Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR, 22.06.17

Proiecte decizii, sedinta CR, 22.06.17 imprimare

13.06.2017     1030 

                                      D E C I Z I E

 

nr.05/   -XXVI                                                                                            din    29.06.2017

                                                              or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada ianuarie- aprile, 2017

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada ianuarie- aprile, 2017, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada ianuarie- aprile, 2017 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă aparatului preşedintelui raionului şi conducătorii subdiviziunilor consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei                                         _________________________                            

 

    Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                               

 

                                                            

 

 

                                                                                                    Anexa nr.1                                                                                                                                                      

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr. 05 /  -XXVI  din 29.06.2017

 

 

                                                   

N O T Ă

privind deciziile cu termen de control

adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada ianuarie- aprile, 2017

 

 

     Pe parcursul perioadei ianuarie- aprile, 2017au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  patru  şedinţe ale consiliului raional. Din ele o şedinţă ordinară la data de 23.03.2017 şi trei  extraordinare la 26.01.2017, 27.04.2017, 11.05.2017. În cadrul acestora s-au adoptat  91 decizii, din ele 89 -cu termen de control.

      În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 81 decizii executate, anexa nr.2  sunt indicate 12 decizii adoptate în perioada 2015-2017 , dar care se află în derulare şi control pe parcursul anului 2017, iar în anexa nr.3 se indică  18 decizii cu termen de control  care  se află în proces de executare de lungă durată.

 

Şef serviciu administraţie publică                                         Victoria Balan

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                din 22.06.2017                                                                                     

or. Cantemir 

      Cu   privire  la transmiterea  în  comodat 

 a unor bunuri  imobile din domeniul public

al unităţii administrativ-teritoriale Cantemir

 

       În temeiul  art. 43(2) din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.859-866 din Codul civil, art.8, alineatul 4 din Legea nr.523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr.435-XVI din 28.12. 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările operate prin  Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru completarea unor acte legislative, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat,  a subdiviziunilor , clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901  din 31.12.2015,examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional      

                                                                       D E C I D E :

      01.Se transmite în comodat  IMSP Centrului de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească Cantemir pe un termen de 29 ani bunurile imobile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Cantemir : încăperea cu nr. cadastral  2101102322 cu suprafaţa  348,4 m2, , terenul  proprietate publică cu nr. cadastral 2101102322, cu suprafaţa de 0.2209 ha, pentru amplasarea Substaţia de Asistenţă Medicală Urgenţă (SAMU) Cantemir.

    02.Se interzice darea în folosinţă sau schimbarea destinaţiei bunurilor transmise în comodat fără acordul Consiliului Raional Cantemir.

   03.Consiliul raional Cantemir va controla,după necesitatea, SAMU Cantemir la capitolul gestionării bunurilor imobile transmise conform punctului 1 al prezentei decizii.

   04.Cheltuielile pentru reparaţii curente ale bunurilor transmise vor fi suportate de către IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească.

   05.Transmiterea se va realiza în baza Contractului de comodat încheiat între părţi, conform legislaţiei în vigoare, semnat de  dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, împuternicit de  Consiliul Raional Cantemir.

   06. Se instituie comisia de transmitere-primire  a bunurâilor imobile menţionate, în următoarea componenţă:

01.  Mihăescu Iurie , şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

02.   Malaşevschi Andrei,şef IMSP Centrul de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească  Cantemir.

03.   Caradjova Marina, contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului  Cantemir .

04.   .................. reprezentant al IMSP Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească.

05.   Antoniu Anatolie, consilier raional.    

   07.Actul de transmitere-primire a bunurilor imobile din domeniul public al unităţii administrativ -teritoriale Cantemir va fi aprobat la şedinţa ordinară a consiliului raional în trimestrul III, anul 2017.

    08.Informaţia despre executarea deciziei date va fi prezentată consiliului raional în trimestrul I, anul 2018. 

    09.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.                                      

  Preşedintele şedinţei                                                           _________________                                                     

    Avizat:

Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                din 22.06.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control

 adoptate de Consiliul Raional Cantemir  pe parcursul

 lunilor ianuarie - aprilie , anul 2017

    În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  lunilor ianuarie-aprilie, anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

          

                                                                       D E C I D E :

    01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemirpe parcursul lunilor ianuarie-aprilie , anul 2017 ( se anexează) .

    02.Se obligă  aparatul preşedintelui raionului,  conducătorii subdiviziunilor consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

  Preşedintele şedinţei                                                           _________________                                                         

 

    Avizat:

Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr. 05/-XXVI                                                                                             din 22.06.2017

or. Cantemir

 

   Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional

 Cantemir nr. 01/19-XXVI  din 20.08.2015”Cu privire la

 Componenţa consiliului de administraţie a Fondului

 local de susţinere socială a populaţiei”

 

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26.10.2000 “privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a Fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, raionul Cantemir

 

                                                                D E C I D E:

 

01.   Se modifică anexa nr. 01 la decizia consiluilui raional Cantemir nr. 01/19 – XXVI

din 20.08.2015 ”Cu privire la componenţa consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei”,după cum urmează:

  în punctul 10 numele, prenumele Jelev Dmitri, consilier raional, se înlocuieşte cu   numele, prenumele,   Antoniu Anatolie, consilier raional;

         în punctul 11, se exclude sintagma ,, preşedintele asociaţiei primarilor” şi se include    numele,prenumele ,  Bîzu Ion, primar,  s. Cîrpeşti.

 

    02.Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

 

     03.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în tremens de 10 zile de către dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

     04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                            

          Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu                                                                                  

                               

D E C I Z I E

        nr.05/-XXVI                                                                                    din 22.06.2017

or. Cantemir

 

   Despre închiderea serviciului Casă de copii

de tip familial  Petco Ecaterina și Petco Vladimir

 din satul Toceni, raionul Cantemir.

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 937 din 12.07.2002 pentru aprobarea  Regulamentului casei de copii de tip familial, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 02.07.2003 “Cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial “, certificatului de deces DC-IV 1513692 din 22.04. 2017 a cet. Petco Ecaterina, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

  01.Se ia act de nota despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Petco Ecaterina și Petco Vladimir satul Toceni raionul Cantemir (se anexează).

  02.Serviciul casă de copii de tip familie sus-vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezoreria teritorială Cantemir.

  03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

  04.Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului Cantemir.

  05.Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

  06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile și expediază Ministerului Muncii,  Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova.

  07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

          Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                              

                Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

 


                                                                                                                           Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr. 05/-XXVI   din 22.06.2017

 

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

despre  închiderea serviciului casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi

Petco Vladimir din satul Toceni, raionul Cantemir

 

 

Serviciul Casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Ion, domiciliaţi în satul Toceni raionul Cantemir, a activat în baza deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 05/23-XXV din 26.09.2013 pînă la data de 22.04.2017, pînă la decesul d-nei Petco Ecaterina (certificat de deces DC-IV 1513692).

Pe perioada activităţii  serviciului  casă de copii de tip familial Petco Ecaterina, Petco Vladimir,  familia a avut în plasament trei copii: Caitaz Natalia a.n. 29.11.1999, Caitaz Elena a.n. 02.11.2002 şi Vicol Maria a.n. 21.09.2000.

Copiii Caitaz Natalia, Caitaz Elena şi Vicol Maria au fost plasaţi în Casa de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Vladimir de la data de 26.09.2013. După decesul cet. Petco Ecaterina la 22.04.2017, fapt confirmat prin certificatul de deces DC-IV 1513692, minorele au rămas să locuiască în familia dată.

În acest context a fost   instituită tutela asupra minorelor, tutore a fost numit  dl  Petco Vladimir.

Conform pct.83 lit. b) din Hotărîrea Guvernului  nr.937 din 12.07.2002 pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial, se propune Consiliului Raional Cantemir de a închide serviciul Casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Vladimir din satul Toceni raionul Cantemir.

Şef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

D E C I Z I E

nr.05/ –XXVI                                                                                       din 22.06.2017

or. Cantemi

 

       Cu privire la situația din domeniul

asistenței sociale și protecție a familiei și

măsurile pentru îmbunătățirea acesteia

   

          În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii  asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003,deciziei Consiliului raional Cantemir nr.07/28-XXVI din 08.12.2016 Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei,  deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/01-XXVI din 23.06.2016 Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”,examinind raportul cu privire la situaţia din domeniul asistenţei sociale şi protecţie a familiei şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia, prezentată de către dna Munteanu Viorica, şef DASPF, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină şi culte, Consiliul raional

                                                                            Decide:

  01.Se ia act de nota şi raportul cu privire la situaţia din domeniul asistenţei sociale şi protecţie a familiei şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia, prezentată de către dna Munteanu Viorica, şef DASPF (se anexează).

   02.Se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir :

      - monitorizarea planului de acţiuni de dezvoltarea a sistemului integrat de servicii sociale perioada 2016-2020 aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr.03/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”;

   - să dezvolte şi să diversifice serviciile sociale, alternative formelor instituţionale;

  - crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/familii cu copii în situație de risc;

  - crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/persoane aflate în dificultate;

  - instituirea parteneriatului public-privat întru crearea serviciilor sociale destinate persoanelor vîrstnice și celor cu dizabilități ;

   03. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul I :

  - să identifice surse financiare pentru cofinanțarea serviciilor sociale existente și dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor aflați în situație de risc la nivel de comunitate ;

  - identificarea surselor financiare pentru instituirea în fiecare primărie a specialistului în protecția drepturilor copilului;

  - fortificarea activității echipelor multidisciplinare (EMD);

  -  asigurarea delegării specialiştilor pentru instruirea în domeniul scrierii proiectelor și atragerii de fonduri;

  - evaluarea necesităților de dezvoltare a serviciului asistență personală și stabilirea mecanismului de extindere a serviciului din surse proprii .

  04. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei va prezenta informaţia generalizată despre mersul executării deciziei date   în trimestrul III , anul 2018 .

  05.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, altor persoane şi factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

    07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme  sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică muncă, activităţi social- culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                          __________________

              Avizat :

Secretar al  consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                Anexa nr.  01

                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                       nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

                                                              Notă informativă

 “Cu privire la situația din domeniul  asistenţei sociale şi protecţie a familiei

 şi măsurile de îmbunătăţire a acesteia”

 

          

  

      Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, activează în baza deciziei Consiliului raional Cantemir nr.07/28-XXVI din 08.12.2016 Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
    Misiunea Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.

   În cadrul Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, sunt 114 angajați  dintre care 9 funcționari publici.

 

   Serviciile sociale acordate în cadrul DASPF Cantemir sunt:

01/Serviciul asistenţă socială comunitară;

02/Serviciul îngrijire socială la domiciliu;

03/Serviciul Casă de copii de tip familie;

04/Serviciul asistență parentală profesionistă;

05/Serviciul social Asistenșă personală;

07/Serviciul social Echipa mobilă;

08/Serviciul social casă Comunitară.

 

Şef direcţie asistenţă

socială şi protecţie a familiei                                       Viorica Munteanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Anexa nr.  02

                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                       nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

                                                                              Raportul

Cu privire la situația din domeniul asistenței sociale și protecție a familiei și

măsurile de îmbunătățire a acesteia

 

       Protecţia socială reprezintă un ansamblu de politici, măsuri, instituţii care asigură sprijinul persoanelor aflate în dificultate şi care nu pot să îşi  realizeze prin efort propriu condiţiile normale, minime de viaţă. Protecţia socială se concretizează prin programe sociale, care cuprind măsuri şi instrumente, menite să asigure creşterea standartului de viaţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, precum şi protecţia populaţiei de efecte negative, care pot apărea în anumite perioade, determinate de diferite condiţii economice şi sociale.

    Asistenţa socială, componentă a sistemului de protecţie socială, reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale, societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau asigurarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Misiunea Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.

Direcția asistență socială și protecției familiei Cantemir are următoarele funcţii de bază:
    1) implementarea în unitatea administrativ-teritorială respectivă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate;
    2) acordarea suportului metodologic autorită
ților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
    3) colaborarea cu autorită
țile, instituțiile și organizațiile publice și private.
     Direc
ția asistență socială și protecție a familiei Cantemir este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, precum și ștampila Fondului local de susținere socială a populației cu contul trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa.

        În anul 2015-2016, activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Cantemir s-a axat pe realizarea obiectivelor trasate, reieşind din cerinţele Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familii, Consiliului raional Cantemir, stipulate în planul de acţiuni pentru anul 2015-2016, întru realizarea strategiei de dezvoltarea social-economică a raionului Cantemir pe perioada 2016-2020

     În perioada anilor 2015-2016, numărul lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale în raionul Cantemir  s-a majorat de la 106,5 persoane în anul 2015 pînă la 114 persoane în anul 2016. Vîrsta medie a angajaților Direcției asistență socială și protecție a familiei este 45 ani.  

          Angajații DASPF au fost instruiți de specialiștii Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familii în colaborare cu partenerii din ONG uri:

1. AO PARTENERIATE PENTRU FIECARE COPIL, Chişinău, Cogîlniceanu, 75 ;

2. LUMOS, Chişinău, MD-2012, Bănulescu Bodoni, 14/1;

3. Asociaţia obştească KEYSTONE Human Services Internaţional Moldova Association Chişinău, sf.Gheorghe, nr.20 ;

4. UNICEF, Chişinău, MD-2012, 31 august, 131 ;

5. Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copil, Chişinău, Calea Ieşilor, 61/2;

6. AO Terre des Hommes, Chişinău, N.Iorga, 6, ap.3;

7. AO HOME CARE.

      Conform datelor Bilanţului activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir pe   parcursul anului 2016 colaboratorii DASPF au organizat audienţa şi consilierea cetăţenilor numărul acestora constituind în jur de 7200 persoane. În anul 2016 în adresa DASPF au parvenit 325 petiţi și demersuri. Examinarea şi soluţionarea petiţiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XII din 19.07.1994.

     Petiţiile şi demersurile parvin atît prin intermediul serviciului poştal, precum şi cele depuse personal de solicitant. Problemele care sunt cele mai des abordate de solicitanţi sunt: acordarea ajutorului material şi social, situaţia  grea, lipsa unui loc de muncă protejat, conflicte în familie (părinte-copil, fraţi-surori, părinţi-bunei-copii, etc.), copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei părinţilor.

Serviciile acordate în cadrul DASPF Cantemir sunt:

I.                   Servicii sociale primare:

Serviciu asistenţa socială comunitară. În cadrul DASPF sunt angajaţi 27 asistenţi sociali comunitari în localităţile raionului Cantemir şi 1 Şef serviciu asistent social comunitar.

Pe parcursul anului 2016  au fost organizate seminare cu diverse tematici, ateliere de lucru cu 27 asistenţi sociali comunitari, organizate de DASPF, CCF Moldova şi AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil. În vederea implementării Ordinului Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr. 99 din 31.12.2008, Mecanismului de supervizare profesională în asistenţă socială , au fost desfăşurate15 şedinţe de supervizare de grup sau individuale.

    În comparatie cu anul 2015 s-au petrecut 9 şedinţe de supervizare în grup cu diferite tematici. Numărul dosarelor management de caz deschise-156, închise 79.

 

Serviciu îngrijire socială la domiciliu. O componentă a activităţii Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei o constituie acordarea îngrijirii sociale la domiciliu bătrînilor singuratici şi cetăţenilor inapţi de muncă.       Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii şi facilităţi, acordate persoanelor solitare pentru ca aceştea să aibă un trai decent şi cît posibil independent în propriile case. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu are angajaţi 84 lucrători sociali care îngrijesc de 831 bătrîni singuri cu nevoi speciale. Persoanele ce au nevoie de îngrijire la domiciliu este în creştere, din cauza emigrării copiilor lor.

    În cadrul DASPF în 2016 a activat 1 Şef Serviciu îngrijire socială la domiciliu, 31 lucrători sociali care au deservit 256 beneficiari solitari. În comparatie cu anul 2015 au fost deservicți 285 de beneficiari solitari de către 31 lucrători sociali În procesul de îngrijire socială la domiciliu a bătrînilor singuratici sunt acordate de către lucrătorii sociali diferite servicii cotidiene necesare lor, cum ar fi:suport moral; procurarea produselor alimentare şi industrial, achitarea serviciilor comunale;·acordarea ajutorului la procurarea şi transportarea cărbunelui şi lemnelor de foc la domiciliu; intervenția către lucrătorii medicali în scopul acordării ajutorului medical şi alte servicii; îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru realizarea igienei personale; organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei dependente; organizarea funerariilor;

Lunar au fost organizate şedinţe de supervizare cu lucrătorii sociali  din raionul Cantemir, în cadrul căreia fiecare lucrător social prezintă darea de seamă pentru lucrul efectuat timp de o săptămînă şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

  Ajutorul material se acordă din fondul local de susţinere socială a populaţiei în temeiul deciziilor consiliilor de administraţie respective, care stabilesc mărimea acestor ajutoare pentru fiecare categorie de beneficiari, precum şi criteriile de selectare a beneficiarilor, reieşind din disponibilul mijloacelor spre utilizare în aceste scopuri. În anul 2015 de către Consiliul de administarare a fondului local de susţinere socială a populaţiei  au fost organizate şi desfăşurate 15 şedinţe, unde s-au aprobat 48 decizii cu alocarea sumei de 1718900 lei .

      În comparație cu 2016 către Consiliul de administarare a fondului local de susţinere socială a populaţiei  au fost organizate şi desfăşurate 12 şedinţe, unde s-au aprobat 35 de decizii cu alocarea sumei de 1416900 lei .

     Ajutor social/ajutor pentru perioada rece- este o plată lunară în bani acordată familiilor defavorizate cu scopul asigurării unui venit lunar minim garantat. Ajutorul social este stabilit conform evaluării venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.   În conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 13 iunie 2008  cu privire la ajutorul social, Hotaririi  de Guvern al republicii Moldova nr.1167 din  16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.  În perioada anului 2015 au beneficiat de ajutor pentru perioada rece 1142 de beneficiari, în sumă de 2031565 lei, ajutor social 2670  de beneficiari în sumă de 13745932 lei. Total 4083 de cereri dintre care positive-3411, negative 672 de cereri.

      În perioada anului 2016 au beneficiat de ajutor pentru perioada rece 1716 de beneficiari, în sumă de 1325520 lei, ajutor social 2170 de beneficiari în sumă de 16775853 lei. Total 4535 de cereri dintre care positive-3886, negative 649 de cereri.

                   Ajutor  social /ajutor pentru perioada rece pe perioada anului 2016 pe raionul Cantemir

Nr.

d/o

Primăria

 

Total

AS

Suma AS

APRA

Suma APRA

NEG

1.

or. Cantemir

213

127

645081

53

46620

33

2.

c. Antoneşti

71

30

226490

36

25830

5

3.

c. Baimaclia

255

104

764458

114

77490

37

4.

c. Cania

139

64

405337

55

42525

20

5.

s. Capaclia

231

90

833356

124

65205

17

6

c. Chioselia

138

67

625377

55

52920

16

7.

c. Ciobalaccia

202

76

455525

96

40320

30

8.

c. Cîietu

136

75

400750

35

28665

18

9.

s. Cîrpeşti

153

114

978344

31

48195

8

10.

c.Cîşla

100

46

239076

46

22365

8

11.

s.Cociulia

224

83

567814

107

93870

34

12.

s. Coştangalia

92

50

460732

26

26145

16

13.

c. Enichioi

159

77

499725

58

51345

24

14.

c. Goteşti

368

144

1140478

154

107100

71

15.

s. Haragîş

124

72

422996

30

31815

22

16.

s. Lărguţa

278

137

1390852

107

78435

34

17.

c.Lingura

152

89

693573

43

35280

20

18.

c. Pleşeni

120

47

364373

53

34650

20

19.

c. Plopi

185

109

601757

47

57015

29

20.

s. Porumbeşti

100

67

490298

21

28350

12

21.

c.Sadîc

226

103

1134397

87

73080

36

22.

s. Stoianovca

57

9

95660

44

15435

4

23.

s. Şamalia

104

34

170807

54

41265

16

24.

s. Tartaul

208

110

1198194

66

54810

32

25.

c. Toceni

93

31

165065

72

25200

21

26.

c. Ţiganca

237

123

1184207

70

75285

44

27.

s. Vişiniovca

170

92

621131

56

46305

22

 

Total

4535

2170

16775853

1716

1325520

649

 Cantinele de ajutor social- activează conform Legii nr.81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social, Hotărîrii de Guvern nr.1246 din 16.10.2003 cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social. Cantinele de ajutor social presteză servicii gratuite persoanelor socialmente vulnerabile, care din cauza lipsei de independenţă sau lipsă de venit nu pot să-şi asigure alimentarea la domiciliu. În 2015 au activat 5-6 cantine sociale unde a fost alocată suma de 102300 lei, în localităţile Cantemir, Chioselia, Enichioi, Coştangalia, , Baimaclia, Cania.

   În comparație cu 2016 au activat 1 cantină socială din s. Coștangalia unde a fost alocată suma de 24000 lei. 

Compensaţii anuale de cheltuieli pentru benzină , deservire tehnică a automobilelor. În conformitate cu cerinţele Hotărîrii Guvernului nr.1268 din 21.11.2007 cu privire la stabilirea compensaţiilor pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţia aparatului locomotor au fost perfectate documente întru achitarea compensaţiilor respective. În 2015 au beneficiat de astfel de compensaţii 201 beneficiari în sumă de 160800 lei.

      În 2016 au beneficiat de astfel de compensaţii 210 beneficiari în sumă de 158000 lei.

   Compensaţii la transportul în comun-de aceste compensaţii pot beneficia persoanelor cu dizabilităte severă și accentuate, copiilor cu dizabilități, precum și persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilitate. În 2015 au  beneficiat 2346 de beneficiari suma de 664741 lei. În 2016 au  beneficiat 2499 de beneficiari suma de 693800 lei.

II.                Servicii sociale specializate:

   Casele de copii de tip familial- Casa de copii de tip familial reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete, care oferă copilului orfan rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivî în familia părintelui-educator.Pe parcursul perioadei 2015-2016 în  cadrul DASPF Cantemir  au activat 9 CCTF plasaţi 30 copiii. Au fost desfăşurate  12 ședinte de supervizare în grup și individuale.

    S-a monitorizat situația copiilor din CCTF prin diverse metode de comunicare: vizite la domiciliu, gimnazii, convorbiri telefonice.

Obiectivele principale ale serviciului sunt:

-menținerea copiilor într-un mediu familial securizat,

-apărarea drepturilor și interesele acestora,

-asigurarea unui nivel confortabil psihologic și social al copiilor aflați în plasament.

   Asistenţă parentală profesionistă- Asistenţă parentală profesionistă este un serviciu social, care oferă îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist. Pe parcursul perioadei 2015-2016 în  cadrul DASPF Cantemir  au activat 6 servicii de asistenţă parentală profesionistă in cadrul cărora  au fost plasaţi 13 copii.

Tutela/Curatela. Tutela şi curatela reprezintă o formă de protecţie care se instituie   asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în scopul educaţiei şi instruirii acestora, precum şi al apărării drepturilor şi intereselor lor legitime. Pe perioada anului 2015, au fost întreprinse o serie de măsuri în vederea respectării drepturilor și intereselor copiilor rămași fără ocrotire părintească, în scopul prevenirii separării copiilor de familie și în dependență de situație , integrarea copiilor în mediul familial.

        În ceea ce privește permisiunea eliberării dosarelor copiilor din instituțiile de învățămînt pentru a migra împreună cu părinții lor peste hotarele țării au fost eliberate 15 avize pozitive. În general , problemele cu care se confruntă copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare sunt similare cu cele ale copiilor din familii social-vulnerabile. Astfel , accentul a fost direcționat spre calitatea exercitării obligațiilor și responsabilităților parentale, posibilitatea părinților de a crea peste hotare copiilor condiții favorabile pentru creșterea, educația și întreținerea lor.  În acest context, a fost acordată o atenție deosebită procesului de comunicare între părinți și copii.

       Pornind de la principiul respectării interesului superior al copilului  și dreptului său la nume, pe perioada anului 2015 au fost întocmite 14 avize de schimbare a numelui de familie a copiilor minori.

      Un alt aspect important în procesul  de protecție a copiilor minori este și apărarea drepturilor și intereselor lor legitime în instanța de judecată. Pe parcursul  anului trecut au fost soluționate pe cale judecătorească  45 cazuri cu privire la determinarea locului de trai al minorilor, 55 de cazuri cu privire la oportunitatea decăderii din drepturile părintești, stabilirea domiciliului copiilor-115 cazuri.

Pe parcursul perioadei 2016 a fost instituită tutela/curatela ca formă de protecție  asupra copiilor rămași fără supraveghere părintească. În scopul educației și instruirii acestora, precum și al apărării drepturilor și intereselor lor legitime, a fost instituită tutela/curatela:

cu plata indemnizației lunare, asupra la 32 copii minori,

fără plata indemnizației lunare, asupra la 7 copii minori.

    Se duce evidența copiilor adoptați și cei aflați sub tutelă / curatelă care beneficiază de plata indemnizației lunare a 76 copii.

     Deasemenea,  se ține evidenţa copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. Ve recepţionează /sistematizează datele privind copiii aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare locale.

Referitor la soluționarea litigiilor între părinții care locuiesc separat privind exercitarea drepturilor părintești față de copiii lor și a bunicilor, fraților surorilor de a comunica cu aceștia, în acestă perioadă au fost întocmite 7 grafice de întrevedere a părinților cu copiii minori.

   Pornind de la principiul respectării interesului superior al copilului  și dreptului său la nume, în această perioadă  s-a permis schimbarea numelui de familie în privința la - 7 copii minori.

Un alt aspect important în procesul  de protecție a copiilor minori este și apărarea drepturilor și intereselor lor legitime în instanța de judecată. În decursul acestei perioade , s-a asigurat participarea  la 105 ședințe de judecată:

 cu privire la oportunitatea decăderii din drepturile părintești asupra copiilor minori,  întocmite - 46 avize;

cu privire  la determinarea locului de trai al minorilor - 51 avize;

cu privire la permisiunea ieșirii peste hotare a minorilor - 5 avize;

cu privire la stabilirea paternității 1 aviz;

cu privire la încuviințarea adopției copilului 2 aviză;

29 ședințe pe cauze penale unde au fost implicați copii minori.

    Serviciu adopție- În scopul  integrării copiilor minori în mediul familial, au urmat cursurile de instruire și au fost aprobate 7 cupluri de solicitanți la adopție.

În urma încuviințării adopției se efectuează monitorizarea post adopție a 6 copii.

Numărul  atestatelor eliberate solicitanţilor la adopţie  -5;

Numărul copiilor cărora le-a fost stabilit statutul de copil adoptabil - 2;

Număril copiilor în proces de potrivire - 8;

Numărul  copiilor adoptaţi -2.

III.             Servicii sociale cu specializare înaltă:

   Serviciu asistența personală- este un serviciu social specializat, oferă asistenţă şi îngrijire a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.). Serviciul Asistență Personală este instituit prin decizia Consiliului raional Cantemir nr05/09-XXV din 28.05.2015. Pe prioada 2015-2016 au activat 17 unități de asitenți personali, dintre care au beneficiat de acest serviciu 17 maturi si 10 copii, din localitățile or. Cantemir, Lingura, Gotești, Coștangalia, Cîșla, Suhat, Bobocica, Capaclia, Șamalia, Cociulia, Ciobalaccia, Pleșeni, Țiganca, Cîrpești. Pe perioada 2015-2016 au fost inaintate cereri pentru acest serviciu de către 23 beneficiari.Conform registrului , la moment sunt în așteptare 90 de beneficiari.

La data de 28 octombrie 2015 Serviciul Asistență Personală a fost acreditat pentru perioada de 5 ani, conform Deciziei nr. 101 din 28 octombrie 2015 a Consiliului național de acreditare a prestatorilor de servicii sociale.

     Serviciu social  Echipă Mobilă- să constituit în baza deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 02/09-XXV din 20.03.2014.  Scopul serviciului este acordarea asistenței psiho-sociale persoanelor cu dizabilități mintale și locomotorii pentru prevenirea abandonului sau instituționalizării și sporirea incluziunii sociale prin măsuri de rehabilitate. Pe parcursul anului 2015 Echipa Mobilă a acordat servicii la 13 beneficiari cu vîrste cuprinse între 5 ani și 18 ani, dintre care 6 de gen femenin și 7 de gen masculin. Pe perioada 2016 a fost acordat servicii unui numar de 31 beneficiari cu vîrste cuprinse între 2 ani și 19 ani, dintre care 15 de gen feminine și 16 de gen masculine. Din numărul total de beneficiari ai Serviciului 22 prezintă dizabilități severe și 9 dizabilități accentuate.

      Serviciu social „ Casă Comunitară”- este un serviciu specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate.

Scopul Serviciului – este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor, în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă pe cât este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se integra ( reintegra) în familie şi societate. A fost efectuată dezinstituţionalizarea din Casa Internat pentru copii cu deficienţe mintale Orhei și Hîncești.

      Serviciul a fost creat de către Consiliul raional Cantemir în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova. Inițiativa de a crea acest serviciu îi aparține Consiliului raional Cantemir, care a solicitat suportul Keystone Moldova în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități.

    Casa comunitară este amplasată în satul Baimaclia și este primul serviciu de tip mixt din Republica Moldova. În Casă locuiesc 4 tineri și 2 tinere, dezinstituționalizați din casele internat Orhei și Hîncești. Tinerii și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în instituții rezidențiale și au așteptat cu nerăbdare să aibă propria lor casă. Ei au venit acasă pe 30 septembrie 2015.

     În cadrul Serviciului, tinerii beneficiază de servicii de îngrijire specializată din partea unei echipe de suport, care îi ajută să obţină cât mai multă independenţă şi să-şi dezvolte propriul potenţial. Serviciile acordate sunt prestate în funcţie de nevoile individuale ale fiecărei persoane şi se axează pe acordarea îngrijirii calitative şi învăţarea abilităţilor elementare pentru viaţă precum: abilitatea de a mânca fără suport, abilitatea de a se îngriji de igiena proprie, de a se îmbrăca, etc. Echipa de suport implică locatarii casei în activităţi de menaj, vocaţionale, recreative, în stabilirea unor relaţii sociale – pentru a le facilita incluziunea în comunitate. În caz de necesitate, profesionişti din cadrul altor servicii din comunitate sunt implicaţi în asistarea lor.

    Serviciu protezare şi ortopedie-Serviciul protezare și ortopedie este instituit în scopul creării accesibilității persoanelor cu disabilități de locomoție, care necesită ajutor protetico-ortopedic, la serviciile sociale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26 iulie 2011 Regulament cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace tehnice . În scopul creării accesibilităţii la servicii sociale a persoanelor cu disabilităţi de locomoţie, un aport deosebit îl are felceru protezist, care a creat baza de date în raion, a asigurat evidenţa şi asigurarea persoanelor respective cu cărucioare şi echipament ortopedic.

Serviciu reabilitare balneo-sanatoriale- Recuperarea sănătăţii persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi este una din priorităţile politice sociale a MMPSF ce are în subordinea sa Centre republican pentru reabilitarea invalizilor şi pensionarilor “Speranţa” din or. Vadul-lui Vodă şi “Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, în care, perioada de reabilitare medicală pentru o persoană o constituie 21 zile calendaristice. Evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitarea medicală în centrele menţionate se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.372 din 06.05.2010 “ Regulamentul cu privire la evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi” pe parcursul anului 2015 au fost asigurate cu 128 persoane cu bilete de reabilitare medicală prin intermediul DASPF dintre care: 66 persoane la centru Victoria, şi 66 persoane la Centru Speranța , alte sanatorii 6 bilete.

   Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 302 cereri, asigurate cu 127 persoane cu bilete de reabilitare medicală prin intermediul DASPF dintre care: 65 persoane la centru Victoria, şi 62 persoane la Centru Speranța.

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate- Constituită prin Decizia nr. 01/21-XXVIdin 24.03.2016 al Consiliului Raional Cantemir. În anul 2016 au fost petrecute 6 şedinţe .

 

Nr. copiilor

Total adresări

76

Cazuri examinate

64

Menținerea copiilor în familia biologică

19

Dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile rezidențiale și plasamentul planificat în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial

14

Eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului

26

Eliberarea avizului privind încetarea plasamentului în serviciul de APP sau CCTF

5

Au fost examinate în 2015, 92 cazuri (prevenirea instituţionalizării-25,  alte forme de protecţie-67)

Centre comunitare multifuncţionale-   În raionul Cantemir sunt create 1 centru de zi pentru diferite grupuri de beneficiari, şi 1 Centru de plasament temporar:

Centru de plasament temporar “Casa Nadejda”. Au fost cazaţi 15 bătrăni solitari ce beneficiază de cazare, alimentaţie şi plasament temporar pentru o perioadă de 6 luni. Un alt serviciu prestart de acest centru este alimentaţia zilnică la cantina centrului 20  beneficiari lunar, selectaţi din toate categoriile de personae social-vulnerabileai satelor Hănăseni, Pleşeni .

Centru de caritate “Bethania” din s. Coştangalia- alimentaţia zilnică la cantina centrului a 20 beneficiari, selectaţi din toate categoriile de personae social-vulnerabile.În incinta centrului copiilor li se organizează timpul liber : croşetează, împletesc, activează cercul de dansuri .

Colaborează:

1.         Direcţiile, secţiile şi serviciile Consiliului raional Cantemir

2.         Casa teritorială de asigurări sociale

3.         Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

4.         Centre de Sănătate din r. Cantemir

5.         Spitalul raional

6.         Inspectoratul de poliţie

7.         Societatea civilă CREPOR

8.         Asociaţii obşteşti: CCF Moldova, Keystone Moldova, AO Vis, Societatea invalizilor, orbilor, veteranilor, AO Home Care

9.         Parohiile ortodoxe

10.       Mass-media

Probleme

      Lipsa serviciilor speciale pentru unele categorii de populaţie cu anumite necesităţi/ cuplu mama-copil, Centru Maternal, servicii pentru persoanele supuse violenței domestice/;

Finanţarea insuficientă a serviciilor sociale destinate familiilor cu copii în situaţie de risc;

Lipsa formelor alternative de susţinere a copiilor aflaţi în situație de risc;

Implicarea și interesul scăzut al APL de nivelul I în crearea și asigurarea durabilității serviciilor sociale existente;

Sursele financire pentru întreținere si asigurarea durabilității serviciilor sociale pentru copii sunt alocate doar din bugetul raional și nu sunt suficiente pentru dezvoltarea în continuare a acestora;

Insuficiența serviciilor sociale pentru persoanele vîrstnice și cu dizabilități;

O acoperire insuficientă cu ajutor social a familiilor şi persoanelor, aflate în dificultate; Finanţarea insuficientă a sferei de asistenţă socială;

Lipsa serviciilor alternative pentru persoanele cu dizabilități mintale; Incluziunea socială scăzută a persoanelor cu dizabilități;

Implicarea și interesul scăzut al APL de nivelul I în crearea și asigurarea durabilității serviciilor sociale pentru persoanele în etate și celor cu dizabilități;

Parteneriat slab dezvoltat;

Experiență scăzută în atragerea fondurilor și scrierea proiectelor.

 

       Măsuri de îmbunătățire

  De a dezvolta şi diversifica serviciile sociale, alternative formelor instituţionale;

 Responsabilizarea și implicarea APL de nivelul I în cofinanțarea serviciilor sociale existente și dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor aflați în situație de risc la nivel de comunitate;

 Angajarea în fiecare primărie a specialistului principal în protecția drepturilor copilului;  Instruirea specialiștilor în domeniul scrierii proiectelor și atragerii de fonduri; Fortificarea activității echipelor multidisciplinare (EMD);

Crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/familii cu copii în situație de risc; Perfecţionarea continuă, schimb de bune practici a tuturor actorilor implicaţi în serviciile sociale destinate familiilor cu copii în situație de risc.

Responsabilizarea și implicarea APL de nivelul I în cofinanțarea serviciilor sociale existente și dezvoltarea serviciilor sociale noi la nivel de comunitate;

Evaluarea necesităților de dezvoltare a serviciului asistență personală și stabilirea mecanizmului de extindere a serviciului din sursele proprii ale APL de nivelul I;

Crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/persoane aflate în dificultate; Perfecţionarea continuă, schimb de bune practici a tuturor actorilor implicaţi în serviciile sociale destinate persoanelor vîrstnice și celor cu dizabilități;

Instituirea parteneriatului public-privat întru crearea serviciilor sociale destinate persoanelor vîrstnice și celor cu dizabilități;

Instruirea specialiștilor în domeniul scrierii proiectelor și atragerii de fonduri.

         Șef DASPF Cantemir                                                                        Viorica MUNTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       D E C I Z I E

 

nr.05/   -XXVI                                                                                            din    29.06.2017

                                                              or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada ianuarie- aprile, 2017

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada ianuarie- aprile, 2017, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada ianuarie- aprile, 2017 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă aparatului preşedintelui raionului şi conducătorii subdiviziunilor consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei                                         _________________________                            

 

    Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                               

 

                                                            

 

 

                                                                                                    Anexa nr.1                                                                                                                                                      

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr. 05 /  -XXVI  din 29.06.2017

 

 

                                                   

N O T Ă

privind deciziile cu termen de control

adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada ianuarie- aprile, 2017

 

 

     Pe parcursul perioadei ianuarie- aprile, 2017au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  patru  şedinţe ale consiliului raional. Din ele o şedinţă ordinară la data de 23.03.2017 şi trei  extraordinare la 26.01.2017, 27.04.2017, 11.05.2017. În cadrul acestora s-au adoptat  91 decizii, din ele 89 -cu termen de control.

      În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 81 decizii executate, anexa nr.2  sunt indicate 12 decizii adoptate în perioada 2015-2017 , dar care se află în derulare şi control pe parcursul anului 2017, iar în anexa nr.3 se indică  18 decizii cu termen de control  care  se află în proces de executare de lungă durată.

 

Şef serviciu administraţie publică                                         Victoria Balan

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                din 22.06.2017                                                                                     

or. Cantemir 

      Cu   privire  la transmiterea  în  comodat 

 a unor bunuri  imobile din domeniul public

al unităţii administrativ-teritoriale Cantemir

 

       În temeiul  art. 43(2) din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.859-866 din Codul civil, art.8, alineatul 4 din Legea nr.523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr.435-XVI din 28.12. 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările operate prin  Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru completarea unor acte legislative, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat,  a subdiviziunilor , clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901  din 31.12.2015,examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional      

                                                                       D E C I D E :

      01.Se transmite în comodat  IMSP Centrului de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească Cantemir pe un termen de 29 ani bunurile imobile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Cantemir : încăperea cu nr. cadastral  2101102322 cu suprafaţa  348,4 m2, , terenul  proprietate publică cu nr. cadastral 2101102322, cu suprafaţa de 0.2209 ha, pentru amplasarea Substaţia de Asistenţă Medicală Urgenţă (SAMU) Cantemir.

    02.Se interzice darea în folosinţă sau schimbarea destinaţiei bunurilor transmise în comodat fără acordul Consiliului Raional Cantemir.

   03.Consiliul raional Cantemir va controla,după necesitatea, SAMU Cantemir la capitolul gestionării bunurilor imobile transmise conform punctului 1 al prezentei decizii.

   04.Cheltuielile pentru reparaţii curente ale bunurilor transmise vor fi suportate de către IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească.

   05.Transmiterea se va realiza în baza Contractului de comodat încheiat între părţi, conform legislaţiei în vigoare, semnat de  dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, împuternicit de  Consiliul Raional Cantemir.

   06. Se instituie comisia de transmitere-primire  a bunurâilor imobile menţionate, în următoarea componenţă:

01.  Mihăescu Iurie , şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

02.   Malaşevschi Andrei,şef IMSP Centrul de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească  Cantemir.

03.   Caradjova Marina, contabil-şef , aparatul preşedintelui raionului  Cantemir .

04.   .................. reprezentant al IMSP Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească.

05.   Antoniu Anatolie, consilier raional.    

   07.Actul de transmitere-primire a bunurilor imobile din domeniul public al unităţii administrativ -teritoriale Cantemir va fi aprobat la şedinţa ordinară a consiliului raional în trimestrul III, anul 2017.

    08.Informaţia despre executarea deciziei date va fi prezentată consiliului raional în trimestrul I, anul 2018. 

    09.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.                                      

  Preşedintele şedinţei                                                           _________________                                                     

    Avizat:

Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                din 22.06.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control

 adoptate de Consiliul Raional Cantemir  pe parcursul

 lunilor ianuarie - aprilie , anul 2017

    În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  lunilor ianuarie-aprilie, anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

          

                                                                       D E C I D E :

    01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemirpe parcursul lunilor ianuarie-aprilie , anul 2017 ( se anexează) .

    02.Se obligă  aparatul preşedintelui raionului,  conducătorii subdiviziunilor consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

  Preşedintele şedinţei                                                           _________________                                                         

 

    Avizat:

Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr. 05/-XXVI                                                                                             din 22.06.2017

or. Cantemir

 

   Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional

 Cantemir nr. 01/19-XXVI  din 20.08.2015”Cu privire la

 Componenţa consiliului de administraţie a Fondului

 local de susţinere socială a populaţiei”

 

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26.10.2000 “privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a Fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, raionul Cantemir

 

                                                                D E C I D E:

 

01.   Se modifică anexa nr. 01 la decizia consiluilui raional Cantemir nr. 01/19 – XXVI

din 20.08.2015 ”Cu privire la componenţa consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei”,după cum urmează:

  în punctul 10 numele, prenumele Jelev Dmitri, consilier raional, se înlocuieşte cu   numele, prenumele,   Antoniu Anatolie, consilier raional;

         în punctul 11, se exclude sintagma ,, preşedintele asociaţiei primarilor” şi se include    numele,prenumele ,  Bîzu Ion, primar,  s. Cîrpeşti.

 

    02.Executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

 

     03.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în tremens de 10 zile de către dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

     04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                            

          Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu                                                                                  

                               

D E C I Z I E

        nr.05/-XXVI                                                                                    din 22.06.2017

or. Cantemir

 

   Despre închiderea serviciului Casă de copii

de tip familial  Petco Ecaterina și Petco Vladimir

 din satul Toceni, raionul Cantemir.

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 937 din 12.07.2002 pentru aprobarea  Regulamentului casei de copii de tip familial, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 02.07.2003 “Cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial “, certificatului de deces DC-IV 1513692 din 22.04. 2017 a cet. Petco Ecaterina, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

  01.Se ia act de nota despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Petco Ecaterina și Petco Vladimir satul Toceni raionul Cantemir (se anexează).

  02.Serviciul casă de copii de tip familie sus-vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezoreria teritorială Cantemir.

  03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

  04.Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului Cantemir.

  05.Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

  06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile și expediază Ministerului Muncii,  Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova.

  07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

          Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                              

                Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

 

 


                                                                                                                           Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr. 05/-XXVI   din 22.06.2017

 

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

despre  închiderea serviciului casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi

Petco Vladimir din satul Toceni, raionul Cantemir

 

 

Serviciul Casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Ion, domiciliaţi în satul Toceni raionul Cantemir, a activat în baza deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 05/23-XXV din 26.09.2013 pînă la data de 22.04.2017, pînă la decesul d-nei Petco Ecaterina (certificat de deces DC-IV 1513692).

Pe perioada activităţii  serviciului  casă de copii de tip familial Petco Ecaterina, Petco Vladimir,  familia a avut în plasament trei copii: Caitaz Natalia a.n. 29.11.1999, Caitaz Elena a.n. 02.11.2002 şi Vicol Maria a.n. 21.09.2000.

Copiii Caitaz Natalia, Caitaz Elena şi Vicol Maria au fost plasaţi în Casa de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Vladimir de la data de 26.09.2013. După decesul cet. Petco Ecaterina la 22.04.2017, fapt confirmat prin certificatul de deces DC-IV 1513692, minorele au rămas să locuiască în familia dată.

În acest context a fost   instituită tutela asupra minorelor, tutore a fost numit  dl  Petco Vladimir.

Conform pct.83 lit. b) din Hotărîrea Guvernului  nr.937 din 12.07.2002 pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial, se propune Consiliului Raional Cantemir de a închide serviciul Casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Vladimir din satul Toceni raionul Cantemir.

Şef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

D E C I Z I E

nr.05/ –XXVI                                                                                       din 22.06.2017

or. Cantemi

 

       Cu privire la situația din domeniul

asistenței sociale și protecție a familiei și

măsurile pentru îmbunătățirea acesteia

   

          În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii  asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003,deciziei Consiliului raional Cantemir nr.07/28-XXVI din 08.12.2016 Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei,  deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/01-XXVI din 23.06.2016 Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”,examinind raportul cu privire la situaţia din domeniul asistenţei sociale şi protecţie a familiei şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia, prezentată de către dna Munteanu Viorica, şef DASPF, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină şi culte, Consiliul raional

                                                                            Decide:

  01.Se ia act de nota şi raportul cu privire la situaţia din domeniul asistenţei sociale şi protecţie a familiei şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia, prezentată de către dna Munteanu Viorica, şef DASPF (se anexează).

   02.Se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir :

      - monitorizarea planului de acţiuni de dezvoltarea a sistemului integrat de servicii sociale perioada 2016-2020 aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr.03/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”;

   - să dezvolte şi să diversifice serviciile sociale, alternative formelor instituţionale;

  - crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/familii cu copii în situație de risc;

  - crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/persoane aflate în dificultate;

  - instituirea parteneriatului public-privat întru crearea serviciilor sociale destinate persoanelor vîrstnice și celor cu dizabilități ;

   03. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul I :

  - să identifice surse financiare pentru cofinanțarea serviciilor sociale existente și dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor aflați în situație de risc la nivel de comunitate ;

  - identificarea surselor financiare pentru instituirea în fiecare primărie a specialistului în protecția drepturilor copilului;

  - fortificarea activității echipelor multidisciplinare (EMD);

  -  asigurarea delegării specialiştilor pentru instruirea în domeniul scrierii proiectelor și atragerii de fonduri;

  - evaluarea necesităților de dezvoltare a serviciului asistență personală și stabilirea mecanismului de extindere a serviciului din surse proprii .

  04. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei va prezenta informaţia generalizată despre mersul executării deciziei date   în trimestrul III , anul 2018 .

  05.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, altor persoane şi factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

    07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme  sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică muncă, activităţi social- culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                          __________________

              Avizat :

Secretar al  consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                Anexa nr.  01

                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                       nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

                                                              Notă informativă

 “Cu privire la situația din domeniul  asistenţei sociale şi protecţie a familiei

 şi măsurile de îmbunătăţire a acesteia”

 

          

  

      Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, activează în baza deciziei Consiliului raional Cantemir nr.07/28-XXVI din 08.12.2016 Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
    Misiunea Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.

   În cadrul Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, sunt 114 angajați  dintre care 9 funcționari publici.

 

   Serviciile sociale acordate în cadrul DASPF Cantemir sunt:

01/Serviciul asistenţă socială comunitară;

02/Serviciul îngrijire socială la domiciliu;

03/Serviciul Casă de copii de tip familie;

04/Serviciul asistență parentală profesionistă;

05/Serviciul social Asistenșă personală;

07/Serviciul social Echipa mobilă;

08/Serviciul social casă Comunitară.

 

Şef direcţie asistenţă

socială şi protecţie a familiei                                       Viorica Munteanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Anexa nr.  02

                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                       nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

                                                                              Raportul

Cu privire la situația din domeniul asistenței sociale și protecție a familiei și

măsurile de îmbunătățire a acesteia

 

       Protecţia socială reprezintă un ansamblu de politici, măsuri, instituţii care asigură sprijinul persoanelor aflate în dificultate şi care nu pot să îşi  realizeze prin efort propriu condiţiile normale, minime de viaţă. Protecţia socială se concretizează prin programe sociale, care cuprind măsuri şi instrumente, menite să asigure creşterea standartului de viaţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, precum şi protecţia populaţiei de efecte negative, care pot apărea în anumite perioade, determinate de diferite condiţii economice şi sociale.

    Asistenţa socială, componentă a sistemului de protecţie socială, reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale, societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau asigurarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Misiunea Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.

Direcția asistență socială și protecției familiei Cantemir are următoarele funcţii de bază:
    1) implementarea în unitatea administrativ-teritorială respectivă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate;
    2) acordarea suportului metodologic autorită
ților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
    3) colaborarea cu autorită
țile, instituțiile și organizațiile publice și private.
     Direc
ția asistență socială și protecție a familiei Cantemir este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, precum și ștampila Fondului local de susținere socială a populației cu contul trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa.

        În anul 2015-2016, activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Cantemir s-a axat pe realizarea obiectivelor trasate, reieşind din cerinţele Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familii, Consiliului raional Cantemir, stipulate în planul de acţiuni pentru anul 2015-2016, întru realizarea strategiei de dezvoltarea social-economică a raionului Cantemir pe perioada 2016-2020

     În perioada anilor 2015-2016, numărul lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale în raionul Cantemir  s-a majorat de la 106,5 persoane în anul 2015 pînă la 114 persoane în anul 2016. Vîrsta medie a angajaților Direcției asistență socială și protecție a familiei este 45 ani.  

          Angajații DASPF au fost instruiți de specialiștii Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familii în colaborare cu partenerii din ONG uri:

1. AO PARTENERIATE PENTRU FIECARE COPIL, Chişinău, Cogîlniceanu, 75 ;

2. LUMOS, Chişinău, MD-2012, Bănulescu Bodoni, 14/1;

3. Asociaţia obştească KEYSTONE Human Services Internaţional Moldova Association Chişinău, sf.Gheorghe, nr.20 ;

4. UNICEF, Chişinău, MD-2012, 31 august, 131 ;

5. Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copil, Chişinău, Calea Ieşilor, 61/2;

6. AO Terre des Hommes, Chişinău, N.Iorga, 6, ap.3;

7. AO HOME CARE.

      Conform datelor Bilanţului activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir pe   parcursul anului 2016 colaboratorii DASPF au organizat audienţa şi consilierea cetăţenilor numărul acestora constituind în jur de 7200 persoane. În anul 2016 în adresa DASPF au parvenit 325 petiţi și demersuri. Examinarea şi soluţionarea petiţiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XII din 19.07.1994.

     Petiţiile şi demersurile parvin atît prin intermediul serviciului poştal, precum şi cele depuse personal de solicitant. Problemele care sunt cele mai des abordate de solicitanţi sunt: acordarea ajutorului material şi social, situaţia  grea, lipsa unui loc de muncă protejat, conflicte în familie (părinte-copil, fraţi-surori, părinţi-bunei-copii, etc.), copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei părinţilor.

Serviciile acordate în cadrul DASPF Cantemir sunt:

I.                   Servicii sociale primare:

Serviciu asistenţa socială comunitară. În cadrul DASPF sunt angajaţi 27 asistenţi sociali comunitari în localităţile raionului Cantemir şi 1 Şef serviciu asistent social comunitar.

Pe parcursul anului 2016  au fost organizate seminare cu diverse tematici, ateliere de lucru cu 27 asistenţi sociali comunitari, organizate de DASPF, CCF Moldova şi AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil. În vederea implementării Ordinului Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr. 99 din 31.12.2008, Mecanismului de supervizare profesională în asistenţă socială , au fost desfăşurate15 şedinţe de supervizare de grup sau individuale.

    În comparatie cu anul 2015 s-au petrecut 9 şedinţe de supervizare în grup cu diferite tematici. Numărul dosarelor management de caz deschise-156, închise 79.

 

Serviciu îngrijire socială la domiciliu. O componentă a activităţii Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei o constituie acordarea îngrijirii sociale la domiciliu bătrînilor singuratici şi cetăţenilor inapţi de muncă.       Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii şi facilităţi, acordate persoanelor solitare pentru ca aceştea să aibă un trai decent şi cît posibil independent în propriile case. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu are angajaţi 84 lucrători sociali care îngrijesc de 831 bătrîni singuri cu nevoi speciale. Persoanele ce au nevoie de îngrijire la domiciliu este în creştere, din cauza emigrării copiilor lor.

    În cadrul DASPF în 2016 a activat 1 Şef Serviciu îngrijire socială la domiciliu, 31 lucrători sociali care au deservit 256 beneficiari solitari. În comparatie cu anul 2015 au fost deservicți 285 de beneficiari solitari de către 31 lucrători sociali În procesul de îngrijire socială la domiciliu a bătrînilor singuratici sunt acordate de către lucrătorii sociali diferite servicii cotidiene necesare lor, cum ar fi:suport moral; procurarea produselor alimentare şi industrial, achitarea serviciilor comunale;·acordarea ajutorului la procurarea şi transportarea cărbunelui şi lemnelor de foc la domiciliu; intervenția către lucrătorii medicali în scopul acordării ajutorului medical şi alte servicii; îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru realizarea igienei personale; organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei dependente; organizarea funerariilor;

Lunar au fost organizate şedinţe de supervizare cu lucrătorii sociali  din raionul Cantemir, în cadrul căreia fiecare lucrător social prezintă darea de seamă pentru lucrul efectuat timp de o săptămînă şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

  Ajutorul material se acordă din fondul local de susţinere socială a populaţiei în temeiul deciziilor consiliilor de administraţie respective, care stabilesc mărimea acestor ajutoare pentru fiecare categorie de beneficiari, precum şi criteriile de selectare a beneficiarilor, reieşind din disponibilul mijloacelor spre utilizare în aceste scopuri. În anul 2015 de către Consiliul de administarare a fondului local de susţinere socială a populaţiei  au fost organizate şi desfăşurate 15 şedinţe, unde s-au aprobat 48 decizii cu alocarea sumei de 1718900 lei .

      În comparație cu 2016 către Consiliul de administarare a fondului local de susţinere socială a populaţiei  au fost organizate şi desfăşurate 12 şedinţe, unde s-au aprobat 35 de decizii cu alocarea sumei de 1416900 lei .

     Ajutor social/ajutor pentru perioada rece- este o plată lunară în bani acordată familiilor defavorizate cu scopul asigurării unui venit lunar minim garantat. Ajutorul social este stabilit conform evaluării venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.   În conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 13 iunie 2008  cu privire la ajutorul social, Hotaririi  de Guvern al republicii Moldova nr.1167 din  16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.  În perioada anului 2015 au beneficiat de ajutor pentru perioada rece 1142 de beneficiari, în sumă de 2031565 lei, ajutor social 2670  de beneficiari în sumă de 13745932 lei. Total 4083 de cereri dintre care positive-3411, negative 672 de cereri.

      În perioada anului 2016 au beneficiat de ajutor pentru perioada rece 1716 de beneficiari, în sumă de 1325520 lei, ajutor social 2170 de beneficiari în sumă de 16775853 lei. Total 4535 de cereri dintre care positive-3886, negative 649 de cereri.

                   Ajutor  social /ajutor pentru perioada rece pe perioada anului 2016 pe raionul Cantemir

Nr.

d/o

Primăria

 

Total

AS

Suma AS

APRA

Suma APRA

NEG

1.

or. Cantemir

213

127

645081

53

46620

33

2.

c. Antoneşti

71

30

226490

36

25830

5

3.

c. Baimaclia

255

104

764458

114

77490

37

4.

c. Cania

139

64

405337

55

42525

20

5.

s. Capaclia

231

90

833356

124

65205

17

6

c. Chioselia

138

67

625377

55

52920

16

7.

c. Ciobalaccia

202

76

455525

96

40320

30

8.

c. Cîietu

136

75

400750

35

28665

18

9.

s. Cîrpeşti

153

114

978344

31

48195

8

10.

c.Cîşla

100

46

239076

46

22365

8

11.

s.Cociulia

224

83

567814

107

93870

34

12.

s. Coştangalia

92

50

460732

26

26145

16

13.

c. Enichioi

159

77

499725

58

51345

24

14.

c. Goteşti

368

144

1140478

154

107100

71

15.

s. Haragîş

124

72

422996

30

31815

22

16.

s. Lărguţa

278

137

1390852

107

78435

34

17.

c.Lingura

152

89

693573

43

35280

20

18.

c. Pleşeni

120

47

364373

53

34650

20

19.

c. Plopi

185

109

601757

47

57015

29

20.

s. Porumbeşti

100

67

490298

21

28350

12

21.

c.Sadîc

226

103

1134397

87

73080

36

22.

s. Stoianovca

57

9

95660

44

15435

4

23.

s. Şamalia

104

34

170807

54

41265

16

24.

s. Tartaul

208

110

1198194

66

54810

32

25.

c. Toceni

93

31

165065

72

25200

21

26.

c. Ţiganca

237

123

1184207

70

75285

44

27.

s. Vişiniovca

170

92

621131

56

46305

22

 

Total

4535

2170

16775853

1716

1325520

649

 Cantinele de ajutor social- activează conform Legii nr.81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social, Hotărîrii de Guvern nr.1246 din 16.10.2003 cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social. Cantinele de ajutor social presteză servicii gratuite persoanelor socialmente vulnerabile, care din cauza lipsei de independenţă sau lipsă de venit nu pot să-şi asigure alimentarea la domiciliu. În 2015 au activat 5-6 cantine sociale unde a fost alocată suma de 102300 lei, în localităţile Cantemir, Chioselia, Enichioi, Coştangalia, , Baimaclia, Cania.

   În comparație cu 2016 au activat 1 cantină socială din s. Coștangalia unde a fost alocată suma de 24000 lei. 

Compensaţii anuale de cheltuieli pentru benzină , deservire tehnică a automobilelor. În conformitate cu cerinţele Hotărîrii Guvernului nr.1268 din 21.11.2007 cu privire la stabilirea compensaţiilor pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţia aparatului locomotor au fost perfectate documente întru achitarea compensaţiilor respective. În 2015 au beneficiat de astfel de compensaţii 201 beneficiari în sumă de 160800 lei.

      În 2016 au beneficiat de astfel de compensaţii 210 beneficiari în sumă de 158000 lei.

   Compensaţii la transportul în comun-de aceste compensaţii pot beneficia persoanelor cu dizabilităte severă și accentuate, copiilor cu dizabilități, precum și persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilitate. În 2015 au  beneficiat 2346 de beneficiari suma de 664741 lei. În 2016 au  beneficiat 2499 de beneficiari suma de 693800 lei.

II.                Servicii sociale specializate:

   Casele de copii de tip familial- Casa de copii de tip familial reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete, care oferă copilului orfan rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivî în familia părintelui-educator.Pe parcursul perioadei 2015-2016 în  cadrul DASPF Cantemir  au activat 9 CCTF plasaţi 30 copiii. Au fost desfăşurate  12 ședinte de supervizare în grup și individuale.

    S-a monitorizat situația copiilor din CCTF prin diverse metode de comunicare: vizite la domiciliu, gimnazii, convorbiri telefonice.

Obiectivele principale ale serviciului sunt:

-menținerea copiilor într-un mediu familial securizat,

-apărarea drepturilor și interesele acestora,

-asigurarea unui nivel confortabil psihologic și social al copiilor aflați în plasament.

   Asistenţă parentală profesionistă- Asistenţă parentală profesionistă este un serviciu social, care oferă îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist. Pe parcursul perioadei 2015-2016 în  cadrul DASPF Cantemir  au activat 6 servicii de asistenţă parentală profesionistă in cadrul cărora  au fost plasaţi 13 copii.

Tutela/Curatela. Tutela şi curatela reprezintă o formă de protecţie care se instituie   asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în scopul educaţiei şi instruirii acestora, precum şi al apărării drepturilor şi intereselor lor legitime. Pe perioada anului 2015, au fost întreprinse o serie de măsuri în vederea respectării drepturilor și intereselor copiilor rămași fără ocrotire părintească, în scopul prevenirii separării copiilor de familie și în dependență de situație , integrarea copiilor în mediul familial.

        În ceea ce privește permisiunea eliberării dosarelor copiilor din instituțiile de învățămînt pentru a migra împreună cu părinții lor peste hotarele țării au fost eliberate 15 avize pozitive. În general , problemele cu care se confruntă copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare sunt similare cu cele ale copiilor din familii social-vulnerabile. Astfel , accentul a fost direcționat spre calitatea exercitării obligațiilor și responsabilităților parentale, posibilitatea părinților de a crea peste hotare copiilor condiții favorabile pentru creșterea, educația și întreținerea lor.  În acest context, a fost acordată o atenție deosebită procesului de comunicare între părinți și copii.

       Pornind de la principiul respectării interesului superior al copilului  și dreptului său la nume, pe perioada anului 2015 au fost întocmite 14 avize de schimbare a numelui de familie a copiilor minori.

      Un alt aspect important în procesul  de protecție a copiilor minori este și apărarea drepturilor și intereselor lor legitime în instanța de judecată. Pe parcursul  anului trecut au fost soluționate pe cale judecătorească  45 cazuri cu privire la determinarea locului de trai al minorilor, 55 de cazuri cu privire la oportunitatea decăderii din drepturile părintești, stabilirea domiciliului copiilor-115 cazuri.

Pe parcursul perioadei 2016 a fost instituită tutela/curatela ca formă de protecție  asupra copiilor rămași fără supraveghere părintească. În scopul educației și instruirii acestora, precum și al apărării drepturilor și intereselor lor legitime, a fost instituită tutela/curatela:

cu plata indemnizației lunare, asupra la 32 copii minori,

fără plata indemnizației lunare, asupra la 7 copii minori.

    Se duce evidența copiilor adoptați și cei aflați sub tutelă / curatelă care beneficiază de plata indemnizației lunare a 76 copii.

     Deasemenea,  se ține evidenţa copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. Ve recepţionează /sistematizează datele privind copiii aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare locale.

Referitor la soluționarea litigiilor între părinții care locuiesc separat privind exercitarea drepturilor părintești față de copiii lor și a bunicilor, fraților surorilor de a comunica cu aceștia, în acestă perioadă au fost întocmite 7 grafice de întrevedere a părinților cu copiii minori.

   Pornind de la principiul respectării interesului superior al copilului  și dreptului său la nume, în această perioadă  s-a permis schimbarea numelui de familie în privința la - 7 copii minori.

Un alt aspect important în procesul  de protecție a copiilor minori este și apărarea drepturilor și intereselor lor legitime în instanța de judecată. În decursul acestei perioade , s-a asigurat participarea  la 105 ședințe de judecată:

 cu privire la oportunitatea decăderii din drepturile părintești asupra copiilor minori,  întocmite - 46 avize;

cu privire  la determinarea locului de trai al minorilor - 51 avize;

cu privire la permisiunea ieșirii peste hotare a minorilor - 5 avize;

cu privire la stabilirea paternității 1 aviz;

cu privire la încuviințarea adopției copilului 2 aviză;

29 ședințe pe cauze penale unde au fost implicați copii minori.

    Serviciu adopție- În scopul  integrării copiilor minori în mediul familial, au urmat cursurile de instruire și au fost aprobate 7 cupluri de solicitanți la adopție.

În urma încuviințării adopției se efectuează monitorizarea post adopție a 6 copii.

Numărul  atestatelor eliberate solicitanţilor la adopţie  -5;

Numărul copiilor cărora le-a fost stabilit statutul de copil adoptabil - 2;

Număril copiilor în proces de potrivire - 8;

Numărul  copiilor adoptaţi -2.

III.             Servicii sociale cu specializare înaltă:

   Serviciu asistența personală- este un serviciu social specializat, oferă asistenţă şi îngrijire a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.). Serviciul Asistență Personală este instituit prin decizia Consiliului raional Cantemir nr05/09-XXV din 28.05.2015. Pe prioada 2015-2016 au activat 17 unități de asitenți personali, dintre care au beneficiat de acest serviciu 17 maturi si 10 copii, din localitățile or. Cantemir, Lingura, Gotești, Coștangalia, Cîșla, Suhat, Bobocica, Capaclia, Șamalia, Cociulia, Ciobalaccia, Pleșeni, Țiganca, Cîrpești. Pe perioada 2015-2016 au fost inaintate cereri pentru acest serviciu de către 23 beneficiari.Conform registrului , la moment sunt în așteptare 90 de beneficiari.

La data de 28 octombrie 2015 Serviciul Asistență Personală a fost acreditat pentru perioada de 5 ani, conform Deciziei nr. 101 din 28 octombrie 2015 a Consiliului național de acreditare a prestatorilor de servicii sociale.

     Serviciu social  Echipă Mobilă- să constituit în baza deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 02/09-XXV din 20.03.2014.  Scopul serviciului este acordarea asistenței psiho-sociale persoanelor cu dizabilități mintale și locomotorii pentru prevenirea abandonului sau instituționalizării și sporirea incluziunii sociale prin măsuri de rehabilitate. Pe parcursul anului 2015 Echipa Mobilă a acordat servicii la 13 beneficiari cu vîrste cuprinse între 5 ani și 18 ani, dintre care 6 de gen femenin și 7 de gen masculin. Pe perioada 2016 a fost acordat servicii unui numar de 31 beneficiari cu vîrste cuprinse între 2 ani și 19 ani, dintre care 15 de gen feminine și 16 de gen masculine. Din numărul total de beneficiari ai Serviciului 22 prezintă dizabilități severe și 9 dizabilități accentuate.

      Serviciu social „ Casă Comunitară”- este un serviciu specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate.

Scopul Serviciului – este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor, în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă pe cât este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se integra ( reintegra) în familie şi societate. A fost efectuată dezinstituţionalizarea din Casa Internat pentru copii cu deficienţe mintale Orhei și Hîncești.

      Serviciul a fost creat de către Consiliul raional Cantemir în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova. Inițiativa de a crea acest serviciu îi aparține Consiliului raional Cantemir, care a solicitat suportul Keystone Moldova în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități.

    Casa comunitară este amplasată în satul Baimaclia și este primul serviciu de tip mixt din Republica Moldova. În Casă locuiesc 4 tineri și 2 tinere, dezinstituționalizați din casele internat Orhei și Hîncești. Tinerii și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în instituții rezidențiale și au așteptat cu nerăbdare să aibă propria lor casă. Ei au venit acasă pe 30 septembrie 2015.

     În cadrul Serviciului, tinerii beneficiază de servicii de îngrijire specializată din partea unei echipe de suport, care îi ajută să obţină cât mai multă independenţă şi să-şi dezvolte propriul potenţial. Serviciile acordate sunt prestate în funcţie de nevoile individuale ale fiecărei persoane şi se axează pe acordarea îngrijirii calitative şi învăţarea abilităţilor elementare pentru viaţă precum: abilitatea de a mânca fără suport, abilitatea de a se îngriji de igiena proprie, de a se îmbrăca, etc. Echipa de suport implică locatarii casei în activităţi de menaj, vocaţionale, recreative, în stabilirea unor relaţii sociale – pentru a le facilita incluziunea în comunitate. În caz de necesitate, profesionişti din cadrul altor servicii din comunitate sunt implicaţi în asistarea lor.

    Serviciu protezare şi ortopedie-Serviciul protezare și ortopedie este instituit în scopul creării accesibilității persoanelor cu disabilități de locomoție, care necesită ajutor protetico-ortopedic, la serviciile sociale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26 iulie 2011 Regulament cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace tehnice . În scopul creării accesibilităţii la servicii sociale a persoanelor cu disabilităţi de locomoţie, un aport deosebit îl are felceru protezist, care a creat baza de date în raion, a asigurat evidenţa şi asigurarea persoanelor respective cu cărucioare şi echipament ortopedic.

Serviciu reabilitare balneo-sanatoriale- Recuperarea sănătăţii persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi este una din priorităţile politice sociale a MMPSF ce are în subordinea sa Centre republican pentru reabilitarea invalizilor şi pensionarilor “Speranţa” din or. Vadul-lui Vodă şi “Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, în care, perioada de reabilitare medicală pentru o persoană o constituie 21 zile calendaristice. Evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitarea medicală în centrele menţionate se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.372 din 06.05.2010 “ Regulamentul cu privire la evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi” pe parcursul anului 2015 au fost asigurate cu 128 persoane cu bilete de reabilitare medicală prin intermediul DASPF dintre care: 66 persoane la centru Victoria, şi 66 persoane la Centru Speranța , alte sanatorii 6 bilete.

   Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 302 cereri, asigurate cu 127 persoane cu bilete de reabilitare medicală prin intermediul DASPF dintre care: 65 persoane la centru Victoria, şi 62 persoane la Centru Speranța.

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate- Constituită prin Decizia nr. 01/21-XXVIdin 24.03.2016 al Consiliului Raional Cantemir. În anul 2016 au fost petrecute 6 şedinţe .

 

Nr. copiilor

Total adresări

76

Cazuri examinate

64

Menținerea copiilor în familia biologică

19

Dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile rezidențiale și plasamentul planificat în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial

14

Eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului

26

Eliberarea avizului privind încetarea plasamentului în serviciul de APP sau CCTF

5

Au fost examinate în 2015, 92 cazuri (prevenirea instituţionalizării-25,  alte forme de protecţie-67)

Centre comunitare multifuncţionale-   În raionul Cantemir sunt create 1 centru de zi pentru diferite grupuri de beneficiari, şi 1 Centru de plasament temporar:

Centru de plasament temporar “Casa Nadejda”. Au fost cazaţi 15 bătrăni solitari ce beneficiază de cazare, alimentaţie şi plasament temporar pentru o perioadă de 6 luni. Un alt serviciu prestart de acest centru este alimentaţia zilnică la cantina centrului 20  beneficiari lunar, selectaţi din toate categoriile de personae social-vulnerabileai satelor Hănăseni, Pleşeni .

Centru de caritate “Bethania” din s. Coştangalia- alimentaţia zilnică la cantina centrului a 20 beneficiari, selectaţi din toate categoriile de personae social-vulnerabile.În incinta centrului copiilor li se organizează timpul liber : croşetează, împletesc, activează cercul de dansuri .

Colaborează:

1.         Direcţiile, secţiile şi serviciile Consiliului raional Cantemir

2.         Casa teritorială de asigurări sociale

3.         Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

4.         Centre de Sănătate din r. Cantemir

5.         Spitalul raional

6.         Inspectoratul de poliţie

7.         Societatea civilă CREPOR

8.         Asociaţii obşteşti: CCF Moldova, Keystone Moldova, AO Vis, Societatea invalizilor, orbilor, veteranilor, AO Home Care

9.         Parohiile ortodoxe

10.       Mass-media

Probleme

      Lipsa serviciilor speciale pentru unele categorii de populaţie cu anumite necesităţi/ cuplu mama-copil, Centru Maternal, servicii pentru persoanele supuse violenței domestice/;

Finanţarea insuficientă a serviciilor sociale destinate familiilor cu copii în situaţie de risc;

Lipsa formelor alternative de susţinere a copiilor aflaţi în situație de risc;

Implicarea și interesul scăzut al APL de nivelul I în crearea și asigurarea durabilității serviciilor sociale existente;

Sursele financire pentru întreținere si asigurarea durabilității serviciilor sociale pentru copii sunt alocate doar din bugetul raional și nu sunt suficiente pentru dezvoltarea în continuare a acestora;

Insuficiența serviciilor sociale pentru persoanele vîrstnice și cu dizabilități;

O acoperire insuficientă cu ajutor social a familiilor şi persoanelor, aflate în dificultate; Finanţarea insuficientă a sferei de asistenţă socială;

Lipsa serviciilor alternative pentru persoanele cu dizabilități mintale; Incluziunea socială scăzută a persoanelor cu dizabilități;

Implicarea și interesul scăzut al APL de nivelul I în crearea și asigurarea durabilității serviciilor sociale pentru persoanele în etate și celor cu dizabilități;

Parteneriat slab dezvoltat;

Experiență scăzută în atragerea fondurilor și scrierea proiectelor.

 

       Măsuri de îmbunătățire

  De a dezvolta şi diversifica serviciile sociale, alternative formelor instituţionale;

 Responsabilizarea și implicarea APL de nivelul I în cofinanțarea serviciilor sociale existente și dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor aflați în situație de risc la nivel de comunitate;

 Angajarea în fiecare primărie a specialistului principal în protecția drepturilor copilului;  Instruirea specialiștilor în domeniul scrierii proiectelor și atragerii de fonduri; Fortificarea activității echipelor multidisciplinare (EMD);

Crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/familii cu copii în situație de risc; Perfecţionarea continuă, schimb de bune practici a tuturor actorilor implicaţi în serviciile sociale destinate familiilor cu copii în situație de risc.

Responsabilizarea și implicarea APL de nivelul I în cofinanțarea serviciilor sociale existente și dezvoltarea serviciilor sociale noi la nivel de comunitate;

Evaluarea necesităților de dezvoltare a serviciului asistență personală și stabilirea mecanizmului de extindere a serviciului din sursele proprii ale APL de nivelul I;

Crearea unui sistem unic informaţional pe categorii de beneficiari/persoane aflate în dificultate; Perfecţionarea continuă, schimb de bune practici a tuturor actorilor implicaţi în serviciile sociale destinate persoanelor vîrstnice și celor cu dizabilități;

Instituirea parteneriatului public-privat întru crearea serviciilor sociale destinate persoanelor vîrstnice și celor cu dizabilități;

Instruirea specialiștilor în domeniul scrierii proiectelor și atragerii de fonduri.

         Șef DASPF Cantemir                                                                        Viorica MUNTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin