Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 22.06.17

Proiecte decizii, sedinta CR din 22.06.17 imprimare

13.06.2017     1117 

D I S P O Z I Ţ I E

 

 din 12.06.2017                                                                              nr. 77 -A

 

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă  ordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

 

D I S P U N :

 

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 22  iunie  2017, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

     01.Cu privire la situaţia în domeniul asistenţei sociale  şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia.

                Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie  asistenţă socială  şi protecţie a familiei.

    02.Cu privire la situaţia din domeniul  asistenţei medicale primare, spitaliceşti , sanitar- epidemiologice şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia.

                  Raportor: Hîţu Olga, şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir;

                    Mihăescu Iurie, director IMSP Spitalul Raional Cantemir;

                   Vrabie Dumitru, medic şef de stat, Centrul de Sănătate Publică Cantemir.

    03.Cu privire la modificarea bugetului raional  pe anul 2017.

                 Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

    04. Despre Raportu privind  rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir.

                 Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie  asistenţă socială  şi protecţie a familiei.

    05.Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată  a compensaţiei pentru serviciile de transport.

                 Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie  asistenţă socială  şi protecţie a familiei.

    06.Despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Vladimir  din satul Toceni, raionul Cantemir.

                  Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie  asistenţă socială  şi protecţie a familiei.

      07.Despre deschiderea serviciului casă de copii de tip familial  Cioaric Maria şi Cioaric Ion din satul Toceni, raionul Cantemir.

                 Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie  asistenţă socială  şi protecţie a familiei.

      08.Cu privire la modificarea deciziei nr.01/19-XXVI din 20.08.2015 ,, Cu pivire la componenţa Consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei.

                   Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie  asistenţă socială  şi protecţie a familiei.   

       09. Cu   privire  la transmiterea  în  comodat   a unor bunuri  imobile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Cantemir.

                   Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

      10.Cu privire la activitatea instituţiilor de învăţămînt preuniversitare mici din raionul Cantemir.

                    Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală Învăţămînt.

     11. Cu privire la lichidarea Instituţiei Publice  Şcoala primară din s. Şamalia şi Instituţiei Publice  Şcoala primară din s. Toceni, raionul Cantemir.

                     Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală Învăţămînt.  

     12.Despre demersul Direcţiei Generale Învăţămînt cu privire la conferirea Instituţiei Publice Gimnaziul Vişniovca  numelui „ Paraskiewa  Wiszniowska”.

                    Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.

     13. Despre modificarea deciziei nr. 03/ 03  -XXVI din  05.11.2015  Cu privire la stabilirea indemnizației  acordată consilierilor raionali şi președintelui ședinței,  pentru fiecare zi de participare la ședințele ordinare și extraordinare a consiliului raional, şi aprobarea sumei pentru activităţi de protocol la desfăşurarea acesteia.

        Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele  raionului.

      14. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii  ,, Spicul de Aur”, ediţia anului 2017.

               Raportor: Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură,economie şi relaţii funciare.

     15.Despre contribuţia financiară a consiliului raional Cantemir  privind  reconstrucţia imobilului preconizat amplasării  Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir.

             Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

      16.Cu privire la acordarea unui premiu personalului de conducere din  cadrul Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centrele de Sănătate  din raionul Cantemir cu prilejul sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului.

               Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

   17.Despre acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir.

               Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

     18.Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea componenţei Consiliului  administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir.

                 Raportor:Iurie Mihăescu, director IMSP Spitalul Raional Cantemir.

    19.Cu privire la împuternicirea dnei Balan Victoria, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului  să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului anual plătit şi a concediului nefolosit a dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

              Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului. 

     20. Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI  din 20.08.2015,,Cu  privirela  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

            Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

    21.Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2017.

             Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

     22.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în perioada ianuarie-aprilie, anul 2017.

             Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.     

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

        Preşedintele raionului                                                            Andrei Ciobanu

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                             din  22.06.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la lichidarea Instituţiei Publice Şcoala

primară din s. Şamalia şi Instituţiei Publice Şcoala

primară din s. Toceni, raionul Cantemir

 

                În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu art.21 (1) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08.10.2014 ,, privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”” având în vedere situaţia demografică în localităţile raionului, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional 

D E C I D E:

  01.Se ia act de nota privind lichidarea Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Şamalia, şi Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Toceni, raionul Cantemir.

  02.Se acceptă propunerea Direcţiei Generale Învăţământ privind lichidarea Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Şamalia şi Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Toceni, raionul  Cantemir de la 01.01.2018.

  03.Direcţia Generală Învăţământ va institui comisia de lichidare a Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Şamalia şi Instituţiei Publice Şcoala primară din s. Toceni,  raionul Cantemir.

  04.Transmiterea bunurilor materiale de care dispune Instituţia Publică Şcoala primară din s. Şamalia, şi Instituţia Publică Şcoala primară din s. Toceni, raionul Cantemir, vor fi trensmise cu titlu gratuit Instituţiei Publice gimnaziul Vişniovca şi Instituţiei Publice gimnaziul “M.Eminescu” din or. Cantemir  pînă la 01.09.2017,în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901  din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.

  05.Disponibilizarea salariaţilor se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.

  06. Informaţia despre executarea sau mersul executării deciziei în cauză se va prezenta

Consiliului Raional Cantemir la şedinţa ordinară din trimestru I, anul 2018  de către Şeful Direcţiei Generale   Învăţământ.

07.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                    _________________

              Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                    Ţurcanu Ludmila

 

Anexa nr.01
la decizia consiliului raional

nr.05/-XXVI  din 22.06.2017

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

cu privire la lichidarea

IP Şcoala primară din s. Şamalia şi IP Şcoala primară din s. Toceni, raionul Cantemir .

 

 

            Din data adoptării deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.04/04-XXVI din 11.08.2016  „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ din raionul Cantemir” au demarat reorganizările în instituţiile nominalizate.

            Din dezbaterile/şedinţele care au avut loc în localităţile Şamalia şi Toceni, ţinându-se cont de numărul de copii/ elevi în treapta primară s-a decis ca instituţiile să fie reorganizate în şcoli primare-grădiniţe.

            Conform prognozei pentru anul de studii 2016 – 2017 în clase I – a IV-a , în instituţia din s. Toceni urmau să frecventeze clasele primare 38 elevi, în Şamalia - 34 elevi. În urma reoprganizării la decizia părinţilor au fost transferaţi în alte instituţii şi elevii din clasele primare.

Numărul de elevi la sfârşitul anului şcolar 2016 – 2017 :

 

Instituţia de învăţămînt

Nr. total elevi

Nr. elevi

cl. I

Nr.elevi cl.II

Nr.elevi cl.III

Nr.elevi cl.IV

Prognoza pentru

2017 - 2018

Şcoal primară Toceni

22

0

8

4

10

12 elevi

Şcoal primară Şamalia

25

0

6

7

12

13 elevi

 

            Din cauza numărului mic de elevi în instituţiile nominalizate se propune lichidarea lor şi şcolarizarea elevilor din satul Şamalia în şcoala de circumscripţie IP Gimnaziul Vişniovca, iar elevii din s. Toceni în şcoala de circumscripţie IP Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir. Ambele instituţii sunt asigurate cu unităţi de transport (autobuze şcolare) şi este posibilă organizarea transportării elevilor la şi de la instituţia de învăţământ.

            APL, angajaţii instituţiei, părinţii au fost informaţi despre licidarea instituţiilor nominalizate.

 

 

 Şef direcţie generală învăţământ                                                Cebotaru Lilia

 

D E C I Z I E

          nr.05/-XXVI                                                                                             din 22.06.2017

                                                                          or. Cantemir

 

           Despre  acordul de colaborare între

Consiliul Raional Cantemir şi organizaţiile

veteranilor de război din raionul Cantemir

 

În temeiul  art.43, alin.1, lit. (t) din Legea privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 26, alin.  (2) şi (3) din Legea cu privire la veterani  nr.190 din 08.05.2003, circularei nr.01-04-212/IC din 21.09.2016 a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova,   avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

D E C I D E:

   01.Se ia act de nota prezentată de către preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu (se anexează).

  02.Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul Raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

  03. Se împuterniceşte dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, în numele Consiliului Raional să semneze Acordul de colaborare între Consiliul Raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.

 04.Domnul Dimcea Ion, vicepreşedintele raionului, se desemnează responsabil de realizarea dialogului cu reprezentanţii organizaţiilor de  veterani de război din raionul Cantemir,  de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor menite să asigure o colaborare eficientă.

  05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor şi factorilor interesaţi ,  publicului în termen de 10 zile pe adresa www.contact@cantemir.md.

 

  06.Informaţia despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului Raional Cantemir în trimestru unu al fiecărui an de către preşedintele raionului.

  

   07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de  

  specialitate drept,disciplină şi culte.

 

Președintele ședinței                                                                  ______________________

         

    Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila Ţurcanu

 

 

                                                                                                                

 Anexă

                                                                                           la decizia consiliului raional

                                                                                                      nr. 05/-XXVI  din 22.06.2017

 

 

Notă informativă

despre acordul de colaborare între Consiliul Raional Cantemir şi organizaţiile

veteranilor de război din raionul Cantemir, partcipanţi la acţiunile de luptă din   Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.

 

      În adresa preşedintelui raionului cu titlul de recomandare a parvenit circulara nr.01-04-212/IC din 21.09.2016 a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova. 

    Iniţiativa Guvernului Republicii Moldova este de a întreprinde mai multe acţiuni pentru formarea şi consolidarea unui sistem de mecanisme de asigurare a protecţiei sociale a veteranilor de război. Semnarea Acordului de colaborare între autorităţile centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile de veterani fiind una din acţiunea care se include în lista acţiunilor de implimentare a Planului,, Memorie. Onoare.Respect”pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, partcipanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr.52 din 19.04.2016. Deasemene la demers a fost propus şi proiectul de Acord de colaborare.

Prin dispoziţa preşedintelui raionului a fost creat grupul de lucru responsabil de examinarea proiectului de Acord .La şedinţa grupului de lucru , care s-a întrunit la data de 06.06.2017,  au fost invitaţi şi reprezentanţii organizaţiilor de veterani.

Astfel, Vă propunem spre examinare şi aprobare proiectul Acordului de colaborare între Consiliul Raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război,  din raionul Cantemir, partcipanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.  

 

     Preşedintele raionului                                                      Andrei Ciobanu

                                                                                                                                            Anexa nr.02

                                                                                           la decizia consiliului raional

                                                                                                      nr. 05/-XXVI  din 22.06.2017

 

 

ACORD

de colaborare între Administraţia publică locală a raionului Cantemir şi

organizaţiile veteranilor de război , participanţi la acţiunile de luptă

din Afganistan şi pentruapărarea integrităţii teritoriale şi independenţei

Republicii Moldova.

 

 

     Administraţie publică locală a raionului Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei republicii moldova, denumite în continuare “Părţi”,

     pornind de la importanţa de promovare şi realizare a politicilor, strategiilor şi programelor de stst în domeniul protecţiei sociale a veteranilor,

       remarcînd semnificaţia colaborării societăţii civile şi autorităţilor publice locale în asigurarea unui înalt nivel de protecţie socială a veteranilor prin asigurarea drepturilor şi înlesnirilor lor prevăzute în legislaţia naţională,

      bazîndu-se pe prevederile actelor normative şi legislative.

Au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

   Obiectul prezentului accord îl constituie reglementarea raporturilor dintre Părţi cu privire la colaborarea ce urmează a fi desfăşurată în vederea identificării problemelor din domeniul protecţiei sociale ale veteranilor de război şi soluţionarea acestora ori, după caz, pentru diminuarea efectelor lor negative.

Articolul 2

   Acordarea drepturilor şi înlesnirilor veteranilor de război se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Articolul 3

   În procesul de colaborare Administraţia publică locală a raionului Cantemir este responsabilă de :

1.      Susţinerea participării reprezentanţilor organizaţiilor de veterani în procesul de elaborare şi promovare a politicilor rationale în domeniul protecţiei sociale ale veteranilor de război.

2.      Asigurarea transparenţei la elaborarea proiectelor de acte normative ale Administraţiei publice locale a raionului Cantemir, inclusive luarea deciziilor ce ţin de protecţia socială a veteranilor de război.

3.      Susţinerea acţiunilor organizaţiilor veteranilor, vizănd sporirea accesului  veteranilor de răzbai la serviciile de asistenţă socială acordate la nivel raionului.

4.      Examinarea solicitărilor şi demersurilor organizaţiilor veteranilor, privind acordarea  asistenţei sociale veteranilor de război şi respectarea drepturilor acestora.

5.      Colaborarea cu organizaţiile veteranilor de război în domeniul organizării şi desfăşurării acţiunilor educaţiei patriotice desfăşurate în raion.

6.      Participarea, dupa caz, la şedinţele organizaţiilor veteranilor de război, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.

Articolul 4.

        În procesul de colaborare Organizaţiile veteranilor de război sunt responsabile de:

     1.Acordarea susţinerii Administraţiei publice locale a raionului Cantemir în eforturile de realizare a prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul asigurării protecţiei sociale ale veteranilor.

   2. Participarea , după caz, la elaborarea şi promovarea actelor normative şi deciziilor Administraţiei publice locale a raionului Cantemir în sfera protecţiei sociale a veteranilor.

   3.Asigură participarea activă a veteranilor la activităţile de educaţie patriotică a tinerei generaţii desfăţurate în raion.

    4.Asigură transparenţa activităţii organizaţiilor de veterani şi informează opinia publică despre deciziile şi acţiunile întreprinse în domeniu.

Artocilul 5.

    Prezentul Acord se încheie pentru un termen de 4 ani. Acordul poate fi reziliat înainte de termen prin acordul mutual al părţilor sau cu înştiinţare scrisă prezentată de oricare dintre Părţi cu două luni înainte de reziliere. În cazul rezilierii prezentului Acord , prevederile lui vor continua să se aplice faţă de activităţile în curs de realizare pînă la finisarea acestora.

  Artocilul 6.

   Orice modificare a prezentului acord poate fi efectuată doar cu acordul scris al părţilor.

Artocilul 7.

   Orice dispută ce apare în cadrul interpretării sau implementării prezentului acord urmează să fie rezolvată pe cale amiabilă de către părţi.

Artocilul 8.

   Prezentul Acord întră în vigoare de la data semnării de către părţi.

 

  Întocmit la „______”____________________ 20 __________ , în _____ exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte.

 

  Pentru Administraţia publică locală a raionului Cantemir .

 

 Preşedintele raionului _______________ Andrei Ciobanu

 

  Pentru organizaţiile de veterani

 

 Preşedintele organizaţiei ________________________ ____________

 

Preşedintele organizaţiei ________________________ ____________

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                             din  22.06.2017

or. Cantemir

 

        Despre  contribuţia financiară a consiliului raional

Cantemir  privind  reconstrucţia imobilului preconizat

 amplasării  Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul Raional

 

                                                            D E C I D E:

 

   01.Se ia act de nota informativă prezentată de  dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

 

   02 Se acceptă finanţarea lucrărilor de reconstrucţie a imobilului preconizat amplasării  Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir în proporţie de 10% din costul total al acesteia .

 

   03.Se alocă suma de  suma de 550,0 mii lei pentru lucrările de reparaţie a imobilului Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir.

 

    04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe , buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

 Preşedintele şedinţei                                                                 ______________________

 

  Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                     Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.05/-XXVI                                                                                 din 22.06.2017

or. Cantemir

 

Despre acordul deschiderii şi  înregistrării Casei de copii de tip familial Cioaric Maria și Cioaric Ion  din satului Toceni, raionul Cantemir.

 

        În temeiul art. 43(2), din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.112, 115,148,149,150,151,152,153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.937 din 12.07.2002 pentru aprobarea  Regulamentului casei de copii de tip familial, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 02.07.2003 „Cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial”, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii  în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, Consiliul Raional

                                                                        D E C I D E:

01.              Se ia act de nota informativă despre deschiderea şi înregistrarea casei de copii de tip familial - familia Cioaric Maria și Cioaric Ion, din  satul Toceni raionul Cantemir(se anexează)

02. Se deschide şi  înregistrează casa de copii de tip familial - familia Cioaric Maria și Cioaric Ion, din  satul Toceni, raionul Cantemir.

 03. Se aprobă devizul de cheltuieli la suma de 60539,00leipentru întreţinerea casei de copii de tip familial - familia Ciaric Maria și Cioaric Ion, din  satul Toceni, raionul Cantemir, pentru anul 2017.

04. Direcţia Finanţe va redistribui sursele financiare aprobate pentru anul 2017 de la casa de copii de tip familie Petco Ecaterina și Petco Vladimir din s. Toceni, raionul Cantemir, la casa de copii de tip familial Cioaric Maria și Cioaric Ion din s. Toceni, r. Cantemir

05. Casade copii de tip familial -familia Cioaric Maria și Cioaric Ion, din  satul Toceni, raionul Cantemir îşi va deschide cont bugetar şi extrabugetar în trezoreria teritorială Cantemir.

06. În calitate de autoritate tutelară teritorială, direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei permanent va monitoriza situaţia copiilor plasati în instituţia dată şi în caz de necesitate   va înainta Consiliului Raional propuneri de modificare sau completare a deciziei în cauză.

07. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării ei.

08. Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul II anul 2018.

09. Executarea deciziei se pune în seama Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

10. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina  vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale.

11. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în acelaşi termen.

 12. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte,comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii .


                 Preşedintele şedinţei                                                         _______________________      

 

             Avizat:
Secretarul Consiliului raional                                                     
Țurcanu Ludmila


                                                                                                                                          Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                        nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

despre deschiderea şi înregistrarea Casei de copii de tip familial Cioaric Maria și Cioaric Ion din satul Toceni, raionul  Cantemir

 

 

Familia Cioaric, domiciliaţi în satul Toceni este compusă din următorii membri:

Soţul –Cioaric Ion a.n. 20.05.1974

Soţia – Cioaric Maria a.n. 22.08.1979

Fiul – Cioaric Marcel a.n. 21.03.2008

Circumstanţele care crează necesitatea de a deschide serviciul Casa de copii de tip familie Cioaric Maria și Cioaric Ion sunt următoarele: copiii Gredinar Andreea a.n. 02.05.2010, Mocanu Mihail a.n. 06.09.2011 și Mocanu Dumitru a.n. 27.10.2014 au rămas temporar fără ocrotire părintească. Copiii la data de 18.10.2016 au fost scoși din familia biologică și plasați în Centrul de plasament și reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă din Chisinau. Părinții copiilor fac abuz de alcool și lăsa copiii fără supraveghere. Copiii erau neglijați și exista un pericol eminent pentru viața și sănătatea lor. De la plasament și  pînă în prezent părinții nu s-au interesat de copii și sunt plecați din teritoriu în direcție necunoscută. Totodată,  după plasamentul copiilor în familia dnei Cioaric Maria, DASPF Cantemir și Administrația publică locală din satul Vișniovca va înainta dosarul pentru decăderea din drepturi părinteşti  asupra  copiilor  Gredinari Andreea, Mocanu Mihail și Mocanu Dumitru.

            Luînd în consideraţie situaţia creată, și în baza documentelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, DASPF Cantemir ca autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie,  dezinstituționalizarea copiilor Gredinari Andreea, Mocanu Mihail și Mocanu Dumitru și plasarea copiilor în serviciul alternativ Centrului de plasament și reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă, în serviciul Casă de copii de tip familie – familia Cioaric Maria și Cioaric Ion din satul Toceni raionul Cantemir.

Familia Cioaric Maria și Cioaric Ion este o familie completă, dispune de spațiu locativ propriu, are suport financiar și material pentru deschiderea unei case de copii de tip familial și întrunește toate condițiile legale.

Soții au participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și părinți-educatori, au obținut Certificat care le permite practicarea profesiei de părinte-educator și asistent parental profesionist.

Dosarul pentru deschiderea CCTF corespunde cerințelor regulamentului cu privire la serviciul Casă de copii de tip familial aprobat prin Hotărîre de Guvern nr.937 din 12.07.2002 și Standartele minime de calitate pentru casele de copii de tip familial aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.152 din 13.03.2003

 

 

            Șef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.02

la decizia consiliului raional

nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

 

 

 

Lista

copiilor din casa de copii de tip familial-familia  Cioaric Mariași Cioaric Ion,

din  satul Toceni raionul Cantemir.

 

 

 

 

1.      Gredinari Andreea, a.n. 02.05.2010

2.      Mocanu Mihail,  a.n. 06.09.2011

3.      Mocanu Dumitru, a.n. 27.10.2014

 

Șef DASPF Cantemir                                 Viorica MUNTEANU

 

Anexa nr. 03

la decizia consiliului raional

nr. 05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

Devizul de cheltueli pentru serviciu CCTF din satul Toceni, raionul Cantemir pentru anul 2017

Familia Cioaric Maria și Cioaric Ion , 3 copii.

 

N/r

Salarizarea

părinţilor-educatori.

Alocaţii

Compensatii

Servicile

Servicilebancare

Perioadarece

Alocatia  anuala

Total

1

ECO:211180

22957lei

 

14465lei

9425lei

300 lei

2335 lei

5250 lei

 

2.

ECO:212100

4862 lei

 

 

 

 

 

 

 

3.

ECO:212210

945lei

 

 

 

 

 

 

 

4.

28764lei

14465lei

9425lei

300 lei

2335lei

5250 lei

60539 lei

 

Total –60539lei                                                                   

Şeful Directiei ASPF Cantemir                                                        Munteanu Viorica

Contabil şef                                                                                          Derivolcov Ana

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                             din  22.06.2017

or. Cantemir

 

            Cu privire la acordarea unui premiu personalului

 de conducere din  cadrul Instituţiilor Medico-Sanitare

Publice Centrele de Sănătate  din raionul Cantemir cu

prilejul sărbătorii profesionale a lucrătorului medical

şi a farmacistului

 

      În temeiul art.43, alin. (2) din  Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002, Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Legii nr.264-XVI din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, capitolului VII din Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.837, din 06.07.2016 Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medical, examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, privind  acordarea unui premiu personalului de conducere din  cadrul Instituţiilor Medico-Sanitare Publice  Centrele de Sănătate din raionul Cantemir cu prilejul sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

D e c i d e:

     01.Se acordă premiu în mărimea unui salariu de funcţie lunar personalului de conducere din  cadrul Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centrele de Sănătate  din raionul Cantemir cu prilejul sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului, inclusiv:

dnei Hîţu Olga, şef Centrul de Sănătate Cantemir;

dnei Elena Olteanu, şef Centrul de Sănătate Baimaclia;

dnei Maia Putregai, şef Centrul de Sănătate Cociulia;

dnei Ecaterina Corober, şef Centrul de Sănătate Ciobalaccia;

dlui Mihail Carabeţchi, şef Centrul de Sănătate Goteşti;

dnei Svetlana Colesnicenco, şef serviciu economie, Centrul de Sănătate Cantemir;

dnei Varvara Tanurcova, contabil- şef, Centrul de Sănătate Cantemir.

     02.Acordarea premiilor se va efectua în limita mijloacelor fondului de retribuire a muncii din devizul de cheltuieli a fiecărei instituţii , şi numai  în cazurile cînd salariaţii colectivelor  de muncă vor fi premiaţi.

     03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanelor sus-vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul și pe site-ul consiliului raional.

     04.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                _____________________ 

                                                                                                           

           Avizat :

Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                             din  22.06.2017

or. Cantemir

 

              Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui

 raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului

consiliului raional pe perioada concediului de odihnă

 anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2008, art.9, alineatul (3) din Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012 , punctului 10, alineatul (2) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, privind împuternicirea dnei Victoria Balan,şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu, luînd în calcul faptul că sunt şi  zile restante de concediu nefolosit,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

D e c i d e:

 

     01.Se ia act de  dispoziţia preşedintelui raionului nr.99-p din  02.05.2017 privind acordarea concediului de odihnă anual plătit  dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional (se anexează).

     02.Se împuterniceşte dna Victoria Balan , şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual  plătit  şi a concediului nefolosit a dnei Ludmila Ţurcanu.

     03.Dnei Victoria Balan, şef serviciu administraţie publică, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului, pentru îndeplinirea  obligaţiunilor  de  muncă  a dnei Ludmila Ţurcanu se  stabileşte  spor  în mărime de 50 % din salariul de funcţie al secretarului consiliului raional.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul și pe site consiliului raional.

     05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                                

 

                  Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

                                                         Notă informativă

cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

 

             În temeiul deciziei nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a execita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional, prin  dispoziţia preşedintelui raionului nr.99-p din 02.05.2017 Cu privire la acordarea concediului anual plătit, este acordat concediu anual plătit dnei Ludmila Ţurcanu , secretar al consiliului raional  începînd  cu  data de 22.05.2017 pînă la data de 09.07.2017.

    Conform art.60 alin.7 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău, secretarului Consiliului municipal Bălţi şi secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local.

         Reieşind din prevederile art.38 alin.5  a legii sus-numite  Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

      Totodată menţionăm , că secretarul consiliului dispune de o perioadă de 69 zile calendaristice  concediu nefolosit din perioadele  precedente.

 În acest context  se propune adoptarea decizie  Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

Specialist principal ,

 aparatul preşedintelui raionului                                                             Viorica Plămădeală.

D E C I Z I E

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 22.06.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

            Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

 comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.777 din  14 martie 2017, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional 

                                                                  D E C I D E :

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  şi comisiei consultative de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului se exclude numele, prenumele  dnei Bujac Eufrosinia  şi se include numele, prenumele dnei  Coloman Hadejda .

  

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                       ______________________

 

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire

la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”,    Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 777 din  14 martie 2017 ,a  fost atribuit  mandatul  de consilier în Consiliul raional Cantemir candidatului  supleant Coloman Hadejda,  de pe lista  Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

             În acest context intervine necesitatea modificării deciziei sus-menţionate.

 

Secretar al consiliului raional                                                                       Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 22.06.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

           Cu privire la modificarea deciziei nr. 03/03-XXVI din

 05.11.2015 „Cu privire la stabilirea indemnizației acordată

consilierilor raionali şi președintelui ședinței, pentru fiecare

zi de participare la ședințele ordinare și extraordinare a

consiliului raional, şi aprobarea sumei pentru activităţi de

 protocol la desfăşurarea acestora”

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.24 alin.3 din Legea nr.768-XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul Raional

 

                                                            D E C I D E:

 

01.Se modifică decizia nr. 03/03-XXVI din  05.11.2015 „Cu privire la stabilirea indemnizației acordată consilierilor raionali şi președintelui ședinței, pentru fiecare zi de participare la ședințele ordinare și extraordinare a consiliului raional, şi aprobarea sumei pentru activităţi de protocol la desfăşurarea acestora” după cum urmează:

    în pct.03  sintagma     ,,suma de  2000 (două mii ) lei” se substituie cu sintagma    ,, suma de  3000 (trei  mii ) lei”;

sintagma ,,suma de  1200 (una mie  două sute) lei” se substituie cu sintagma ,,suma de  2000 (două mii) lei”.

         02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

     03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe , buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

 Preşedintele şedinţei                                                                       ______________________

 

  Avizat:

 

Secretar al consiliului  raional                                                              Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin