Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Decizii sedinta CR din 23.03.2017

Decizii sedinta CR din 23.03.2017 imprimare

21.03.2017     1651 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Despre cererea S.A ,,Moldtelecom” cu privire

la aprobarea contractului de acces pe proprietatea publică

 

           În temeiul art. 43 (1) lit. c)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare 
partajată a infrastructurii fizice,
examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii ,comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

       01.Se ia act de nota despre cererea S.A ,,Moldtelecom” cu privire la aprobarea contractului de acces pe proprietatea publică .

 

02. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, în numele Consiliului raional Cantemir să negocieze clauzele contractului  de acces pe proprietatea publică cu reprezentanţii ,,S.A ,,Moldtelecom”.

 

03.Consiliul raional Cantemir va examina contractul  de acces pe proprietatea publică, negociat,   la o şedinţă ulterioară.

 

  04. Decizia se  aduce la cunoştinţa,,S.A ,,Moldtelecom”, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

  05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

     Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.02/32-XXVI din 24.03.2016

NOTĂ INFORMATIVĂ

Despre cererea S.A ,,Moldtelecom” cu privire la aprobarea contractului de acces pe proprietatea publică.

În temeiul art.1din Legea nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice , se  stabilesc regulile şi condiţiile în care se realizează:
    a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

Art.4,  alin.1. stipulează că ……. Persoanele ce deţin ori administrează proprietăţi publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, au obligaţia de a negocia cu bună-credinţă cu aceşti furnizori contracte de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice pe care le deţin sau le administrează.

Art.9  prevede că :

 (1) Autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară şi titularii dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominii, au dreptul să stabilească tarife pentru dreptul de acces pe proprietăţile respective sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor. Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţi și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi să fie stabilite în baza următoarelor criterii:
    a) să acopere prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor; 
    b) să fie proporţionale cu afectarea proprietăţii respective;
    c) să se ia în considerare, atunci cînd este cazul, plusul de valoare adusă proprietăţii prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
    (2) Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, menţionate la alin. (1), se stabilesc în baza unei metodologii de calcul elaborate de către Agenţie, supusă consultării publice şi aprobată de Guvern.

   Metodologia de calcul a fost aprobată  prin Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

Pct. 1din  prezenta Metodologie stabileşte modul de determinare a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile autorităţilor publice centrale sau locale, altor instituţii publice, precum şi oricăror altor entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, întreprinderilor de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiecte de infrastructură tehnico-edilitară şi titularilor dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv din condominiu, dar şi a tarifelor maxime pentru utilizarea partajată a infrastructurii fizice aferente proprietăţilor menţionate, care pot fi aplicate furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice (în continuare – furnizori). 

Pct.8 prevede  că tarifele pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice se calculează sub formă de sumă unică, achitată de furnizor în urma încheierii contractului de acces conform formulei stabilite.

  Reieşind din cele expuse, Contractul de acces pe proprietatea public, înaintat spre examinare ,urmează a fi negociat cu  furnizorul.   În acest context, se propune împuternicirea preşedintelui raionului să negocieze contractul de  de acces pe proprietatea publică cu reprezentanţii ,,S.A ,,Moldtelecom”.

 

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

            

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

   Cu privire la coordonarea Contractului de acordare a

asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în

cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05 – 08 / 354

din 30.12.2016 al IMSP Spitalul Raional Cantemir  cu CNAM pe anul 2017

 

       În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2009 nr.263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" privind coordonarea Contractului de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/354 din 30.12.2016 al IMSP „Spitalul Raional Cantemir" cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învâţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

01.Se coordonează Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr. 05-08/354 din 30.12.2016 al IMSP „Spitalul Raional Cantemir" cu CNAM pe anul 2017 ( se anexează).

02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir , Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale ) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.05-08/354 din 30.12.2016 al IMSP ,,Spitalul Raional Cantemir “cu CNAM pe anul 2017 dl Andrei Ciobanu , preşedinte al raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director  IMSP
„Spitalul Raional Cantemir", dlui Andrei Ciobanu , preşedinte al raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc vicepreşedinte al raionului.

04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învâţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu                                                                                

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

 

Cu privire la coordonarea  contractului de acordare a

asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în

cadrul asigurării, obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/214

din 30.12.2016 al IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" cu CNAM

pe anul 2017

 

      În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2009 nr.263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " privind coordonarea Contractului de acordare a asistentei medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/214 din 30.12.2016 al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                DECIDE:

 

1. Se coordonează  Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr. 05-08/214 din 30.12.2016 al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2017  al IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" cu CNAM pe anul 2017 ( se anexează).

2.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale ) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/214 din 30.12.2016 al IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia”cu CNAM pe anul 2017 dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

 3. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Maia Putregai şef interimar  IMSP CS Cociulia, dlui    Andrei Ciobanu preşedintele raionului ori dl, Ion Dimcea vicepreşedinte al raionului.

 4. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de   specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                        _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Despre acordul transmiterii costumelor naţionale

de la balanţa Serviciului Cultură şi Turism al

Consiliului raional Cantemir la balanţa primariei

comunei Cania  si primariei  s Porumbesti

 

În temeiul art.43 (1)  lit.c din Legea privind adminitraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, art.9,alin.2,lit./b/ din Legea privind  administrarea si  deetatizarea proprietaţii publice nr.121 din 04.05.2007, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015  pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură,protecţie socială, sănătate publică, muncă, şi activităţi social –culturale si turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplina si culte, finante,buget  activitati economico-finaciare  si constructii, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01.   Se accepta trasmiterea costumelor nationale de la balanta Serviciului Cultura si Turism Cantemir  cu tutlu gratuit primariei comunei s. Cania si primariei s.Porumbesti.

 

02.Se constituie comisia  raională de predare-primire  a costumelor naţionale de la balanţa Serviciului Cultura si Turism la balanţa  primariei s.Porumbesti si primariei comunei Cania  in urmatoarea componenta:

    2.1  Dimcea Ion,vicepresedinte al raionului, presedintele comisiei;

    2.2  Toderici Sergiu ,sef Serviciul Cultura si Turism;

    2.3  Bujac Nina,contabil-sef, Serviciul Cultură si Turism;

   2.4  Munteanu Teodor, primarul comunei Cania;

   2.5  Dobrea Liliana,contabil-sef , primaria comunei Cania;

   2.6  Bejeneru Liuba,director, căminul cultural s.Cania;

   2.7  Munteanu Tudor,primarul s.Porumbesti;

   2.8  Cîmpanu Valentina,contabil-sef,  primaria s.Potumbesti

   2.9  Caspirovschii Gheorghii, director, caminul cultural s.Porumbesti.

 

03 Decizia se aduce la cunostinţă publică in termenii stabiliţi de legislatie.

 

04. Controlul executarii prezentei decizii se pune in sarcina comisiei consultative  de specialitate,finanţe,buget activităţi economico-financiare si construcţii.

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

           D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

         Cu privire la coordonarea  devizului de venituri

 şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a

IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2017

                   În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  privind coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

    01. Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 1 690 012,28 lei mijloace băneşti, disponibil la începutul anului  în sumă de 102 973,48 lei şi la cheltuieli în sumă totală de       1792 985,76 lei, conform Anexei nr 1 la Normele metodologice,

din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală îngrijirea medicală la domiciliu (business-plan) la capitolul venituri în sumă de 9144,00 lei, mijloace băneşti  disponibile la începutul anului în sumă de 4626,01 lei şi capitolul cheltuieli suma de 13770,01 lei.

   02. Se împuterniceşte să  semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, șef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu                                                                                                                               

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

         Cu privire la coordonarea  devizului de venituri

 şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a

IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2017

                   În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  privind coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

    01. Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 1 690 012,28 lei mijloace băneşti, disponibil la începutul anului  în sumă de 102 973,48 lei şi la cheltuieli în sumă totală de       1792 985,76 lei, conform Anexei nr 1 la Normele metodologice,

din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală îngrijirea medicală la domiciliu (business-plan) la capitolul venituri în sumă de 9144,00 lei, mijloace băneşti  disponibile la începutul anului în sumă de 4626,01 lei şi capitolul cheltuieli suma de 13770,01 lei.

   02. Se împuterniceşte să  semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, șef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu                                                                                                                               

   D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la coordonarea devizului                                                                                            

de venituri  şi cheltuieli (business- planul) al IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotiirii sănătăţii nr. 411-XII1 din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" privind coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli şi (business-planul) pe anul 2017, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

1.      Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) al IMSP „Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 23 423 913,20 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 24 598 346,55 lei conform anexei.

2.      Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir devizul de venituri şi cheltuieli (business-planul) a IMSP „Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl.Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

3.      Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director IMSP
„Spitalul Raional Cantemir", dlui
Andrei Ciobanu , preşedintele raionului ori dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

4.      Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 

5.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

      D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

nr.02/-XXVI                                                                                                    din 23.03.2017

 

Despre executarea deciziilor consiliului raional

nr.04/17-XXVI din 10.12.2015,

nr.04/18-XXVI din 10.12.2015,

nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016

 

     În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd notele  despre executarea deciziilor consiliului raional nr.04/17-XXVI din 10.12.2015, nr.04/18-XXVI din 10.12.2015, nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

  1. Se ia act de notele prezentate de conducătorii  subdiviziunilor consiliului raional şi serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului despre executarea deciziilor consiliului raional nr.04/17-XXVI din 10.12.2015, ,,Cu privire la programul de activitate al subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe anul  2016” nr.04/18-XXVI din 10.12.2015, ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe simestrul I a anului 2016” şi nr.03/18-XXVI din 23.06.2016,,Cu privire la programul de activitate a subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2016” (se anexează).

 

02. Se ridică controlul asupra deciziilor nr.04/17-XXVI din 10.12.2015, nr.04/18-XXVI din

      10.12.2015, nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016.

 

 

 

 

 

        Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                         

                                                                                                            Anexă

                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                            nr. 02/ - XXVI din 23.03.2017

NOTĂ INFORMATIVĂ

Despre executarea deciziilor consiliului raional nr.04/17-XXVI din 10.12.2015, nr.04/18-XXVI din 10.12.2015, nr. 03/18-XXVI din 23.06.2016 .

 

   Referitor  la executarea actelor sus nominalizate Vă  comunicăm că, fiecare conducător al subdiviziunii consiliului raional  a prezentat nota informativă, în care au fost expuse rezultatele activităţii pentru perioada de referinţă.

           În anul 2016 aparatul preşedintelui raionului a activat întru realizarea a opt obiective cu impact de dezvoltare socio- economică, acestea fiind :

-Elaborarea şi aprobarea  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru    perioada 2016-2020;

 -Reprofilarea podului existent de trecere peste rîul Prut în pod mixt şi reconstrucţia acestuia;

- Reproiectarea pentru reconstrucţie a clădirii nefinalizate a şcolii profesionale, amplasată în or. Cantemir;

- Executarea bugetului raional pe anul 2016 şi planificarea bugetului raional pe anul 2017;

- Asigurarea transparenţei activităţii consiliului raional şi a aparatului preşedintelui raionului Cantemir;

-  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional şi preşedintele raionului , consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni;

-  Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive şi activităţile pentru tineret;

-  Organizarea şi desfăşurarea  sărbătorilor naţionale, tradiţionale.

 

     Acţiunile şi subacţiunile de implimentare a obiectivelor menţionate au fost organizate şi desfăşurate. Obiectivul nr.1 deşi a fost planificat pentru trimestrul I, a fost realizat în trimestrul II al anului. Pentru obiectivul nr.2 conducerea raionului a întreprins acţiuni de promovare şi lansarea a proiectului de reprofilare a podului existent, amplasat în apropierea or.Cantemir  în pod mixt de trecere peste rîul Prut către administraţia publică centrală şi autorităţile publice din Rămânia. În acest context  urmeasă să fie semnate acordurile interstatale pentru obiectul în cauză.  

Obiectivul nr.3 este în  derulare,  din motiv că, nu a fost  finalizată procedura de transmitere a bunului de la balanţa Ministerului Educaţiei la balanţa Consiliului raional.

       Bugetul raional  pentru anul 2016 a fost executat şi planificat pentru anul 2017. Şedinţele Consiliului raional a comisiilor create de consiliul raional s-au organizat şi desfăşurat conform regulamentelor şi termenelor planificate. Deasemenea s-au organizat şi desfăşurat concursurile sportive şi activităţile pentru tineret, sărbătorile naţionale, tradiţionale. Transparenţa activităţii autorităţilor publice raionale este asigurată prin plasare pe pag web şi pe panourile informative a materialelor de interes public.

      Tot în anul 2016 s-a reuşit transportarea,  construcţia postamentului şi montarea  monumentului lui Dimitrie Cantemir în or.Cantemir al cărui nume îl poartă raionul nostrum. Deasemenea au reuşit mai calitativ comparativ cu alţi ani organizarea  activităţilor socio-culturale, sărbătorilor naţionale organizate în or. Cantemir prin construcţia scenei montabile/demontabile pe piaţa,,Independenţei”.

 

 

Şef serviciu administraţie publică                             Victoria Balan

     D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la executarea bugetului  local de nivelul

 al doilea conform rezultatelor  anului   2016

 

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional  constată, că partea de venituri a fost executată cu 101,1 la sută, la cheltuieli cu 90,0 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2016.Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 13173,1 mii lei, ceea ce constituie 114,2 % din prevederile planului precizat  pe anul 2016 în sumă de 11536,0 mii lei .

      La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

      În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

 

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului local de nivelul al doilea conform rezultatelor  anului 2016  prezentată în anexă.

 

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe ( şef direcţie, dl Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor anului  2016 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

 

 

  4.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

 nr.02/-XXVI din 23.03.2017                  

Notă informativă

                                                                                                                              

privind executarea bugetului local de nivelul 2

conform rezultatelor pe  anul 2016.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului local de nivelul al doilea  pe anul 2016.

       Capitolul Venituri:

Bugetul local de nivelul al doilea  pe anul 2016 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 120408,3 mii lei  sau la nivel de 101,1 la sută faţă de prevederile anuale în sumă de 119093,2 mii lei. Comparativ cu  anul 2015 veniturile totale sau majorat cu 12338,3 mii lei sau cu 11,4 la sută /anul 2015 – 108070,0 mii lei; anul 2016 –120408,3 mii lei/.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului local de nivelul al doilea  pe  anul 2016 se caracterizează prin următorii  indici:   

                                                                                                                      Tabelul nr.1                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2016

 

Precizat pe anul 2016

Executat pe

pe anul 2016

Executat pe anul 2015

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

Venituri, total

din care:

117293,0

119093,2

120408,3

100,0

108070,0

+ 12338,3

  111,4

1. Impozite şi taxe

4832,5

4832,5

7410,9

6,2

5729,9

+ 1681,0

129,3

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe vinit

3011,5

3011,5

4094,9

3,4

3298,7

+ 796,2

124,1

Impozite si taxe pe marfuri si servicii

1821,0

1821,0

3316,0

2,8

2431,2

+ 884,8

136,4

2. Alte venituri

4522,2

6703,5

5762,2

4,8

7030,2

-1268,0

82,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

4052,2

4199,4

3967,0

3,3

 

3492,4

 

+ 474,6

113,6

Amenzi si sanctiuni

470,0

470,0

325,8

0,3

2757,9

- 2432,1

  11,8

Venituri din proprietate

 

 

 

10,2

 

 

 

 

  + 10,2

 

Alte venituri

 

30,0

 2,5

 

 

    + 2,5

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi cheltuieli capitale

 

 

 

 

2004,1

 

 

 

1456,7

 

 

 

1,2

 

 

 

779,9

 

 

 

+ 676,8

 

 

 

186,8

3 .Tansferuri, total

din care:

107938,3

107557,2

107235,2

89,0

95309,9

+ 11925,3

112,5

Transferuri cu destinatie speciala

88254,8

87811,3

87489,3

72,6

78703,6

+ 8785,7

111,2

Transferuri cu destinatie generala

18312,7

18343,9

18343,9

15,2

14887,4

+ 3456,5

123,2

Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II

 

 

 

 

1370,8

 

 

 

 

1402,0

 

 

 

 

1402,0

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

1718,9

   

 

 

 

    -316,9

 

 

 

 

81,6

  Sursa : Raportul privind executarea bugetului local de nivelul  2 pe anii 2016- 2015.

 Datele din tabel denotă faptul, că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 89,0 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozite şi taxe 6,2 % şi alte venituri  4,8 %. În anul 2016 sau acumulat venituri din impozite şi taxe în sumă de 7410,9 mii lei, ceea ce constituie 153,4 % în comparaţie cu planul precizat pe an în sumă de 4832,5 mii lei cu o supra îndeplinire de 2578,6 mii lei.

         Alte venituri pe anul 2016 au fost îndeplinite la suma de 5762,2 mii lei, ceea ce constituie 86,0 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe an în sumă de 6706,5 mii lei. Nu s-au acumulat la acest tip  venituri în sumă de 941,3 mii lei inclusiv:

─  donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi capitale  547,4 mii lei sau 58,2 %;

─  venituri din vînzarea marfurilor si serviciilor  232,4 mii lei sau 24,7 %;

─  amenzi şi sancţiuni 144,2 mii lei sau 15,3%;

─ alte venituri 17,3 mii lei sau 1,8 %.

      Capitolul cheltuieli:

    Pe  anul 2016 bugetul local de nivelul al doilea a fost executat la cheltuieli şi active nefinanciare în sumă de 109047,4 mii lei, ceea ce 90,0 la sută faţă de prevederile planului precizat pe perioada de gestiune în sumă de 121134,9 mii lei

    Cele mai esenţiale cheltuieli  executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice de nivelul (K2) sînt:

   Cheltuieli recurente, cod 2

─  cheltuieli de personal  71916,1 mii lei sau 66 %;

─  bunuri şi servicii  11330,8 mii lei sau 10,4 %;

─ prestaţii sociale  4189,4 mii lei sau 3,8 % etc..

   Active nefinanciare, cod 3

─  mijloace fixe  9733,7 mii lei sau 8,9 %;

─  stocuri de materiale circulante  11059,2 mii lei sau 10,1 %;

    Executarea părţii de cheltuieli a bugetului de nivelul  2 , potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel: 

                                                                                                                         Tabelul nr.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

                                 Anii:

Executat anul current faţă de anul precedent

                      2016

   2015

Aprobat

  ( mii lei)

Precizat

Executat

Executat

Devieri

(+,- )

în %%

Cheltuieli, total

 

116511,7

121134,9

109047,4

117210,2

-8162,8

93,0

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

8091,0

 

8367,7

 

5930,3

 

6038,0

 

-107,7

 

98,2

Apărarea naţională

    02

96,0

96,0

38,0

81,8

-43,8

46,5

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

100,0

 

240,0

 

139,9

 

1265,3

 

-1125,4

 

11,1

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

3245,0

 

3575,0

 

2753,8

 

3904,7

 

- 1150,9

 

70,5

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

570,4

 

 

164,4

 

 

6453,5

 

 

- 6289,1

 

 

2,5

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

310,0

309,0

154,7

+ 154,3

199,7

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

5993,4

 

6113,3

 

5118,8

 

5103,1

 

+ 15,7

 

100,3

 

Învăţămîntul

 

  09

 

88441,9

 

90907,0

 

84972,0

 

84352,0

 

+ 620,0

 

100,7

 

Protecţia socială

 

 10

 

10544,4

 

10955,5

 

9621,2

 

9857,1

 

- 235,9

 

97,6

   Sursa: Raportul privind executarea bugetului local de nivelul 2 pe anii 2016-2015.

  Datele din tabele denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe  anul 2016 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mic cu 7,0 puncte procentuale. Micşorarea cheltuielilor faţă de perioada similară a anului precedent este efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specială în anul precedent de o singură dată , şi anume:

- la grupa 06 “ Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale “în legătură cu alocarea mijloacelor financiare  din fondul de rezervă a Guvernului sinistraţilor care au suferit în urma exploziei de gaze în blocul locativ.

- la grupa principală 03 “ Ordinea publică şi securitatea naţională” în legătură cu încetarea supravegherii traficului rutier cu ajutorul mijloacelor audio-foto video.

 În anul 2016 gradul de execuţie a cheltuielilor sub  aspect funcţional  a fost cuprins între 28,8% şi 99,7 %, nefiind valorificate mijloace financiare în comparaţie cu cheltuielile prevăzute pe anul 2016 în sumă totală de 12087,5 mii lei sau 10,0 la sută Cele mai mari nevalorificări sînt înregistrate la următoarele grupe principale:

─ învăţămînt   5935,0 mii lei;

─ Servicii cu destinaţie generală  2437,4 mii lei;

─ Protecţia socială   1334,3 mii lei;

─ Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret     994,5 mii lei;

─ Servicii în domeniul economiei   821,2 mii lei   etc..

    Partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine următoarelor cheltuieli:

 ─ învăţămînt 77,9 % sau 84972,0 mii lei;

 ─ protecţia socială 8,8 % sau 9621,2 mii lei;

 ─ servicii de stat cu destinaţie generală   5,4 % sau 5930,3 mii lei;

 ─ cultura,sport şi acţiunile pentru tineret  4,7 % sau  5118,8 mii lei;

 ─ servicii în domeniul economiei   2,5 % sau 2753,8 mii lei etc..., toate menţinîndu-se sub nivelul prevederilor anuale a planului precizat pe anul 2016..

 În anul 2016 din bugetul local de nivelul  al doilea s-au finanţat 16 programe. Cele mai esenţiale resurse bugetare au fost îndreptate la finanţarea următoarelor programe:

Programul „ Învăţămînt”, cod 88

 Pe anul 2016 pentru întreţinerea instituţiilor din învăţămînt s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 84972,0 mii lei, ceea ce constituie 93,5 la sută faţă de prevederile planului precizat pe perioada de gestiune în sumă de 90907,0 mii lei. Acest program a fost finanţat din 3 surse de venit:

 ─ transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat;

 ─ resurse generale;

 ─ resurse atrase de instituţii.

Sub aspectul clasificaţiei economice de nivelul (K2) ponderea cheltuielilor executate se clasifică în felul următor:

─ cheltuielile de personal la nivel de 69,4 la sută ( 59013,4 mii lei );

─ stocuri de materiale circulante la nivel de 11,5 la sută ( 9817,3 mii lei );

─ mijloace fixe la nivel de 10,6 la sută ( 9009,9 mii lei );

─ bunuri şi servicii la nivel de 8,2 la sută ( 6930,0 mii lei );

─ prestaţii sociale la nivel de 0,2 la sută  ( 165,1 mii lei );

─ alte cheltuieli la nivel de 0,1 la sută  ( 36,3 mii lei ).

Pentru alimentaţia copiilor în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general s-au executat cheltuieli în sumă de 4362,3 mii lei, în comparaţie cu planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 4712,0 mii lei ceea ce constituie 92,6 la sută şi se prezintă în tabelul ce urmează:                                                                                               Tabelul  nr.3                                                                                                                                      

 

       Denumirea

Cod

F1-F3

Precizat pe anul

2016

 

Ponderea

     %

Executat

pe anul

2016

          Ponderea

      %

Devieri:

( + , ─  )

%

executării

Total

 

4712,0

100

4362,3

100

- 349,7

92,6

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazii

0921

3892,0

82,6

3608,3

82,7

- 283,7

92,7

Licee

0922

430,2

9,1

425,2

9,8

    - 5,0

98,8

Şcoli primare-grădiniţe

0911

0912

 

   389,8

 

8,3

 

328,8

 

7,5

 

- 61,0

 

84,4

    Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare în cheltuielile executate revine gimnaziilor 82,7 la sută ( 3608,3 mi lei), urmate de licee 9,8 la sută (425,2 mii lei) şi şcoli primare – grădiniţe 7,5 la sută ( 328,8 mii lei).

     Programul „ Protecţia socială”, cod 90.

  Pe anul 2016 pentru protecţia socială s-au executat cheltuieli în sumă de 9621,2 mii lei ceea ce constituie 87,8 la sută faţă de planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 10955,5 mii lei.

Acet program a fost finanţat din 2 surse de venit: transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat şi resurse generale.

         Sub aspectul clasificaţiei economice de nivelul (K2 ) ponderea cheltuielilor se clasifică în felul următor:

─ cheltuieli de personal 48,6 la sută ( 4677,6 mii lei );

─ prestaţii sociale 41,2 la sută  (3967,5 mii lei );

─ stocuri şi materiale circulante 3,6 la sută ( 349,3 mii lei );

─ compensaţii pentru averea persoanelor

    represate şi ulterior reabilitate 2,4 la sută  ( 231,0 mii lei );

─ bunuri şi servicii 2,2 la sută ( 212,6 mii lei ),

─ subsidii acordate organizaţiilor obşteşti 1,5 la sută ( 140,0 mii lei );

─ mijloace fixe 0,5 la sută ( 43,2 mii lei ).

       Programul „ Executivul şi serviciile de suport” , cod 03.

      Pe anul 2016 pentru întreţinerea executivului şi serviciilor de suport s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 4473,6 mii lei ceea ce constituie 77,3 la sută faţă de prevederile planului precizat pe perioada de gestiune în sumă de 5783,7 mii lei. Asest program a fost finanţat din 2 surse de venit: resurse generale şi resurse atrase de instituţie

   Programul „ Cultură” ,cod 85

     Pe anul 2016 pentru întreţinerea instituţiilor din cultură s-au executat cheltuieli în sumă de 2970,6 mii lei în comparaţie cu planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 3561,5 mii lei ceea ce constituie 83,4 la sută. Acest program a fost finanţat din 2 surse  resurse generale şi resurse atrase de instituţii.

 

      Programul „Tineret şi sport”, cod 86.

   Pe anul 2016 pentru tineret şi sport  s-au executat cheltuieli în sumă de 2148,2 mii lei în comparaţie cu planul precizat în sumă de 3561,5 mii lei ceea ce constituie 84,2 la sută.

Programul în cauză a fost finanţat din 2 surse de venit: transferuri de la bugetul de stat şi resurse generale.

      Executarea cheltuielilor totale în structura economică a clasificaţiei bugetare pe 3 nivele se prezintă astfel:

Nr.

d/o

 

 Denumirea

 

   Cod

Alocaţii precizate

    ( mii lei )

Executat pe anul 2016

   ( mii lei )

 

Nivelul de executare,

     %

 

Ponderea

(%) în total cheltuieli

executate

 

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 

 

   121134,9

 

   109047,4

 

      90,0

 

      100,0

 

Cheltuieli

 

 

 

 

 

1

Remunerarea muncii

211

59569,5

57150,6

95,9

52,4

2

Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii

 

212

 

15601,9

 

14765,4

 

94,6

 

13,5

3

Servicii

222

14943,6

11330,8

75,8

10,4

 

 

4

Dobînzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar

 

 

243

 

 

63,8

 

 

28,2

 

 

44,2

 

 

0,03

5

Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti

 

253

 

140,0

 

140,0

 

100,0

 

0,1

6

Subsidii acordate instituţiilor publice la autogestiune

 

254

 

310,0.

 

      309,0.

 

99,7

 

0,3

7

Prestaţii de asistenţă socială

272

3566,0

3242,9

90,9

3,0

8

Prestaţii sociale ale angajatorilor

 

273

 

1143,2

 

946,6

 

82,8

 

0,8

9

Alte cheltuieli curente

281

1182,8

341,0

28,8

0,3

 

Active nefinanciare

 

 

 

 

 

10

Clădiri

311

6604,8

4820,1

73,0

4,4

11

Maşini şi utilaje

314

3589,3

2808,3

78,2

2,6

12

Mijloace de transport

315

172,7

172,6

99,9

0,2

13

Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc

 

316

 

1138,7

 

982,4

 

86,3

 

0,9

14

Alte mijloace fixe

318

640,2

611,6

95,5

0,6

15

Investiţii capitale în active în curs de execuţie

 

319

 

344,6

 

338,7

 

98,3

 

0,3

16

Combustibil,carburanţi şi lubrifianţi

 

331

 

2682,2

 

2511,1

 

93,6

 

2,3

17

Piese de schimb

332

434,9

392,3

90,2

0,4

18

Produse alimentare

333

4922,3

4561,4

92,7

4,2

19

Medicamente şi materiale sanitare

 

334

 

88,0

 

75,8

 

86,1

 

0,07

20

Materiale pentru scopuri didactice şi alte scopuri

 

335

 

354,1

 

331,8

 

93,7

 

0,3

21

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

 

336

 

1176,1

 

1023,6

 

87,0

 

0,9

22

Materiale în construcţie

337

1534,3

1367,7

89,1

1,3

23

Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte

 

338

 

424,4

 

372,3

 

87,7

 

0,3

24

Alte materiale

339

507,5

423,2

83,4

0,4

 Sursa: Raportul privind executarea bugetului local de nivelul  al doilea ( FE-009 ) pe anul 2016. Datele prezentate în tabel denotă că cheltuielile la nivelul trei a clasificaţiei economice au fost executate la nivel de 90,0 la sută. Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor executate revine remunerării muncii 52,4 % şi celor pentru achitarea  contribuţiilor şi primelor de asigurări obligatorii 13,5% urmate de achitarea serviciilor 10,4% şi prestaţii de asistenţă socială 3,0 %.În active nefinanciare ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile pentru întreţinerea clădirilor 4,4 % şi procurarea produselor alimentare 4,2 %, urmate de întreţinerea maşinilor şi utilajelor 2,6 % şi procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 2,3 % etc..  .

 

           Preşedinte al raionului                                        Andrei  CIOBANU

          Şef direcţie finanţe                                                Veaceslav COZMA    

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

Cu privire la aprobarea propunerilor privind

hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului,

satelor şi comunelor raionului

 

         Avînd drept scop  ridicarea calităţii datelor despre hotarele administrativ-teritoriale prin implementarea tehnologiilor noi, la comanda Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat  „Cadastru” a realizat cu  participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul I şi II, serviciul relaţii funciare, lucrări cadastrale de stabilirea hotarelor oraşului, satelor şi comunelor din componenţa raionului Cantemir, în temeiul prevederilor  subalin.( I 1 ) alin. 1 art.9 Codului Funciar al Republicii Moldova nr. 828 – XII din 25.12.1991, Legii Cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII, art.15I1, a Hotărîrii Guvernului nr.1518 din 17.12.2003 „ Despre crearea sistemului informaţional automatizat „ Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova „ şi Metodologiei de stabilire a unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii ( emitent ARFC ) şi în conformitate cu dispoziţiile alin.(2) art.43 şi alin.(1) art.46 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţie, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte Consiliul Raional

 

                                                       D E C I D E :

        1.Se aprobă propunerile coordonate ale reprezentanţilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru,serviciilor relaţii funciare şi cadastru şi a autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul I  de stabilire a hotarelor administrativ-teritoriale ale oraşului,satelor şi comunelor raionului.

 

         2. Se stabileşte că suprafaţa raionului Cantemir este de  86872.084 ha ( +  86.410 ha ), ce constituie suma suprafeţelor unităţilor administrativ-teritorialede nivelul I (vezi anexa ), calculate prin metoda analitică, în baza coordonatelor  punctelor de hotar.

 

          3. Serviciul relaţii funciare şi cadastru ( dl V. Toderici ) va aduce în concordanţă cu prezenta decizie documentaţia cadastrului funciar.

 

           4.Se solicită Guvernului Republicii Moldova să aprobe hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cantemir propuse.

 

           5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seamă dlui Victor Culicvschi , vicepreşedintele raionului .

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          nr.02/-XXVI din 23.03.2017                  

 

Notă informativă

             cu privire la aprobarea propunerilor privind hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului, satelor şi comunelor raionului.

 

          Avînd drept scop  ridicarea calităţii datelor despre hotarele administrativ-teritoriale prin implementarea tehnologiilor noi, la comanda Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Intreprinderea de Stat „Cadastru” a realizat cu  participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul I şi II, serviciul relaţii funciare, lucrări cadastrale de stabilirea hotarelor oraşului, satelor şi comunelor din componenţa raionului Cantemir.

       Lucrările cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale sunt efectuate prin metoda determinării grafice a liniei de hotar utilizînd planul ortofoto-40.

       În procesul îndeplinirii lucrărilor de stabilire a hotarelor au fost studiate şi analizate următoarele materiale grafice şi juridice:

-          planurile cadastrale a UAT;

-          materialele  precedente de stabilire a hotarelor UAT;

-          materialele stabilirii hotarelor intravilanului localităţilor;

-          materialele evidenţei cantitative a terenurilor UAT;

-          materialele privind divizarea teritoriului şi modificare a hotarelor UAT;

-          planul ortofoto;

-          planşete topografice;

-          informaţia privind baza legislativă şi alte material necesare pentru îndeplinirea lucrărilor nominalizate.

                Lucrările de identificare şi stabilirea liniei de hotar a unităţii administrativ-teritoriale au fost efectuate în două etape.

             La prima etapă a fost stabilită şi coordonată linia de hotar pe segmentele limitrofe cu alte unităţi administrativ-teritoriale.

             La etapa a doua au fost întroduse modificările respective şi elaborat planul digital definitiv, determinat şi întocmit catalogului de coordonate a punctelor de cotitură a hotarelor.

            Este necesar de menţionat faptul că, pînă la îndeplinirea lucrărilor cadastrale de actualizare a hotarelor suprafaţa raionului constituia 86785,675 hectare. În rezultatul precizării hotarului administrativ, suprafaţa terenurilor incluse în hotarul administrativ a raionului s-a mărit cu 86,41 şi constituie 86872,084 ha.

 

 

 

 

                      Şeful serviciului relaţii  funciare                           Valeriu Toderici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Anexa  nr.01                                                                                                                                                     

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          nr.02/-XXVI din 23.03.2017              

 

 

                                                     Nomenclatorul suprafeţelor

 

Nr

dIo

Unitatea

administrativ-teritorială

Suprafaţa UAT conform datelor cadastrului funciar la data de 01.01.2017, ha

Suprafaţa UAT după actualizarea hotarelor, ha

 

Diferenţa, ha

1

Antoneşti

2690,850

2730,860

40,010

2

Baimaclia

4343,090

4418,960

75,870

3

Cania

2638,225

2632,150

- 6,075

4

Cantemir

268,190

269,2343

1,044

5

Capaclia

3251,280

3251,670

0,390

6

Chioselia

3414,120

3413,450

- 0,670

7

Cîietu

2420,470

2415,800

- 4,670

8

Ciobalaccia

4755,380

4764,340

8,960

9

Cîrpeşti

4580,630

4575,640

- 4,990

10

Cîşla

1366,630

1364,150

- 2,480

11

Cociulia

4850,200

4848,070

- 2,130

12

Coştangalia

1832,380

1830,060

- 2,320

13

Enichioi

3785,390

3695,370

- 90,020

14

Goteşti

6896,000

6880,970

- 15,030

15

Haragîş

2371,920

2374,700

2,780

16

Lărguţa

3961,230

3962,030

0,800

17

Lingura

1454,000

1459,940

5,940

18

Pleşeni

4866,500

4868,800

2,300

19

Plopi

3254,280

3250,360

- 3,920

20

Porumbeşti

1812,850

1813,500

0,650

21

Sadîc

4419,290

4434,140

14,850

22

Şamalia

2369,340

2382,430

13,090

23

Stoianovca

2126,360

2154,800

28,440

24

Tartaul

2595,490

2591,820

- 3,670

25

Ţîganca

4414,230

4420,540

6,310

26

Toceni

2590,780

2613,660

22,880

27

Vişniovca

3456,570

3454,640

- 1,930

 

Total

86785,675

86872,084

86,410

 

 

                          

Şeful serviciului relaţii   funciare                          Valeriu Toderici

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

Cu privire la participarea în cadrul Proiectului

„Reabilitarea termică a clădirii IMSP

„Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)”

 

 

 

În temeiul art.5 alin (6) lit d) al Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova şi art 2 alin. (2) al Legii bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016 art. 4 alin. (1) lit. c) şi g), art. 5 din Legea R. Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă,  art.43 alin. (1) lit. g) din Legea R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  comisiei consultative de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul raional Cantemir

 

 

D E C I D E :

 

01.  Se aprobă participarea Consiliului raional Cantemir în cadrul Proiectului „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)”.

02.  Consiliul raional Cantemir se angajează să întreprindă acţiunile necesare pentru implementarea proiectului şi încheie contracte cu Manager de proiect  Gandrabur Valeriu şi Responsabil pe supravegherea de autor /////// 

03.  Consiliul raional Cantemir asigură alocarea surselor financiare (contribuţia) pentru asigurarea activităţii de supraveghere de autor, managementului de proiect, activităţi de informare în suma de -------------.

04.  Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui Ciobanu Andrei.

05.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .     

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la aprobarea salariului                                                                                                                şi sporurilor la salariul de funcţie   a

 personalului de conducere a                                                                                                                                                                                         IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017

       În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin HG nr.837 din 06.07 2016, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

01. Se aprobă salariul şi sporuri la salariul de funcţie a personalului  de conducere a IMSP „Spitalul Raional Cantemir”, pentru anul 2017, după cum urmează:

 

        Funcţia

Salariul de funcţie

 

Spor la salariu pentru indicatori de performanţă

Director

9 500

50

Vicedirector medical

8 500

50

Contabil şef

7 000

50

Şef servuciu economico- financiar

7 000

50

02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu preşedintele al raionului, comisiei consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate învătămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

        

                                                       

                                        

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

          Cu privire la aprobarea  statului

de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia

pe anul 2017

                În temeiul art. 43 ,alineatul (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995(cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, nr.695 din 13.10.2010,nr.46 din 10.02.2016 Cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr. 695 din13.10.2010 „Cu privire la Asitenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/26-XXV din  05.12.2013 „Cu privire la infiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

 

   01. Se aprobă statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia pe anul 2017 conform anexelor nr.01.

 

   02. Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statele de personal ale IMSP Centrul  de Sănătate  Baimaclia constituie 50,5 unităţi inclusiv:

N

 Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

 
 
 

 

PERSONAL DE CONDUCERE

 

 

1

Sef Centru de Sanatate cu 25% efort

1,0

 

 

CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA cu OS Acui - 3298

 

 

2

Medic de familie

2,0

 

 

 Personal medical mediu

 

 

3

Asistent medical de familie  superior

1,0

 

4

Asistent medical  de familie s. Baimaclia

3,5

 

5

Asistent medical  de familie  s. Acui

1,0

 

6

Asistent medical de familie  in ingrijiri perinatale

1,0

 

7

Asistent medical comunitar

1,5

 

8

Felcer laborant

2,0

 

9

Asistent medical în cabinetul de imunizari/sala de proceduri şi staţionar de zi

1,0

 

10

Statistician medical

0,5

 

 

Personal medical inferior

 

 

11

Sora -economă

1,0

 

12

Registrator medical

0,75

 

13

Infirmiera s.Baimaclia

2,0

 

14

Infirmiera/deridicatoare

0,75

 

15

Infirmiere s Acui

0,5

 

 

Personal auxiliar

 

 

16

Contabil cat.I

1,0

 

17

Economist

0,25

 

18

Inspector serviciul personal

0,25

 

19

Conducator auto

2,0

 

20

Muncitor la ingrirea complexa se repararea cladirilor

1,0

 

 

Total

24,00

 

 

OMF Chioselia populaţia - 1546

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie

2,0

 

3

Asistent medical comunitar

0,75

 

4

Infirmieră

1,0

 

 

Total

4,75

 

 

OMF Ţărăncuţa populaţia - 896

 

 

1

Medic  de familie

0,75

 

2

Asistent medical  de familie

1,25

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

3,0

 

 

OMF Coştangalia populaţia - 1095

 

 

1

Medic de familie

0,75

 

2

Asistent medical  de familie

1,5

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

3,25

 

 

OMF Cîşla cu OS Suhat populaţia - 872

 

 

1

Medic de familie

0,5

 

2

Asistent medical  de familie  s Cîşla

1,0

 

3

Asistent medical  de familie  s Suhat

1,0

 

4

Infirmiera s Cîşla

0,5

 

5

Infirmiera s Suhat

0,25

 

 

Total

3,25

 

 

OMF Enichioi cu OS Ţolica,OS Bobocica populaţia - 1615

 

 

1

Medic  de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie  s.Enichioi

1,5

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Asistent medical  de familie  s. Ţolica

1,0

 

5

Asistent medical  de familie  s.Bobocica

1,0

 

6

Infirmieră s.Enichioi

0,75

 

7

Infirmieră s. Ţolica

0,25

 

8

Infirmieră s.Bobocica

0,25

 

 

Total

6,25

 

 

OMF Cîietu cu OS Dimitrova populaţia - 1509

 

 

1

Medic de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie  s Cîietu

1,5

 

3

Asistent medical  de familie  s Dimitrova

1,0

 

4

Asistent medical comunitar

0,5

 

5

Infirmieră s. Cîietu

0,75

 

6

Infirmieră s. Dimitrova

0,25

 

7

Conducator auto

1,0

 

 

Total

6,00

 

 

Sef Centru de Sanatate

1,0

 

 

Medic medicina de familie

7,00

 

 

Persoanl medical cu studii medii

27,00

 

 

Persoanl medical inferior

10,00

 

 

Alt personal

5,5

 

 

TOTAL

50,5

 

 

 

     03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul  Agenţiei Teritoriale Cahul a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia şi publicului în termen de 10 zile.

 

     04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

      Cu privire la aprobarea   

statului de personal ale IMSP  Centrul de

Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2017

 

În temeiul art.43, alineatul (2)din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia”, deciziei CR nr.04/18-XXVI din 11.08.2016 “Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2016”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu privire la aprobarea modificărilor statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

              DECIDE:

    01.Se aprobă statul de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2017 prezentat în anexă.

 

   02.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statele de personal ale  IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia constituie 20,25 unităţi, inclusiv:

   Personal de conducere - 1,0 cu 75% efort medic de familie

CS Ciobalaccia cu s. Victorovca – 12,5

-          medic de familie – 1,25 ;

-          personal medical mediu – 7,75;

-          personal medical inferior - 1,25;

-          personal administrativ-gospodăresc – 2,25;

OS Flocoasa – 1,5

-          personal medical mediu – 1,0;

-          personal medical inferior – 0,5;

OMF Tartaul – 5,25

-          medic de familie – 1,25;

-          personal medical mediu – 3,5;

-          personal medical inferior - 0,5;

Total  pe instituţie – 20,25 , inclusiv

medic, specialişti (medici) cu studii superioare – 3,5;

personal medical cu studii medii – 12,25;

personal medical inferior – 2,25;

  alt personal – 2,25.

    03.Se abrogă decizia nr.04/18-XXVI din 11.08.2016 “Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2016”.

 

   04.Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

 

    05.Decizia în cauza se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia şi publicului în termen de 10 zile.

 

      06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate  probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

     Preşedintele şedinţei                                                    _____________________

        Avizat:

 

 Secretar  al consiliului  raional                                          Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin