Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Strategia de dezvoltare a raionului

Strategia de dezvoltare a raionului imprimare

06.03.2017     2296 

Strategia 

de dezvoltare socio-economică a 

Raionului Cantemir  2016-2020

 

 

 

 

 

                                            Cantemir 2016

                                             Autori:

Andrei Ciobanu        – Preşedintele raionului 

Vicepreşedintele comisiei:

Victor Culicovschi  – Vicepreşedinte al raionului;                                                                    

Ion Dimcea                          -vicepreşedinte al raionului;

 Sergiu Butuc                       –vicepreşedinte al raionului;

 Roman Ciubaciuc               -primarul or. Cantemir

 Ludmila Țurcanu               – secretarul consiliului raional;

Veaceslav Cozma       – șef  direcţie  finanţe;

 Larisa Vîlcu                       - șef direcţie agricultură,economie şi relaţii funciare;

Iurie Popandopol           – Şef serviciu  economie ,direcţia agricultură,economie şi relaţii funciare

 Viorica Munteanu          -şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei;

Maxim Mihalache             şef –adjunct, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei;

 Natalia Coşer     -  specialist principal, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei;

Victoria Balan                    - șef serviciu administrație public, aparatul preşedintelui raionului;

 Iurie Mihăescu   – director, IMSP ” Spitalul raional Cantemir”;

Lilia Cebotaru   – șef direcţie generală învățământ;

Valeriu Mocanu                – șef direcție construcţii, gospodărie comunală,  dezvoltare   locală şi regională;

Aurelia Nechit       -specialist principal,serviciul cultură şi turism;

 Ion Cabac             -    director, şcoala sportivă  Cantemir;

 Valentina Croitoru   -  specialist principal, aparatul preşedintelui raionului;

Victoria Tabureanu   –șef secţia raională statistică;                      

Ion Domenco            –         colaborator al ziarului “Cuvântul Liber”; 

Viorica Plămădeală   - specialist principal, aparatul preşedintelui raionului;

Constantin Putregai           – Președinte,  CAP “GLIA”.

Sofia Ursu    – ONG “Asociația Cetățenilor cu Inițiativă”;

Anatolie  Bazilevici           - ONG Asociația “Lunca Prutului”

Valeriu Hâtu  – consilier raional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

AUDITUL SOCIO-ECONOMIC AL RAIONULUI CANTEMIR

 

1.1. CARACTERISTICA GENERALĂ A RAIONULUI CANTEMIR 8

 

1.2. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 12

 

1.3. FINANŢELE PUBLICE LOCALE 25

 

1.4. CAPITALUL UMAN 44

 

1.4.1. Profilul demografic al raionului Cantemir 45

 

1.4.2. Forţa de muncă a raionului 53

 

1.5. INFRASTRUCTURA FIZICĂ ŞI TEHNICO-EDILITARĂ 66

 

1.5.1. Retelele de furnizare a apei potabile si canalizare…………………                                  .67

1.5.2. Infrastructura drumurilor si serviciile de transport………………                                  .73

 

1.5.3. Infrastructura energetică si manajementul eficientei energetie       …………………….75

 

1.6. SERVICII PUBLICE 97

 

1.6.1. Infrastructura de protecţie socială şi asistenţă medicală 98

 

1.6.2. Sistemul educaţional 154

 

1.7. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 172

 

1.7.1. Mediul de afaceri 173

 

1.7.2. Industria 175

 

1.7.3. Agricultura   …………………………………………………………………………………………………179

 

1.7.3.1.Mediul investiţional

 

1.7.4.

 

1.8. MEDIUL 196

 

1.8.1. Protectia Civilă 198

 

1.8.2. Salubrizarea publică 207

 

1.9. Domeniul Cultural 210

1.10. Turism 224

 

 

1.11    Sport ……………………………………………………………    …………………………………………..241

 

PROCESUL  OPERAŢIONAL DE ELABORARE  AL PLANULUI STRATEGIC           ……………..249

 

PLANUL STRATEGIC INTEGRAT   …………………………………………………………………………….255

 

 

PLANUL INDICATORILOR SI MECANISMUL DE MONITORIZARE 282

 

 

 

Introducere

 

      Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a raionului  Cantemir, reprezintă un document ,care are drept scop primordial, creşterea nivelului de trai al populaţiei din raion.

 Acest document a fost elaborat în mod participativ, cu implicarea diferitor actori sociali. În acest proces complex, s-a ţinut cont de interesele comunităţilor locale de a se dezvolta durabil şi echilibrat, de resursele disponibile, de oportunităţile de afaceri în zona de frontieră, posibilităţile de valorificare a parteneriatului public-privat constructiv şi responsabil.

   Perioada de planificare prevăzută de Strategia de Dezvoltare  Socio Economică a raionului Cantemir   cuprinde anii  2016   - 2020.

       Strategia a fost elaborată pentru a stabili cadrul general, măsurile şi acţiunile concrete de dezvoltare economică si  socială ce vor fi întreprinse în raion. Acest document va reprezenta sistemul de referinţă pentru elaborarea documentelor strategice şi de planificare în unităţile teritorial- administrative de nivelul I din componenţa raionului Cantemir.

      Obiectivul principal al elaborării Strategiei este de a susţine parteneriatele, valorificând maximal oportunităţile de cooperare transfrontalieră pentru creşterea economiei, atragerea investiţiilor şi asigurarea cu locuri de muncă, reducând decalajele de dezvoltare cu celelalte raioane ale republicii şi dezechilibrul rural-urban.

      Prin realizarea acestei Strategii se urmăreşte în viitor crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea unui mediu atractiv de afaceri, utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor, amenajarea zonelor turistice, îmbunătăţirea stării mediului natural. Activitatea organelor administraţiei publice locale trebuie, în acelaşi timp, să asigure consultarea, transparenţa şi colaborarea cu sectorul de afaceri şi societatea civilă. Resursele locale şi cele atrase din afară vor fi investite prioritar în dezvoltarea continuă a infrastructurii şi sprijinirea categoriilor sociale defavorizate.

     Destinatarii Strategiei este întreaga comunitate a raionului, autorităţile publice locale, structurile societăţii civile, instituţiile sociale, sectorul de afaceri, tinerii, Consiliul Raional Cantemir, precum şi alte persoane interesate în dezvoltarea economică a raionului.

      Strategia a fost elaborată de către membrii Grupului de Planificare Strategică a Consiliului raional Cantemir, constituita  prin dispozitia  presedintelui raionului  N12  din     07/10/2015                                                      

     Structurată Strategiei consta  din trei componente principale: analiza diagnostic (potenţialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, starea mediului natural, capacitatea instituţională), viziuni asupra dezvoltării socio-economice a raionului şi strategia propriu-zisă (abc-ul planificării şi valorile comunitare; misiunea comunităţii şi a autorităţilor publice locale în implementarea Strategiei; riscuri şi metode de micşorare a influenţei lor; monitorizarea şi evaluarea planului strategic .

   Planul de actiuni este exprimat  prin cinci obiective generale ,saptesprezece masuri  preconizate, cincizeci si sase de activitati.Valoarea activitatilor se estimeaza la 280.000.000 - 300.000.000 lei.

 

 

                      Metodologia de elaborare a Strategiei

 

           Principii generale pentru creşterea investiţilor în raionul Cantemir.

 

    Strategia oferă un cadru clar şi coerent pentru:        

           -oportunităţile oferite investitorilor in raionul Cantemir

            -locaţia ariilor de interes pentru investitori şi competenţele gestionarilor

            -facilităţile oferite antreprenorilor de autorităţile publice locale de nivelul I şi II, inclusiv pentru investitorii străini

             -cadru de cooperare şi obligaţiunile partenerilor                   

     -planul de acţiuni pentru 5 ani

      În cooperarea reciprocă sunt puse următoarele principii:  

        - atragerea şi localizarea investiţiilor strategice în raion

       - diversificarea economiei localităţilor pentru creşterea bunăstării populaţiei                                      

       - utilizarea resurselor locale pentru oportunităţi economice

        -facilitarea relaţiilor transfrontaliere

        -stimularea capacităţilor manageriale şi de infrastructură.

 

  Eforturile pentru consolidarea potenţialului economic, social, cultural, turistic, uman şi managerial al raionului   Cantemir sunt axate pe experienţa europeană de cooperare prin:

     -  implicarea agenţilor economici, investitorilor, comunităţilor, APL în activităţile din teritoriu 

     -  dezvoltarea unei zone economice competitive

     -  promovarea transparenţei şi politicilor coerente în raport cu comunităţile locale      

  -utilizarea bunelor practici în managementul resurselor

     -  promovarea imaginii pozitive a raionului Cantemir.

 

 

 PROCEDURA  DE  LUCRU  PENTRU  ELABORAREA  STRATEGIEI

 

  Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio– economică a raionului Cantemir                              

 

        Colectarea de date primare şi secundare

 

     În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informaţii (în principal informaţii statistice), privind domeniile şi activităţile luate în analiză, distinct pe fiecare unitate teritorial-administrativă de nivelul I şi întregul raion în general. De asemenea, s-a făcut apel la bazele de date raionale.

       În cadrul acestei etape au fost construite instrumentele necesare pentru culegerea datelor, au fost colectate datele primare, prelucrate si analizate .

       Informaţiile colectate în această etapă, au format setul de date şi informaţii necesar realizării fazei de analiză şi diagnostic, precum şi pentru faza următoare de elaborare propriu zisă a strategiei de dezvoltare.     Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informaţiilor colectate în etapa anterioară, a diagnosticului socio-economic al raionului. Totodată, pentru realizarea unui diagnostic real, situaţia identificată în urma informaţiilor colectate a fost comparată cu situaţia medie pe  Republica Moldova.

       Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile, precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor asupra dezvoltării socio-economice a fost realizată cu ajutorul Analizei SWOT.

 

                                           Elaborarea Strategiei de dezvoltare

 

      Pe baza resurselor existente şi potenţiale, a posibilităţilor de valorificare a oportunităţilor identificate, a posibilităţilor de eliminare ,evitarea punctelor slabe şi posibilităţile de prevenire a ameninţărilor, a fost identificată viziunea strategică de dezvoltare sau direcţia principală de dezvoltare, au fost stabilite obiectivele strategice şi au fost trasate priorităţile publice aferente fiecărui obiectiv în parte.

       In cadrul priorităţilor strategice au fost propuse programe obiective ,masuri, actiuni , care pot fi dezvoltate prin implementarea de proiecte concrete, ce vor putea beneficia de finanţare prin programele active în perioada de planificare.

      Stabilirea viziunii şi a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanţă cu politicile şi direcţiile generale adoptate de principalele documente strategice raionale, regionale, naţionale şi europene.                     

          Cadrul  investiţional  legal-normativ  al  Republicii  Moldova

 

  Strategia Naţională  de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 

Strategia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului pentru anii 2006-2015 

Legea cu privire la SRL – nr.135-XVI din 14.07.2007

HGO833/2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 

Legea cu privire la eficienţa energetică Nr. 142 din 02.07.2010

Legea cu privire la parcurile industriale din 15.07.2010

 

                   Facilităţi  investiţionale   în  Republica  Moldova

 

  -  Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 250 mii dolari SUA, se scutesc de plata impozitului pe venit in mărime de 50% pe parcursul a 5 ani.        

-  Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 2 milioane de dolari SUA., pot fi scutite de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani consecutivi.                 

-  Companiile producătoare de programe software sunt scutite de  plata impozitului pe venit pentru o perioadă de 5 ani consecutivi;

  -Scutirea de plata taxelor vamale pentru importul mijloacelor fixe pentru a fi  întroduse    în capitalul statutar al companiei.

- Facilităţi pentru activitatea în cadrul zonelor economice libere.

 

 

                          Reforme de Liberalizare a Economiei în Republica Moldova

 

                       Asigurarea mediului investiţional favorabil în raionul Cantemir

 

      Din Strategia investiţională a RM: Obiectiv fundamental-  dezvoltarea economică durabilă a raionului Cantemir prin asigurarea unor ritmuri înalte de creştere a investiţiilor, inclusiv a fluxului de  investiţii străine directe, ţinând cont concomitent de posibilitatea de a atinge pe această cale un nivel mai înalt al calităţii vieţii populaţiei şi un grad sporit de ocupare în câmpul muncii.

 

Obiective principale:

 creşterea investiţiilor în scopul asigurării noilor locuri de muncă;

 creşterea investiţiilor destinate inovării tehnologice,  cercetării ştiinţifice şi educaţiei. 

                creşterea investiţiilor în localităţile care necesită  susţinere în dezvoltarea lor social - economică;

 

    extinderea investiţiilor menite pentru protecţia mediului ambiant, pentru ameliorarea utilizării resurselor naturale şi pentru  reducerea presiunii asupra mediului, cauzate de activităţile economice;

     susţinerea factorilor   de  producere din raion spre atragerea în raion a potenţialului productiv din exterior şi producerea aici a bunurilor destinate pieţelor externe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.CARACTERISTICA GENERALĂ    A RAIONULUI CANTEMIR

 

 

           Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, pe malul stîng al rîului Prut, care este şi frontieră naturală de stat cu Romania. Raionul are o suprafaţă de 870 km2  , reprezentînd 2,57% din suprafaţa totală a ţării, a fost înfiinţat la 25 martie 1977. Centrul administrativ al raionului este oraşul Cantemir, situat la 117 km spre sud de Chişinău şi se învecinează:

- la Nord cu raionul Leova;

- la Sud cu raionul  Cahul:

- la Vest cu Romania (Judeţul Vaslui);

- la Est cu raionul Cimislia si UTA Gagauzia :

Lungimea automagistralelor constitue 224,5 km şi 35 km de cale ferată care este străbătut de drumurile naţionale Chişinău-Cahul, de la nord la sud trece calea ferată Chişinău-Cahul-Giurgiuleşti şi de la est la vest calea ferată Cantemir-Fălciu (România) peste rîul Prut.

 

Demografie

Tabelul 1. Populaţia raionului Cantemir, persoane

Populaţia raionului Cantemir(conform datelor statistice din 2014)     59263 persoane

Ponderea în numărul total al locuitorilor din RM 1,6%

Inclusiv:

Urbană 4936 persoane

Ponderea în numărul total populaţia urbană RM 0,33%

Gradul de urbanizare, situaţia din 2014 8,33%

Rurală 54327 persoane

Densitatea populaţiei conform datelor statistice din 2015 68,1 persoane la 1 km2

Populaţia economic activă 34700 persoane

Inclusiv:

Ocupată în cîmpul muncii 18272 persoane

Persoane sub vîrsta aptă de muncă (pensionari) 9820 persoane

 

Activităţile economce de bază ale raionului Cantemir au fost agrară şi industrială. Ramura fitotehniei s-a specializat pe producerea cerealelor, legumelor, fructelor, strugurilor, florii soarelui, culturilor eterooleaginoase, tutunului şi producţiei zootehnice.

Industria de prelucrare se acseaza pe fabricile de prelucrare a strugurilor ,mori pentru prelucrarea semintelor de griu,oloinite ,uscatorii si altele.

.                 

  Personalitati:

       Oameni de seamă, care reprezintă  raionul Cantemir s-au regăsit şi se regăsesc în toate domeniile de activitate. Acestea sunt: deputaţi în Parlamentul R.Moldova  de primă legislatură: Valeriu Obreja (postmortem), Călin Botică (postmortem), Andrei Cabac (postmortem), Gheorghe Marin (postmortem), .Actualii deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova: Ion Balan, Gheorghe Popa.Religie: Preasfinţitul Mitropoliei Basarabiei Petru Păduraru.Literatură și publicistică: Haralambie Moraru s. Coştangalia, Gheorghe Cutasevici, s.Tartaul, Nina Josu s. Ţiganca, Irina Nechit s. Antonovca, Alexandru Manoil, s.Lingura, Muzică: Nicolae Sulac s. Sadîc (postmortem), Vlad Mircos, s.Antonești, Nelly Ciobanu s. Cania, Valeriu Hanganu s.Cociulia (postmortem).

 

Relieful: Raionul Cnatemir prezintă cîmpia sud-moldovenească, care este divizată în văi şi rîpi. Pe fundalul acestei cîmpii se conturează colina Tigheci, care se întinde în direcţia submeridiană cu însemnări absolute la nord 300 m iar la sud 220 m.

Partea de est a raionului cuprinde colina Baimaclia cu înălţimea  de 295 m.Larguta  cu inaltimea maxima 301m 

Clima este temperat continentală cu regim omogen, ca urmare a neuniformizării reliefului de cîmpie se caracterizează prin veri foarte calde (seceta predomină 3-4 ani din 10 ani) şi ierni reci. Clima se deosebeşte prin particularităţile de uscăciuni periodice, ploi torenţiale intensive şi schimbare bruscă de temperatură. 

Teritoriul raionului aparţine unei zone cu umezeală insuficientă. Media anuală a depunerilor atmosferice constituie 445-475 mm, din care 270-320 mm cad în perioada caldă a anului, majoritatea cad sub formă de ploi torenţiale. Temperatura medie anuală constituie + 9,6 °C, absolut maximă + 40 °C, absolut minimă – 33 °C. Poziţia dominantă a vînturilor: nordice şi nordo-estice, viteza cărora atinge 4,0-4,6 m/secundă

Resursele de apa ale raionului sunt formate din rîuri, iazuri, bazine şi bălţi (cca 68 bazine acvatice) suprafaţa cărora constituie  1340 ha.

Rîul Prut, care tranziteaza hotarele raionului prin primaria Toceni şi primaria Goteşti  ре о lungime totala de 65,2km. De asemenea, teritoriul raionului este tranzitat de 4 riuri mijlocii- afluenţi ai rîului Prut: Larga -lungimea cursului de apă fiind de 46,6 km, Tigheci - 26,8 km, Saca - 36,7 km şi Sărata - 7,6 km. În raion sunt 11 izvoare de apă dulce. 

О sursă principală de aprovizionare cu apă revine sondelor arteziene.Astfel în teritoriu sunt prezente şi luate la evidenţă 63 sonde arteziene dintre care 44 sunt în functiune, din ele 18 au destinaţie ca apă potabilă, 19 sunt exploatate pentru apă menajeră, 7 au menire industrială, 19 unităţi sunt în rezervă.

Apele subterane constituie sursa principală de apă potabilă şi uz menajer din raion. În preajma pădurii Codrii Tigheci s. Cociulia se află fîntîna arteziană care este conservată din anii 50-60 şi poate aproviziona un număr mare de localităţi din Zona de Dezvoltare Sud.

Resursele naturale ale raionului le constituie pădurile, rîurile şi iazurile. Bogăţiile naturale subterane sunt reprezentate de zăcăminte naturale de gaze naturale, nisip pentru construcţii, pulbere de bentonit, lut pentru producerea cărămidei.Rezerve importante de apa potabila  si  burcut.Lumea vegetaţia cum ar fi  pădurile prezintă suprafeţe incomplete cu specii de stejar, arţar, tei, salcîm, fag, frasin, ulm si pădurile din bălţile rîului Prut sunt reprezentate de mesteacăn, frasin, salcie, plop.Deasemenea  si lumea animală: mamifere –căprioare, mistreţi, iepuri de cîmp, vulpi, bursuci, Păsări-gîsca şi raţa sălbatică, lişiţa, fazanul, porumbelul, potîrnichia.

 Solul Principalele formări de sol sunt argilo-nisipoase, lutoase, ciornoziom tare şi cu înaltă carbonizare în Lunca Prutului, solurile fiind salinizate

Din suprafaţa toată a raionului 86,8 mii ha, terenul agricol constituie 64,4 mii ha iar cel neagricol constituie 22,4 mii ha şi sunt compuse din:

SuprafaţăTabelul 2. Suprafaţa raionului Cantemir, ha

Teritoriul raional                                                                                        86.786    ha

Inclusiv:

Terenuri arabile 64.367      ha

Paduri 12.471      ha

Imasuri 13.137      ha

Terenuri ocupate cu apa   1.340      ha

 

 

Administraţia

. Raionul Cantemir are în componenţa sa 51 de localităţi, constituite în 27 de primării (1 primărie de oraş, 15 primării de comune şi primării de 11 sate). Centrul administrativ al raionului este oraşul Cantemir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.CAPACITATEA ADMINISTRATIVA 

Metodologia de evaluare a capacităţii administrtive

 

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea este o cerinţă a prevederilor art. 11 din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă şi vizează aprecierea  gradului de corespundere a capacităţilor reale ale  autorităţilor APL cu statutul legal al unităţii administrativ-teritoriale respective.

Evaluarea capacităţii administrative reprezintă analiza capacităţilor dorite în raport cu capacităţile existente, ceea ce asigură o înţelegere a competenţelor actuale şi a necesităţilor de capacitate, care pot servi drept temei pentru formularea de măsuri şi acţiuni de dezvoltare a capacităţii.

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale se realizează pe baza următoarelor criterii:

Capacitatea organizatorică şi de planificare strategică;

 

Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor din domeniile proprii de activitate şi prestare a serviciilor publice;

 

Capacitatea de management a resurselor umane;

 

Capacitatea de management a proiectelor;

 

Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei;

 

Aspectul legal al activităţii autorităţilor APL.

Analiza capitolului face o evaluare expres a situației în domeniul capacităţii administrative, ţinînd cont de informaţia şi datele prezentate de reprezentanţii APL  de ambele nivele .

     CADRUL REGULATORIU DE ORGANIZARE   A ACTIVITĂŢII CONSILIULUI RAIONAL  ŞI CONSILIILOR    SĂTEŞTI/COMUNALE/ORĂŞENESC

         La nivel de Consiliu Raional (CR) şi consilii săteşti/comunale /orăşenesc există un cadru regulator care reglementează activitatea instituţiilor publice respective. Prin decizia consiliului raional/sătesc/comunal/orăşenesc au fost aprobate regulamentele de organizare şi funcţionare a consiliulor : raional/ săteşti/comunale /orăşenesc de către autorităţile deliberative mandatare şi regulamentul aparatului preşedintelui raionului, a aparatului primăriei satulor/comunelor/oraşului.  Atît Consiliul Raional cît şi subdiviziunile acestuia dispun de regulamente de activitate .

Autorităţile publice din raionul Cantemir dispun de  organigramă,  stat de personal, plan anual şi semestrial de activitate aprobate prin decizii ale autorităţilor publice deliberative.

Managementul documentelor se caracterizează prin deţinerea nomeclatorului dosarelor, aprobat de autoritatea publică respectivă, a registrelor de evidenţă a actelor adoptate/ emise de autorităţile publice locale, a corespondenţei, registrului patrimoniului public, registrului de evidenţă a gospodăriilor populaţiei, registrului deţinătorilor de terenuri ş.a .

                      EVALUAREA CONDIŢIILOR DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII CR

       Activitatea CR şi a consiliilor săteşti/comunale /orăşenesc se desfăşoară în spaţii proprii, fiecare angajat al instituţiei dispune de birou unde îşi exercită activitatea. Majoritatea consiliilor: săteşti/comunale /orăşenesc dispun de săli de şedinţe proprii necesare desfăşurării diverselor evenimente şi activităţi publice şi  sunt dotate cu echipament tehnic şi echipament  de rigoare necesar, inclusiv calculatoare personale pentru fiecare angajat, acces la internet, reţea locală, panouri informative. Majoritatea autorităţilor publice au creat şi gestionează pagina Web.

Toate instituţiile autorităţilor publice locale din raion sunt conectate la energie electrică, servicii telefonie fixă şi mobilă.

Consiliul raional şI orăşenesc au acces  la infrastructura tehnico-edilitară: apă, canalizare, grup sanitar,  energie termică, iar consiliile săteşti /cominale nu sunt conectate la reţele tehnico-edilitare, dar au utilităţi provizoriu,  adaptate.

          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. EVALUAREA  CAPACITĂŢII DE  MANAGEMENT          A RESURSELOR UMANE

    Legalitatea deciziilor autorităţilor publice locale, în materie de stabilire a statutului şi denumirii subdiviziunilor structurale, se efectuează prin următorul cadru legislativ:

Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Legea privind administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006

Legea privind descentralizarea administrativă Nr.435 din 28.12.2006

Legea privind  Statutul –cadru al satului(comunei), oraşului(municipiului) Nr.436 din 06.11.2003

Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale Nr.397-XV din 16.10.2003

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr.158-XVI din 04.07.2008

Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern;

Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;

Hotărîrea Guvernului nr.1714 din 27 decembrie 2002 „Cu privire la serviciul juridic al autorităţilor administraţiei publice”;

Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.

În materie de stabilire a denumirilor de funcţii publice/posturi pentru a putea fi salarizate corespunzător şi a determina cheltuielile de personal:

Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.8);

Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind sal rizarea funcţionarilor publici”;

Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale”;

Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

Conform Deciziei nr. 07/01-XXV     din.13.07.2012  Cu privire la organigrama, structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului rational,  cu completările şi modificările ulterioare, au fost  aprobate statele de personal ale autorităţii publice locale de nivelul II.

Tabelul 1. Organigrama aparatului preşedinţialului raionului

Denumirea subdiviziunilor Număr de unităţi

APARATUL PREŞEDINŢIALULUI RAIONULUI 22,5

DIRECŢIA FINANŢE 16

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT 19,5

DIRECŢIA AGRICULTURĂ, ECONOMIE ŞI RELAŢII FUNCIARE 8,5

DIRECŢIA , DEZVOLTARE TERITORIALĂ ŞI ATRAGEREA INVESTIŢIILOR 6

DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A FAMILIEI 8

DIRECŢIA CULTURĂ, TURISM, TINERET ŞI SPORT 3

Total 83,5

Sursa: conform informaţiei prezentate de CR Cantemir

Evoluția personalului angajat în cadrul CR Cantemir este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 22. Evoluția personalului angajat în cadrul CR Cantemir

Denumirea instituţiei Nr. personalului 

2012 2013 2014 2015 2016

 Aparatul preşedintelui raionului 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

 Direcţia finanţe 15 15 15 15 16

 Direcţia generală invăţămînt 11 10 10 10 19,5

 Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei 8 8 8 8 8

 Direcţia agricultură, economie şi  relaţii funciare. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

 Direcţia  construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională. 6 6 6 6 6

 Serviciu cultură şi turism 3 3 3 3 3

                                          TOTAL: 73 73 73 73 83,5

 Notă: 9 unităţi din cele 19,5 unităţi a direcţiei generale învăţămînt sunt posturi de specialitate, care s-au inclus după reorganizarea instituţiei respective în anul 2016.

        Se atestă faptul că evoluţia numărului de personal este una pozitivă in 2016, comparativ cu 2015. Cu toate acestea, in rezultatul informaţiei calitative şi a discuţiilor purtate cu reprezentaţii APL , s-a determinat că numărul de personal din cadrul instituţiei este insuficient pentru soluţionarea şi acoperirea problemelor intregii comunităţi. In acest sens, s-a constatat că una dintre cauze nu este atit insuficienţa personalului cit faptul, că personalul nu este suficient pregătit pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă societatea. Acelaşi lucru se poate vorbi şi despre autorităţile de nivelul intii, unde există lipsă de cadre care să gestioneze anumite probleme cu care se confruntă localităţile. 

Problema persistă şi la nivel de autorităţi de nivelul intii, unde personalul nu este suficient calificat pentru a putea valorifica  resursele existente, precum şi de a dezvolta spiritul de incluziune civică. 

Cu toate că există carenţe ale resurselor umane, este apreciabilă calitatea atragerii investiţiilor in raion. Pină la moment au fost atrase resurse financiare interne şi externe pentru dezvoltarea comunităţii, dar totuşi se resimte instruirea personalului in domeniul atragerii investiţiilor, inclusiv scrierea proiectelor la nivelul autorităţilor de nivelul I. 

În ceea ce privește personalul angajat în cadrul APL – urilor de nivel I, în special cel de la sate, numărul de personal din cadrul instituţiilor în cauză este insuficient pentru soluţionarea şi acoperirea problemelor intregii comunităţi nu există funcții disponibile pentru unele domenii cum ar fi  tineret şi sport, protecţie civilă, iar sursele proprii fiind reduse acest fapt cauzează subdezvoltarea anumitor segmente. 

O problemă care s-a conturat în perioada de referinţă este generată de recrutarea, selectaea şi angajarea tot mai dificilă a personalului la funcţiile publice vacante. Din motiv că, posturile publice au devenit mai puţin atractive pentru tineri, dar şi pentru persoanele de vîrstă medie la salariu oferit în condiţiile legislaţiei  în vigoare, fapt confirmat prin anunţarea multirepetată a funcţiilor publice vacante şi constatarea lipsei candidaţilor, ori respingerea candidaţilor din motiv că nu întruneau condiţiile eligibile pentru înscriere la concurs, astfel postul de muncă devenind pe o perioadă îndelungată neocupat.

Calificarea resurselor umane

Un criteriu important al performanţei îl are  calificarea personalului precum şi procesul continuu de instruire al acestuia. Pe parcursu ulltimilor ani de activitate, gradul de instruire a personalului  aparatului preşedintelui a fost unul relativ scăzut, în medie-20% din totalul personalului aparatului   preşedintelui. Mai mult ca atît, nu sunt desfăşurate instruirile permanente pentru personalul antrenat în actul de guvernare raională şi nivelul de pregătire profesională uneori este scăzut. Abilităţile profesionale de analiză, sinteză, generalizare a problemelor sunt slab dezvoltate, dar şi managmentul situaţiilor de caz este defectuos din motiv că pregătirea unor persoane cu funcţii de demnitate publică angajate în rezultatul alegerilor generale  locale din 2015 este insuficientă.

Tabelul 3. Vîrsta și calificarea personalului

Direcţia Vîrsta medie a personalului Studii

 Aparatul preşedintelui raionului        superioare

 Direcţia finanţe        superioare

 Direcţia generală invăţămînt        superioare

 Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei        superioare

 Direcţia agricultură, economie şi  relaţii funciare.        superioare

 Direcţia  construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională. superioare

 Serviciu cultură şi turism  superioare

                                   TOTAL:

 

Un factor important ce influenţează activitatea şi rezultatele CR este vîrsta şi calificarea personalului. Conform informaţiei  prezentate în tabele 1 şil 2, se atestă faptul că pînă la vîrsta de 30 ani activează 8 persoane, ceiea ce costituie 9,5 %,  iar după 60 ani -9,5 persoane, adică  9,5%, angajaţi pe segmentul de vîrstă 30-60 ani sunt 66,5 persoane, ceiea ce constituie  63,3 % din numărul total de 83,5 unităţi. 

Din cîte poate fi observat, calificarea profesională a personalului angajat este una bună, majoritatea angajaților avînd studii superioare (CR Cantemir).

Salarizarea și motivarea funcționarilor publici

Salarizarea şi motivarea funcţionarilor publici din cadrul  subdiviziunilor Consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului şi aparatul  primarului satului/comunei/oraşului este efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

Evaluarea performanțelor funcționarilor publici

Evaluarea performanţei angajaţilor are loc în conformitate cu legislaţia în vigoare – HG nr.94 din 01.02.2013 pentru aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea performanţ eicolective; HG nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţ ia publică şi statutul funcţ ionarului public.

Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional este efectuată sub două aspecte:

 

1) Evaluarea performanţelor profesionale ale fiecărui funcţionar public în parte, bazată pe anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „ Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” ;

 

2) Evaluarea performanţei colective a subdiviziunilor Consiliului raional, care este efectuată în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.94 din 01 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective.

 

Rezultatele evaluărilor profesionale ale funcţionarilor publici are deseori un caracter  formal şi neobiectiv, fără a înregistra indici concreţi ai performanţei bazaţi pe indicatori de produs/rezultat evaluati.  

        TRANSPARENŢA ŞI ACTUL DE GUVERNARE  LOCALĂ

Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenţei în elaborarea şi adoptarea actelor normative. Legea de bază în domeniu este Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional (în continuare – Legea nr239/2008). care, pornind de la obiectul de reglementare stipulat în art. 1, stabileşte normele aplicabile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi altor autorităţi publice, în vederea asigurării transparenţei în procesul decizional, reglementînd raporturile acestor autorităţi cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, precum şi cu alte părţi interesate, în vederea participării la procesul decizional.

 

Principalele mecanisme pentru asigurarea transparenţei decizionale sunt şedinţele publice ale consiliului raional, panourile informative şi pagina web a Consiliului Raional.  

În vederea asigurării transparenţei procesului decizional au fost organizate audieri şi dezbateri publice asupra proiectelor de decizii cu preşedinţii fracţiunilor şi comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional.

Prin decizia nr.01/37-XXVI  din 11.02.2016 au fost aprobate Regulile interne de informare , consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.

  Totodată, progrese considerabile, în vederea asigurării transparenţei actului decizional, au avut loc prin fortificarea colaborării cu publicaţia periodică ,,Cuvîntul Liber” 

În scopul îmbunătăţirii capacităţii APL – urilor de nivelul I în domeniul transparenţei procesului decizional, pe parcursul ultimilor ani, în special în 2014 sau 2015, au fost desfăşurate diverse tipuri de instruiri pe tematici relevante, precum: „Despre asigurarea transparenţei activităţii autorităţilor publice locale”cu secretarii consiliilor locale”. Deşi au fost organizate unele seminare de sensibilizare a APL-urilor, acestea par a fi insuficiente pentru a asigura un cadru fortificat în domeniu.

Transparenţa în activitatea administraţiei publice locale este condiţionată şi de următorii factori:

existenţa persoanei desemnate coordonator de asigurarea trasparenţei în procesul decizional;

existenţa spaţiului amenajat pentru acces la informaţii publice  ale autorităţii publice; 

 

În cadrul Consiliului Raional există spaţii corespunzătoare pentru a asigura participarea cetăţenilor la şedinţele organizate;

Totuşi, la moment, atît în cadrul CR, cît şi în cadrul APL-urilor de nivel I cutii pentru sesizări şi propuneri, precum nici linie fierbinte ce vizează cetăţenilor cu toate acestea în raion  nu există mecanisme adecvate pentru informarea populaţiei privind deciziile aprobate: ziar local, TV local,  reţele de socializare.

Existenţa practicilor de organizare a audierilor publice sunt la etapa incipientă. Cu toate acestea, mecanismele existente necesită modificări în sporirea coeficientului de încredere şi incluziune din partea societăţii civile şi mediului de afacere;

Existenţa practicii de consultare a populaţiei. Deşi există o practică în acest sens, totuşi pîrghiile de implicare a cetăţenilor sunt insuficiente. Una dintre cauze este şi lipsa unui cadru informaţional în raion care va facilita atare situaţie.

Existenţa raportului AAPL privind transparenţa în procesul decizional al CR – Raportul privind activitatea secţiei Administraţiei Publice 2015.

Pe parcursul anilor 2011-2015  toate şedinţele consiliului raional  au fost anunţate publicului şi s-au desfăşurat cu participarea acestora. Deciziile adoptate în cadrul  şedinţelor au fost plasate pe panourile  informative ale consiliului raional şi parţial au  fost plasate pe pagina  web .

 Cu toate acestea, raportul în cauză nu este unul afişat publicului larg;

Funcţia de specialist ( responsabil de gestionarea domeniului Relaţia cu Publicul) din motivul fluctuaţiei cadrelor n-a fost valorificată la nivelul cerinţelor, pentru a asigura o transparenţă mai mare a actului de guvernare şi a produselor decizionale;

Conform art.7 din Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 cu privire la transparenţa procesului decizional, autorităţile publice sunt obligate să anunţe iniţierea procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative prin intermediul mai multor mijloace, inclusiv website-ul propriu. Dacă acesta este parţial realizat la nivel raional, atunci la nivel de primării aplicarea legii se face fragmentar şi ocazional. Doar 5 primării dispun de paginile sus-menţionate, care, la rîndul lor, sunt caracterizate deo reflectare insuficientă a procesului decizional;

          Digitalizarea în raion a luat amploare în ultimii ani, oportunităţile oferite de atare instrument modern nu sunt pe deplin valorificate de către autorităţile publice locale, ale căror pagini web sunt depăşite de cerinţele de informare pe care le manifestă un cetăţean activ

      Principalele probleme

    Principalele probleme, capacitatea administrativă a consiliului raional 

In linii generale, raionului Cantemir este raionul in care schimbarea pozitivă este predominantă. Cu toate acestea, există o serie de dezavantaje in deosebi ce vizează capacitatea administrativă, dar trebuie să luăm in calcul faptul că aceasta reprezintă pilonul de suport şi referinţă in dezvoltarea durabilă a raionului. 

Au fost identificate o serie de dezavantaje, printre care: 

 

Capacitatea  scăzută managerială şi de management a resurselor umane. 

-Calificarea profesională medie a personalului pe parcursul ultimilor ani;

-Capacitate organizatorică şi de planificare strategică la nivel de APL I redusă;

- Investiţia pentru imbunătăţirea capacităţilor funcţionarilor publici este insuficientă; 

- O bună parte a autorităţilor de nivelul intii nu dispun de personal calificat pentru a acoperi toate domeniile de activitate a localităţii. 

 

- Cu toate că la nivel de raion este cea mai mare rată de capacitate a autorităţilor de atragere a investiţiilor, la nivel de primării capacitatea de atragere a investiţiilor este insuficientă, una dintre a cărei cauză este lipsa de instruire şi calificare a personalului in domeniul intocmirii proiectelor şi atragerii investiţiilor. 

Condiţiile de desfăşurare a activităţii instituţionale 

- Cu toate că la nivel de consiliu, există condiţii şi facilităţi suficiente pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente, la nivel de primării aferente, o parte din atare condiţii lipsesc. 

 

Capacitatea de relaţionare 

- Raportul intre APL – uri şi societatea civilă este unul mai puţin valorificat din cauza neincrederii populaţiei in instituţia APL – ului. Pe de altă parte, o cauză predominantă a acestei probleme este incapacitatea autorităţilor locale, de toate nivelurile, de a crea capitalul social şi a participa la construirea angajamentului civic al cetăţenilor raionului. 

Coeficientul de încredereși de incluziune din partea societății civile și mediului de afaceri în instituțiile APL este redus o cauză fiind iInsuficienţa pîrghiilor de implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a raionului.Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin