Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii Cu privire la executarea bugetului, 6 luni 2020, Cu privire la modificarea si completarea deciziei Cu privire la aprobarea bugetului local de niv.II pe aanul 2020

Proiecte decizii Cu privire la executarea bugetului, 6 luni 2020, Cu privire la modificarea si completarea deciziei Cu privire la aprobarea bugetului local de niv.II pe aanul 2020 imprimare

15.08.2020      

  

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor I semestru a   anului 2020.»

 

Consiliul raional Cantemir, Direcția Finanțe Cantemir iniţiază, începînd cu data de 17.08.2020, ora 10.30, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  I semestru aanului 2020” , proiect care urmează a fi examinat în ședința extraordinară a consiliului raional din 18.08.2020 .

Scopul proiectului este examinarea și  aprobarea în ședința extraordinară din 18.08.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor I semestru a anului 2020.,,- act normativ care reglementează executarea bugetului raionl conform rezultatelor I semestru a anului 2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie informarea consilierilor raionai și comunitate raionuluil despre executarea bugetului raional Cantemir și înaintarea propunerilor de executare la un nivel mai înalt. .

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: analiza,informare .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt consilierii raionali,șefii direcțiilor și secțiilor,societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința extraordinară din 18.08.2020 .

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea calității executării bugetului ,colectarea veniturilor suplimentare și repartizarea cheltuelilor pe programe și subprograme.

Proiectul de decizie  Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor I semestru a anului 2020. elaborat în baza  art. 43 (2) art.53,alineatul 1,litera „I”  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 29 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17.08.2020 pe adresa electronică dirfincantemir@mail.ru: la numărul de telefon 027323198,027323231 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2  bir.412.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor I semestru a anului 2020 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri ,, .

 

 

 

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor I semestru a   anului 2020.»

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-         Instituțiile publice ale consiliului raional;

-         Instituțiile Medico Sanitare Publice ale raionului Cantemir;

-         Direcțiile,secțiile,serviciile consiliului raional Cantemir;

-         Întrprinderile Municipale;

-         comunitatea raionului Cantemir;

 

 

 

Șef  Direcţiei Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                      Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVII                                                                                           din 18.08.2020

or. Cantemir

 

           Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe primul

semestru a  anului 2020.

 

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 /2006 şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003,examinând avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii  Consiliul Raional  constată, că pe I semestru a  anului 2020  partea de venituri  total a fost executată în sumă de 88125,9 mii lei sau cu 3765,9 mii lei  mai mult în comparaţie cu perioada similară a anului precedent în sumă de 84360,0 mii lei şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 79123,4 mii lei sau cu 683,6 mii lei mai mult faţă de anul precedent..

     La impozite şi taxe executarea constituie 1096,3 mii lei, planul precizat fiind de 1990,0 mii lei ceea ce constituie  55,1 la sută din prevederile anuale şi cu 1586,6  mii lei mai  puţin faţă de perioada similară a anuui precedent.. Ponderea cea mai mare revine transferurilor în cadrul bugetului public naţional care constituie 96,6 % din totalul veniturilor executate, urmat fiind de  alte venituri 2,2 %.şi impozite şi taxe 1,2 %.

     La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare , datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

    01.Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe I semestru a    anului 2020  prezentată în anexă.

   02.Se obligă  Direcţia Finanţe ( șef direcție, Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor I semestru a anului 2020, precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

   03.Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare,neadmiterea datoriilor cu termen expirat.

   04.Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului a prezentei decizii şi a anexelor la decizie în termenii stabiliţi de legislaţie prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

05.Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM,  președinte al raionului.

 06.Controlul asupra executării deciziei în cauză se atribuie comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                             __________________________

          

       Avizat:                                                                                                                                   

   Secretar al consiliului raional                                           Ludmila ȚURCANU

 

 Elaborat : Veaceslav COZMA ______________________  Șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:_________________

 

 

 

Anexă

 la decizia consiliului  raional                               

 nr.05/-XXVII  din  18.08.2020

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe I semestru a anului 2020.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru a anului 2020.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pe I semestru a anului 2020  s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 88125,9 mii lei  sau la nivel de 48,7 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an în sumă de 181113,7 mii lei.. Comparativ cu anul precedent veniturile totale sau majorat cu 3765,9 mii lei sau cu 4,5  la sută / I semestru a anului  2020 – 88125,9 mii lei; I semestru a anului 2019 – 84360,0 mii lei /. Veniturile totale includ: impozite şi taxe,granturi alte venituri şi transferuri în cadrul bugetului public naţional.  La impozite şi taxe executarea pe I semestru a anului 2020 constituie 1096,3 mii lei, planul precizat pe an fiind de 1990,0 mii lei ceea ce constituie 55,1 la sută din prevederile anuale. La alte venituri executarea constituie 1880,4 mii lei în comparaţie cu planul precizat pe an 4893,0 mii lei ceea ce constituioe 38,4 la sută din prevederile anuale.Transferurile în cadrul bugetului public naţional sau executat în sumă de

85149,1 mii lei, planul precizat pe an fiind de 170722,6 mii lei ceea ce constituie 49,5 la sută din prevederile anuale.

    Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe I semestru a  anului 2020 se caracterizează prin

următorii indici:

                                                                                                                                             Tabel nr.1

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2020

Precizat pe anul 2020

Executat pe

peI semestru a

 anuuil 2020

Executat pe I semestru a anui 2019

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pon-dere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Venituri, total

177456,7

181113,7

88125,9

100,0

84360,0

+ 3765,9

104,5

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

• Impozite şi taxe , total

1990,0

1990,0

1096,4

1,2

2683,0

-1586,6

40,9

iclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 -  Impozitul pe vinit

1950,0

1950,0

1079,6

1,2

2671,8

-1592,2

40,4

 - Impozite si taxe pe marfuri  si servicii

40,0

40,0

16,8

x

11,2

+ 5,6

150,0

• Granturi primite

 

2250,0

 

 

 

 

 

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Granturi primite de la organizmele internaţionale

 

 

 

2250,0

 

 

 

 

 

• Alte venituri, total

4744,1

4893,0

1880,4

2,2

4206,5

- 2326,1

44,7

iclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 - Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

4635,8

4754,7

1831,0

2,2

2426,6

- 595,6

75,5

 - Amenzi si sanctiuni

25,0

25,0

4,2

x

13,1

- 8,9

32,1

 - Donaţii  voluntare pentru cheltuieli curente 

83,3

113,3

45,5

x

1764,7

- 1719,2

2,6

- Alte venituri şi venituri neidentificate

 

 

- 0,3

 

2,1

- 2,4

14,3

• Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total

170722,6

171980,7

85149,1

96,6

77470,5

+ 7678,6

109,9

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

a) cu destinaţie generală

31975,3

32130,9

19224,1

21,8

15443,4

+3780,7

124,5

b) cu destinaţie specială

138747,3

139849,8

65925,0

74,8

62027,1

+ 3897,9

106,3

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

• pentru învăţământ

116275,5

116275,5

55367,3

62,8

53187,9

+ 2179,4

104,1

• pentru asistenţa socială

3642,5

3642,5

1193,4

1,3

1019,3

+ 174,1

117,1

• pentru şcoala sportivă

3008,5

3108,5

1379,3

1,6

1501,5

- 122,2

91,9

• pentru infrastructura drumurilor

 

14695,6

 

14695,6

 

7494,9

 

8,5

 

5570,0

 

+ 1924,9

 

134,6

• pentru cheltuieli capitale

 

 

 

 

 

239,6

- 239,6

 

• transferuri din Fondul republican de susţinere a populaţiei pentru pachetul minim de servicii sociale,

1125,2

2127,7

   490,1

0,6

508,8

-18,7

        96,3

     Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 96,6 % din totalul veniturilor, urmat fiind de  alte venituri 2,2 % şi impozite şi taxe 1,2 %..

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe I semestru a anului 2020 bugetul raional a fost executat la cheltuieli  în sumă de 79123,4 mii lei, ceea ce constituie 43,3 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 182551,0  mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de  75357,4 mii lei , ceea ce constituie 95,2 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 3766,0 mii lei ceea ce constituie 4,8  la sută  din totalul cheltuielilor executate pe I semastru a anului 2020..

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:                                                                                                                 

                                                                                                                  Tabelul nr.2                 

 

 

                               Denumirea

 

    Cod  Eco

 

 

Suma, mii lei

Ponderea din  totalul cheltuielilor

executate,%

1

2

3

4

Cheltuieli

2

75357,4

100,0

inclusiv:

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

61774,3

82,0

Bunuru şi servicii

22

10480,9

13,9

Subsidii

25

309,0

0,4

Prestaţii sociale

27

2532,6

3,4

Alte cheltuieli

28

250,6

0,3

Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional

 

29

 

10,0

 

Active nefinanciare

3

3766,0

100,0

inclusiv:

 

 

 

Mijloace fixe

31

449,7

11,9

Stocuri şi materiale circulante

33

3316,3

88,1

 

    Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 82,0 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 13,9 % şi prestaţii sociale 3,4 % iar în activele nefinanciare o deţin: stocurile şi materialele circulante 88,1 % şi mijloacele fixe 11,9 %. Pe  I semestru a anului 2020  cheltuielile de personal constituie  61774,3 mii lei dintre care:

-          Remunerarea muncii   ─ 48445,5 mii lei sau  78,4 %;

-          Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 13328,8 mii lei sau 21,6 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 117764,2 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 52,5 %.

   Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată pe clasificaţia economice de 4 nivele sînt executate , după cum urmează:

                                                                                                                        Tabelul  nr.3

Denumirea

Suma, mii lei

Ponderea în total cheltuieli,%

Total

10480,9

100,0

Inclusiv:

 

 

Servicii de reparaţie curentă

7552,8

72,1

Servicii energetice şi comunale

1751,5

16,7

Alte servicii ( editoriale ,protocol, pază, bancare etc)

 

377,9

 

3,6

Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii

324,6

3,1

Servicii de locaţiune

224,7

2,1

Servicii de transport

170,1

1,6

Deplasări de serviciu

49,8

0,5

Formare profesională

29,5

0,3

    În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de  31723,7 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 33,0 %.

    Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                                                                                                                                         

                                                                                                        Tabelul nr.4  mii lei

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

Aprobat

pe anul

   2020

Precizat pe

    anul  

  2020

Executat pe primul semestru :

Executat anul curent faţă de anul precedent

anul 2020

anul

2019

Devieri

(+,- )

în %%

1

2

3

4

5

6

7

8

Cheltuieli, total

 

177456,7

182551,0

79123,4

78439,8

+ 683,6

100,9

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

 

9796,3

 

9713,9

 

3191,7

 

3174,2

 

+17,5

 

100,6

Apărarea naţională

02

102,6

102,6

18,7

14,2

+ 4,5

131,7

Servicii în domeniul economiei

04

17157,0

19897,0

8033,2

7960,2

+ 73,0

100,9

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

06

 

 

 

 

156,0

 

- 156,0

 

Ocrotirea sănătăţii

07

 

375,0

309,0

62,2

+ 246,8

>200

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

08

11446,1

11850,4

4605,7

4788,6

- 182,9

96,2

Învăţămîntul

09

123561,4

123930,3

57539,5

57132,9

+ 406,6

100,7

Protecţia socială

10

15393,3

16681,8

5425,6

5151,5

+ 274,1

105,3

 

  Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe primul semestru a anului 2020 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mare cu  0,9 de puncte procentuale.

   Cel mai înalt nivel de executare faţă de anul precedent este la următoarele grupe principale: Ocrotirea sănătăţii mai mult de 200,0 %, Apărarea naţionalî – 131,7 %, 

   Protecţia socială – 105,3 %, Servicii în domeniul economiei – 100,9 %,  Învăţămînt – 100,7 %. Servicii de stat cu destinaţie generală – 100,6.  Sub nivelul anului precedent sînt executate cheltuielile la grupa principală Cultura, sport şi acţiunile pentru tinereti – 96,2 %.

 

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:                                                                                                                                                                       

Tabelul nr.5

 

Nr.

d/o

 

 

  Denumirea

 

     Cod

Executat pe I semestru:

Nivelul executării faţă de anul precedent

2020

      mii lei

     2019

     mii lei

Devieri

(+,-),mii lei

 

în %%

1

2

3

4

5

6

7

  1

Executivul şi serviciile de suport

   03

2520,5

2417,8

+ 102,7

104,2

   2

Managementul finanţelor publice

   05

671,2

756,4

- 85,2

88,7

  3

Apărarea naţională

   31

18,7

14,2

+ 4,5

131,7

  4

Dezvoltarea agriculturii

   51

303,0

400,2

- 97,2

75,7

5

Dezvoltarea regională şi construcţii

 

   61

 

235,3

 

281,2

 

- 45,9

 

83,7

6

Dezvoltarea transporturilor

   64

7494,9

7278,8

+ 216,1

103,0

7

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

  75

 

 

156,0

 

- 156,0

 

8

Sănătate publică şi servicii medicale

 

   80

 

309,0

 

62,2

 

+ 246,8

 

>200,0

9

Cultura

   85

3200,7

3123,9

+ 76,8

102,5

10

Tineret şi sport

   86

1405,0

1664,7

- 259,7

84,4

11

Învăţămînt

   88

57539,5

57132,9

+ 406,6

100,7

12

Protecţia socială

   90

5425,6

5151,5

+ 274,1

105,3

 

În total

 

79123,4

78439,8

+ 683,6

100,9

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

          Situaţia creanţelor şi datoriilor conform raportului privind executarea bugetului Consiliului Raional  pentru I semestru a.2020

     Datoriile la plaţile salariale constituie  -9166592,64 lei.

Datoriile fata de BASS constituie  -2122007,94 lei.

Datoriile la plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicala sunt de -118804,32 lei.Totodata la acest compartiment sunt inregistrate si creanţe in sumă

de -24970,61 lei,inclusiv: IP Gimnaziul “M.Sadoveanu” Hănăseni -24209,56 lei si IP Gimnaziul –gradiniţă ”V.Curbet” Ţărăncuța -760,49 lei.   

 Datoriile privind cheltuielile curente pentru servicii

constituie -401351,19 lei,inclusiv:

     Energie electrica  -2651,86 lei;

     Apa si canalizare -1709,63 lei;

    Servicii informaţionale -8154,00 lei,inclusiv: IP Gimnaziul Plopi -2045,00 lei,

     IP Gimnaziul Haragîş -1025,00 lei;

    Servicii de telecomunicaţii -1068,85 lei;

    Servicii de raparaţii curente -381220,15 lei (Consilul Raional);

    Deplasări in interiorul ţarii -1355,88 lei;

    Servicii de pază -2893,75 lei (Direcţia Învăţământ);

    Servicii bancare -1594,83 lei;

    Alte servicii comunale -702,24 lei.

Datoriile privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă achitate de angajator constituie   -7792,42 lei.

Totodată,s-au inregistrat si creanţe la plata serviciilor in sumă de -125750,96 lei,principalele pozitii fiind:

     Energie electrica-25561,64 lei,inclusiv : IP Gimnaziul Plopi -14812,60 lei, IP Gimnaziul Haragîş -3223,58 lei, IP Gimnaziul Coştagalia -2018,53 lei,IP Gimnaziul –gradinită Cîşla -1509,98 lei;

     Gaze -34565,87 lei , inclusiv: IP Gimnaziul Hănăseni -34364,47 lei;

     Servicii informaţionale-14265,40 lei,inclusiv: IP Gimnaziul  Plopi -2081,12 lei, IP Gimnaziul-grădinită Cîşla -2051,50lei,IP Gimnaziul-grădinită Lingura -2040,00 lei, IP Gimnaziul Coştangalia -1900,00 lei,  IP Liceul Ciobalaccia -1650 lei, IP Gimnaziul “A.Puşkin”- 1590,00 lei,Consiliul Raional  -1200,00 lei,Direcţia Finanţe -1200,00 lei;

   Servicii de telecomunicaţii -7504,01 lei,inclusiv: IP Gimnaziul Haragîş -2194,05 lei, IP Gimnaziul Plopi -1184,66 lei;

   Servicii de transport -4600,00 lei (Directia Învăţămînt);

    Apa si canalizare -3556,48 lei;

    Servicii bancare -2147,87 lei;

    Formare profesionala  -1820,00 lei;

    Servicii neatribuite altor alienate -30855,00 lei,inclusiv: IP Gimnaziul-gradinită Tărăncuţa -27527,00 lei,dintre care 26600,00 sunt creanţe cu termen expirat.

La capitolul “Active Nefinanciare” : datoriile constituie -51637,69 lei,iar creanţele -438063,37 lei.

  IP Gimnaziul Hănăseni a inregistrat creante in suma de -43992,00 lei la codul ECO 314110 “Procurarea maşinilor si utilajelor (S.A.”Nova Park company”) şi suma de

-31800,00 lei la 316110 “Procurarea uneltelor si sculelor,inventarului de producere si gospodaresc” (S.R.L.”Taticol”).

Datoriile:  Procurarea combustibilului,carburanţilor si lubrifianţilor -4120,59 lei.

 Creanţele la codul economic 331110  constituie suma de -218667,50 lei inclusiv:

       Directia Generala Învăţămînt -162117,35 lei,IP Gimnaziul-gradiniţa Lingura

-27984,00 lei (I.S.”Silva-Sud”), IP Gimnaziul Plopi -8807,96 lei (I.C.S”Lukiol-Moldova” S.R.L.), Direcţia Finanţe -5206,56 lei,IP Liceul Ciobalaccia – 3438,82 lei (I.C.S ”Lukiol-Moldova” S.R.L.);

    In ceea ce priveste datoriile la procurarea produselor alimentare,suma constituie

-29362,12 lei şi cele mai mari sume le-au inregistrat : IP Gimnaziul-gradinită Lingura

 -7329,67 lei, Direcţia Asistenţă Socială -7181,72 lei,IP Gimnaziul Coştangalia -4866,89 lei, IP Şcoala primară-gradiniţă Acui -4649,91 lei; 

    Creanţele la procurarea produselor alimentare sunt in valoare de -130036,56 lei şi apartin: IP Gimnaziul Plopi -63921,09 lei,IP Gimnaziul Haragîş -36497,07 lei,IP Gimnaziul Goteşti -11854,26 lei, IP Gimnaziul-gradiniţă Lingura -7816,49 lei, IP Gimnaziul Antoneşti -5132,24 lei;

        Datoriile pentru materiale de uz gospodăresc si rechizite de birou sunt in valoare de -12130,38 lei,inclusiv: IP Şcoala primară-grădiniţă Acui -2668,50 lei, IP   Gimnaziul Plopi -2140,00 lei,iar creanţele – 13104,82 lei,inclusiv: Direcţia Învăţământ

-3327,45 lei, IP Gimnaziul Plopi -2260,00 lei, IP Gimnaziul Goteşti-1273,77 lei, IP Gimnaziul Haragîş -1426,90 lei;

         La capitolul Procurarea materialelor de construcţie  ,a inregistrat datorii  Direcţia Învăţământ -5509,00 lei.                

 

 

   

 

Preşedintele raionului                                                               Anatoli ICHIM

 

 

Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                              Veaceslav COZMA

 

  

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020”

 

Consiliul raional Cantemir, Direcția Finanțe Cantemir iniţiază, începînd cu data de 17.08.2020, ora 11.30, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,,. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020 ,, , proiect care urmează a fi examinat în ședința eztraordinară a consiliului raional din 18.08.2020 .

Scopul proiectului este examinarea și  aprobarea în ședința ordinară din 26.03.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020.,,- act normativ care reglementează modificarea bugetului raionl pentru anul 2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie   modificarea bugetelor aprobate pentru anul 2020 a instituțiilor în baza demersurilor prezentate către consiliul raional Cantemir.. .

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt:  modificarea și repartizarea mijloacelor financiare conform clasificației economice la nivel de funcție ,program,subprogram,activitate și cod economic .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt instituțiile,direcțiile și secțiile consiliului raional,societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința extraordinară din 18.08.2020 .

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea calității executării bugetului  și executare cheltuelilor de servicii,procurarea materialelor,activelor nefinanciare pe programe și subprograme,care nu au avut suport financiar la etapa aprobării bugetului pentru anul 2020.

Proiectul de decizie  Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020. elaborat în baza    art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică dirfincantemir@mail.ru: la numărul de telefon 027323198,027323231 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2  bir.412.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri ,, .

 

 

 

Anexa:

Cu privire la proiectul de decizie Despre modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020”

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-         Instituțiile publice ale consiliului raional;

-         Instituțiile Medico Sanitare Publice ale raionului Cantemir;

-         Direcțiile,secțiile,serviciile consiliului raional Cantemir;

-         Întrprinderile Municipale;

-         comunitatea raionului Cantemir;

 

 

 

Șef  Direcţiei Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                      Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/-XXVII                                                                                           din 18.08.2020

or. Cantemir

 

           Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea

 bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe

anul 2020”

 

               În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr.181/2014, art.28 al Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209/2015 examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

   01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2020” cu modificările şi completările ulterioare se modifică, după cum urmează:

01.1 În punctul 01 la venituri cifra „ 181154,4 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „181186,4 mii lei”

şi  la cheltuieli cifra „ 192961,0 mii lei”se înlocuieşte cu cifra „ 192993,0  mii lei”.

01.2 Anexa nr.1 din punctul 02 intitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2020”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

01.3 Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II

conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe/ subprograme pe anul 2020” va avea un nou cuprins,conform anexei nr.2 la prezenta decizie.

   02.Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

   03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             __________________________

          

       Avizat:                                                                                                                                  

   Secretar al consiliului raional                                           Ludmila ȚURCANU

 

 Elaborat : Veaceslav COZMA ______________________  Șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_______________________ 

 

Anexă

 la decizia consiliului  raional                                

 nr.05/-XXVII  din  18.08.2020

 

         Notă informativă

 la proiectul deciziei  cu privire la  modificarea deciziei   consiliului raional Cantemir  

nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului local

 de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2020”

 

              Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării surselor financiare şi soluţionării diferitor probleme de ordin social..

01. În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ – teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 868/2014 „ Cu privire la finanţarea în bază de cost standard per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”se redistribuie alocaţiile bugetare între subprogramele programului „Învăţământ”, cod 88 în conformitate cu decizia Consiliului de administrare a direcţiei generale învăţământ Cantemir nr.06/01 din 07.08.2020  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” în sumă de – 1361,0 mii lei  din mijloacele financiare preconizate la acţiuni generale la consiliul raional, codul instituţiei 02934, programul /subprogramul P1P2, cod 8806 „Învăţământ liceal” pentru  reparaţii capitale şi procurarea mijloacelor fixe, după cum urmează:

Nr.

d/o

 

           Denumirea

                      Codul:

Suma,

mii lei

Org1/ Org 1i

Org 2

F1-F3

P1P2

 ECO

 ( K2 )

1

Componenta raională

1125

02934

0922

8806

22

-1361,0

Se alocă:

1

I.P.Şcoala primară – grădiniţă Ghioltosu

2307

01846

0912

8803

31

3,2

 

2

I.P. Gimnaziul „I.Vazov” Stoianovca

2307

01844

0921

8804

31

18,4

 

3

I.P. Gimnaziul „P.Wiszniowska”Vişniovca

2307

01850

0921

8804

31

34,6

 

4

I.P. Gimnaziul „N.Botgros” Chioselia

2307

01783

0921

8804

31

29,3

 

5

I.P. Gimnaziul „M.Eminescu” Baimaclia

2307

14652

0921

8804

31

56,8

 

6

I.P. Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

2307

01797

0921

8804

31

69,7

 

7

I.P. Gimnaziul „Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

31

32,1

 

8

I.P. Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Cîrpeşti

2307

01786

0921

8804

31

37,2

 

9

I.P. Gimnaziul „M.Sadoveanu”Hănăseni

2307

01798

0921

8804

31

57,6

 

10

I.P. Gimnaziul Capaclia

2307

14654

0921

8804

31

21,8

 

11

I.P. Gimnaziul Haragîş

2307

01792

0921

8804

31

17,4

 

12

I.P. Gimnaziul Larguţa

2307

01793

0921

8804

31

33,0

 

13

I.P. Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

2307

14648

0921

8804

31

23,9

 

14

I.P. Gimnaziul Cîietu

2307

14655

0921

8804

31

36,0

 

15

I.P. Gimnaziul Plopi

2307

01799

0921

8804

31

125,4

 

16

I.P. Gimnaziul „V.Pârvan” Goteşti

2307

01791

0921

8804

31

87,7

 

17

I.P. Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţiganca

2307

01847

0921

8804

31

30,4

 

18

I.P. Gimnaziul Porumbeşti

2307

01800

0921

8804

31

32,6

 

19

I.P.Gimnaziul „N.Sulac” s. Sadîc

2307

01801

0921

8804

31

38,3

 

20

I.P. Gimnaziul „G.Vieru” Coştangalia

2307

01788

0921

8804

31

21,7

 

21

I.P. Gimnaziul „I.Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

31

38,2

 

22

I.P. Gimnaziul Enichioi

2307

01789

0921

8804

31

37,9

 

23

I.P. Gimnaziul „A.Puşkin”Cantemir

2307

01796

0921

8804

31

13,7

 

24

I.P. Gimnaziul „V.Hanganu” Cociulia

2307

15131

0921

8804

31

33,9

 

25

I.P. Gimnaziul – grădiniţă Cîşla

2307

15848

0921

8804

31

20,8

 

26

I.P. Gimnaziul – grădiniţă Lingura

2307

16024

0921

8804

31

9,5

 

27

I.P. Gimnaziul – grădiniţă „V.Curbet”

  Ţărăncuţa

 

2307

 

15644

 

0921

 

8804

 

31

 

278,2

 

28

I.P.Liceul Teoretic „N.Mihai” Ciobalacci

2307

01785

0922

8806

31

42,7

 

29

I.P. Liceul Teoretic „D.Cantemir” Cantemir

2307

01795

0922

8806

31

79,0

 

 

                În total

1361,0

                   

 

    02. Se redistribuie mijloacele financiare preconizate pentru anul 2020 la programele/ subprogramele învăţământului, conform demersului prezentat de direcţia generală învăţământ nr.266 din 10.08.2020, după cum urmează:

– Se micşorează subprogramul 8813 „ Servicii generale în educaţie” la suma 150,0 mii lei

     Inclusiv:

Bunuri şi servicii K2 22   - 45,0 mii lei;

Stocuri şi materiale circulante K2 33  - 105,0 mii lei.

– Se majorează mijloace fixe K2 31:

 la subprogramul 8804 „Învăţământ gimnazial „  – 144,0 mii lei;

 la subprogramul 8806 „Învăţământ liceal” – 6,0 mii lei

    03.Se  modifică nota informativă – anexa la decizia nr. 04/03 – XXVIIdin 25.06.2020 „ Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.06/04 – XXVII din 19.12.2019 cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020” în pct 01.1 textul „ la subprogramul 0808 Acţiuni cu caracter general” se substituie cu textul „ la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”.

   În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr.1 şi nr.4 la decizia nr 03/04- XXVII din 19.12.2019 „ Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020”

       La nota în cauză se anexează tabelele nr.1 şi nr.2  care includ modificarea indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2020 şi  Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/ subprograme pe anul 2020 .

 

 

 

Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                                        Veaceslav COZMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin