Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Casa comunitara din Baimaclia

Casa comunitara din Baimaclia imprimare

07.12.2015     1842 

    CASA COMUNITARĂ DIN BAIMACLIA

 La 3 decembrie curent, în comuna Baimaclia, rl Cantemir, a fost lansat un nou serviciu social pentru persoanele cu dizabilități-Casa comunitară și Echipa Mobilă, care are ca arie de activitate întreg teritoriul raionului.

 La eveniment a participat viceministrulînexercițiu al Muncii, ProtecțieiSocialeșiFamiliei, NighinaAzizov, care a menționatcă “este vorba despre primul asemenea serviciu de tip mixt din R.Moldova. Trebuie să cunoașteți că una din priorităţileministeruluiestedezinstituţionalizareapersoanelor cu dizabilităţişiincluziuneasocială a acestora-proces de lungădurată, darcare se bucură de susţinereşisuportdin parteaautoritățilorpublice locale. Apreciemînalttendințaadministrațiilor din teritoriuînrealizareaacesteireforme. Lucrurilemari se fac pas cu pas,umăr la umăr, de aceea e important cafiecaremembru din comunitatesă fie mai tolerant pentru a construi o societateincluzivă”.

După cum a declaratpreședinteleraionului, Andrei Ciobanu,  “semnificațiaevenimentuluiestedublă, datfiindcă la 3 decembrieînîntreagalumeestemarcatăZiuaInternațională a persoanelor cu dizabilități, care și-a propusdreptscopsărespecteșisăpromovezemesajulcătoțioameniisuntegaliși au drepturiegale. Casa comunitarășiserviciulGrupei Mobile au fost create înbazadeciziilorConsiliuluiraional, care cautășigăseștesoluții de susținere a celorcca 3200 persoane cu diverse dizabilități din localitățileraionului. InaugurareaCaseicomunitare din Baimaclia a fostposibilăgrațiesuportului material din partea AO Keystone Moldova, ConsiliuluiraionalCantemir, Asociației de caritateBethania din s.Coștangalia(ValeriuBatâr), omului cu literă mare din Germania, SchmitRaimund Josef, altorpersoane cu inimă mare, care au făcutdonațiiimpunătoare”.

Înaceeașiordine de idei, SergiuButuc, vicepreședinte al raionuluiCantemir, a menționat:”Casa comunitară din raionulCantemiresteamplasatăînsatulBaimaclia. Momentan, aicilocuiesc 4 tineriși 2 tinere, dezinstituționalizați din caseleinternatOrheișiHâncești.Acestserviciu de tip mixt estefoarte important pentrutinerii cu dizabilități, pentrucăei au nevoiesăînvețesăcomuniceșisă se cunoască. Experiența de viațăpresupuneaînvățasăcomunicăm cu toții, indiferent de gen, vârstă, dizabilitatesau stare socială”. ManagerulServiciului social la Casa comunitarăBaimaclia, Natalia Dediuaadăugat: “ÎncadrulServiciului, tineriibeneficiază de servicii de îngrijirespecializată din parteauneiechipe de suport, care îiajutăsăobţinăcâtmaimultăindependenţăşisă-şidezvoltepropriulpotenţial. Serviciileacordatesuntprestateînfuncţie de nevoileindividuale ale fiecăreipersoaneşi se axeazăpeacordareaîngrijiriicalitativeşiînvăţareaabilităţilorelementarepentruviaţăprecum: abilitatea de a mâncafărăsuport, abilitatea de a se îngriji de igienaproprie, de a se îmbrăca, etc. Echipa de suportimplicălocatariicaseiînactivităţi de menaj, vocaţionale, recreative, înstabilireaunorrelaţiisociale – pentru a le facilitaincluziuneaîncomunitate”.

 VioricaMunteanu, șefadirecțieiasistențăsocialășiprotecție a familieiCantemir a ținutsămenționezeîncă o datăînfațalucrătorilorsociali, asistențilorsociali din raion, angajațilorCaseicomunitare din Baimacliaurmătoarele:„Casa comunitarăesteserviciulundepersoanele cu dizabilitățibeneficiază de suportșiasistențăindividualizatăcalitativă. Pentrueisătrăiascăaiciînseamnăsăaibăvecinipe care să-i salute zilnic, săaibăgrijă de gospodărie, să-șifacă un ceaișisă-l serveascăatuncicânddoresc, să fie vizitați de prietenișicolegi de școală, săînvețelucrurinoiîntoatăziua; înseamnăconfortulșicălduraunei case, ceeace-ivaajutasă se integrezecâtmaicurândînsocietate”.

 

  Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin