Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Decizii, sedinta extraordinara a Consiliului raional din 26.01.2017

Decizii, sedinta extraordinara a Consiliului raional din 26.01.2017 imprimare

15.02.2017     1162 

D E C I Z I E

nr.01/01-XXVI                                                                                         din 26.01.2017

or. Cantemir

    Cu privire la corelarea bugetului local de nivelul II

 pe anul 2017, modificarea şi completarea deciziei

Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08.12.2016

     În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale, art. 55, alin. (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar- fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 şi Legii bugetului de stat pe anul 2017  nr.279 din 16 decembrie 2016 , examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                    D E C I D E:

Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2017” se modifică şi se completează după cum urmează:

1)      În punctul 01 la venituri cifra „118949,8  mii lei ” se înlocueşte cu cifra „119044,1 mii lei”, la cheltuieli cifra „ 118167,3 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 118261,6 mii lei”.

2)      Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2017”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta Decizie.

3)      Anexa nr.3 din punctul 04 întitulată: „ Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2017” va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2 la prezenta Decizie.

4)      Anexa nr.4 din punctul 05 întitulată: „ Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017” va avea un nou cuprins conform anexei nr.3 la prezenta Decizie.

5)      Dna Ţurcanu Ludmila,secretarul consiliului raional,va asigura aducerea la cunoştinţa publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

6)      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

7)      Prezenta Decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2017.

           Preşedintele şedinţei                                                                       Sorin Hmeli

            Contrasemnată:

           Secretar al consiliului raional                                                       Ţurcanu Ludmila     

 

 

 

 

                                                            Anexa nr.1

                                                                                                                                                         „Anexa nr.1”

                                                                                                               la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 01/01-XXVI  din  26.01.2017

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

bugetului local de nivelul II pe anul 2017

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

119044,1

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

107702,9

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1364,1

     II. CHELTUIELI, total

2+3

118261,6

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

782,5

      IV. Surse de finanţare

 

- 782,5

       V. Datorii

5

- 782,5

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

 

561

 

- 782,5

 

Secretar al consiliului raional                                     Ţurcanu  Ludmila                                          

                               

 

                                                                                                                                 Anexa nr.2

                                                                                                                                                        „Anexa nr.3”

la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.01/01-XXVI  din  26.01.2017

 

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

bugetul local de nivelul II pe anul 2017.

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general

19

109067,0

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

107702,9

 

inclusiv transferuri:

 

 

1

- cu destinaţie generală

 

18509,8

2

- cu destinaţie specială

 

87073,4

 

dintre care:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

(extraşcolar)

 

 

82212,6

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2463,0

 

c) pentru asistenţa socială

 

2397,8

 

inclusiv:

 

 

 

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

817,4

 

indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

1084,8

 

indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.

 

 

 

495,6

3

- din fondul de compensare

 

1782,2

4

- alte transferuri curente cu destinaţie generală

 

337,5

 

Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila                        

 

 

                                                       Anexa nr.3                                                                                                                                                                                   „Anexa nr.4” la decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 01/01-XXVI din 26.01.2017

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017                                                                                                                    

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli curente, în total

 

  118261,6

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

9383,1

Resurse generale

100

7546,4

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

297

1836,7

Cheltuieli, total

300

9383,1

Exercitarea guvernării

0301

4832,4

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0302

637,5

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

0501

1658,9

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

0802

2227,8

Datoria internă a autorităţii publice locale

1703

26,5

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

79,4

Resurse generale

100

79,4

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

79,4

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

79,4

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

Resurse, total

 

561,2

Resurse generale

100

561,2

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli,total

300

561,2

Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

3505

561,2

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

3700,5

Resurse generale

100

3700,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

3700,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

841,5

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

559,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

2300,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

6466,5

Resurse generale

100

6427,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

Cheltuieli,total

300

6466,5

Politici şi management în domeniul culturii

8501

495,6

Dezvoltarea culturii

8502

3141,9

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

214,7

Sport

8602

2551,7

Tineret

8603

62,6

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

87027,2

Resurse generale

100

85016,2

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2011,0

Cheltuieli,total

300

87027,2

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1779,7

Educaţie timpurie

8802

1938,1

Învăţămînt primar                           

8803

1787,1

Învăţămînt gimnazial       

8804

59740,7

Învăţămînt liceal    

8806

14848,0

Servicii generale în educaţie

8813

1023,9

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

5826,4

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

11043,7

Resurse generale

100

9629,6

Resurse fonduri speciale

296

1414,1

Cheltuieli,total

300

11043,7

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

866,4

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2538,0

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

5706,2

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1414,1

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

9013

23,4

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

495,6

 

 

 Secretar al Consiliului raional Cantemir                          Ţurcanu Ludmila

      D E C I Z I E

nr.01/02 –XXVI                                                                                        din  26.01.2017

                                                                     or. Cantemir

                   Cu privire la  modificarea

    bugetului raional pe anul 2017

                    În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,art. 27 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E: 

      01. Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din  01.01.2017     suma de  -319509 lei , după cum urmează:

     01.01.Instituţiilor de învăţămînt secundar general pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din  familii socialmente vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sînt instituţii de învăţămînt pentru lunile ianuarie- mai, după cum  urmează:

Nr.

d/o

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

 

 

Suma,

 lei

APL

Insti-tuţiei buge-tare

Funcţiei

F1F3

Programului/

subprogra-mului

P1P2

Activi

tăţii

P3

 

Clasificaţiei

economice

   Eco

 ( K6 )

 

1

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

0922

8806

00448

333110

18525

2

Gimnaziul „ M.Eminescu” Baimaclia

2307

14652

0921

8804

00448

333110

7410

3

Gimnaziul  „ Vasile Pârvan”  Goteşti

2307

01791

0921

8804

00448

333110

28899

4

Gimnaziul „ Ion Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

00448

333110

17043

5

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

0921

8804

00448

333110

5928

6

Gimnaziul „ Liubomir Chiriac” Antoneşti

2307

14648

0921

8804

00448

333110

7410

7

Gimnaziul „ Nicolae Sulac” Sadîc

2307

01801

0921

8804

00448

333110

1482

8

Gimnaziul Plopi

2307

01799

0921

8804

00448

333110

27417

9

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

0921

8804

00448

333110

11856

10

Gimnaziul „ Ion Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

0921

8804

00448

333110

9633

11

Gimnaziului „ Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

00448

333110

8151

12

Gimnaziul „ Mihai Sadoveanu” Hănăseni

2307

01798

0921

8804

00448

333110

11115

13

Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir

2307

01797

0921

8804

00448

333110

22230

14

Gimnaziul Vişniovca

2307

01850

0921

8804

00448

333110

7410

 

                             Total

 

 

 

184509

  01.02. Consiliului raional Cantemir  135000,00 lei , inclusiv:

  -35000,00 lei, pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii de 8 Martie „Ziua Internaţională a Femeii”;

   -100000,00 lei, pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii  40 ani de la fondarea raionului Cantemir,  care va avea loc la 25 martie 2017.

   02.Se majorează resursele atrase de instituţii şi cheltuielile bugetului local de nivelul II pe anul  2017, conform  clasificaţiei funcţionale şi  pe programe/ subprograme, după cum urmează:                                                                                                                                                        

                       Denumirea

                 Cod

Suma, lei

Învăţămînt, grupa principală

09

 

Resurse ,total

 

86000

Resurse atrase de instituţii

297

86000

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

10000

Inclusiv:

 

 

Direcţia generală învăţămînt

8801

10000

Învăţămînt gimnazial

8804

76000

Inclusiv:

 

 

IP Gimnaziul „ Ştefan cel Mare”s.Cîrpeşti

8804

10000

IP Gimnaziul Cîşla

8804

30000

IP Gimnaziul „L.Chiriac” s.Antoneşti

8804

36000

Cheltuieli, total

300

86000

Inclusiv:

 

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

10000

Inclusiv:

 

 

Direcţia generală învăţămînt

8801

10000

Învăţămînt gimnazial

8804

76000

Inclusiv:

 

 

IP Gimnaziul „Ştefan cel Mare”s. Cîrpeşti

8804

10000

IP Gimnaziul Cîşla

8804

30000

IP Gimnaziul „ L.Chiriac” s. Antoneşti

8804

36000

 

 

 

       03. Se micşorează partea de venituri şi cheltuieli a bugetului local de nivelul II pe anul 2017 la capitolul „ Resurse atrase de instituţii”, după cum urmează:

  - la instituţia publică gimnaziul „ V.Curbet „ s. Ţarancuţa cu linia bugetară F1F3 0921, P1P2 8804, P3 00448 

         Resurse cod 142310 „ Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” ─ 13000 lei;

         Cheltuieli cod 333110 „ Procurarea produselor alimentare”            ─ 13000 lei.

      04. În conformitate  cu ordinului Ministerului Finanţelor nr.142 din 08.11.2016 privind modificarea clasificaţiei bugetare şi completarea anexei nr.10 „Clasificaţia surselor” cu o sursă nouă de cheltuieli S3S4 „410 Componenţa unităţii administrativ-teritoriale pentru învăţămînt primar, gimnazial şi liceal” se efectuează trecerea cheltuielilor aprobate pe anul 2017 în acest scop, după cum urmează:

   04.01. Se micşorează cheltuielile de la linia bugetară:

Denumirea

codul

Suma , mii lei

instituţiei

APL

F1-F3

S3S4

P1P2

P3

EcoK6

Direcţia generală învăţămînt Cantemir

04050

2307

0922

300

8806

00391

222990

4054,2

 04.02. Se majorează cheltuielile la linia bugetară:

Denumirea

codul

Suma , mii lei

instituţiei

APL

F1-F3

S3S4

P1P2

P3

EcoK6

Consiliul raional Cantemir –acţiuni generale

02934

1125

0922

300

8806

00391

222990

4054,2

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele    

 raionului. 

 

              Preşedintele şedinţei                                                                         Sorin Hmeli 

               Contrasemnată:

           Secretar al consiliului raional                                                       Ţurcanu Ludmila      

 

 D E C I Z I E

nr.01/03 -XXVI                                                                                           din 26.01.2017

or. Cantemir

 Cu privire la acordul Consiliului raional

despre permisiunea transmiterii în sublocaţiune a

spaţiului închiriat de  Î.I. ,,Tabureanu Valentina”

    În temeiul art.43,alin. (1),  art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 894 din Codul Civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, demersului, nr.de înregistrare  41 din 13.01.2017 al Î.I.,,Tabureanu Valentina”,  Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                        D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  41 din 13.01.2017 al  Î.I.,,Tabureanu Valentina ”    cu privire la permisiunea  transmiterii  în sublocaţiune a spaţiului  ( se anexează).

     02.Consiliul raional, în calitate de locator permite locatarului Î. I. ,, Tabureanu Valentina” să transmită  în sublocaţiune spaţiul de 17,2 m2  din incinta Consiliului Raional Cantemir  Societăţii cu Răspundere Limitată  ,,MICIV-HT”.

    03.Locatarul are dreptul să transmită spaţiul sus-indicat  în folosinţă sublocatarului  pe o perioadă de 1(unu) an, cu prelungirea acestuia , la solicitarea sublocatarului.

    04. Plata lunară/ anuală pentru sublocaţiune se va efectua în conformitate   cu Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

    05.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

   06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                                  Sorin Hmeli     

      Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr01/03-XXVI din 26.01.2017

Notă informativă

cu privire la acordul Consiliului raional despre permisiunea transmiterii

 în sublocaţiune a spaţiului închiriat de  Î.I. ,,Tabureanu Vlentina”

     În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 894 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,   demersului, nr.de înregistrare  41 din 13.01.2017 al  Î.I.,,Tabureanu Valentina se solicită acordarea permisiunii de transmitere   în sublocaţiune a spaţiului de 17,2 m2  Societăţii cu Răspundere Limitată  ,,MICIV-HT”.

     Plata lunară anuală pentru sublocaţiune se va efectua în conformitate   cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16.12.2017.

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

         D E C I Z I E

nr.01/04 -XXVI                                                                                           din 26.01.2017

or. Cantemir

        Despre  demersul  ,, NG PRODUCTION” SRL

  cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu pentru

Antena de Emisie a Radioului ,,Russkoe Radio”

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii  Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, demersului, nr.de înregistrare 40 din 13.01.2017 al         ,, NG PRODUCTION” SRL  , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                        D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  40 din 13.01.2017 al ,, NG PRODUCTION” SRL    cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu  ( se anexează).

     02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe  pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui spaţiu de 7m2 pe acoperişul Consiliului raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2, pentru   Antena de Emisie a Radioului,, Russkoe Radio”.

    03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu ,,NG PRODUCTION” SRL  în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul respectiv.

     05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dlui Adrian Coropceanu, Director Tehnic, ,,NG PRODUCTION” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

    06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II al anului 2017.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                            Sorin Hmeli   

  Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                              Ludmila Ţurcanu

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr01/04-XXVI din 26.01.2017

Notă informativă

despre  demersul  ,, NG PRODUCTION” SRL  cu privire la darea în locaţiune

                          a unui spaţiu  pentru Antena de Emisie  a Radioului,, Russkoe Radio”

     În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr. 136 din  10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, şi demersului, nr.de înregistrare  40 din 13.01.2017 al ,, NG PRODUCTION” SRL,  despre acordarea unui spaţiu  în locaţiune, se propune acordarea acestui, pentru   Antena de Emisie a Radioului ,, Russkoe Radio”.

     Anexat se prezintă modelul contractului de locaţiune  şi formula calculului locaţiunii în conformitate cu Legea Bugetului  de stat pe anul 2017.

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

nr.01/05–XXVI                                                                                                       din 26.01.2017                                                                                                 or. Cantemir

              Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

   comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.634 din 23 decembrie 2016, examinînd avizul comisie consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul raional 

                                                                  D E C I D E :

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

din componenţa Comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  se exclude numele, prenumele, Simion Vladimir şi se include numele, prenumele,  Manoli Tatiana.  

     02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele şedinţei                                                                    Sorin Hmeli

   Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                    Ludmila Ţurcanu

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.01/05-XXVI din  26.01.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire

la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”,  Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.634 din  23 decembrie 2016 , consilierului  raional, dlui Simion Vladimir, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova,  i-a fost ridicat mandatul conform cererii de demisie  , şi înlăturată situaţia  de incompatibilitate a funcţiei .

   Conform listelor deţinute de către Comisia Electorală Centrală, mandatul a fost atribuit membrului supleant,de pe lista aceluiaşi partid, doamnei Manoli Tatiana .

    În acest context intervine necesitatea modificării deciziei sus-menţionate.

 

Secretar al consiliului raional                                                                       Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin