Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Hotărârea CESP din 22 februarie 2021

Hotărârea CESP din 22 februarie 2021 imprimare

23.02.2021     50 

REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА               CONSILIUL RAIONAL                                            РАЙОННЫЙ СОВЕТ              CANTEMIR                                                                  КАНТЕМИР    

COMISIA   EXTRAORDINARĂ                               ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИСИЯ ПО       DE SĂNĂTATE  PUBLICĂ                                        ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

HOTĂRÎRE

 nr. 21/1                                                                                        din 22.02.2021

or. Cantemir

Despre modificarea Hotrărîrii CESP                                                                                                                    nr.20/1 din 17.02.2021 ,,Cu privire la situaţia                                                                                                   epidemiologică la infecţia COVID-19 în raion,, .

       În temeiul  art. 12, alin.2  din Legea  privind  Supravegherea de Stat  a Sănătăţii  Publice  nr.10-XVI din 03.02.2009, cu modificările ulterioare, Hotărârilor nr.30 din 11 septembrie 2020, nr.35 din 27 noiembrie 2020,cu modificările ulterioare, nr.46 din 20.02.20211 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deciziei consiliului raional Cantemir nr.03/15-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică, a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia” și reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, precum și a asigurării controlului asupra realizării acestora, Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică

H O T Ă R Ă Ș T E:

1.       Se completează și se modifică Hotrărârea Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.20/1 din 17.02.2021 ,,Cu privire la situaţia epidemiologică la infecţia COVID-19 în raion,, astfel:

1.1   conținutul pct. 8 al Hotrărârii Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.20/1 din 17.02.2021 se exclude și se include un nou conținut:,, Dl Sergiu Secrieru, șef DTSA în comun cu dl Igor Novacov, șef al Inspectoratului de Poliție Cantemir și dna Svetlana Bruma, șef direcție al CSP Cahul, în limitele competențelor vor efectua pînă la data de 28 februarie 2021 un control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport rutier de persoane în trafic local, raional cît şi activităţi conexe -gări auto, a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19 prevăzute în punctul 4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, prezentate în anexa nr.1,,

1.2  După punctul 8 al Hotrărârii Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.20/1 din 17.02.2021  se include punctul 81 cu următorul conținut: ,, În funcție de nivelul atestat de respectare a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19, menționate la subpunctul 1.1a prezentei hotărîri , măsura va fi revizuită,, .

1.3  punctul 9 al Hotrărârii Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.20/1 din 17.02.2021  va avea un nou conținut: ,, Activitatea de comerț în piețele comerciale mixte autorizate  din raion se va desfășura în conformitate cu p. 11.4 al Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.30 din 11 septembrie 2020, prezentat în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

2. Se interzice începînd cu data de 22 februarie 2021 organizarea şi desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice și competiţiilor sportive.

3. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se remite autorităților publice  locale pentru plasare pe panourile informative, se publică pe pagina oficială a Consiliului raional.

 

Preşedinte al Comisiei                                                                                                                           Extraordinare  de Sănătate Publică    SEMNAT                          Iurie  Mihăescu

Vicepreşedinte al Comisiei                                                                                                                    Extraordinare de Sănătate Publică    SEMNAT                        Dumitru  Vrabie                                       

Secretar al Comisiei                                                                                                                             Extraordinare de Sănătate Publică  SEMNAT                          Victoria Balan                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Anexă nr.1                                                                                          la Hătărîrea CESP nr.21/1 din 22.02.2021

Măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

 Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local,raional/interraional,  cît şi activităţile conexe (gări auto/feroviare,  etc,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID - 19:

1. asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin:                                                                                                                                                    a) echipament de protecţie (măşti, mănuşi);                                                                                                                                              b) dezinfectând (pentru mâini şi suprafeţe pe bază de alcool de 70%);                                                                                                                                c) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);

 2. ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele de vârf;

3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar şi rutier în trafic raional şi interraional- proporţional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

5. purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;

6. respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus;

7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic , care nu trebuie să depăşească 37° grade Celsius.

                                                                                            

 Vicepreşedinte al Comisiei                                                                                                                                    Extraordinare de Sănătate Publică     SEMNAT           Dumitru Vrabie

                                                                                                                 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                            Anexă nr.2

                                                                                         la Hătărîrea CESP nr.21/1 din 22.02.2021

Măsurile de sănătate publică ce se impun pentru organizarea activității piețelor În cadrul organizării activității piețelor în condiția gradului de alertă cu cod galben sau portocaliu, administrația pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul pieţelor comerciale vor asigura:                                                                                                                                                               − Organizarea şi efectuarea, până la deschiderea pieții, a dezinfecţiei întregului utilaj de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu.                                                                                                                                                                                                 − Organizarea şi asigurarea fluxului pentru vizitatori/cumpărători, cu ieşiri şi intrări separate.                                                     − Asigurarea și atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice 1 metru.                                                                                                                                                                                                                         − Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi se informează medicul de familie.                                                                    − Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piaţă a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieţei a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.                                                                                                                                                             − Instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.                                                                                          − Asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi). În halele/pavilioanele de comerţ de tip închis, suplimentar vor fi instalate, după posibilitate, ecrane de protecţie sau vor fi utilizate viziere.                                                                                                             − Organizarea locurilor comerciale cu respectarea distanţei de 2 metri între ele.                                                                        − Asigurarea bunei funcţionalităţi a unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţele de apeduct rece/caldă, sistem de canalizare.                                                                                                − Organizarea măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calității şi siguranţei produselor alimentare.                                                                                                                                                                                                          − Efectuarea dezinfecţia utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu la finele fiecărei zile de lucru.                                                                                                                                                                                                                   − Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu ANSP.                                                                                               − Amenajarea spațiilor de comerț în locul în care să se asigure fluxul persoanelor cu respectarea distanței sociale, în scopul evitării contactului direct cu persoanele cu statut de sănătate necunoscut.                                                                                                                                                                                                                                      − Admiterea strictă spre comerț doar a produselor conforme reglementărilor din domeniul alimentar.                                                                                                                                                                                                                  − Zonarea teritoriului, inventarierea și numerotarea locurilor de comerț, înregistrarea și evidența persoanelor care comercializează produsele alimentare (inclusiv persoanele fizice care comercializează producția proprie fără contract).                                                                                                                     − Echilibrarea volumului de produse alimentare recepționate pentru comercializarea zilnică și asigurarea cu spații de depozitare suficiente, în scopul evitării păstrării produselor în locuri nedestinate pentru aceasta.                                                                                                                                                                              − Limitarea interacționării directe a cumpărătorilor cu produsele alimentare neambalate, prin restricționarea comercializării acestora și asigurarea cumpărătorilor cu mănuși de unică folosință. − Păstrarea și depozitarea substanţelor de igienizare în recipiente nealimentare, marcate corespunzător. Orice reziduu de detergenţi sau substanţe dezinfectante de pe suprafață care pot veni în contact cu produsele alimentare sânt îndepărtate prin spălare minuțioasă cu apă potabilă curgătoare înainte de folosirea suprafeței sau a instalației pentru manipularea produselor alimentare.                                                                                                                                                                                                             − Desemnarea persoanei responsabile de realizarea măsurilor sanitare și de monitorizarea și evidența stării de sănătate a personalului angajat (vânzătorilor), prin controlul zilnic al stării de sănătate, inclusiv semnarea zilnică în registrul de sănătate pe propria răspundere.

Organizarea activității piețelor în condiția gradului de alertă cu cod roșu                                                                                                                   − Interzicerea activității piețelor din cadrul teritoriului administrativ.

 

Vicepreşedinte al Comisiei                                                                                                                                    Extraordinare de Sănătate Publică    SEMNAT       Dumitru Vrabie

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.03.2021 Toatal vizitatori - 490829    Creat de Brand.MD