Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta extraordinara a CR, 11.05.2017

Proiecte decizii, sedinta extraordinara a CR, 11.05.2017 imprimare

10.05.2017     1072 

 

                                        ( Dnei)  Dlui consilier ___________________________

 

                               

I N Ş T I I N Ţ A R E

 

        Joi, 11 mai  2017, ora 10-00 , în incinta Consiliului raional Cantemir,  et.VI,  sala mare de şedinţe  se convoaca şedinţa  extraordinară a Consiliului  Raional  Cantemir cu ordinea  de zi anexată .

       Documentele propuse spre examinare la şedinţa consiliului în cauză  vă sînt prezentate anexat.

 

     Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

Republica Moldova                                                           Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

                                                                                                                                                                                         

                                          

    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

D I S P O Z I Ţ I E

 din 05.05.2017                                                                              nr.60 -A

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă  extraordinară

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 11 mai 2017, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

  01.Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

                    Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

  02.Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de trecere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir.

                     Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală  învăţămînt.

03. Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privirela  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

                    Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

        Preşedintele raionului                                                            Andrei Ciobanu

        Avizat:

secretar al consiliului raional

___________Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

D E C I Z I E

nr.04/–XXVI                                                                                                       din 11.05.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

           Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de trecere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir

 

În  conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art 8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale" şi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015, în baza scrisorii Ministerului Educaţiei nr.08/15-399 din 27.04.2017, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget, activităţi economic financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

DECIDE

 

  01.Se ia act de nota informativă cu privire la acordul Consiliului Rational Cantemir de trecere a două microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir

 

  02. Consiliul  Raional Cantemir dă acordul de a trece bunurile din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului  Educaţiei al Republicii Moldova în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ, 2 microbuze şcolare.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Educaţiei, Direcţiei Generale Invăţământ, altor persoane şi factori interesaţi şi publicului de către dna Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional prin înmânare, expediere şi afişare în termen de 10 zile.

 

   04. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

    05. Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui Ciobanu Andrei.

Preşedintele  şedinţei                                                                                  ____________________

   Avizată :

Secretar al consiliului raional                                                                     Turcanu Ludmila

Anexă

  la decizia consiliului raional

 nr.04/- XXVI din 11.05.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la acordul Consiliului Rational Cantemir de trecere a două microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir

 

În temeiul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară semnat la 27 aprilie 2010, Ministerul Educaţiei este autoritatea publică centrală responsabilă pentru repartizarea şi transmiterea a 96 microbuze destinate transportului de elevi.

Conform circularei Ministerului Educaţiei nr. 08/15-399 din 27.04.2017, Ministerul Educaţiei solicită prezentarea deciziei Consiliului raional, în regim de urgenţă (15 zile), privind acordul de trecere a 2 microbuze şcolare din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în gestiunea direcţiei  generale învăţământ.

Transmiterea bunurilor în gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale se face în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 523 – XIV din 16.07.1999 “Cu privirela proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale” şi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

În context, vă comunicăm că asigurarea transportării gratuite a elevilor la şi de la instituţiile de învăţământ în localităţile din raion, la distanţe ce depăşesc 2 km este asigurată de 16 unităţi de transport: 14 autobuze procurate în acest scop, 10 dintre ele se află  în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ, 4 în gestiunea instituţiilor publice şi 2 unităţi de transport  arendate. Total se transportă 1012 elevi şi 40 preşcolari.

Şef DGÎ Cantemir                   

   Cebotaru Lilia

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/–XXVI                                                                                                       din 11.05.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

               Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

 comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.884 din 25 aprilie 2017, avizul comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional 

                                                                  D E C I D E :

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa Comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului se exclude numele, prenumele dlor Voinu Viorel, Postu Vitalie şi se include numele, prenumele dlor Vrabie Dumitru , Leu Leonid.

  

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.04/-XXVI din 11.05.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire

la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”,    Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.884 din 25 aprilie 2017 ,au fost atribuite mandatele de consilieri în Consiliul raional Cantemir candidaţilor supleanţi Vrabie Dumitru,  de pe lista  Partidului Liberal Democrat din Moldova şi a dlui Leu Leonid, de  pe lista Blocului Electoral ,,Platforma Populară Europeană din Moldova –Iurie Leancă ”.

             În acest context intervine necesitatea modificării deciziei sus-menţionate.

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                                       Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin