Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta CR, 10.12.20, pru consultare publica

Proiecte decizii, sedinta CR, 10.12.20, pru consultare publica imprimare

01.12.2020      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVII                                                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

  

       Cu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2005 şi de vârstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori ai raionului Cantemir 

    În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006 , Legii nr.1245/2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 77 /2001 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ – militară şi efectivul limită al organelor administrativ- militare, examinând avizul comisiei consultative de specialitate drept şi disciplină și culte, Consiliul Raional

D E C I D E:

1.     Să aprobă componenţa comisiei pentru recrutarea tinerilor cu anul naşterii 2005, (anexa nr.1)

2.     Secţia administrativ-militară Cantemir va organiza activitatea comisiei medicale de recrutare în perioada de la 02.02.2021 până la 31.03.2021.

3.     Să aprobă componenţa comisiei medico-militare şi de rezervă pentru examinarea medicală a recruţilor (Anexa nr.2).

4.     Instituțiile Medico Sanitare Publice  Spitalul Raional Cantemir şi Centrul de Sănătate Cantemir (director dl Anatolie RĂCILĂ, șef dna Olga HÎȚU) vor asigura:

  4.1.Organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare în perioada de recrutare a tinerilor cu anul naşterii 2005.

  4.2.Păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă a medicilor implicaţi în procesul  de recrutare. 

   4.3.Condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare.

   4.4.Prezentarea până la 29.11.2020 în SAM Cantemir  a listelor recruţilor a.n. 2005 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale.

   5.Direcţia finanţe va asigura acoperirea cheltuielilor financiare necesare pentru activitatea comisiilor de recrutare din contul bugetului local şi raional( achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi blanchetelor necesare) conform prevederilor bugetului aprobat pe anul 2020.

   6.Transportarea recruţilor de la primării la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului primăriei respective.

 

 

 

    7. Primarii oraşului şi satelor :

  - vor asigura prezenţa tinerilor la comisia medico-militară şi de recrutare;

- vor asigura  transport din contul primăriei;

- vor perfecta şi prezenta dosarele pentru recruţi, cu anexarea următoarelor acte:

          - fişa de examinare medicală -2 exemplare;

          - certificat de naștere(copia)

          - buletin de identitate( copia)

         - adeverinţă de studii (copia sau originalul)

         - certificatul despre componenţa familiei;

         - certificatul despre locul de muncă;

         - referinţa de la locul de studii (muncă);

- caracteristica psihologică a tânărului;

         - 4 fotografii 3x4;

         - extras din fişa medicală de ambulator şi rezultatele testării psihologice;

         - rezultatele investigaţiilor medicale (examenul radiologic al organelor cutiei toracice (la tinerii, care la ziua trecerii comisiei medico-militare au 16 ani împliniţi), analiza clinică a sângelui, cu determinarea grupei de sânge şi factorul Rh, analiza clinică a urinei);

         - alte documente care confirmă starea sănătăţii şi starea familială;

         - înştiinţări ale organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată despre tragere la răspundere penală şi alte documente ce caracterizează personalitatea recrutului.

Fişa de examinare medicală  și celelalte documente menţionate se anexează la dosarul personal al recrutului.

7.1.Se instituie, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului local, punctele de recrutare, în care vor fi încadraţi salariaţi responsabili de recrutare pe o durată determinată.

     8.Direcţia generală învăţământ (șef , dna Tatiana MANOLI) în comun cu directorii Instituțiilor publice de învățământ  ( licee, gimnazii)   , vor organiza următoarele activităţi:

-         să asigure efectuarea de către psihologi (profesori) a testului psihologic a tinerilor cu anul de naştere 2005 (Testul „Raven”) şi prezentarea rezultatelor la comisia medico-militară, conform graficului (anexa nr. 3);

-         să asigure prezenţa tinerilor născuţi în anul 2005 la comisia medico-militară conform graficului(anexa nr. 3);

-         să asigure prezentarea de către asistentele medicale (din instituţiile de învăţămînt)  a cartelelor medicale, listelor nominale a recruţilor, care sunt la evidenţa medicului de familie cu diferite patologii.

      9.Inspectoratul de poliţie al raionului Cantemir va acorda ajutor în luarea la evidenţa militară  a tinerilor a.n.2005.

     10.Se recomandă conducătorilor organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor din raion să contribuie la asigurarea transportării  tinerilor a.n.2005 la secția administrativ-militarăCantemir.

       11.Se desemnează responsabil de executarea deciziei în cauză, șeful secției administrativ-militară(l.d.p) Cantemir, Vasilii PARFENI şi vicepreşedintele raionului Cantemir , dl Iurie MIHAESCU.

 

       12. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor sus-nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile ,prin înmînare, expediere şi afişare pe stand , se publică pe pagina web a Consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale .

     13.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                               ___________________

 

     Avizat:

Secretar  al consiliului raional                               Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat: Vasilii PARFENI_________

Șef secției administrativ-militară(l.d.p) Cantemir

locotenent major

                                        

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                                                                         Anexa nr.1

                                                                                             la decizia consiliului raional

                                                                                             nr.07/-XXVII din 10.12.2020

 

 

COMISIA

raională de recrutare – încorporare  a cetățenilor în serviciul militar

 

Preşedintele comisiei:

Iu.Mihaescu            

vicepreşedinte al raionului Cantemir;             

Vicepreşedintele comisiei:

V. Parfeni

şef SAM Cantemir.

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei:

I. Domenco

specialist pe problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, aparatul preşedintelui raionului Cantemir;

Membrii comisiei:

B. Sava        

Reprezentantul organelor Afacerilor Interne

 

I. Sarioglo                

Reprezentantul Departamentului    

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                            

 

A.  Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

Psiholog:

Secretarul comisiei

 L. Popov

 Z. Postu

 

specialist superior, SAM Cantemir.

specialist superior, SAM Cantemir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Anexa nr.2

                                                                                             la decizia consiliului raional

                                                                                             nr.07/-XXVII din 10.12.2020

 

COMPONENȚA

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

Anton Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

  Membrii comisiei:

 

E. Ciobu               

- medic terapeut

L. Voloceai          

- medic chirurg

V. Nistor                 

- medic psihiatru

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli            

- medic dermatolog

S. Guţuleac           

- medic oftalmolog

V. Nistor        

- medic neuropatolog

A. Chirtoacă        

- medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

 

V. Hîţu                    

- medic terapeut

I. Topadă                  

- medic chirurg

V. Nistor                 

- medic psihiatru

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli              

- medic dermatolog

L. Arnauţanu           

- medic oftalmolog

V. Nistor                 

- medic neuropatolog

Iu. Miron                 

- medic stomatolog

 

Șef secției administrativ-militară(l.d.p) Cantemir

locotenent major                                           Vasilii PARFENI

 

 

 


 

                                                                        Anexa nr.3

                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                             nr.07/-XXVII din 10.12.2020

 

                        GRAFICUL

trecerii comisiei medico-militare şi de recrutare de către

cetăţenii cu a.n.2005 locuitori ai raionului Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Data trecerii comisiei medicale

1.      

Cantemir

02.02.2021

2.      

Antoneşti

03.02.2021

3.      

Baimaclia

05.02.2021

4.      

Cania

08.02.2021

5.      

Capaclia

09.02.2021

6.      

Chioselia

10.02.2021

7.      

Ciobalacia

12.02.2021

8.      

Cîetu

15.02.2021

9.      

Cîrpeşti

16.02.2021

10.                        

Cîşla

17.02.2021

11.                        

Cociulia

19.02.2021

12.                        

Coştangalia

22.02.2021

13.                        

Enichioi

23.02.2021

14.                        

Goteşti

24.02.2021

15.                        

Haragîş

26.02.2021

16.                        

Lărguţa

01.03.2021

17.                        

Lingura

02.03.2021

18.                        

Porumbeşti

03.03.2021

19.                        

Pleşeni

05.03.2021

20.                        

Plopi

09.03.2021

21.                        

Sadîc

10.03.2021

22.                        

Stoianovca

12.03.2021

23.                        

Şamalia

15.03.2021

24.                        

Tartaul

16.03.2021

25.                        

Toceni

17.03.2021

26.                        

Ţiganca

19.03.2021

27.                        

Vişniovca

22.03.2021

 

Până la data de 31.03.2021  va activa comisia de recrutare –încorporare, pentru cine nu a finalizat comisia medicală.

 

 

Șef secției administrativ-militară(l.d.p) Cantemir

locotenent major                                           Vasilii PARFENI

 

                                                                        Anexa

                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                             nr.07/-XXVII din 10.12.2020

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă

militară) a tinerilor cu anul naşterii 2004

 

     Secția administrativă-militară Cantemir în perioada de pregătire către trecerea în evidenţă militară au  petrecut următoarele măsuri:

-            s-au solicitat de la toate primăriile, instituţii de învăţămînt conform listei Direcţiei pentru Statistică al raionului Cantemir, listele tinerilor născuţi în anul 2004, pasibili de luare în evidenţa militară. Corespunzător listelor s-a efectuat Tabelul nominal centralizator a recruților în număr de 283.

-            s-au expediat interpelări, pentru prezentarea listelor de semnalizare, de la Inspectoratul raional de poliţie, judecătorie ,centrul medicilor de familie, spitalului Raional Cantemir .

-            s-au pregătit încăperile comisiei medicale pentru lucrul comisiei de luare în evidenţă militară la IMSP CMF Cantemir;

-            s-a emis ordinul comandantului centrului militar Cahul despre luarea în evidenţă militară;

-            conform Deciziei Consiliului raional Cantemir nr.03/40 – XXVII din 19 decembrie 2019 au fost desfășurate lecţii instructiv – metodice la care au fost implicaţi, medici specialişti, persoanele responsabile de evidenţă militară din primării.

         Conform indicaţiilor din MARM, Deciziei Consiliului raional Canremir nr.03/40 – XXVII din 19 decembrie 2019, la data de 03.02.2020 s-au început activităţile comisiei de luare în evidenţă militară a cetăţenilor R.Moldova în incinta IMSP CMF Cantemir. 

     Registrul proceselor verbale ale şedinţelor comisiei de trecere  în evidenţa militară au fost completate în strictă corespundere cu cerinţele, în prezenţa membrilor comisiei.

    Toate primăriile din raionul Cantemir şi instituţiile de învăţămînt au prezentat recruţii la comisia medicală cu documentaţia necesară. În total au fost luaţi la evidenţa militară 251 de recruţi.

    Controlul asupra cetăţenilor care nu s-au prezentat pentru luarea în evidenţa militară este lipsa din teritoriu a cetăţenilor și eschivarea  lor .

Autorităţile administraţiei publice locale al raionului Cantemir: preşedintele raionului Cantemir Anatolie  ICHIM, vicepreşedintele raionului Cantemir Iurie Mihăiescu, a acordat ajutorul necesar SAM Cantemir în privinţa trecerii tinerilor cu a. n. 2004 în evidenţa militară.

      

 Șef secție administrativ-militară Cantemir

 Locotenent major           Vasilii PARFENI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr.07/-XXVII                                                                                          din 10.12.2020

or. Cantemir

 

             Cu privire la  aprobarea graficului concediilor

anuale plătite pentru anul 2021

 

      În  temeiul art.43 alineatul (2), art.82  alineatul (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr.436/2006 (cu modificările şi completările ulterioare), art.15 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199/2010, art. 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (cu modificările şi completările ulterioare), examinând graficul concediilor anual plătite a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pe anul 2021 (vezi anexa), avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul  Raional 

                                                                              D E C I D E:

     01.Se aprobă graficul concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pentru anul 2021 ( conform anexei).

     02.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor sus-nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile ,prin înmînare, expediere şi afişare pe stand , se publică pe pagina web a Consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale .

     03.Monitorizarea asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele  şedinţei                                                               ____________________

        Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                 Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat:Diana ROTARU_________

Specialist principal

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                   nr.07 /-XXVII   din 10.12.2020

 

                                                    

Notă informativă

cu privire la  aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru

anul 2021

 

 

      În temeiul articolul 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (cu modificările şi completările ulterioare) se efectuiază  programarea concediilor de odihnă anuale.
  Conform alin.(1) al aceluiaşi articol,  programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, iar alin. (2) stipulează că, la programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării  bunei funcţionări a unităţii.

     Reieşind din cele expuse, se propune consiliului raional,  aprobarea graficului concediilor anual plătite, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, secretarului consiliului raional, conducătorilor subdiviziunilor consiliului raional şi a conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion   pentru anul 2021 ( conform anexei).

 

 

 

 

 Secretar al consiliului raional                                          Ludmila ŢURCANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.07/ -XXVII                                                                                       din 10.12.2020                                                                                

or. Cantemir

 

        Cu privire la completarea deciziei consiliului raional

nr.03/28-XXVII din 29.05.2020  

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008, examinând avizul  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D  E C I D E :

  

  01.Se completează decizia nr.03/28-XXVII din 29.05.2020 după cum urmează:

în punctul 02, după sintagma ,,anual  plătit ” , se include sintagma ,, concediu neplătit, concediu medical, deplasare”.

 

02.După punctul 02 se include punctul 021 cu textul:

,,Se  împuternicește dna Diana ROTARU, specialist părincipal, aparatul președintelui raionului , persoană de rezervă , să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional, în caz de necesitate.

  

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei sus- vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe stand, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

  

  04.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

Preşedintele şedinţei                             __________________

   

Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                      Ludmila ŢURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                               nr.07/ -XXVII din 10.12.2020

 

                                                         Notă informativă

Cu privire la completarea deciziei consiliului raional nr.03/28-XXVII din 29.05.2020  

 

  Se propune completarea deciziei nr .03/28-XXVII din 29.05.2020 Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN, şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit  a dnei Ludmila ŢURCANU,

 reieșind din faptul că , pot apărea unele situații imprevizibile și pentru a asigura buna activitate a consiliului raional se propune ca punctual 02 al deciziei  să fie completat cu sintagma ,, concediu neplătit, concediu medical, deplasare” și totodată,  se propune desemnarea cu împuterniciri a persoanei de rezervă , a dnei Diana ROTARU, specialist principal, aparatul președintelui raionului, în cazul când persoana împuternicită, dna Victoria Balan, șef serviciu administrație publică, ar fi în imposibilitatea exercitării atribuțiilor secretarului consiliului raional.

 

 

Președintele raionului                               Anatoli ICHIM

 

                                APROBAT:                                                                                                                                                                                              COORDONAT:

                  (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                        (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                    Anatoli ICHIM                                                                                                                                                                                                   Emil PUPĂZAN                        

                               (nume, prenume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (nume, prenume)                                                              

                    _________________________                                                                                                                                                                     ____________________

                                                        (semnătura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (semnătura)

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI

al  direcţiei agricultură, economie şi  relaţii funciare pentru simestru I anul 2021

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil (subdiviziune/funcţionar public)

Obiectivul nr. 1 Crearea premizelor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al  raionului Cantemir

1.1Asigurarea securitatii alimentare pentru toate categoriile de cetateni ai Republicii Moldova prin cresterea si diversificarea productiei agricole.  (îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere, protecţia solului, rotaţia culturilor, managementul apei, a dăunătorilor);

Întocmirea balanţei suprafeţelor arabile,  inventarierea culturilor agricole, urmarirea si transmiterea starii de vegetatie a culturilor, monitorizarea  proceselor tehnologice a culturilor existente în raion.

Termen de raportare (DAERF)        31.01.2021

Trim. I 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Întocmirea situaţiilor operative privind stadiul lucrărilor agricole în raion.

Raportare saptămînală (DAERF)         (in fiecare luni)

Trim. II-III 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Întocmirea rapoartelor de sinteză asupra stocurilor de cereale şi seminţe oleaginoase şi comunicarea periodică asupra modului de procesare şi comercialiazare a lor.

Raportare lunară (DAERF)        

 (pînă în data de 5 a fiecarei luni)

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare, (DAERF).               

Seminar  teoretico-practic raional cu tematica „Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de primăvară în condiţiile anului 2021”

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 5

Trim. I-II 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Particularităţile producerii strugurilor în condiţiile anului 2021

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 8

Trim. I-II 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Particularităţile producerii fructelor în condiţiile anului 2021

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 5

Trim. I 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Adaptarea la Schimbările Climatice (SC)

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 5

Trim. I-II 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Acordarea consultaţiilor fermierilor care doresc să practice agricultura ecologică.

Consultanţă de specialitate = 3

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Implementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul creşterii animalelor şi procesare a producţiei animaliere.

Participanţi la  seminar = 15

Consultanţă de specialitate = 6

Raportare lunară (DAERF)       

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Realizarea bazei de date referitor la specii, categorii de animale si producţii animaliere în vederea reglementărilor şi consolidării pieţei producţiei zootehnice.

Numărul producatorilor inregistraţi- 50

Raportare lunară (DAERF)       

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Coordonarea activităţii de păstrare şi utilizare a pajiştilor naturale.

Consultanta de specialitate = 15

Raportare lunara (DAERF)       

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)      

 

 

 

 

 

1.2 Continuarea  susţinerii financiare a activităţii crescătorilor de animale şi a producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2021.

Promovarea afacerilor agricole în grup / cooperativelor în scopul procurării şi utilizării în comun a echipamentului de producere, sistemelor de irigare, liniilor de sortare şi ambalare, camerelor frigorifice.

Participanţi la seminar = 15

Consultanţă de specialitate = 25

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Promovarea conexiunii dintre producătorii agricoli, companiile de procesare şi piaţa de desfacere

Numărul de participanţi şi eficacitatea;

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Promovarea în teritoriu a măsurilor de susţinere financiară a crescătorilor de animale a producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi a companiilor de procesare în anul 2021.

Consultanţă de specialitate = 20

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Instruirea, colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor  de informatii agricole, crescatorilor de animale, producatorilor agricoli din sectorul vegetal şi companiilor de procesare.

Participanţi la seminar = 25

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar raional cu tematica „Forme de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor agricoli pentru anul 2021”

Numărul de participanţi şi eficacitatea;

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Suport consultativ si practic la elaborarea pachetelor de documente pentru subventionare

 

Consultanta de specialitate = 40

Pachetede documente elaborare= 30

Numărul de beneficiari subvenţii = 50

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Organizarea unor evenimente comune / activităţi de promovare comercial – economice  -„Ziua Recoltei”

Numărul de participanţi

Trim. IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare (DAERF)

 

1.3. Monitorizarea situaţiei privind situaţia în sectorul agroindustrial al raionului.

Plantarea viţei de vie şi livezilor

Suprafaţa plantată.

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Casarea plantaţiilor multianuale

Suprafeţele supuse casării şi defrişarea. 

Pregătirea şi efectuarea lucrărilor agricole de cîmp

Calitatea şi termenii efectuării

Obiectivul nr.2   Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor şi facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii.

2.1. Îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru intensificarea activităţilor economice

Companii de informare  Start-upuri lansate de tineri antreprenori și femei

Consultanţă de specialitate = 5

Nr. Start-upuri lansate de tineri antreprenori

Trim. I-IV 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Organizarea seminarului cu tema „Regulamentul privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural

Participanţi seminar = 10

Consultanta de specialitate = 5

Numarul de afaceri iniţiate= 2

Trim.I- III 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Organizarea seminarului cu tema „Regulamentul privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiei în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncăîn mediul rural

Participanţi seminar = 15

Consultanta de specialitate = 7

Numarul de afaceri iniţiate= 3

Trim. I-III 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

2.2. Analiza trimestrială a dezvoltării social-economică a raionului

Elaborarea scrisorilor de adresare pentru direcţiile, sercţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea informaţiei ce ţine de activitatea lor pe perioada de raport

Scrisori

Trim. I-IV 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Elaborarea graficului de prezentare a informaţiilor

Graficul

Analiza  darilor  de seama statistice

Dările de seamă statistice

Totalizarea analizei economice

Raportare trimestrială (DAERF)

a2.3.Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anul 2013

Elaborarea scrisorilor  oficiale adresare direciilor secţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea pronosticului pentru anul 2021

Scrisori

Trim. I-IV 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Elaborarea graficului de prezentare a pronosticului

Graficul

Elaborarea machetului propriu-zis

Raportare anuală (DAERF)

 

Obiectivul nr.3 Dezvoltarea abilitatilor profesionale a specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului

3.1 Coordonarea, monitorizarea activităţii specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului

Familiarizarea   specialiştiilor despre modificările în legislaţia funciară

 

Trim. I-IV 2021

Serviciul relaţii funciare

 

Prezentarea Cadastrului funciar pe raion la situaţia de 01 ianuarie 2021 la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Termen de raportare (DAERF)        16.01.2021

Trim. I 2021

 

Ţinerea  cadastrului  funciar  şi  a  monitoringului  funciar

Cadastrulu funciar

Trim. I-IV 2021

Efectuarea  lucrărilor  de  corectare  evidenţa  grafică  a  terenurilor  în  primăriile  raionului

Evidenţa  grafică  a  terenurilor

Trimestrial

Acordarea  consultaţiilor  persoanelor  fizice  şi  juridice,  privind  reglamentarea  rejimului  proprietăţii  funciare.

Consultanta de specialitate = 40

Trim. I-IV 2021

Examinarea  scrisorilor,  petiţiilor  şi  cererilor  parvenite  de  la  cetăţeni.

Scrisori,  petiţii  şi  cereri solicitate în termen

Trim. I-IV 2021

Primirea formelor statistice 3 agr,4agr, 6 p, 29 agr.

Raportare  lunară,trimestruală şi anuală (DAERF)

Trim. I-IV 2021

Stimularea consolidării terenurilor agricole

Teren consolidat-15 ha

Trim. I-IV 2021

Elaborarea materialului instructiv si petrecerea seminarului pentru întocmirea Cadastrului Funciar al primăriei.

Participanţi seminar = 27

Consultanta de specialitate = 25

 

Trim. I-IV 2021

Obiectivul nr. 4. Asigurarea promovării politicii privind organizarea achiziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii în instituţiile bugetare ale raionului

4.1 Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, servicii şi lucrări

Monitorizarea actelor legislative şi normative  a deciziilor  organelor centrale de stat privind achiziţiile publice

Corectitudinea aplicării actelor legislative şi normative.

Trim. I-IV 2021

 

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

 

Organizarea şi desfgăşurarea concursurilor şi licitaţilor în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii

Corecrtitudinea desfăşurării concursurilor de licitatii şi achiziţii publice

 

 

         Şef direcţie agricultură,

         economie si relaţii funciare         Larisa Vîlcu                                                                _____________________                   09 noiembrie 2020

                                                    (nume, prenume)                                                                                                   (semnătura)                                                          (data)

                               APROBAT:                                                                                                                                                                                              COORDONAT:

                  (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                        (conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                    Anatoli ICHIM                                                                                                                                                                                                   Emil PUPĂZAN                        

                               (nume, prenume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (nume, prenume)                                                              

                    _________________________                                                                                                                                                                     ____________________

                                                        (semnătura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (semnătura)

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI

al  direcţiei agricultură, economie şi  relaţii funciare pentru anul 2021

 

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil (subdiviziune/funcţionar public)

Obiectivul nr. 1 Crearea premizelor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al  raionului Cantemir

1.1Asigurarea securitatii alimentare pentru toate categoriile de cetateni ai Republicii Moldova prin cresterea si diversificarea productiei agricole.  (îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere, protecţia solului, rotaţia culturilor, managementul apei, a dăunătorilor);

Întocmirea balanţei suprafeţelor arabile,  inventarierea culturilor agricole, urmarirea si transmiterea starii de vegetatie a culturilor, monitorizarea  proceselor tehnologice a culturilor existente în raion.

Termen de raportare (DAERF)        31.01.2021

Trim. I 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Întocmirea situaţiilor operative privind stadiul lucrărilor agricole în raion.

Raportare saptămînală (DAERF)         (in fiecare luni)

Trim. II-III 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Întocmirea rapoartelor de sinteză asupra stocurilor de cereale şi seminţe oleaginoase şi comunicarea periodică asupra modului de procesare şi comercialiazare a lor.

Raportare lunară (DAERF)       

 (pînă în data de 5 a fiecarei luni)

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare, (DAERF).              

Seminar  teoretico-practic raional cu tematica „Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de primăvară în condiţiile anului 2021”

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 5

Trim. I-II 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Particularităţile producerii strugurilor în condiţiile anului 2021

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 8

Trim. I-II 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Particularităţile producerii fructelor în condiţiile anului 2021

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 5

Trim. I 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Adaptarea la Schimbările Climatice (SC)

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 5

Trim. I-II 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar raional cu tematica „Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de toamnă  în condiţiile anului 2021”

Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 8

Trim. III 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Acordarea consultaţiilor fermierilor care doresc să practice agricultura ecologică.

Consultanţă de specialitate = 3

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Implementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul creşterii animalelor şi procesare a producţiei animaliere.

Participanţi la  seminar = 15

Consultanţă de specialitate = 6

Raportare lunară (DAERF)       

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Realizarea bazei de date referitor la specii, categorii de animale si producţii animaliere în vederea reglementărilor şi consolidării pieţei producţiei zootehnice.

Numărul producatorilor inregistraţi- 50

Raportare lunară (DAERF)       

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Coordonarea activităţii de păstrare şi utilizare a pajiştilor naturale.

Consultanta de specialitate = 15

Raportare lunara (DAERF)       

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)      

 

 

 

 

 

1.2 Continuarea  susţinerii financiare a activităţii crescătorilor de animale şi a producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2021.

Promovarea afacerilor agricole în grup / cooperativelor în scopul procurării şi utilizării în comun a echipamentului de producere, sistemelor de irigare, liniilor de sortare şi ambalare, camerelor frigorifice.

Participanţi la seminar = 15

Consultanţă de specialitate = 25

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Promovarea conexiunii dintre producătorii agricoli, companiile de procesare şi piaţa de desfacere

Numărul de participanţi şi eficacitatea;

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Promovarea în teritoriu a măsurilor de susţinere financiară a crescătorilor de animale a producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi a companiilor de procesare în anul 2021.

Consultanţă de specialitate = 20

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Instruirea, colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor  de informatii agricole, crescatorilor de animale, producatorilor agricoli din sectorul vegetal şi companiilor de procesare.

Participanţi la seminar = 25

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Seminar raional cu tematica „Forme de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor agricoli pentru anul 2021”

Numărul de participanţi şi eficacitatea;

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Suport consultativ si practic la elaborarea pachetelor de documente pentru subventionare

 

Consultanta de specialitate = 40

Pachetede documente elaborare= 30

Numărul de beneficiari subvenţii = 50

Suma totala de suvenţii-1200 mii lei

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Organizarea unor evenimente comune / activităţi de promovare comercial – economice  -„Ziua Recoltei”

Numărul de participanţi

Trim. IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare (DAERF)

 

1.3. Monitorizarea situaţiei privind situaţia în sectorul agroindustrial al raionului.

Plantarea viţei de vie şi livezilor

Suprafaţa plantată.

 

Trim. I-IV 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Casarea plantaţiilor multianuale

Suprafeţele supuse casării şi defrişarea. 

Pregătirea şi efectuarea lucrărilor agricole de cîmp

Calitatea şi termenii efectuării

Obiectivul nr.2   Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor şi facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii.

2.1. Îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru intensificarea activităţilor economice

Companii de informare  Start-upuri lansate de tineri antreprenori și femei

Consultanţă de specialitate = 5

Nr. Start-upuri lansate de tineri antreprenori

Trim. I-IV 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Organizarea seminarului cu tema „Regulamentul privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural

Participanţi seminar = 10

Consultanta de specialitate = 5

Numarul de afaceri iniţiate= 2

Trim.I- III 2021

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Organizarea seminarului cu tema „Regulamentul privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiei în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncăîn mediul rural

Participanţi seminar = 15

Consultanta de specialitate = 7

Numarul de afaceri iniţiate= 3

Trim. I-III 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

2.2. Analiza trimestrială a dezvoltării social-economică a raionului

Elaborarea scrisorilor de adresare pentru direcţiile, sercţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea informaţiei ce ţine de activitatea lor pe perioada de raport

Scrisori

Trim. I-IV 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Elaborarea graficului de prezentare a informaţiilor

Graficul

Analiza  darilor  de seama statistice

Dările de seamă statistice

Totalizarea analizei economice

Raportare trimestrială (DAERF)

a2.3.Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anul 2013

Elaborarea scrisorilor  oficiale adresare direciilor secţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea pronosticului pentru anul 2021

Scrisori

Trim. I-IV 2021

 

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare,(DAERF)       

Elaborarea graficului de prezentare a pronosticului

Graficul

Elaborarea machetului propriu-zis

Raportare anuală (DAERF)

 

Obiectivul nr.3 Dezvoltarea abilitatilor profesionale a specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului

3.1 Coordonarea, monitorizarea activităţii specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului

Familiarizarea   specialiştiilor despre modificările în legislaţia funciară

 

Trim. I-IV 2021

Serviciul relaţii funciare

 

Prezentarea Cadastrului funciar pe raion la situaţia de 01 ianuarie 2021 la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Termen de raportare (DAERF)        16.01.2021

Trim. I 2021

 

Elaborarea planului de acţiuni  pentru sistematizarea  informaţiei despre terenurile cu destinaţie agricolă în primăriile raionului.

Planul de acţiuni(DAERF)       

Trim. IV 2021

Ţinerea  cadastrului  funciar  şi  a  monitoringului  funciar

Cadastrulu funciar

Trim. I-IV 2021

Efectuarea  lucrărilor  de  corectare  evidenţa  grafică  a  terenurilor  în  primăriile  raionului

Evidenţa  grafică  a  terenurilor

Trimestrial

Acordarea  consultaţiilor  persoanelor  fizice  şi  juridice,  privind  reglamentarea  rejimului  proprietăţii  funciare.

Consultanta de specialitate = 40

Trim. I-IV 2021

Examinarea  scrisorilor,  petiţiilor  şi  cererilor  parvenite  de  la  cetăţeni.

Scrisori,  petiţii  şi  cereri solicitate în termen

Trim. I-IV 2021

Primirea formelor statistice 3 agr,4agr, 6 p, 29 agr.

Raportare  lunară,trimestruală şi anuală (DAERF)

Trim. I-IV 2021

Stimularea consolidării terenurilor agricole

Teren consolidat-15 ha

Trim. I-IV 2021

Elaborarea materialului instructiv si petrecerea seminarului pentru întocmirea Cadastrului Funciar al primăriei.

Participanţi seminar = 27

Consultanta de specialitate = 25

 

Trim. I-IV 2021

Obiectivul nr. 4. Asigurarea promovării politicii privind organizarea achiziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii în instituţiile bugetare ale raionului

4.1 Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, servicii şi lucrări

Monitorizarea actelor legislative şi normative  a deciziilor  organelor centrale de stat privind achiziţiile publice

Corectitudinea aplicării actelor legislative şi normative.

Trim. I-IV 2021

 

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

 

Organizarea şi desfgăşurarea concursurilor şi licitaţilor în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii

Corecrtitudinea desfăşurării concursurilor de licitatii şi achiziţii publice

 

 

           Şef direcţie agricultură,

         economie si relaţii funciare         Larisa Vîlcu                                                                _____________________                   09 noiembrie 2020

                                                    (nume, prenume)                                                                                                   (semnătura)                                                          (data)

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin