Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la folosirea locuintelor sociale

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la folosirea locuintelor sociale imprimare

15.08.2020      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/-XXVII                                                                                           din 18.08.2020

 

or. Cantemir

 

           Cu privire la  aprobarea Regulamentului

cu privire la folosirea locuințelor sociale

 

        În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002(,republicat la 1 martie 2019) deciziei consiliului raional nr.05/19-XXVI din 26.09.2019, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

        01.Se ia act de  nota informativă   Cu privire la   aprobarea Regulamentului cu privire la folosirea locuințelor sociale.

 

      02.Se aprobă Regulamentului cu privire la folosirea locuințelor sociale ( model, amplasat pe str.Trandafirilor,12, proprietate publică a Consiliului raional Cantemr.    

 

        03.Decizia se aduce la cunoştinţa , factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Anatoli ICHIM  în trimestrul  II ,  anul 2021.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             __________________________

          

  

       Avizat:                                                                                                                                   

   Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila ȚURCANU

 

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.05/___-XXVII din  18.08.2020

 

 

REGULAMENTUL

CU PRIVIRE  LA  FOLOSIREA LOCUINȚELOR  SOCIALE

 

                                           I.DISPOZIȚII  GENERALE.

 

    01.Regulamentul cu privire la folosirea locuințelor sociale ( în continuare – Regulament) stabilește procedurile de folosire a locuințelor sociale.

 

   02.Modificarea suprafeței , replanificarea , divizarea , comasarea locuințelor sociale se efectuează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare  la inițiativa  autorității/unității care administrează locuințele sociale , prin decizia proprietarilor locuințelor sociale.

 

   03.Standardele locuințelor sociale și exigențele minime pentru acest tip de locuințe sînt stabilite în Normativul în construcții NCM C 01.08.2016 “Blocuri locative”, pct.12 ”Standarde locuințe sociale”.

 

   04.Folosirea locuințelor sociale se efectuează în temeiul contractului de locațiune încheiat în condițiile Regulamentului privind modul și condițiile de slectare a beneficiarilor și distribuire a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile aprobat prin decizia consiliului raional Cantemir  nr. 05/19-XXVI  din  26.09.2019.

 

    05.Noțiuni de bază:

 - Lipsa temporară – perioadă în care locatarul nu folosește în locuința socială din motive întemeiate cum ar fi: deplasare de serviciu, deplasare pentru studii, deplasare pentru realizarea tratamentelor medicale.

 

II. FOLOSIREA   LOCUINȚELOR  SOCIALE.

 

  06.LOCATARII cu care a fost semnat contractul de locuințe trebuie să se instaleze în locuințele contractate într-un termen de pînă la 15 zile. În cazul în care  LOCATARUL  nu se încadrează în termenul stabilit, acestuia i se acordă termenul de 3 luniprevăzute în pct 5.2. din contractul de  locațiune. În cazul în care nu se respectă nici termenul acordat, contractul de locațiune se reziliază de către Consiliul raional Cantemir fără acordareaunui nou termen.

 

  07.LOCATARUL locuinței sociale este obligatsă plătească chiria și serviciile comunale și necomunale, conform termenului stabilit în contractul de locațiune sau datei indicate în factura eliberată, dar nu mai tîrziu de data de 30 a lunii în care e primită factura.

 

   08.În cazul lipsei temporare a LOCATARULUI sau a membrilor familiei sale, locuința se menține după aceștia pentru perioada de maxim 1 an, cu condiția plății depline pentru folosirea  locuinței și pentru serviciile comunale și necomunale specificate în contract . În cazul depășirii acestui termen contractul de locațiune se reziliază de către Consiliul raional Cantemir, fără acordarea unui nou termen.

 

   09.Controlul permanent asupra folosirii și întreținerii locuințelor sociale, precum și asupra corespunderii locuințelor și serviciilor comunale prestate conform exigențelor tehnice , se efectuează de către Consiliul raional Cantemir prin intermediul Serviciului de Deservire de pe lângă aparatul președintelui raionului și a comisiei create prin dispoziția președintelui raionului.

 

   10.Serviciul de Deservire de pe lângă aparatul președintelui raionului,, responsabil de administrarea  locuințelor sociale, include în evidența  sa locuința socială prin deschiderea și ținerea fișei locuinței sociale. Modelul fișei locuinței sociale este indicat în anexa nr. 1  la prezentul Regulament.

 

   11.Prejudiciul cauzat de folosirea neconformă a încăperilor sau de încălcarea prevederilor legislației sau ale contractului de locuințe este  reparat de către LOCATAR și poate servi drept temei pentru rezilierea contractului.

 

  12.LOCATARUL este obligat să întrețină locuința cu diligența unui bun proprietar, să nu admită deteriorarea acesteia , să respecte drepturile și interesele legitime ale vecinilor, regulile de folosire a locuințelor și regulile de întreținere a bunurilor proprietate comună din blocul locativ.

 

  13.LOCATARUL locuinței sociale are dreptul să efectueze reparația capitală acesteia doar cu acordul autorității/unității desemnate care administrează locuința socială.

 

  14.În cazul rezilierii contractului de locațiune a locuinței sociale pe cale judiciară ca urmare a acțiunilor ilegale și sau a încălcării obligațiilor contractuale de către LOCATAR , membrii familiei sale și de către alte persoane care locuiesc împreună cu acesta, evacuarea lor se efectuează fără acordarea altei locuințe.

 

III. EFECTUAREA  CONTROLULUI  ASUPRA  FOLOSIRII ȘI

ÎNTREȚINERII  LOCUINȚELOR  SOCIALE.

 

  15.Pentru efectuarea controlului asupra folosiții și întreținerii locuințelor sociale, președintele raionului  constituie comisia de control formată din cel puțin 7 persoane și anume:

  1)Președintele raionului, președintele Comisiei;

  2) Specialist din cadrul Consiliului raional Cantemir , secretarul Comisiei;

  3)Un reprezentant al Direcției asistență socială și protecție a familiei;

 4) 2 Consilieri locali (din cadrul Consiliului local de nivelul întîi și de nivelul al doilea).

 5) Reprezentant  al Inspectoratului de Poliție Cantemir;

 6)Reprezentant al Serviciului de Deservire de pe lângă aparatulu președinntelui  raionului Cantemir.

   În caz de necesitate , va/vor  fi invitat/invitați un consilier  juridic , șefii de secții, diviziuni ale instituțiilor bugetare.

 

  16. Comisia va avea următoarele atribuții de activitate:

 - verifică dacă beneficiarul s-a instalat la locuință în termenul stabilit în pct 6 al prezentului regulament;

 - verifică condițiile de exploatare a locuinței de către beneficiar;

- verifică dacă beneficiarul nu au predat locuința altor persoane pentru folosință;

- verifică respectarea de către beneficiar a  condițiilor contractuale.

 

   17.În cele din urmă, în baza rezultatelor verificării și conform probelor obținute. Comisia va înainta președintelui raionului Cantemir lista beneficiarilor pentru inițierea procedurii de rezilierea a contractului de locațiune.

 

  18. Comisia va activa permanent.

 

  19. Comisia se întrunește cel puțin o dată în an sau ori de cite ori este necesar pentru examinarea chestiunilor ce țin de atribuțiile sale.

 

 

    Secretar al consiliului raional Cantemir                                Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la

folosirea a locuințelor sociale

FIȘA  locuinței nr _____

 

 Data deschiderii _____________________________________________

Temeiul deschiderii ___________________________________________

Numărul cadastral al bunului imobil _____________________________

Adresa:strada_______________________________, blocul____,nr.apartamentului ______

 

  Explicații conform planului încăperii izolate:

Nr.

ert.

Numărul încăperii

Modul de folosință

Suprafața în plan (m2)

Mențiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 Dotarea apartamentului:

Gaze naturale _______________________;

Apă potabilă, canalizare ______________;

Apă caldă, menajeră__________________;

Energie eletrică ______________________;

Ascensor____________________________;

Transportarea gunoiului ______________;

 Servicii de telecomunicații:

Telefon___________________________;

Tv cablu _________________________;

Balcon /logie______________________;

Interfon__________________________;

Încălzire centralizată/autonomă_________.

Dotarea cu echipament de măsurare a consumului serviciilor comunale:

Energie electrică_____________________;

Apă potabilă _______________________;

Apă caldă menajeră _________________ ;

Gaz natural ________________________.

 

Date despre locatari:

Nr.

ert.

Numele, prenumele

Codul personal

Anul nașterii

Data și numărul contractului de locațiune

Data

eliberării apartamentului

Gradul de rudenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorul locuințelor sociale _______________________________________

                                                         _______________________________________.

                                                                (ziua, luna,anul)

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin