Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta din 08.12.16

Proiecte decizii, sedinta din 08.12.16 imprimare

07.12.2016     1748 

D E C I Z I E

   nr.  07/-XXVI                                                                                                   din 08.12.2016

or. Cantemir

 

    Cu  privire  la  completarea deciziei nr. 02/07-XXV

din 20.03.2014 Despre avizul Cancelariei de Stat a

Republicii Moldova nr. 2903-29 din 05.02.2014

“ Cu privire la Statele de personal ale aparatului

președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni

ale consiliului raional”

                                                          

  În  temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr.436-XVI  din  28.12.2006, Legea  nr.158-XVI  din  04.07.2008  cu  privire  la  funcţia  publică  şi statutul funcţionarului  public, Legii  pentru  aprobarea  Clasificatorului  unic  al funcţiilor  publice  nr.155  din  21.07.2011, Legii nr.48 din  22.03.2012  privind  sistemul  de  salarizare  a  funcţionarilor  publici, Legii  cu  privire  la  sistemul  de  salarizare  în  sectorul  bugetar nr.355-XVI din  23.12.2005, Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare, Hotărîrilor  Guvernului  Republicii  Moldova  nr.201 din 11.03.2009 ”privind  punerea  în aplicare a prevederilor Legii  nr.158-XVI din 04.07.2008  cu  privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (anexa nr.05), Legii nr.1001  din 26.12.2011 ”privind punerea în aplicare a unor acte legislative”, Legea nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici , avizele comisiei consultative de specialitate problem sociale învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul  Raional 

DECIDE:

01.  Se ia act de nota despre completarea deciziei nr. 02/07-XXV din 20.03.2014 Despre avizul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 2903-29 din 05.02.2014 “ Cu privire la Statele de personal ale aparatului președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional”. (se anexează)

02.  Se completează anexa nr.01,  statul de personal,  inclusiv:

a/ după rubrica ,,specialist principal, 4 unităţi”,  se include rubrica ,,specialist superior, 1 unitate”;

             b/  sintagma ,, Total direcţie, numărul de funcţii 8” se substituie  cu sintagma ,, Total                   direcţie, numărul de funcţii 9”.

03.      Se aprobă statul de personal a Direcției asistență socială și protecție a familiei cu completările operate , conform anexa nr. 01.

04.  Se stabilesc sarcinile de bază pentru funcțiile publice și posturile din cadrul instituției conform anexei nr. 02.

05.  Se pune în sarcina secretarului Consiliului raional, dna Ludmila Țurcanu  prezentarea (expedierea) pe suport de hîrtie a statului de personal aprobat  a direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru avizare  Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

06.  Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

        05. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate problem sociale învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii

Preşedintele  şedinţei                                                                 __________________

Avizat:

Secretarul consiliului raional                                                    Ludmila Țurcanu

 

                                                                                                                                    Anexa 01

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                                nr. 07/-XXVI din 08.12.2016

 

Notă informativă

privind modificarea deciziei nr. 02/07-XXV din 20.03.2014 Despre avizul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 2903-29 din 05.02.2014 “ Cu privire la Statele de personal ale aparatului președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional”

 

     Examinarea chestiunii privind completarea deciziei nr. 02/07-XXV din 20.03.2014 Despre avizul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 2903-29 din 05.02.2014 “ Cu privire la Statele de personal ale aparatului președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional”este condiționată de necesităţile stringente  argumentate   de  șeful direcției asistență socială și protecție a familiei privind instituirea funcției publice de specialist superior în cadrul aparatului Direcției .

     Avînd în vedere că în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir din  anul 2013 a fost suplinit  statul de personal cu încă 29 unități, inclusiv,  Asistent personal, Echipă Mobilă și Casă Comunitară , numărul total al angajaţilor   constituie 114 unităţi .

    O problemă esenţială cu care se confruntă Direcția asistență socială și protecție a familiei este lipsa specialistului responsabil de gestionarea domeniului resurse umane. Şi în special ce ţine de întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului (ordine ale șefului direcţiei, cereri cu privire la angajare, eliberare, transfer,promovare, suspendare, acordarea  concediilor ordinare şi a celor sociale, dosarele personale ale angajaților direcției, ) alte documente  şi activităţi ce țin de domeniul respectiv.

Conform Hotărîrii  Guvernului  Republicii  Moldova  nr.201 din 11.03.2009 ”privind  punerea  în aplicare a prevederilor Legii  nr.158-XVI din 04.07.2008  cu  privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (anexa nr.05),pct.2,  la stabilirea numărului de unităţi în subdiviziunea resurse umane se ia în considerare volumul şi complexitatea atribuţiilor, gradul/nivelul de implicare în coordonarea activităţii în domeniu a organelor administrative/instituţiilor din subordine, serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate, iar  pct.3 prevede că,

  Prin derogare de la prevederile pct.2 din prezentul Regulament, subdiviziunea resurse umane nu se instituie în autorităţile publice cu un efectiv-limită mai mic de 10 unităţi de personal.

În acest caz, reieşind din volumul mare de acte administrative cu character individual,care sunt  necesare  spre a fi elaborate şi emise pentru 114 angajaţi a direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei , propunem aprobarea  instituirii funcţiei specialist principal(responsabil de gestionarea domeniului resurse umane),  în cadrul subdiviziunii.

Sursele  financiare pentru funcţia propusă spre instituire vor fi acoperite în temeiul  reducerii 1 (una) unitate conform modificării deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional”.                                                                                                                

 

Nr. d/o

Denumirea funcției publice/postului

Numărul de funcții

publice/posturi

1

2

3

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

1

Şef direcţie

1

2

Şef adjunct direcţie

1

3

Contabil-şef

1

4

Specialist principal

4

5.

Specialist superior

1

5

Specialist

1

Total   direcţie                                                                                      9

 

 

 

 

                                                                                                                                              Anexa 02

                                                                                                                                                 la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                 nr. 07/-XXVI din 08.12.2016

 

 Statul de personal

al Direcţiei Asistentă Socială şi Protecţia Familiei Cantemir

 

Denumirea funcţiei

publice /postului

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului

Categoria

funcţiei publice/

postului

Numărul

de funcţii publice/

posturi

01

02

03

04

Şef direcţie

 1. Implimentează  politicile statului în domeniul asistenţă socială şi asigură aplicarea uniformă a prevederilor  legislaţiei în vigoare domeniului dat la nivel teritorial;
 2. Îndeplinește funcțiile de autoritate tutelară teritorială în domeniul protecției copilului;
 3. Dezvoltă și gestionează resursele umane și resursele financiare ale subdiviziunii în funcție de necesitățile identificate, cu politica națională în domeniul asistenței sociale;
 4. Asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor material a Fondului local de susţinere socială a populaţiei.
 5. Efectuează controlul intern al corectitudinii implementării legislației cu privire la prestațiile sociale pe care le stabilește și serviciile sociale pe care le prestează;  
 6. acordă suport administrativ managerilor serviciilor de asistență socială în scopul asigurării sustenabilității și eficienței serviciilor respective; 
 7. prezintă propuneri Consiliului raional privind necesitatea dezvoltării serviciilor de asistenţă socială în conformitate cu necesitățile identificate și cu politica naţională din domeniu;
     

fpc

1

Şef adjunct direcţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială;
 2. Asigură împreună cu șeful Direcției, conducerea activității Direcției asistență socială și protecție a familiei
 3. Organizează evaluarea performanțelor profesionale a angajaților din cadrul direcției.
 4. Prezintă informații și date statistice la solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și altor autorități, instituții, organizații și altor entități abilitate;
 5. Identifică parteneri de dezvoltare și cooperează cu aceștia.

fpc

1

Contabil- şef

 1. Asigură evidenţa contabilă a mijloacelor bugetare şi extrabugetare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale persoanelor aflate în dificultate;
 2. Participă  la procesul de planificare bugetara;
 3. Prezintă în modul stabilit dările de seamă periodice (trimestriale, anuale) pe rezultatele activităţii fondului local de susţinere socială a populaţiei la Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei şi Direcţiei Finanţe a Consiliului raional;
 4. Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare
 5. Verifica si semneaza împreună cu șeful direcției seturile de documente pentru banci;
 6. Coordonează activitatea de elaborare a programelor/subprogramelor bugetare și de raportare în baza acestora

fpe

1

Specialist principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Implementează politicele statului în domeniul asistenţă  socială a persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi aflate în dificultate şi asigură aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei la nivel teritorial pentru categoriile respective;
 2. Promovează interesele persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţionala şi Convenţia ONU cu privire la drepturile omului;
 3. Elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi aflate în dificultate în parteneriat cu reprezentanţii Consiliului raional, instituţiile relevante şi cu societatea civilă, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.
 4. Efectuiază evidenţa activităţii cantinelor sociale.
 5. Asigură evidenţa persoanelor cu disabilităţi locomotor care beneficiază de compensaţia anuală.
 6. Monitorizează, evaluează, coordonează, organizează, supervizează și ține în evidență activitatea serviciului Asistență personală.

 

fpe

 

1

 

Specialist principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Promovează interesele familiilor cu mulți copii în situații de risc aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire la drepturile omului;
 2. Acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi participă la acest proces în caz de necesitate;
 3. Indentifică cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia timpurie şi întreprinde măsuri pentru prevenirea agravării problemelor sociale.
 4. Evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresat famiilor cu copii aflaţi în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunitate.
 5. Coordonează procesul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării și exploatării traficului
 6. Monitorizează, evaluează, coordonează, organizează, supervizează și ține în evidență activitatea caselor de copii de tip familie, asistență parentală profesionistă.

fpe

1

Specialist principal

 1. Asigură reprezentarea intereselor şi a drepturilor copiilor în instanţa de judecată;
 2. Acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi participă la acest proces în caz de necesitate; 
 3. Asigură stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;  asigură stabilirea statutului de copil adoptabil;
 4.  Ține evidenţa copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească aflaţi în plasament planificat, recepţionează/sistematizează datele privind copiii aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare locale;
 5. Asigură stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
 6. Înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate documentele pe cazurile copiilor aflați în dificultate

fpe

1

Specialist principal

 1. Efectuează  controlul la beneficiari al corectitudinii implementării legislației cu privire la ajutorul social/ajutor perioada rece.
 2. Informează  populaţia despre modul de acordare a ajutorului social/ajutor perioada rece.
 3. Asigură evidenţa bazei de date a persoanelor beneficiare de ajutor social/ajutor perioada rece în conformitate cu actele normative în vigoare;
 4. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică  în domeniul acordării ajutor social/ajutor perioada rece asistenţilor sociali comunitari;
 5. Implementează prevederile legale întru asigurarea eficienţei Legii nr.133 din 13.06.2008, Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social nr.1167 din 16.10.2008;
 6. Verificarea şi validarea cererilor de ajutor social, ajutor pentru perioada rece a anului in SIAAS.
 7. Coordonează activitatea de achitare a ajutoarelor sociale prin intermediul Posta Moldovei şi Casa Teritorială de Asigurări Sociale

fpe

1

Specialist

 1. Asigură şi efectuează acţiunile comune cu primăriile, instituţiile medicale, alte organe privind  întocmirea anchetei sociale, altor acte justificative ale solicitanţilor de ajutor material;
 2. Elaborează proiecte ale deciziilor Consiliului de administraţie şi a proiectelor ordinelor directorului Fondului privind stabilirea ajutorului material solicitanţilor şi eliberarea     acestuia beneficiarilor în conformitate cu actele normative în domeniu;
 3. Efectuarea actelor de verificare a veridicităţii datelor din Anchetele Sociale cu privire la vulnerabilitatea familiilor-beneficiare de ajutor material
 4. Asigură evidenţa contabilă în conformitate cu actele normative în vigoare, ţine evidenţa statistică a beneficiarilor de ajutor material;
 5. Asigură evidenţa şi repartizarea biletelor de recuperare/reabilitare în conformitate cu actele normative în vigoare.

fpe

1

Specilaist

superior

 1. Informează mass-media cu privire la activitățile și aspectele asistenței sociale.
 2. Organizează si coordonează cu Șef direcție intreg procesul de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante
 3. Participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al Direcției;
 4. Întocmește documente de evidență a personalului (ordine ale șefului, cereri cu privire la angajare și transfer, dosare personale ale angajaților direcției) și alte documente ce țin de domeniul respective
 5.  Implimentează procedurile de dezvoltare profesională a finctionarilor publici
 6. Exercită și alte atribuții conform fișei postului

fpe

1

TOTAL:  9

a) „fdp”- 0

b) „pcpfdp” - 0

c) „fpcns”- 0

d) „fpc” - 2

e) „fpe” – 7

f) „pdtafap”- 0

 

 

D E C I Z I E

nr. 07/-XXVI                                                                                             din 08.12.2016

or. Cantemir

 

         Cu privire la modificarea deciziei Consiliului

raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 Cu

privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui

raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale

consiliului raional”

 

          În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional”, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiale și construcții, comisiei consultativeagricultură,industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului Consiliul Raional

                                  

Decide:

   01.Se modifică decizia Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional” după cum urmează:

 

  în  punctul 01. Structura serviciului

subpct.01.02 Statele de personal

litera  c) Servicii de pe lîngă direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

la poziţia Serviciul îngrijire socială la domiciliu

a/se reduce 1 ( una) unitate lucrător social;

 b/ sintagma  lucrător social 32 unităţi  se substituie cu sintagma 31 unităţi”.

 

   02.Executarea deciziei în cauză  se pune în sarcina preşedintelui raionului Andrei Ciobanu.

 

    03.Decizia în cauză  se aduce la cunoştinţa direcţiei asistenţă socială, serviciilor sus nominalizate, altor  factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

     04.Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget.

 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei                                                        ______________________

 

 

         Avizat :

 Secretar al  consiliului  raional                                                Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Anexă

                                                                                                                     la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr. 07/ -XXVI  din   08.12.2016                

 

 

 

Notă informativă

cu privire  la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 12/34-XXV

din  06.12.2012 Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și de pe

lîngă unele subdiviziuniale consiliului raional”

 

   

    Necesitatea examinării chestiunii privind modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 “Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional”este condiţionată de propunerea preşedintelui raionului şi a şefului direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei privind efectuarea unor modificări în statele de personal a unităților respective pentru eficientizarea rezultatelor activităţii acestor subdiviziuni.

     Avînd în vedere că în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir din  anul 2013 s-au suplinit în statele de personal cu încă 29 unităţi Asistent personal, Echipă Mobilă şi Casă Comunitară , numărul total constituie de 114 angajaţi.

    O problemă esenţială cu care se confruntă Direcţia este că nu avem unitatea de specialist pentru gestionarea domeniului resurse umane. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului (ordine ale şefului, cereri cu privire la angajare, eliberare, transfer, dosarele personale ale angajaţilor direcţiei) sunt exercitate de către şeful Direcţiei, ceea ce ne confirmă că este un volum foarte mare de lucru şi nu se reuşeşte să-şi îndeplinească eficient şi efectiv atribuţiile de serviciu.

      Se propune spre modificare decizia Consiliului raional Cantemir nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 “Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi de pe lîngă unele subdiviziuniale consiliului raional”prin reducerea 1(una) unitate lucrător social şi instituire a unei noi funcţii de specialist superior( funcţie publică de execuţie) în cadrul aparatului  direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 

 Şef DASPF Cantemir                                                           Viorica Munteanu

 

D E C I Z I E

nr.07/ –XXVI                                                                                            din 08.12.2016                                                                                   or. Cantemir

 

 

                  Cu privire la Regulamentul de funcţionare

 a serviciului de deservire a clădirii Consiliului Raional

Cantemir de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului Cantemir

 

 

 

            În temeiul art. 43 , alineatul 2, art.51 (1), art.52, 53 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept , disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

      01.  Se  aprobă  Regulamentul  de funcţionare a serviciului de deservire a clădirii  Consiliului Raional  Cantemir de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului Cantemir  prezentat în anexă .

 

  02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor angajate în funcţiile nominalizate  contra semnătură şi publicului   în termen de 10 zile.  

 

    03. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte şi  dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului.  

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                        __________________________

    Avizată:

  Secretar al  consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                                                                         Anexă

                                                                                                                                        la decizia Consiliului Raional Cantemir                                                                                                                                            

                                                                                                                                        nr.07/-XXVI   din 08.12. 2016

                                                         

Regulamentul

de organizare şi funcţionare a serviciului

de deservire a clădirii Consiliului Raional de pelîngă aparatul preşedintelui raionului

 

I.Dispoziţii generale.

 

       1.Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de deservire a clădirii Consiliului raional şi a subdiviziunilor sale  , denumite în continuare serviciul de deservire a clădirii şi  regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea  Serviciului în cauză, stabileşte sarcinile,  atribuţiile şi responsabilităţile  angajaţilor serviciului  de  deservire a clădirii şi este elaborat în conformitate cu art.43 din  Legea privind administraţia publică locală nr.436-XII din 28.12.2006.

      2.Serviciul de deservire a clădirii Consiliului raional este o unitate instituită pe lîngă aparatul preşedintelui raionului, subordonat administrativ preşedintelui raionului şi coordonat de către  contabilul-şef , şeful serviciului financiar, aparatul preşedintelui raionului.

       3.Angajaţii serviciului de deservire a clădirii sunt obligaţi să respecte Regulamentele şi Instrucţiunile care reglementează norme de protecţie şi securitate a  muncii.

       4. Respectarea  regulamentului este obligatoriu pentru personalul   Serviciului de deservire a clădirii consiliului raional  de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului.

 

II. Atribuţiile serviciului de deservire a clădirii Consiliului raional

de pe lînga aparatul preşedintelui raionului .

 

- Serviciul de deservire a clădirii Consiliului Raional Cantemir  de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului, în continuare serviciul de deservire a clădirii asigură menţinerea în stare bună a imobilului conform normelor sanitare şi  tehnice şi a unităţilor de transport ;

- întreprinde măsuri necesare pentru înlăturarea defecţiunilor intervenite  în sistemul de alimentare cu apă , căldură şi canalizare, reţelelor electrice a edificiului şi întreţinere a automobilelor de serviciu;

 - asigură integritatea reţelelor şi edificiilor inginereşti exterioare care deservesc  clădirea (blocul) Consiliului raional şi anexele acesteia;

- verifică şi menţin în ordine contoarele de evidenţă a consumului de apă, energie electrică şi energie termică.

 

Structura şi statele de personal ale serviciului de deservire a clădirii :

 

Şef serviciu, intendent                   1 unitate

Îngrijitoare                                       8 unităţi

Lăcătuş                                             1 unitate

Lemnar                                             1 unitate

Electrician                                        1 unitate

Fochist                                             4 unităţi

 Şofer                                                2 unităţi

 Paznic                                             3  unităţi

 Total                                              21 unităţi

 

III.  Atribuţiile  de servciu ale personalului:

a)  Şef serviciu,  intendent  :

 

1.   Şef serviciu, intendentul gestionează activitatea serviciului de deservire a clădirii   îndeplinind următoarele atribuţii:

2.  sesizează deficienţele care apar în sectoarele de activitate şi ia măsuri pentru remedierea acestora;

3. coordonează activitatea de folosire judicioasă a mobilierului şi materialelor de curăţenie;

4. propune măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;

5. duce evidenţa personalului şi întocmeşte tabelul de pontaj;

6. efectuează instructajul introductiv general pentru persoanele nou-angajate;

7.  verifică calitatea executării lucrărilor de către angajaţii serviciului;

8. coordonează, controlează activitatea personalului serviciului de deservire a clădirii în vederea respectării regimului de activitate a acestora;

9. supraveghează buna funcţionare a sistemelor de întreţinere a clădirii;

10. este  responsabil pentru integritatea bunurilor aflate în interiorul clădirii Consiliului raional;

 11. asigură angajaţii cu necesarul pentru buna lor activitate;

 12. este responsabil pentru procurarea materialelor igienico-sanitare şi a materialelor de reparaţie a reţelelor edilitare.

 

b) Electrician:

 

Este responsabil pentru menţinerea şi funcţionarea adecvată a sistemului de electricitate prin:

1.  instalarea lămpilor

2. instalarea prizelor şi reparaţia acestora în caz de defecţiune;

3.  repararea şi montarea firelor electrice uzate;

4. verificarea panourilor de distribuţie a energiei electrice şi a stării tehnice de funcţionare a dispozitivelor electrice;

5. efectuează  alte însărcinări de lucru la indicaţia  şefului serviciului, intendentului în cazul apariţiei situaţilor neprevăzute.

 

c) Lăcătuş:

 

Lăcătuşul este responsabil pentru întreţinerea apeductului, a sistemei de canalizare, inclusiv:

1. instalarea ţevilor uzate;

2.  instalarea şi repararea robinetelor, chiuvetelor.

3.  repararea şi instalarea caloriferelor la sistemul termic;

4. verificarea stării tehnice de funcţionare a dispozitivelor sistemului termic;

5. evidenţa unică în ceea ce priveşte menţinerea în ordine a sistemelor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă şi canalizare, a sistemului de încălzire;

6. efectuarea altor însărcinări de lucru la indicaţia  şefului serviciului , intendentului în cazul apariţiei situaţilor neprevăzute.

 

d) Lemnar:

 

Lemnarul îndeplineşte următoarele acţiuni:

1.  instalează sticlele la geamuri, ialele la uşi şi montează  uşile la birouri;

2. efectuează lucrărilor de tîmplărie şi lemnărie pentru întreţinerea în condiţii adecvate a clădirii Consiliului raional.

3.  ţine evidenţa unică în ceea ce priveşte menţinerea în ordine a lucrărilor de lemnărie şi tîmplărie;

4. reparaţia mobilierului defectat;

5.  efectuează  altor însărcinări de lucru la indicaţia şefului serviciului,  intendentului în cazul apariţiei situaţilor neprevăzute;

 

e) Îngrijitoare:

 

 îndeplineşte următoarele acţiuni:

1. efectuaează curăţenie zilnic în birouri şi în sălile de şedinţe inclusiv, spălatul pardoselei, ştergerii mobilierului de praf;

2. scoate din edificiu  gunoiul  la punctul de colectare;

3. spală pereţii din interiorul imobilului odată în săptămână, sau după necesitate;

4. spală  uşile şi ferestrele odată în săptămână sau după necesitate;

5.  îngrijişte florile din birouri şi holuri şi a terenului aferent clădirii;

6. dezinfectează zilnic  spaţiul şi utilajele interiorului   WC-urilor;

7. efectuează  curăţenia generala odată în săptămână;

8. pregăteşte geamurile pentru sezonul rece al anului;

9. efectuează alte însărcinări de lucru la indicaţia şefului serviciului,  intendentului în cazul apariţiei situaţilor neprevăzute.

 

g)Paznic:

 

Paznicul îndeplineşte următoarele acţiuni  :

1. efectuează paza edificiului şi a anexelor clădirii Consiliului raional;

2. verifică toate birourile pentru a fi încuiate pe timp de noapte;

3. efectuaeză curăţenia spaţiului aferent clădirii, iar în timpul rece curăţirea zăpezii.

4. sesizează organele abilitate despre situaţiile şi incidentele  intervenite în perioada aflării la postul de muncă;  

4. efectuează  alte însărcinări de lucru la indicaţia şefului serviciului , intendentului în cazul apariţiei situaţilor neprevăzute.

 

h)Şofer:

 

1) Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

2) Verifică starea tehnică a vehicolului pe care îl conduce;

3) Efectuează deplasarea şi transportarea administraţiei conform foii de parcurs;

4). Completează şi prezintă foile de parcurs contabilităţii;

5). Pregăteşte şi prezintă automobilul pentru revizia tehnică;

6) Efectuează îngrijire zilnică a autovehicolului.

 

IV.Responsablităţi

 

      Serviciul de deservire a clădirii răspunde de asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor administraţiei aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional ,precum şi a serviciilor raionale amplasate în clădirea Consiliului raional privind lucrările de întreţinere a edificiului şi a terenului aferent clădirii.

Angajaţii serviciului poartă răspundere pentru calitatea executării atribuţiilor de serviciu. 

 

V.Dispoziţii finale.

 

Prezentul regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat prin decizia Consiliului raional.

 

Secretar al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                                din  08.11.2016

or. Cantemir

 

                  Cu privire la  aprobarea actului primire-predare

 a bunurilor Muzeului de Istorie şi Etnografie din s.Tartaul,

raionul Cantemir Serviciului Cultură şi Turism

 a Consiliului raional Cantemir.

 

      În temeiul art. 43 (1) lit. c din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Hotărîrii Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, deciziei consiliului raional nr.05/12-XXIV din 29.09.2016,,Despre acordul transmiterii Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Tartaul Serviciului Cultură şi Turism a Consiliului raional Cantemir”avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

D E C I DE:

 01.Se ia act de nota informativă  .

 

02. Se aprobă actul f/n din 27 octombrie 2016 de primire-predare a bunurilor Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Tartaul Serviciului Cultură şi Turism a Consiliului raional Cantemir ( se anexează) .

 

03.Se pune în sarcina contabilităţii  Serviciului Cultură şi Turism( contabil-şef dna Nina Bujac) luarea la balanţă a bunurile indicate în actul sus-menţionat.

 

04. Serviciului Cultură şi Turism( şef dl Sergiu Toderici) va prezenta informaţia cu privire la executarea deciziei în trimestrul I, anul 2017.  

 

  05. Decizia se  aduce la cunoştinţă publică în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

  06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                      ________________________   

                                                                                                         

          Avizată :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.07/-XXIV din 08.12.2016

 

 

 

Notă informativă

 

Cu privire la  aprobarea actului primire-predare a bunurilor Muzeului de Istorie şi Etnografie din s.Tartaul, raionul Cantemir Serviciului Cultură şi Turism a Consiliului raional Cantemir.

 

    

 

    Prin deciziei consiliului raional nr.05/12-XXIV din 29.09.2016,,Despre acordul transmiterii Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Tartaul Serviciului Cultură şi Turism a Consiliului raional Cantemir” s-a împuternicit comisia constituită să perfecteze actul bunurilor Muzeului pentru a fi aprobat de către ambele autorităţi publice.

Actul  de primire-predare a bunurilor Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Tartaul Serviciului Cultură şi Turism a Consiliului raional Cantemir  a fost întocmit în data de 27 octombrie 2016, este semnat de membrii comisiei şi se înaintează consiliului raional spre aprobare.

Sef serviciul cultură şi turism                                                                      Toderici Sergiu

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

 

      nr.07/-XXVI                                                                                                                   din 08.12.2016

 

 Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul

 de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP 

Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2016

 

    În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ,examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia privind modificarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

01.  Se coordonează modificările la devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan ) a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia pe anul 2016, inclusiv:

 se micşorează  alte cheltueli la suma de 88700 lei.

 se majorează  retribuire muncii la suma de 88700, lei  conform anexei.

02.  Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir modificarile la devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

     03.Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină preşedintele raionului, dlui Andrei Ciobanu,  vicepreşedintelui raionului, dlui Culicovschi Victor, dnei Elena Olteanu, şef IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia.

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

      nr.07/-XXVI                                                                                                                   din 08.12.2016

 

 Cu privire la raportul Inspecţiei Financiare a Direcţiei

 Teritoriale Inspectare Financiară  Cahul,  despre inspectarea

 financiară complexă la IMSP Centrul de Sănătate Cantemir

 

         În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, examinînd, raportul  Inspecţiei Financiare a Direcţiei Teritoriale Inspectare Financiară  Cahul, despre inspectarea financiară complexă la IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                     D E C I D E:

01.  Se ia act de raportul  Inspecţiei Financiare a Direcţiei Teritoriale Inspectare Financiară  Cahul, despre inspectarea financiară complexă la IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

 

02.Se pune în obligaţiunea şefului  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dlui Doina Andrei respectarea aprobării  planurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor de către Consiliul de Administraţie a instituţiei.

 

03.Pentru perioada supusă inspectării financiare la  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir,şef  dl Doina Andrei,cheltuieli nelegitime în evidenţa contabilă nu s-au înregistrat.

 

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

 

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

      nr.07/-XXVI                                                                                                                   din 08.12.2016

 

 Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul

 de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP 

Centrul de Sănătate Cociulia  pe anul 2016

 

 

         În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia privind modificarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                     D E C I D E:

01.  Se coordonează modificările la devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan ) a IMSP Centrul de Sanatate  Cociulia pe anul 2016, inclusiv:

 se micşorează  alte cheltueli la suma de 168726,88 lei

 se majorează  retribuire muncii la suma de 168726,88 lei  conform anexei.

02.  Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir modificarile la devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

     03.Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină preşedintele raionului, dlui Andrei Ciobanu,  vicepreşedintelui raionului, dlui Dimcea Ion, dnei Maia Putregai şef IMSP Centrul de Sanatate Cociulia.

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     ______________________

 

               Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

   nr.  07/-XXVI                                                                                                   din 08.12.2016

or. Cantemir

 

    Cu  privire  la cererea doamnei Viorica Marţ

                                                          

  În  temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr.436-XVI  din  28.12.2006,art.6 Codul de Executare a Republicii Moldova, art.111 Codul de procedură Civilă a Republicii Moldova,art. art.89 ,90, 114 alin.1, lit.c),119 alin.1, 356 alin.1Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, art.65 alin.1,2, art.42 alin.3, art.43, alin.3 din  Legea  nr.158-XVI  din  04.07.2008  cu  privire  la  funcţia  publică  şi statutul funcţionarului  public, , Legii nr.48 din  22.03.2012  privind  sistemul  de  salarizare  a  funcţionarilor  publici, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici , avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  Consiliul  Raional 

DECIDE:

07.  Se ia act de cererea dnei Viorica Marţ. (se anexează).

08.  Se restabileşte dna Marţ Viorica în funcţia de şef direcţie învăţămînt din data de  06 iulie 2012.

09.  Se întrerupe raportul de serviciu cu dna Marţ Viorica din data de 06 noiembrie 2013.

10.  Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, să emită actul  administrativ cu privire la:

       a/ compensarea concediului nefolosit;

       b/acordarea ajutorului material;

       c/ acordarea indemnizaţie unice în proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat

            conform gradului şi treptei de salarizare, pentru fiecare an complet de vechime în

           serviciul public .

11.  Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa dnei Viorica Marţ în termen de 10 zile.

12.  Executarea deciziei se pune în seama dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

07. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                 __________________

 

Avizat:

Secretarul consiliului raional                                                    Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.07/  -XXVI                                                                                                    din 08.12.2016                                                                                                      or. Cantemir

          Cu privire la Încetarea contractului individual de

 muncă în circumstanţe ce nu depind  de voinţa părţilor

cu  dna Maia Putregai,   şef,  IMSP Centrul de Sănătate

Cociulia

 

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.82 , lit. f) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995,”deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”,nr. 10/01-XXV din 03.11.2011 „Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia”, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

01.   Se încetează  contractul individual de muncă  în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor cu doamnana Maia Putregai  numită  în funcţia de şef al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, pe perioadă determinată  din data de 13.12.2016.

 

02.   Se declară   vacantă funcţia  de şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia .

 

03.   Se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional, să asigure expedierea deciziei date Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării acesteia.

 

      04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dnei Maia Putregai sub semnătură , altor        

             factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  expediere, afişare pe stand.

 

       05. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

             specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate

             publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                          _____________________               

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.07/  -XXVI                                                                                                    din 08.12.2016                                                                                                      or. Cantemir

 

     Cu privire la numirea dnei Maia Putregai, medic,

în funcţie de şef-interimar,  IMSP Centrul de Sănătate

Cociulia

 

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.54 alin.(2) ,art.55 alin.(1), lit. i) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, nr. 816 din 17.12.2010 „privind modificarea şi completarea ordinului nr. 404 din 30.10.2007”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”,nr. 10/01-XXV din 03.11.2011 „Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia ,, examinînd propunerea  dlui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului privind numirea dnei Maia Putregai în  funcţia de şef-interimar al  IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia , avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, , comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

      01. Doamna Maia Putregai se numeşte în funcţia de şef-interimar al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, actualmente medic al acestei instituţii, începînd cu data de 14.12.2016 pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante.

 

      02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dnei Maia Putregai sub semnătură , altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin  expediere, afişare pe stand.

 

       03. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                          _____________________               

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

 

nr.07/ -XXVI                                                                                                   din 08.12.2016 

or. Cantemir

                                                                                                     

 

              Cu privire la aprobarea simbolicii  

( stemei şi drapelului ) raionului Cantemir şi a

Regulamentului de utilizare

 

         În  temeiul   art. 43 alin. (1) lit. u)  din  Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  examinînd  simbolurile publice, a stemei şi drapelului raionului Cantemir, elaborate de autorul dr. Silviu Tabac si pictorul  Mariana Şlapac, conform descrierilor, imaginilor si explicatiei oficiale anexate, avînd în vedere Decizia nr.480-IV.01 din 8 septembrie 2016 a Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova privind avizarea proiectului stemei şi a drapelului raionului Cantemir, avizul pozitiv al comisiei de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                           D E C I D E :

 

01.Se aprobă simbolica (stema şi drapelul) raionului Cantemir, autor dr. Silviu Tabac, pictor Mariana Şlapac, conform descrierilor, imaginilor si explicatiei oficiale anexate.

 

02.Se aprobă Regulamentul de utilizare a stemei şi drapelului raionului Cantemir                 ( se anexează).

      

 

 

     Preşedintele şedinţei                                                             ________________

 

                  Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                Anexa

                                                                                           la decizia consiliului raional                                         

                                                                                                                                   nr.07/- XXVI  din 08 .12.2016

 

 

Notă informativă

cu privire la aprobarea simbolicii  ( stemei şi drapelului) raionului Cantemir şi

a Regulamentului de utilizare

 

       În  temeiul   art. 43 alin. (1) lit. u)  din  Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică nr.480-IV.01 din 8 septembrie 2016 se propune spre  aprobare simbolica ( stema şi drapelul) raionului Cantemir, elaborate de autorul dr. Silviu Tabac si pictorul  Mariana Şlapac, conform descrierilor, imaginilor si explicatiei oficiale anexate, inclusiv se propune spre aprobare  Regulamentul privind utilizarea stemei şi drapelului raionului Cantemir.

 

             Arhitect-şef, aparatul

           preşedintelui raionului                                                          Banicov Valeriu

                                                       

                                                              D E C I Z I E

 

                nr. 07/ –XXV                                                                                  din    08.12.2016

 

                                                                           or. Cantemir

           Cu privire la modificarea

    bugetului raional pe anul 2016.

 

                    În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,art. 27

                din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional Cantemir

               nr,05/07- XXIII din 23.06.2005 „ Despre regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional

               şi utilizarea acestuiea” pct 4 ( cu modificările ulterioare ) examinînd avizul comisiei consultative   

              de specialitate,finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii  Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E: 

              1. Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din 01.01.2016    

            suma de  - 30,0 mii lei ,după cum urmează:

                Administraţiei preşedintelui raionului Cantemir  ─ 30 mii lei pentru achitarea filmului documentar despre

                raionul Cantemir.

              2. Se redistribuie alocaţiile bugetare între subgrupele programului „Învăţămînt” cod 88 în conformitate

                cu  demersul inaintat de Direcţia generală învăţămînt  Cantemir nr.630 din 29.11.2016 şi demersul

                IP Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca nr 26 din 16.11.2016 , după cum urmează:

              se micşorează programul/subprogramul P1P2, cod 8806 „ Învăţămînt liceal” la suma 122,6 mii lei şi se

              majorează programul/ subprogramul P1P2, cod 8804 „Învăţămînt gimnazial” la suma 122,6 mii lei..

               3. Se majorează resursele şi cheltuielile bugetului raional pe anul 2016 conform clasificaţiei funcţionale şi

             pe programe/ subprograme, după cum urmează:                                                                                                                                                        

                       Denumirea

                 Cod

Suma, lei

Învăţămînt, grupa principală

                   09

 

Resurse ,total

 

219902

Resurse atrase de instituţii

                    297

219902

Inclusiv:

 

 

IP Gimnaziul  Cîietu

 

   6500

IP Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

 

 12000

IP Liceul teoretic „ N.Mihai” Ciobalaccia

 

201402

Cheltuieli, total

                   300

219902

Învăţămînt gimnazial

                  8804

18500

Inclusiv:

 

 

 IP Gimnaziul  Cîietu

 

  6500

 IP Gimnaziul „N.Sulac” Sadîc

 

 12000

 Învăţămînt liceal

 

201402

 Inclusiv:

 

 

 IP Liceul teoretic „ N.Mihai” Ciobalaccia

 

201402

                4. Se modifică partea de venituri şi cheltuieli la capitolul „Resurse atrase de instituţii” la instituţia publică

            Liceul Teoretic „V.Hanganu” Cociulia cu linia bugetară F1F3 0922, P1P2 8806, P3 00203, după cum

            urmează:

              Se micşorează:

            Resurse: cod 142320 „ Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public” la suma ─ 11,0 mii lei;

            Cheltuieli: cod  336110 „ Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizetelor de birou” ─ 11,0 mii lei.

               Se majorează:

             Resurse: cod 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cuplată” ─ 11,0 mii lei;

             Cheltuieli: cod 333110 „ Procurarea produselor alimentare”       ─ 11,0 mii lei. 

                 5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele  raionului.  

 

              Preşedintele şedinţei                                                                     _______________ 

                   Avizat:

           Secretarul consiliului raional                                                         Ţurcanu Ludmila     

 

   D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

      

        Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate

 la mijloace fixe ale Direcţiei Generale Învăţămînt

 Cantemir

 

În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 „despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe”, examinînd demersul Direcţiei Generale Învăţămînt şi a actelor confirmative privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloce fixe, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă, Consiliul Raional

 

Decide:

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe ale Direcţiei Generale Învăţămînt Cantemir conform anexei 1.

02.  Contabilitatea  Direcţiei Generale Învăţămînt Cantemir va scoate de la evidenţă bunul sus nominalizat în termen de 10 zile.

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir şi şefului Direcţiei Generale Învăţămînt Cantemir, dnei Cebotaru Lilia.

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

                

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

      

       Despre completarea deciziei nr. 05/06-XXVI din 29.09.2016

,, Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind formarea,

repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta

 raională

 

            În  temeiul  art.43 alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,art. 4 al. (2) lit. g1) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435-XVI din 28.12.2006,l Hotărîrii de Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 08.10.2014 “privind finanţarea în baza de cost standard per elev a instituţiilor de îănvăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie sociale, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

 

  01.Se ia act de nota Despre completarea deciziei nr. 05/06-XXVI din 29.09.2016 ,, Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională”.

 

  02.Se completează decizia nr. 05/06-XXVI din 29.09.2016,inclusiv

 se aproba  Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului raional pentru educaţia incluzivă (se anexează ).

 

  03.La formarea componentei raionale sursele centralizate din transferurile categoriale vor constitui 2,00%.

 

   04.Prevederile deciziei respective se aduce la cunoştinţă Direcţiei  Generale Învăţămînt Cantemir, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

 

  05.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comosiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie sociale, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

                                                                                                                                         Anexă

                                                                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                                                                       nr.07/-XXVI din 08.12.2016

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

despre completarea deciziei nr. 05/06-XXVI din 29.09.2016 ,, Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din

componenta raională

 

 

    Consiliul raional în şedinţa  din data de 29.09.2016 a aprobat decizia nr.05/06-XXVI  ,, Cu

privire la aprobarea  Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională”. Regulamentul respectiv n-a prevăzut modul de formare şi utilizare a fondului raional pentru educaţia incluzivă.

  În acest context, intervine necesitatea completării deciziei sus-indicate, iar prezentul Regulament propus spre aprobare,  a fost eleborat în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 08.10.2014, privind finanţarea în baza de cost standard per elev a instituţiilor de îănvăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea  la propunerea serviciului de asistenţă  psihopedagogică.

 Regulament stabileşte modul de formare şi utilizare a fondului raional pentru educaţia incluzivă, care nu depăşeşte 2% din suma transferurilor categoriale.

            Începînd cu data de 01.09.2016, Direcţia Generală Învăţămînt a iniţiat consultarea publică a proiectului de  decizie „Cu privire la  aprobarea  Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului raional pentru educaţia incluzivă”, recomandările pe marginea proiectului de decizie au fost analizate în cadrul şedinţei ordinare cu managerii instituţiilor de învăţămînt.

Şef direcţie generală învăţămînt                                                            Cebotaru Lilia

 

                                                                                                                                         Anexa nr.1

                                                                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                                                                       nr.07/-XXVI din 08.12.2016

 

REGULAMENT
privind formarea şi utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă
I. Dispoziţii generale

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de formare şi utilizare a fondului pentru educaţie incluzivă din raionul Cantemir.
    2. Fondul pentru educaţie incluzivă se formează în baza deciziei consiliului raional.
    3. Mărimea fondului pentru educaţie incluzivă se stabileşte în funcţie de numărul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, ca urmare a evaluării şi înregistrării acestora de către serviciul raional de asistenţă psihopedagogică,
în mărime de 2% din suma transferurilor categoriale.
    4. Soldurile băneşti înregistrate la data încheierii anului bugetar păstrează destinaţia utilizării în corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
    5. La stabilirea mărimii fondului pentru educaţie incluzivă, se va ţine cont de o eventuală majorare a numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale pe parcursul anului.

II. Destinaţia fondului pentru educaţie incluzivă

    6. Fondul pentru educaţie incluzivă este destinat instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general în care sunt înmatriculaţi elevi cu cerinţe educaţionale speciale.
    7. Mijloacele financiare din fondul pentru educaţie incluzivă se repartizează în baza deciziei consiliului raional şi sunt direcţionate distinct pentru finanţarea cheltuielilor ce ţin de: 
    1) remunerarea cadrelor didactice de sprijin;
    2) crearea şi întreţinerea centrelor de resurse.

III. Monitorizarea utilizării fondului pentru educaţie incluzivă

    8. Directia Generală Învăţământ/ Serviciul de asistenţă psihopedagogică monitorizează utilizarea mijloacelor financiare din fondul pentru educaţie incluzivă.
    9. Direcţia Generală Învăţământ informează Ministerul Educaţiei referitor la utilizarea mijloacelor financiare din fondul pentru educaţie incluzivă.

Şef direcţie generală învăţămînt                                                            Cebotaru Lilia

 

                                                         

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

      

        Cu privire la reorganizarea unor instituţii de

 învăţămînt din raionul Cantemir de la 01.01.2017

 

                        În temeiul art.43 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu art.21 (1) din Codul educaţiei al Republii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, avînd în vedere situaţia demografică în localităţile raionului, Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.728 din 02.10.2012 ,, Cu privire la finanţarea în bază de cost  per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale”, în baza demersului Direcţiei Generale Învăţămînt, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional 

D E C I D E

  01.Se ia act de nota privind dezvoltarea reţelei instituţiilor de învăţămînt din raionul Cantemir ( se anexează).

   02.Se aprobă reorganizarea instituţiilor de învăţămînt din satul Ţărăncuţa după cum urmează:

 grădiniţa de copii şi Instituţia Publică Gimnaziul „V. Curbet”

se reorganizează în Instituţie Publică  Gimnaziu – grădiniţă „V. Curbet” s. Ţărăncuţa.

 

 03.Direcţia Generală Învăţămînt Cantemir, autoritatea publiă  locală de nivelul întîi Chioselia,  va  asigura funcţionalitatea instituţiilor reorganizate.

 

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţiei Generale  Învăţămînt, autorităţii  publice locale de nivelul întîi Chioselia, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 05.Informaţia despre executarea sau mersul executării deciziei în cauză se va prezenta

Consiliului Raional Cantemir la şedinţa ordinară din tr.I, anul 2017 de către Şeful Direcţiei Generale  Învăţămînt.

 

 06. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

                                                                                                                                         Anexă

                                                                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                                                                       nr.07/-XXVI din 08.12.2016

 

Notă informativă

cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir de la 01.01.2017

 

Sistemul educaţional din raionul Cantemir include: 44 instituţii de învăţământ preşcolar, 32 instituţii de învăţămînt preuniversitar (2 Licee Teoretice, 26 gimnazii, 2 şcoli primare 2 şcoli primare-grădiniţe) şi 2 instituţii extraşcolare (CCC şi ŞS).

Tendinţele demografice negative în raion şi în republică generează probleme de suprademensionare a reţelei  instituţiilor de învăţămînt, în special în mediul rural, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a resurseleor şi nu permite investiţii în modernizarea şi dotarea şcolilor.

Anul acesta în raion avem doar 5 instituţii cu un efectiv de 300 – 480 elevi, la care bugetul instituţiei permite investiţii în modernizare şi dotare (Gim. „M. Eminescu” Cantemir – 482 elevi; LT „N. Mihai” s. Ciobalaccia – 414 elevi; Gim. „V. Pârvan” s. Goteşti – 356 elevi; Gim. „M. Sadoveanu” s. Hănăseni – 347 elevi; Gim. „M. Eminescu” Baimaclia – 337 elevi), alte 18 instituţii cu un efectiv de elevi de la 100 pînă la 290 elevi la care 85% - 95% din bugetul instituţiei asigură achitarea salariilor şi servicii şi 9 instituţii mici (cu un efectiv sub 90 elevi/40 elevi), care nu pot asigura calitatea în educaţie precum şi atingerea standardelor minime de calittate. În 30 (22- anul precedent) clase procesul educaţional se desfăşoară simultan în care se instruiesc 271 elevi.

Pentru asigurarea activităţii instituţiilor mici pe parcursul anului 2016 din componenta raională s-a  alocat suma de 626 600 lei, iar pentru anul 2016 deficitul constituie peste 1 000 000 lei.

 

             Articolul 15 pct. f)  al Codului Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, stipulează că, în conformitate cu structura învăţămîntului, instituţiile de învăţămînt se clasifică şi în  instituţii  de învăţămînt general cu  programe combinate – complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă).

 În acest context, conform demersului consiliului comunal Chioselia, Deciziei Consiliului comunal Chioselia nr. 05/01 din 09.09.2016 „Cu privire la reorganizarea Gimnaziului „V. Curbet” din satul Ţărăncuţa com. Chioselia, r-nul Cantemir, în Gimnaziu-grădiniţă” propunem reorganizarea instituţiilor de de învăţămînt din satul Ţărăncuţa, grădiniţa de copii şi IP Gimnaziul „V. Curbet”, în IP Gimnaziu – grădiniţă „V. Curbet” s. Ţărăncuţa.

Anexe:

-          Demersul Consiliului comunal Chioselia;

-          Deciziei Consiliului comunal Chioselia nr. 05/01 din 09.09.2016 „Cu privire la reorganizarea Gimnaziului „V. Curbet” din satul Ţărăncuţa com. Chioselia, r-nul Cantemir, în Gimnaziu-grădiniţă”;

-          Notă invormativă, APL Chioselia.

 

 

Şef Direcţie Generală  Învăţămînt                                                       Cebotaru Lilia

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

        Despre aprobarea graficului concediilor de

 odihnă anual plătite pentru anul 2017  

  

      În  temeiul art.43, alineatul (2), art.82  alineatul (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr.436-XVI din 28.12.2006 (cu modificările şi completările ulterioare), art.15 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, art. 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003(cu modificările şi completările ulterioare), examinînd graficul concediilor anual plătite a persoanelor cu funcţii de demnitate publică,secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pe anul 2017 (vezi anexa), avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,Consiliul  Raional 

 

                                                                                                 D E C I D E:

 

     01.Se aprobă graficul concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pentru anul 2017 ( conform anexei).

 

     02.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor sus- nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere şi afişare.

 

     03.Monitorizarea  asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                                  

Anexă

la decizia consiliului raional

   nr.07/-XXVI din 08.12.2016

 

                                                   

                                                                                    Notă informativă

 

               Despre aprobarea graficului concediilor de odihnă anual plătite pentru anul 2017

 

      În temeiul articolul 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003(cu modificările şi completările ulterioare) se efectuiază  programarea concediilor de odihnă anuale.
  Conform alin.  (1) al aceluiaşi articol,  programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, iar alin. (2) stipulează că,la programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

     Reieşind din cele expuse, se propune consiliului raional,  aprobarea graficului concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pentru anul 2017 ( conform anexei).

 Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

        Cu privire la Lista drumurilor publice locale

pentru  efectuarea  lucrărilor de întreţinere  şi

 reparaţie  pe anul 2017

 

În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. .436-XVI din 28.12.2006,art.4 al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.art. 5 p. (2) „b”şi 8 p. 4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509 din 22.06.1995, examinînd avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

  01. Se aprobă la Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pe anul 2017 ( se anexează).

 

  02. Direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională ( dl V.Mocanu) va asigura executarea lucrărilor stipulate în Lista nominalizată.

 

  03. Direcţia Finanţe ( dl.V.Cozma) va efectua finanţarea cheltuielilor prevăzute conform actelor de recepţie întocmite în corespundere cu  normele în vigoare.

 

  04. Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV  2017 de către direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 

 05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcţiei construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională, direcţiei generale finanţe, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

  06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ion Dimcea-,vicepreşedinte  al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

                                                                                                             

Anexă

la decizia consiliului raional

   nr.07/-XXVI din 08.12.2016                                        

 

Notă informativă

privind Lista Drumurilor locale

selectate pentru lucrările de reparaţie pentru anul 2017 în raionul Cantemir

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional , în urma examinării la faţa locului, în urma consultării întreprinderii responsabile de exploatarea drumurilor în teritoriu-sectorul Cantemir a SRL ”Drumuri Cahul” , a selectat sectoarele care necesită a fi reparate în anul 2017 din sursele Fondului Rutier local şi Vă propune spre acordare Lista drumurilor locale selectate pentru lucrările de reparaţii pentru anul 2017.rumurilor locale selectate pentru lucrările de reparații pentru anul 201n sursele Fondului Rmurilor în teri

 Şef ,direcţie construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională                                                                     V.Mocanu

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

        

 Cu privire la executarea    deciziei  nr.03/08-XXVI din 23.06.2016

 ,, Despre  modificarea deciziei nr.04/21-XXVI din 10.12.2015

 Cu privire la lista drumirilor publice locale  pentru  efectuarea

lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016.

 

 

În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                          D E C I D E:

 

  01.Se ia act de informaţia privind executarea deciziei Consiliului raional  nr.03/08-XXVI din 23.06.2016 ,, Despre  modificarea deciziei nr.04/21-XXVI din 10.12.2015  Cu privire la lista drumirilor publice locale  pentru  efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016. (se anexează)

 

   02.Se scoate controlul asupra executării deciziei Consiliului raional nr.03/08-XXVI din 23.06.2016 ,, Despre  modificarea deciziei nr.04/21-XXVI din 10.12.2015  Cu privire la lista drumirilor publice locale  pentru  efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016.

 

  Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

 

           Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                            

Anexă

la decizia consiliului raional

   nr.07/-XXVI din 08.12.2016                                         

Nota informativă

Cu privire la executarea    deciziei  nr.03/08-XXVI din 23.06.2016 ,, Despre  modificarea deciziei nr.04/21-XXVI din 10.12.2015  Cu privire la lista drumirilor publice locale  pentru  efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016.

 

      Conform “Listei drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie în raionul Cantemir pe anul  2016” aprobate prin Decizia Consiliului raional Cantemir  nr.04/21-XXVI din 10.12.2015  şi coordonată cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Ministerul Finanţelor au fost prevăzute lucrări de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale la suma totală de  1800   mii lei , inclusiv:

 

Nr.

drum

Denumirea drumului

Lungimea

totală a drum.

Lungimea necesară

de repar.

sectorul

Costul lucrărilor

 (mii lei)

Specificarea lucrărilor

Termenul de efectuare a lucrărilor

L613

L613 R34-Antonesti-Leca

5,8

km00

-km 01

200

Consolidarea învelişului cu piatră spartă selectiv

Aprilie-iulie

L621

L621 Goteşti-Chioselia -Coştangalia

8,4

0,5

300

Consolidarea învelişului cu piatră spartă selectiv

Iulie-august

L623

L623 R56-Drum de acces spre s.Cania

1,5

1,5

60

Consolidarea învelişului cu piatră spartă selectiv

Iulie-august

L607

L607 R37-Lărguţa--Cîrpeşti-R56

1,5

1,5

230

Consolidarea învelişului cu piatră spartă selectiv

August-septembrie

L606.2

L606.2 Drum de acces spre s.Floricica

10

0,5

300

Consolidarea învelişului cu piatră spartă selectiv

August-septembrie

L606

L606 Vişniovca -Baimaclia (Bobocica-Enichioi)

 

0,5

250

Consolidarea învelişului cu piatră spartă selectiv

August-septembrie

 

Instalarea semnelor rutiere pe drmurile locale

184,35

184,35

60

Întreţinere

Permanent la necesitate

 

Lucrări de întreţinere a drumurilor,inclusiv deszăpezire

 

 

400

Întreţinere, deszăpezire

Permanent la necesitate

 

TOTAL

 

 

1800

 

 

       

     În urma petrecerii concursurilor prin Cererea Ofertelor de Preţuri, prevăzute de legislaţia în vigoare, au fost încheiate contracte de execuţie a lucrărilor la drumurile publice Locale:

 

Nr.drum

Denumirea drumului

Suma prevăzută (mii lei)

Suma contractată

(mii lei)

Economia formată

(mii lei)

L613

L613 R34-Antonesti-Leca

200

122,7

77.3

L621

L621 Gotești-Chioselia -Coștangalia

300

160.3

139.7

L623

L623 R56-Drum de acces spre s.Cania

60

30.4

29.6

L607

L607 R37-Lărguța--Cîrpești-R56

230

146.0

84.0

L606.2

L606.2 Drum de acces spre s.Floricica

300

174.0

126.0

L606

L606 Vișniovca -Baimaclia (Bobocica-Enichioi)

250

159.2

90.8

 

total

 

 

547.4

           

    Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională a propus de a îndrepta economia formată în sumă de 547,4 mii lei la capitolul ”lucrări de întreţinere a drumurilor , inclusiv deszăpezire”şi la reparaţia drumului local L605

  Astfel,  prin decizia  03/08-XXVI din 23.06.2016 a fost modificată decizia Consiliului raional Cantemir  nr. 04/21-XXVI din 10.12.2016 în următoarea redacție

 Lista modificată a  drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie în raionul Cantemir pe anul 2016.

 

 Şef direcţie construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională                                                             Valeriu Mocanu

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.04 din

 23.11.2016

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.04 din 23.11.2016  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.04  din  23.11.2016   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

      01.Gheorghiţă Marian, or.Cantemir ,str.Ştefan Vodă , nr.15, cam.27,28;

      02. Panea Angela,or.Cantemir, str. Basarabia  ,nr.2,ap.25;

      03. Galuşca Olga, raionul Cantemir, satul Cania ;

      04.Duduş Gheorghii, raionul Cantemir, satul Plopi;

      05. Petrea Anatolii, raionul Cantemir, satul Haragîş.

 

    02.Specialistul principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

 

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

 

                                                                                                                                      APROB              

                                                                                                           Preşedintele comisiei raionale pentru

                                                                                             privatizarea spaţiului locativ

                                                                       __________A.Ciobanu

 

PROCES – VERBAL

al şedinţei comisiei raionale pentru privatizarea

spaţiului locativ nr.04 din  23.11.2016.

 

           Total membri – 11 ,           Prezenţi  -   8.

A.Ciobanu,S.Butuc,Gh.Manole,V.Banicov,R.Ciubaciuc,V.Cepeleaga,A.Bacalov,D.Vrabie.                                        

ORDINEA    DE   ZI:

 

 01.Cu privire la examinarea cererilor depuse de căre cetăţeni la privatizarea spaţiului locativ.

                  

    Examinind cererile comisia a hotărit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -De a permite privatizarea spaţiului locativ conform art.17 şi art.2 al Legii privatizării fondului de locuinţe,nr.1324 din 10.03.1993, următoarelor persoane.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      01.Gheorghiţă Marian, or.Cantemir ,str.Ştefan Vodă , nr.15, cam.27,28;

      02. Panea Angela,or.Cantemir, str. Basarabia  ,nr.2,ap.25;

      03. Galuşca Olga, raionul Cantemir, satul Cania ;

      04.Duduş Gheorghii, raionul Cantemir, satul Plopi;

      05. Petrea Anatolii, raionul Cantemir, satul Haragîş.

 

 -Exzaminînd cererea cetăţenilor , Navin Alexandra, Hohlan Victor, domiciliaţi în s.Vişniovca, raionul Cantemir  şi Rotaru Ivan, domiciliat în s.Cania , raionul Cantemir.     

          Comisia a hotărît:

  01.Se respinge în legătură că in planul construcţiei prezentat sunt  corespunde suprafaţa.

  02. De modificat decizia consiliului local pentru fiecare persoană în parte cu includerea a toţi membrilor familiei care vor participa la privatizare.

  03.După lichidarea observaţiilor făcute de membrii comisiei  cererea va fi examenata la următoarea şedinţă.

 

  Secretarul comisiei                                                                                  Gh. Manole      

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

        Cu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2001 şi de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori al raionului Cantemir  

    

      În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Legii nr.1245 – XV din 18.07.2002 ,,Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ – militară şi efectivul limită al organelor administrativ- militare”, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate drept şi disciplină şi culte , Consiliul Raional:

 

DECIDE:

   01.Să aprobă componenţa comisiei pentru recrutarea tinerilor cu anul naşterii 2001, (anexa nr.1)

   02.Secţia administrativ-militară Cantemir va organiza activitatea comisiei medicale de recrutare în perioada de la 16.01.2017 pînă la 01.03.2017.

   03.Să aprobă componenţa comisiei medico-militare şi de rezervă pentru examinarea medicală a recruţilor (Anexa nr.2).

   04.IMSP  Spitalul Raional Cantemir (dl. Iurie Mihaescu) şi IMSP Centrul de Sănătate Cantemir (dl. Andrei Doina) vor asigura:

   04.01.Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare în perioada de recrutare a tinerilor cu anul naşterii 2001.

   04.02.Păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă a medicilor implicaţi în procesul  de recrutare.               

   04.03.Condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale    necesare.

   04.05.Prezentarea pînă la 30.11.2016 în SAM Cantemir  a listelor recruţilor a.n. 2001 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale.

   05.Direcţia generală finanţe va asigura acoperirea cheltuielilor financiare necesare pentru activitatea comisiilor de recrutare din contul bugetului local şi raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi blanchetelor necesare) conform prevederilor bugetului aprobat pe anul 2017. Transportarea recruţilor de la primării la SAM Cantemir se efectuează din contul  bugetului primăriei respective.

   06.Primarii oraşului Cantemir ,comunelor,satelor vor asigura:

     - Prezenţa tinerilor la comisia medico-militară şi de recrutare cu transport din contul primăriei, conform graficului (anexa nr. 3), vor perfecta şi prezenta dosarele pentru recruţi:

-         chestionar medical;

-         fişa de studiere a recrutului;

-         certificat privind componenţa familiei;

-         referinţa;

-         4 fotografii 3 ´ 4;

-         certificat de studii;

-         copia adeverinţei de naştere;

-         copia buletinului de identitate;

-         caracteristica psihologică a tînărului.

      06.01. Instituirea punctelor de recrutare, în care vor fi încadraţi salariaţi responsabili de recrutare pe o durată determinată, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local.

       07. Direcţia Generală Învăţămînt (dna L. Ciubotaru) în comun cu directorii de licee, gimnazii, vor organiza următoarele activităţi:

    -să asigure efectuarea de către psihologi (profesori) a testului psihologic a tinerilor cu anul de naştere 2001 (Testul „Raven”) şi prezentarea rezultatelor la comisia medico-militară, conform graficului (anexa nr. 3);              

   -să asigure prezenţa tinerilor născuţi în anul 2001 la comisia medico-militară conform graficului (anexa nr. 3);

   -să asigure prezentarea de către asistentele medicale (din instituţiile de învăţămînt)  a cartelelor medicale, listelor nominale a recruţilor, care sunt la evidenţa medicului de familie cu diferite patologii.

      08. Comisariatul de poliţie al raionului Cantemir ( dl maior de poliţie Ș. Călugăreanu), va acorda ajutor în luarea la evidenţa militară  a tinerilor a.n.2001.

     09. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor din raion să contribuie la asigurarea transportarea tinerilor a.n.2001 la secția administrativ-militară Cantemir.       

    10. Se desemnează responsabil de organizarea şi realizarea deciziei în cauză, şeful SAM Cantemir maior Anatolie Stratu şi vicepreşedintele raionului Cantemir Sergiu Butuc.

    11. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative probleme administraţiei publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.  

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                     Ludmila Ţurcanu

 

 

                                                                                                                                         Anexa nr.01

                                                                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                                                                       nr.07/-XXVI din 08.12.2016

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei de recrutare-încorporare

a raionului Cantemir

 

 

Preşedintele comisiei: 

                    Sergiu Butuc               -  Vicepreşedinte al raionului Cantemir

 

Vicepreşedintele comisiei:

 

            Anatolie Stratu             - şef secţie administrativ-militară Cantemir                                                                                                                                            

            Ion Domenco                - specialist în problemele PC şi Serviciul Civil 

                                                

Secretarul comisiei:                                                           

          Anatolie Stratu                - şef secţie administrativ-militară Cantemir

                             

           Membrii comisiei:

        Ștefan Călugăreanu         - şef adjunct inspectoratul de poliţie Cantemir                                                                                                                                                                                                                    

                  Anton Gheorghelaş             - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional

                                                                    Cantemir”

                  Ivan Sarioglo                        - reprezentantul Trupelor de Carabinieri

            Anatolie Bazilevici           - specialist psiholog

 

 

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir,                                                                                                                                           

            maior                                                                                                                  Anatolie Stratu            

 

                                                                                                                                                    Anexa nr.02

                                                                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                                                                       nr.07/-XXVI din 08.12.2016

 

 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militare

a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

 

Anton Gheorghelaş         - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

 

Membrii comisiei:

 

E. Ciobu                - medic terapeut

L. Voloceai           - medic chirurg

N. Stan                   - medic psihiatru

A. Gheorghelaş     - medic otolaringolog

S. Guţuleac            - medic oftalmolog

V. Nistor                -  medic neuropatolog

E. Timoșenco         -  medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă) a raionului Cantemir:

 

I. Topada                    - medic chirurg

V. Hîţu                     - medic terapeut

V. Nazarenco           - medic psihiatru

A. Răcilă                  - medic otolaringolog

A. Ungureanu           - medic dermatolog

L. Arnauţanu            - medic oftalmolog

N. Stan                      - medic neuropatolog

Iu. Miron                  - medic stomatolog

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir,                                                                                                                                            

maior                                                                                                            Anatolie Stratu            

 

 

                                                                                                                                          Anexa nr.03

                                                                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                                                                       nr.07/-XXVI din 08.12.2016

                        GRAFICUL

trecerii comisiei medico-militare şi de recrutare de către

cetăţenii cu a.n.2001 locuitori al raionului Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Data trecerii comisiei medicale

1.       

Cantemir

16.01.2017

2.       

Antoneşti

17.01.2017

3.       

Baimaclia

18.01.2017

4.       

Cania

20.01.2017

5.       

Capaclia

23.01.2017

6.       

Chioselia

24.01.2017

7.       

Ciobalacia

25.01.2017

8.       

ietu

27.01.2017

9.       

Cîrpeşti

30.01.2017

10.   

Cîşla

31.01.2017

11.   

Cociulia

01.02.2017

12.   

Coştangalia

03.02.2017

13.   

Enichioi

06.02.2017

14.   

Goteşti

07.02.2017

15.   

Haragîş

08.02.2017

16.   

Larguţa

10.02.2017

17.   

Lingura

13.02.2017

18.   

Porumbeşti

14.02.2017

19.   

Pleşeni

15.02.2017

20.   

Plopi

17.02.2017

21.   

Sadîc

20.02.2017

22.   

Stoianovca

21.02.2017

23.   

Şamalia

22.02.2017

24.   

Tartaul

24.02.2017

25.   

Toceni

27.02.2017

26.   

Ţîganca

28.02.2017

27.   

Vişniovca

01.03.2017

 

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir,                                                                                                                                           

maior                                                                                     Anatolie Stratu            

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                 din 08.12.2016

or. Cantemir

 

    Cu privire la casarea bunurilor

Serviciul Cultură şi Turism

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Serviciului Cultură şi Turism şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, economico-financiare şi construcţii, comisei consultative de specialitate învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă, şi activităţi social –culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

DECIDE:

01.Se casează bunurile Serviciul Cultură şi Turism după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea si marca

 mijlocului fix

Numărul

de inventar

 sau de stat

Data punerii în funcție

Costul de

 întrare/

 valoarea

 inițială,

 lei

Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei

Codul

 de clasificare

Durata de

utilizare/

funcționare utilă

 (norma

 anuală

de amorti

zare/

 uzură),

lei

Amort

-izării

/uzură),

lei

Valoarea contabilă/

de bilanț, lei

Gradul

amorti-zării/

uzurii,

 %

Note

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Cazan WIFTG

00616070

2005

86862.96

0

841911000

8

86862.96

86862.96

100

 

2

Tabla in for

00616231

2005

1010

 

 

 

 

 

100

 

3

Ocarina

00616184

1980

32

 

 

 

 

 

100

 

4

Caval

00616186

1980

80

 

 

 

 

 

100

 

5

Stingatoare 6buc

00616208-209

2005

2050

 

 

 

 

 

100

 

6

Aparatura cinema 4buc.

00616689

1989

132000

 

9010

5

132000

 

100

 

7

Copiator

00616096

2008

3500

 

8470

3

 

 

100

 

  

 02.Contabilitatea, contabil-sef dna Nina Bujac a Serviciul Cultură şi Turism va scoate de la evidenţa instituţiei date bunurile sus nominalizate în termen de 10 zile.  

 

   04.Controlul executării deciziei prezente se pune în seama comisiei consultative învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă, şi activităţi social –culturale, comisiei consultative finante, buget, activitati economico-financiare si constructii.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr. 07 /  -XXVI                                                                              din 08.12.2016                                                                                                                                                                                 or. Cantemir

       Cu privire la programul de activitate a

subdiviziunilor Consiliului raional şi  al aparatului

preşedintelui raionului  pe anul 2017

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Hotărîrea Guvernului nr.94 din 01.02.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective, examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

       01. Se aprobă programul de activitate al Consiliului Raional,a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2017 după cum urmează;

        aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

        direcţia finanţe(anexa nr.2 );

        direcţia construcţii, gospodărie comunală,dezvoltare regională şi locală (anexa nr.3);

        direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

        direcţia generală învăţămînt(anexa nr.5 );

        direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6);

        serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

       02. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

       03. Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus- menţionat se pune în seama  secretarului consiliului raional şi a vicepreşedinţilor raionului.

       04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

       05. Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul I , anul  2018.

        06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                  _______________

      Avizat :

Secretarul Consiliului Raional                                                Liudmila Ţurcanu

 

 

           “COORDONAT” :                                                                                                                                                           “APROBAT”:   

 Ministerul  Transporturilor                                                                                                                                             Decizia Consiliului Raional

 şi Infrastructurii Drumurilor                                                                                                                                            ______________________                                                                                                                                                       “_____”__________ 20                                                                                                                                                         “______”___________ 20

 

 

                       Lista drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie în raionul Cantemir pe anul 2017

 

Nr.

drum

Denumirea drumului

Lungimea totală a drum.

Lungimea necesară

de repar.sectorul

Costul lucrărilor

 (mii lei)

Specificarea lucrărilor

Termenul de efectuare a lucrărilor

L 621

Goteşti-Doina –Chioselia  km19+300

8,4

200; pod

250

Consolidarea părţii carosabile cu pietriş

Reparaţia podului

Martie-mai

L605

Cociulia- Haragîş

21,8

Km 09+200

240

Consolidarea părţii carosabile cu pietriş

 

Aprilie-mai

L606.1

Drum de access spre s. Şamalia

1,5

1,5

250

Consolidarea părţii carosabile cu pietriş

 

Iunie-august

 

Drum local s.Cociulia (Verdeşeni)

1,2

300

250

Reparatia unei porţiuni de drum cu placare plăci

Martie-mai

 

Drum local com.Pleşeni

4,0

Reparaţia podului

600

Reparaţia podului

Iulie

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalarea semnelor rutiere pe drmurile locale

184,35

184,35

110

Întreţinere

Permanent la necesitate

 

Lucrări de întreţinere a drumurilor,

inclusiv deszăpezire

184,35

184,35

600

Întreţinere, deszăpezire

Permanent la necesitate

 

TOTAL

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

            Şef direcţie  CGCDLR   V.Mocanu

 

 D E C I Z I E

nr. 07 / - XXVI                                                                              din 08.12.2016                                                                                                                                                                                or. Cantemir

    Cu privire la aprobarea   Planului de Actiuni

 pentru anul 2017 de implementare a Strategiei de Dezvoltare

 Socio-Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020

 

        În temeiul art. 49, alin 1, lit.d.)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei consiliului raional nr 07/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020” ,examinând proiectul Planului de Actiuni pentru anul 2017 de implementare a Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020 ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

D E C I D E:

01.  Se aprobă   Planul de Actiuni pentru anul 2017 de implementare a Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020;

02.  Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional ,conducatorii institutiilor subordonate consiliului, vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

03.  Se recomandă primarilor  unitatilor teritorial - aministrative sa contribuie la realizarea obiectivelor  stabilite.

04.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Victor Culicovschi,

     vicepreşedinte al raionului

Preşedintele şedinţei                                                                         _______________

 

    Avizat :

Secretar al consiliului raional                                                        Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

          nr. 0 7/-XXVI                                                                                             din  08.12.2016

or. Cantemir

   Despre aprobarea Regulamentului

de organizare și funcţionare a Direcţiei

Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei 

Cantemir 

 

    În temeiul art. 43 alin. (1) lit. q din Legea privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii asistenţei sociale nr.547 din 25.12.2003, Hotărîrii Guvernului nr. 828 din 20.11.2015 privind Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a organului local de specilaitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestiua, examinînd nota informativă a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiale și construcții Consiliul raional

 

                                                                      D E C I D E:

 1. Se ia act de

        nota despre aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (se anexează).

 1. Se aprobă statul de personal al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei ( se anexează).
 3. Se abrogă Regulamentul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir aprobat prin decizia Consiliului raional Cantemir nr. 03/17-XXVI din 05.11.2015
 4. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării.
 5. Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional în trimestrul II anul 2016
 6. Executarea deciziei nominalizate se pune în seama Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.
 7. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului.
 8. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de  

      specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale și turism comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiale și construcții.

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                                      __________________

     Contrasemnată:

Secretar al  consiliului raional                                                       Ludmila Țurcanu


 

                                                                                                                                               Anexă 01

                                                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                                                                     nr.07/-XXVI din 08.12.2016

 

                                                                   Notă informativă

despre aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei  Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir

 

 

         Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei  Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir a fost elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 828 din 20.11.2015 privind Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a organului local de specilaitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestiuia 

     Direcţiei  Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei Cantemir activează în prezent în baza Regulamentului Direcției Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir

nr. 03/17-XXVI din 05.11.2015 aprobat prin decizia Consiliului raional Cantemir, Legii privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii asistenţei sociale nr.547 din 25.12.2003, actelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, Constituţiei Republicii Moldova, alte legi Parlamentului și hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova deciziile organelor administraţiei publice locale, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei.

   Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir, stabileşte statutul juridic, atribuţiile şi drepturile Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, precum şi modul de organizare şi funcţionare al acesteia.

   Necesitatea aprobării   Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei rezultă din faptul

   În contextul modificărilor efectuate şi întru funcţionarea eficientă a acestei subdiviziuni, se propune Consiliul raional spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei  Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir.

  

 

 

 

 

 

 

                          Șef  DASPF Cantemir                                                           Viorica Munteanu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                    

 

 

   

 

 

 

 

Anexa nr.02

 la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                              nr. 07/-XXVI  din 08.12.2016

 

Statul de personal

al Direcţiei Asistentă Socială şi Protecţia Familiei Cantemir

 

Denumirea funcţiei

publice /postului

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului

Categoria

funcţiei publice/

postului

Numărul

de funcţii publice/

posturi

01

02

03

04

Şef direcţie

 1. Asigură implimentarea  politicilor statului în domeniul asistenţă socială şi asigură aplicarea uniformă a prevederilor  legislaţiei în vigoare domeniului dat la nivel teritorial;
 2. Exercită funcţiile de Autoritate Tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului în raza  unităţii  administrativ-teritoriale de nivelul doi;
 3. Asigură elaborarea strategiei locale de asistenţă socială în conformitate cu necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul asistenţei sociale;
 4. Dezvoltă şi gestionează resursele umane şi resursele financiare ale subdiviziunii în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu, în conformitate cu competenţele stabilite prin lege;
 5. Asigură corelarea activităţilor metodologice în conformitate cu indicaţiile MMPSF, interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

fpc

1

                       Secția monitorizare, evaluare și palnificare strategică

 

 

Şef adjunct direcţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Implimentează  politicile statului în domeniul asistenţă socială şi asigură aplicarea uniformă a prevederilor  legislaţiei în vigoare domeniului dat la nivel teritorial;
 2. Asigură împreună cu șeful Direcției, conducerea activității Direcției asistență socială și protecție a familiei
 3. Organizarea și evaluarea performanțelor profesionale a angajaților din cadrul direcției.
 4. Elaborează strategii de dezvoltare și prestare a asistenței sociale, în conformitate cu politica socială a statului
 5. Generalizează și sistematizează informația privind asistența socială acordată și analizează eficiența acesteia
 6. Identifică parteneri de dezvoltare și cooperează cu aceștia.

fpc

1

Secția economico-financiară

 

 

Șef secție,

Contabil- şef

 1. Conducea activitatea secției
 2. Asigură evidenţa contabilă a mijloacelor bugetare şi extrabugetare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale persoanelor aflate în dificultate;
 3. Participă  la procesul de planificare bugetara;
 4. Prezintă în modul stabilit dările de seamă periodice (trimestriale, anuale) pe rezultatele activităţii fondului local de susţinere socială a populaţiei la Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei şi Direcţiei Finanţe a Consiliului raional;
 5. Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare
 6. Verifica si semneaza împreună cu șeful direcției seturile de documente pentru banci;
 7. Coordonează activitatea de elaborare a programelor/subprogramelor bugetare și de raportare în baza acestora

fpe

1

Contabil

 1. Prezintă în modul stabilit dările de seamă periodice (trimestriale, anuale) pe rezultatele activităţii Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei Direcţiei Finanţe a Consiliului raional
 2. Organizează inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare  şi scurtă durată, valorilor materiale, mijloacelor băneşti, decontărilor.
 3. Elaborează și propune devizul de cheltuieli al direcției
 4. Realizează procedurile de procurări

ps

1

Specialist pentru suportul tehnic al rețelelor și calculatoarelor

 1. Proiectarea, instalarea si administrarea infrastructurii de retea, 
 2. Asigurarea functionalitatii retelei de calculatoare si a echipamentelor de conectare si de comunicatii, 

3.      3.  Administrarea serverelor, 

 1. Interconectarea retelelor si accesul la reteaua globala Internet, 

5.      5. Proiectarea si aplicarea strategiei de securitate a       

6.          Rețelei.

ps

1

                      Secția protecția persoanelor în etate și cu dizabilități

 

 

Șef secție

 1. Conducea activitatea secției
 2. Implementează politicele statului în domeniul asistenţă  socială a persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi aflate în dificultate şi asigură aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei la nivel teritorial pentru categoriile respective;
 3. Promovează interesele persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţionala şi Convenţia ONU cu privire la drepturile omului;
 4. Elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea persoanelor vîrstnice şi cu disabilităţi aflate în dificultate în parteneriat cu reprezentanţii Consiliului raional, instituţiile relevante şi cu societatea civilă, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.
 5. Efectuiază evidenţa activităţii cantinelor sociale.
 6. Asigură evidenţa persoanelor cu disabilităţi locomotor care beneficiază de compensaţia anuală.

fpe

1

Șef serviciu asistență personală

 1. Coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
 2. Supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
 3. Elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
 4. Colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului. 

ps

1

Șef serviciu îngrijire socială la domiciliu

1.    Asigură organizarea şi prestarea serviciului de îngrijire socială la domiciliu conform legislaţiei în vigoare;

2.      Coordonează şi asigură procesul de supervizare profesională a lucrătorilor sociali

3.      Asigură procesul de dezvoltare profesională în baza elaborării planurilor individuale de dezvoltare profesională a lucrătorilor sociali;

 1. Participă în procesul de evaluare şi planificare a îngrijirilor pentru beneficiari, conform necesităţilor sale;
 2. Monitorizează şi evaluează respectarea  obiectivelor programului şi principiilor de acordare  a serviciilor

ps

1

Felcer-protezist

 

ps

1

 

        Secția protecția copilului și familiei

 

 

Șef secție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Conducea activitatea secției
 2. Promovează interesele familiilor cu mulți copii în situații de risc aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire la drepturile omului;
 3. Acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi participă la acest proces în caz de necesitate;
 4. Indentifică cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia timpurie şi întreprinde măsuri pentru prevenirea agravării problemelor sociale.
 5. Evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresat famiilor cu copii aflaţi în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunitate.
 6. Coordonează procesul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării și exploatării traficului
 7. Monitorizează, evaluează, coordonează, organizează, supervizează și ține în evidență activitatea caselor de copii de tip familie, asistență parentală profesionistă.

fpe

1

Specialist principal

 1. Asigură reprezentarea intereselor şi a drepturilor copiilor în instanţa de judecată;
 2. Acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi participă la acest proces în caz de necesitate; 
 3. Asigură stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;  asigură stabilirea statutului de copil adoptabil;
 4.  Ține evidenţa copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească aflaţi în plasament planificat, recepţionează/sistematizează datele privind copiii aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare locale;
 5. Asigură stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
 6. Înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate documentele pe cazurile copiilor propuşi pentru plasament.

fpe

1

 

Secția prestații sociale

 

 

Șef secție

 

 1. Conduce activitatea Secției
 2. Efectuează  controlul intern al corectitudinii implementării legislației cu privire la prestațiile sociale
 3. Informează  populaţia despre modul de acordare a prestaţiilor sociale
 4. Asigură evidenţa bazei de date a persoanelor beneficiare de prestatii sociale în conformitate cu actele normative în vigoare;
 5. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică  în domeniul acordării prestatiilor sociale asistenţilor sociali comunitari;
 6. Implementează prevederile legale întru asigurarea eficienţei Legii nr.133 din 13.06.2008, Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social nr.1167 din 16.10.2008;
 7. Verificarea şi validarea cererilor de ajutor social, ajutor pentru perioada rece a anului in SIAAS.
 8. Coordonează activitatea de achitare a ajutoarelor sociale prin intermediul Posta Moldovei şi Casa Teritorială de Asigurări Sociale

fpe

1

Specialist

 1. Asigură şi efectuează acţiunile comune cu primăriile, instituţiile medicale, alte organe privind  întocmirea anchetei sociale, altor acte justificative ale solicitanţilor de ajutor material;
 2. Elaborează proiecte ale deciziilor Consiliului de administraţie şi a proiectelor ordinelor directorului Fondului privind stabilirea ajutorului material solicitanţilor şi eliberarea     acestuia beneficiarilor în conformitate cu actele normative în domeniu;
 3. Efectuarea actelor de verificare a veridicităţii datelor din Anchetele Sociale cu privire la vulnerabilitatea familiilor-beneficiare de ajutor material
 4. Asigură evidenţa contabilă în conformitate cu actele normative în vigoare, ţine evidenţa statistică a beneficiarilor de ajutor material;
 5. Asigură evidenţa şi repartizarea biletelor de recuperare/reabilitare în conformitate cu actele normative în vigoare.

fpe

1

 

Serviciu asistență socială comunitară

 

 

Șef serviciu asistent social comunitar

1.         Realizează evaluarea şi monitorizarea eficienţei serviciului de asistenţă socială comunitară în baza indicatorilor de monitorizare şi evaluare stabiliţi şi propune soluţii de eficientizare;

2.      Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţilor;

3.      Contribuie la elaborarea bugetului anual pentru serviciul de asistenţă socială comunitară;

4.      Realizează evaluarea şi monitorizarea eficienţei Serviciului de asistenţă socială comunitară în baza indicatorilor de monitorizare şi evaluare stabiliţi şi propune soluţii de eficientizare;

5.      Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţilor; .

ps

1

 

Managementul resurselor umane comunicare și relații cu publicul

 

 

specilaist

 1. Înregistrează și ține evidența corespondenței primite și expediate a Direcției asistență socială și protecție a familiei,
 2. informează mass-media cu privire la activitățile și aspectele asistenței sociale.
 3. Organizează si coordonează cu Șef direcție intreg procesul de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante
 4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al Direcției;
 5. Întocmește și gestionează documente de evidență a personalului (ordine ale șefului, cereri cu privire la angajare și transfer, dosare personale ale angajaților direcției)
 6. Exercită și alte atribuții cu legislația în vigoare

ps

1

TOTAL:  15

a) „fdp”- 0

b) „pcpfdp” - 0

c) „fpcns”- 0

d) „fpc” - 2

e) „fpe” – 6

f)ps-7

f) „pdtafap”- 0

                                                                       

 

 

                     Anexă 03

                                                                                                                                           la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                               nr.07/-XXVI din 08.12.2016

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir

 

I. INTRODUCERE

    1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Direcției asistență socială și protecției familiei precum și modul de organizare şi funcţionare a acestuia. 
    2. Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir este o subdiviziune a Consiliului raional Cantemir și poate avea statut de direcție, în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
    3. Direc
ției asistență socială și protecției familiei Cantemir este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, de alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
    4. Direc
ției asistență socială și protecției familiei Cantemir este organizat şi funcţionează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile în vigoare, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
    5. Direc
ției asistență socială și protecției familiei Cantemir îşi organizează activitatea conform următoarelor principii: 
    1) accesibilitate şi disponibilitate; 
    2) informare; 
    3) transparen
ță;
    4) abordare individualizată și multidisciplinară;
    5) parteneriate și colaborare;
    6) participarea beneficiarilor de asistență socială în procesul de luare a deciziilor;
    7) confidenţialitate;
    8) nondiscriminare și egalitate;
    9) solidaritate socială;
    10) parteneriat social.
    6. Beneficiarii de asistență socială la nivel teritorial sînt:
    1) copiii în situație de risc și copiii separați de părinți;
    2) persoanele cu dizabilități;
    3) persoanele în etate;
    4) victimele violen
ței în familie;
    5) victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane;
    6) persoanele și familiile defavorizate.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE DIREC
ȚIEI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    7. Misiunea Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.
    1. Direc
ția asistență socială și protecția familiei Cantemir are următoarele funcţii de bază:
    1) implementarea în unitatea administrativ-teritorială respectivă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale
și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate;
    2) acordarea suportului metodologic autorită
ților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
    3) colaborarea cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private.
    2. Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir are următoarele atribuţii principale:
    1) în scopul implementării în unitatea administrativ-teritorială respectivă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate:
    a) identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială;
    b) generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi analizează eficienţa acesteia;
    c) elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale, în conformitate cu politica socială a statului; 
    d) organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identificate;
    e) elaborează
și prezintă propuneri privind planificarea bugetului, fundamentat pe programe și performanță, precum și pe rezultatele evaluării necesităților în domeniul asistenței sociale și protecției familiei în teritoriul administrat, precum și prezintă rapoarte privind realizarea lui, în modul stabilit;
    f) îndepline
ște funcțiile de autoritate tutelară teritorială în domeniul protecției copilului;
    g) coordonează procesul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, precum și stabilește parteneriate cu autoritățile, instituțiile de resort în domeniu;
    h) asigură implementarea standardelor generale de prestare a serviciilor;
    i) asigură gestionarea eficientă a aloca
țiilor bugetare, patrimoniului și resurselor umane pentru dezvoltarea și acordarea asistenței sociale de calitate în teritoriul administrat;
    j) asigură angajarea personalului conform legislației; 
    k) efectuează controlul intern al corectitudinii implementării legislației cu privire la prestațiile sociale pe care le stabilește și serviciile sociale pe care le prestează;
    l) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date;
    m) informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, despre modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale și desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică;
    n) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială;
    o) acordă suport administrativ managerilor serviciilor de asisten
ță socială în scopul asigurării sustenabilității și eficienței serviciilor respective; 
    p) prezintă propuneri Consiliului raional privind necesitatea dezvoltării serviciilor de asistenţă socială în conformitate cu necesitățile identificate și cu politica naţională din domeniu;
    q) prezintă informații și date statistice la solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și altor autorități, instituții, organizații și altor entități abilitate;
    r) elaborează rapoarte de activitate, pe care le prezintă Consiliului raional şi le plasează pe pagina web a acestuia;
    2) în scopul acordării suportului metodologic autorită
ților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privaţi și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei:
    a) susţine autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi reprezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a programelor locale de asistenţă socială, precum şi în cea de monitorizare a realizării acestora;
    b) acordă suport metodologic instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate în raza unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi înaintează propuneri în vederea optimizării activităţii acestora;
    c) oferă asistenţă metodologică prestatorilor de servicii sociale;
    3) în scopul colaborării cu autorită
țile, instituțiile și organizațiile publice și private:
    a) studiază experiența internațională și bunele practici în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
    b) identifică parteneri de dezvoltare și cooperează cu aceştia;
    c) dezvoltă și implementează parteneriate cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private;
    d) încheie acorduri de cooperare în domeniul asistenței sociale și protecției familiei.
    8. Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir este învestit cu următoarele drepturi generale:
    1) să elaboreze, în limitele competen
țelor atribuite, instrucțiuni, indicații metodice, precum și alte acte privind domeniul său de activitate;
    2) să solicite de la autorități, instituții și organizații informații necesare pentru activitate;
    3) să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate;
    4) să monitorizeze și să evalueze calitatea serviciilor prestate de prestatorii publici și privați din raza administrativ-teritorială în care activează;
    5) să dezvolte parteneriate cu organizații guvernamentale și neguvernamentale în vederea implementării politicilor din domeniul asistenței sociale;
    6) să formuleze recomandări autorită
ților administrației publice centrale și locale privind eficientizarea asistenței sociale;
    7) să încadreze personalul direcției în programe de formare inițială și continuă; 
    8) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
    9) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
    10) să solicite Inspec
ției Sociale și Consiliului Național pentru Acreditarea Prestatorilor de Servicii Sociale rapoartele de control și evaluare, cu specificarea încălcărilor, neconformităților constatate şi cu recomandări de eficientizare a activităţii.

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECȚIEI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    9. Fiecare subdiviziune structurală a organului local de specialitate funcţionează în baza unui regulament aprobat de șeful direcției.
    10. Direc
ției asistență socială și protecției familiei Cantemir este condus de șef, numit conform legislației de către Consiliul rational

    11. Şeful Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir este responsabil de asigurarea calității managementului, în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor organului ierarhic superior

    12. Şeful Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir este şi directorul executiv al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.
    13. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direc
ției asistență socială și protecției familiei Cantemir sînt exercitate de şeful adjunct, desemnat prin ordinul şefului.
    14. Personalul Direc
ției asistență socială și protecției familiei Cantemir este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
    15. Șeful Direcției asistență socială și protecției familiei Cantemir în domeniul asistenței sociale și protecției familiei înaintează Consiliului raional propuneri pentru modificarea efectivului-limită de personal, în baza normativelor aprobate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
    16. Finanţarea activităţii organului local de specialitate se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

Șef direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir                                                             Viorica MUNTEANUPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin