Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Planuri activitate a subdiviziunilor CR pentru a.2016

Planuri activitate a subdiviziunilor CR pentru a.2016 imprimare

27.06.2016     3085 

APROB:

 

Vicepreşedinte al  raionului Cantemir

Sergiu  Butuc

(nume, prenume)

_________________________

                                                                                                                                                                                                                                                              (semnătura)

PLAN de acţiuni

al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir pentru semestru II2016

nr/o

Obiective  /

Acţiuni / Sub-acţiuni

Indicatori de produs / rezultat

Termen de realizare

Responsabil

Parteneri în implementare

Documente de referinţă

 

Obiective:

1.      Realizarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale

2.      Promovarea dreptului copilului şi  protecţiafamiliei aflate în situație de risc

3.      Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate

4.      Acordarea prestaţiilor sociale

5.      Consolidarea capacităţilor resurselor umane

6.       Management şi calitate 

 

Obiectivul nr.1 - Realizarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale

 

1.

Realizarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a persoanelor aflate în situaţii de risc

Studierea, respectarea, implementarea legislaţiei la nivel teritorial, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale

Legislaţie studiată,  respectată.
Acţiuni implementate

permanent

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

APL

 

 

 

 

Audienţa  cetăţenilor pe diverse probleme sociale.   

 

permanent

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

 

 

 

 

 

Examinarea  petiţiilor, adresărilor, demersurilor  din partea cetăţenilor şi organelor ierarhic superioare

 

permanent

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

 

 

 

2.

Sensibilizarea populaţiei privind dreptul la protecţie socială a cetăţenilor

Informarea societăţii despre problemele copiilor în dificultate prin intermediul site-ului CR.

Comunicate de presă cu privire la  evenimentele / activităţile organizate.

Elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informative.

Organizarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei

Nr. materiale publicate;
Nr. interviuri.

permanent

Şef DASPF,
Specialişti,
Şefi subdiviziuni

 

 

 

Obiectivul 2 Promovarea dreptului copilului şi  protecţia familiei aflate în situație de risc

 

3.

Eficientizarea mecanismelor de conlucrare intersectorială în vederea asigurării protecţiei copilului în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Colaborarea cu instituţiile educaţionale şi medicale, poliţia, organizaţiile neguvernamentale, societatea.

Monitorizarea intersectorială a cazurilor copiilor luaţi în evidenţă.

Organizarea şedinţelor cu APL, membrii, CPCD,  reprezentanţii instituţiilor educaţionale şi medicale, Inspectoratului de Poliţie, ONG-urilor.

Nr şedinţe

Nr cazuri monitorizate intersectorial

Nr copii asistaţi

permanent

Şef DASPF,
Şef adjunct DASPF, , asistenţi sociali comunitari, Specialişti,

APL,

CS,

SAP,

CPCD

 

 

 

4.

Implementarea mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii situaţiilor de risc, reducerii mortalităţii copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi a mortalităţii materne

Identificarea şi evaluarea situaţiei familiilor cu risc de mortalitate infantilă a copiilor cu vîrsta cuprinsă 0-5 ani.
Planificarea intervenţiei cu scopul prevenirii mortalităţii a copiilor cu vîrsta cuprinsă 0-5 ani.

Nr. de familii identificate
Nr. planuri de  asistenţă
Nr. rapoarte

permanent

Şef adjunct DASPF,

asistenţi sociali comunitari,

Specialist

APL,

CS,

 

Hotărîrtea Guvernului, nr. 1182 din  22.12.2010

pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de
colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea
prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu
vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu

 

5.

Implementarea mecanismului
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

Identificarea familiilor cu risc de violenţă/neglijare/ exploatare/trafic a copiilor.

Sesizarea, evaluarea, intervenţia şi referirea rapidă, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă/neglijare/ exploatare/trafic a copiilor.

Activitati de consiliere oferite copiilor supuşi violenţei,  neglijării, traficului, exploatati si familiilor acestora.

Perfectarea bazei de date privind copiii si familiile aflate in situatie de risc-violenta in familie si raportarea lorNr. cazuri identificate

Nr. cazuri sesizate

Nr. cazuri asistate
Nr. şedinţe cu părinţii şi nr. participanţi

permanent

Şef DASPF,

specialist asistenţi sociali comunitari

APL,

DÎ,

SAP, Instituţiile de învăţămînt,

CS,

IP,

 

Legea RM, nr. 140 din 14.06.2013 rivind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Hotărîrtea Guvernului, nr.  270 din  08.04.2014cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

 

 

Asistenţă în procesul de re/integrare a copiilor

Reevaluarea situaţiei copiilor – originari din r. Cantemir, plasaţi în instituţiile rezidenţiale din ţară.

Elaborarea/revizuirea Planurilor de plasament ale copiilor din instituţiile rezidenţiale.

Re/integrarea copiilor instituţionalizaţi în familiile biologice/extinse, serviciile sociale şi educaţionale.

Oferirea de asistenţă familiei şi copilului în vederea asigurării reuşitei procesului de reintegrare

Nr. cazuri reevaluate,  monitorizate

Nr copii reintegraţi

 

permanent

Şef adjunct DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului, specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc

APL,

SAP

CS,

 

 

 

6.

Protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească. Stabilirea formei de protecţie a copilului.

Identificarea, evidenţa copiilor orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească.
Evaluarea situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească.

Determinarea statutului copiilor, elabrarea dispoziţiilor.

Elaborarea avizelolor

Monitorizarea situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească/

Nr. cazuri identificate, evaluate, monitorizate

Nr copii cu statut determinat

 

permanent

specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

Legea privind drepturile copilului, nr. 338-XIII, din 15 decembrie 1994.
Codul Familiei, nr. 1316-XIV, din 26 octombrie 2000.

Legea RM, nr. 140 din 14.06.2013 rivind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

 

7.

Evaluarea garanţiilor morale şi condiţiilor materiale ale solicitanţilor pentru adopţie

Consiliere

Informare

Evaluarea situaţiei candidaţilor la funcţia de părinte adoptator

Elaborare avize pentru instanţa judecătorească

Instruire iniţială şi continuă

Nr. cazuri identificate, evaluate, monitorizate

Nr copii cu statut determinat

permanent

specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

Legea RM, 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei

 

8.

Acordarea asistenţei juridice copiilor aflaţi în situaţie de risc şi familiilor acestora, precum şi copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.

audienţă, informare,consiliere juridică

elaborare demersuri, note informative, cereri etc.

 

Nr cereri, petiţii

Nr demersuri

Nr beneficiari în audienţă

Nr beneficiari asistaţi

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

Codul Familiei, nr. 1316-XIV, din 26 octombrie 2000.

Legea RM cu privire la petiţionare etc.

 

9.

Asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor în organele de drept

Reprezentarea legală în instanţa judecătorească a copiilor orfani/rămaşi fără îngrijirea părintească.
Participarea la urmărirea penală şi în cadrul şedinţelor judiciare pe dosarele penale în calitate de reprezentant legal.

Înaintarea cererilor de chemare în judecată privind asigurarea drepturilor de proprietate, de constatare a abandonului, a naşterii copilului, decădere din drepturi părinteşti etc.

Întocmirea şi prezentarea avizelor-concluzii solicitate privind situaţia copiilor în instanţele judecătoreşti

Nr. dosare

Nr. şedinţe

Nr. copii asistaţi

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

Codul Familiei, nr. 1316-XIV, din 26 octombrie 2000.

Codul civil al RM, nr. 1107 din  06.06.2002.

Codul de procedură civilă al RM, nr. 225
din  30.05.2003.

Codul penal al RM, nr. 985 din  18.04.2002.

Codul de procedură penală al RM, nr.122
din  14.03.2003

 

10.

Asigurarea respectării legislaţiei referitoare la exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinţilor

Soluţionarea litigiilor între părinţii, alte rude, care locuiesc separat de copil privind:
- exercitarea dreptului de comunicare cu copilul;
- schimbarea  numelui de familie a copilului etc.
Asigurarea respectării drepturilor patrimoniale ale copiilor.

Nr.litigii  soluţionate,
Nr. cereri examinate

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

Codul Familiei, nr. 1316-XIV, din 26 octombrie 2000.

Codul contravenţional al RM, nr.218
din  24.10.2008.

Codul civil al RM, nr. 1107 din  06.06.2002.

Codul penal al RM, nr. 985 din  18.04.2002.

 

11.

Întreprinderea acţiunilor de asigurare a drepturilor şi intereselor copiilor aflaţi în dificultate

Înaintarea demersurilor, adresărilor către organele Procuraturii, Poliţie etc. în vederea luării măsurilor de rigoare în cazurile în care sunt identificate situaţi de încălcare a drepturilor copilului din partea părinţilor sau altor persoane

Înaintarea şi examinarea cazurilor la Comisiapentru protecţia copilului aflat în dificultate

Nr. de cazuri examinate/ decizii luate

permanent

Şef DASPF, specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

Secretarul, membrii CPCD

Codul Familiei, nr. 1316-XIV, din 26 octombrie 2000.

Hotărîrea Guvernului RM, nr.1177 din 31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea regulamenului-cadru de activitate a acesteia

 

12.

Respectarea dreptului copilului la odihna si promovarea activitatilor recreative si culturale

 

Organizarea odihnei şi intremării sănătăţii copiilor în dificultate în sezonul estival 2016
Stabilirea parteneriatelor cu ONG în vederea asigurării cu bilete de odihnă pentru copii din familii cu venituri mici.
Repartizarea biletelor

Nr. beneficiari
Nr. demersuri
parteneriate
nr bilete

august

Şef DASPF, specialist principal în  în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc

 

Hotărîrea Guvernului RM  cu privire la organizarea odihnei  şi întremării copiilor şi adolescenţilor.

 

Obiectivul 3 - Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate

 

13.

Serviciul Asistenţă socială comunitară

 

Identificarea, evaluarea iniţială şi complexă a beneficiarului.
Elaborarea şi implementarea planurilor individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului.
Dezvoltarea şi consolidarea competenţilor profesionale. Acordarea suportului informaţional şi metodologic
Organizarea  şedinţelor de grup
Asigurarea desfăşurării şedinţelor de supervizare
Vizite de monitorizare în teren la fiecare asistent social comunitar în vederea evaluării şi monitorizării eficienţei Serviciului de asistenţă socială

Nr. persoane  identificate si evaluate
Nr. planuri elaborate  şi implementate
Nr. şedinţe de grup
Nr. şedinţe de supervizare
Nr. vizite de monitorizare, Rapoarte privind rezultatul evaluării,

 

permanent

Şef serviciu,supervizori

 

Legea asistenţei sociale, nr. 547-XV din 25.12.2003.

Legea RM, nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale.

Ordinul MMPSF nr. 71 din 03.03.10.2008, privind aprobarea procedurii

Managementului de caz; Ordinul MMPSF,  nr.54 din 10 iunie 2009 cu privire la Regulamentul – cadru de activitate al serviciului de asistenţă socială comunitară; Ordinul MMPSF, nr.55 din 12 iunie 2009 cu privire la aprobarea Mecanismului de referire al cazului în sistemul de servicii sociale.

 

14.

Serviciul Îngrijire socială la domiciliu


Asigurarea executării şi monitorizării legislaţiei.
Identificarea beneficiarilor şi perfectarea dosarului pentru deservirea socială la domiciliul.

Elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale de evaluare a serviciilor
Evaluarea săptămînală a activităţii
lucrătorilor sociali.

Nr. de persoane identificate,nr de rapoarte,

nr.instruiri/supervizări,nr. vizitelor de monitorizare

permanent

Şef serviciu

APL

Regulamentul serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014

 

15.

Serviciul Asistenta personala

 

 

Identificarea solicitanţilor la postul de asistent personal.

Colaborarea cu asistenţii sociali comunitari în scopul identificării beneficiarilor şi selectării lor pentru a fi incluşi în acest serviciu.

Perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social “Asistenţă personală”.
Evaluarea  activităţii asistenţilor personali.

Dezvoltarea şi consolidarea
competenţilor profesionale ale asistenţilor personali.

Nr. dosare perfectate
Nr. persoane evaluate
Nr. instruiri

permanent

Specialist principal

 

Hotărîrea Guvernului RM, Nr. 314 din  23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate

 

16.

Serviciul Reabilitare medicală

Evidenţa persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.
Perfectarea documentelor şi  distribuirea biletelor de tratament.

Înregistrarea dosarelor beneficiarilor în sistem electronic.
Reevaluarea  persoanelor ce necesită tratament.

Prezentarea trimestrială a rapoartelor MMPSF

Nr. persoane luate la evidentă
nr. beneficiari de bilete
Nr. persoane reevaluate
Nr. rapoarte

Nr. beneficiari de bilete

permanent

Specialist principal

CMF

OMF

CTAS

Hotărîrea Guvernului RM,  nr. 372 din 6 mai 2010. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi.

 

17.

Serviciul de protezare şi ortopedie

Monitorizarea procesului de  implementare a Regulamentului privind  modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace tehnice.

Realizarea măsurilor de evidenţă şi repartizare a mijloacelor de locomoţie şi protezare a persoanelor cu dizabilitate.

asigurarea persoanelor imobilizate cu cărucioare şi alte articole protetico – ortopedice

Nr. persoane identificate
Nr. persoane  evaluate
Nr. dosare perfectate
Nr. persoane asigurate cu articole protetico – ortopedice

permanent

Felcer-protezist

 

Hotărîrea Guvernului RM, nr 567 din 26 iulie 2011pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace tehnice

 

18.

Serviciul social Cantină socială

Identificarea beneficiarilor, perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul
social.

Evaluarea iniţială / complexă.

Oferirea de asistenţă. 

Nr beneficiari identificaţi, evaluaţi, asistaţi

permanent

Specialist principal

 

Hotărîrea Guvernului RM, nr. 1246 din  16.10.2003  despre aprobarea Regulamentului-tip
cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social

 

19.

Serviciul social „Echipa mobila”

Identificarea beneficiarilor, perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social “Echipa mobilă”.
Evaluarea iniţială / complexă  a familiei cu copii cu dizabilităţi.
Elaborarea planurilor de asistenţă.
Activităţi de reabilitare la domiciliu.

Nr beneficiari identificaţi, evaluaţi, asistaţi

permanent

membri Echipă mobilă

 

Hotărîrea Guvernului RM, nr. 722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a Standardelor minime de calitate”

 

20.

Serviciul social Asistenţă parentală profesionistă

Identificare, evaluare, instruire, aprobare solicitanţi.
Identificare, evaluare, plasament copii în serviciu.

Elaborare /implementare plan de asistenţă a copilului.

Monitorizare plasament copii în serviciu.

Monitorizare activitate asistenţi parentali profesionişti.

Revizuire plasament copii.

Revizuire competenţe profesionale ale APP.

Nr solicitanţi

Nr asistenţi parentali profesionişti

Nr copii plasaţi

Nr planuri de asistenţă

Nr vizite de monitorizare în servicii

permanent

Şef-adjunct al DASPF, specialisti principali

 

Hotărîrea Guvernului RM, Nr. 760 din  17.09.2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală
profesionistă şi a standardelor minime de calitate

 

21.

Serviciul social Casă de copii de tip familial

Identificare, evaluare, instruire, aprobare solicitanţi.
identificare, evaluare, plasament copii în serviciu.

Elaborare /implementare plan de asistenţă a copilului.

Monitorizare plasament copii în serviciu.

Monitorizare activitate părinţi-educatori.

Revizuire plasament copii.

Revizuire competenţe profesionale ale părinţilor-educatori.

Nr solicitanţi

Nr părinţi-educatori

Nr servicii create

Nr copii plasaţi

Nr planuri de asistenţă

Nr vizite de monitorizare în servicii

permanent

Şef-adjunct al DASPF, specialist în protecţia drepturilor copilului, responsabilii de serviciul CCTF din cadrul CASCF

AO Lumos

Hotărîrea Guvernului RM, Nr. 937 din  12.07.2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a Casei de copii de tip familial.

Hotărîrea Guvernului RM, Nr. 812din  02.07.2003, pentru aprobarea  Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial.

 

22.

Serviciul social Casă comunitară

Monitorizare plasament beneficiari în serviciu

Monitorizare activitate personal

Revizuire plasament beneficiari

Revizuire competenţe profesionale ale personalului din serviciu

Nr beneficiari

Nr planuri de servicii

Nr vizite de monitorizare în serviciu

permanent

Şef DASPF, specialist principal

 

HG nr 936  din 08.10.2010 cu privire la  aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate

 

Obiectivul nr. 4 - Acordarea prestaţiilor sociale  

 

23.

Ajutorul social şi ajutorului pentru perioada rece a anului

Consultarea, primirea şi înregistrarea cererilor de ajutor social.
Introducerea în programul electronic de calcul  SIAAS a cererilor .
Verificarea şi validarea cererilor de ajutor social.
Arhivarea cerilor de ajutor social.
Colaborarea cu structurile teritoriale CTAS, ATOFM, , Poşta Moldovei .
Monitorizarea în teritoriu în vederea implementării corecte a Legii 133- XVI Cu privire la  ajutorul  social.

Asigurarea venitului minim garantat a familiilor  defavorizate

.
Nr. cereri verificate
Nr. cereri arhivate
Rapoarte de monitorizare în teren.
Legislaţie corect implementată

 

Specilaist principal, Asistenţii sociali comunitari

 

Legea RM,  nr. 133-XVI din 13.06.2008 „Cu privire la ajutor social” şi Hotărîrea Guvernului RM,  nr. 1167 din 16.10.2008 - Regulamentulcu privire la stabilirea şi achitarea ajutorului social

 

24.

Ajutorul material din FSSP

Primirea şi înregistrarea cererilor de ajutor material.
Întroducerea cererilor în sistemul automatizat.

Perfectarea listelor de plată a beneficiarilor de ajutor material
Perfectarea rapoartelor şi dărilor de seamă cu privire la acordarea ajutorului material
Efectuarea actelor de verificare a veridicităţii datelor din Anchetele Sociale cu privire la vulnerabilitatea familiilor-beneficiare de ajutor material
Colaborarea cu structurile teritoriale CTAS, ATOFM, CTAM,  Poşta Moldovei

Beneficiari de ajutor material
Nr. liste de plata
Nr. rapoarte
Nr. acte de verificare,

Nr. Deciziilor, proces-verbale, nr. şedinţelor

 

Specialistul FSSP
Asistenţii sociali comunitari

 

Hotărîrea Guvernului RM, nr.1083 din 26.10.2000 - Regulamentul cu privire la acordarea ajutorului material din sursele Fondului de susţinere socială a populaţiei

 

25.

Bonuri C.S.I.

Perfectarea documentelor
Evidenţa şi eliberarea taloanelor de călătorie

Dări de seamă despre valorificare

Nr. dosare perfectate
Nr. proiecte de decizii elaborate
Nr. liste

Nr. beneficiari de tichete

 

Şef DASPF

Specialist principal

 

Legea RM, nr.190-XV din 8 mai 2003 „Cu privire la veterani”

 

26.

Compensaţia simestriala la călătorii in transportul comun auto urban,suburban si interurban

Perfectarea documentelor  pentru acordarea compensaţiei.
Efectuarealistelor de plată în vederea verificării corectitudinii distribuirii plăţilor sociale.
Perfectarea rapoartelor şi dărilor de seama cu privire la sursele financiare necesare pentru acordarea compensaţiilor,  cu privire la cheltuielile efectuate la distribuirea compensaţiilor, cu privire la numărul de beneficiari de compensaţii.

Nr. dosare perfectate

Nr. liste de plata

Nr beneficiari de compensaţie

 

Specialist principal, asistenţi sociali comunitari

 

art. nr.49 din Legea RM, nr.60 din 30.03.2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi”

 

Obiectivul nr.5 -Consolidarea capacităţilor resurselor umane

 

A.    Dezvoltarea competenţelor profesionale ale aparatului

 

27.

Organizarea seminarelor de instruire a angajaţilor Direcţiei

Identificarea copiilor aflaţi în situaţie de risc conform art. 8 al Legii nr. 140 /2013.

Crearea bazei de date.

permanent

Şef adjunct DASPF , specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

 

Rolul asistentului social comunitar în comunitate.

Ridicarea valorii asistentului social comunitar în sociatate. 

Decembrie

Şef Direcţie,

Şef Serviciu ASC

 

 

 

 

 

Instruirea generală a angajaţilor Direcţiei ASPF.

Seminar cu genericul “Consolidarea capacităţilor profesionale a angajaţilor în cadrul DASPF”

permanent

Şef Direcţie, şef servicii.

 

 

 

B.     Instruirea continuă a asistenţilor şi lucrătorilor sociali, asistenţilor personali

 

28.

Seminare de instruire continuă a asistenţilor sociali comunitari şi lucrătorilor sociali

Ghid de comunicare al asistentului social (în cadrul programelor de ajutor social şi pe perioada rece a anului.

Număr de persoane instruite.

permanent

Specialist ajutor social,

Sef serviciu asistent social comunitar

 

 

 

29.

 

Sistemul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale .

Număr de persoane instruite

septembrie

Şef DASPF  Sef serviciu asistent social comunitar

 

 

 

30.

 

Instruirea personalului din cadrul serviciului Asistenţa personală 

Număr de persoane instruite

iulie

Specilaist principal

Keystone Moldova

 

 

 

31.

 

Instruirea personalului din serviciul Casa Comunitară

 

august, noiembrie

Şef adjunct,  Keystone Moldova

 

 

 

32.

 

Respectarea procedurii de instruire a tutelei/curatelei asupra copiilor cu părinţi plecaţi peste hotarele ţării şi a copiilor rămaşi temporar fără tutela părintească şi a copiilor rămaşi fără tutela părintească (Legea nr. 140 din 14.06.2013).

Număr de persoane instruite

februarie

specialist principal în protecţia drepturilor copilului,

 

 

 

33.

 

Familia ca un mod eficient de îngrijire a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.

Număr de persoane instruite

septembrie

Şef Direcţie, specialist principal în protecţia drepturilor copilului

 

 

 

34.

 

Evaluarea şi monitorizarea familiilor biologice / extinse ce au copii în plasament rezidenţial.

Număr de familii evaluate, monitorizate

decembrie

specialist principal în protecţia drepturilor copilului, Asistenţii sociali,  CASCF

 

 

 

35.

Rolul asistentului social comunitar în asistenţa copilului cu cerinţe educaţionale speciale.

Activităţi informativ-educative (seminare, mese rotunde) pentru familiile cu copii cu disabilităţi cu temetica ’’Condiţiile unei bune calităţi de viaţă şi incluziune socială pentru copiii cu disabilităţi,,.

Nr. de părinţi instruiţi.

octombrie

Echipa Mobilă

 

 

 

 

 

Incluziunea copiilor cu disabilităţi. Sistemul/mecanismul de referire la servicii.

Nr. de părinţi instruiţi.

august

Echipa Mobilă

 

 

 

 

Serviciul social AP- cadrul general de organizare şi funcţionare.

Număr de Asistenţi Personali instruiţi.

permanent

Specilaist principal

 

 

 

36.

Activităţi de promovare şi diseminare

Realizarea activităţilor de diseminare a practicilor pozitive vizînd crearea şi dezvoltarea serviciiilor

Realizare vizite de sutdiu

Primire parteneri din alte raioane pentru scimb de experienţă înm dezvoltarea serviciilor

Vizite de studiu realizate

Schimb de experienţă

permanent

Şef Direcţie,

Şef adjunct Direcţie

 

 

 

Obiectivul 6 -Management şi calitate

 

37.

Evaluarea activităţii şi a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi altor angajaţi

Elaborarea procedurilor de supervizare profesională şi a procedurilor de evaluare a performanţelor pentru fiecare serviciu.

Elaborarea fişelor de evaluare a serviciilor şi a specialiştilor.

Implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor  profesionale a funcţionarilor publici, altor angajaţi

Organizarea şedinţelor de supervizare profesională de grup şi individuale

Organizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor

Nr proceduri de supervizare şi evaluare

Procese-verbale ale şedinţelor

Nr fişe de evaluare

Nr rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale

iulie

 

 

 

 

 

 

 

noiembrie-decembrie

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF, şefi servicii

 

 

 

38.

Monitorizarea serviciilor sociale

Monitorizarea  serviciului de Asistenţă parentală profesionistă, Casa de copii de tip familie

Serviciu monitorizat

Rapoarte de monitorizare

 permanent

 

Şef DASPF

Specialişti  principali

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea serviciului Casă comunitară, com Baimaclia

 Serviciu monitorizat

Rapoarte de monitorizare

permanent

Şef DASPF,

Manager serviciu

.

 

 

 

 

 

Monitorizarea serviciului Asistenţă socială comunitară

 Serviciu monitorizat

Rapoarte de monitorizare

permanent

Şef adjunct DASPF,

şef serviciu

.

 

 

 

 

 

Monitorizarea serviciului Asistenţă personală

 Serviciu monitorizat

Rapoarte de monitorizare

permanent

Şef DASPF,

Specialist principal

.

 

 

 

 

 

Monitorizarea serviciului Îngrijire socială la domiciliu

 Serviciu monitorizat

Rapoarte de monitorizare

permanent

Şef adjunct,

şef serviciu

.

 

 

 

 

 

Monitorizarea serviciului   Protezare şi ortopedie 

 Serviciu monitorizat

Rapoarte de monitorizare

permanent

Şef adjunct,

şef serviciu

.

 

 

 

 

 

Monitorizarea serviciuluiReabilitare medicală

 Serviciu monitorizat

Rapoarte de monitorizare

permanent

Şef DASPF,

şef serviciu

.

 

 

 

39.

Asigurarea calităţii serviciiilor prestate

Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor.

Respectarea standardelor de calitate în procesul implementării serviciilor sociale specializate.

Elaborare documente, formulare de activitate a serviciilor.

Continuarea procesului de acreditare a serviciilor sociale.

 

Asistenţă de calitate.

Documente, formulare elaborate şi aplicate.

Rapoarte cu privire la rezultatele acreditării

permanent

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF, şefi servicii

 

 

 

40.

Raportare internă

Perfectarea şi prezentarea rapoartelor de activitate ale serviciilor/subdiviziunilor DASPF – lunare, trimestriale, semestriale, anuale către DASPF.

Perfectarea raportului anualal servicului/subdiviziunii.

Perfectarea raportului analitic/narativ anual  servicului/subdiviziunii

Nr. rapoarte elaborate  şi prezentate

Lunar/trimestrial/semestrial/anual

Şefi servicii /subdiviziuni

 

 

 

41.

Analiza şi evaluarea activităţii. Raportare externă.

 

Perfectarea şi prezentarea rapoartelor de activitate ale DASPF semestriale, anuale către Consiliul raional,

 

Nr. rapoarte elaborate  şi prezentate

anual

Şef DASPF, Şef adjunct DASPF

 

 

 

                 

 

 

 

Şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei                 ____________________               VIORICA MUNTEANUPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin