Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proces verbal, consultari publice, 09.09.2020, DGÎ

Proces verbal, consultari publice, 09.09.2020, DGÎ imprimare

10.09.2020      

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT

 

MD – 7300  Cantemir, str. Trandafirilor 2, tel., fax: (273) 2-27-77   e-mail: di.cantemir@gmail.com

 

 

Proces-verbal nr. 3

 al consultării publice din 09.09.2020

Prezenți – 23 persoane

Modalitatea: online pe aplica’ia Google Meet, ora 16.00

 

Agenda consultării publice:

 

1.Cu privire la consultarea publică a proiectului de decizie care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020 ,,Cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/ elevi pentru anul de studii 2020 – 2021 în raionul Cantemir”

                                                                      Raportor: Cechir Tatiana, șef-adjunct DGÎ Cantemir

 

 

2. Cu privire la consultarea publică a proiectului de decizie care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020 ,,Cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021”                                  

                                                                      Raportor: Cechir Tatiana, șef-adjunct DGÎ Cantemir

 

3. Cu privire la consultarea publică a proiectului de decizie care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020 ,,Cu privire la rezultatele anului de învățământ în raionul Cantemir 2019-2020                                       

                                                                     Raportor: Cechir Tatiana, șef-adjunct DGÎ Cantemir  

 

4. Cu privire la consultarea publică a proiectului de decizie care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020  ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor

                                                                      Raportor: Cechir Tatiana, șef-adjunct DGÎ Cantemir  

 

5. Cu privire la consultarea publică a proiectului de decizie care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020  ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ                                                  

                                                                     Raportor: Cechir Tatiana, șef-adjunct DGÎ Cantemir 

 

6. Cu privire la consultarea publică a proiectului de decizie care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020  ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ                                                                

                                                                     Raportor: Cechir Tatiana, șef-adjunct DGÎ Cantemir 

 

 

 

Tatiana Cechir, șef adjunct DGÎ Cantemir, președintele consultării publice:

            a) anunță prezența participanților,

            b) anunță agenda consultării publice,

            c) propune să fie numită sectretar al consultării publice dna Lanciu Elena, specialist principal DGÎ Cantemir

 

S-a discutat:

1.Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/ elevi pentru anul de studii 2020 – 2021 în raionul Cantemir”, Dna Cechir Tatiana a prezentat sistemul educațional din raionul Cantemir în anul de studii 2020-2021 care constituie:

- 41de instituții de învățământ preșcolar

- 29 instituții publice: 2 licee teoretice, 23 gimnazii, 3 gimnazii – grădiniță, 1 școală primară –grădiniță.

Numărul de clase pe ani de studii și numărul de elevi în fiecare clasă în instituțiile de învățământ sunt propuse de administrația instituției, în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administrație și propuse spre aprobare Consiliului raional. Aceste date servesc drept bază pentru planificarea instituțională, angajarea de personal, precum și pentru elaborarea proiectului bugetului.       
                                                                      

S-a decis:

            De a fi înaintat proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/ elevi pentru anul de studii 2020 – 2021 în raionul Cantemir” privind examinarea în cadrul ședinței consiliului raional din data de 24.09.2020.    

S-a votat:      
”pro” – unanim,        

S-a discutat:

2. Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021”. Şcoala de circumscripţie, indiferent de tipul ei, este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţământ arondate prin decizia administraţiei publice locale de nivelul doi”.

Districtul şcolar este teritoriu arondat unei instituţii de învăţământ preşcolar, primar sau gimnazial.

     Conform art. 21 (2) din Codul Educaţiei nr. 152/2014, „Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sunt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ”.

     Prin decizia Consiliului de administraţie a DGÎ au fost stabilite districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ. Nota informativă și anexele se anexează.

 

                                                                       S-a decis:       

            De a fi înaintat proiectul de decizie ,, Cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021” privind examinarea în cadrul ședinței consiliului raional din data de 24.09.2020.

S-a votat:      
”pro” –
unanim         

                                                          

S-a discutat:

3. Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la rezultatele anului de învățământ în raionul Cantemir 2019-2020 Raportul prezintă o analiză cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a învăţământului în raion pentru perioada 2015-2020 şi Planului de activitate al DGÎ Cantemir pentru anul 2019-2020, menite să asigure accesul copiilor la educaţie, relevanţa studiilor şi a sistemului educaţional, calitatea în educaţie şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru prezent şi viitor. Include rețeaua instituțiilor de învățământ; Resursele curriculare care se referă la orele opționale și orele prevăzute de Planul cadru; Cadrele care au activat în anul precedent de studii pe fiecare treaptă de învățământ; Încadrarea tinerilor specialist și indemnizațiile oferite; Formarea profesională continuă a cadrelor didactice și cele manageriale. Un alt compartiment este educația incluzivă, scopul și obiectivele planificate pentru anul de studii 2019-2020 au fost realizate în mare măsură. Către 31 mai 2020, numărul total de copii cu CES înregistrat în raionul Cantemir este de 271 de copii, dintre care 243 din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și 28 copii din instituțiile de educație timpurie. 

Rezultatele elevilor la examenele de absolvire a gimnaziului și examenele de bacalaureat. Alimentația elevilor și copiilor, conform Hotăririi Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentaţia elevilor, este asigurată alimentaţia gratuită a elevilor din clasele I – IV la 100% în toate instituţiile de învățământ. Conform Deciziei consiliului raional Cantemir, din soldul raionului s-au alocat aproximativ 583 300 lei, pentru alimentarea a 353 elevi din familiile socialmente - vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţământ din alte localităţi din treapta de gimnaziu.  

 

S-a decis:       

            De a fi înaintat proiectul de decizie ,,Cu privire la rezultatele anului de învățământ în raionul Cantemir 2019-2020” privind examinarea în cadrul ședinței consiliului raional din data de 24.09.2020.     

S-a votat:      
”pro” –
unanim

S-a discutat:

4. ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor”. În baza demersului grupului de părinți al copiilor din satul Lingura, în care se solicită transportarea a 23 elevi la Instituția Publică Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul a fost emisă dispoziția președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor. În dispoziția dată se permite transportarea gratuită a 23 elevi din s. Lingura la Instituția Publică Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul în perioada 01.09.2020-31.12.2020.

                                  
S-a decis:       

            De a fi înaintat proiectul de decizie ,, Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor” privind examinarea în cadrul ședinței consiliului raional din data de 24.09.2020.        

S-a votat:      
”Petru” –
20

”Împotrivă” - 1

”Abținuți” – 2

S-a discutat:

5. ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ”. Centrul de Sănătate Publică Cahul a evaluat corespunderea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschiderea instituțiilor de învățământ și a eliberat la data de 28 august 2020 Avize pentru fiecare instituție de învățământ primar, secundar ciclul I și II, 28 de școli li s-a propus de a relua activitatea conform modelelor selectate și aprobate la Consiliul de administrație al instituțiilor, doar Instituția Publică Gimnaziul Haragîș a primit Aviz cu recomandarea de a relua activitatea conform modelului 6 (la distanță), motivul fiind lipsa sursei de apă potabilă.                   
          

S-a decis:       

            De a fi înaintat proiectul de decizie ,, Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ” privind examinarea în cadrul ședinței consiliului raional din data de 24.09.2020.  


S-a votat:      
”pro” –
unanim

S-a discutat:

6. ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ”. Centrul de Sănătate Publică Cahul a evaluat corespunderea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschiderea instituției de învățământ și a eliberat la data de 04 septembrie 2020 Aviz Instituției Publice Gimnaziul Haragîș în care se constată că Raportul corespunde parțial cu recomandările ulterioare:       

- asigurarea instituției cu apă potabilă și rețele de distribuire a apei și canalizare în instituție în termen până la 01.10.2020;

- în lipsa sursei de apă potabilă, de asigurat regimul de băut cu apă potabilă îmbuteliată;

- de prevăzut instalații proprii pentru colectarea și evacuarea apelor reziduale menajere, cu evitarea poluării solului, a apei și a aerului (hazna impermiabilă) în termen până la 01.10.2020.      

 În perioada 29.08.2020 – 04.09.2020 APL Haragîș și administrația instituției de învățământ Haragîș au procurat un vas de uz alimentar, cu volum de 2 tone. Acest vas  este instalat în incinta școlii și fiind aprovizionat cu apă potabilă.         
         

S-a decis:       

            De a fi înaintat proiectul de decizie ,, Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr.110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ” privind examinarea în cadrul ședinței consiliului raional din data de 24.09.2020.  


S-a votat:      
”pro” –
unanim

 

 

Președintele ședinței                                                                                             Tatiana  Cechir

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin