Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta CR, 08.12.16

Sedinta CR, 08.12.16 imprimare

07.12.2016     1192 

D E C I Z I E

 

nr.07/-XXVI                                                                                                       din 08.12.2016

 

or. Cantemir

 

          Cu privire la corelarea bugetului raional

Cantemir  pe anul 2016, modificarea şi completarea

deciziei  Consiliului raional Cantemir nr.06/01-XXVI 

din  20.10.2016 

 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Legii pentru modificarea şi completarea Legii  bugetului de stat pe anul 2016  nr.154 din 01 iulie 2016  nr. 236 din 03.10.2016, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01.Se modifică şi se completează decizia Consiliului raional Cantemir nr.06/01-XXVI   din    20.10.2016 „Cu privire la corelarea bugetului raional Cantemir pe anul 2016, modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/03- XXVI din 10.12.2015” după cum urmează:

1)      În punctul 01 la venituri cifra „114963,2  mii lei ” se înlocueşte cu cifra „ 116490,2 mii lei”, la cheltuieli cifra „ 114181,9 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „115708,9 mii lei”.

2)      Anexa nr.1 din punctul 2  întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Cantemir pe anul 2016”,  va avea un nou cuprins conform anexei nr.1 la prezenta Decizie.

3)      Anexa nr.2 din punctul 3  întitulată: „Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cantemir  conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2016”,  va avea un nou cuprins , conform anexei nr.2 la prezenta Decizie.

4)      Anexa nr.3 din punctul 4 întitulată:” Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Cantemir pe anul 2016” va avea un nou cuprins conform anexei nr.3 la prezenta Decizie.

  02.Secretarul consiliului raional va aduce la cunoştinţă factorilor sus nominalizaţi prezenta decizie în termenii stabiliţi de legislaţie.

  03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele   

raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

   04.Prezenta decizie intră în vigoare de la data publicării Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2016.

 

Preşedintele şedinţei                                                       ___________________________

 

   Avizată

Secretar al consiliului raional                                               Ţurcanu  Ludmila

                                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                       „ Anexa nr. 1”

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 07/-XXVI  din 08.12.2016

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

 bugetului raional Cantemir pe anul 2016

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

116490,2

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

105733,5

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1402,0

     II. CHELTUIELI, total

2+3

115708,9

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

781,3

      IV. Surse de finanţare

 

- 781,3

       V. Datorii

5

- 781,3

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelui II

 

561

 

- 781,3

 

Secretar al  consiliului raional                                                     Ludmila Ţurcanu                                           

 

Anexa nr.2                                                    

                                                                                                                                 Anexa nr.”2”

                             la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 07/-XXVI din  08.12.2016

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cantemir

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2016     

                                                                                                                  

Denumirea

Cod

Suma, mii lei

1

2

3

Cheltuieli recurente, în total

 

115708,9

 

   Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

 

Resurse , total

 

8122,2

Resurse generale

100

6222,2

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

297

1900,0

Cheltuieli, total

300

8122,2

Exercitarea guvernării

0301

4742,3

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0302

667,7

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

0501

1638,4

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

1010,0

Datoria internă a autorităţii publice locale

1703

63,8

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

96,0

Resurse generale

100

96,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

96,0

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

96,0

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

Resurse, total

 

100,0

Resurse generale

100

100,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli,total

300

100,0

Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

3505

100,0

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

3245,0

Resurse generale

100

3245,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

3245,0

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

853,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

592,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

1800,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

5990,4

Resurse generale

100

5951,4

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

Cheltuieli,total

300

5990,4

Politici şi management în domeniul culturii

8501

498,9

Dezvoltarea culturii

8502

2988,1

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

21,6

Sport

8602

2418,8

Tineret

8603

63,0

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

87852,2

Resurse generale

100

85789,0

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2063,2

Cheltuieli,total

300

87852,2

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1761,8

 

Educaţie timpurie

8802

2293,8

 

Învăţămînt primar

8803

1581,4

 

Învăţămînt gimnazial

8804

56699,9

 

Învăţămînt liceal

8806

18819,7

Servicii generale în educaţie

8813

1007,7

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

5604,6

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

 

Resurse,total

 

10303,1

Resurse generale

100

8851,1

Resurse fonduri speciale

296

1452,0

Cheltuieli,total

300

10303,1

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

855,0

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2424,4

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

5369,5

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1452,0

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

9013

22,4

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

179,8

 

 

 

          Secretar al consiliului raional                                              Ludmila Ţurcanu

 

                                                                                                                                                                    Anexa nr.3

      „Anexa nr.3”                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.07/-XXVI din  08.122016

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

bugetul raional Cantemir pe anul 2016

                                                                                             

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general

19

107135,5

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

105733,5

 

inclusiv transferuri:

 

 

1

- cu destinaţie generală

 

16530,5

2

- cu destinaţie specială

 

87389,6

 

dintre care:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)

 

 

83019,5

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2336,8

 

c) pentru asistenţa socială

 

2033,3

 

inclusiv:

 

 

 

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

872,6

 

indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

980,9

 

indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.

 

 

 

179,8

3

- din fondul de compensare

 

1782,2

4

- alte transferuri curente cu destinaţie generală

 

31,2

II

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

1913

1402,0

 

   Secretar al consiliului raional                              Ludmila Ţurcanu                         

 

D E C I Z I E

                                              

  Nr.07/-XXVI                                                                                                din 08.12.2016

                                                             or. Cantemir

 

Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe 9 luni

a anului 2016.

 

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, examinînd avizele comisiei  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină , Consiliul Raional constată, că partea de venituri a fost executată cu 68,4 la sută, la cheltuieli cu 61,8 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2016.Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 9276,0 mii lei, ceea ce constituie 82,6 % din prevederile anuale,planul precizat pe anul 2016 fiind în sumă de 11234,8 mii lei .

     La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse, Consiliul Raional

 

                                         D E C I D E:

 

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe 9 luni a  anului 2016  prezentată în anexă.

 

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe 9 luni a  anului 2016 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4.     Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

  Preşedintele şedinţei                                                _________________                                                        

 

     Avizată:

Secretarul Consiliului Raional                            Ludmila Ţurcanu

                                                                                     

                                                                                                                               Anexă la decizia

                                                                                                                                                         Consiliului raional Cantemir     

                                                                                                                                                           nr.07/-XXVI     din  08.12.2016                             

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe 9  luni a anului 2016.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2016.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pe 9 luni ale anului 2016 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 81632,5 mii lei  sau la nivel de 68,4 la sută faţă de prevederile anuale. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 2812,6 mii lei sau cu 3,6 la sută / 9 luni 2015 – 78819,9 mii lei; 9 luni 2016 – 81632,5 mii lei/.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe 9  luni ale  anului 2016 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2016

 

Precizat pe anul 2016

Executat pe

9 luni 2016

Executat pe 9 luni 2015

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

Venituri, total

din care:

117293,0

119360,8

81632,5

100,0

78819,9

+ 2812,6

 

103,6

Impozitul pe vinit

3011,5

3011,5

3022,5

3,7

2564,8

+ 457,7

117,8

Impozite si taxe pe marfuri si servicii

1821,0

1821,0

2541,5

3,1

1588,3

+ 953,2

160,0

Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

4052,2

4129,5

2701,8

3,3

2443,5

+ 258,3

110,6

Amenzi si sanctiuni

470,0

470,0

217,9

0,3

2584,3

- 2366,4

8,4

Venituri din proprietate

 

 

 

7,8

 

 

 

+ 7,8

 

Alte venituri

 

 

0,9

 

235,6

-234,7

0,4

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi cheltuieli capitale

 

 

 

 

1802,7

 

 

 

783,6

 

 

 

1,0

 

 

 

457,8

 

 

 

+ 325,8

 

 

 

171,2

Tansferuri,

total

din care:

107938,3

108126,0

72356,5

88,6

68945,6

+ 3410,9

104,9

Transferuri cu destinatie speciala

88254,8

88442,5

62206,0

76,2

57382,9

+ 4823,1

108,4

Transferuri cu destinatie generala

18312,7

18312,7

9171,1

11,2

10290,4

- 1119,3

89,1

Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II

1370,8

1370,8

979,4

1,2

1272,3

- 292,9

77,0

 

     Ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 88,6 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,7 %,  venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,3 % şi impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 3,1%. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi capitale  în sumă totală de 783,6 mii lei

ceea ce constituie 43,5 la sută în comparaţie cu contractele încheiate între părţi.          

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe 9 luni a anului 2016 bugetul raional a fost executat la cheltuieli recurente în sumă de 74504,1 mii lei, ceea ce constituie 61,8 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 120556,8 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 65332,8 mii lei , ceea ce constituie 87,7 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 9171,3 mii lei ceea ce constituie 12,3 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe 9 luni 2016. În afară de aceasta în active nefinanciare au fost executate

investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie în sumă de 211,7 mii lei dintre care: pentru construcţia monumentului “D.Cantemir” -28,0 mii lei şi pentru pregătirea proiectelor 183,7 mii lei.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice de nivelul I şi II se prezintă în felul următor:

                                                                                                                           Tabel nr.2

 

 

                               Denumirea

 

    Cod  Eco

 

 

Suma, mii lei

Ponderea din  totalul cheltuielilor

executate,%

Cheltuieli

2

65332,8

100

inclusiv:

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

54654,1

83,7

Bunuru şi servicii

22

 7652,8

11,7

Dobînzi

24

  16,8

 

Subsidii

25

 228,0

0,3

Prestaţii sociale

27

2720,9

4,2

Alte cheltuieli

28

   60,2

0,1

Active nefinanciare

3

9171,3

100

inclusiv:

 

 

 

Mijloace fixe

31

3150,0

34,3

Stocuri şi materiale circulante

33

6021,3

65,7

         

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 83,7 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 11,7 % şi prestaţii sociale 4,2 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 65,7 % şi mijloacele fixe 34,3 %. Pe 9 luni 2016 cheltuielile de personal constituie 54654,1 mii lei dintre care:

-          Remunerarea muncii   ─ 43557,1 mii lei sau 79,7 %;

-          Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 11097,0 mii lei sau 20,3 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 76684,5 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 71,3 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 7652,8 mii lei dintre care:

-          Servicii energetice şi comunale  - 3651,0 mii lei sau 47,7 %;

-          Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii  - 363,5 mii lei sau 4,7 %;

-          Servicii de locaţiune      - 387,2 mii lei sau  5,1 %;

-          Servicii de transport      - 258,4 mii lei sau  3,4 %;

-          Servicii de reparaţii curente  - 1740,4 mii lei sau  22,7 %;

-          Formare profesională             - 81,1 mii lei sau  1,1 %;

-          Deplasări în interes de serviciu  - 135,2 mii lei sau 1,8 %;

-          Alte servicii                                - 1036,0 mii lei sau 13,5 %.

 În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 16909,6 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 45,3 %..

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                              

                                                                                                                                             Tabel nr.3

                                                                                                                                               mii lei

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

Aprobat

pe anul

   2016

Precizat pe

anul 2016

Executat pe

9 luni

anul 2016

Executat pe

9 luni

  anul 2015

Executat anul current faţă de anul precedent

Devieri

(+,- )

în %%

Cheltuieli, total

 

116511,7

120768,5

74715,8

79727,2

- 5011,4

93,7

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

    8091,0

 

   8332,5

 

4248,7

 

4317,9

 

-69,2

 

98,4

Apărarea naţională

    02

        96,0

         96,0

     18,5

45,6

-27,1

40,6

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

      100,0

 

    240,0

 

     31,6

 

1231,8

 

-1200,2

 

2,6

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

    3245,0

 

    3575,0

 

  2251,3

 

1264,2

 

+ 987,1

 

178,1

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

       570,4

 

 

    28,0

 

 

2816,8

 

 

- 2788,8

 

 

1,0

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

       229,0

     228,0 

120,9

+ 107,1

188,6

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

   5993,4

 

    6093,9

 

   3656,7

 

3790,1

 

- 133,4

 

96,5

 

Învăţămîntul

 

  09

 

88441,9

  

 90698,9

  

57923,2

 

59356,2

 

-1433,0

 

97,6

 

Protecţia socială

 

 10

 

 10544,4

 

  10932,8

 

  6329,8

 

6783,7

 

-453,9

 

93,3

   

  Datele din table denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe 9 luni a anului 2016 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mic cu 6,3 puncte procentuale. Micşorarea cheltuielilor faţă de perioada similară a anului precedent este efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specială în anul precedent de o singură dată , şi anume:

- la grupa 06 “ Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale “în legătură cu alocarea mijloacelor financiare  din fondul de rezervă a Guvernului sinistraţilor care au suferit în urma exploziei de gaze în blocul locativ.

- la grupa principală 03 “ Ordinea publică şi securitatea naţională” în legătură cu încetarea supravegherii traficului rutier cu ajutorul mijloacelor audio-foto video.

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

                                                                                                             Tab. nr.4

 

Nr.

d/o

 

 

  Denumirea

 

     Cod

       

          Executat pe 9 luni:

Nivelul executării faţă de anul precedent

   Anul curent,

      mii lei

Anul precedent,

     mii lei

Devieri (+,-),

mii lei

 

în %%

   1

Executivul şi serviciile de suport

 

   03

 

     3180,4

 

      3301,9

 

   - 121,5

 

     96,3

   2

Managementul finanţelor publice

 

   05

 

    1051,5

 

      995,5

 

    + 56,0

 

    105,6

 

Nr.

d/o

 

Denumirea

 

Cod

Executat pe 9 luni:

Nivelul executării faţă de anul precedent

Anul curent,

mii lei

Anul precedent,

mii lei

Devieri

(+,-),

 mii lei

 

în %%

 

 

  3

Datoria de stat a autorităţilor publice locale

 

 

   17

 

 

        16,8

 

 

         20,5

 

 

    - 3,7

 

 

     82,0

  4

Apărarea naţională

   31

        18,5

         45,6

    - 27,1

     40,6

  5

Afaceri interne

   35

     

      1213,9

  -1213,9

 

   6

Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale

 

   37

 

31,6

 

17,9

 

+ 13,7

 

176,5

  7

Dezvoltarea agriculturii

   51

       465,3

         499,0

     - 33,7

    93,2

8

Dezvoltarea regională şi construcţii

 

   61

 

      401,5

 

        413,5

 

      - 12,0

 

     97,1

9

Dezvoltarea transporturilor

 

   64

 

      1384,5

 

         351,7

 

   +1032,8

 

    393,7

10

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

 

  75

 

 

          28,0

 

 

       2816,8

 

 

    - 2788,8

 

 

       1,0

11

Sănătate publică şi servicii medicale

 

   80

 

228,0      

 

120,9

 

+ 107,1

 

188,6

12

Cultura

   85

2179,4

2083,7

+ 95,7

104,6

13

Tineret şi sport

   86

1477,3

1706,4

- 229,1

86,6

14

Învăţămînt

   88

57923,2

59356,2

- 1433,0

97,6

15

Protecţia socială

   90

6329,8

6783,7

- 453,9

93,3

 

În total

 

74715,8

79727,2

- 5011,4

93,7

 

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

 

 

 

Preşedintele raionului                                                 Ciobanu Andrei

 

 

Şeful direcţiei finanţe                                                    Cozma VeaceslavPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin