Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 22 iunie 2017

Proiecte decizii, sedinta CR din 22 iunie 2017 imprimare

13.06.2017     1229 

 

 

                                D E C I Z I E

 

nr .05/ -XXVI                                                                                           din 22.06.2017                                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Spitalul Raional Cantemir  

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir  cu privire la coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii  Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei IMSP Spitalul Raional Cantemir ,conform anexei nr.01;

       se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03.Se abrogă decizia nr.03/03-XXIV din 27.04.2017  .

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Spitalul Raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                            ___________________

 

            Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

                                                          Anexa nr.02                                                                                                                                                      

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

 

 

 Componenţa consiliului administrativ

      al IMSP Spitalul Raional Cantemir  .

 

   

01.Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, preşedintele consiliului ;

 02.Chiurcciu Vladislav,reprezentantul Fondatorului;

 03.Elena Bujac,  şef secţie statistică, IMSP Spitalul Raional Cantemir;

      04. Iulia Miron, şef secţie stomatologie,  IMSP Spitalul Raional Cantemir;

      05. Negru Galina,preşedintele organizaţiei neguvernamentale locale „Tera-Paradis”, satul Baimaclia  .

 

 

 

 

 Secretar al consiliului raional                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Anexă

                                                                                                        la decizia consiliului raional

                                                                                                              nr.05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

       APROBAT:                                                           COORDONAT:

         Ministerul Sănătăţii                                                     Consiliul Raional                                                       

        Nr.________________                                              Nr.________________                                                      

       Din________________                                              Din________________                                                       

       ___________________                                              ___________________                                                                   

                         L.Ş                                                                            L.Ş.                    

                   

 

ÎNREGISTRAT:

Camera Înregistrării de stat

Nr._____________________

Din_____________________

                                                                     

                                                              

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

INSTITUŢIEI  MEDICO-SANITARE PUBLICE

SPITALUL RAIONAL

                            CANTEMIR

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1.                       Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iulie 2002, alte acte normative în vigoare.

2.                       Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir în continuare (IMSP Spitalul) este persoană juridică din momentul adoptării Deciziei de Fondare de către Fondator şi aprobării prezentului Regulament de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrarea de stat la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.

3.                       Denumirea completă a instituţiei este Instituţia  Medico – Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir.

4.                       IMSP Spitalul Raional Cantemir, IDNO 1003603150382, este succesor de drepturi şi obligaţii al Spitalului Raional Cantemir care a fost reorganizată prin/fuziune/ (absorbţie/contopire) dezmembrare/(separare/divizare)/transformare/de către IMSP Spitalul Raional Cantemir.

5.                       Capitalul social al Instituţia  Medico – Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir se constituie din 11642567 (unsprezece milioane şase sute patru zeci şi două mii cinci sute şasezeci şi şapte) lei.

6.                       IMSP Spitalul Raional Cantemir este o instituţie medico – sanitară publică ce beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional prin contul unic trezorerial, pentru restul mijloacelor financiare are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.

7.                       IMSP Spitalul Raional Cantemir îşi desfăşoară activitatea sa necomercială (nelucrativă) pe principiul autofinanţării, de nonprofit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

8.                       IMSP Spitalul Raional Cantemir activează pe teritoriul Republicii Moldova.

9.                       Durata de activitate a IMSP Spitalul Raional Cantemir este nelimitată în timp.

10.                   Sediul IMSP Spitalul Raional  Cantemir se află pe adresa: oraşul  Cantemir, str. Testimiţeanu 1, MD – 7301.                                        

Capitolul II

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE

11.              Scopul principal al IMSP Spitalul Raional Cantemir este fortificarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova prin organizarea şi asigurarea asistenţei medicale, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost – eficiente şi calitative.

12.              IMSP Spitalul Raional Cantemir are următoarele obiective majore:

a)                      sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală oportună;

b)                      asigurarea asistenţei medicale specializate de ambulatoriu şi spitaliceşti pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivel de asistenţă medicală primară;

c)                      îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;

d)                     asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale populaţiei şi interacţiunii cu toate instituţiile medico – sanitare din teritoriul deservit în vederea asigurării satisfacţiei pacientului pentru serviciile medicale acordate.

13.  Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate IMSP Spitalul Raional Cantemir este mandatat cu următoarele atribuţii funcţionale:

1)      prestarea seviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu alte normative în vigoare;

2)      prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;

3)      prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;

4)      procurarea echipamentului, medicamentelor şi a consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii şi a prezentului Regulament;

5)      darea în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vînzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Spitalul Raional Cantemir se efectuează cu acordarea Fondatorului;

6)      implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi a calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);

7)      colectarea datelor, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP Spitalul Raional Cantemir;

8)      monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi prezentarea rapoartelor statistice medicale instituţiilor abilitate în modul şi termenele stabilite;

9)      încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente activităţii de bază (spălătorii, alimentaţie, reţelele de comunicaţii, de canalizare etc.);

10)  conlucrarea cu alţi prestatori de servicii medicale, asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenţei medicale;

11)  organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;

12)  organizează autoinstruirea, dezvoltarea profesională continuă a lucrătorilor medico – sanitari şi farmaceutici în instituţiile de profil;

13)  este în drept să solicite informaţii de la alte instituţii medicale, referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatelor de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale;

14)  efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare-

14.  IMSP Spitalul Raional Cantemir prestează servicii medicale de tipurile şi spectrul stipulate în Nomenclatorul instituţiilor medico – sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor art. 4 alin (5) al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, în conformitate cu normativele de activitate (de personal,de paturi, norme alimentare etc.) şi cu tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii.

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE

Secţiunea 1

      Fondatorul

15.  Fondator al IMSP Spitalul Raional Cantemir este Consiliul Raional Cantemir, şi are următoarele competenţe:

1)      adoptarea/propunerea pentru adoptare a deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP Spitalul Raional Cantemir, conform legislaţiei în vigoare;

2)      angajare în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci ani şi eliberarea din funcţie a directorului IMSP Spitalul Raional Cantemir, selectat prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii. La expirarea termenului de cinci ani funcţia de director al IMSP Spitalul Raional Cantemir devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;

3)      încheierea şi desfăşurarea contractului de management al instituţiei cu directorul instituţiei, stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei, precum  şi drepturilor salariale ale conducătorului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4)      stabilirea performanţelor individuale şi drepturilor salariale ale vicedirectorilor instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

5)      aplicarea stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare persoanelor cu funcţii de conducere angajate, conform prevederilor Codului Muncii  şi altor acte în vigoare;

6)      aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Spitalul Raional Cantemir, conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii;

7)      coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) al instituţiei şi modificărilor la acestea;

8)      transmiterea, în baza contractului de comodat, a bunurilor de administrarea Fondatorului în gestiunea economică a IMSP Spitalul raional Cantemir;

9)      aprobarea tranzacţiilor cu persoane terţe, a căror sumă depăşeşte 25 % din suma mijloacelor financiare planificate pentru a fi acumulate de către IMSP Spitalul Raional Cantemir pe parcursul anului curent de activitate;

10)   aprobarea contractelor de locaţiune/comodat a bunurilor şi încăperilor, a trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe şi a vînzării mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Spitalul Raional Cantemir;

11)   aprobarea, alocarea mijloacelor financiare bugetare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor şi transportului sanitar;

12)  Aprobarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii, creării şi lichidării filialelor IMSP Spitalul Raional Cantemir şi aderării IMSP Spitalul Raional Cantemir la uniuni şi asociaţii;

13)   alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor şi transportului sanitar;

14)  Controlul activităţilor curente ale IMSP Spitalul Raional Cantemir, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitate etc.

16.  Deciziile Fondatorului, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, sunt obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiilor medico-sanitare publice.

17.  Fondatorul nu este în drept să ia decizii referitoare la activitatea IMSP Spitalul Raional Cantemir, în afara atribuţiilor specificate la punctul 15.

18.  Ordinele şi deciziile Ministerul Sănătăţii, în problemele ce ţin de atribuţiile lui de organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru Consiliul administrativ, conducerea şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP Spitalul Raional Cantemir.

Secţiunea 2

Consiliul administrativ

19.  Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii IMSP Spitalul Raional Cantemir.

20.  Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

21.  Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:

1)  Examinarea şi aprobarea planurilor de activitate  al IMSP Spitalul Raional Cantemir .

      2)  Examinarea şi aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP

            Spitalul Raional Cantemir  şi prezentarea lor pentru informare Fondatorului.

      3)  Examinarea şi prezentarea pentru coordonare Fondatorului a devizului de venituri şi

            cheltuieli (business-plan) şi a modificărilor la acestea.

      4) Examinarea şi coordonarea  statelor de personal, listelor de tarifare  a salariaţilor IMSP

          Spitalul Raional Cantemir .

     5) Aprobarea planurilor de achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor.

     21. Consiliul administrativ al  IMSP Spitalul Raional Cantemir este compus din  5 persoane,

           inclusiv :

     1)  Reprezentantul Fondatorului (Preşedintele consiliului) – Andrei Ciobanu;

     2)  Doi  reprezentanţi  ai colectivului de muncă, propuşi şi aleşi la adunarea generală a    

         colectivului prin votul majorităţii celor  prezenţi:

         - Iulia Miron – şef secţia stomatologie;

         - Elena Bujac – secretar comitetul sindical;

     3)  Reprezentantul unei asociaţii nonguvernamentale din domeniul sănătăţii – Galina Negru –

          Asociaţia Obştească „Terra Paradis” – preşedinte.    

     4)  Un funcţionar  public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau un      

          specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii numit de către Fondator suplimentar – Anatol 

          Răcilă – consilier raional.

     22. Preşedintele consiliului convoacă şi conduce  şedinţele  Consiliului  administrativ. În  

            absenţa Preşedintelui  atribuţiile acestuia sunt exercitate  de vicepreşedinte .

     23. Şedinţele  Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.

     24.  Şedinţele ordinare ale Consiliului adiminstrativ  se ţin  nu mai rar de o dată  pe trimestru .

     25. Ședințele extraordinare ale Consiliului administrativ;

     1) din inițiativa acestuia;

     2)  la cererea a cel puțin 3 membri din Consiliul administrativ;

     3)  la cererea Fondatorului;

     4)  la cererea Directorului IMSP Spitalul Raional Cantemir.

     26. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței Consiliului administrativ constituie trei   

           persoane din membrii Consiliului.

     27. La ședințele Consiliului administrativ fiecare membru deține un vot. Nu se admite  

           transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ unui alte membru al 

           consiliului sau altei persoane.

     28. Deciziile Consiliului administrativ se adoptă prin votul majoritar al membrilor consiliului   

           prezenți la ședință. În cazul parității de voturi, votul președintelui consiliului este decisiv.

     29. Deciziile Consiliului administrativ sunt semnate de președinte și li se atribuie un număr   

           din registrul consiliului.

Secțiunea 3

Directorul

     30. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare economică şi        

           conducere operativă al IMSP Spitalul Raional Cantemir.

     31. Directorul este numit în fucţie de către Fondator conform procedurii menţionate la 

           punctul 15 subpunctul 2) al prezentului Regulament.

     32. Directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir are următoarele atribuţii :

     1)  reprezintă interesele IMSP Spitalul Raional Cantemir fără procură, în relaţiile cu persoane  

           terţe;

     2)  asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, a ordinelor şi deciziilor    

          Fondatorului, Ministerului Sănătăţii şi ale Consiliului administrativ;

     3)  elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale IMSP Spitalul   

           Raional Cantemir;

     4)  elaborează şi prezintă spre aprobarea Fondatorului organigrama şi statele de personal ale 

           IMSP Spitalul Raional Cantemir, după coordonarea cu Consiliului administrativ ;

     5)  elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Spitalul Raional     

          Cantemir şi le prezintă pentru examinarea şi aprobarea Consiliului administrativ;

     6)  semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele    

          financiare ale IMSP Spitalul Raional Cantemir;

     7)  deleagă în bază de procură, unele împuterniciri şi altor angajaţi ai instituţiei, conform 

          obligaţiilor de funcţie stipulate în fişele de post ;

     8)  închide, modifică, suspendă, încetează rapoartele individuale de muncă cu vicedirectorii 

          IMSP Spitalul Raional Cantemir , cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;

     9)  Încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuale de muncă cu angajaţii IMSP   

           Spitalul Raional Cantemir,  cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;

     10) aprobă devizul de venituri cu cheltuieli ( business-plan) şi modificările la acesta cu  

           prezentarea spre examinare a Consiliului administrativ;

     11) prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea , reutilarea  

           tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Spitalul Raional Cantemir.

     12) asigură folosirea eficientă a bunurilor IMSP Spitalul Raional Cantemir;

     13)  poartă răspunderea disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor  

            actelor legislative şi normative în procesul gestionării activităţii economico-financiare şi 

           operative al IMSP Spitalul Raional Cantemir;

     14) elaborează şi prezintă subiecte pentru examinarea acestor în şedinţele Consiliului 

           Medical subdiviziunii de profil medical ;

     15) conduce sau deleagă conducerea vicedirectorului de profil şedinţele Consiliului Medical 

           al IMSP Spitalul Raional Cantemir;

     16) emite ordine şi dipoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi salariaţii IMSP   

            Spitalul Raional Cantemir;

      33.În caz de vacanţă a funcţiei de Director ori în alte cazuri, atribuţiile Directorului

            instituţiei stipulate în punctul 33 al prezentului Regulament , precum şi alte atribuţii şi 

            împuterniciri ale conducătorului instituţiei prevăzute de legislaţie, pot fi delegate prin              

            ordinul Fondatorului unei alte persoane.

      34. Directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir este supus evaluării anuale a performanţelor    

            profesionale şi nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă a activităţii  

            instituţiei  stabiliţi în sarcina acestuia în conformitate cu modalităţile de evaluare  

            stabilite de către Ministerul Sănătăţii.

Secțiunea 4

Vicedirector

      35. Coordonarea activităţii de prestare a asistenţei medicale spitaliceşti şi specializate de  

            ambulator este asigurată de către vicedirectorul  IMSP Spitalul Raional Cantemir;

      36. Vicedirectorul este numit în funcţie de către directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir

            după coordonarea prealabilă cu Fondatorul, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

      37. La funcţia de vicedirector al IMSP Spitalul Raional Cantemir poate fi numită persoana   

            care are studii medicale superioare complete, aptă de muncă conform certificatului  

           medical, fără antecedente penale, vechime de muncă în domeniu nu mai puţin de 5 ani;

     38. Vicedirectorul are în subordinea sa subdiviziuni structurale,inclusiv secţia consultativ-    

           dianostică, conform organigramei şi statelor de personal, atribuţiile cărora sunt stabilite în   

           Regulamentele subdiviziunilor IMSP Spitalul Raional Cantemir, şi contractele individuale  

           de muncă , aprobate de Directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir.

     39. Vicedirectorul IMSP Spitalul Raional Cantemir are următoarele atribuţii:

     1)   asigură organizarea şi coordonarea procesului diagnostic-curativ conform Protocoaleleor  

          Clinice Naţionale , standardelor  normativelor  şi a instrucţiunilor aprobate de Ministerul   

           Sănătăţii;

     2)   organizarea prestarea serviciilor medicale în volumul prevăzut de Programul  Unic,  

            conform contractului încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în   

            protocoalele şi ghidurile clinice de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii;

     3)  organizează efectuarea auditului medical intern conform metodologiei aprobate de  

           Ministerul Sănătăţii şi întreprinde măsuri ce se impun , conform prevederilor legale;

     4)  este preşedintele consiliului calităţii, asigură elaborarea protocoalelor instituţionale şi  

           implementarea acestora;

     5)  asigură colaborarea şi continuitatea funcţională a serviciilor de asistenţă medicală  

          primară, de urgenţă prespitalicească, spitalicească şi specializată de ambulator ect., în   

          conformitate cu actele normative în vigoare;

     6) dirijează fluxul de pacienţi pentru a asigura accesul populaţiei la asistenţa medicală

         primară, spitalicească şi specializată de ambulator;

     7) organizează coordonarea supravegherii maladiilor , în special celor cu impact sporit asupra  

         indicatorilor sănătăţii publice, de către medicul de familie, în conformitate cu actele 

         normative în  vigoare;

     8) organizează supravegherea maladiilor ce depăşesc competenţa medicului de familie, în 

           conformitate cu actele normative în vigoare;

     9)   asigură activitatea organizatorico-metodică a medicilor specialişti de profil şi conlucrarea 

           cu autorităţile administraţiei publice locale;

     10) asigură monitorizarea indicatorilor de activitate a subdiviziunilor curative şi întreprinde 

           măsuri concrete pentru ameliorarea acestora;

      11) evaluează calitatea asistenţei mdicale prestate de către subdiviziunile spitaliceşti şi

           specializate de ambulator şi participă la asigurarea drepturilor pacienţilor şi lucrătorilor 

           medicali;

      12) contribuie la implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale, inclusiv     

            metodelor noi de diagnostic, profilaxie şi tratament , bazate pe tehnologiile avansate;

      13) organizează conferinţe, seminare în probleme actuale ale medicinii;

      14) prezintă subiecte pentru  discuţii la Consiliul Medical;

      15) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor 

            actelor legislative şi normative în limita competenţilor atribuite;

16) în lipsa Directorului îndeplineşte atribuţiile de conducător al  IMSP Spitalul Raional 

     Cantemir fără remunerare suplimentară.

Capitolul IV

PATRIMONIUL   ŞI ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARĂ

     40. Patrimoniul IMSP Spitalul Raional Cantemir se formează din :

     1) Bunuri obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul  activităţii;

     2) Mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medicale, inclusiv  contra plată;

     3) Mijloacele bugetului de stat;

     4) Mijloacele fondurilor  asigurării obligatorii  de asistenţă  medicală  şi asigurărilor   

        facultative de sănătate;

     5) Credite  bancare ;

     6) Venituri  obţinute  din  arendarea echipamentului şi încăperilor ;

     7) Mijloacele provenite de la sponsori  şi din fondurile  de  binefacere ;

     8) Alte surse  de venit permise de  legislaţia  în vigoare .

      41.  Întreg  patrimoniul  IMSP Spitalul Raional Cantemir este folosit exclusiv  pentru 

             realizarea  obiectivelor stabilite  în prezentul Regulament .

      42.  pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Spitalul Raional Cantemir deschide cel 

             puţin două conturi;

     1)  Cont trezorerial  pentru mijloacele obţinute în urma acordării serviciilor medicale 

          contractate  de Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

     2)  Cont bancar pentru mijloacele obţinute în urma prestării de servicii contra plată , inclusiv  

           cele prestate peste  volumul prevăzut de Programul Unic al asigurărilor obligatorii de 

           asistenţă medicală.

     43. IMSP Spitalul Raional Cantemir planifică  activitatea sa economico-financiară conform  

           devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan ) separat pentru fiecare tip de asistenţă   

           medicală contractată  de către Compania Naţională de Asigurară în Medicină , astfel încât 

           să  asigure  atingerea  scopurilor  prevăzute de prezentul Regulament  şi dezvoltarea sa  

           ulterioară.

      44. IMSP Spitalul Raional Cantemir  îşi desfăşoară  activitatea  economico-financiară pe 

            cont propriu şi poartă responsabilitatea patrimonială, în conformitate  cu legislaţia  şi 

            actele normative în vigoare .

      45. Răspunderea IMSP Spitalul Raional Cantemir faţă de terţi nu se răsfrânge  asupra 

            bunurilor  primite  de la  Fondator  în baza   contractului  de locaţiune /comodat.

     46. Mijloacele financiare  care, la sfîrşitul  anului bugetar constituie  depăşirea veniturilor 

           asupra cheltuielilor  IMSP Spitalul Raional Cantemir, se utilizează  pentru  atingerea  

           scopurilor  regulamentare  ale instituţiei  în anul următor  de gestiune, în conformitate  cu 

           prevederile  legale, fiind incluse  în devizele  de venituri şi cheltuieli  (business-plan).

     47. IMSP Spitalul Raional Cantemir  ţine evidenţa contabilă  în conformitate  cu standardele 

           naţionale de contabilitate. Evidenţa statistică  este întocmită în conformitate cu legislaţia 

           în vigoare .Rapoartele financiare şi statistice  se întocmesc şi se prezintă  organelor 

           abilitate, în modul şi termenele stabilite.

      48. Nerespectarea cerinţelor legate  de rapoartele  respective  sau prezentarea întîrziată  a 

            acestora  atrage  după sine răspunderea prevăzută de legislaţia  în vigoare.

      49. Remunerarea muncii se efectuează  în baza  actelor  normative, care  reglementează 

           salarizarea  angajaţilor din instituţiile medicao-sanitare publice, încadrate  în sistemul 

           asigurării obligatorii de asistenţă  medicală .

Capitolul V

CONTROLUL ACTIVITĂŢII

      50. Controlul  corespunderii activităţii  IMSP Spitalul Raional Cantemir cu obiectivele 

            prevăzute  în prezentul   Regulament   se exercită de către  Fondator  şi  Ministerul    

            Sănătăţii.

      51. Pentru realizarea controlului activităţii  IMSP Spitalul Raional Cantemir, Fondatorul şi 

            Ministerul Sănătăţii au dreptul să ceară toate documentele necesare  precum şi 

           explicaţiile  de rigoare de la persoanele  împuternicite  să  conducă  sau să prezinte IMSP 

           Spitalul Raional Cantemir, precum şi de la alţi  angajaţi ai instituţiei .

     52. În caz de  depistare a încălcărilor  în activitatea  IMSP Spitalul Raional Cantemir,  

           Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii sunt în drept  să avertizeze  şi să ia deciziile  de rigoare  

           în conformitate  cu legislaţia  Republicii  Moldova .

     53. Avertizarea  şi  decizia  va conţine motivele   emiterii, cererea  de înlăturare a încălcărilor  

           comise  sau de  evitare a acestora pe viitor .

     54. Avertizarea şi decizia se comunică  IMSP Spitalul Raional Cantemir, în formă  scrisă cu    

           indicarea termenului  în care  aceasta  este obligată  să comunice  despre  rezultatele  

          examinării  şi măsurilor întreprinse .

     55. Controlul   respectării  legislaţiei  financiare  financiare şi fiscale  se efectuează  de către  

           organele abilitate, companiile  de audit şi de alte organe  de stat  în cazurile  prevăzute  de   

           legislaţia  Republicii Moldova.

     56. Controlul  utilizării mijloacelor  financiare  provenite din fondurile asigurării obligatorii 

           de asistenţă medicală  şi corespunderea volumului  şi calităţii  serviciilor  medicale  

           prestate persoanelor  asigurate  se efectuează  de către  Compania Naţională de Asigurări 

           în Medicină, în conformitate cu clauzele contractului încheiat   între  aceştia  şi cu  

           prevederile legale  în vigoare .

     57. Exercitarea  controlului nu trebuie să  afecteze  regimul normal de activitate a  IMSP     

           Spitalul Raional Cantemir.

Capitulul VI

REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA

     58. Decizia  de reorganizare sau dizolvare a IMSP Spitalul Raional Cantemir  se adoptă  de  

           către Fondator  după coordonare cu Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile 

           legale în vigoare şi în corespundere  cu Nomenclatorul instituţiilor  medico-sanitare 

           aprobat de Ministerul Sănătăţii.

     59. Procedura şi succesiunea de drept în cazul reorganizării  IMSP Spitalul Raional Cantemir

           se efectuează în conformitate  cu legislaţia în vigoare.

     60. Persoanele  juridice  apărute în rezultatul  reorganizării  pot fi numai instituţii  medico-

           sanitare publice  sau întreprinderi municipale.

     61. Reorganizarea se consideră efectuată  numai duă aprobarea Regulamentelor  instituţiilor

           medico-sanitare publice noi-apărute  de către  Ministerul Sănătăţii   şi înregistrarea  

           Regulamentelor  respective  în conformitate  cu prevederile  legale în vigoare.

     62. Dizolvarea  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  ca efect  deschiderea procedurii de 

           lichidare. Procedura de lichidare  se efectuează în corespundere  cu legislaţia în vigoare.

Capitulul VII

DISPOZIŢII  FINALE

     63. Regulamentul  IMSP Spitalul Raional Cantemir   este  elaborat  conform   

           Regulamentului-cadru, se coordonează de către  Consiliul  Raional Cantemir, se 

           aprobă de către  Ministerul  Sănătăţii şi se înregistrează la oficiul teritorial al Camerei 

           Înregistrării de Stat.

     64. Modificările şi completările la prezentul Regulament  intră în vigoare din momentul  

           aprobării  lor de către  Ministerul Sănătăţii şi înregistrării în modul stabilit.

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/ -XXVI                                                                                           din 22.06.2017                                                                                           

or. Cantemir

 

      Cu privire la situaţia din domeniul  asistenţei medicale

 primare, spitaliceşti , sanitar-epidemiologice  şi  măsurile

pentru îmbunătăţirea acestora

 

      În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din  16.12.2016,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

     01.Se ia act de raportul ,,Cu privire la situaţia din domeniul  asistenţei medicale  primare, spitaliceşti, sanitar-epidemiologice  şi măsurile pentru îmbunătăţirea acestora”, prezentat de dl Iurie Mhăescu, director al IMSP ,,Spitalul Raional Cantemir”, dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir, dna Elena Olteanu, şef  al IMSP CS Baimaclia, dna Ecaterina Corober, şef  al IMSP CS Ciobalaccia, dna Maia Putregai ,şef al IMSP CS Cociulia, dl Mihail Carabeţchi, şef al IMSP CS Goteşti , dl Dumitru Vrabie, medic-şef sanitar de stat al raionului Cantemir  (se anexează). 

    02.Se recomandă :

     02.01.consiliilor locale de nivelul I să examineze chestiunea despre situaţia privind calitatea prestării serviciilor medicale de către Oficiile Medicilor de Familie în comunităţile rurale;

    02.02.consiliilor locale Chioselia, Coştangalia, Şamalia  înregistrarea imobilelor în incinta cărora sunt amplasate instituţiile medicale şi semnarea contractelor de locaţiune în termen de trei luni de la data adoptării deciziei.    

    02.03. primarilor comunelor, satelor, oraşului să asigure:

  a) populaţia UAT cu apă potabilă de calitate;

  b) conlucrarea activă cu organele de drept  în vederea redresării situaţiei  sanitaro-epidemiologice a localităţilor,

  c) achiziţionarea produselor alimentare pentru instituţiile preşcolare în baza certificatelor de calitate şi sanitar-veterinare;

   d) respectarea restricţiilor legislaţiei în vigoare la comercializarea produselor alcoolice şi din tutun copiilor şi produselor alimentare cu grad sporit de ofensivitate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

   e) accesul pentru serviciu medical urgenţă prin instalarea plăcuţelor cu denumirea străzilor, numerotarea caselor şi funcţionalitatea drumurilor locale în localităţile rurale;

   f) protecţia lucrătorului medical în situaţii dificile pentru examinarea bolnavilor de tuberculoză care refuză examinarea şi tratamentul medical.

   02.04. agenţilor economic care desfăşoară activitate de antreprenoriat să organizeze periodic examinul  medical profilactic  al angajaţilor conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    03. Şefii IMSP CS  Cantemir (dna Olga Hîţu), CS Baimaclia  (dna Elena Olteanu), CS Ciobalaccia  (dna Ecaterina  Corober), CS Cociulia (dna Maia Putregai), CS Goteşti (dl Mihail  Carabeţchi) vor :

     -intensifica activitatea de promovare a modului sănătos de viaţă prin conlucrarea  activă cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii economici, şefii instituţiilor de învăţămînt şi asociaţiile obşteşti;

    - acorda o atenţie sporită la gestionarea cazurilor femeilor gravide şi măsurilor de prevenţie a mortalităţii infantile prin conlucrarea cu medicii de specialitate pe toată durata sarcinii şi respectarea cu stricteţe a prevederilor protocoalelor medicale pe sectoarele care le administrează;

   -acorda asistenţă metodologică asistenţilor medicali la completarea şi prezentarea fişelor de sesizare a copiilor aflaţi în situaţie de risc;

   -asigura conlucrarea eficientă a asistenţilor medicali  cu direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, directorii instituţiilor de învăţămînt, primarii satelor, comunelor, oraşului la depistarea, implicarea şi soluţionarea problemelor categoriilor de cetăţeni socialmente vulnerabile;

    -organizarea şi desfăşurarea şcolarizării populaţiei cu măsurile de prevenţie şi protecţie în caz de patologii cardiovasculare, diabet zaharat, sexual transmisibile-HIV/SIDA, tuberculoză,  etc.;

    -intensifica promovarea acţiunilor privind imunizarea populaţiei, a controlului medical profilactic pentru copii în instituţiile de învăţământ  şi pentru adulţi;

    - utilizarea mijloacelor fondul pentru medicamente compensate în volum deplin pentru fiecare an de gestiune.

    04.Directorul IMSP SR Cantemir , dl Iurie Mihăescu, şeful substaţiei asistenţă medical urgenţă Cantemir, dl Andrei Malaşevschi vor asigura asistenţă medicală spitalicească şi urgentă de calitate prin management eficient al resurselor umane şi resurselor administrative.

    05. Domnul Iurie Mihăescu, director al IMSP SR Cantemir va:

    -întreprinde măsuri concrete pentru îmbunătăţirea indicatorilor pe segmentul prevenirii mortalităţii infantile şi invalidităţii primare a copiilor;

   -monitoriza şi verifica periodic gestionarea saloanelor şi paturilor de pacienţi conform destinaţiei patologiilor.

     06.Doamna Olga Hîţu, şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir va înainta propuneri de  identificare a surselor financiare pentru crearea  laboratorului instituţiei date.

     07.Medicul- şef sanitar de stat dl Dumitru Vrabie şi dl Secrieru Sergei, şef DRSA vor monitoriza periodic respectarea cerinţelor sanitare şi calitatea păstrării, depozitării şi pregătirii produselor alimentare în unităţile de alimentaţie publică, secţiile IMSP Spitalul Raional Cantemir, instituţiile de învăţămînt şi vor prezenta o informaţie Consiliului raional despre rezultatul activităţii în trimestrul II al anului 2018.

    08. Medicul- şef sanitar de stat dl Dumitru Vrabie va ţine la control strict situaţia privind îmbolnăvirile de Hepatită virală (A) şi în caz de necesitate va propune  Consiliului raional soluţii  de prevenire şi combatere a maladiei. 

   09.Se recomandă Agenţiei Teritoriale Sud-Vest  Cahul a CNAM:

    să vireze lunar şi în volum deplin instituţiilor medico-sanitare publice sumele planificate pentru procurarea medicamentelor;

     să prezinte Consiliului raional Cantemir în trimestrul II al anului  2018 informaţia despre planificarea şi  utilizarea fondului asigurării asistenţei medicale obligatorie pe sectorul Cantemir conform rezultatelor anului 2017. 

     11.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

     12.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, preşedinţilor Consiliilor de administrare al IMSP.

  

 

Preşedintele şedinţei                                                            ___________________

 

            Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

ГербRepublica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr. 05/- XXVI                                                                                                             din 22.06.2017

                                                                                                       

Cu privire la situaţia din domeniul  asistenţei medicale

 primare, spitaliceşti , sanitar-epidemiologice

 şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din  16.12.2016,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-Sanitare Publice, Centrul de Sănătate şi  Spitalul Raional Cantemir , examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

     01.Se ia act de raportul ,, Cu privire la situaţia din domeniul  asistenţei medicale

 primare, spitaliceşti , sanitar-epidemiologice  şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia”

”, prezentat de dl I.Mhăiescu, director al IMSP ,,Spitalul Raional Cantemir”, dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir, dna Elena Olteanu, şef  al IMSP CS Baimaclia, dna Ecaterina Corober, şef  al IMSP CS Ciobalaccia, dna Maia Putregai şef al IMSP CSCociulia, dl M.Carabeţchi, şef al IMSP CS Goteşti , dl D.Vrabie, medic-şef sanitar de stat al raionului Cantemir  (se anexează).

   

02.Se recomandă :

    02.1   consiliilor locale de nivelul I să examineze chestiunea despre situaţia privind calitatea prestării serviciilor medicale de către Oficiile Medicilor de Familie în comunităţile rurale;

    02.2 consiliilor locale Chioselia, Coştangalia, Şamalia  înregistrarea imobilelor în incinta cărora sunt amplasate instituţiile medicale şi semnarea contractelor de locaţiune sau comodat, în termen de trei luni de la data adoptării deciziei.    

    02.3 primarilor comunelor, satelor, oraşului să asigure:

a) populaţia UAT cu apă potabilă de calitate;

b) conlucrarea activă cu organele de drept  în vederea redresării situaţiei  sanitaro-epidemiologice a localităţilor,

c) achiziţionarea produselor alimentare pentru instituţiile preşcolare în baza certificatelor de calitate şi sanitar-veterinare,;

d) respectarea restricţiilor legislaţiei în vigoare la comercializarea produselor alcoolice şi din tutun coipiilor şi produselor alimentare cu grad sporit de ofensivitate pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale;

e) accesul pentru serviciu medical urgenţă prin instalarea plăcuţelor cu denumirea străzilor, numerotarea caselor şi funcţionalitatea drumurilor locale în localităţile rurale;

f) protecţia lucrătorului medical în situaţii dificile pentru examinarea bolnavilor de tuberculoză care refuză examinarea şi tratamentul medical;

02.4 agenţilor economic care desfăşoară activitate de antreprenoriat să organizeze periodic examinul medical profilactic al angajaţilor conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

03. Şefii IMSP CS  Cantemir(dna Olga Hîţu), CS Baimaclia  (dna Elena Olteanu), CS Ciobalaccia  (dna Ecaterina Corober), CS Cociulia (dna Maia Putregai), CS Goteşti (dl Mihail  Carabeţchi) vor :

-intensifica activitatea de promovare a modului sănătos de viaţă prin conlucrarea  activă cu primarii unităţilor administrative-teritoriale, agenţii economici, şefii instituţiilor de învăţămînt şi asociaţiile obşteşti;

- acorda o atenţie sporită la gestionarea cazurilor femeilor gravide şi măsurilor de prevenţie a mortalităţii infantile prin conlucrarea cu medicii de specialitate pe toată durata sarcinii şi respectarea cu stricteţe a prevederilor protocoalelor medicale pe sectoarele care le administrează;

 -acorda asistenţă metodologică asistenţilor medicali la completarea şi prezentarea fişelor de sesizare a copiilor aflaţi în situaţie de risc;

-asigura conlucrarea eficientă a asistenţilor medicali  cu direcţia asistenţă social şi protecţie a familiei, directorii instituţiilor de învăţămînt, primarii satelor, comunelor, oraşului la depistarea, implicarea şi soluţionarea problemelor categoriilor de cetăţeni socialmente vulnerabile;

-organizarea şi desfăşurarea şcolarizării populaţiei cu măsurile de prevenţie şi protecţie în caz de patologii cardiovasculare, diabet zaharat, sexual transmisibile-HIV/SIDA, tuberculoză,  etc..;

-intensifica promovarea acţiunilor privind imunizarea populaţiei, a controlului medical profilactic pentru copii în instituţiile de învăţământ  şi pentru adulţi;

- utilizarea mijloacelor fondul pentru medicamente compensate în volum deplin pentru fiecare an de gestiune.

04.Directorul IMSP SR Cantemir , dl Iurie Mihăiescu, şeful substaţiei asistenţă medical urgenţă Cantemir, dl Andsrei Malaşevschi vor asigura asistenţă medicală spitalicească şi urgentă de calitate prin management eficient al resurselor umane şi resurselor administrative.

05. Dl Iurie Mihăiescu, director al IMSP SR Cantemir va:

- întreprinde măsuri concrete pentru îmbunătăţirea indicatorilor pe segmentul prevenirii mortalităţii infantile şi invalidităţii primare a copiilor;

-monitoriza şi verifica periodic gestionarea saloanelor şi paturilor de pacienţi conform destinaţiei patologiilor.

06.Doamna Olga Hîţu, şef  Centrul de Sănătate Cantemir va înainta propuneri de  identificare a surselor financiare pentru eficientizarea activităţii laboratorului instituţiei.

07.Medicul- şef sanitar de stat dl D.Vrabie şi dl Secrierul Sergei, şef DRSA vor monitoriza periodic respectarea cerinţelor sanitare şi calitatea păstrării, depozitării şi pregătirii produselor alimentare în unităţile de alimentaţie publică, secţiile IMSP Spitalul Raional Cantemir, instituţiile de învăţămînt şi vor prezenta o informaţie Consiliului raional despre rezultatul activităţii în trimestrul II al anului 2018.

08. Medicul- şef sanitar de stat dl D.Vrabie va ţine la control strict situaţia privind îmbolnăvirile de Hepatită virală (A) şi în caz de necessitate va propune  Consiliului raional soluţii  de prevenire şi combatere a maladiei.

09.Se recomandă Agenţiei Teritoriale Sud-Vest Cahul a CNAM:

 

-          să vireze lunar şi în volum deplin instituţiilor medico-sanitare publice sumele planificate pentru procurarea medicamentelor;

-           să prezinte Consiliului raional Cantemir în trimestrul II al anului  2018 informaţia despre planificarea şi  utilizarea fondului asigurării asistenţei medicale obligatorie pe sectorul Cantemir conform rezultatelor anului 2017. 

 

 11.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 

 12.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, preşedinţilor Consiliilor de administrare al IMSP.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                       _____________________

       Avizat:

 

 Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin