Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta din 22 iunie 2017

Proiecte decizii, sedinta din 22 iunie 2017 imprimare

13.06.2017     1173 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                 din 22.06.2017

or. Cantemir

 

       Cu privire la programul de activitate a

subdiviziunilor Consiliului raional şi  al

aparatului  preşedintelui raionului  pe

semestrul II al anului 2017

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestrul II , anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

       01. Se aprobă programul de activitate al Consiliului Raional,a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestrul II, anul 2017 după cum urmează:

         aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

        direcţia finanţe(anexa nr.2 );

        direcţia construcţii,gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională(anexa nr.3 );

        direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

        direcţia generală învăţămînt(anexa nr.5 );

        direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 );

        serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

       02. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

       03. Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus- menţionat se pune în seama  secretarului consiliului raional şi a vicepreşedinţilor raionului.

       04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

       05. Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul I ,  anul 2018.

        06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                 din 22.06.2017

or. Cantemir

 

    Despre raportul   privirnd  rezultatele  inspectării

financiare tematice efectuate la Direcția Asistență

Socială și Protecție a Familiei Cantemir

 

    În temeiul art. 43 (2) din Legea privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Raportul privind rezultatele  inspectării financiare tematice efectuate la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir,examinînd nota informativă a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Despre Raportul privind rezultatele  inspectării financiare tematice efectuate la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir,avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul raional

 

D E C I D E:

 

01.  Se ia act de informația prezentată de dna Munteanu Viorica, şef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir,  cu privire la Raportul privind  rezultatele  inspectării financiare tematice efectuate la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir(se anexează). 

02.  Se pune în sarcina Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, monitorizarea permanentă a corectitudinii prezentării documentelor justificative de acordare a ajutorului material de către beneficiarii din unităţile teritorial-administrative Cantemir de nivelul I.

03.  Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

04.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în acelaşi termen.

05.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de  

specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale:        învăţămînt, cultură,  protecţie socială,  sănătate publică,  muncă, activităţi social-culturale şi       turism.

 

 

 

    Preşedintele şedinţei                                                     ________________________

             

 

        Avizat:            

Secretar al  consiliului raional                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

 nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

Notă informativă

despre Raportul privind la rezultatele  inspectării financiare tematice efectuate la

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir

 

În  baza autorizației nr. 27-17-26 din 11.05.2017, eliberată de către Direcția teritorială Inspectare Financiare Cahul a Inspecției Financiare din subordinea Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova,echipa de  inspectare în componența de inspector principal Veaceslav Larin  și inspector superior Xenia Albur, la indicația Inspecției Financiare nr. 27-10-09/489 din 02.05.2017, a efectuat inspectarea financiară tematică la Direcția Asistență Socialăși Protecția Familiei a Consiliului raional Cantemir, pe aspectele de solicitare a unui grup de petiționari din satul Baimaclia, raionul Cantemir adresată domnului Vladimir Țurcan, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Inspectarea a fost efectuată  pe data de 11 mai 2017, cu acordul șefului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a Consiliului raional Cantemir doamnei Viorica Munteanu în prezența specialistului principal doamnei Natalia Coșer și specialist doamna Irina Popa.

Au fost supuse inspectării documentele primare ce ține de acordare a ajutorului social/ajutorul pentru perioada rece a anuluiși ajutor material benificiarilor primariei comunei Baimaclia,raionul Cantemir pe perioada 01.01.2016-01.05.2017.

În cadrul inspectării privind acordarea a ajutorului social/ajutorul pentru perioada rece a anului și ajutor material beneficiarilor primariei comunei Baimaclia,raionul Cantemir pe perioada 01.01.2016-01.05.2017, încălcări nu s-au constatat.

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                                                      Viorica Munteanu

 

 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                 din 22.06.2017

or. Cantemir

 

Despre aprobarea Regulamentului cu privire 
la modul de stabilire şi plată a compensaţiei 
pentru serviciile de transport.

 

 

           În temeiul art. 43 (2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii asistenței sociale nr.547/-XV din 25.12.2003, art. 49 alin.(4) din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60din 30.03.2012, Hotărîrii Guvernului nr. 1413din 27.12.2016  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport , examinînd avizele comisiei  consultative de specialitatefinanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale și turism, Consiliul raional

 

                                                                D E C I D E :

 

01. Se ia act de nota despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport. (se anează).

02.Se aprobă Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.( se anează).


03. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării acesteia.

 

04. Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional în trimestrul II anul 2018.


05. Executarea deciziei nominalizate se pune în sarcina direc
ției asistență socială și protecție a familiei


06.Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepre
ședinte al raionului.


07. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,  activităţi social-culturale
și turism.

 


Preşedintele şedinţei                                                                          

 

         Avizat:

Secretarul consiliului raional                                                                    Ludmila Țurcanu

 

 

Anexă nr.01
la decizia Consiliului raional Cantemir

nr. 05/-XXVI din  22.06.2017

 

Notă informativă

despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

 

        Direcția asistență socialăși protecție a familiei Cantemir, vă informează conform bazei date create de către Direcție, în  raionul Cantemirsunt  2931 persoane cu dizabilități,inclusiv:

    Maturi cu dizabilități severe- 394 beneficiari;

    Maturi cu dizabilități accentuate-1423 beneficiari;

Maturi cu dizabilități mediu-833 beneficiari;

    Copiii cu dizabilități severe-107 beneficiari;

    Copiiicu dizabilități accentuate-125 beneficiari;

    Copiii cu dizabilități mediu-49 beneficiari ;

Au dreptul la compensaţie:
    a) persoanele cu dizabilităţi severe;
    b ) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    c) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    d) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    e) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai r. Cantemir sau cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurii teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.

Mărimea compensaţiei pentru un trimestru, constituie:
    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 138 de lei;
    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
Cuantumul compensaţiei stabilite din prezentul Regulament includ şi compensaţia pentru persoanele care însoţesc persoana cu dizabilităţi severe sau copilul cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani.
    La mărimile compensaţiei stabilite în  prezentul  Regulament, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.

 

În scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu disabilități Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir solicită și propune spre aprobare Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

 

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                    Viorica MUNTEANU

 

 

 

                                                                                              Anexa nr. 02
la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                                        nr. 05/-XXVI     din  22.06.2017

REGULAMENT
cu privire la modul de stabilire şi de plată
a compensaţiei pentru serviciile de transport
I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele: 
    1) compensaţie pentru serviciile de transport (în continuare – compensaţie) – plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport; 
    2) persoană cu dizabilităţi locomotorii – persoană cu deficienţe ale aparatului locomotor, stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, deficienţe care, în interacţiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane. 
    2. Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani şi la persoanele adulte este determinată de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale, instituţie subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 II. CATEGORIILE DE BENEFICIARI CARE 
AU DREPTUL LA COMPENSAŢIE

    3. Au dreptul la compensaţie:
    1) persoanele cu dizabilităţi severe;
    2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai raionului Cantemir sau cetăţeni străini avînd domiciliul în raionul Cantemir în condiţiile legii şi se află în evidenţa Direc
ției de asistenţă socială.

III. CONDIŢIILE DE ACORDARE A COMPENSAŢIEI

    4. Compensaţia pentru categoriile de persoane specificate în pct. 3 din prezentul Regulament se stabileşte pe baza cererii depuse la Direcția asistențăsocialăși protectie a familiei Cantemir sau la asistentul social comunitar de la locul de trai. 
    5. La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente: 
    1) buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani); 
    2) certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia; 
    3) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia, care se prezintă numai în cazul categoriilor  de persoane specificate la pct. 3 subpct. 5) din prezentul Regulament.
    6. La eliberarea concluziei privind necesitatea deservirii cu transport (conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul Regulament, pentru categoriile de persoane specificate la pct. 3 subpct. 5), Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia iau în considerare afecţiunile aparatului locomotor stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.Copia concluziei se anexează la dosarul solicitantului.
    7. La stabilirea compensaţiei, structura teritorială de asistenţă socială iau în considerare pachetul de documente din dosarele actuale ale beneficiarilor, actualizîndu-le după necesitate. 
    8. Persoanele care pentru prima dată solicită stabilirea compensaţiei  prezintă tot pachetul de documente specificat la pct. 5 şi, după caz, la pct. 28 din prezentul Regulament, iar structurile teritoriale de asistenţă socială întocmesc dosarele personale ale beneficiarilor. 

IV. MĂRIMEA COMPENSAŢIEI

    9. Mărimea compensaţiei pentru un trimestru,constituie:
    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 138 de lei;
    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
    10. Cuantumul compensaţiei stabilite la subpct. 1) din pct. 9 din prezentul Regulament includ şi compensaţia pentru persoanele care însoţesc persoana cu dizabilităţi severe sau copilul cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani.
    11.  La mărimile compensaţiei stabilite la pct. 9 din prezentul Regulament, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.

 

V. MODUL DE STABILIRE ŞI DE PLATĂ 
A COMPENSAŢIEI

    12. Compensaţia se achită trimestrial, pentru trimestrul în curs, în prima lună a trimestrului de gestiune.  
    13. În cazul apariţiei dreptului la compensaţie, aceasta se stabileşte din luna apariţiei acestui drept, cu condiţia prezentării documentelor necesare în termen de 60 de zile de la data apariţiei dreptului. În caz contrar, compensaţia se stabileşte din luna prezentării documentelor necesare. 
    14. Mărimea compensaţiei pe parcursul trimestrului în curs se determină proporţional numărului lunilor complete din luna în care a apărut dreptul sau a pierdut dreptul şi, respectiv, au fost prezentate documentele necesare. 
    15. În cazul pierderii dreptului la compensaţie stabilit la pct. 27 din prezentul Regulament, plata acesteia încetează începînd cu trimestrul următor.
    16. Reluarea plăţilor compensaţiei, în cazul schimbării situaţiilor prevăzute la pct. 27 subpct. 2)-4) din prezentul Regulament, începe din trimestrul următor celuia în care au apărut schimbările menţionate.
    17. Direc
ția   asistenţă social şi protecţia familiei, pe baza documentelor prezentate, vor completa listele persoanelor care beneficiază de compensaţie, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament. 
    18. Listele persoanelor care beneficiază de compensaţie se prezintă, pe suport de hîrtie şi electronic, Centrului de poştă al Î.S. „Poşta Moldovei” pentru plata compensaţiei. 
    19. Direc
ția  asistenţă socială  şi  protecţia familiei actualizează, trimestrial, listele persoanelor care beneficiază de compensaţie. 
    20. Plata compensaţiei se efectuează de către centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” conform listelor perfectate de Direc
ția asistenţă socială, încheind în acest sens un contract de colaborare. 
    21. Listele de plată a compensaţiei se păstrează la Direcţia asistenţă socială  şi protecţia familiei şi centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” pe parcursul a 3 ani.
    22. În cazul în care beneficiarii nu pot primi compensaţia din motive de boală sau din alte cauze şi se adresează mai tîrziu, compensaţia se plăteşte pentru perioada neachitării, fără nici un fel de restricţii în timp. 
    23. În cazul în care compensaţia a fost stabilită, dar nu s-a achitat la timp beneficiarilor decedaţi, compensaţia pentru perioada respectivă se plăteşte soţului (soţiei), părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora – persoanei care prezintă dovezi că a suportat cheltuielile pentru înmormîntare. 
    24. Compensaţia neachitată la timp din vina organului care efectuează stabilirea şi plata lor se achită pentru perioada precedentă, fără nici un fel de restricţii în termen. 
    25. Compensaţia se plăteşte beneficiarului sau altor persoane pe baza procurii valabile, eliberate de beneficiar conform legislaţiei în vigoare.  
    26. În cazul în care beneficiarii îşi schimbă locul de trai, plata compensaţiei se suspendă la locul precedent şi se reia, prin decizia organului abilitat, la noul loc de trai din trimestrul suspendării – în cazul în care compensaţia nu a fost achitată, şi, respectiv, din trimestrul următor celui în care compensaţia a fost suspendată – în cazul în care compensaţia a fost achitată. Dosarul personal al beneficiarului şi informaţia privind plăţile efectuate acestuia se transmit Direc
ției  asistență socială  şi protecţia familiei, pe baza unui demers oficial. 
    27. Pierderea dreptului şi stoparea plăţii compensaţiei are loc în caz de: 
    1) deces al beneficiarului; 
    2) aflare la întreţinerea deplină a statului; 
    3) expirare a termenului şi/sau neprezentare în termen a certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi/sau a concluziei privind necesitatea deservirii cu transport, în cazul în care acestea sînt eliberate cu termen;
    4) utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul unui mijloc de transport, acordat cu titlu gratuit (donaţie), destinat pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilat în modul corespunzător), conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Stoparea plăţii compensaţiei are loc, pe baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport (prezentat obligatoriu de către beneficiar în timp de 3 zile lucrătoare de la data înmatriculării), din trimestrul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import al unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului de 7 ani.
    28. Beneficiarilor de compensaţie din rîndul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii severe care depun cerere la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai pentru a renunţa la compensaţia pentru serviciile de transport în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale li se eliberează certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţie în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament. O copie a certificatului se anexează la dosarul beneficiarului.

VI. MODUL DE FINANŢARE ŞI RAPORTARE

    29. Direcția  asistenţă socială şi protecţia familiei  transferă, la începutul primei luni a trimestrului de gestiune (pînă la data de 3 a lunii), mijloacele necesare pentru plata compensaţiilor pe contul centrelor de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei”, cu indicarea sumei transferate cu destinaţie specială. 
    30. Sumele compensaţiei neridicate de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive ale trimestrului în care se efectuează plata compensaţiei, centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” le restituie necondiţionat la contul Direc
ția asistenţă socială şi protecţia familiei  , făcîndu-se menţiunile respective pe suportul de hîrtie al listelor persoanelor, pentru sumele rambursate pentru fiecare beneficiar.
    31. Centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” prezintă Direc
ției  asistenţă socială şi protecţia familiei  pînă la finele lunii următoare a celei în care se efectuează plata compensaţiei, raportul privind plata compensaţiei, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament. 
    32. Anual, în procesul de planificare bugetară, consiliul raional prezintă Ministerului Finanţelor propuneri privind mijloacele financiare necesare pentru plata compensaţiilor, luînd în considerare numărul solicitanţilor/potenţialilor beneficiari, iar o copie a acestor propuneri se transmite Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    33. Ministerul Finanţelor, anual, la stabilirea relaţiilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ia în calcul şi planifică cheltuielile legate de plata compensaţiilor, reieşind din propunerile şi necesităţile prezentate de către consiliul raional.

VII. DISPOZIŢII FINALE

    34. Responsabilitatea pentru autenticitatea certificatelor eliberate şi prezentate pentru stabilirea compensaţiilor o poartă persoanele cu funcţii de răspundere care le-au eliberat. 
    35. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii compensaţiilor, precum şi utilizarea mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale Direc
ției asistenţă socială  şi protecţia familiei şi ale centrelor de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei”. 
    36. Revizuirea cuantumurilor compensaţiilor specificate la pct. 9-11 şi pct. 13 din prezentul Regulament se va efectua periodic, odată cu majorarea tarifelor la călătorie în mijloacele de transport în comun.
    37. Controlul asupra stabilirii corecte, achitării şi utilizării mijloacelor financiare de către persoanele responsabile se pune în sarcina organelor abilitate cu funcţii de control conform legislaţiei în vigoare. 
    38. Sumele plătite în plus din vina organului responsabil de stabilirea sau plata compensaţiei sînt restituite de către persoana vinovată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    39. Contestaţiile privind stabilirea sau plata compensaţiei se examinează de către  organul responsabil în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    40. Deciziile organului responsabil de stabilirea sau plata compensaţiei pot fi contestate în modul stabilit de legislaţia în vigoare

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                         Ţurcanu Ludmila

 

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

 pentru serviciile de transport

 

LISTA

persoanelor care beneficiază de compensaţie pentru serviciile de transport în

trimestrul ____anul _______ raionul (municipiul) ______ primăria (pretura) ________

Nr. crt.

Numele, prenumele, patronimicul

Localitatea, adresa de la domiciliu

Codul personal

Numărul legitimaţiei

Categoria

Suma pentru plată, lei

Achitat

Semnătura

ssuma, lei

ddata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția  asistenţă socială

şi protecție a familiei Cantemir

___________

(semnătura)

L.Ş.

 

Contabil-şef _____________________

                  (semnătura)

 

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

pentru serviciile de transport

 

RAPORT
privind plăţile compensaţiei
pentru serviciile de transport trimestrul________

anul _______ raionul (municipiul)__________ primăria (pretura) _________

 

Nr.

crt.

Denumirea primăriei (preturii)

Structura teritorială de asistenţă socială

Achitat

Soldul mijloacelor băneşti neutilizate

numărul beneficiarilor

suma, lei

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Total pe raion/ municipiu

 

 

 

 

 

Şeful Centrului de poştă 

 ___________

    (semnătura)

L.Ş.

 

Contabil-şef__________________

                  (semnătura)

 

 

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

 pentru serviciile de transport

 

 

 LISTA

afecţiunilor aparatului locomotor

 

1.   Bont de coapsă (unilateral/bilateral), bont de gambă (unilateral/bilateral) şi bont al piciorului propriu-zis la nivelul articulaţiei Shopard sau Lisfranc bilateral, care generează deficienţe funcţionale şi structurale de locomoţie de grad accentuat sau sever (indiferent dacă este protezat sau neprotezat).

2.   Redoare strînsă (artrogenă, miogenă, neurogenă) în poziţie vicioasă a articulaţiei coxofemurale (unilateral/bilateral), a articulaţiei genunchiului (unilateral/bilateral)  şi a articulaţiei talocrurale (bilateral), care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.

3.   Anchiloză a articulaţiilor membrului pelvin, care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.

4.   Pseudoartroză a osului femural sau a oaselor gambei cu dereglări de locomoţie accentuate sau severe, pentru perioada de tratament chirurgical sau în cazul în care nu poate fi recuperată chirurgical.

5.   Osteoartroză deformantă a două sau mai multe articulaţii ale membrului pelvin, care generează deficienţe funcţionale şi structurale de locomoţie de grad accentuat sau sever (indiferent de geneza lor), cu necesitate de suport asistiv şi/sau neprotezabil.

6.   Maladie vasculară a membrelor inferioare (sindrom posttrombotic, elefantism), care generează deficienţe funcţionale de locomoţie de grad accentuat sau sever.

7.   Pareză sau plegie a membrului pelvin de orice geneză (centrală, vasculară, posttraumatică), care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.

 

 

Anexa nr.4

     la Regulamentul cu privire la modul

     de stabilire şi de plată a compensaţiei

     pentru serviciile de transport

 

 

CONCLUZIA nr.___

privind necesitatea deservirii cu transport

Eliberată de către Consiliul _____________________________________

Dlui/Dnei ___________________________________________________,

IDNP ______________________________________________________

                                    (numele, prenumele, patronimic)

Domiciliat/ă__________________________________________________

Încadrat/ă în grad _____de dizabilitate (de la___20__  pînă la ____20__).        

Afecţiunea corespunde pct.____ din Lista afecţiunilor aparatului locomotor.

Concluzia este valabilă pentru perioada încadrării persoanei în grad de dizabilitate.

 

Data eliberării ______20___                                     Şef Consiliu ________

                 L. Ş.                                                                                                    

 

 

 

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

 pentru serviciile de transport

 

 

CERTIFICATUL nr. ___

 privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţie

în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale

 

Prin prezentul certificat, Structura teritorială de asistenţă socială _______, confirmă că dl/dna ________________________, IDNP ___________________,  

                       (numele, prenumele, patronimic)

domiciliat/ă_______________________________________________________,

este persoană cu dizabilităţi locomotorii severe şi, prin cerere, a solicitat renunţarea la compensaţia pentru serviciile de transport în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale.

 

 

Data eliberării _______20___             Şef Direcția  asistență socială

     L. Ş.                                                și protecție a familiei Cantemir __________

 

 

DECIZIE

nr. 05/-XXVI                                                                                              din  22 .06 .2017

or.Cantemir

 

     Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea

Sărbătorii "Spicul de Aur  ”ediţia anului 2017

 

 

           În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative  de  specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional   

                                                              

DECIDE:

 

     01.Se stabileşte că sărbătoarea ,,Spicul de Aur ”, ediţia din anul 2017, în raionul Cantemir se va desfăşura la data de  12  august 2017.

 

     02. Se  aprobă:

             Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului în cadrul sărbătorii "Spicul de Aur” ,ediţia anului   2017 în raionul Cantemir  ( conform anexei );

 

              Devizul de cheltuieli în sumă de 50.000 (cincizeci mii) lei pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii "Spicul de Aur”, ediţia anului  2017” (se anexează).

 

     03.Se abrogă decizia nr.06/04-XXVI din 20.10.2016 Cu privire la organizarea şi desfăşurare a sărbătorii ,, Zilei  recoltei ,”ediţia anului   2016.

 

      04.Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Victor Culicovschi,  vicepreşedinte  al raionului Cantemir, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, comisiei  consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.


      

 Preşedintele şedinţei                                                             ______________________
   

        Avizat:                                              

  Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu             
                  

  Anexa nr.01
la decizia consiliului raional
                                                                                   nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

REGULAMENT

cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii

 "Spicul de Aur” , ediţia anului 2017

 

 

01.Dispoziţii   generale

   01.01.Concursurile în cadrul sărbătorii „Cu privire la organizarea  şi desfăşurarea sărbătorii "Spicul de Aur”; ,ediţia anului  2017” este organizat de către Consiliul Raional  Cantemir între agenţii economici, care activează în sectorul agrar al raionului și  are menirea de a stimula obţinerea indicilor înalţi la  recoltarea culturilor agricole de grupa intii.

02.Organizarea concursurilor

   02.01. Pentru desfăşurarea concursurilor se instituie comitetul organizatoric al concursurilor.

   02.02.01.Componenţa nominală a comitetului organizatoric se aprobă  prin dispoziţia preşedintelui   raionului Cantemir. În componenţa acestuia se includ, de regulă, preşedintele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului si protectia mediului a Consiliului Raional Cantemir, vicepreşedintele raionului care coordonează domeniul agroalimentar, şeful Direcţiei agricultură, economie si relatii funciare, preşedintele organizației teritoriale a sindicatelor din agricultură şi alimentaţie, conducători ai direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir şi serviciilor desconcentrate în teritoriu, consilieri raionali, reprezentaţi mass-media din raion.În activitatea sa, comitetul organizatoric poate antrena specialiști ai direcțiilor, secțiilor subordonate Consiliului Raional Cantemir în scopul efectuării acțiunilor organizatorice, acumulării, analizei și verificării datelor.

   02.01.02.Comitetul organizatoric aprobă planul şi termenul de desfăşurare a concursurilor, determină învingătorii şi adoptă hotărîrile respective asupra obiecţiilor şi reclamaţiilor parvenite în procesul pregătirii şi desfăşurării concursului.

03.Clasificarea participanţilor la concursuri

       03.01.Concursurile se desfăşoară între producători agricoli de produse agricole din grupa intii.

       03.01.01. Cea mai bună întreprindere  agricolă.

       03.01.02. Mecanizatori (combainer, tractorist/ conducător auto).      

04.Condiţiile concursurilor

    04.01.Desemnarea învingătorilor concursului se va efectua ținînd cont de următoarele criterii:

    04.01.01.Cea mai bună întreprindere  agricolă:

roada globală;

roada medie la ha; 

contribuţii la bugetul public naţional;

numărul efectiv de  angajaţi;    

suprafaţa terenurilor agricole gestionate;

volumul investiţiilor.

    04.01.02.Cel mai bun mecanizator  al anului:

  Mecanizatorul cu cele mai bune rezultate în activitate;

                                         05.Premierea învingătorilor concursurilor

   05.01.Învingătorii concursurilor vor fi menţionaţi cu diplome şi premii băneşti după cum urmează:

   05.01.01 Cea mai  bună întreptindere agricolă (de la     pîna la...ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – .........lei;

locul   2  - ....... lei;

locul   3  - ....... lei.

    05.01.02.Cea mai  bună întreptindere  agricolă  ( de la     pîna la...ha) - diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – ......... lei;

locul   2  - ......... lei;

locul   3  - .......... lei.

   05.01.03 Cea mai  bună întreprindere  agricolă  (de la     pîna la...ha)- diplomă de onoare şi premii băneşti:

locul   1 – .......... lei;

locul   2  - .......... lei;

locul   3  - .......... lei.

   05.01.05.Cel  mai bun mecanizator al anului - diplomă de onoare şi cadou de preţ:

  Şase menţiuni a cîte -......... lei, în valoare totală- ...........lei.                           

06. Comisia pentru evaluarea concursurilor

      Cea mai  bună  întreprindere cu  profil agricol, cea mai eficientă administrare a înreprinderii,  cel mai bun mecanizator al anului.

    Victor Culicovschi, vicepreşedinte al raionului;

     Larisa Vîlcu, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare;

     Roman Nicolae, specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare;

      ..................., consilier raional,

       ....................., consilier raional.

07.Finanţarea  concursului

   07.01. Concursul este finanțat în limitele devizului de cheltuieli aprobat prin decizia nr.05/--XXVI din 22.06.2017.

   07.02. Mijloacele financiare destinate desfăşurării concursului pot fi folosite numai în conformitate cu condiţiile prezentului regulament şi devizului de cheltuieli preconizate pentru desfăşurarea concursului.

   07.03. Controlul asupra  cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului este exercitat de către Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului si protectia mediului a Consiliului Raional Cantemir și  Direcţia finanţe a Consiliului Raional Cantemir.

08.  Dispoziţii   finale

   8.1.Prezentul Regulament se aprobă, se modifică şi se abrogă de către Consiliul Raional Cantemir după necesitate.

   8.2 . Agenţii economici vor prezenta datele statistice , materialele justificative pentru efectuarea  totalurilor, pînă la data de 7 august 2017.

 

 

 

 

   Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

           

Anexa nr.01
la Regulamentul cu privire la organizarea
și

desfășurarea sărbătorii

 ”Spicul de Aur ” ediția anului 2017
                                                                                 

           

Lista concursurilor

 

01. „Cea mai  bună întreptindere cu profil agricol”.

 

          02. „Cea mai eficientă administrare a întreprinderii ”

 

         03.„Cel mai bun mecanizator al anului ”.

 

Anexa nr.02
la Regulamentul cu privire la organizarea
și

desfășurarea sărbătorii

”Spicul de Aur” ediția anului 2017


                                                                                 

                            Programul sărbătorii  "Spicul de Aur” ,ediţia anului 2017

din   12 august    2017.

 

Data desfăşurării:   12 august2017

Locul desfăşurării:   Piaţa Independenţei or. Cantemir

 

07:30 – 09:30      Sosirea participanţilor la sărbătoare şi amenajarea expoziţiilor.

09:30 – 10:00     Inaugurarea Oficială a Sărbătorii "Spicul de Aur” ,editia 2017.

10:00 – 12:00 Lucrul comisiilor şi totalizarea concursurilor.  

12:00 – 13:00     Ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor concursurilor. 

13:00 – 14:30     Spectacolul muzical – coregrafic.

14:30 – ...            Hora de sărbătoare.

  ..............            Recepţie

 

 Anexa nr.03
la decizia consiliului raional
                                                                 nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

       
                                                                                 

 

Devizul de cheltueli

pentru organizarea  şi desfăşurarea  sărbătorii

"Spicul de Aur” ,editia anului  2017 din  12 august  2017

 

 

1. Cheltuieli de cancelarie (procurarea diplomelor, posterilor, invitatiilor, 

plicurilor, consumabile ş.a.)                                                                                           - ........ lei                                          

 

2. Premii băneşti pentru cei mai buni antreperenori pînă la                                           - ......... lei                                                                                                                

3. Cheltuieli  transport                                                                                                    - ........ lei 

                   
5. Cheltuieli pentru efectuarea  întîlnirii  festive  de protocol(recepţie)                         -.......... lei  

                                                                                                               
Total :       50.000 lei       

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr. 05/-XXVI                                                                                       din 22.06.2017

or. Cantemir

 

Despre aprobarea Regulamentului cu privire 
la modul de stabilire şi plată a compensaţiei 
pentru serviciile de transport.

 

 

           În temeiul art. 43 (2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii asistenței sociale nr.547/-XV din 25.12.2003, art. 49 alin.(4) din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60din 30.03.2012, Hotărîrii Guvernului nr. 1413din 27.12.2016  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport , examinînd avizele comisiei  consultative de specialitatefinanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale și turism, Consiliul raional

 

                                                                D E C I D E :

 

01. Se ia act de nota despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport. (se anează).

02.Se aprobă Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.( se anează).


03. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării acesteia.

 

04. Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional în trimestrul II anul 2018.


05. Executarea deciziei nominalizate se pune în sarcina direc
ției asistență socială și protecție a familiei


06.Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepre
ședinte al raionului.


07. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,  activităţi social-culturale
și turism.

 


Preşedintele şedinţei                                                                          

 

         Avizat:

Secretarul consiliului raional                                                                    Ludmila Țurcanu

 

 

Anexă nr.01
la decizia Consiliului raional Cantemir

nr. 05/-XXVI din  22.06.2017

 

Notă informativă

despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

 

        Direcția asistență socialăși protecție a familiei Cantemir, vă informează conform bazei date create de către Direcție, în  raionul Cantemirsunt  2931 persoane cu dizabilități,inclusiv:

    Maturi cu dizabilități severe- 394 beneficiari;

    Maturi cu dizabilități accentuate-1423 beneficiari;

Maturi cu dizabilități mediu-833 beneficiari;

    Copiii cu dizabilități severe-107 beneficiari;

    Copiiicu dizabilități accentuate-125 beneficiari;

    Copiii cu dizabilități mediu-49 beneficiari ;

Au dreptul la compensaţie:
    a) persoanele cu dizabilităţi severe;
    b ) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    c) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    d) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    e) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai r. Cantemir sau cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurii teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.

Mărimea compensaţiei pentru un trimestru, constituie:
    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 138 de lei;
    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
Cuantumul compensaţiei stabilite din prezentul Regulament includ şi compensaţia pentru persoanele care însoţesc persoana cu dizabilităţi severe sau copilul cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani.
    La mărimile compensaţiei stabilite în  prezentul  Regulament, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.

 

În scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu disabilități Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir solicită și propune spre aprobare Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

 

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                    Viorica MUNTEANU

 

 

 

                                                                                              Anexa nr. 02
la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                                        nr. 05/-XXVI     din  22.06.2017

REGULAMENT
cu privire la modul de stabilire şi de plată
a compensaţiei pentru serviciile de transport
I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele: 
    1) compensaţie pentru serviciile de transport (în continuare – compensaţie) – plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport; 
    2) persoană cu dizabilităţi locomotorii – persoană cu deficienţe ale aparatului locomotor, stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, deficienţe care, în interacţiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane. 
    2. Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani şi la persoanele adulte este determinată de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale, instituţie subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 II. CATEGORIILE DE BENEFICIARI CARE 
AU DREPTUL LA COMPENSAŢIE

    3. Au dreptul la compensaţie:
    1) persoanele cu dizabilităţi severe;
    2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai raionului Cantemir sau cetăţeni străini avînd domiciliul în raionul Cantemir în condiţiile legii şi se află în evidenţa Direc
ției de asistenţă socială.

III. CONDIŢIILE DE ACORDARE A COMPENSAŢIEI

    4. Compensaţia pentru categoriile de persoane specificate în pct. 3 din prezentul Regulament se stabileşte pe baza cererii depuse la Direcția asistențăsocialăși protectie a familiei Cantemir sau la asistentul social comunitar de la locul de trai. 
    5. La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente: 
    1) buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani); 
    2) certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia; 
    3) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia, care se prezintă numai în cazul categoriilor  de persoane specificate la pct. 3 subpct. 5) din prezentul Regulament.
    6. La eliberarea concluziei privind necesitatea deservirii cu transport (conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul Regulament, pentru categoriile de persoane specificate la pct. 3 subpct. 5), Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia iau în considerare afecţiunile aparatului locomotor stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.Copia concluziei se anexează la dosarul solicitantului.
    7. La stabilirea compensaţiei, structura teritorială de asistenţă socială iau în considerare pachetul de documente din dosarele actuale ale beneficiarilor, actualizîndu-le după necesitate. 
    8. Persoanele care pentru prima dată solicită stabilirea compensaţiei  prezintă tot pachetul de documente specificat la pct. 5 şi, după caz, la pct. 28 din prezentul Regulament, iar structurile teritoriale de asistenţă socială întocmesc dosarele personale ale beneficiarilor. 

IV. MĂRIMEA COMPENSAŢIEI

    9. Mărimea compensaţiei pentru un trimestru,constituie:
    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 138 de lei;
    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
    10. Cuantumul compensaţiei stabilite la subpct. 1) din pct. 9 din prezentul Regulament includ şi compensaţia pentru persoanele care însoţesc persoana cu dizabilităţi severe sau copilul cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani.
    11.  La mărimile compensaţiei stabilite la pct. 9 din prezentul Regulament, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.

 

V. MODUL DE STABILIRE ŞI DE PLATĂ 
A COMPENSAŢIEI

    12. Compensaţia se achită trimestrial, pentru trimestrul în curs, în prima lună a trimestrului de gestiune.  
    13. În cazul apariţiei dreptului la compensaţie, aceasta se stabileşte din luna apariţiei acestui drept, cu condiţia prezentării documentelor necesare în termen de 60 de zile de la data apariţiei dreptului. În caz contrar, compensaţia se stabileşte din luna prezentării documentelor necesare. 
    14. Mărimea compensaţiei pe parcursul trimestrului în curs se determină proporţional numărului lunilor complete din luna în care a apărut dreptul sau a pierdut dreptul şi, respectiv, au fost prezentate documentele necesare. 
    15. În cazul pierderii dreptului la compensaţie stabilit la pct. 27 din prezentul Regulament, plata acesteia încetează începînd cu trimestrul următor.
    16. Reluarea plăţilor compensaţiei, în cazul schimbării situaţiilor prevăzute la pct. 27 subpct. 2)-4) din prezentul Regulament, începe din trimestrul următor celuia în care au apărut schimbările menţionate.
    17. Direc
ția   asistenţă social şi protecţia familiei, pe baza documentelor prezentate, vor completa listele persoanelor care beneficiază de compensaţie, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament. 
    18. Listele persoanelor care beneficiază de compensaţie se prezintă, pe suport de hîrtie şi electronic, Centrului de poştă al Î.S. „Poşta Moldovei” pentru plata compensaţiei. 
    19. Direc
ția  asistenţă socială  şi  protecţia familiei actualizează, trimestrial, listele persoanelor care beneficiază de compensaţie. 
    20. Plata compensaţiei se efectuează de către centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” conform listelor perfectate de Direc
ția asistenţă socială, încheind în acest sens un contract de colaborare. 
    21. Listele de plată a compensaţiei se păstrează la Direcţia asistenţă socială  şi protecţia familiei şi centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” pe parcursul a 3 ani.
    22. În cazul în care beneficiarii nu pot primi compensaţia din motive de boală sau din alte cauze şi se adresează mai tîrziu, compensaţia se plăteşte pentru perioada neachitării, fără nici un fel de restricţii în timp. 
    23. În cazul în care compensaţia a fost stabilită, dar nu s-a achitat la timp beneficiarilor decedaţi, compensaţia pentru perioada respectivă se plăteşte soţului (soţiei), părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora – persoanei care prezintă dovezi că a suportat cheltuielile pentru înmormîntare. 
    24. Compensaţia neachitată la timp din vina organului care efectuează stabilirea şi plata lor se achită pentru perioada precedentă, fără nici un fel de restricţii în termen. 
    25. Compensaţia se plăteşte beneficiarului sau altor persoane pe baza procurii valabile, eliberate de beneficiar conform legislaţiei în vigoare.  
    26. În cazul în care beneficiarii îşi schimbă locul de trai, plata compensaţiei se suspendă la locul precedent şi se reia, prin decizia organului abilitat, la noul loc de trai din trimestrul suspendării – în cazul în care compensaţia nu a fost achitată, şi, respectiv, din trimestrul următor celui în care compensaţia a fost suspendată – în cazul în care compensaţia a fost achitată. Dosarul personal al beneficiarului şi informaţia privind plăţile efectuate acestuia se transmit Direc
ției  asistență socială  şi protecţia familiei, pe baza unui demers oficial. 
    27. Pierderea dreptului şi stoparea plăţii compensaţiei are loc în caz de: 
    1) deces al beneficiarului; 
    2) aflare la întreţinerea deplină a statului; 
    3) expirare a termenului şi/sau neprezentare în termen a certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi/sau a concluziei privind necesitatea deservirii cu transport, în cazul în care acestea sînt eliberate cu termen;
    4) utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul unui mijloc de transport, acordat cu titlu gratuit (donaţie), destinat pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilat în modul corespunzător), conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Stoparea plăţii compensaţiei are loc, pe baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport (prezentat obligatoriu de către beneficiar în timp de 3 zile lucrătoare de la data înmatriculării), din trimestrul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import al unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului de 7 ani.
    28. Beneficiarilor de compensaţie din rîndul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii severe care depun cerere la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai pentru a renunţa la compensaţia pentru serviciile de transport în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale li se eliberează certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţie în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament. O copie a certificatului se anexează la dosarul beneficiarului.

VI. MODUL DE FINANŢARE ŞI RAPORTARE

    29. Direcția  asistenţă socială şi protecţia familiei  transferă, la începutul primei luni a trimestrului de gestiune (pînă la data de 3 a lunii), mijloacele necesare pentru plata compensaţiilor pe contul centrelor de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei”, cu indicarea sumei transferate cu destinaţie specială. 
    30. Sumele compensaţiei neridicate de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive ale trimestrului în care se efectuează plata compensaţiei, centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” le restituie necondiţionat la contul Direc
ția asistenţă socială şi protecţia familiei  , făcîndu-se menţiunile respective pe suportul de hîrtie al listelor persoanelor, pentru sumele rambursate pentru fiecare beneficiar.
    31. Centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei” prezintă Direc
ției  asistenţă socială şi protecţia familiei  pînă la finele lunii următoare a celei în care se efectuează plata compensaţiei, raportul privind plata compensaţiei, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament. 
    32. Anual, în procesul de planificare bugetară, consiliul raional prezintă Ministerului Finanţelor propuneri privind mijloacele financiare necesare pentru plata compensaţiilor, luînd în considerare numărul solicitanţilor/potenţialilor beneficiari, iar o copie a acestor propuneri se transmite Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    33. Ministerul Finanţelor, anual, la stabilirea relaţiilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ia în calcul şi planifică cheltuielile legate de plata compensaţiilor, reieşind din propunerile şi necesităţile prezentate de către consiliul raional.

VII. DISPOZIŢII FINALE

    34. Responsabilitatea pentru autenticitatea certificatelor eliberate şi prezentate pentru stabilirea compensaţiilor o poartă persoanele cu funcţii de răspundere care le-au eliberat. 
    35. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii compensaţiilor, precum şi utilizarea mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale Direc
ției asistenţă socială  şi protecţia familiei şi ale centrelor de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei”. 
    36. Revizuirea cuantumurilor compensaţiilor specificate la pct. 9-11 şi pct. 13 din prezentul Regulament se va efectua periodic, odată cu majorarea tarifelor la călătorie în mijloacele de transport în comun.
    37. Controlul asupra stabilirii corecte, achitării şi utilizării mijloacelor financiare de către persoanele responsabile se pune în sarcina organelor abilitate cu funcţii de control conform legislaţiei în vigoare. 
    38. Sumele plătite în plus din vina organului responsabil de stabilirea sau plata compensaţiei sînt restituite de către persoana vinovată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    39. Contestaţiile privind stabilirea sau plata compensaţiei se examinează de către  organul responsabil în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    40. Deciziile organului responsabil de stabilirea sau plata compensaţiei pot fi contestate în modul stabilit de legislaţia în vigoare

 

Secretar al consiliului raional                                         Ţurcanu Ludmila

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

 pentru serviciile de transport

 

LISTA

persoanelor care beneficiază de compensaţie pentru serviciile de transport în

trimestrul ____anul _______ raionul (municipiul) ______ primăria (pretura) ________

Nr. crt.

Numele, prenumele, patronimicul

Localitatea, adresa de la domiciliu

Codul personal

Numărul legitimaţiei

Categoria

Suma pentru plată, lei

Achitat

Semnătura

ssuma, lei

ddata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția  asistenţă socială

şi protecție a familiei Cantemir

___________

(semnătura)

L.Ş.

 

Contabil-şef _____________________

                  (semnătura)

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

pentru serviciile de transport

 

RAPORT
privind plăţile compensaţiei
pentru serviciile de transport trimestrul________

anul _______ raionul (municipiul)__________ primăria (pretura) _________

 

Nr.

crt.

Denumirea primăriei (preturii)

Structura teritorială de asistenţă socială

Achitat

Soldul mijloacelor băneşti neutilizate

numărul beneficiarilor

suma, lei

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Total pe raion/ municipiu

 

 

 

 

 

Şeful Centrului de poştă 

 ___________

    (semnătura)

L.Ş.

 

Contabil-şef__________________

                  (semnătura)

                             

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

 pentru serviciile de transport

 

 

 LISTA

afecţiunilor aparatului locomotor

 

1.      Bont de coapsă (unilateral/bilateral), bont de gambă (unilateral/bilateral) şi bont al piciorului propriu-zis la nivelul articulaţiei Shopard sau Lisfranc bilateral, care generează deficienţe funcţionale şi structurale de locomoţie de grad accentuat sau sever (indiferent dacă este protezat sau neprotezat).

2.   Redoare strînsă (artrogenă, miogenă, neurogenă) în poziţie vicioasă a articulaţiei coxofemurale (unilateral/bilateral), a articulaţiei genunchiului (unilateral/bilateral)  şi a articulaţiei talocrurale (bilateral), care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.

3.   Anchiloză a articulaţiilor membrului pelvin, care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.

4.   Pseudoartroză a osului femural sau a oaselor gambei cu dereglări de locomoţie accentuate sau severe, pentru perioada de tratament chirurgical sau în cazul în care nu poate fi recuperată chirurgical.

5.   Osteoartroză deformantă a două sau mai multe articulaţii ale membrului pelvin, care generează deficienţe funcţionale şi structurale de locomoţie de grad accentuat sau sever (indiferent de geneza lor), cu necesitate de suport asistiv şi/sau neprotezabil.

6.   Maladie vasculară a membrelor inferioare (sindrom posttrombotic, elefantism), care generează deficienţe funcţionale de locomoţie de grad accentuat sau sever.

7.   Pareză sau plegie a membrului pelvin de orice geneză (centrală, vasculară, posttraumatică), care generează deficienţe de locomoţie de grad accentuat sau sever.

 

 

Anexa nr.4

     la Regulamentul cu privire la modul

     de stabilire şi de plată a compensaţiei

     pentru serviciile de transport

 

 

CONCLUZIA nr.___

privind necesitatea deservirii cu transport

Eliberată de către Consiliul _____________________________________

Dlui/Dnei ___________________________________________________,

IDNP ______________________________________________________

                                    (numele, prenumele, patronimic)

Domiciliat/ă__________________________________________________

Încadrat/ă în grad _____de dizabilitate (de la___20__  pînă la ____20__).        

Afecţiunea corespunde pct.____ din Lista afecţiunilor aparatului locomotor.

Concluzia este valabilă pentru perioada încadrării persoanei în grad de dizabilitate.

 

Data eliberării ______20___                                     Şef Consiliu ________

                 L. Ş.                                                                                                    

 

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire şi de plată a compensaţiei

 pentru serviciile de transport

 

 

CERTIFICATUL nr. ___

 privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţie

în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale

 

Prin prezentul certificat, Structura teritorială de asistenţă socială _______, confirmă că dl/dna ________________________, IDNP ___________________,  

                       (numele, prenumele, patronimic)

domiciliat/ă_______________________________________________________,

este persoană cu dizabilităţi locomotorii severe şi, prin cerere, a solicitat renunţarea la compensaţia pentru serviciile de transport în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale.

 

 

Data eliberării _______20___             Şef Direcția  asistență socială

     L. Ş.                                                și protecție a familiei Cantemir __________

 

 

D E C I Z I E

nr.  05/-XXVI                                                                                             din 22.06.2017

or. Cantemir

 

   Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional

 Cantemir nr. 01/19-XXVI  din 20.08.2015”Cu privire la

 Componenţa consiliului de administraţie a Fondului

 local de susţinere socială a populaţiei”

 

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26.10.2000 “privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a Fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, raionul Cantemir

                                                                D E C I D E:

01.   Se modifică anexa nr. 01 la decizia consiluilui raional Cantemir nr. 01/19 – XXVI

din 20.08.2015 ”Cu privire la componenţa consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei”,după cum urmează:

  în punctul 10 numele, prenumele Jelev Dmitri, consilier raional, se înlocuieşte cu   numele, prenumele,   Antoniu Anatolie, consilier raional;

         în punctul 11, se exclude sintagma ,, preşedintele asociaţiei primarilor” şi se include    numele,prenumele ,  Bîzu Ion, primar,  s. Cîrpeşti.

    02.Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     03.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în tremens de 10 zile de către dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

     04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

Preşedintele şedinţei                                                                 _____________________                                           

          Avizată:

 

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin