Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Anunt! Preşedintele raionului Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului.

Anunt! Preşedintele raionului Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului. imprimare

11.09.2013     1622 


Preşedintele raionului Cantemir  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Şef serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului 

Scopul general al funcției: Conduce Serviciul arhivă, organizează activitatea serviciului şi asigură funcţionarea sistemului de păstrare a documentelor în arhivă.

Sarcini de bază ale funcției de Şef servicul arhivă:

 • conduce şi planifică activitatea serviciului; 
 • coordonează ordonarea documentelor de arhivă; 
 •  asigură completatrea fondului arhivistic; 
 • asigură păstrarea, evidenţa şi integritatea documentelor; 
 • prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, conform formelor stabilite, date referitoare la fondurile păstrate în depozitul de arhivă, întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, asigură integritatea lor; 
 • acordă ajutor metodic la decontarea documentelor instituţiilor,  organizaţiilor, întreprinderilor ce nu fac parte din Fondul Arhivistic şi aprobarea lor ; 
 • acordă ajutor metodic la concretizarea nomenclatoarelor , coordonarea şi asigurarea controlului cu privire la aplicarea în practică ; 
 • organizează verificarea existentului şi stării fizice a dosarelor, alcătuirea îndrumătorului fondurilor, modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor; 
 • elaborează planul anual de activitate şi  întocmeşte dările de seamă ale Serviciului arhivă; 
 • pregăteşte informaţiile , proiectele de decizii privind starea arhivisticii în raion, pentru a fi discutate la şedinţele Consiliului raional, Consiliului Colegial al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova; 
 • organizează şi desfăşoară seminare instructive cu responsabilii de arhivă şi lucrări de secretariat  în instituţiile raionului; 
 • asigură ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de arhivă 
 • încheie contracte de păstrare a documentelor cu organizaţiile din Lista organizaţiilor ce fac parte din fondul arhivistic obştesc; 
 • efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile lichidate ; 
 • asigură examinarea petiţiilor ( cererilor ) cu caracter social-juridic şi tematic, adresărilor parvenite din partea cetăţenilor şi persoanelor juridice; 
 • asigură utilizarea  documentelor de către cercetători; 
 •  exercită şi alte atribuţii la indicaţia secretarului consiliului raional şi al preşedintelui raionului. 
 •  

Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;  
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,   
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Conditii specifice

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail-  contact@cantemir.md

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:

 • formularul de participare (descarca aici),
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs -  04 octombrie 2013

Telefon - 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală - or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.

Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Hotărîrea Guvernului Nr. 695 din 14.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Stat de Arhivă, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia.

-Legea nr. 880 din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

-Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992 Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat.


 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin