Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, consultari publice, proiecte decizii, DGÎ

Anunt, consultari publice, proiecte decizii, DGÎ imprimare

10.09.2020      

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 07 septembrie 2020, ora 9.00, în incinta Direcției Generale Învățământ, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,  Cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021 în raionul Cantemir”  proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020.         
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința ordinară din 24.09.2020 de către Consiliul raional a deciziei
cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021 în raionul Cantemir.       
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor art. 51, pct. 6, art. 141, lit. j) din Codul Educației nr. 152/2014.          

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, înaintarea Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir către Consiliul raional.         
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice/nedidactice, elevii din instituțiile de învățământ din subordine.     
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional cu privire
la  aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021 în raionul Cantemir.        
            Impactul estimat al proiectului de decizie este aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021 în raionul Cantemir.

            Proiectul de decizie cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021 în raionul Cantemir este elaborat în conformitate cu art. 51, pct. 6, art. 141, lit. j) din Codul Educației nr. 152/2014.       
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09.08.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
            Proiectul deciziei ,,
Cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021 în raionul Cantemir” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

Anexa nr.01
la decizia consiliului raional
nr. 05/   -XXVII din 24.09.2020

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul
de studii 2020-2021 din raionul Cantemir

 

            În anul de studii 2020-2021 procesul educațional în instituțiile de învățământ din raionul Cantemir se realizează în clase, conform normativelor stabilite de DGÎ, în baza standardelor educaționale de stat și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat. Numărul de clase pe ani de studii și numărul de elevi în fiecare clasă în instituțiile de învățământ publice sunt propuse, în fiecare an, de administrația instituției, în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administrație și propuse spre aprobare Consiliului raional. Aceste date servesc drept bază pentru planificarea instituțională, angajarea de personal, precum și pentru elaborarea proiectului bugetului.           
Sistemul educațional din raionul Cantemir în anul de studii 2020-2021 constituie:

·         41 instituții de învățământ preșcolar;

·         29 instituții publice: 2 licee teoretice, 23 gimnazii, 3 gimnazii-grădiniță, 1 școală primară-grădiniță.

            În conformitate cu art. 51 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, Direcția Generală Învățământ a examinat rețeaua de școli/clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021 în cadrul Consiliului de administrație și propune Consiliului Raional spre aprobare, conform anexei.

 

 

 

 
Șef  Direcție Generală Învățământ Cantemir                                                 Tatiana Manoli                                                                                                 

 

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr. 06/   -XXVII                                                                                                                               din 24.09.2020

     

          Cu privire la aprobarea rețelei
de
școli și clase/elevi pentru anul de
studii 2020-2021 în raionul Cantemir

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 și Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, art. 51, pct. 6, art. 141, lit. j), în scopul aprobării rețelei de școli și clase/elevi din raion, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, Consiliul Raional

 

 

D E C I D E:

 

01. Se ia act de nota informativă privind aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2020-2021, din raionul Cantemir (se anexează).

 

02. Se aprobă rețeaua de școli și clase/elevi pentru anul de studiu 2020-2021 din raionul Cantemir, conform anexei nr. 01.

 

03. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

 

04. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

           

Preşedintele şedinţei                                                                            
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu     

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli      

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                                Veaceslav Cozma

 

 

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 07 septembrie 2020, ora 9.00, în incinta Direcției Generale Învățământ, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021 proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020.         
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința ordinară din 24.09.2020 de către Consiliul raional a deciziei
cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021.       
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie
este punerea în aplicare a prevederilor art. 21, pct. (2) din Codul Educației nr. 152/2014, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 235/2016 (cap. I, pct. 10).          

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, înaintarea Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir către Consiliul raional.         
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice/nedidactice, elevii din cele 29 de instituții de învățământ primar, secundar, ciclul I și II stabilite ca districte școlare și 14 școli de circumscripție.        
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional
cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021.        
            Impactul estimat al proiectului de decizie este stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021.

            Proiectul de decizie cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021 este elaborat în conformitate cu art. 21, pct. (2) din Codul Educației nr. 152/2014, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 235/2016 (cap. I, pct. 10).         
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09.08.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
            Proiectul deciziei ,,
Cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2020-2021” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.06/   -XXVII                                                                                                          din 24.09.2020

     

          Cu privire la stabilirea districtelor școlare
și desemnarea școlilor de circumscripție pentru
instituțiile publice din raion,
anul de studii 2020-2021

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 21, pct. (2) din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 235 din 25 martie 2016 (cap. I, pct. 10), în scopul asigurării școlarizării elevilor/copiilor din raion, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional

D E C I D E:

01. Se ia act de nota informativă cu privire la stabilirea școlilor de circumscripție și districtelor școlare, pentru anul de studii 2020-2021.

02. Se stabilesc districtele școlare conform anexei 1.

03. Se stabilesc școlile de circumscripție conform anexei 2.

04. Direcția Generală Învățământ, managerii instituțiilor de învățământ vor asigura școlarizarea elevilor conform districtelor școlare stabilite.

05. Executarea prezentei decizii i se atribuie dnei Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ.

06. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

07. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

           

Preşedintele şedinţei                                                                         

Avizat:

Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu            

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                   Tatiana  Manoli  

Coordonat:

Șef Direcția finanțe                                                                Veaceslav Cozma

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional
nr. 06/  -XXVII din  24.09.2020

 

 

 

 

Districte şcolare

2020 - 2021

 

Nr. d/o

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1.

IP LT D. Cantemir

Cantemir

-

2.

IP LTN. Mihai

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3.

IP Gimnaziu ,,V. Hanganu”

Cociulia

Cociulia

4.

IP Gimnaziu ,,V. Pârvan”

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5.

IP Gimnaziu ,,M. Eminescu”

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6.

IP Gimnaziu ,,I. Creangă”

Cania

Cania, Iepureni

7.

IP Gimnaziul  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8.

IP Gimnaziul „N. Sulac”

Sadîc

Sadîc, Taraclia

9.

IP Gimnaziul  Cîietu

Cîietu

Cîietu, Dimitrovo

10.

IP Gimnaziul  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11.

IP Gimnaziul Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12.

IP Gimnaziul  Haragîș

Haragîș

Haragîş

13.

IP Gimnaziul ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14.

IP Gimnaziul Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15.

IP Gimnaziul ,,M. Eminescu

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16.

IP Gimnaziul ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17.

IP Gimnaziul ,,P. Wiszniowska”

Vișniovca

Vişniovca, Şamalia

18.

IP Gimnaziul ,,I. Cojocaru”

Țiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19.

IP Gimnaziul ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20.

IP Gimnaziul ,,Ştefan cel Mare”

Cîrpesti

Cîrpeşti

21.

IP Gimnaziul Lărguța

Lărguța

Lărguţa

22.

IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru”

Coștangalia

Coștangalia

23.

IP Gimnaziul Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24.

IP Gimnaziul ,,A. Pușkin”

Cantemir

Cantemir

25.

IP Gimnaziul ,,I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26.

IP Gimnaziul-grădiniță Lingura

Lingura

Lingura

27.

IP Gimnaziul-grădiniţă ,,V. Curbet”

Țărăncuța

Ţărăncuţa

28.

IP Gimnaziul-grădiniță Cîșla

Cîșla

Cîşla

29.

IP Școală primară-grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.02

la decizia consiliului raional
nr. 06/   -XXVII din  24.09.2020

 

 

Școlile de circumscripție

2020 – 2021

 

Nr. d/o

 

Denumirea școlii de circumscripție

 

Denumirea localităților arondate

 
 

1.

IP Liceul Teoretic “N. Mihai” s. Ciobalaccia

s. Flocoasa

 

2.

IP Gimnaziul Plopi

s. Alexandrovca

 

s. Hîrtop

 

s. Taraclia

 

s. Plopi 1

 

3.

           

IP Gimnaziul “M. Eminescu” or. Cantemir

 

s. Toceni

 

s. Vîlcele

 

4.

IP Gimnaziul “I. Creangă” s. Cania

s. Iepureni

 

5.

IP Gimnaziul “V. Pârvan” s. Goteşti

s. Costantineşti

 

s. Goteşti/ Flămînda

 

s. Goteşti/ Zona Sud

 

6.

IP Gimnaziul “M. Eminescu” s. Baimaclia

s. Suhat

 

s. Acui

 

7.

IP Gimnaziul Enichioi

s. Ţolica

 

s. Bobocica

 

8.

IP Gimnaziul “L. Chiriac” s. Antoneşti

s. Leca

 

9.

IP Gimnaziul “N. Sulac” Sadîc

s. Taraclia

 

10.

IP Gimnaziul Cîietu

s. Dimitrova

 

11.

IP Gimnaziul “I. Cojocaru” Ţiganca

s. Ţiganca Nouă

 

s. Ghioltosu

 

12.

IP Gimnaziul “M. Sadoveanu” Hănăseni

s. Pleşeni

 

s. Hănăseni

 

s. Tătărăşeni

 

13.

IP Gimnaziul Delta Tartaul

s. Crăciun

 

14.      

IP Gimnaziul “Paraskiewa Wiszniowska” Vișniovca    

s. Şamalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa

la decizia consiliului raional
nr. 06/  -XXVII din  24.09.2020

 

Notă informativă

cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie şi districtelor şcolare

pentru anul de studii 2020-2021

 

     Noţiunea de “Şcoală de circumscripţie” a fost introdusă în Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10) – “Şcoala de circumscripţie, indiferent de tipul ei, este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţământ arondate prin decizia administraţiei publice locale de nivelul doi”.

District şcolar – teritoriu arondat unei instituţii de învăţământ preşcolar, primar sau gimnazial.

     Conform art. 21 (2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, „Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sunt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ”.

     Prin decizia Consiliului de administraţie a DGÎ au fost stabilite districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ, după cum urmează:

Nr. d/o

Denumirea instituției

Localitatea

Districtul şcolar

1.

IP LT D. Cantemir”

Cantemir

-

2.

IP LT N. Mihai

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3.

IP Gimnaziul V.Hanganu”

Cociulia

Cociulia

4.

IP Gimnaziul V. Pârvan”

Gotești

Gotești, Constantineşti

5.

IP Gimnaziul M. Eminescu”

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6.

IP Gimnaziul I. Creangă”

Cania

Cania, Iepureni

7.

IP Gimnaziul  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8.

IP Gimnaziul N. Sulac”

Sadîc

Sadîc, Taraclia

9.

IP Gimnaziul  Cîietu

Cîietu

Cîietu, Dimitrovo

10.

IP Gimnaziul  L. Chiriac”

Antonești

Antoneşti, Leca

11.

IP Gimnaziul Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12.

IP Gimnaziul  Haragîș

Haragîș

Haragîş

13.

IP Gimnaziul N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14.

IP Gimnaziul Porumbești

Porumbești

Porumbeşti

15.

IP Gimnaziul M. Eminescu

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16.

IP Gimnaziul M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17.

IP Gimnaziul  P. Wiszniowska”

Vișniovca

Vişniovca, Şamalia

18.

IP Gimnaziul I. Cojocaru”

Țiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19.

IP Gimnaziul Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20.

IP Gimnaziul Ştefan cel Mare”

Cîrpesti

Cîrpeşti

21.

IP Gimnaziul Lărguța

Lărguța

Lărguţa

22.

IP Gimnaziul “Gr. Vieru”

Coștangalia

Coștangalia

23.

IP Gimnaziul Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24.

IP Gimnaziul A. Puskin”

Cantemir

Cantemir

25.

IP Gimnaziul I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26.

IP Gimnaziu-grădiniță Lingura

Lingura

Lingura

27.

IP Gimnaziu-grădiniţă V. Curbet”

Tărăncuța

Ţărăncuţa

28.

IP Gimnaziu-grădiniță Cîșla

Cîșla

Cîşla

29.

IP Școală primară-grădiniţă  Ghioltosu

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

 

Transportarea elevilor este organizată în 14 instituţii de învăţământ, după cum urmează:

 

Nr. d/o

Denumirea instituției

Nr. de elevi transportaţi

Districtul şcolar

1.

IP LT ,,N. Mihai” Ciobalaccia

59

Flocoasa, Victorovca

2.

IP Gimnaziul  Plopi

76/5  80/7

Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop, Plopi 1

3.

IP Gimnaziul ,,M. Eminescu” Cantemir

93

Toceni, Vîlcele, Leca, Antonești

4.

IP Gimnaziul ,,V. Pârvan” Goteşti

190

Constantineşti, Gotești (Flămînda, Zona de Sud)

5.

IP Gimnaziul ,,M. Eminescu”  Baimaclia

61

Acui, Suhat

6.

IP Gimnaziul  ,,I. Creangă”  Cania

63   56

Iepureni

7.

IP Gimnaziul Enichioi

55    49

Bobocica, Ţolica

8.

IP Gimnaziul ,,N. Sulac” Sadîc

14

Taraclia

9.

IP Gimnaziul Cîietu

35

Dimitrovo

10.

IP Gimnaziul ,,L. Chiriac” Antoneşti

60

Leca, Toceni

11.

IP Gimnaziul ,,M. Sadoveanu” Hănăseni

151

Pleşeni, Tătărăşeni, Hănăseni

12.

IP Gimnaziul  Vișniovca

44   40

Şamalia

13.

IP Gimnaziul ,,I. Cojocaru” Ţiganca

54 59

Ţiganca Nouă, Ghioltosu

14.

IP Gimnaziul ,,Delta” Tartaul

35

Crăciun, Lingura

Este organizată transportarea gratuită a 995 elevi/copii din 29 localităţi/zone. Din ei cl. I-IV – 397 elevi, cl. V-XII – 587, IET – 5.

 

            În baza celor expuse, Direcția Generală Învățământ propune să fie desemnate instituţii de circumscripţie, instituţiile care asigură şcolarizarea elevilor din districtul şcolar şi este organizată transportarea gratuită a elevilor.

 

Şef
Direcție Generală Învățământ Cantemir                                     Tatiana Manoli

 

 ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 07 septembrie 2020, ora 9.00, în incinta Direcției Generale Învățământ, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la rezultatele anului de învățământ 2019-2020” proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020. 
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința ordinară din 24.09.2020 de către Consiliul raional a deciziei
cu privire la rezultatele anului de învățământ 2019-2020.           
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie
este punerea în aplicare a prevederilor art. 141 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 02/01-XXVI/2015 ,,Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învățământului în raionul Cantemir, pentru anii 2016 – 2020”.          

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, înaintarea Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir către Consiliul raional.         
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice/nedidactice, elevii/copiii din instituțiile de învățământ general din raion.
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional
cu privire la rezultatele anului de învățământ 2019-2020.    
            Impactul estimat al proiectului de decizie este aprobarea deciziei Consiliului raional cu privire la rezultatele anului de învățământ 2019-2020.

            Proiectul de decizie cu privire la rezultatele anului de învățământ 2019-2020 este elaborat în conformitate cu art. 141 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 02/01-XXVI/2015 ,,Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învățământului în raionul Cantemir, pentru anii 2016 – 2020”.     
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09.08.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
            Proiectul deciziei ,,
Cu privire la rezultatele anului de învățământ 2019-2020” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.06/   -XXVII                                                                                                          din 24.09.2020

     

          Cu privire la rezultatele anului
de învă
țământ 2019-2020

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.141 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 02/01-XXVI din 24.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învățământului în raionul Cantemir, pentru anii 2016 – 2020”, examinând raportul privind rezultatele anului de învățământ 2019 – 2020, prezentat de Tatiana Manoli, șef DGÎ, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional   

 

D E C I D E:

 

01. Se ia act de Raportul cu privire la rezultatele anului de învățământ 2019-2020, prezentat de către Tatiana Manoli, șef direcția generală învățământ (se anexează).

02. Direcția Generală Învățământ, pentru asigurarea accesului, relevanței și calității în educație, pentru anul de studii 2020 – 2021, în scopul diminuării cheltuielilor de întreținere și crearea unei structuri educaționale dimensionată eficient, în conformitate cu tendințele demografice, sociale și a unei infrastructuri, corespunzătoare standardelor actuale de calitate:          
            - va propune spre aprobare Consiliului raional proiecte de optimizare
și restructurare a rețelei instituțiilor educaționale, a claselor de elevi/grupelor de copii;  
            - va asigura institu
țiile educaționale cu cadre didactice calificate la toate disciplinele școlare;           
            - va asigura formarea eficientă a cadrelor didactice
și manageriale conform Standardelor profesionale, va motiva cadrele didactice pentru asigurarea educației de calitate, instruirea cadrelor manageriale în scopul îmbunătățirii procesului de autoevaluare a școlii;            
            - va asigura dezvoltarea la nivel institu
țional a unor activități socio-educative integrate pentru elevii aflați în grupul de risc.

03. Executarea prezentei decizii i se atribuie dnei Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ.

04. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

           

Preşedintele şedinţei                                                                            
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu     

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli      

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                                Veaceslav Cozma

 

                                                                   Anexă

                                                                    la decizia consiliului raional

                                                                  nr.06/  -XXVII din 24.09.2019

 

Notă informativă

cu privire la rezultatele anului  de învăţământ
în raionul Cantemir 2019 – 2020

 

Viitorul se naşte azi în şcoală şi responsabil

pentru calitatea acestui viitor este fiecare dintre noi.

 

            Raportul prezintă o analiză cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a învăţământului în raion pentru perioada 2015-2020 şi Planului de activitate al DGÎ Cantemir pentru anul 2019-2020, menite să asigure accesul copiilor la educaţie, relevanţa studiilor şi a sistemului educaţional, calitatea în educaţie şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru prezent şi viitor.

1.      Reţeaua instituţiilor de învăţământ, 2019 - 2020

            Sistemul educaţional din raionul Cantemir:  40 instituţii de educație timpurie; 30 instituţii de învăţământ primar, secundar, ciclul I și II: 2 licee, 23 gimnazii, 3 gimnazii-grădinițe, 2 şcoli primare-grădiniţe,  2 instituţii extraşcolare (Centrul de Creaţie a Copiilor şi Şcoala Sportivă).

Total:  72 instituţii de învăţământ.    

Instituţii de învăţământ

Anul de studii

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Grădiniţe

43

42

44

43

42

40

Şcoli primare - grădiniţe

3

4

2

2

2

2

Şcoli primare

0

0

2

0

0

0

Gimnazii

27

27

26

25

24

23

Gimnazii-grădiniță

0

0

0

1

2

3

Licee teoretice

4

3

2

2

2

2

Şcoala de Sport

1

1

1

1

1

1

Centrul de Creaţie al Copiilor

1

1

1

1

1

1

Total:

79

78

78

75

74

70

            Conform deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 05/05-XXVII din 18.08.2020 a  fost reorganizată Instituția Publică Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui, de la 01.09.2020.

Tendinţele demografice negative în raion şi în ţară generează probleme de supra demensionare a reţelei instituţiilor de învăţământ, în special în mediul rural, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a resurselor şi nu permite investiţii în modernizarea şi dotarea şcolilor.

                Anul acesta în raion avem doar 5 instituţii cu un efectiv de 300 – 465 elevi, la care bugetul instituţiei permite investiţii în modernizare şi dotare (IP Gim. „M. Eminescu” Cantemir – 462 elevi; IP LT „N. Mihai” s. Ciobalaccia – 355 elevi; IP Gim. „V. Pârvan” s. Goteşti – 302 elevi; IP Gim. „M. Sadoveanu” s. Hănăseni – 310 elevi; IP Gim. „M. Eminescu” Baimaclia – 323 elevi), 5 instituţii cu un efectiv de elevi de la 200 până la 300, şi 11 instituţii cu un efectiv de elevi de la 100 până la 200 la care 85% - 95% din bugetul instituţiei asigură achitarea salariilor şi serviciilor şi 9 instituţii mici (cu un efectiv sub 91 elevi/41 elevi ponderați).

Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic de 91/41

Instituţia

Nr. efectiv de elevi
cl. I - IV

Nr. efectiv de elevi
cl. V - IX

Total elevi

Elevi ponderaţi

Deficit bugetar

mii lei

1.

IP Gimnaziul “A. Puşkin” or. Cantemir

23

36

59

55,09

180,2

2.

IP Gimnaziul “I. Vazov” s. Stoianovca

25

31

56

51,75

458,9

3.

IP Gimnaziul Plopi

37

56

93

86,71

256,1

4.

IP Gimnaziul Lingura

37

46

83

76,71

0

5.

IP Gimnaziul “G. Vieru” s. Coștangalia

39

54

93

86,37

270

6.

IP Gimnaziu-grădiniță “V. Curbet” s. Ţărăncuţa

52

36

88

79,16

0

7.

IP Gimnaziu-grădiniță Cîşla

28

50

78

73,24

0

8.

IP Şcoală primară-grădiniţă Acui

18

0

18

14,94

130,6

9.

IP Şcoală primară-grădiniţă Ghioltosu

37

0

37

30,71

0

 

TOTAL:

296

309

605

554,68

1295,8

 

            Instituţiile mici nu pot asigura calitate în educaţie precum şi atingerea Standardelor minime de calitate. În 16 clase procesul educaţional s-a desfăşurat simultan instruindu-se 148 elevi. Un alt impact al şcolilor mici este asigurarea sub normă a cadrelor didactice, lipsa cadrelor calificate la toate disciplinele şcolare și completarea redusă a claselor.

Efectivul de elevi/copii

Efectivul de elevi

treapta de învăţământ

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Preşcolar

2858

2956

2809

2890

2813

2764

2669

Primar

2703

2586

2463

2334

2226

2133

2106

Gimnazial

3231

3128

3068

3084

2943

2843

2678

Liceal

484

388

340

317

299

292

307

Total:

9276

9058

8680

8625

8281

8032

7760

Populaţia şcolară este în continuă descreştere comparativ cu anii precedenţi.        
            Mutațiile din societate și din familia contemporană (problemele economice, problemele relaționare între părinți și copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social și emoțional redus, supraîncărcarea profesională a părinților sau munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme emoționale la copii decât în trecut. Cu regret, dar problema școlarizării copiilor este în creștere, mai ales la nivel gimnazial, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la creșterea, cronicizarea fenomenului.    
            În instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II din raionul Cantemir, în situație de risc se află 2721 (în anul precedent – 2937) de copii. Dintre ei: copii din familii social-vulnerabile – 523, copii din familii monoparentale – 668, copii orfani – 30, cu tentative de suicid – 6, cu dereglări severe de comportament – 6, în conflict cu legea – 20, cu tulburări emoționale – 28, cu un părinte plecat peste hotare – 1121, cu ambii părinți plecați peste hotare – 230, cu părinți adoptivi – 31, copii cu risc de sarcină precoce/infecții sexual-transmisibile – 5, copii exploatați prin muncă – 0, copii cu risc de abandon școlar – 41, vagabondaj – 12.          
            Abandonul școlar al copiilor cu vârsta între 7-16 ani, anul de studii 2019-2020, situația la 31.05.2020 este caracterizată prin: numărul de copii cu vârsta între 7-16 ani – 4787, au abandonat școala total – 15 elevi din treapta gimnazială, ceea ce reprezintă 0,56%, cauzele abandonului fiind starea materială precară – total 2 elevi din cl. a V-IX, nereușita școlară – total 3 elevi din cl. a V-IX, alte cauze – 10 elevi din cl. a V-IX (nu doresc să frecventeze școala, fac parte din familii social-vulnerabile, lucrează cu ziua, vagabondaj, etc.)    
            Școlarizarea copiilor devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenței unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, încredere în educația școlară.

           

           
    

                         

 

Localităţi fără IET (grădiniţe):

Denumirea localității
fără IET

Nr. total de copii de 0-6(7) ani din localitatea fără IET, pe vârste

 

Nr. de copii care frecventează IET în altă localitate
 și rata instituționalizării, %

0-3 ani

3-6(7) ani

0-3 ani

Rata
instit
uționalizării (%)

3-6(7) ani

Rata instituțio

nalizării (%)

IET unde frecventează

Floricica

5

9

3

60

9

100

IET Enichioi

Șofranovca

3

4

1

33,33

3

75

IET Cîşla

Taraclia

3

4

1

33,33

4

100

IET Sadîc

Tătărășeni

4

8

2

50

8

100

IET Hănăseni

Tiganca-Nouă

4

2

0

0

2

100

IET Ţiganca

Constantinești

11

22

3

27,27

19

86.36

IET Goteşti nr.2

Victorovca

13

50

5

38,46

50

100

IET Ciobalaccia

Alexandrovca

1

1

1

100

1

100

IET Hîrtop

           8

44

100

16

42,80

96

95,17

 

 

            De către APL de nivelul unu în colaborare cu DGÎ este organizată transportarea copiilor la şi de la grădiniţă. În conformitate cu Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, anul şcolar
2019-2020,  au fost înscriși în clasa I – 554 de copii, de 7 ani – 511 de copii, de 6 ani – 43 copii.

            Învăţământul liceal în raion este asigurat de 2 licee: IP LT „D. Cantemir”, or. Cantemir şi IP LT  „N. Mihai”, s. Ciobalaccia. Numărul elevilor înmatriculaţi în învăţământul liceal în ultimii doi ani este constant. În anul de studii 2019 – 2020 înmatricularea a avut loc în 2 licee: 74 elevi IP LT ,,D. Cantemir”, or. Cantemir şi respectiv 37 elevi IP LT ,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia.

 

Nr. d/o

Denumirea instituției de învățământ

Total  elevi

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Real

Uman

Real

Uman

Real

Uman

clase

elevi

clase

elevi

clase

elevi

clase

elevi

clase

elevi

clase

elevi

1.

IP LT
,,Dm. Cantemir, or. Cantemir

202

1

21

2

53

1

12

2

48

1

17

2

51

2.

IP LT
,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia

107

0

0

1/1

24/13

1

9

1/1

17/14

1

11

1

19

 

2.      Resurse curriculare

            Anual, orele prevăzute de Planul-cadru, partea invariată, se realizează circa 90-95%. La începutul anului şcolar 2019-2020 a fost acoperit trunchiul de bază 100%. În contextul numărului mic de elevi în 6 instituţii este organizată instruirea simultană. În IP Gimnaziul
,,N. Botgros” Chioselia se aplică programul de instruire ,,Pas cu Pas”, coform căruia au fost instruiți 77 elevi.

            Planul-cadru oferă fiecărui elev posibilitatea de a opta diverse discipline opționale, care să satisfacă interesele elevilor. MECC propune o listă din 18 curricule învăţământul primar, 33  pentru învăţământul gimnazial şi 26 pentru învăţământul liceal, cu 5 discipline mai mult decât anul precedent.  

            Învățământul primar: pornind de la resursele umane existente (cadre didactice și elevi), resursele curriculare, părinții elevilor din treapta primară au solicitat în cea mai mare măsură: ,,Tainele comunicării” – 1101 elevi din 24 instituții, ,,Educație pentru sănătate” – 170 elevi din 2 instituții, ,,Matematică ditractivă” – 561 elevi din 16 instituții și ,,Educația ecologică” – 143 elevi din 5 instituții. Analiza informațiilor denotă că s-au respectat în toate instituțiile cerințele prevăzute de Planul-cadru referitor la numărul minim de elevi în grup. Nu beneficiază de discipline opționale elevii claselor primare din IP Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia (programul ,,Pas cu pas”, IP Gimnaziul ,,I. Vazov” Stoianovca – partea fixă conține numărul maxim de ore săptămânal. Cele 111 ore planificate sunt valorificate 100%.   
            Învățământul gimnazial:
În prezent Planul-cadru oferă o listă din 33  titluri de discipline opţionale şi curricule respective, cu 3 discipline mai mult decât anul precedent. Nu sunt incluse în planul-cadru “Geografia aplicată” şi “Scrierea creativă”, care au apărut mai târziu. Aceste discipline au fost oferite elevilor din IP Gimnaziul Enichioi.   
            Conform planului şi a repartizărilor sunt valorificate 98,5%, din orele planificate, faţă de 97% în anul precedent. Nu au fost valorificate doar 2 ore în IP Gimnaziul Haragîş din cauza lipsei de cadre didactice, dar toţi elevii studiază o disciplină opţională, formând grupe mixte. Nu au fost incluşi în sistemul învăţământului opţional elevii cu studiere în limba rusă din IP LT
”N. Mihai” şi IP Gimnaziul ,,I. Vazov” Stoianovca, în număr de 64 elevi.            

            Învățământul liceal:
Planul-cadru este valorificat la 100% (16 ore din 16 planificate).                                                                          Din lista de 26 titluri au fost solicitate 8 (faţă de 7 anul trecut). Cele mai solicitate fiind:                      ,,Educaţia economică şi antreprenorială” - 68 elevi din ambele instituţii, ,,Administrarea calculatoarelor şi reţelelor” - 67 elevi, din ambele instituţii, ,,Teoria şi practica traducerii” - 71 elevi din IP LT ,,D. Cantemir”. În funcţie de resursele umane existente, de condiţiile de activitate ale instituţiilor, comoditate la alcătuirea orarului, confortul psihologic intern, la formarea grupurilor, elevii au fost orientaţi să aleagă aceiaşi disciplină toată clasa. Din 11 profesori care predau discipline opţionale au parcurs cursuri de formare la disciplina în cauză 7 ceea ce reprezintă 63%.

      3. Potenţialul didactic

a) IET

Personal

Total
personal
didactic

Din ei manageri

Total cadre didactice/manageriale (angajați de bază), din ele:

242

45

    Nespecialiști

19

0

    Cadrele didactice/manageriale cu grad didactic/managerial superior

0

0

    Cadre didactice/manageriale cu grad didactic/managerial întâi

0

0

    Cadre didactice/manageriale cu grad didactic/managerial doi

65

16

    Cadre didactice/manageriale fără grad didactic/managerial

112

20

Pensionari

44

9

b) Învăţământul primar, secundar, ciclul I și II

Personal

Total
personal
didactic

Din ei manageri

Total cadre didactice/manageriale (angajați de bază), din ele:

459

90

    Nespecialiști

5

0

    Cadrele didactice/manageriale cu grad didactic/managerial superior

11

3

    Cadre didactice/manageriale cu grad didactic/managerial întâi

57

18

    Cadre didactice/manageriale cu grad didactic/managerial doi

273

48

    Cadre didactice/manageriale fără grad didactic/managerial

118

9

Pensionari

117

10


            În instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, au activat 459 de cadre didactice, dintre ei prin cumul - 80 de cadre didactice. În instituțiile preșcolare au activat 242 de cadre didactice, prin cumul - 6 cadre didactice. Cadre didactice în activitate de vârstă pensionară în instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II – 117, în instituțiile de educație timpurie – 44, comparativ cu anul precedent a crescut numărul cadrelor didactice de vârstă pensionară.        

Încadrarea tinerilor specialişti

Tip.

instituţiei

Nr.

total

Primul an în activitate

Al doilea an în activitate

Al treilea an în activitate

Au primit indemnizaţia

de la stat, suma mii lei

Înlesnirile

(ener. elec., combus.,

cazare)

2018

2019

2018

2019

IP

9

0

4 (toți activează)

5 (4 activează,
1 în concediu pentru îngrijirea copilului)

 

 

 

248,0

 

 

 

160,0

 

 

 

59,2

 

 

 

39,4

IET

2

0

2 (toți activează)

0

 

            Încadrarea tinerilor specialiştilor este în descreştere, în august 2019 din 9 cadre didactice repartizate de către MECC nu s-a angajat nici un tânăr specialist, care ar beneficia de îndemnizație și achitarea serviciilor comunale. Au fost angajați 2 tineri specialiști dar nu au întrunit condiițiile pentru a beneficia de indemnizație. Chiar dacă îndemnizația unică pentru tinerii specialiști la 01 ianuarie 2019 a fost majorată de la 45,0 mii lei la 120,0 mii lei pentru cei cu studii superioare și de la 36,0 mii lei la 96,0 mii lei pentru studii medii de specialitate, tot nu se angajează tinerii specialiști, motivul fiind condițiile de trai în mediul rural.        
            În instituţiile de învăţământ din raion sunt încadrați în câmpul muncii 11 specialişti tineri (0-3 ani de activitate), dintre ei beneficiază de indemnizaţia unică 10, unul se află în concediu de îngrijire a copilului. Îndemnizaţia unică se achită tinerilor specialişti conform legislaţiei în vigoare.

            Pentru anul de studii 2020-2021 necesarul de cadre este de 51, de către MECC au fost repartizați 6 tineri specialiști, dar până la moment nici unul nu s-a angajat. Ca tânăr specialist, absolvent al anului 2019 vom angaja în acest an, conform Adeverinței de plasare în câmpul muncii de la MECC pentru a beneficia de indemnizație.

            Pe parcursul anului de studii 2019 - 2020, Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă  a desfăşurat 3 seminare instructiv-metodice cu referire la procesul de atestare, schimbări și modificări în Regulamentul de atestare.

Formare profesională continuă a cadrelor didactice

            Cursurile de formare continuă pentru cadrele didactice și cele manageriale au fost gratuite și în anul 2019. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a demarat procedura de selectare a programelor și a prestatorilor de servicii de formare profesională continuă, pentru care au fost direcționate resurse bugetare. S-a optat pentru un modul obligatoriu ,,Didactica disciplinei de specialitate”. Celelalte module pot fi selectate din oferta de formare și în baza disponibilității prestatorilor.    
            O altă aspirație este asigurarea finanțării pentru 20 credite, care pot fi obținute integral sau cumulativ pe parcursul unui an calendaristic în incinta unui singur furnizor de educație continuă. Totodată, rămân a fi valabile și pentru anul 2020 cursurile de formare profesională continuă, cuantificate cu 20 credite profesionale, conform art. 134, alin. (4), lit. b) din Codul Educației; programele de calificare suplimentară și de recalificare; formarea inițială pentru asistenții de educatori. În fiecare an de studii
cadrele didactice urmează cursuri de formare continua, datele se prezintă astfel:

            anul 2017 – 180 cadre didactice;

            anul 2018 – 204 cadre didactice;

            anul 2019 – 112 cadre didactice;

            anul 2020  (01.01.-31.05.2020) – 20 cadre didactice (la distanță)

            Învățătorii claselor primare au fost antrenați la cursurile de formare la modulul „Educația digitală” – 58 profesori. Dezvoltarea profesională continuă este condiţia performanţei şi a calităţii. Succesul unui program de formare constă în succesul pe care un cadru didactic sau un manager îl are în practicile sale profesionale cotidiene. Succesul unui profesor sau al unui manager este reflectat în succesul elevilor dintr-o şcoală.

Atestarea cadrelor didactice şi de conducere

            Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă  a organizat 3 seminare pentru managerii instituţiilor de învăţământ general, responsabili de formarea profesională continuă şi atestarea cadrelor didactice, cu genericul „Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere în procesul de organizare şi desfăşurare a atestării. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea creditelor profesionale în baza Hărţii creditare”. Realizarea obiectivelor atestării cadrelor didactice: a) stabilirea nivelului de competență profesională a cadrelor didactice în conformitate cu standardele profesionale; b) crearea cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru realizarea maximă a potențialului intelectual și creativ al acestora; c) creșterea responsabilității personale a cadrului didactic față de propria sa carieră didactică; d) motivarea pedagogilor pentru realizarea performanțelor de tip investigațional și aplicativ în demersul educațional; e) asigurarea protecției sociale a cadrelor didactice prin stabilirea concordanței între calitatea serviciilor educaționale prestate și retribuirea muncii acestora.       
            În cadrul dezbaterilor profesionale au fost identificate şi unele aspecte
care necesită îmbunătățire, cum ar fi: existenţa într-un număr mic a profesorilor pentru specializările noi apărute (cadru didactic de sprijin); formarea iniţială realizată la un nivel mediu sau scăzut; realizarea insuficientă a studierii şi promovării experienţei avansate a cadrelor didactice şi manageriale la nivel de instituţie etc.

            În perioada septembrie-aprilie 2020 s-a acordat ajutor pentru managerii şcolari şi cadrele didactice care au solicitat atestare, abordându-se următoarele aspecte: Sugestii cu privire la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare/Lucrărilor metodice/Programului managerial/Dosarului de atestare pentru cadrele didactice şi de conducere/Recomandări cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare.

            Per ansamblul sistemului de învăţământ din raionul Cantemir, ponderea personalului didactic calificat prin conferirea/confirmarea gradelor didactice urmează o tendință ascendentă în perioada ultimilor 3 ani de studii. Se observă acest lucru la creșterea ponderii profesorilor cu gradul didactic Unu. Cel mai îmbucurător fapt este implicarea activă a managerilor din instituțiile de educație timpurie. Anul acesta avem un număr total de cadre didactice cu gradul didactic Unu 3 educatori din instituțiile de educație timpurie.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

conferire

confirmare

conferire

confirmare

conferire

confirmare

Superior - 0

Unu - 9

Doi -14
Managerial II - 2 
Managerial I - 1

Superior - 2

Unu - 5

Doi - 24
Managerial II - 1

Superior - 1

Unu - 5

Doi - 63

Managerial II – 2

Superior - 2

Unu - 3

Doi - 60
Managerial II - 2

Superior - 1

Unu - 15

Doi - 13
Managerial II - 3

Superior - 1

Unu - 11

Doi - 56

Managerial II - 6

Din ei: Art.131 - 33

Din ei: Art.131 - 40

Din ei: Art.131 - 36

Total - 58

Total - 135

Total - 106

 

    4. Educaţia incluzivă

            În perioada anului şcolar 2019 - 2020, Serviciul de asistență psihopedagogică (SAP) și-a orientat activitatea spre implementarea politicilor de stat în domeniul educației incluzive. Scopul și obiectivele planificate pentru anul de studii 2019-2020 au fost realizate în mare măsură. Către 31 mai 2020, numărul total de copii cu CES înregistrat în raionul Cantemir este de 271 de copii, dintre care 243din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și 28 copii din instituțiile de educație timpurie.   
            Au fost elaborate și implementate 243 de PEI și 28 PIP. În urma vizitelor de monitorizare în instituțiile de învățământ se constată o îmbunătățire a suportului oferit copiilor cu CES de către cadrele didactice de sprijin. Se observă un număr de 120 de copii care au înregistrat unele progrese la diferite discipline școlare, li s-au retras categoria CES la 16 elevi, au trecut de la curriculumul modificat la adaptări curriculare 10 elevi.
            O provocare rămâne existența unor părinți care au copii de vârstă preșcolară și nu recunosc că au copii cu probleme, de aici și numărul mic de referințe din instituțiile de educație timpurie pentru evaluarea complexă. Convingerea părinților pentru acceptarea unei evaluări complexe timpurii a copilului este un obiectiv asupra căruia SAP va lucra și în perioada următoare.          
            Crește numărul copiilor abuzați sexual în rândul minorilor, a copiilor cu tentative suicidale, precum și a celor cu tulburări din spectrul autist și sindromul Down. Copiii respectivi nu pot primi asistența atât cât este nevoie, din lipsa specialiștilor calificați în instituții/localitate/raion, cu excepția specialiștilor SAP. Această criză enormă de cadre pune în sarcina specialiștilor SAP un volum exagerat de mare de lucru, care, fizic este imposibil de realizat calitativ și în termen.

     5. Rezultatele elevilor

Rezulatetele examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2020

            Indicii de calitate şi a promovabilităţii au sporit datorită implementării programelor individualizate pentru copiii cu CES, atingerea unui nivel mai înalt de formare a cadrelor vizând implementarea curriculei modernizate, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi se aplică metode şi tehnici formative de predare - învăţare.

            În baza Legii 71 din 21 mai 2020 privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-141 din 05.06.2020, art. 235) a fost dispusă anularea organizării și desfășurării examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2020. În baza ordinului MECC „Cu privire la eliberarea certificatelor de studii gimnaziale, sesiunea 2020”, Comisia internă școlară (din fecare intstuție de învățământ în care au fost încsriși candidați la examenele de absolvire a gimnaziului) a calculat, pentru fiecare disciplină de examen, media aritmetică a notelor medii anuale obținute de elev pe parcursul claselor VII – IX la disciplina respectivă fără rotunjire la întreg. Mediile obținute au fost rotunjite până la întreg, iar numărul întreg obținut a reprezentat nota elevului pentru proba respectivă de examen.

            Astfel, avem următoarele rezultate a examenelor de absolvire a gimnaziului: au fost înscriși 511 candidați, au promovat examenele de absolvire a gimnaziului 503 candidați, rata promovabilităţii este 98,4%, au fost respinşi de Consilile profesorale 8 candidaţi la toate 3 discipline, din motivul că nu au lichidat corigențele. Din numărul total de 503 de absolvenți cu media examenelor de absolvire a gimnaziului ,,10” – 0, ,,9-9,99” – 48 absolvenți, ,,8-8,99” – 92 absolvenți, ,,7-7,99” – 114 absolvenți, ,,6-6,99” – 123 absolvenți, ,,5-5,99” – 126 absolvenți.  Nota medie la examene per raion este 7,1.

            Rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2020, candidați care au studiat în baza PEI: au participat – 30 candidați, au promovat examenele – 30 candidați. Din 30 de absolvenți cu media examenelor de absolvire a gimnaziului  ,,7-7,99” – 1 absolvent, ,,6-6,99” – 5 absolvenți, ,,5-5,99” – 24 absolvenți.

Rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea 2020     
            În baza Legii 71 din 21 mai 2020 privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-141 din 05.06.2020, art. 235) a fost dispusă anularea organizării și desfășurării examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2020. În baza ordinului MECC „Cu privire la eliberarea certificatelor de studii gimnaziale, sesiunea 2020”, nota elevului pentru proba respectivă de examen a fost calculată în baza mediilor anuale la disciplinele respective obținute de elev în clasele X-XII.

            Astfel avem următoarele reuzultate: au depus cerere pentru susţinerea examenului de BAC 99 candidaţi și au absolvit ciclul liceal, inclusiv pe instituţii:

1.      Instituţia Publică Liceul Teoretic „D. Cantemir” – 69 candidaţi.

2.      Instituţia Publică Liceul Teoretic „N. Mihai” – 30 candidaţi.

Rezultatele examenului de bacalaureat      
           
Au fost promovaţi 99, dintre aceştia, pe instituţii:

Instituţia de învăţământ

Limba de instruire

Profilul

Nr. de promov.

Din aceştia cu media examenului de BAC:

10

9-9,99

8-8,99

7-7,99

6-6,99

5-5,99

1.

IP Liceul Teoretic „D. Cantemir”

română

Umanist și Real

69

1

3

20

21

21

3

2.

IP Liceul Teoretic „N. Mihai”

română

Umanist și Real

30

0

8

10

7

4

1

                           Total:

99

1

11

30

28

25

4

Pentru restanțierii din anii precedenți a fost suspendată sesiunea de examene 2020.

Constatări: Promovabilitatea constituie 100%, nota medie de BAC per instituții: 

1.      Instituţia Publică Liceul Teoretic „D. Cantemir” – 7,65.

2.      Instituţia Publică Liceul Teoretic „N. Mihai” – 7,65.

     6. Susţinerea elevilor dotaţi

            În conformitate cu Planul de activitate a DGÎ Cantemir pentru anul 2020, Ordinul DGÎ nr. 06A din 09.01.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadelor raionale la disciplinele de studii - 2020, Regulamentul cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin HG nr.17 din 04.01.2006, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea oplimpiadelor școlare la disciplinele de studiu aprobat prin Ordinul MECC nr. 66 din 31.01.2012, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea oplimpiadelor școlare raionale la disciplinele de studii-2020, aprobat prin Ordinul DGÎ Cantemir nr. 31A din 28.01.2019, s-a desfășurat olimpiada raională la următoarele discipline școlare:

ü  01 februarie – matematica, limbile străine, limba română (alolingvi)

ü  02 februarie – bilogia, limba rusă, limba bulgară, limba română

ü  08 februarie – istoria, chimia, informatica

ü  09 februarie –limba rusă (alolingvi), fizica, geografia

            Au fost înaintate oferte pentru participare la olimpiada raională din partea a 28 de instituţii de învăţământ secundar, ciclul I și II.

            Conform listelor de prezenţă, la etapa raională au participat 347 elevi. În baza art 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimipadelor şcolare raionale la disciplinele de studii, anul 2020, subiectele unice pentru probele de concurs la disciplinele: matematică, biologie, geografie, istorie, chimie, limba română (de instruire și alolingvi), limba rusă (de instruire), economie, științe au fost elaborate de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și propuse concurenților, iar la celelalte dicipline au fost elaborate de către specialiștii coordonatori din cadrul DGÎ, ţinând cont de obiectivele şi competenţele realizate, exclusiv, prin conţinuturi tematice unificate, indiferent de tipul instituţiei de învăţământ.

  Conform art. 14 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimipadelor şcolare raionale la disciplinele de studii, anul 2020, premiile vor fi decernate pe clase, în ordine descrescătoare după cum urmează:

Premiul I – 1 premiu

Premiul II –  1 premiu

Premiul III –  1 premiu

Mențiune – 1 premiu

            În baza proceselor-verbale ale comisiilor de verificare a testelor de olimpiadă, s-au înregistrat următoarele rezultate: locul I – 55 premianți, locul II – 56 premianți, locul III – 39 participanţi, menţiune – 40 participanţi.

            În legătură cu instituirea stării de urgență din cauza pandemiei COVID19 în  perioada 16.03-15.05.2020 nu au fost desfășurate olimpiadele raionale la Științe junior și Educația fizică. La faza republicană au reușit să paricipe 14 elevi la unele discipline, obținând doar Mențiune la Istoria românilor și universală, clasa a XI-a, IP Liceul Teoretic „D. Cantemir”.

    

     7. Alimentaţia elevilor şi copiilor

            Conform Hotăririi Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentaţia elevilor, este asigurată alimentaţia gratuită a elevilor din clasele I – IV la 100% în toate instituţiile de învățământ. Conform Deciziei consiliului raional Cantemir, din soldul raionului s-au alocat aproximativ 583 300 lei, pentru alimentarea a 353 elevi din familiile socialmente - vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţământ din alte localităţi din treapta de gimnaziu.

            Confrom datelor statistice, în anul de studii 2019-2020  s-au alimentat: în treapta primară – 2106 de elevi -100 %, dintre ei 66 elevi cu CES, treapta gimnazială -  1051 de elevi – 39 %, treapta liceală – 35 de elevi (IP LT ,,N. Mihai’ Ciobalaccia) - 11 % (media alocației per elev/per zi – 11 lei 80 bani).  

            În urma evaluării respectării legislaţiei sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, de către reprezentanții Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, s-a constatat: 

1.      Licitaţiile sau aşa numitele tendere câştigate de unii agenţi economici în activitatea comercială se petrec fără participarea lucrătorului medical sau managerului instituţiei preşcolare, nu este organizată aprovizionarea centralizată cu produse alimentare atât de origine animalieră cât şi agro-alimentară însoţite de certificate ce le confirmă inofensivitatea.

2.      Nu este creat comitetul părintesc în unele instituții de învățământ, nu sunt afişate meniurile la intrare în edificiul pentru a fi informaţi părinţii privind alimentaţia copiilor în ziua curentă;

3.      Consumul insuficient  în alimentaţia copiilor cu fructe şi legume;

4.      Numărul lavoarelor nu corespunde cu numărul de copii şi elevi. În ateliere lipsesc lavoarele pentru respectarea igienei personale şi trusele farmaceutice, săpun lichid;

5.      În sălile sportive lipsesc vestiarele, nu mai vorbim de duşuri şi grup sanitar;

6.      Neconformităţi cu privire la nerespectarea contractelor de achiziţii de către furnizorii de produse alimentare, precum şi produse neconformate (alterate cu termen de valabilitate expirate, etichetate  şi marcate necorespunzător, fără acte ce confirmă cantitatea şi calitatea acestora) – nu au fost identificate.

7.      În baza actului de evaluarea a fost elaborat planul de remediere a situaţiei în fiecare instituţie.

 8. Asigurarea transportării elevilor/copiilor

            Pe parcursul anului de studii 2019-2020, a fost aprobată decizia nr. 05/08-XXVI din 26.09.2019 „Cu privire la stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice din raion, anul de studii 2019-2020”. Conform deciziei au fost aprobate listele elevilor  care  s-au  transportat la şcolile  de circumscripţie, orarul deplasărilor, traseul,  numele şi  prenumele însoţitorului; numele, prenumele  şoferului  de transport şcolar, datele  transportului  şcolar.

            Pe parcursul acestui an de studii s-au  transportat  în total 995 elevi/copii, din clasa a I-IV – 399, clasa a V-XII – 591, copii transportați la IET – 5. Sunt utilizate autobuze școlare procurate – 4 unități, din donație – 13 unități, total 17 unități.

Denumirea școlii de circumscripție

Denumirea localităților arondate

Nr. de elevi care sunt transportați

Distanța de la școala de circumscripție până la localitatea arondată, km

cl. I– IV

cl.V-XII

Total

IP LT "N. Mihai" s. Ciobalaccia

s. Flocoasa

19

40

59

4,50

IP Gimnaziul Plopi

s. Alexandrovca

1

5

6

8,50

s. Hîrtop

18

17

35

8,00

s. Taraclia

8

17

25

4,00

s. Plopi 1

2/5 IET

8

15

3,00

IP Gimnaziul „M. Eminescu"
or. Cantemir

s. Toceni

8

20

28

18,00

s. Vîlcele

4

21

25

20,00

s. Leca

20

14

34

4,00

s. Antonești

2

4

6

7,50

IP Gimnaziul "I. Creangă" s. Cania

s. Epureni

26

37

63

3,50

IP Gimnaziul "V. Pârvan" s. Goteşti

s. Costantineşti

14

29

43

6,00

s. Goteşti/Flămînda

47

53

100

4,00

s. Goteşti/ Zona Sud

26

21

47

3,00

IP Gimnaziul "M. Eminescu"

s. Baimaclia

s. Suhat

15

22

37

7,00

s. Acui

0

24

24

6,00

IP Gimnaziul Enichioi

s. Ţolica

8

20

28

9,00

s. Bobocica

15

12

27

7,00

IP Gimnaziul "L. Chiriac"  s. Antoneşti

s. Toceni

13

23

36

16,00

s. Leca

15

9

24

4,00

IP Gimnaziul "N. Sulac" s. Sadîc

s. Taraclia

12

2

14

7,00

IP Gimnaziul Cîietu

s. Dimitrova

15

20

35

4,00

IP Gimnaziul "I. Cojocaru" s. Ţiganca

s. Ţiganca Nouă

3

8

11

3,50

s. Ghioltosu

5

38

43

6,00

IP Gimnaziul "M. Sadoveanu"

s. Hănăseni

s. Pleşeni

39

36

75

3,00

s. Hănăseni

19

19

38

2,00

s. Tătărăşeni

19

19

38

3,00

IP Gimnaziul "Delta" s. Tartaul

s. Crăciun

7

13

20

4,50

s. Lingura

6

9

15

2,00

IP Gimnaziul ,,P. Wiszniowska”
s. Vişniovca

s. Şamalia

13

31

44

10,50

Total per raion

29 localități

399/5 IET

591

995

 

 

9. Asigurarea didactică a instituţiilor de învăţământ

            În ultimii ani instituţile de învăţământ crează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate, toate instituţiile de învăţământ sunt dotate cu calculatoare, tablete pentru învățătorii claselor a I-a și a II-a, materiale didactice necesare. Toţi elevii din clasele primaare și gimnaziale (100%) au fost asiguraţi, gratis cu manuale şcolare.

Asigurarea didactico-metodică

Indicatori

Nr. de instituții

% per raion

Asigurarea cu literatură didactică, metodică și manuale

29

90,0%

Asigurarea accesului tuturor elevilor la rețeaua Internet

28

96,0%

Asigurarea accesului cadrelor didactice la rețeaua Internet

29

97,0%

Sală de lectură

29

89,0%

Dotarea sălii de lectură

18

58,0%

Publicații/volume ale cadrelor didactice

7

15,6%

Peste 50% a personalului didactic format professional

29

82,0%

 

    10. Activitatea educativă/extraşcolară

                În anul de studii 2019-2020 s-a monitorizat promovarea priorităților valorilor general-umane  în activitatea directorilor adjuncți pentru educație și a diriginților.

            În scopul  unei eficiente realizări a obiectivelor propuse s-au desfășurat activități de îndrumare, seminare teoretico-practice, vizite în teritoriu, consultații   individuale, ajutor metodic. Seminarele metodice au ca scop schimbul de experienţă între instituţii, asistări la orele de dezvoltare personală, desfăşurarea activităţilor metodice şi extraşcolare, implementarea proiectelor la nivel local.              .                                                                                                                                                                                   

            La 15 octombrie 2019, în incinta DGÎ Cantemir s-a desfăşurat seminarul instructiv- metodic raional cu genericul: ,,Stop bullying în școli. Măsuri de intervenție cu directorii adjuncți pentru educație.  În noiembrie 2019 s-a desfășurat Atelierul nr. 1 al Consiliului Raional al Elevilor cu genericul „Stop bullying în școli” în IP LT ,,D. Cantemir” or. Cantemir în colaborare cu Isac Victoria, manager de proiect, psiholog școlar în IP Gimnaziul ,,M. Eminescu”, or. Cantemir. La 20 octombrie 2019 s-a realizat parteneriatul educațional dintre Consiliul raional al Elevilor și Consiliul raional al Tinerilor, cu genericul „Colaborarea CRE și CRT. Raport de activitate, schimb de experiență”.

Activităţi extraşcolare raionale:

·      Festivalul Raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă  „Parada măștilor”, ediția a III-a;

·         Gala Laureaților 2019 la distanță;

·         Ziua internațională de ocrotire a Copilului - la distanță - SAP;

Concursurile desfășurate au avut următoarele obiective:

·         evidențierea și stimularea copiilor talentați;

·         dezvoltarea potențialului creativ;

·         formarea interesului pentru folclor și creație literară;

·         identificarea și promovarea folclorului național;

·         educarea tinerei generații în spiritul patriotic, al dragostei de neam și țară;

·         diversificarea activităților extracurriculare, în scopul atragerii elevilor în organizarea de acțiuni orientate spre ridicarea nivelului de cultură și civilizație;

·         descoperirea și dezvoltarea talentelor și aptitudinilor elevilor.

            Ca parte integrantă a sistemului de învăţământ este învăţământul extraşcolar, asigurat de Şcoala Sportivă şi Centrul de Creaţie a Copiilor care realizează activităţi complementare procesului educaţional menite să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora în organizarea timpului liber, care pe parcursul ultimilor ani au marcat performaţe deosebite atât în cadrul  activităţilor raionale cât şi naţionale.

Învățământul extrașcolar (scurtă descriere)

Denumirea instituției extrașcolare

Nr. de cercuri/secții

Nr. de elevi care au frecventat cercurile/secțiile

Centrul de Creație al Copiilor

48 cercuri

636

Școala Sportivă

 46 grupe

693

 

    11. Asigurarea financiară a instituţiilor de învăţământ general

            Pentru învăţământul general, în anul de studii 2019-2020 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 166814,0 mii lei, inclusiv: învățământul preşcolar: 86690,6 mii lei, învățământul primar şi secundar general – 80123,4 mii lei + soldul din anul bugetar 2019.    

Din componenta raională au fost alocate mijloace financiare în sumă de 8242,5 mii lei pentru:

-          Efectuarea lucrărilor de reparație capitală;

-          Procurarea mijloacelor fixe;

-          Cheltuieli de transport cadrelor didactice care profesează în altă localitate decât cea de reședință;

-          Procurarea combustibilului sezon rece;

-          Acoperirea deficitului bugetar.

            Mijloacele bugetului calculat pe bază de cost standard per elev, cea mai mare parte sunt redirecţionate cheltuielilor de personal/salarii şi pentru achitarea serviciilor, în mediu pentru dezvoltare rămân doar 25%, sunt 4 instituţii de învățământ la care bugetul nu le permite nici achitarea celtuielilor de personal (IP Gimnaziul ,,A. Pușkin” Cantemir, IP Gimnaziul ,,Ivan Vazov” Stoianovca, IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru” Coștangalia și IP Gimnaziul Plopi).  

      12. Transparența în procesul decizional

       În scopul asigurării implementării cadrului de politici sectoriale, a documentelor normative în domeniul educaţei DGÎ a înaintat un şir de proiecte de decizii care au fost aprobare la şedinţele Consiliului Raional:

 1. Decizia nr. 05/05-XXVI din 26.09.2019 cu privire la rezultatele anului de învățământ 2018-2019;
 2. Decizia nr. 05/07-XXVI din 26.09.2019 cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2019-2020 în raionul Cantemir;
 3. Decizia nr. 05/08-XXVI din 26.09.2019 cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 2019-2020;
 4. Decizia nr. 05/09-XXVI din 26.09.2019 cu privire la acordul Consiliului raional Cantemir de a trece bunuri proprietate publică a statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir, gestiunea direcției generale învățământ;
 5. Decizia nr. 03/06-XXVI din 19.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului și componența Consiliului consultativ al direcției generale învățământ;
 6. Decizia nr. 03/05-XXVI din 19.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Învățământ a Consiliului raional Cantemir;
 7. Decizia nr. 03/21-XXVII din 29.05.2020 cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a direcției generale învățământ Cantemir;
 8. Decizia nr. 03/22-XXVII din 29.05.2020 cu privire la stabilirea categoriilor și atribuirei clasei de salarizare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ, raionul Cantemir, anul financiar 2020;
 9. Decizia nr. 03/23-XXVII din 29.05.2020 cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,N. Mihai”, Ciobalaccia;
 10. Decizia nr. 03/24-XXVII din 29.05.2020 cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir;
 11. Decizia nr. 04/05-XXVII din 26.05.2020 cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a tehnicii de calcul proprietate a statului în proprietatea raionului Cantemir, gestiunea IP Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia.

            Misiunea DGÎ, instituţiilor de învăţământ constă în asigurarea dreptului copilului la educaţie, sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare continuă a cadrelor didactice. În anul de studii 2019-2020 DGÎ a planificat, organizat, monitorizat şi evaluat diverse acţiuni/activităţi pentru asigurarea dreptului la educaţie şi crearea condiţiilor necesare pentru exercitarea acestui drept:

a)      Ședințe cu managerii instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II;    

b)      Ședințe cu managerii instituțiilor de educație timpurie;

c)      Activități metodice (întruniri metodice, seminare instructiv-metodice, etc);

d)     Sesiuni de informare.  

S-au desfășurat şedinţe ale Consiliului consultativ la care s-au discutat următoarele chestiuni:  
Şedinţa din 30.01.2020

-          Cu privire la rezultatele monitorizării punerii în aplicare a Nomenclatorului de documentație școlară și rapoarte în învățământul general;

-          Cu privire la consultările publice asupra proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică al direcției generale învățământ Cantemir;

-          Cu privire la consultările publice asupra proiectului Regulamentului de organizare și desfășurare a Turnamentului privind drepturile copilului. 

Ședința din 21.07.2020

-          Cu privire la modificarea bugetului DGÎ și redirecționarea mijloacelor financiare privind procurarea tabletelor pentru instituțiile de învățământ din subordine;

-          Cu privire la acceptarea cu titlul gratuity a tehnicii de calcul proprietate a statului, în proprietatea raionului Cantemir, gestiunea Instituției Publice Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia;

-          Cu privire la începerea anului de studii 2020-2021 în învățământul general în condiții de pandemie. Reglementări speciale organizaționale;

-          Cu privire la repartizarea și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști, absolvenți ai programelor de studii în domeniul Educație, pentru anul de studii 2020-2021, ordinal MECC nr. 638 din 09.07.2020

În cadrul şedinţelor Consiliului de administrație au fost aprobate decizii ce ţin de activitatea instituţiilor de învăţământ şi DGÎ:    
Ședința din 13.08.2019        

-          Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.      

Ședința din 06.09.2019

-          Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională;

-          Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Forumului pedagogic raional 2019;

-          Cu privire la rezultatele înscrierii copiilor în clasa I, anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la rezultatele admiterii în învățământul liceal, anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la asigurarea didactică a instituțiilor de învățământ.

Ședința din 06.09.2019

-          Cu privire la școlarizare, prevenirea abandonului și absenteismului școlar, anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Zilei lucrătorului din învățământ;

-          Cu privire la aprobarea planului de activitate a DMCFPC pentru anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la aprobarea planului de activitate a SAP Cantemir pentru anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Spartachiadei a 42-a raională;

-          Cu privire la rezultatele evaluării gradului de pregătire a instituțiilor de învățământ pentru noul an de studii.

Ședința din 30.10.2019        

-          Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională;

-          Cu privire la instituționalizarea copiilor de vîrsta de 5-6 (7) ani în anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului „Parada măștilor – 2019”;  

-          Cu privire la realizarea Planului-cadru referitor la disciplinele opționale pentru anul de studii 2019-2020.            

Ședința din 29.11.2019        

-          Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta  raională;

-          Cu privire la rezultatele vizitei de lucru în IP Gimnaziul „G. Vieru” Coștangalia.

Ședința din 30.12.2019

-          Cu privire la rezultatele vizitei de lucru în IP Gimnaziul-grădiniță Lingura;

-          Cu privire la rezultatele tezelor, semestrul I, anul de studii 2019-2020.

Ședința din 16.01.2019        

-          Cu privire la aprobarea Planului de asigurare cu cadre didactice pentru anul de studii 2020-2021;         

-          Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II pentru semestrul I, anul de studii 2019-2020,

-          Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a instituțiilor de educație timpurie pentru semestrul I, anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la aprobarea raportului de activitate a Școlii Sportive Cantemir pentru anul 2019;      

-          Cu privire la rezultatele evaluărilor sumative externe, semestrul I, anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la rezultatele vizitei de lucru în IET Coștangalia.

Ședința din 14.02.2020

-          Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională;

-          Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de reparații capitale;

-          Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Turnamentului privind drepturile copilului;        

-          Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică al direcției generale învățământ Cantemir;

-          Cu privire la aprobarea Regulamentului de dotare a unei clase de a II-a cu tablete.

Ședința din 07.05.2020

-          Cu privire la aprobarea numărului de clase și elevi pentru anul de studii 2020-2021;

-          Cu privire la aprobarea schemei de încadrare a personalului în instituțiile publice de învățământ pentru anul de studii 2020-2021;

-          Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele olimpiadelor raionale la disciplinele de studii, 2020 (I etapă).

Ședința din 11.06.2020

-          Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională;

-          Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Psiho-Pedagogică Cantemir pentru anul de studii 2019-2020;     

-          Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Centrului de Creație a Copiilor Cantemir pentru anul de studii 2019-2020;

-          Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Școlii Sportive Cantemir pentru anul de studii  2019-2020;  

-          Cu privire la aprobarea Planului de înscriere a copiilor în clasa I, anul de studii 2020-2021, etapa I;

-          Cu privire la aprobarea Planului de admitere în clasa a X-a de liceu, anul de studii 2020-2021.

            Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid-19, a scos la iveală problemele existente în societate, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale.
            Apreciem implicarea cadrelor didactice, care într-un timp extrem de restrâns, au reușit să se adapteze procesului de desfășurare a activităților didactice online, găsind soluții flexibile și inovatoare pentru depășirea tuturor provocărilor. Recunoaștem că predarea la distanță cere eforturi și muncă suplimentară din partea tuturor actorilor educaționali implicați în cadrul procesului educațional.    
            Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, deși a provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că școala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității.     
            În circumstanțele existente, rămânem convinși că suntem o echipă de pedagogi interesată de schimb de experiență, diseminare de bune practici. Pe măsură ce Covid-19 a continuat să se răspândească, procesul educațional s-a desfășurat la distanță în perioada martie 2020-mai 2020. Școala de la distanță a contribuit ca toți actorii educaționali să înțeleagă mai bine ce înseamnă cu adevărat învățarea autentică, fiind mai presus de curriculumul scris, programe și teste, de note, de inspecții frontale sau reguli rigide.        
            Prin intermediul webinarelor și sesiunilor de formare a cadrelor didactice, organizate și desfășurate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, am reușit să ne adaptăm noilor cerințe și să facem față tuturor provocărilor. Învățarea la distanță a devenit o oportunitate de a defini rolul elevului ca parte activă în învățare, cât și al cadrului didactic, cu rolul de facilitator, inspiră învățarea și o ghidează mai mult decât o controlează.

Pentru asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii în educaţie, pentru anul de studii
2020– 2021, DGÎ propune următoarele direcții prioritare:  

·         Optimizarea și restructurarea continua a instituțiilor educaționale, a claselor de elevi/ grupelor de copii în scopul diminuării cheltuielilor de întreținere și crearea unei structuri educaționale dimensionată eficient, în conformitate cu tendințele demografice, sociale și a unei infrastructuri, corespunzătoare standardelor actuale de calitate;

·         Dotarea instituțiilor de învățământ din raion cu tehnică de calcul;

·         Formarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și celor manageriale;

·         Încurajarea activității profesionale a cadrului didactic în condițiile provocărilor globale;

·         Dotarea instituțiilor de învățământ cu mobilier școlar pentru elevii din clasele a I-IV;

·         Dotarea în 8 școli de circumscripție a cabinetelor de istorie și educație civică, geografie, educația muzicală, educația plastică, educația tehnologică (atelierul de muncă pentru băieți și unul pentru fete), limba franceză, limba română și educația fizică;

·         Amenajarea blocurilor sanitare în incinta școlilor;

·         Modificarea sistemelor de încălzire;

·         Îmbunătățirea condițiilor blocurilor alimentare (conectare la apeduct și canalizare).

·         Eficientizarea colaborării intersectorială la nivel local pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteismului;

·         Asigurarea instituţiilor educaţionale cu cadre didactice calificate la toate disciplinele şcolare;

·         Achitarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice care profesează în altă localitate decât cea de reședință.

 

    Șef
Direcție Generală Învățământ                                                                 Tatiana Manoli

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 07 septembrie 2020, ora 9.00, în incinta Direcției Generale Învățământ, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor” proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020.     
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința ordinară din 24.09.2020 de către Consiliul raional a deciziei
cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor.            
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie
este punerea în aplicare a prevederilor dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor.       

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative în baza demersului părinților.   
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt 23 elevi din s. Lingura    
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor.        
            Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea transportării gratuite a 23 elevi în siguranță de la Lingura la Instituția Publică Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul.

            Proiectul de decizie cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor este elaborat în baza demersului înaintat de părinții celor 23 de copii și art. 141, lit. m) din Codul Educației nr. 152/2014.        
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09.09.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
            Proiectul deciziei ,,
Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr. 06/   -XXVII                                                                                                   din 24.09.2020                                                                                                       or. Cantemir

   Cu privire la aprobarea dispoziției     
președintelui raionului nr. 106-N din   
29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor

 

                În  temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, lit. m) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Hotărârii Guvernului nr. 868/2014 ,,Privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, Regulamentului cu privire la transportarea elevilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2014, Hotărârea Guvernului nr. 247/2019 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor, în scopul asigurării transportării elevilor la și de la instituția de învățământ, pe distanță ce depășește 2 km, cererii părinților, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                                             

                                                                              D E C I D E:       

01. Se aprobă dispoziția președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor.

02. Se permite trnsportarea a 23 elevi din s. Lingura la Instituția Publică Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul în perioada 01.09.2020 – 31.12.2020.

03. Serviciul transport al direcției generale învățământ Cantemir va organiza transportarea gratuită a elevilor din s. Lingura la Instituția Publică Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul în perioada 01.09.2020 – 31.12.2020.

04. Executarea prezentei decizii i se atribuie doamnei Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ.

05. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

06. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

               

Preşedintele şedinţei                                                                                  
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                        Ludmila Ţurcanu      

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli         

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                              Veaceslav Cozma

 

 

 

 

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 06/  -XXVII din 24.09.2020

 

 

Notă informativă
cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020
cu privire la transportarea elevilor din s. Lingura la IP Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul

 

 

            În baza demersului grupului de părinți al copiilor din satul Lingura, în care se solicită transportarea a 23 elevi la Instituția Publică Gimnaziul ,,Delta s. Tartaul a fost emisă dispoziția președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor. În dispoziția dată se permite transportarea gratuită a 23 elevi din s. Lingura la Instituția Publică Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul în perioada 01.09.2020-31.12.2020. 
            În acest context, direc
ția generală învățământ, propune Consiliului raional spre aprobare proiectul de decizie cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 106-N din 29.08.2020 cu privire la transportarea elevilor din s. Lingura la IP Gimnaziul ,,Delta” s. Tartaul în perioada 01.09.2020-31.12.2020.

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                           Tatiana MANOLI

 ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 07 septembrie 2020, ora 9.00, în incinta Direcției Generale Învățământ, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020.          
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința ordinară din 24.09.2020 de către Consiliul raional a deciziei
cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ.          
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie
este punerea în aplicare a prevederilor dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ.         

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, demersului înaintat Consiliului raional Cantemir.       
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice/nedidactice și elevii din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II din raion.
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105 din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ.      
            Impactul estimat al proiectului de decizie este reluarea activității instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II din raion conform Avizelor eliberate de către CSP Cahul asigurând în cadrul instituțiilor aplicarea și respectarea întocmai a măsurilor de protecție pentru organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19.

            Proiectul de decizie cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ este elaborat în baza Hotărârii nr. 26/2020, Hotărârii nr. 28/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în temeiul art. 141, alin. (2) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir nr. 290/2020, Avizelor pentru instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II eliberate de către CSP Cahul din 28.08.2020.  
           
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09.09.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
            Proiectul deciziei ,,
Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr. 06/   -XXVII                                                                                                   din 24.09.2020                                                                                                      

or. Cantemir

   Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui       
raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la              
reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ

 

 

                În  temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Hotărârii nr. 26/2020, Hotărârii nr. 28/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în temeiul art. 141, alin. (2) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir nr. 290/2020, Avizelor pentru instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II eliberate de către CSP Cahul din 28.08.2020, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                          

                                                         D E C I D E:

01. Se aprobă dispoziția președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ.

02. Se reia, începând cu 01 septembrie 2020, procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ din raion conform avizelor eliberate de către CSP Cahul la data de 28.08.2020 și modelului selectat, după cum urmează:       

·         IP LT ,,D. Cantemir”, or. Cantemir;

·         IP LT ,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia;

·         IP Gimnaziul ,,V. Hanganu”, s. Cociulia;

·         IP Gimnaziul ,,V. Pârvan”, s. Gotești;

·         IP Gimnaziul ,,M. Eminescu”, or. Cantemir;

·         IP Gimnaziul ,,M. Eminescu”, s. Baimaclia;

·         IP Gimnaziul ,,I. Creangă”, s. Cania;

·         IP Gimnaziul ,,N. Sulac”, s. Sadîc;

·         IP Gimnaziul ,,L. Chiriac”, s. Antonești;

·         IP Gimnaziul ,,N. Botgos”, s. Chioselia;

·         IP Gimnaziul ,,M. Sadoveanu”, s. Hănăseni;

·         IP Gimnaziul ,,P. Wiszniowska”, s. Vișniovca;

·         IP Gimnaziul ,,I. Cojocaru”, s. Țiganca;

·         IP Gimnaziul ,,Delta”, s. Tartaul;

·         IP Gimnaziul ,,Șt. cel Mare, s. Cîrpești;

·         IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru”, s. Coștangalia;

·         IP Gimnaziul ,,Al. Pușkin, or. Cantemir;

·         IP Gimnaziul ,,I. Vazov”, s. Stoianovca;

·         IP Gimnaziul Capaclia;

·         IP Gimnaziul Cîietu;

·         IP Gimnaziul Plopi;

·         IP Gimnaziul Porumbești;

·         IP Gimnaziul Lărguța;

·         IP Gimnaziul Enichioi;

·         IP Gimnaziul Haragîș (online);

·         IP Gimnaziul-grădiniță ,,V. Curbet, s. Țărăncuța;

·         IP Gimnaziul-grădiniță Lingura;

·         IP Gimnaziul-grădiniță Cîșla;

·         IP Școala primară-grădiniță Ghioltosu.

03. Se stabilește că reluarea activității instituțiilor de învățământ din raion se permite cu condiția respectării stricte a prevederilor instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ în contextul epidemiologic de COVID-19, aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică prin Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 și Hotărârea nr. 28 din 28 august 2020.

04. Se pune în sarcina managerilor instituțiilor de învățământ, indicați în pct.1 a prezentei dispoziții, să asigure în cadrul instituțiilor aplicarea și respectarea întocmai a măsurilor de protecție pentru organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19.

05. Direcția Generală Învățământ Cantemir va monitoriza punerea în aplicare a Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar în instituțiile din subordine și va informa după caz Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică despre evoluția situației epidemiologice în instituțiile de învățământ.

06. Executarea prezentei decizii i se atribuie doamnei Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ.

07. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

08. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

           

Preşedintele şedinţei                                                                           
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                        Ludmila Ţurcanu       

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli              

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                              Veaceslav Cozma

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 06/  -XXVII din 24.09.2020

 

 

Notă informativă
cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020
cu privire la reluarea  procesului educa
țional în cadrul instituțiilor de învățământ

 

 

           Conform prevederilor Hotărârii nr. 26/2020, Hotărârii nr. 28/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ se relansează, începând cu data de 01 septembrie 2020, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19. Activitatea instituțiilor de învățământ va fi reluată în baza deciziei fondatorului.            
            Centrul de Sănătate Publică Cahul a evaluat corespunderea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschiderea institu
țiilor de învățământ și a eliberat la data de 28 august 2020 Avize pentru fiecare instituție de învățământ primar, secundar ciclul I și II, 28 de școli li s-a propus de a relua activitatea conform modelelor selectate și aprobate la Consiliul de administrație al instituțiilor, doar Instituția Publică Gimnaziul Haragîș a primit Aviz cu recomandarea de a relua activitatea conform modelului 6 (la distanță), motivul fiind lipsa sursei de apă potabilă.                 
             În acest context, direc
ția generală învățământ propune Consiliului raional spre aprobare proiectul de decizie cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 105-N din 28.08.2020 cu privire la reluarea  procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ.

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                                 Tatiana MANOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 05/  -XXVII din 18.08.2020

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                 Tatiana Manoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 05/  -XXVII din 18.08.2020

 

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                 Tatiana Manoli

 

 ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 07 septembrie 2020, ora 9.00, în incinta Direcției Generale Învățământ, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 24.09.2020.          
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința ordinară din 24.09.2020 de către Consiliul raional a deciziei
cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ.
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie
este punerea în aplicare a prevederilor dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ.            

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, demersului înaintat Consiliului raional Cantemir.       
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice/nedidactice și elevii din instituția publică gimnaziul Haragîș.     
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110 din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ.         
            Impactul estimat al proiectului de decizie este reluarea activității instituției publice gimnaziul Haragîș conform Avizului eliberat de către CSP Cahul la data de 04.09.2020, asigurând în cadrul instituției aplicarea și respectarea întocmai a măsurilor de protecție pentru organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19.

            Proiectul de decizie cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ este elaborat în baza Hotărârii nr. 26/2020, Hotărârii nr. 28/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în temeiul art. 141, alin. (2) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir nr. 296/2020, Avizului instituției publice gimnaziul Haragîș eliberat de către CSP Cahul la data de 04.09.2020.
           
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09.09.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
            Proiectul deciziei ,,
Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr. 06/   -XXVII                                                                                                   din 24.09.2020                                                                                                      

or. Cantemir

   Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui        
raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la              
reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ

 

                În  temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Hotărârii nr. 26/2020, Hotărârii nr. 28/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în temeiul art. 141, alin. (2) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir nr. 296/2020, Avizului CSP Cahul din 04.09.2020 eliberat Instituției Publice Gimnaziul Haragîș, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                          

                                                                      D E C I D E:

01. Se aprobă dispoziția președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ.

02. Se reia, începând cu 07 septembrie 2020, procesul educațional în cadrul instituției publice Gimnaziul Haragîș, conform avizului eliberat de către CSP Cahul la data de 04.09.2020 și modelului 1 selectat de către administrația gimnaziului.

03. Se stabilește că reluarea activității instituției publice Gimnaziul Haragîș se permite cu condiția respectării stricte a prevederilor instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ în contextul epidemiologic de COVID-19, aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică prin Hotărârea nr. 26/2020 și Hotărârea nr. 28/2020.

04. Se pune în sarcina managerului instituției publice Gimnaziul Haragîș, Alexandru Roșca, să asigure în cadrul instituției aplicarea și respectarea întocmai a măsurilor de protecție pentru organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19.

05. Direcția Generală Învățământ Cantemir va monitoriza punerea în aplicare a Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar în instituția publică Gimnaziul Haragîș și va informa după caz Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică despre evoluția situației epidemiologice în instituția de învățământ.

06. Executarea prezentei decizii i se atribuie doamnei Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ.

07. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

08. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

           

Preşedintele şedinţei                                                                           
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                        Ludmila Ţurcanu       

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli              

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                              Veaceslav Cozma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 06/  -XXVII din 24.09.2020

 

 

Notă informativă
cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020
cu privire la
reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ

 

 

            Conform prevederilor Hotărârii nr. 26/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, activitatea instituțiilor de învățământ va fi reluată în baza deciziei fondatorului.    
            Centrul de Sănătate Publică Cahul a evaluat corespunderea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschiderea institu
ției de învățământ și a eliberat la data de 04 septembrie 2020 Aviz Instituției Publice Gimnaziul Haragîș în care se constată că Raportul corespunde parțial cu recomandările ulterioare:      

·         asigurarea instituției cu apă potabilă și rețele de distribuire a apei și canalizare în instituție în termen până la 01.10.2020;

·         în lipsa sursei de apă potabilă, de asigurat regimul de băut cu apă potabilă îmbuteliată;

·         de prevăzut instalații proprii pentru colectarea și evacuarea apelor reziduale menajere, cu evitarea poluării solului, a apei și a aerului (hazna impermiabilă) în termen până la 01.10.2020. 

            În perioada 29.08.2020 – 04.09.2020 APL Haragîș și administrația instituției de învățământ Haragîș au procurat un vas de uz alimentar, cu volum de 2 tone. Acest vas  este instalat în incinta școlii și fiind aprovizionat cu apă potabilă.          
            În acest context, direc
ția generală învățământ, propune Consiliului raional spre aprobare proiectul de decizie cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr. 110-N din 04.09.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituției de învățământ Haragîș.

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                                 Tatiana MANOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin