Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  ANUNŢ!!! În atenţia Consiliului Consultativ pentru participare la asigurarea transparenţei în procesul decizional a Consiliului rional Cantemir şi a preşedintelui raionului Cantemir.

ANUNŢ!!! În atenţia Consiliului Consultativ pentru participare la asigurarea transparenţei în procesul decizional a Consiliului rional Cantemir şi a preşedintelui raionului Cantemir. imprimare

30.08.2013     1541 


ANUNŢ!!!  

Stimaţi concetăţeni, stimaţi Cantemireni !!!  

       La 26 septembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Raional  Cantemir se va examina chestiunea ,, Despre situaţia privind prestarea serviciilor medicale de Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir,  Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Cantemir, IMSP Centrul de Sănătate ,,Cociulia".

        Consiliul Raional Cantemir este fondatorul instituţiilor medicale: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir,  Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Cantemir, IMSP Centrul de Sănătate ,,Cociulia". În raionul Cantemir mai prestează servicii medicale Substaţia Asistenţă Medicală Urgentă şi Centrul de Sănătate Publică Raional Cantemir.

      Pentru determinarea stării de fapt a situaţiei în procesul prestării serviciilor medicale de către instituţiile medicale din raionul Cantemir a căror fondator este Consiliul raional Cantemir, cît şi în scopul evitării lacunelor în activitate, îmbunătăţirii situaţiei şi valorificarea opţiunilor eficiente de gestiune a resurselor materiale şi umane a instituţiilor în cauză se expune spre consultare publică cetăţenilor , asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate proiectul de decizie, nota informativă şi proiectul de raport pe chestiunea în cauză. Accesaţi site contact@cantemir.md , informaţi-Vă, luaţi atitudine, implicaţi-Vă pentru a fi activ.   

       Rugăm să Vă expuneţi recomandările, opiniile, sugestiile şi obiecţiile Dumneavoastră constructive în scris prin poşta electronică contact@cantemir.md , sau la sediul Consiliului raional Cantemir, or. Cantemir, str.Trandafirilor 2, et.II, bir.215 pînă la data de 26.09.2013.

        Suplimentar Vă recomandăm să luaţi cunoştinţă de Regulamentul Consiliului Consultativ pentru participare la asigurarea transparenţei în procesul decizional a Consiliului Rional Cantemir şi a preşedintelui raionului Cantemir, adoptat prin decizia Consiliului Raional  Cantemir nr.04/39-XXV     din 27.06.2013.


        În atenţia Consiliului Consultativ pentru participare la asigurarea transparenţei în procesul decizional a Consiliului rional Cantemir şi a preşedintelui raionului Cantemir.


          La 04.09.2013, ora 14.00, sala de şedinţe et.II se invită în şedinţă la discuţii membrii Consiliului Consultativ pentru participare la asigurarea transparenţei în procesul decizional a Consiliului raional Cantemir şi a preşedintelui raionului Cantemir pe marginea chestiunii ,, Despre situaţia privind prestarea serviciilor medicale de Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir,  Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Cantemir, IMSP Centrul de Sănătate ,,Cociulia".

     Deasemenea sunt aşteptaţi la discuţii publice reprezentanţii Substaţiei Asistenţă Medicală Urgentă şi Centrul de Sănătate Publică Raional Cantemir.
Serviciul administraţie publică     Cantemir.

 

D E C I Z I E 

 

or. Cantemir

nr. 05/- XXV                                                                                                     din26.09.2013                                                                                                       


      Despre situaţia privind prestarea serviciilor

medicale de către IMSP CMF Cantemir , IMSP CS

Cociulia, IMSP SR Cantemir şi măsurile pentru

 îmbunătăţirea acestora

 

         În temeiul art. 43 (2) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.886 din 06.08.2007 „Cu privire la aprobarea  Politicii Naţionale de Sănătate ", nr. 1471 din 24.12.2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017", în scopul perfectării managementului , optimizării şi eficientizării activităţii instituţiilor de asistenţă medicală primară , asistenţă medicală spitalicească, în vederea ameliorării calităţii asistenţei medicale primare prestate populaţiei pe principiul medicinii de familie şi îmbunătăţirii indicatorilor de sănătate a populaţiei , în temeiul pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii , aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 777 din 27.11.2009,  conform Programelor naţionale de prevenire şi control al infectiei HIV/SIDA şi a infecţiilor sexual transmisibile, programului naţional de profilaxie şi combatere a diabetului  zaharat, programului naţional de control al alcoolului, programului naţional de control al tuberculozei, programului naţional de combatere  a hepatitelor virale, programului naţional de imunizări, programului  naţional de control al tutunului, programului naţional de promovare a modului sănătos de viaţă, programul naţional de prevenire şi control al afecţiunilor cardio-vasculare, programului naţional de control al cancerului, etc, examinînd raportul „Despre situaţia privind prestarea serviciilor medicale de către IMSP CMF Cantemir, IMSP CS Cociulia, IMSP SR Cantemir şi măsurile pentru îmbunătăţirea acestora" , prezentat de dl A.Ichim, vicepreşedinte al raionului, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional


Decide:


    01. Se  ia act de  raportul „Despre situaţia privind prestarea serviciilor medicale de către IMSP CMF Cantemir, IMSP CS Cociulia, IMSP SR Cantemir şi măsurile pentru îmbunătăţirea acestora",   prezentat de dl A.Ichim , vicepreşedinte al raionului  (se anexează).

    02. Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu să examineze chestiunea despre situaţia privind prestarea serviciilor  medicale de către IMSP Centre de Sănătate , Oficii ale Medicul de Familie şi măsurile pentru îmbunătăţirea acestora pe parcursul trimestrului IV 2013.

     03. Primăriilor  oraşului Cantemir, satelor (comunelor) din raionul Cantemir să promoveze şi să solicite

- interzicerea comercializării produselor fast food copiilor;

- monitorizarea vînzărilor de produse alcoolice şi tutunărie copiilor, cu aplicarea sancţiunilor celor ce încalcă actele normative,

- interzicerea vînzărilor de produse alcoolice după orele 21-00;

- crearea programelor de integrare şi reabilitare socială a alcoolicilor;

- controlul  agenţilor  economici, deţinători de animale,  în scopul respectării cerinţilor sanitaro-igienice;

 - acordarea accesului şi protejarea lucrătorului medical în soluţionarea problemelor în  focarele de tuberculoză .

    04. Directorul -interimar al IMSP CMF Cantemir , dl A.Doina, directorul IMSP CS Cociulia , dna M.Putregai

  - să intensifice activitatea centrului de promovare a modului sănătos de viaţă, prin conlucrarea cît mai activă cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii economici, şefii instituţiilor de învăţămînt;

- să monitorizeze activitatea centrului de sănătate prietenos al tinerilor , cu intensificarea activităţilor cu păturile social-vulnerabile, contingentul specific conform regulamentului acestui centru, precum şi conlucrarea cît mai strînsă cu Direcţia  asistenţă socială şi protecţie a familiei , directorii instituţiilor de învăţămînt, primarii unităţilor administrativ-teritoriale în depistarea, implicarea şi soluţionarea problemelor sociale;

 - să implice cît mai activ medicii şi asistentele medicale în procesul de şcolarizare a pacienţilor cu patologii cardiovasculare, diabet zaharat, patologii sexual transmisibile- HIV/SIDA, tuberculoză, etc.;

 - să oblige medicii şi asistentele medicale mai activ să promoveze imunizarea pacienţilor;

 - în comun cu şeful direcţiei învăţămînt , dl Ion Buzdugan să oblige asistentele medicale din instituţiile de învăţămînt preşcolar şi şcolar  să efectueze cît mai activ şi obiectiv controlul medical al copiilor.

    05. Directorul IMSP SR Cantemir, dl Iurie Mihăescu, şeful substaţiei asistenţă medicală urgenţă Cantemir , dl Ion Butuc, vor asigura

     echitate şi eficienţă în asistenţa medicală spitalicească şi în asistenţa medicală urgentă;

    organizarea şi prestarea serviciilor medicale de calitate prin implementarea treptată a protocoalelor clinice instituţionale, managementului  calităţii serviciilor medicale, managementului resurselor umane, consolidării bazei tehnico-materiale a instituţiilor corespunzătoare.

     06. Medicului şef sanitar de stat ,dl Dumitru Vrabie

 - să monitorizeze angajarea la serviciu a cetăţenilor doar în urma supunerii examenului medical;

- să monitorizeze efectuarea controlului medical periodic al angajaţilor , cu sancţionarea celor ce se eschivează de la examenul medical;

- să efectueze controlul calităţii produselor alimentare din grădiniţe, şcoli, magazine , pieţe.

     07. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  IMSP CMF Cantemir, IMSP CS Cociulia, IMSP SR Cantemir, CSP Cantemir, SAMU Cantemir, consiliilor locale  şi primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale  şi în termen de 10 zile.

    08. Consiliile locale de nivelul unu vor informa despre executarea punctului doi din prezenta decizie serviciul administraţie publică din aparatul preşedintelui raionului pe parcursul trimestrului unu 2014.

     09. Informaţia generalizată despre mersul executării deciziei prezente se va prezenta  Consiliului Raional Cantemir în tr.I 2015 de către dl A.Ichim , vicepreşedinte al raionului.

     10. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget , activităţi economico - financiare  şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                    ____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al  consiliului  raional                                      Eleonora Starciuc

 

 


 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin