună prezentare a comunităţii”.

06.„Cea mai  originală prezentare.

07.Pentru participarea activă.

                                                       D E C I Z I E                                        PROIECT

nr.07/ -XXVI                                                                                                        din 28.09.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

 

 

 Cu privire la casarea bunurilor, mijloace fixe

din aparatul preşedintelui raionului

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul dnei Marina Caradjova ,contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă,  activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe din aparatul preşedintelui raionului conform anexelor nr.1, nr.2, nr.2.1 şi nr.3.

 

02.  Contabilitatea aparatului preşedintelui raionului (contabil- şef, dna Marina Caradjova) va scoate în termen de 10 zile de la evidenţă bunurile indicate în anexe  .

 

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir .

 

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                ________________

 

              Avizat:

  Secretar împuternicit al consiliului rational                            Victoria Balan

                                                                                                                              

DECIZIE

nr. 07/-XXVI                                                                                              din  28.09.2017

or.Cantemir

 

          Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/16-XXVI

din 22.06.2017”Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

sărbătorii "Spicul de Aur  ”ediţia anului 2017

 

           În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative  de  specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional                                                           

DECIDE:

     01.Se aprobă   modificărea:

           01.01.Regulamentului privind  organizarea şi desfăşurarea concursului în cadrul sărbătorii "Spicul de Aur” ,ediţia anului   2017 în raionul  Cantemir , după cum urmează:

          din  pct. 05.Premierea învingătorilor concursurilor

    se exclude sub pct .05.01.01 Cea mai  bună întreptindere agricolă (de la  10   pîna la 100 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 1500.00lei;

locul   2  - 1000.00 lei;

locul   3  - 500.00 lei.

      Se include cu următoarea modificare: la sub pct.   05.01.01 Cea mai  bună întreptindere agricolă (de la  50   pîna la 150 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 1500.00lei;

locul   2  - 1000.00 lei;

locul   3  - 750.00 lei.

    Se exclude sub pct . 05.01.02.Cea mai  bună întreptindere  agricolă  ( de la  101   pîna la 500 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 3000.00 lei;

locul   2  - 2500.00lei;

locul   3  - 2000.00lei.

      Se include cu următoarea modificare: la sub pct.   05.01.02.Cea mai  bună întreptindere  agricolă  ( de la  151   pîna la 300 ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 2000.00 lei;

locul   2  - 1500.00lei;

locul   3  - 1000.00lei.

   Se exclude sub pct .    05.01.03 Cea mai  bună întreprindere  agricolă  (de la  501 ha)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 4500.00 lei;

locul   2  - 4000.00 lei;

locul   3  - 3500.00 lei.

        Se include cu următoarea modificare: la sub pct.  05.01.03 Cea mai  bună întreprindere  agricolă  (de la  301 ha)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – 3500.00 lei;

locul   1  - 3500.00 lei;

locul   2  - 3000.00 lei;

locul   3  -  2500.00 lei.

       

    01.02.  Se exclude : anexa nr.03 la „Devizul de cheltueli pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii "Spicul de Aur” ,editia anului  2017 din  12 august  2017, după cum urmează:

1. Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

plicurilor, consumabile ş.a.)                                                                         - 4000.00 lei                                           

2. Premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori pînă la                   -25700.00 lei                                              3. Cheltuieli  transport                                                                                 - 2300.00lei                    
5. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)  - 18000.00 lei  
                                                                                                                    
Total :  50.000 lei       

   Se include cu următoarea modificare:anexa nr. 03 la „Devizul de cheltueli pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii "Spicul de Aur” , editia anului  2017 din  19 august  2017, după cum urmează:

   1. Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

       plicurilor, consumabile ş.a.)                                                                            - 3500.00 lei                                           

   2. Premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori pînă la                          -23450.00 lei                 3. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)       - 23050.00 lei  
                                                                                                                     
Total :       50.000 lei

   02.Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.


      

 Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________
   

    Avizat:                                              

  Secretar  împuternicit al consiliului raional                             Victoria Balan             
                  

 

 

                                             D E C I Z I E                                 PROIECT

nr. 07/   - XXVI                                                                                          din 28.09.2017

                                                                                            or. Cantemir                                                                                           

 

 Despre demersul IMSP CS Cantemir

privind darea în locaţiune a unui

spaţiu în incinta instituţiei respective

 

      În temeiul art. 43 alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006,  Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd demersul nr.947 din 04.09.2017 al IMSP CS Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism Consiliul Raional

                                                                                 

DECIDE:

 

01. Se ia act de nota informativă despre darea în locaţiune a unei încăperi în incinta IMSP CS Cantemir , prezentată de dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir ( anexa nr.1).

 

02.Se permite IMSP CS Cantemir să dea în locaţiune prin negocieri directe a unui spaţiu de 15,75 m2  pe termen de un an în incinta instituţiei respective, dlui Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”pentru pelevare de sănge, şi alte materiale biologice.

03. Se aprobă modelul contractului de locaţiune(anexa nr.2).

 

 04. Dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir  va semna contractul de locaţiune cu dl Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”, cu sediul: or. Cahul, str. Mihail Frunze nr.62.

 05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare pe standul și site consiliului raional.

 

 06.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către Dna Olga Hîţu, şef ai IMSP CS Cantemir în trimestru unu, 2018.

 

 07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economic-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                       _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar împuternicit  al consiliului  raional                                    Victoria Balan

 

                                                                                                                           Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.07/-XXVI  din 28.09.  2017

 

NOTĂ 

despre demersul IMSP CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu în incinta instituţiei respective

 

   În temeiul art. 43 alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006,  Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd demersul nr.947 din 04.09.2017 al IMSP CS Cantemir se propune Consiliului raional:

 

 -  să  permită IMSP CS Cantemir să dea în locaţiune prin negocieri directe pentru o perioadă de 1(unu)an un spaţiu de 15,75 m2  în incinta instituţiei în cauză, dlui Negru Alexei, medic de familie, administrator al ,,SRL COSGALMED”pentru pelevare de sănge, şi alte materiale biologice;

     

 - aprobarea modelului de  contract de locaţiune(anexa nr.2);

 

 - ca dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir  să semneze contractul de locaţiune cu dl Negru Alexei, medic de familie, administrator al  ,,SRL COSGALMED”, cu sediul: or. Cahul, str. Mihail Frunze nr.62.

 

  -informația despre executarea deciziei se fie  prezentată Consiliului raional Cantemir de către dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir în trimestru unu, 2018.

 

 

Preşedintele raionului                                                         Andrei Ciobanu

 

                                               D E C I Z I E                             PROIECT            

nr. 07/   - XXVI                                                                                          din 28.09.2017

                                                                                            or. Cantemir                                                                                           

 

  Despre cererea dlui Rusev Sergei

privind acordarea în locaţiune a unui

birou în incinta Consiliului raional

 

      În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, art.4 ,alin, 2, litera (a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd cererea nr.816 din 24.07.2017 a dlui Rusev Serghei, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, Consiliul Raional

                                                                                 

DECIDE:

01. Se ia act de nota informativă despre cererea dlui Rusev Sergei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional, prezentată de dl Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului  ( anexa nr.1).

 

02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe pe termen de un an a unui birou de 9 m2  în incinta Consiliului raional, situat pe adresa: or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2.

 

03. Se aprobă modelul contractului de locaţiune(anexa nr.2).

 

04. Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să semneze contractual de locaţiune în numele Consiliului raional Cantemir cu dl Rusev Sergei, avocat, domiciliat în or.Cantemir, str. Gagarin nr.6, ap.14.  

 

05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere și afișare pe standul și site consiliului raional.

 

06.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului în trimestru unu, 2018.

 

07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economic-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                       _____________________                                                                                                                

         Avizat :

Secretar împuternicit  al consiliului  raional                                    Victoria Balan

                                                                                                                           Anexa nr.1

la decizia consiliului raional

 nr.07/-XXVI  din 28.09.  2017

NOTĂ 

despre cererea dlui Rusev Sergei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional

  În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, art.4 ,alin, 2, litera (a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006, Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,   Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea  și deetatizarea proprietății publice, articolul 875-900 din Codul Civil al Republicii Moldova,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd cererea nr.816 din 24.07.2017 a dlui Rusev Serghei, se solicită acordarea în locaţiune a unui birou cu suprafaţa de 9 m 2 (amplasat la et.III al edificiului)   în incinta Consiliului raional.

Se propune Consiliului raional Cantemir :

  - darea în locaţiune prin negocieri directe pe termen de un an a unui birou de 9 m2  în incinta Consiliului raional, situat pe adresa: or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2;

  -aprobarea modelul contractului de locaţiune conform anexei nr.2;

  - împuternicirea preşedintele raionului să încheie şi să semneze contractul de locaţiune în numele Consiliului raional Cantemir cu dl Rusev Sergei, avocat, domiciliat în or.Cantemir, str. Gagarin nr.6, ap.14.

 

 

Secretar împuternicit

al Consiliului raional Cantemir                                           Victoria Balan

DECIZIE                          PROIECT

       nr.07/    - XXVI                                                                               din 28.09.2017                                                     

 

        or.Cantemir

 

 

Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de

 conducere  directorului şi directorului- adjunct

 a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or.Cantemir

 

              În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006” Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, examinând demersul serviciului cultură şi turism, avizele comisiei consultative de specialitate învăţământ, cultură, protecţie socială,sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consulative de specialitate activităţi economico-financiare, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

  1. Se stabileşte indemnizaţia de conducere a directorului şi a directorului-adjunct a Şcolii de Arte „Valeriu Hanganu” din or.Cantemir conform anexei nr.01.
  2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa serviciului cultură şi turism, Şcolii de Arte „V.Hanagnu” din or.Cantemir, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere şi afişare pe panoul informativ.
  3. Controlul executări deciziei în cauză se pune în sarcina d-lui I.Dimcea, vicepreşedintele al raionului.

 

 

        

,

 

     Preşedintele şedinţei                                                                      _______________

 

 

Avizat:

Secretarul împuternicit al

Consiluilui Raional                                                                             Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

 nr.07/  -XXVI  din 28.09.2017

 

 

Condiţiile de salarizare pentru cadre didactice şi alte categorii

de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar.

 

Nr.

d/o

Instituţii şi presonalul apreciat

Categoria instituţiei

Cotele indeminzaţiei de conducere

Cotele indemnizaţiei stabilite %

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte V.Hanganu”

(248 elevi)

IV

 

 

2.

Director

 

20%

20%

3.

Director-adjunct

 

15%

15%

 

Criteriile de raportare a instituţiilor bugetare la categorii de remunerare a conducătorilor  a directorului şi a directorului – adjunct a Şcolii de Arte “V.Hanganu” din or. Cantemir

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Date în reţea

Criterii apreciere

Categoria stabilită

1

2

3

4

5

1.

Şcoala de Arte “V.Hanganu”

250 elevi

201-300 elevi

IV

 

Secretar împuternicit al

Consiluilui Raional                                                                             Victoria Balan

 

                                               D E C I Z I E                                 PROIECT

                  nr.07/   /XXVI                                                                                          din 28.09.2017

or. Cantemir

Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul civil

în toamna anului 2017

 

            În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate : drept,  disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

01.Dl Oleg Porneală, şef secţie  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primării satelor/comunelor, oraşului, conducătorii instituţiilor publice, agenţii economici vor contribui la desfăşurarea în perioada 18.09.2017 –30.01.2018 a activităţilor pentru pregătirea către încorporare în serviciul militar şi  serviciul civil în toamna anului 2017.

 02.Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

 04. Dl Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2017.

Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

05. Dl Iurie Mihăescu, director al  IMSP Spitalul Raional Cantemir şi d-na Hîţu Olga,şef al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir vor:

a) constitui  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) prezinta la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1990-1999, care se află la evidenţa medicală;

c) organiza testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor :

propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în UAT a activităţilor legate de încorporare;

asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

 08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

09.Inspectoratului de Poliţie, Cantemir va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                        __________________________

Avizat:

Secretar împuternicit al   al consiliului raional                                              Victoria Balan                          

                                                                                              

 

                                                                          

                                      Anexa nr.1

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.07/   XXVI din 28.09.2017

 

 

                                                    C O M I S I A

raională de recrutare- încorporare

a cetăţenilor în serviciul militar

 

Preşedintele comisiei                                            S. Butuc              vicepreşedinte al raionului Cantemir;  Vicepreşedintele comisiei                                     O. Porneală         şef SAM Cantemir.

 

Membrii comisiei:

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei         I. Domenco          specialist pe problemele protecţiei civile

                                                                                      şi serviciului de alternativă, aparatul           

                                                                                      preşedintelui raionului Cantemir.

 

Reprezentantul organelor Afacerilor    Şt. Călugăreanu          şef adjunct Inspectoratul de Poliţie Cantemir;

Interne

Reprezentantul Departamentului               I. Sarioglo                 unitatea trupelor carabinieri Comrat;  

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                            

Preşedintele comisiei    medicale                A. Gheorghelaş               şef Secţie Consultativă IMSP Centrul                        

                                                                                                          Medicilor de Familie Cantemir;

Psiholog                                                 

    L. Popov                  specialist superior, SAM Cantemir;

Secretar                                                                 I. Colisnicenco         specialist superior, SAM Cantemir.

                 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:  Anton Gheorghelaş - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

Membrii comisiei:

E. Ciobu                - medic terapeut

L. Voloceai           - medic chirurg

V. Stan                  - medic psihiatru

A. Gheorghelaş     - medic otolaringolog

M. Melnic             - medic dermatolog

S. Guţuleac            - medic oftalmolog

L. Nazarenco         -  medic neuropatolog

E. Timoșenco         -  medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

I.Topadă                   - medic chirurg

V. Hîţu                     - medic terapeut

V. Nistor                  - medic psihiatru

M. Răcilă                  - medic otolaringolog

M. Melnic                - medic dermatolog

L. Arnauţanu            - medic oftalmolog

V. Stan                     - medic neuropatolog

Iu. Miron                  - medic stomatolog

 

Şef  secţie administrativ-

militară Cantemir,maior                                                         Oleg PORNEALĂ                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          

 

        Anexa nr.2

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.07/  XXVI din  28.09.2017

                    

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

în  toamna 2017-iarna 2018 anului  în secţia administrativ-militară Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

III

1.      

Antoneşti

20.09.2017

07.11.2017

23.12.2017

2.      

Baimaclia

21.09.2017

08.11.2017

26.12.2017

3.      

Cania

23.09.2017

09.11.2017

27.12.2017

4.      

Capaclia

26.09.2017

11.11.2017

28.12.2017

5.      

Cantemir

27.09.2017

14.11.2017

29.12.2017

6.      

Chioselia

28.09.2017

15.11.2017

02.01.2018

7.      

Ciobalaccia

30.09.2017

16.11.2017

03.01.2018

8.      

Cîietu

03.10.2017

18.11.2017

04.01.2018

9.      

Cîrpeşti

04.10.2017

21.11.2017

05.01.2018

10.   

Cîşla

05.10.2017

22.11.2017

08.01.2018

11.   

Cociulia

07.10.2017

23.11.2017

09.01.2018

12.   

Coştangalia

10.10.2017

25.11.2017

10.01.2018

13.   

Enichioi

11.10.2017

28.11.2017

11.01.2018

14.   

Goteşti

12.10.2017

29.11.2017

12.01.2018

15.   

Haragîş

14.10.2017

30.11.2017

15.01.2018

16.   

Lărguţa

17.10.2017

02.12.2017

16.01.2018

17.   

Lingura

18.10.2017

05.12.2017

18.01.2018

18.   

Pleşeni

19.10.2017

06.12.2017

19.01.2018

19.   

Plopi

21.10.2017

07.12.2017

22.01.2018

20.   

Porumbeşti

24.10.2017

09.12.2017

23.01.2018

21.   

Sadîc

25.10.2017

12.12.2017

24.01.2018

22.   

Stoianovca

26.10.2017

13.12.2017

25.01.2018

23.   

Şamalia

28.10.2017

14.12.2017

26.01.2018

24.   

Tartaul

31.10.2017

16.12.2017

29.12.2018

25.   

Toceni

01.11.2017

19.12.2017

30.01.2018

26.   

Ţîganca

02.11.2017

20.12.2017

 

27.   

Vişniovca

04.11.2017

21.12.2017

 

 

 

Şef  secţie administrativ-

militară Cantemir,maior                                                            Oleg PORNEALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin