Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta Consiliului raional din 08.12.16, dispozitie si proiectul Bugetului pru 2017

Sedinta Consiliului raional din 08.12.16, dispozitie si proiectul Bugetului pru 2017 imprimare

07.12.2016     1117 

D I S P O Z I Ţ I E

 din 28.11.2016                                                                              nr. 201-A

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă ordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 08 decembrie curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

  01.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2017 în prima lectură.

                  Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

  02   Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2016.

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

  03.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2017  în a doua lectură.

                   Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

  04.Cu privire la executarea bugetului raional coform rezultatelor pe 9 luni ale anului 2016.

                  Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe

  05.Cu privire la raportul  Inspecţiei Financiare a Direcţiei Teritoriale Inspectare Financiară  Cahul,         despre inspectarea financiară complexă la IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

                   Raportor: Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului.

   06. Cu privire la aprobarea hotărîrii Comisie de privatizare nr.04  din data de 21.11.2016.

                Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

    07.Cu privire la aprobarea simbolicii ( stemei, drapelului) raionului Cantemir.

               Raportor: Banicov Valeriu, architect-şef, aparatul preşedintelui raionului.

 08.Despre completarea deciziei nr.05/06-XXVI din 29.09.2016,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională”

               Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.

   09.Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt de la data de 01.01.2017.

              Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.

  10.Cu privire la completarea deciziei consiliului raional nr.04/04-XXVI din 11.08.2016,,Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt”.

                  Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.

 11.Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la  mijloace fixe ale Direcţiei Generale Învăţămînt Cantemir.

                 Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.   

  12. Cu privire la Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind  de voinţa părţilor  cu  dna Maia Putregai,   şef,  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

        Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

13.Despre numirea dnei  Maia Putregai, medic , în funcţie de şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia,  pe  perioadă determinată.

             Raportor: Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

  14. Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul  de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate  Cociulia pe anul 2016

                      Raportor: Putregai Maia , şef  IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia

  15. Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul  de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2016

                      Raportor: Elena Olteanu, şef  IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia.

  16.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a serviciului de deservire de pe lîngă   aparatul preşedintelui raionului.

                 Raportor: Viorica Plămădeală,specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

 17.Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2017 de implimentare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pe ntru anii 2016-2020.

                  Raportor:Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului.

   18..Cu privire la  programul de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2017.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

    19. Cu privire la programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I al anului 2017.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

  20.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2001 şi a cetăţenilor de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.

                  Raportor: Porneală Oleg, şef secţie administrativ-militară Cantemir.

   21.Cu privire la Lista drumurilor  publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2017.

 Raportor:Mocanu Valeriu,şef direcţie construcţii,gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

  22.Cu privire la executarea    deciziei  nr.03/08-XXVI din 23.06.2016 ,, Despre  modificarea deciziei nr.04/21-XXVI din 10.12.2015  Cu privire la lista drumirilor publice locale  pentru  efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016.

  Raportor:Mocanu Valeriu,şef direcţie construcţii,gospodărie comunală,dezvoltare locală şi regională.   

   23. Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2017.

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

    24. Cu privire la cererea dnei Viorica Marţ .

                  Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.  

  25.Cu privire la  aprobarea actului primire-transmitere a bunurilor Muzeului de Istorie şi Etnografie din s.Tartaul, raionul Cantemir serviciului cultură şi turism a Consiliului raional Cantemir.

                 Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

  26.Cu privire la casarea mijloacelor fixe a Serviciului Cultură şi Turism.

        Raportor:Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

 27.Despre aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a familiei.

                  Raportor:Munteanu Viorica, şef Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a familiei.

 28. Cu privire la completarea deciziei nr.02/07-XXV din 20.03.2014 Despre avizul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova  nr.2903-29 din 05.02.2014 ,, Cu privire la Statele de personal ale aparatului preşedintelui şi a Direcţiei asistenţă social şi protecţie a familiei”

    Raportor:Munteanu Viorica, şef Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a familiei.

 29.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.12/34-XXV din 06.12.2012,,Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului şi de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional”.

                     Raportor:Munteanu Viorica, şef Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

  30. Despre informaţia Colegiului Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova din data de 25.10.2016 ,,Cu privire la activitatea Serviciului raional de arhivă Cantemir cu arhivele departamentale pentru perioada 2012-2015 şi 10 luni ale anului 2016”.

                  Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului. 

  31.Despre luarea la balanţa Consiliului Raional Cantemir a imobilului IMSP Centrului de Sănătate Cociulia

              Raportor: Putregai Maia , şef  IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia.

32.Cu privire la transmiterea în comodat de către Consiliul Raional Cantemir a imobilului IMSP Centrului de Sănătate Cociulia instituţiei date.

                       Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului Raional.

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei Ciobanu

 

 

                                                                                                                                                Anexă

                                                                                                                        la  decizia consiliului raional 

                                                                                                                         nr. 07/-XXVI   din  08.12.2016

Nota informativă

la bugetul local de nivelui II pe anul 2017

       

             Bugetul local de nivelul II pe anul 2017 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397- XVdin 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţele publice şi responsabilităţi bugetare şi notelor metodologice a Ministerului Finanţelor privind principiile de bază în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2017 şi estimărilor pe anii 2018-2019.

             Veniturile bugetului raional.

         La elaborarea părţii de venituri s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei fiscale, cotelor stabilite, acumulărilor din teritoriu în anii precedenţi şi scontata veniturilor proprii pe anul 2016. Conform prevederilor art.4 şi 5 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale ( cu modificările şi completările ulterioare ) veniturile bugetului raional pe anul 2017 sînt formate din:

a)      venituri proprii;

b)      defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat;

c)      Resurse atrase de instuţiile bugetare;

d)     Resurse fonduri speciale;

e)      Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie generală;

f)       Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie specială;

g)      Transferuri de la bugetul de stat din fondul de compensare;

Pentru anul 2017 se preconizează venituri în bugetul local de nivelul II pe toate componentele bugetare în sumă de  118949,8 mii lei dintre care:

 a) venituri de bază          -  113649,0  mii lei;

 b) Resurse atrase de instituţiile bugetare            - 3886,7 mii lei;

 c) Resurse fonduri speciale              - 1414,1 mii lei.

Structura bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018- 2019 se prezintă în tabelul ce urmează:                                                                                                                   

                                                                                                                Tabelul nr.1

 

 

 

Denumirea

 

 

 

Cod

Proiectul

pe anul 2017

   Estimat pe anii:

2018

2019

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

I.Venituri, total

    1

118949,8

100,0

118786,4

100,0

120848,4

100,0

Inclusiv conform clasificaţiei economice ( K4 )

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3440,4

 2,9

3544,3

   2,9

3646,1

   3,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

2330,0

 2,0

2330,0

   2,0

2330,0

   1,9

Taxe şi plăţi administrative

1422

    50,0

    0,1

    50,0

   0,1

   50,0

   0,1

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

1423

3886,7

 3,3

3886,7

  3,3

3886,7

 3,2

Amenzi şi sancţiuni

1431

  270,0

    0,2

  270,0

   0,2

  270,0

   0,2

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul de nivelul II

1911

107608,6

90,4

107322,1

90,4

109301,5

 90,5

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul  II

 

1913

 

  1364,1

 

  1,1

1383,3

 

  1,1

 

1364,1

 

 1,1

                                                                                                                   

 

 

                             Denumirea

 

 

Cod

Proiectul

pe anul 2017

Estimat pe anii:

2018

2019

 

   %

  din

 total

mii lei

  %

 din

total

mii lei

  %

  din

 total

II. Cheltuieli total

2+3

118167,3

100,0

117980,9

100,0

120848,4

100,0

 

III. Sold bugetar

1 –

( 2+3)

 

782,5

 

 

    805,5

 

 

 

IV. Surse de finanţare

5

-782,5

 

   -805,5

 

 

 

inclusiv conform clasificaţiei economice ( K3 )

 

 

 

 

 

 

 

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

 

561

 

 

-782,5

 

 

 

   - 805,5

 

 

 

Datele din tabel denotă faptul , că proiectul  bugetul raional pe anul 2017 este structurat la venituri

În sumă de 118949,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 118167,3 mii lei. Estimările pe anii 2018-2019 se prezintă în felul următor: anul 2018 ( venituri 118786,4 mii lei, cheltuieli 117980,9 mii lei); anul 2019

( venituri 120848,4 mii lei, cheltuieli 120848,4 mii lei). Soldul bugetar constituie:

 pe anul 2017 - 782,5 mii lei şi pe anul 2018 – 805,5 mii lei care este îndreptat spre rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II.

        În anul 2017 partea preponderentă din veniturile  bugetului raional o deţine transferurile de la bugetul  

     de stat care constituie  - 107608,6 mii lei sau 90,4 la sută din total venituri. .

       Veniturile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice se prezintă în tabelul ce

      urmează:                                                                                                                                           Tabelul nr.2

 

             Denumirea

 

Cod     Eco

 ( K6)

Proiectul

pe anul 2017

Estimat pe anii:

2018

2019

 

mii lei

  %

  din

total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

  din

total

Venituri, total

 

118949,8

100,0

118786,4

100,0

120848,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul reţinut din salariu

111110

3440,4

2,9

3544,3

3,0

3646,1

3,0

Taxa pentru apă

114611

30,0

0,03

30,0

0,03

30,0

0,02

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculeleînmatriculateîn Republica Moldova

 

 

114633

 

 

2300,0

 

 

2,0

 

 

2300,0

 

 

1,9

 

 

2300,0

 

 

1,9

Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice la casele de schimb valutar

  142245

50,0

0,04

50,0

0,04

50,0

0,04

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

1381,0

1,1

1381,0

1,1

1381,0

1,1

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

 

142320

 

2505,7

 

2,1

 

2505,7

 

2,1

 

2505,7

 

2,1

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II

 

  143120

 

270,0

 

0,23

 

270,0

 

0,23

 

270,0

 

0,22

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

 ( extraşcolar)

 

 

 

191111

 

 

 

82118,3

 

 

 

69,0

 

 

 

82297,0

 

 

 

69,3

 

 

 

82704,7

 

 

 

68,5

Transferuri curente primete cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

 

 

 

191112

 

 

 

     2397,8

 

 

 

2,0

 

 

 

    2213,5

 

 

 

1,9

 

 

 

     2223,2

 

 

 

1,8

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru şcoli sportive

 

 

191113

 

 

 2463,0

 

2,1

 

 

  2473,0

 

 

2,1

 

 

  2483,7

 

 

2,1

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

 

191131

 

 

  18509,8

 

 

15,5

 

 

20338,6

 

 

17,1

 

 

21889,9

 

 

18,1

Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală de la bugetul de stat la bugetul local de nivelul II

 

 

191139

 

337,5

 

 

0,3

 

 

 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

 

191132

 

 

 1782,2

 

 

1,5

 

 

 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

 

 

191310

 

 

  1364,1

 

 

1,2

 

 

 1383,3

 

 

1,2

 

 

 1364,1

 

1,12

                           

      Datele din tabel denotă faptul, că bugetul local de nivelul II conform clasificaţiei economice pe 6 nivele este alcătuit din 14 tipuri de venit. Partea preponderentă din totalul veniturilor revine transferurilor curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar ) care constituie 82118,3 mii lei sau 69,0 la sută  şi transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II în sumă de 18509,8 mii lei sau 15,5 la sută.  Impozitul pe venitul reţinut din salariu pentru anul 2017 este preconizat în sumă de 3440,9 mii lei  ceea ce constutuie 2,9 % din total venituri. Taxa  pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este preconizată în sumă de 2300,0 mii lei ceea ce constituie 2,0 % din total venituri.

       În partea de venituri sînt incluse veniturile încasate de către instituţiile bugetare sub formă de mijloace speciale de la prestarea serviciilori cu plată calculate în baza actelor normative în vigoare şi veniturile de la darea în locaţiune a patrimoniului public. Pentru anul 2017 la articolul „ Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare”  sînt preconizate 3886,7 mii lei  ceea ce constituie  3,3 la sută din total venituri dintre care:

- Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                       - 1381,0  mii lei;

- Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public     - 2505,7 mii lei.

                Cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în

tabelul ce urmează:

                                                                                                                                           Tabelul nr.3

 

 

Denumirea

 

Cod

F1-F3

Proiectul

pe anul 2017

        Estimat pe anii:

2018

2019

 

mii lei

% din total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

   %

din

total

Cheltuieli,total

 

118167,3

100,0

117980,9

100,0

120848,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţi legislative şi executive

0111

4832,4

4,1

4881,7

4,1

4934,5

4,1

Servicii bugetar- fiscale

0112

1658,9

1,4

1682,8

1,4

1708,3

1,4

Alte servicii generale

0133

637,5

0,5

640,4

0,5

643,5

0,5

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

0169

2227,8

1,9

2360,0

2,0

2412,2

2,0

Serviciul datoriei interne

0171

26,5

0,03

14,1

0,01

 

-

Alte servicii în domeniul apărării naţionale

0259

79,4

0,07

84,3

0,07

89,6

0,07

Alte servicii în domeniul afacerilor interne

0319

561,2

0,5

407,5

0,32

2536,6

2,0

Alte servicii în domeniul agriculturii

0429

841,5

0,7

849,1

0,7

857,2

0,7

Construcţii

0443

559,0

0,5

566,6

0,5

574,7

0,5

Transport rutier

0451

2300,0

1.9

2300,0

2,0

2300,0

1,9

Servicii de sport şi cultură

0812

2551,7

2,2

2566,0

2,2

2581,4

2,13

Servicii pentru tineret

0813

62,6

0,1

65,7

0,1

69,0

0,1

Servicii în domeniul culturii

0820

3356,6

2,8

3295,5

2,8

3344,7

2,8

Alte servicii în domeniul culturii

0861

495,6

0,4

501,0

0,4

506,8

0,4

Educaţie timpurie

0911

1843,8

1,6

1958,7

1,7

1991,7

1,7

Învăţămînt primar

0912

1787,1

1,5

1412,1

1,2

1465,0

1,2

Învăţămînt gimnazial

0921

59740,7

50,6

59680,0

50,6

60872,5

50,4

Învăţămînt liceal

0922

14848,0

12,6

15332,9

13,0

14446,5

11,9

Învăţămînt nedefinit după nivel

0950

5909,7

5,0

5924,3

5,0

5940,0

4,9

Servicii afiliate învăţămîntului

0960

1023,9

0,9

1042,7

0,9

1062,8

0,9

Alte servicii în domeniul învăţămîntului

0989

1779,7

1,5

1800,5

1,5

1822,8

1,5

Protecţie în caz de incapacitate de muncă

1012

5706,2

4,8

5450,9

4,6

5487,6

4,5

Protecţie a familiei şi copilului

1040

2538,0

2,1

2443,2

2,1

2479,2

2,1

Protecţie împotriva excluziunii sociale

1070

1414,1

1,2

1433,3

1,2

1414,1

1,2

Administrare în domeniul protecţiei sociale

1091

866,4

0,7

875,0

0,7

884,2

0,7

Alte servicii de protecţie socială

1099

519,0

0,4

412,6

0,4

423,5

0,4

 Clasificaţia funcţională este un nomenclator care codifică funcţiile sectorului bugetar în conformitate cu standardele aprobate de Guvern. Pentru anul 2017 cheltuielile bugetului local de nivelul II se descriu în 26 de funcţii. Ponderea cea mai mare din totalul  cheltuielilor revine funcţiei „ Învăţămînt gimnazial” –  50,6%, urmată de funcţia „Învăţămînt liceal” – 12,6 %, „ Învăţămînt nedefinit după nivel” – 5,0 %, „ Protecţie în caz de incapacitate de muncă” – 4,8 % , „ Autorităţi legislative şi executive „ – 4,1 %, „ Servicii în domeniul culturii” – 2,8 % e.t.c.

   Sinteza cheltuielilor fundamentate pe  funcţii ,programe / subprograme şi activităţi a bugetului local de nivelul II  pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019 se prezintă, în tabelul ce urmează:

                                                                                                                                               Tabelul  nr.4

                                                                                                                                                             (mii lei)

 

Codul:

Proietul pe anul 2017

Estimat pe anii:

Funcţiei

( F3)

Programului/

subprogramului

( P1P2 )

Activităţilor

( P3 )

      2018

       2019

1

2

3

4

5

6

7

Cheltuieli ,total

 

 

 

118167,3

117980,9

120848,4

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală, grupa principală 01, total

 

 

 

 

 

9383,1

 

 

9579,0

 

 

9698,5

Autorităţi legislative şi executive

0111

 

 

4832,4

4881,7

4934,5

Exercitarea guvernării

0111

0301

 

4832,4

4881,7

4934,5

Aparatul preşedintelui raionului

0111

0301

00005

 

4832,4

 

4881,7

 

4934,5

Servicii bugetar -fiscale

0112

 

 

1658,9

1682,8

1708,3

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

0112

0501

 

1658,9

1682,8

1708,3

Direcţia finanţe

0112

0501

00005

1658,9

1682,8

1708,3

Alte servicii generale

0133

 

 

637,5

640,4

643,5

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0133

 

0302

 

637,5

640,4

643,5

Personalul de deservire a clădirii Consiliului raional

 

 

0133

 

 

0302

 

 

00009

 

637,5

 

640,4

 

643,5

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

0169

 

 

2227,8

2360,0

2412,2

Gestionarea fondului de rezervă şi intervenţie

0169

0802

 

2227,8

2360,0

2412,2

Fondul de rezervă

0169

0802

00020

2227,8

2360,0

2412,2

Serviciul datoriei interne

0171

 

 

26,5

14,1

 

Datoria internă a autorităţilor publice locale

 

0171

 

1703

 

26,5

14,1

 

Achitarea dobînzii la

împrumutul bugetar recreditat Energetic II între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

0171

 

1703

 

00057

26,5

14,1

 

Apărarea naţională, grupa principală 02, total

 

 

 

79,4

84,3

89,6

Alte servicii în domeniul apărării naţionale

0259

 

 

79,4

84,3

89,6

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale

 

0259

 

3104

 

 

79,4

84,3

89,6

Centrul militar

 ( întreţinerea şi cheltuieli pentru recrutare)

0259

3104

00074

79,4

84,3

89,6

Ordinea publică şi securitatea naţională, grupa principală 03, total

 

 

 

561,2

407,5

2536,6

Alte servicii în domeniul afacerilor interne

0319

 

 

561,2

407,5

2536,6

Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

 

0319

 

3505

 

 

561,2

407,5

2536,6

Servicii  de constatare a încălcărilor la traficul rutier cu ajutorul camerelor audio-foto- video

 

 

0319

 

 

3505

 

 

00159

 

 

561,2

 

 

407,5

 

 

2536,6

Servicii în domeniul economiei, grupa principală 04, total

 

 

 

 

 

3700,5

 

 

3715,7

 

 

3731,9

Alte servicii în domeniul agriculturii

 

0429

 

 

841,5

849,1

857,2

Politici şi management în domeniul agriculturii

 

0429

 

5101

 

 

 

841,5

 

849,1

 

857,2

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

 

0429

 

5101

 

00005

 

841,5

 

849,1

857,2

Construcţii

0443

 

 

559,0

566,6

574,7

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

0443

 

6101

 

 

559,0

 

566,6

 

574,7

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

 

 

0443

 

 

6101

 

 

00005

 

 

559,0

 

 

566,6

 

 

574,7

Transport rutier

0451

 

 

2300,0

2300,0

2300,0

Dezvoltarea drumurilor

0451

6402

 

2300,0

2300,0

2300,0

Cheltuieli pentru întreţinerea drumurilor locale din contul defalcărilor de la taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de autovehicule înmatriculate în RM

 

 

 

 

 

 

0451

 

 

 

 

 

 

6402

 

 

 

 

 

 

00154

 

 

 

 

 

 

2300,0

 

 

 

 

 

 

2300,0

 

 

 

 

 

 

2300,0

Cultura, sport şi tineret, grupa principală 08, total

 

 

 

 

6466,5

 

6428,2

 

6501,9

Servicii de sport şi cultură fizică

0812

 

 

2551,7

2566,0

2581,4

Sport

0812

8602

 

2551,7

2566,0

2581,4

Măsuri sportive

0812

8602

00230

88,7

93,0

97,7

Şcoala sportivă

0812

8602

00238

2463,0

2473,0

2483,7

Servicii pentru tineret

0813

 

 

62,6

65,7

69,0

Tineret

0813

8603

 

62,6

65,7

69,0

Măsuri pentru tineret

0813

8603

00239

62,6

65,7

69,0

Servicii în domeniul culturii

0820

 

 

3356,6

3295,5

3344,7

Dezvoltarea culturii

0820

8502

 

3141,9

3080,6

3129,6

Biblioteci

0820

8502

00231

732,8

742,3

752,5

Colective populare

0820

8502

00233

1117,4

1020,4

1031,1

Casa raională  cultură

0820

8502

00234

1291,7

1317,9

1346,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

 

0820

 

 

8503

 

 

 

214,7

 

 

214,9

 

 

215,1

Muzee

0820

8503

00232

214,7

214,9

215,1

Alte servicii în domeniul culturii

 

0861

 

 

 

495,6

501,0

506,8

Politici şi management în domeniul culturii

0861

8501

 

495,6

501,0

506,8

Aparatul Serviciului cultură şi turizm

0861

8501

00005

296,0

298,3

300,8

Contabilitatea centralizată

0861

8501

00060

199,6

202,7

206,0

Învăţămînt, grupa principală 09, total

 

 

 

86932,9

87151,2

87601,3

Educaţie timpurie

0911

 

 

1843,8

1958,7

1991,7

Educaţie timpurie

0911

8802

 

1843,8

1958,7

1991,7

Şcoli primare –grădiniţe

Educaţie timpurie

 

0911

 

8802

 

00199

 

1530,5

 

1638,2

 

1662,2

Şcoli primare- grădiniţe

Educaţie timpurie

Asigurarea alimentării copiilor

 

 

 

0911

 

 

 

8802

 

 

 

00448

 

 

 

313,3

 

 

 

320,5

 

 

 

329,5

Învăţămînt primar

0912

 

 

1787,1

1412,1

1465,0

Învăţămînt primar

0912

8803

 

1787,1

1412,1

1465,0

Şcoli primare- grădiniţe

 Învăţămîntul primar

 

0912

 

8803

 

00200

 

1633,7

 

1260,5

 

1312,1

Şcoli primare – grădiniţe

Învăţămîntul primar

Asigurarea alimentării copiilor

 

 

 

0912

 

 

 

8803

 

 

 

00448

 

 

 

153,4

 

 

 

151,6

 

 

 

152,9

Învăţămîntul gimnazial

0921

 

 

59740,7

59680,0

60872,5

Învăţămîntul gimnazial

0921

8804

 

59740,7

59680,0

60892,5

Gimnazii

0921

8804

00201

54784,6

54624,7

55670,3

Educaţia incluzivă

0921

8804

00392

1174,1

1187,0

1202,9

Asigurarea alimentării copiilor

 

0921

 

8804

 

00448

 

3782,0

 

3868,3

 

3999,3

Învăţămîntul liceal

0922

 

 

14848,0

15332,9

14446,5

Învăţămîntul liceal

0922

8806

 

14848,0

15332,9

14446,5

Licee

0922

8806

00203

7047,3

7634,9

7373,4

Întreţinerea căminului

0922

8806

00204

650,0

656,0

656,0

Serviciul de transportare a elevilor

 

0922

 

8806

 

00389

 

2700,0

 

2700,0

 

2700,0

Componenta raională

0922

8806

00391

4054,2

3930,7

3306,8

 

Educaţia incluzivă

 

0922

 

8806

 

00392

 

59,4

 

59,4

 

59,4

Asigurarea alimentării copiilor

 

0922

 

8806

 

00448

 

337,1

 

351,9

 

350,9

Învăţămînt nedefinit după nivel

 

0950

 

 

5909,7

5924,3

5940,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

 

0950

 

8814

 

5826,4

5841,0

5856,7

Centrul de creaţie a copiilor

 

0950

 

8814

 

00209

 

2076,7

 

2080,7

 

2090,7

Şcoala de arte

0950

8814

00209

3368,6

3378,7

3383,8

Tabăra de odihnă

0950

8814

00211

365,8

366,3

366,9

Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor raionale

 

0950

 

8814

 

00380

 

15,3

 

15,3

 

15,3

Curiculum

0950

8815

 

83,3

83,3

83,3

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire

0950

8815

 

00215

 

83,3

 

83,3

 

83,3

Servicii afiliate învăţămîntului

 

0960

 

 

1023,9

1042,7

1062,8

Servicii generale în educaţie

0960

8813

 

1023,9

1042,7

1062,8

Serviciul psihopedagogic

0960

8813

00390

1023,9

1042,7

1062,8

Alte servicii în domeniul învăţămîntului

 

0989

 

 

 

1779,7

1800,5

1822,8

Politici şi management în domeniul educaţiei

 

0989

 

8801

 

1779,7

1800,5

1822,8

Direcţia învăţămînt

0989

8801

00005

1779,7

1800,5

1822,8

Protecţia socială, grupa principală 10, total

 

 

 

 

11043,7

 

10615,0

 

10688,6

Protecţie în caz de incapacitate de muncă

 

1012

 

 

5706,2

5450,9

5487,6

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

 

1012

 

 

9010

 

 

 

5706,2

 

 

5450,9

 

 

5487,6

Serviciul de asistenţă personală

 

1012

 

9010

 

00246

 

587,4

 

587,5

 

587,6

Serviciul de deservire socială la domiciliul

 

1012

 

9010

 

00268

 

1470,9

 

1478,9

 

1487,5

Serviciul  social„ Echipă mobilă ”

 

1012

 

9010

 

00287

 

290,7

 

294,1

 

297,7

Serviciul social „ Casă comunitară”

 

1012

 

9010

 

00289

 

619,9

 

631,4

 

647,7

Activitatea felcerilor- protezişti

 

1012

 

9010

 

00301

 

51,1

 

51,1

 

51,1

Compensaţia pentru serviciile de transport

1012

9010

00302

817,4

817,4

817,4

Serviciul de asistenţă socială comunitară

 

1012

 

   9010

 

00326

1868,8

1590,5

1598,6

Protecţie a familiei şi a copiilor

 

1040

 

 

 

2538,0

 

2443,2

 

2479,2

Protecţie a familiei şi copilului

 

1040

 

9006

 

 

2538,0

 

2443,2

 

2479,2

Susţinerea copiilor rămaşi fără îngrigirea părintească

 

 

1040

 

 

9006

 

 

00275

 

 

1084,8

 

 

1008,0

 

 

1008,0

Servicii de asistenţă parentală profesionistă

 

1040

 

9006

 

00284

 

535,6

 

492,9

 

502,5

Susţinerea caselor de copii de tip familial

 

1040

 

9006

 

00327

 

917,6

 

942,3

 

968,7

Protecţie împotriva excluziunii sociale

 

1070

 

 

 

1414,1

 

1433,3

 

1414,1

Protecţie socială în cazuri excepţionale

 

1070

 

9012

 

 

1414,1

 

1433,3

 

1414,1

Fondul de susţinere socială a populaţiei

 

1070

 

9012

 

00250

 

1414,1

 

1433,3

 

1414,1

Administrare în domeniul protecţiei sociale

 

 

1091

 

 

 

 

 

 

866,4

 

 

875,0

 

 

884,2

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

 

1091

 

9001

 

 

 

866,4

 

 

875,0

 

 

884,2

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

 

1091

 

9001

 

00005

 

866,4

 

875,0

 

884,2

Alte servicii de protecţie socială

 

1099

 

 

 

519,0

 

412,6

 

423,5

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

 

1099

 

 

9013

 

 

 

23,4

 

 

24,5

 

 

25,7

Biroul comun de informaţii şi servicii

 

1099

 

9013

 

00373

 

23,4

 

24,5

 

25,7

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni

 

1099

 

9019

 

 

495,6

 

388,1

 

397,8

Susţinerea tinerilor specialişti

 

1099

 

9019

 

00214

 

495,6

 

388,1

 

397,8

Sold  bugetar

 

 

 

782,5

805,5

 

Surse de finanţare

 

 

 

-782,5

-805,5

 

Rambursarea împrumutului bugetar recreditat Energetic II între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul  II

 

 

 

 

561120

 

 

 

-782,5

 

 

 

- 805,5

 

 

 

 

 Datele din tabel denotă că bugetul  local de niveul  II  pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 -2019 este structurat pe 13 programe şi 29 de subprograme. Cea mai mare pondere în volumul cheltuielilor pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019 revine programului 88  „ Învăţămîntul” care constituie:

  pe anul 2017 – 86631,9 mii lei sau 74,2 la sută; pe anul 2018 – 87151,2 mii lei sau 73,9 la sută,

 şi pe anul 2019 – 87601,3 mii lei sau  72,5 la sută , urmat de următoarele programe:

- programul 90 „ Protecţia socială” în sumă pe anul 2017 – 10512,9 mii lei sau 9,0 la sută; pe anul 2018 – 10615,0 mii lei sau  9,0 la sută şi pe anul 2019 – 10688,6 mii lei sau 8,8 la sută;

-  programul 85,86 „ Cultura, tineret şi spot ” : pe anul 2017 în sumă de – 6359,5 mii lei sau 5,4 la sută; pe anul 2018 – 6428,2 mii lei sau 5,4 la sută şi pe anul 2019- 6501,9 mii lei sau 5,4 la sută. Celelalte programe ocupă o pondere mai joasă de 5 puncte  procentuale.

        Informaţia  privind efectivul de personal pe instituţii bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II

se prezintă în tabelul ce urmează:

                                                                                                                                       Tabelul nr.5

                                                                                                                                                    Unităţi

 

Denumirea

 

Cod

Executat pe anul 2014

Executat pe anul 2015

Aprobat pe anul 2016

Proiectul pe anul 2017

Estimat pe anii:

Grg1/

Org1i

F1

2018

2019

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

1125

 

01

 

54,5

 

53,5

 

56,5

 

59,5

 

59,5

 

59,5

Servicii în domeniul economiei

 

1125

 

04

 

14,5

 

14,5

 

14,5

 

14,5

 

14,5

 

14,5

Cultura şi sportul

2317

08

67,0

65,0

67,0

73,0

73,0

73,0

 

2307

08

30,5

29,5

34,5

34,5

34,5

34,5

Învăţămîntul

23,07

09

1174,06

1154,81

1197,05

1146,02

1146,02

1146,02

 

2317

09

47,5

44,5

52,34

52,34

52,34

52,34

Protecţia socială

2305

10

102,5

111,75

114,0

114,0

114,0

114,0

În total

 

 

1490,56

1473,56

1535,89

1493,86

1493,86

1493,86

     Pentru anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019 efectivul de personal este preconizat cu o reducere de 45,03 unităţi în comparaţie cu aprobat pe anul 2016  în legătură cu reorganizarea unor instituţii din domeniul învăţămîntului.

 

 

                    Şeful

Direcţiei Ginanţe Cantemir                                                     Cozma Veaceslav

 

Anexa nr.1    la decizia Consiliului raional Cantemir

nr. 07/-XXVI din  08.12.2016

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2017

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

118949,8

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

107608,6

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1364,1

     II. CHELTUIELI, total

2+3

118167,3

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

782.5

      IV. Surse de finanţare

 

- 782.5

       V. Datorii

5

- 782.5

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelui II

 

561

 

- 782.5

 

 

Secretar al consiliului raional                                         Ţurcanu  Ludmila                                         

 

Anexa nr 2                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia consiliului raional

nr.07/-XXVI din  08.12.2016

 

 

 

Componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II

 pe anul 2017

 

                                                                                             

Denumirea

Cod

Eco

 

Suma,

mii lei

Venituri

I

9977,1

Impozite şi taxe

11

5770,4

Impozite pe venit

111

3440,4

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3440,4

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

114

2330,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

2330,0

Alte venituri

14

4206,7

Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor

142

3936,7

Taxe şi plăţi administrative

1422

50,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

3886,7

Amenzi şi sancţiuni

143

270,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

270,0

 

Secretar al consiliului raional                               Ţurcanu Ludmila

 

Anexa nr.3

la decizia consiliului raional

nr.07/-XXVI  din  08.12.2016

 

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

bugetul local de nivelul II pe anul 2017

 

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general

19

108972,7

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

107608,6

 

inclusiv transferuri:

 

 

1

- cu destinaţie generală

 

18509,8

2

- cu destinaţie specială

 

86979,1

 

dintre care:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)

 

 

82118,3

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2463,0

 

c) pentru asistenţa socială

 

2397,8

 

inclusiv:

 

 

 

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

817,4

 

indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

1084,8

 

indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.

 

 

 

495,6

3

- din fondul de compensare

 

1782,2

4

- alte transferuri curente cu destinaţie generală

 

337,5

II

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

1913

 

1364,1

 

 

 Secretar al consiliului raional                           Ţurcanu Ludmila                        

 

                                                                                                                                                           Anexa nr.4 

la decizia consiliului raional

nr. 07/-XXVI din 08.1.2.2016

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017     

                                                                                                                  

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli recurente, în total

 

   118167,3

 Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

9383,1

Resurse generale

100

7546,4

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1836,7

Cheltuieli, total

300

9383,1

Exercitarea guvernării

0301

4832,4

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

637,5

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

1658,9

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

2227,8

Datoria internă a autorităţii publice locale

1703

26,5

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

79,4

Resurse generale

100

79,4

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

79,4

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

79,4

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

Resurse, total

 

561,2

Resurse generale

100

561,2

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli,total

300

561,2

Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

3505

561,2

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

3700,5

Resurse generale

100

3700,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

3700,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

841,5

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

559,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

2300,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

6466,5

Resurse generale

100

6427,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

Cheltuieli,total

300

6466,5

Politici şi management în domeniul culturii

8501

495,6

Dezvoltarea culturii

8502

3141,9

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

214,7

Sport

8602

2551,7

Tineret

8603

62,6

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

86932,9

Resurse generale

100

84921,9

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2011,0

Cheltuieli,total

300

86932,9

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1779,7

Educaţie timpurie

8802

1843,8

Învăţămînt primar                           

8803

1787,1

Învăţămînt gimnazial       

8804

59740,7

Învăţămînt liceal    

8806

14848,0

Servicii generale în educaţie

8813

1023,9

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

5826,4

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

11043,7

Resurse generale

100

9629,6

Resurse fonduri speciale

296

1414,1

Cheltuieli,total

300

11043,7

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

866,4

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2538,0

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

5706,2

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1414,1

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

23,4

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

495,6

 

 

          Secretar al consiliului raional                                   Ţurcanu Ludmila

 

                                                                                  Anexa nr.5

                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                       nr. 07/-XXVI  din    08.12. 2016

 

Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate

 din  bugetul local de nivelul II pe anul 2017.     

                                                                                                               mii lei

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Cod

În total

Inclusiv:

Org1/ Org1i

Org2

F1

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

K6  142310

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

K6  142320

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

 

 

01

 

1836,7

 

15,0

 

1821,7

 

Aparatul preşedintelui raionului

1125

11603

01

1836,7

15,0

1821,7

2

Cultura

 

 

08

39,0

 

39,0

 

Casa raională de cultură

2317

09710

08

39,0

 

39,0

3

Învăţămîntul

 

 

09

2011,0

1366,0

645,0

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

2307

14650

09

23,0

23,0

 

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

2307

01846

09

45,0

45,0

 

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

2307

01796

09

160,0

30,0

130,0

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

2307

01797

09

656,0

201,0

455,0

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

2307

14652

09

35,0

35,0

 

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

2307

14653

09

53,3

53,3

 

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

2307

01783

09

55,0

55,0

 

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

2307

01801

09

70,0

70,0

 

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

2307

01845

09

70,2

70,2

 

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

09

126,9

66,9

60,0

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

2307

01844

09

46,0

46,0

 

 

Gimnaziul „ V.Curbet” Ţărăncuţa

2307

01782

09

13,0

13,0

 

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

2307

01788

09

18,0

18,0

 

 

Gimnaziul Haragîş

2307

01792

09

44,5

44,5

 

 

Gimnaziul Porumbeşti

2307

01800

09

20,0

20,0

 

 

Gimnaziul Plopi

2307

01799

09

18,1

18,1

 

 

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

09

72,0

72,0

 

 

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

09

55,0

55,0

 

 

Gimnaziul Larguţa

2307

01793

09

30,0

30,0

 

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

2307

15131

09

25,0

25,0

 

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

09

75,0

75,0

 

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

2317

09711

09

300,0

300,0

 

 

                    Total

 

 

 

3886,7

1381,0

2505,7

 

Secretar  al consiliului raional                                                            Ţurcanu Ludmila              

 

                 

Anexa nr. 6   ( continuare)

                 

la Decizia consiliului raional Cantemir

                 

nr._____ din _________201

 

 Volumul  bugetelor instituţiilor de învăţămînt primar, secundar, repartizarea alocaţiilor din componenta raională şi a fondului de educaţie incluzivă,alimentaţia şi studierea limbilor minoritaţilor pentru anul 2017

             
                         

mii lei

     

 

Cod

Denumirea instituţiei

Localitatea

Transferuri din componenta raională

Educatia Incluzivă

Transferuri totale

Supliment Art.134(7) Codul Educaţiei

Studierea Limbilor

Alimentaţia           (mii lei)

Total general                                 ( mii lei )

     

Total

inclusiv 

 

 

     

Transportarea elevilor

Cazarea in camin

Mijloace nedistribuite

     

Licee şi gimnazii mai mari de 91 elevi ponderaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1

01795

LT "D. Cantemir"

Cantemir

0,00

 

 

 

 

2670,40

 

 

0

2670,40

     

2

01785

LT"N. Mihai"

Ciobalaccia

650,00

 

650,00

 

59,40

5009,70

37,70

143,40

157,6

5348,40

     

3

01787

Gimnaziul "V.Hanganu"

Cociulia

 

 

 

 

62,40

2804,40

 

 

156,2

2960,60

     

4

01791

Gimnaziul "V. Pîrvan"

Gotesti

100,00

100,00

 

 

57,20

3623,80

 

 

207,3

3831,10

     

5

14652

Gimnaziu "M. Eminescu"

Baimaclia

0,00

 

 

 

57,20

3319,10

 

 

205,9

3525,00

     

6

14653

Gimnaziu "I. Creangă"

Cania

0,00

 

 

 

57,40

2298,20

18,80

 

140,6

2457,60

     

7

14654

Gimnaziu Capaclia

Capaclia

0,00

 

 

 

17,90

2049,30

 

 

90,9

2140,20

     

8

01801

Gimnaziu Sadic

Sadic

80,00

80,00

 

 

17,60

2194,90

 

 

125,0

2319,90

     

9

14655

Gimnaziu Cietu

Cietu

100,00

100,00

 

 

 

1780,90

18,80

 

92,3

1892,00

     

10

14648

Gimnaziu Antonești

Antonesti

0,00

 

 

 

58,10

1628,40

 

 

73,8

1702,20

     

11

01799

Gimnaziu Plopi

Plopi

0,00

 

 

 

63,70

1469,30

 

 

59,6

1528,90

     

12

01792

Gimnaziu Haragis

Haragis

0,00

 

 

 

 

1509,10

75,20

 

88,0

1672,30

     

13

01783

Gimnaziu Chioselia

Chioselia

0,00

 

 

 

58,10

1661,30

18,80

 

93,7

1773,80

     

14

01800

Gimnaziu Porumbești

Porumbesti

0,00

 

 

 

49,90

1900,20

 

 

109,3

2009,50

     

15

01797

Gimnaziu "M. Eminescu"

Cantemir

136,60

136,60

 

 

112,60

4678,10

 

 

302,5

4980,60

     

16

01798

Gimnaziu Pleseni

Pleseni

0,00

 

 

 

55,90

3343,70

 

 

213,0

3556,70

     

17

01850

Gimnaziu Visniovca

Visniovca

0,00

 

 

 

63,70

1935,20

18,80

 

90,9

2044,90

     

18

01847

Gimnaziu Țiganca

Tiganca

103,80

103,80

 

 

95,40

2616,50

18,80

 

125,0

2760,30

     

19

01845

Gimnaziu Tartaul

Tartaul

0,00

 

 

 

58,10

2331,90

 

 

126,4

2458,30

     

20

01786

Gimnaziu Cirpești

Cirpesti

0,00

 

 

 

58,10

2362,50

 

 

125,0

2487,50

     

21

01793

Gimnaziu Larguta

Larguta

0,00

 

 

 

66,80

2632,30

 

 

149,2

2781,50

     

22

01794

Gimnaziu Lingura

Lingura

0,00

 

 

 

17,80

1402,20

 

 

61,1

1463,30

     

23

01789

Gimnaziu Enichioi

Enichioi

0,00

 

 

 

64,20

1914,50

18,80

 

92,3

2025,60

     

Gimnazii cu un număr mai mic de 91 elevi ponderaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

     

24

01796

Gimnaziu "A. Puskin"

Cantemir

0,00

 

 

 

 

1061,50

 

 

56,8

1118,30

     

25

01844

Gimnaziu Stoianovca

Stoianovca

0,00

 

 

 

 

941,20

37,70

143,00

42,6

1164,50

     

26

01788

Gimnaziu Costangalia

Costangalia

0,00

 

 

 

64,20

1253,10

18,80

 

68,2

1340,10

     

27

01782

Gimnaziu Tarancuța

Tarancuta

0,00

 

 

 

 

1135,80

 

 

66,7

1202,50

     

28

01784

Gimnaziu Cisla

Cisla

0,00

 

 

 

17,80

934,30

 

 

41,2

975,50

     

Şcoli primare cu număr mai mic de 41 elevi ponderati

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

     

29

01808

Şcoala primară Samalia

Samalia

0,00

 

 

 

 

373,80

 

 

35,5

409,30

     

30

14650

Şcoala primară Acui

Acui

0,00

 

 

 

 

433,60

 

 

41,2

474,80

     

31

01848

Șc. Prim Toceni

Toceni

0,00

 

 

 

 

343,90

18,80

 

32,7

395,40

     

32

01846

Sc.pr. Ghoiltosu

Ghioltosu

0,00

 

 

 

 

463,60

 

 

44,0

507,60

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

     

 

 

Transportarea elevilor

 Dir. Invatamint

2700,00

2700,00

 

 

 

2700,00

 

 

 

2700,00

     

 

 

Mijloace nedistribuite -compenenta raionala

4054,20

 

 

4054,20

 

4054,20

 

 

 

4054,20

     

 

 

Total general

7924,60

3220,40

650,00

4054,20

1233,50

70830,90

301,00

286,40

3314,50

74732,80

     
                 

Secretar  Consiliului   Raional 

           
 

Şef  Direcţia Generala Învăţîmînt Cantemir 

 

Cebotaru Lilia

                   
 

Emis: Sef SEF DGΠ Gurgurov  Svetlana

                         

 

                 

Anexa nr. 6   ( continuare)

 
   

Anexa nr.7

 
 

la decizia Consiliului raional Cantemir

 
 

nr. ________ din ________2016

 
       

Nomenclatorul serviciilor prestate de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local de nivelul II şi tarifele acestora pe anul 2017

 
       

 

Denumirea serviciilor

Costul serviciilor

 
 

2

3

4

 

 

Administraţia consiliului raional

 

 

 

Veniturile arhivelor de la păstrarea şi valorificarea documentelor,executarea copiilor,eliberarea certificatelor

 

 

 

Eliberarea extrasului din procesul verbal

42 lei p/u un extras eliberat în 10 zile

 

 

Eliberarea certificatului de participare la privatizarea spaţiului locativ

42 lei p/u un certificat

 

 

I.Ordonarea documentelor

 

 

 

Întocmirea istoricului fondurilor instituţiilor ,organizaţiilor ,întreprinderilor

15-20 lei  p/u o filă dactilografiată

 

 

Sistematizarea dosarelor pînă la efectuarea expertizei valorii documentelor şi a dosarelor instituţiilor din fondul documentar ,în ordine cronologică după compartimente structurale sau grupuri

3,5 lei p/u 100 unităţi păstrate

 

 

Efectuarea expertizei valorii ştiinţifice şi utilitare a actelor administrative cu răsfoirea filelor.

12,7 lei p/u 10 unităţi păstrare

 

 

Idem,fără răsfoirea filelor documentelor

2,9 lei p/u 10 unităţi păstrare

 

 

Idem,a documentelor personalului scriptic ,inclusiv dosare personale ,cu răsfoirea filelor documentelor

6,8 lei p/u 10 unităţi păstrare

 

 

Idem,fără răsfoirea filelor documentelor

11,4 lei p/u 100 unităţi

 

 

Constituirea dosarelor din foi volante şi reconstituirea dosarelor cu acte administrative

4,0 lei p/u 100 file

 

 

Venituri asociate cu darea în arendă a încăperilor (energie electrică)

conform contractului

 

 

Energie electrică

conform contractului

 

 

Energia termică

conform contractului

 

 

Apă

conform contractului

 

 

Canalizare

conform contractului

 

 

Şcoli primare-grădiniţe

 

 

 

Plata părinţilor pentru întreţinerea copiilor în grupele preşcolare

conform Hot.Guvernului şi ordinului Ministerului Educaţiei

 

 

Şcoala de Arte"V.Hanganu"

 

 

 

Plata pentru instruirea copiilor în şcola de arte

 

 

 

Plata părinţilor în clase cu predarea muzicii

conform Hot.Guvernului

 

 

Plata părinţilor în clase cu predarea  artei plastice

conform Hot.Guvernului

 

 

Casa de cultura Cantemir

 

 

 

Veniturile de la chiria/arenda proprietate publică

conform Legii bugetului de stat                                                                                                                                                                                   pe anul 2017

 

 

Arenda încăperi 

conform Legii bugetului de stat                                                                                                                                                                                   pe anul 2017

 
       
       
       
       
 

             Secretarul

   
 

Consiliului raional Cantemir                                                  Ţurcanu  Ludmila                                      

 
 

 

         

la Decizia consiliului raional Cantemir

                 

nr._____ din _________201

                 
 

 

                                                                                         Anexa nr.8

                                                                       la decizia consiliului raional

                                                                       nr. 07/-XXVI  din  08.12.2016

 

Efectivul - limită  de personal pe instituţii bugetare finanţate

din bugetul local de nivelul II pe anul 2017, unităţi.

                                                                                             

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Cod

Efectivul de personal, unităţi

Org1/ Org1i

Org2

1

2

3

4

5

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

1125

 

74,0

 

Aparatul preşedintelui raionului

1125

11603

22,5

 

Direcţia finanţe

1125

14706

16,0

 

Serviciul de deservire a clădirii Consiliului raional

1125

11603

21,0

 

Servicii în domeniul economiei

 

 

 

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

1125

14707

8,5

 

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

1125

11968

6,0

2

Cultura şi sportul

2317

 

107,5

 

Serviciul cultură şi turizm

2317

04060

5,5

 

Biblioteca nr.1 Cantemir

2317

04871

9,0

 

Bibliotewca nr.2 Cantemir

2317

05740

5,0

 

Casa raională de cultură

2317

09710

23,0

 

Colectivele populare

2317

12244

27.0

 

Muzeul Cantemir

2317

09708

0,5

 

Muzeul Tartaul

2317

 

3,0

 

Şcoala sportivă

2307

09713

34,5

3

Învăţămîntul

2307

 

1198,36

 

Direcţia generală învăţămînt

2307

04050

19,5

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

2307

14650

14,65

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

2307

01846

18,45

 

Şcoala primară Şamalia

2307

15130

 9,1

 

Şcoala primară Toceni

2307

15132

10,05

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

2307

01796

21,04

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

2307

01797

65,49

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

2307

14648

27,19

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

2307

14652

55,04

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

2307

14653

36,31

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

2307

01783

32,02

 

Gimnaziul „ Şt.cel Mare” Cîrpeşti

2307

01786

37,91

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

2307

01801

36,3

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

2307

01845

39,07

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

40,8

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

2307

01844

23,38

 

Gimnaziul „ M.Sadoveanu” Pleşeni

2307

01798

50,35

 

Gimnaziul „ V.Curbet” Ţărăncuţa

2307

01782

21,35

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

2307

01788

22,47

 

Gimnaziul „V.Pîrvan” Goteşti

2307

01791

57,43

 

Gimnaziul Cîşla

2307

01784

17,99

 

Gimnaziul Haragîş

2307

01792

27,87

 

Gimnaziul Porumbeşti

2307

01800

28,63

1

2

3

4

5

 

Gimnaziul Plopi

2307

01799

26,7

 

Gimnaziul Lingura

2307

01794

25,26

 

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

30,81

 

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

31,84

 

Gimnaziul Vişniovca

2307

01850

29,12

 

Gimnaziul Larguţa

2307

01793

41,21

 

Gimnaziul Capaclia

2307

14654

33,7

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

2307

15131

40,21

 

Liceul teoretic „D.Cantemir” Cantemir

2307

01795

33,47

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

73,81

 

Serviciul de transportare a elevilor

2307

04050

18,5

 

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

2307

01774

10,0

 

Centrul de creaţie a copiilor

2307

09712

34,0

 

Tabăra de odihnă

2307

12521

5,0

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

2317

09711

52,34

4

Protecţia socială

2305

 

114,0

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

2305

04048

9,0

 

Serviciul protezare şi ortopedie

2305

12246

1,0

 

Serviciul de îngrigire socială la domiciliul

2305

12013

32,0

 

Serviciul de asistenţă socială comunitară

2305

14712

28,0

 

Casa de copii de tip familial Butuc

2305

01760

1,0

 

Casa de copii de tip familial Vîrlan

2305

01761

1,0

 

Casa de copii de tip familial Topală A. Toceni

2305

01766

1,0

 

Casa de copii de tip familial Petco

2305

01767

1,0

 

Casa de copii de tip familial Stoianov

2305

01768

1,0

 

Casa de copii de tip familial Deniţă

2305

01769

1,0

 

Casa de copii de tip familial Zaharia

2305

01770

1,0

 

Casa de copii de tip familial Mocanu

2305

01771

1,0

 

Casa de copii de tip familial Topală I. Cantemir

2305

01773

1,0

 

Serviciul de asistenţă personală

2305

01744

17,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Culicovschi

2305

01747

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Muruianu

2305

01748

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Popov

2305

01751

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Ţuţuianu

2305

01752

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Camerzan

2305

01756

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Vicol

2305

01757

1,0

 

Serviciul social „Echipă mobilă”

2305

01745

4,5

 

Serviciul social „Casa comunitară”

2305

01746

7,5

 

                    Total

 

 

1493,86

 

 

 Secretar al  consiliului raional                                        Ţurcanu Ludmila          

                     

mii lei

     

 

 

D E C I Z I E

 

nr. 07/ -  XXVI                                                                                      din 08.12.2016

or. Cantemir

            

           Cu privire la aprobarea   bugetului

      local de nivelul II   în prima lectură 

      pe anul 2017

 

                În temeiul art.43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014  finanţele publice şi responsabilităţi bugetare, Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2017 în prima lectură, avizul  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,   Consiliul Raional  Cantemir

 

DECIDE :

 

01.   Se aprobă bugetul  local de nivelul II pe anul 2017 la venituri în sumă de  118949,8 mii lei ,la cheltuieli în sumă de 118167,3 mii lei cu soldul bugetar ( excedent ) în sumă de 782,5 mii lei şi sursele de finanţare  în sumă de 782,5 mii lei.

 

 

      Preşedintele şedinţei                                             _____________________

     Avizată:

    Secretar al consiliului  raional                               Ţurcanu Ludmila

 

D E C I Z I E

 

 

nr .07/-XXVI                                                                                        din 08.12.2016

or. Cantemir

 

     Cu privire la aprobarea   bugetului  local

 de nivelul II  în lectura a doua  pe anul 2017

 

         În temeiul art. 43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 , examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2017 în lectura a doua, avizul  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional Cantemir

DECIDE :

   01.Se aprobă bugetul local de nivelul II pe anul 2017 la venituri în sumă de 118949,8 mii lei  la cheltuieli în sumă de 118167,3 mii lei, cu soldul bugetar ( excedent ) de 782,5 mii lei şi  sursele de finanţare  în sumă de 782,5 mii lei.

   02. Sinteza indicatorilor generali si surselor de finanţare ale  bugetului  local de nivelul II   pe anul 2017 se prezintă  în  anexa nr.1.

   03. Componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II pe anul 2017 se  prezintă în  anexa nr.2.

   04.Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2017 se prezintă în anexa nr.3.

   05. Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017 se prezintă, conform anexei nr.4.

   06.Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2017 se prezintă , conform anexei nr.5.

    07.Volumul bugetelor instituţiilor de învăţămînt primar, secundar general, repartizarea alocaţiilor din componenta raională şi a  fondului  de educaţie incluzivă, alimentaţia şi studierea limbilor minorităţilor naţionale  pe anul 2017se prezintă, conform anexei nr.6.

   08.Se apobă fondul de rezervă a bugetului local de nivelul II pe anul 2017 în sumă de 2227,8 mii lei.

   09.Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2017 se prezintă ,conform anexei nr.7.

  10.Se aprobă efectivul- limită de personal pe instituţii bugetare finanţate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2017, conform anexei nr.8.

   11.Se stabilesc conform Legii privind finanţele publice locale următoarele cheltuieli cu

              caracter prioritar:

-          achitarea salariilor angajaţilor din sistemul bugetar;

-          achitarea cotei la bugetul asigurărilor sociale;

-          achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie;

-          achitarea  pentru consumul energiei electrice,  energiei termice, gazelor  şi combustibilului, reparaţia şcolilor şi grădiniţelor;

-          reparaţia drumurilor.

    12.Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2017 ale instituţiilor publice finanţate din bugetul local de nivelul II vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.

   13. Autorităţile/ instituţiile bugetare vor asigura:

      • dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

      •  legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate ;

      • utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, allocate de la bugetul de stat;

       • contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind 

 achiziţii publice;

       • raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

           14.Dl Cozma Veaceslav, şeful Direcţiei finanţe va analiza sistematic executarea bugetului local de nivelul II şi va înainta , în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar- bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

             15.Se autorizează:

              • Dl Ciobanu Andrei  preşedintele raionului cu rolul de administrator de buget:

               - să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii  (F1-F3)  şi în cadrul unui subprogram, fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

               - să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţie, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii  representative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local de nivelul II , repartizate prin alte acte normative , decît Legea bugetului de stat.

              • Autorităţile bugetare ( Org 1,Org 1i ) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordinate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii ( F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

               • Instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

             16. Dna Ţurcanu Ludmila, secretarul consiliului raional, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie. 

             17.Contolul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ciobanu  Andrei, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

            18.Anexele nr.1- 8    fac parte integrală  a prezentei decizii bugetare anuale.

            19. Prezenta decizie întră in vigoare la 01 ianuarie 2017.

 

 

      Preşedintele şedinţei                                             _____________________

 

               Avizată :

 

     Secretar al consiliului  raional                                Ţurcanu LudmilaPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin