Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii DGF, sedinta CR din 10.12.2020, pru consultare publica

Proiecte decizii DGF, sedinta CR din 10.12.2020, pru consultare publica imprimare

30.11.2020      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                                                   

 

D E C I Z I E

 

 

 

 

din __________200_                                                                                      nr .____________

or. Cantemir

 

 

  Cu privire la aprobarea   bugetului

local de nivelul II   în prima

lectură  pe anul 2021

 

 

 

                In temeiul art.43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014  finanţele publice şi responsabilităţi bugetare, Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2021 în prima lectură, avizul  comisiei consultative  de specialitate,finanţe,buget, activităţi economico-financiare  şi construcţii  Consiliul Raional  Cantemir

 

DECIDE :

 

1.   Se aprobă bugetul  local de nivelul II  pe anul 2021 la venituri în sumă de 178123,1 mii lei ,

  la cheltuieli în sumă  177977,5 mii lei  cu  soldul  bugetar ( excedent ) în sumă de 145,6 mii lei  

 şi surse de finanţare  în sumă de – 145,6 mii lei.

 

 

 

 

 

 

 

      Preşedintele şedinţei                                            _____________________

 

 

         Contrasemnată :

  Secretar al Consiliului raional                                            Ţurcanu Ludmila

                                                                  

 

  Elaborat  Direcţia Finanţe                                                     Veaceslav Cozma

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                                                   

 

D E C I Z I E

 

din __________200_                                                                                      nr .____________

or. Cantemir

 

   Cu privire la aprobarea   bugetului  local

 de nivelul II  în lectura a doua

 pe anul 2021

 

                In temeiul art. 43 (1) litera “b” din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 , examinînd  raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2021 în lectura a doua, avizul  comisiei consultative  de specialitate ,finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii ,Consiliul Raional Cantemir

 

DECIDE :

 

1)     Se aprobă bugetul local de nivelul  II  pe anul 2021 la venituri în sumă de 178123,1  mii lei , la cheltuieli în sumă de 177977,5 mii lei, cu soldul bugetar ( excedent ) în sumă de     145,6 mii lei  şi  surse de finanţare..în sumă de – 145,6 mii lei.

       2) Sinteza indicatorilor generali si surselor de finanţare ale  bugetului  local de nivelul II

             pe anul 2021 se prezintă  în  anexa nr.1;

  3) Componenţa veniturilor  proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2021 se  prezintă în  anexa nr.2

  4)  Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2021 se prezintă în anexa nr.3.

  5) Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II  conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/ subprograme pe anul 2021 se prezintă, conform anexei nr.4.

  6) Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul  II

     pe anul 2021 se prezintă , conform anexei nr.5.

  7) Volumul bugetelor instituţiilor de învăţămînt primar, secundar general, repartizarea alocaţiilor din componenta raională şi a  fondului  de educaţie incluzivă, alimentaţia şi studierea limbilor minorităţilor naţionale  pe anul 2021 se prezintă, conform anexei nr.6.

  8) Se apobă fondul de rezervă a bugetului local de nivelul II  pe anul 2021 în sumă de

       917,8 mii lei.

  9) Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local de nivelul II  pe anul 2021 se prezintă ,conform anexei nr.7.

 10) Se aprobă efectivul- limită de personal pe instituţii bugetare finanţate de la bugetul local de nivelul  II pe anul 2021, conform anexei nr.8

 11) Sinteza proiectelor de investiţii capitale finanţate din surse externe ale bugetului local de nivelul Ii pe anul 2021 se prezintă, conform anexei nr.9.

 12) Transferurile curente acordate cu destinaţie specială între instituţiile bugetului local de nivelul II şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I pe anul 2021 se prezintă, conform anexei nr.10

  13)  Se stabilesc conform Legii privind finanţele publice locale următoarele cheltuieli cu

              caracter prioritar:

-         achitarea salariilor angajaţilor din sistemul bugetar;

-         achitarea cotei la bugetul asigurărilor sociale;

-         achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie;

-         achitarea  pentru consumul energiei electrice,  energiei termice, gazelor  şi combustibilului, reparaţia şcolilor şi grădiniţelor;

-         reparaţia drumurilor.

   14) Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2021 ale instituţiilor publice finanţate din bugetul local de nivelul  II  vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.

   15) Autorităţile/ instituţiile bugetare vor asigura:

      • dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

       legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate ;

      • utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, allocate de la bugetul de stat;

        contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind 

 achiziţii publice;

       • raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

               16) Dl Cozma Veaceslav, şeful Direcţiei finanţe va analiza sistematic executarea bugetului local de nivelul II şi va înainta , în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar- bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

                17) Se autorizează:

              • Dl Ichim Anatoli  preşedintele raionului cu rolul de administrator de buget:

               - să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii  (F1-F3)  şi în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

               - să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţie, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii  representative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local de nivelul II , repartizate prin alte acte normative , decît Legea bugetului de stat.

              • Autorităţile bugetare ( Org 1,Org 1i ) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordinate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii ( F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

               • Instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

           18) Dna Ţurcanu Ludmila, secretarul consiliului raional, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie. 

          19) Contolul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Ichim Anatoli, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

            20)  Anexele nr.1- 10    fac parte integrală  a prezentei decizii bugetare anuale.

            21)  Prezenta decizie întră in vigoare la 01 ianuarie 2021.

 

      Preşedintele şedinţei                                            _____________________

         Contrasemnat :

            Secretarul

     Consiliului  Raional  Cantemir                                          Ţurcanu Ludmila

                                        

   Elaborat Direcţia Finanţe                                                           Veaceslav  Cozma

                                                                                                       Anexă

                                                                                                                        la  decizia Consiliului raional 

                                                                                                                       Cantemir  nr.         din

                                                            Nota informativă

                                 la bugetul local de nivelui II  pe anul 2021.

       

             Bugetul local de nivelul II pe anul 2021 este elaborat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397- XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţele publice şi responsabilităţi bugetare şi notelor metodologice a Ministerului Finanţelor expuse prin circulara nr. 06/2 – 07 din 25 septembrie 2020 privind principiile de bază în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2021 şi estimărilor pe anii 2022-2023.

.             Veniturile bugetului raional.

         La elaborarea părţii de venituri s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei fiscale, cotelor stabilite, acumulărilor din teritoriu în anii precedenţi şi scontata veniturilor proprii pe anul 2020. Conform prevederilor art.4 şi 5 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale ( cu modificările şi completările ulterioare ) veniturile bugetului raional pe anul 2021 sînt formate din:

      1) Venituri generale:

a)     venituri proprii;

b)    defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice conform cotei procentuale  prevăzute de legislaţie;

c)     Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie generală şi specială;

 2) Resurse colectate de instituţiile bugetare;

 3) Resurse fonduri speciale;

 4) Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe.

Pentru anul 2021 se preconizează venituri în bugetul local de nivelul II  pe toate componentele bugetare în sumă de  178123,1 mii lei dintre care:

 a) Resurse generale         – 170043,4 mii lei;

 b) Resurse atrase de instituţiile bugetare            4307,6 mii lei;

 c) Resurse fonduri speciale              – 1522,1  mii lei.

 d) Granturi capitale primite de la organismele internaţionale pentru proiecte finanţate din surse externe – 2250,0 mii lei;

Structura bugetului local de nivelul II  conform clasificaţiei economice pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022- 2023 se prezintă în tabelul ce urmează:                                                                                                                    

                                                                                                                Tabelul nr.1

 

 

 

Denumirea

 

 

 

Cod

Proiectul

pe anul 2021

   Estimat pe anii:

2022

2023

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

 

I.Venituri, total

    1

178123,1

100,0

177474,4

100,0

187906,3

100,0

Inclusiv conform clasificaţiei economice ( K4 )

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

2025,0

1,1

2072,8

1,2

2072,8

1,1

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

 

1146

 

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

 

Granturi capitale primite de la organismele internaţionale

 

1322

 

2250,0

 

1,3

 

1136,4

 

0,6

 

 

Taxe şi plăţi administrative

1422

  50,2

 

  50,2

 

50,2

 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4224,3

 

2,4

 

4224,3

 

2,4

 

4224,3

 

2,2

Amenzi şi sancţiuni

1431

10,0

 

10,0

 

10,0

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

 

1441

 

83,3

 

0,1

 

83,3

 

0,1

 

83,3

 

0,1

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

1913

 

169440,3

 

95,1

 

169857,4

 

95,7

 

181425,7

 

96,6

II. Cheltuieli, total

2+3

177977,5

100,0

177323,8

100,0

187751,4

100,0

Inclusiv pe grupele principale :

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

 

10322,8

 

5,8

 

10292,4

 

5,8

 

11975,9

 

6,3

Apărarea naţională

02

108,0

0,1

108,0

0,1

114,0

0,1

Servicii în domeniul economiei

 

04

 

13557,5

 

7,6

 

12464,0

 

7,0

 

19948,8

 

10,6

Cultura, sport, tineret

08

11961,9

6,7

12048,6

6,8

12523,6

6,7

Învăţămînt

09

125973,3

70,8

126229,2

71,2

126470,2

67,4

Protecţia socială

10

16054,0

9,0

16181,6

9,1

16718,9

8,9

Sold bugetar (excedent)

1-(2+3)

 

145,6

 

 

150,6

 

 

154,9

 

Surse de finanţare

 

– 145,6

 

– 150,6

 

– 154,9

 

Datorii:

5

– 145,6

 

– 150,6

 

– 154,9

 

Împrumuturi recreditate interne între bugete

 

56

 

– 145,6

 

 

– 150,6

 

 

– 154,9

 

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

 

 

561

 

 

 

– 145,6

 

 

 

 

– 150,6

 

 

 

 

– 154,9

 

                                                                       

Datele din tabel denotă faptul , că proiectul  bugetul raional pe anul 2021 este structurat la venituri  în sumă de – 178123,1 mii lei  şi la cheltuieli în sumă de 177977,5 mii lei cu un sold bugetar(excedent) în sumă de  145,6 mii lei care se va îndrepta la rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II Estimările pe anii 2022-2023 la venituri şi cheltuieli se prezintă în felul următor: anul 2022 (Venituri – 177474,4  mii lei, Cheltuieli – 177323,8 mii lei şi sold bugetar  – 150,6 mii lei); anul 2023  ( Venituri – 187906,3  mii lei, Cheltuieli – 187751,4 mii lei şi sold bugetar – 154,9 mii lei).

        În anul 2021 partea preponderentă din veniturile  bugetului raional o deţine transferurile de la bugetul de stat care  constituie  – 169440,3 mii lei sau 95,1 la sută din total venituri. .

      

Veniturile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice se prezintă în tabelul ce urmează:                                                                                                 Tabelul nr.2

                                                                                                                               

             Denumirea

 

Cod     Eco

 ( K6)

Proiectul

pe anul 2021

Estimat pe anii:

2022

2023

 

mii lei

  %

  din

total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

  din

total

Venituri, total

 

178123,1

100,0

177474,4

100,0

187906,3

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul reţinut din salariu

 

111110

 

2025,0

 

1,1

 

2072,8

 

1,2

 

2072,8

 

1,1

Taxa pentru apă

114611

40,0

 

40,0

 

40,0

 

Granturi capitale primite de la organismele internaţionale pentru proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II

 

 

 

 

 

 

132222

 

 

 

 

 

 

2250,0

 

 

 

 

 

 

    1,3

 

 

 

 

 

 

1136,4

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale

 

 

 

 

  142211

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice la casele de schimb valutar

 

 

 

 

  142245

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

50,0

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare

 

 

 

 

144114

 

 

 

 

         83,3

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

83,3

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

83,3

 

 

 

 

0,1

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

 

142310

 

2288,6

 

1,3

 

2288,6

 

1,3

 

2288,6

 

1,2

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

 

 

142320

 

 

1935,7

 

 

1,1

 

 

1935,7

 

 

1,1

 

 

1935,7

 

 

1,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivel II

 

 

  143120

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II  pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

 ( extraşcolar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118602,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   66,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118827,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118827,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,2

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

 

 

 

 

 

 

     191112

 

 

 

 

 

 

 

4421,4

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

4481,5

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

4506,8

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru şcoala sportivă

 

 

 

 

 

 

191113

 

 

 

 

 

 

3327,0

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

3333,6

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

3333,6

 

 

 

 

 

 

1,8

Transferuri curente primite cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor

 

 

 

 

191116

 

 

 

 

     8756,6

 

 

 

 

4,9

 

 

 

 

8756,6

 

 

 

 

     4,9

 

 

 

 

17235,8

 

 

 

 

9,2

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

 

 

 

 

191131

 

 

 

 

 

30906,4

 

 

 

 

 

17,3

 

 

 

 

 

24952,7

 

 

 

 

 

11,1

 

 

 

 

 

29875,7

 

 

 

 

 

15,9

Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

 

 

 

 

 

 

 191132

 

 

 

 

 

 

1954,8

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

 

8062,2

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

6203,0

 

 

 

 

 

 

3,3

Transferuri curente primite de la bugetul de stat cu destinaţie specială din Fondul de susţinere a  populaţiei  pentru pachetul minim de servicii sociale

 

 

 

 

 

 

191310

 

 

 

 

 

 

1472,1

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

1443,2

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

1443,2

 

 

 

 

 

 

0,8

      Datele din tabel denotă faptul, că bugetul local de nivelul II conform clasificaţiei economice pe 6 nivele pe anul 2021 este alcătuit din 16 tipuri de venit. Partea preponderentă din totalul veniturilor revine transferurilor curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar ) care constituie –118602,0 mii lei sau 66,6 la sută,  transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II  în sumă de – 30906,4 mii lei sau 17,3 la sută şi transferurile curente primite cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor în sumă de – 8756,6 mii lei sau 4,9 la sută.  Impozitul pe venitul reţinut din salariu pentru anul 2021 este preconizat în sumă de 2025,0 mii lei  ceea ce constutuie 1,1 % din total venituri.

       În partea de venituri sînt incluse resursele atrase de către instituţiile publice de la prestarea serviciilori cu plată calculate în baza actelor normative în vigoare şi resursele atrase  de la darea în locaţiune a patrimoniului public. Pentru anul 2021 la capitolul

„ Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către  instituţiile bugetare”  sînt preconizate 4224,3 mii lei  ceea ce constituie  2,4 la sută din total venituri dintre care:

- Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (K6 142310)              - 2288,6  mii lei;

- Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public ( K6 142320 )     - 1935,7 mii lei.

                Cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în tabelul ce urmează:           

                                                                                                                            Tabelul nr.3                                                                                                                                         

 

 

Denumirea

 

Cod

F1-F3

Proiectul

pe anul 2021

        Estimat pe anii:

2022

2023

 

mii lei

% din total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

   %

din

total

Cheltuieli ,total

(2+3)

177977,5

100,0

177323,8

100,0

187751,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţi legislative şi executive

0111

5766,4

3,3

5804,0

3,3

6057,0

3,2

Servicii bugetar- fiscale

0112

2530,4

1,4

2552,0

1,4

2692,0

1,4

Alte servicii generale

0133

1108,2

0,6

1120,0

0,6

1182,0

0,6

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

 

0169

 

917,8

 

0,5

 

816,4

 

0,5

 

2044,9

 

1,1

Alte servicii în domeniul apărării naţionale

 

0259

 

108,0

 

0,1

 

108,0

 

0,1

 

114,0

 

0,1

Alte servicii în domeniul agriculturii

 

0429

 

1525,3

 

0,9

 

1537,0

 

0,9

 

1622,0

 

0,9

Construcţii

0443

1025,6

0,6

1034,0

0,6

1091,0

0,6

Transport rutier

0451

8756,6

4,9

8756,6

4,9

17235,8

9,1

Turism

0473

2250,0

1,2

1136,4

0,6

 

 

Servicii de sport şi cultură fizică

 

0812

 

3414,0

 

1,9

 

3420,6

 

1,9

 

3422,6

 

1,8

Servicii pentru tineret

0813

85,0

0,1

85,0

0,1

90,0

0,1

Servicii în domeniul culturii

 

0820

 

7580,8

 

4,2

 

7653,0

 

4,3

 

8071,0

 

4,3

Alte servicii în domeniul culturii

 

0861

 

882,1

 

0,5

 

890,0

 

0,5

 

940,0

 

0,5

Educaţie timpurie

0911

7302,3

4,1

7312,1

4,1

7312,1

3,9

Învăţământ primar

0912

790,6

0,4

784,5

0,4

784,5

0,4

Învăţământ gimnazial

0921

81809,0

46,0

79575,2

44,9

79575,2

42,4

Învăţământ liceal

0922

22750,2

12,8

25187,9

14,2

25187,9

13,4

Învăţământ nedefinit după nivel

 

0950

 

8952,5

 

5,0

 

8970,5

 

5,1

 

8970,5

 

4,8

Servicii afiliate învăţământului

 

0960

 

1374,0

 

0,8

 

1386,0

 

0,8

 

1462,0

 

0,8

Alte servicii în domeniul învăţământului

 

0989

 

2994,7

 

1,7

 

3013,0

 

1,7

 

3178,0

 

1,7

Protecţie în caz de incapacitate de muncă

 

1012

 

8528,4

 

4,8

 

8604,6

 

4,9

 

8918,6

 

4,8

Protecţie a familiei şi copilului

 

1040

 

5170,4

 

2,9

 

5231,2

 

2,9

 

5379,7

 

2,9

Protecţie împotriva excluziunii sociale

 

1070

 

255,9

 

0,1

 

230,0

 

0,1

 

230,0

 

0,1

Administrare în domeniul protecţiei sociale

 

1091

 

1288,5

 

0,7

 

1301,0

 

0,7

 

1372,0

 

0,7

Alte servicii de protecţie socială

 

1099

 

810,8

 

0,5

 

814,8

 

0,5

 

818,6

 

0,4

 Clasificaţia funcţională este un nomenclator care codifică funcţiile sectorului bugetar în conformitate cu standardele aprobate de Guvern. Pentru anul 2021 cheltuielile bugetului local de nivelul II  se descriu în 25 de funcţii. Ponderea cea mai mare din totalul  cheltuielilor revine funcţiei „ Învăţământ gimnazial” –  46,0 %, urmată de funcţia „Învăţământ liceal” – 12,8 %, „ Învăţământ nedefinit după nivel” –5,0 %,”Transport rutier” – 4,9 %, „ Protecţie în caz de incapacitate de muncă” –  4,8  % , „ Servicii în domeniul culturii” – 4,2 %, „Educaţie timpurie” – 4,1 %, „ Autorităţi legislative şi executive „ – 3,3 %, „ Protecţie a familiei şi copilului” – 2,9  %,  „ Servicii de sport şi cultură fizică – 1,9 % , „ Alte servicii în domeniul învăţămîntului” – 1,7 %, „ Servicii bugetar – fiscal” – 1,4 %, „Turism” – 1,2 %, e.t.c.

   Sinteza cheltuielilor fundamentate pe programe/ subprograme  a bugetului local de nivelul II  pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023 se prezintă, în tabelul ce urmează:

                                                                                                          Tabelul nr.4     mii lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Subprogramul

Proietul pe anul 2021

Estimat pe anii:

Denumirea

Codul

      2022

       2023

1

2

3

4

5

Cheltuieli ,total

( 2+3 )

177977,5

177323,8

187751,4

Inclusiv:

 

 

 

 

Servicii cu destinaţie generală

 

10322,8

10292,4

11975,9

Exercitarea guvernării

0301

5766,4

5804,0

6057,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

1108,2

 

1120,0

 

1182,0

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

0501

2530,4

2552,0

2692,0

Gestionarea fondului de rezervă şi intervenţie

 

0802

 

917,8

 

816,4

 

           2044,9

Apărarea naţională

 

108,0

108,0

114,0

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale

3104

108,0

108,0

114,0

Servicii în domeniul economiei

 

13557,5

12464,0

19948,8

Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei

 

 

5101

 

 

1525,3

 

 

1537,0

 

 

1622,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

1025,6

 

1034,0

 

1091,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

8756,6

8756,6

17235,8

Dezvoltarea turismului

6602

2250,0

1136,4

 

Cultura, sport şi tineret

 

11961,9

12048,6

12523,6

Politici şi management în domeniul culturii

 

8501

 

882,1

 

890,0

 

940,0

Dezvoltarea culturii

8502

7113,6

7183,0

7576,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

467,2

 

470,0

 

495,0

Sport

8602

3414,0

3420,6

3422,6

Tineret

8603

85,0

85,0

90,0

Învăţământ

 

125973,3

126229,2

126470,2

Politici şi management în domeniul educaţiei

 

8801

 

2994,7

 

3013,0

 

3178,0

Educaţie timpurie

8802

7302,3

7312,1

7312,1

Învăţământ primar

8803

790,6

784,5

784,5

Învăţământul gimnazial

8804

81809,0

79575,2

79575,2

Învăţământul liceal

8806

22750,2

25187,9

25187,9

Servicii generale în educaţie

8813

1374,0

1386,0

1462,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

 

8814

 

8869,2

 

8887,2

 

8887,2

Curriculum

8815

83,3

83,3

83,3

Protecţia socială

 

16054,0

16181,6

16718,9

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

 

9001

 

1288,5

 

1301,0

 

1372,0

Protecţie a familiei şi copilului

9006

5170,4

5231,2

5379,7

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

9010

 

8528,4

 

8604,6

 

8918,6

Protecţie socială în cazuri excepţionale

 

9012

 

255,9

 

230,0

 

230,0

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

810,8

 

814,8

 

818,6

  Datele din tabel denotă că bugetul  local de niveul II  pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 -2023 este structurat pe 12 programe şi 27 de subprograme. Cea mai mare pondere în volumul cheltuielilor pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023 revine programului 88

  „ Învăţământul” care constituie:  pe anul 2021 –125973,3 mii lei sau 70,8 la sută; pe anul 2022 – 126229,2 mii lei sau 71,2 la sută  şi pe anul 2023 – 126470,2 mii lei sau  67,4 la sută , urmat de următoarele programe:

 programul 90 „ Protecţia socială” pe anul 2021 – 16054,0 mii lei sau 9,0 la sută; pe anul 2022 – 16181,6 mii lei sau 9,1 la sută şi pe anul 2023 – 16718,9 mii lei sau 8,9 la sută;

– programul 64 „ Dezvoltarea drumurilor” pe anii 2021 -2022 cîte – 8756,6  mii lei sau 4,9 la sută, pe anul 2023 –17235,8 mii lei sau 9,1 la sută

 programul 85 „ Cultura” pe anul 2021 în sumă de 8462,9 mii lei , pe anul 2022 în sumă de 8543,0 mii lei, pe anul 2023 în sumă de 9011,0 mii lei care constituie corespunzător cîte  4,8 la sută.

– Programul 03 „Exercitarea guvernării” pe anul 2021 în sumă de 6874,6 mii lei sau 3,7 la sută, pe anul 2022 în sumă de 6924,0 mii lei sau 3,9 la sută şi pe anul 2023 în sumă de 7239,0 mii lei sau 4,0 la sută.  Celelalte programe ocupă o pondere mai joasă de 3 puncte  procentuale.

           Informaţia privind cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice se prezintă în tabelul ce urmează:

                                                                                                                            Tabel nr.5

 

   

          Denumirea

 

 Cod

 ECO

 K2

 

Proiectul

pe anul 2021

             Estimat pe anii:

              2022

           2023

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

%

din total

      Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 

2+3

177977,5

100,0

177323,8

100,0

187751,4

100,0

Cheltuieli

    2

158658,5

89,1

158960,5

89,6

169712,6

90,4

Cheltuieli de personal

21

122576,5

68,9

121877,6

68,7

122373,3

65,2

Bunuri şi servicii

22

26410,0

14,8

28216,1

15,9

37076,7

19,7

Prestaţii sociale

27

7142,6

4,0

7167,7

4,0

7328,0

3,9

Alte cheltuieli

28

2505,4

1,4

1675,4

1,0

2910,6

1,6

Transferuri acordate  în cadrul bugetului public naţional

 

 

  29

 

 

24,0

 

 

 

24,0

 

 

 

24,0

 

Active nefinanciare

    3

19319,0

10,9

18363,3

10,4

18038,8

9,6

Mijloace fixe

31

5026,2

2,8

4824,5

2,7

4519,0

2,4

Stocuri de materiale circulante

 

33

 

14292,8

 

8,1

 

13538,8

 

7,7

 

13519,8

 

7,2

   Datele din tabel denotă că ponderea cea mai mare din total cheltuieli şi active nefinanciare  revine cheltuielilor curente care constituie pe anul 2021 – 158658,5 mii lei sau 89,1 %, pe anul 2022 – 158960,5 mii lei sau 89,6 % şi pe anul 2023 – 169712,6 mii lei sau  90,4 %. Activele nefinanciare constituie pe anul 2021 – 19319,0 mii lei sau 10,9 %, pe anul 2022 – 18363,3 mii lei sau 10,4 % şi pe anul 2023 – 18038,8 mii lei sau 9,6 %.

        Informaţia  privind efectivul de personal pe instituţii bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II  se prezintă în tabelul ce urmează:

                                                                                                                                 Tabelul nr.6

                                                                                                                         Unităţi                                                                                                                                                   

 

Denumirea

 

Cod

Executat

pe anul

2018

Executat pe anul 2019

Aprobat pe anul 2020

Proiectul pe anul 2021

Estimat pe anii:

Grg1/

Org1i

F1

 

2022

 

2023

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

1125

 

01

 

49,5

 

50,0

 

59,5

 

59,5

 

59,5

 

59,5

Servicii în domeniul economiei

 

1125

 

04

 

9,0

 

9,0

 

14,5

 

14,5

 

14,5

 

14,5

Cultura

2317

08

72,0

64,5

72,0

72,0

72,0

72,0

Sportul

2307

08

33,42

30,0

34,5

34,5

34,5

34,5

Învăţământul

2307

09

1102,03

1036,34

1126,44

1089,58

1089,58

1089,58

 

2317

09

51,13

51,23

54,84

54,84

54,84

54,84

Protecţia socială

2305

10

123,5

128,0

128,0

145,0

145,0

128,0

În total

 

 

1440,58

1369,,07

1489,78

1469,92

1469,92

1469,92

     Pentru anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023 efectivul de personal este preconizat cu o micşorare de  unităţi în comparaţie cu aprobat pe anul 2020 la învăţământ cu 36,86 unităţi în legătură cu reorganizarea unor instituţii din domeniul învăţămîntului, iar la protecţia socială la serviciul asistenţă personală se majorează cu 17 unităţi care sînt finanţate din contul transferurilor cu destinaţie specială de la Fondul de susţinere a populaţiei..

     La prezenta notă informativă se prezintă tabele care reflectă evoluţia indicatorilor financiari a  bugetului raional în dinamică: indicatorii realizaţi în anul precedent, indicatorii aprobaţi pentru anul bugetar curent, indicatorii estimaţi pentru anul bugetar viitor şi estimările pentru doi ani ulteriori.

 

 

 

     Şeful  Direcţiei Finanţe                                                  V. Cozma

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tabelul nr.1                                                                                                                                                                                                                           la nota informativă

Structura bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice

                                                                                                                                                                                             mii lei

 

 

Denumirea

Cod

Eco

(K4),

(K2)

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Anul  2021

Devieri

( +,- ),

mii lei

Anul 2022

Anul 2023

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mii lei

%%

din total

 

mii lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

 din total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri, total

1

138401,6

100,0

156749,8

100,0

177456,7

100,0

178123.1

100.0

+ 666.4

177474.4

100.0

187906.3

100.0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

 

1111

 

4900,4

 

3,5

 

5439,0

 

3,5

 

1950,0

 

1,1

 

2025,0

 

1,1

 

+ 75,0

 

2072,8

 

1,2

 

2072,8

 

1,1

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

52,0

 

28,9

 

40,0

 

40,0

 

 

40,0

 

40,0

 

Granturi capitale primate de la organizaţiile internaţionale

 

 

 

1322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250,0

 

 

 

1,3

 

 

 

+ 2250,0

 

 

 

1136,4

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Renta

1415

3,2

 

- 3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe şi plăţi administrative

1422

71,7

0,1

82,5

0,1

70,2

 

50,2

 

- 20,0

50,2

 

50,2

 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

3972,8

 

2,9

 

4300,1

 

2,7

 

4565,6

 

2,6

 

4224,3

 

2,4

 

- 341,3

 

4224,3

 

2,4

 

4224,3

 

2,2

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

 

 

1431

 

 

32,4

 

 

 

25,7

 

 

 

25.0

 

 

 

10,0

 

 

 

– 15,0

 

 

10,0

 

 

 

     10,0

 

Amenzi pentru încălcarea traficului rutier

1432-

1433

 

0,2

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

 

1441

 

70,7

 

0,1

 

86,5

 

0,1

 

83,3

 

0,1

 

83,3

 

0,1

 

 

83,3

 

0,1

 

83,3

 

0,1

 

 

 

Denumirea

Cod

ECO

K4,

K2

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Devieri

( +,- )

 

mii lei

Anul 2022

Anul 2023

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mii lei

%%

din

total

 

mii lei

%%

din

total

 

mii lei

%%

din

total

 

mii lei

%%

din

total

 

mii lei

%%

din

total

 

mii lei

%%

din total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale

 

 

1442

 

 

491.5

 

 

0.3

 

 

2100,0

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri

1451

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri primate între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2

 

1911,

1913

 

 

128806,7

 

93,1

 

144687,3

 

92,3

 

170722,6

 

96,2

 

169440,3

 

95,1

 

- 1282,3

 

169857,4

 

95,7

 

181425,7

 

96,6

Cheltuieli şi active nefinanciare

 

2+3

 

144414,3

 

100,0

 

154713,7

 

100,0

 

177456,7

 

100,0

 

177977,5

 

100,0

 

+ 520,8

 

177323,8

 

100,0

 

187751,4

 

100,0

Inclusiv pe grupele principale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

 

6829,4

 

4,7

 

6560,0

 

4,2

 

9796,3

 

5,5

 

10322,8

 

5,8

 

+ 526,5

 

10292,4

 

5,8

 

11975,9

 

6,3

Apărarea naţională

02

67,3

0,1

74,2

0,1

102,6

0,1

108,0

0,1

+ 5,4

108,0

0,1

114,0

0,1

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

03

 

625,2

 

0,4

 

200,0

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii în domeniul economiei

 

04

 

12209,8

 

8,4

 

12395,9

 

8,0

 

17157,0

 

9,7

 

13557,5

 

7,6

 

- 3599,5

 

12464,0

 

7,0

 

19948,8

 

10,6

Protecţia mediului

05

80,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodărie de locuinţe şi gospodărie comunală

 

06

 

2069,5

 

1,4

 

2335,8

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocrotirea sănătăţii

07

2398,4

1,7

541,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura, sport şi tineret

08

9188,8

6,4

9931,5

6,4

11446,1

6,4

11961,9

6,7

+ 515,8

12048,6

6,8

12523,6

6,7

 

Învăţământ

 

09

 

99777,0

 

69,1

 

110532,2

 

71,4

 

123561,4

 

69,6

 

125973,3

 

70,8

 

+ 2411,9

 

126229,2

 

71,2

 

126470,2

 

67,4

 

Protecţia socială

 

10

 

11168,9

 

7,7

 

12142,6

 

7,9

 

15393,3

 

8,7

 

16054,0

 

9,0

 

+ 660,7

 

16181,6

 

9,1

 

16718,9

 

8,9

                                                       


               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tabelul nr.2                                                                                                                                                                                                                             la nota informativă

 

  Veniturile bugetului local de nivelul  II  conform clasificaţiei economice  

                                                                                                                                                                                             mii lei

 

 

Denumirea

Cod

Eco

  (K6)

 

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Devieri

( +,- )

 

Anul 2022

Anul 2023

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mii lei

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

 din total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri, total

1

138401,6

100,0

156749,8

100,0

177456,7

100,0

178123,1

100,0

+ 666,4

177474,4

100,0

187906,3

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul reţinut din salariu

 

111110

 

4648,3

 

3,4

 

5102,4

 

3.3

 

1950,0

 

1,1

 

2025,0

 

1,1

 

+ 75,0

 

2072,8

 

1,2

 

2072,8

 

   1,1

Impozitul pe venitul persoanelor fizece spre plată/ achitat

 

 

111121

 

 

247,2

 

 

0,2

 

 

315,7

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de personae în regim de taxi

 

 

 

 

111125

 

 

 

 

 

 

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul afferent operaţiunilor de predare în posesie şi /sau folosinţă a proprietăţii imobiliare

 

 

 

111130

 

 

 

4,9

 

 

 

 

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru apă

 

114611

52,0

 

28,9

 

40,0

 

40,0

 

 

40,0

 

40,0

 

Granturi capitale primate de la organismele internaţionale pentru proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II

 

 

 

 

 

132222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250,0

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

+ 2250,0

 

 

 

 

 

1136,4

 

 

 

 

 

0,6

 

 

Renta

141521

3,2

 

- 3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de organizare a licitaţiilor

142211

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Taxa la cumpărarea valutei străine

 

 

142245

 

71,7

 

0,1

 

82,5

 

0,1

 

70,0

 

 

50,0

 

 

-20,0

 

50,0

 

 

50,0

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

 

142310

 

1819,6

 

1,3

 

2047,6

 

1,3

 

2229,9

 

1,3

 

2288,6

 

1,3

 

+ 58,7

 

2288,6

 

1,3

 

2288,6

 

   1,2

 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patri-

moniului public

 

 

142320

 

 

2153,2

 

 

1,6

 

 

2252,5

 

 

1,4

 

 

2335,7

 

 

1,3

 

 

1935,7

 

 

1,1

 

 

- 400,0

 

 

1935,7

 

 

1,1

 

 

1935,7

 

 

    1,0

 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II

 

 

 

143120

 

 

 

32,4

 

 

 

 

25,7

 

 

 

 

 

 

 

25,0

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

- 15,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

10,0

 

 

Amanzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier

 

 

 

143220

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenzi aplicate de inspecţia financiară încasate în bugetul local de nivelul II

 

 

 

143312

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare

 

 

144114

 

 

        70.7

 

 

0.1

 

 

86.5

 

 

0,1

 

 

83,3

 

 

0,1

 

 

   83,3

 

 

0,1

 

 

 

83,3

 

 

0,1

 

 

83,3

 

 

 

 

   0,1

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituţiile bugetare

 

 

 

144214

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru instituţiile bugetare

 

 

 

144224

 

 

 

491,5

 

 

 

0,4

 

 

 

2096,1

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II

 

 

145141

 

 

 

 

         0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

(extraşcolar)

 

 

 

 

 

 

 

 

191111

 

 

 

 

 

 

 

 

89861,7

 

 

 

 

 

 

 

 

64,9

 

 

 

 

 

 

 

 

102282,3

 

 

 

 

 

 

 

 

65,3

 

 

 

 

 

 

 

 

116275,5

 

 

 

 

 

 

 

 

65,5

 

 

 

 

 

 

 

 

118602,0

 

 

 

 

 

 

 

 

66,6

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2326,5

 

 

 

 

 

 

 

 

118827,6

 

 

 

 

 

 

 

 

67,0

 

 

 

 

 

 

 

 

118827,6

 

 

 

 

 

 

 

63,2

 

Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

 

 

 

 

 

 

 

191112

 

 

 

 

 

 

 

3022,3

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

 

2999,0

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

3642,5

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

 

 

 

 

4421,4

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

+ 778,9

 

 

 

 

 

 

 

4481,5

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

4506,8

 

 

 

 

 

 

 

2,4

 

Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru şcoala sportivă

 

 

 

 

 

191113

 

 

 

 

 

2344,6

 

 

 

 

 

1,7

 

 

 

 

 

2681,5

 

 

 

 

 

1,7

 

 

 

 

 

3008,5

 

 

 

 

 

1,7

 

 

 

 

 

3327,0

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

 

+ 318,5

 

 

 

 

 

3333,6

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

 

3333,6

 

 

 

 

 

1,8

 

Alte transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

 

 

 

191115

 

 

 

 

57,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri curente primate cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor

 

 

 

191116

 

 

 

8153,5

 

 

 

5,9

 

 

 

8532,6

 

 

 

5,5

 

 

 

14695,6

 

 

 

8,3

 

 

 

8756,6

 

 

 

4,9

 

 

 

-5939,0

 

 

 

8756,6

 

 

 

4,9

 

 

 

17235,8

 

 

 

9,2

Transferuri capitale primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

 

 

 

 

191120

 

 

 

 

2472,1

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

682,4

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

 

 

 

 

191131

 

 

 

 

21713,2

 

 

 

 

 

15,7

 

 

 

 

24659,4

 

 

 

 

15,7

 

 

 

 

31975,3

 

 

 

 

18,0

 

 

 

 

30906,4

 

 

 

 

 

  17,3

 

 

 

 

- 1068,9

 

 

 

 

24952,7

 

 

 

 

14,1

 

 

 

 

29875,7

 

 

 

 

15,9

Transferuri curente primate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

 

 

 

 

 

 

191132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954,8

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

+ 1954,8

 

 

 

 

8062,2

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

6203,0

 

 

 

 

3,3

 

 

Alte transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

 

 

 

 

 

191139

 

 

 

 

 

 

 

1639,1

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri primate cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

 

 

 

 

 

191310

 

 

 

 

 

1182,1

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

1211,0

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

1125,2

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

1472,1

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

+ 346,9

 

 

 

 

 

1443,2

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

  1443,2

 

 

 

 

 

0,8

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 ( 561120 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 145,6

 

 

 

 

 

- 150,6

 

 

 

 

 

  - 154,9

 


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tabelul nr.3                                                                                                                                                                                                                           la nota informativă

 

                        Cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale      

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Cod

F1-F3

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Devieri

 ( +,- )

 

mii lei

 

Anul 2022

Anul 2023

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mi lei

% din total

 

mii lei

%

din

total

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

 din total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cheltuieli, total

 

144414.3

100,0

154713,7

100,0

177456,7

100.0

177977,5

100,0

+520,8

177323,8

100,0

187751,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţi legislative şi executive

 

0111

 

4890,4

 

3,4

 

4303,8

 

2,7

 

5933,0

 

3,3

 

5766,4

 

 

3,3

 

-166,6

 

5804,0

 

3,3

 

6057,0

 

3,2

Servicii bugetar -fiscale

 

0112

 

1368,4

 

0,9

 

1509,6

 

1,0

 

2465,0

 

1,4

 

2530,4

 

1,4

 

+ 65,4

 

2552,0

 

1,4

 

2692,0

 

1,4

Alte servicii generale

0133

570,6

0,4

772,7

0,5

1083,8

0,6

1108,2

 

0,6

+ 24,4

1120,0

0,6

1182,0

0,6

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

 

0169

 

 

 

- 26,1

 

 

 

314,5

 

0,2

 

917,8

 

0,5

 

+ 603,3

 

816,4

 

0,5

 

2044,9

 

1,1

Alte servicii în domeniul apărării naţionale

 

0259

 

67,3

 

0,1

 

74,2

 

0,1

 

102,6

 

0,1

 

108,0

 

0,1

 

+ 5,4

 

108,0

 

0,1

 

114,0

 

0,1

Poliţie

0311

143,0

0,1

200,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de pompieri şi salvatori

 

0321

 

482,2

 

0,3

 

200,0

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte servicii în domeniul agriculturii

 

0429

 

771,5

 

0,5

 

868,1

 

0,6

 

1471,4

 

0,8

 

1525,3

 

0,9

 

+ 53,9

 

1537,0

 

0,9

 

 

1622,0

 

0,9

Petrol şi gaze naturale

 

0432

 

278,5

 

0,2

 

198,5

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcţii

 

0443

 

500,7

 

0,3

 

554,0

 

0,3

 

990,0

 

0,6

 

1025,6

 

0,6

 

+ 35,6

 

1034,0

 

0,6

 

1091,0

 

0,6

 

Transport rutier

 

0451

 

10659,1

 

7,4

 

10775,3

 

7,0

 

14695,6

 

8,3

 

8756,6

 

4,9

 

- 5939,0

 

8756,6

 

4,9

 

17235,8

 

9,1

Turism

0473

 

 

 

 

 

 

2250,0

1,2

+2250,0

1136,4

0,6

 

 

Protecţie împotriva poluării mediului

 

0530

 

80,0

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltare comunală şi amenajare

 

0620

 

919,6

 

0,6

 

   1285,8

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovizionarea cu apă

 

0630

 

270,0

 

0,2

 

850,0

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminarea străzilor

0640

879,9

0,6

200,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de sănătate publică

 

0740

 

143,8

 

0,1

 

136,8

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii

 

 

0769

 

 

2254,6

 

 

1,6

 

 

404,7

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de sport şi cultură fizică

 

0812

 

3035,0

 

2,1

 

3144,1

 

 

2,0

 

3093,7

 

1,7

 

3414,0

 

1,9

 

+ 320,3

 

3420,6

 

1,9

 

3422,6

 

1,8

Servicii pentru tineret

 

0813

 

55,3

 

 

 

137,4

 

0,1

 

80,8

 

 

85,0

 

0,1

 

+ 4,2

 

85,0

 

0,1

 

90,0

 

0,1

Servicii în domeniul culturii

 

0820

 

5580,8

 

3,9

 

5918,1

 

3,8

 

7410,9

 

4,2

 

7580,8

 

4,2

 

+ 169,9

 

7653,0

 

4,3

 

8071,0

 

4,3

Alte servicii în domeniul culturii

 

0861

 

517,7

 

0,4

 

731,9

 

0,5

 

860,7

 

0,5

 

882,1

 

0,5

 

+ 21,4

 

890,0

 

0,5

 

940,0

 

0,5

Educaţie timpurie

0911

4649,4

3,2

5568,5

3,6

7569,4

4,3

7302,3

4,1

- 267,1

7312,1

4,1

7312,1

3,9

Învăţământ primar

0912

1017,5

0,7

1212,0

0,8

1466,9

0,8

790,6

0,4

- 676,3

784,5

0,4

784,5

0,4

Învăţământ gimnazial

 

0921

 

72721,0

 

50,4

 

80223,0

 

51,9

 

78838,7

 

44,4

 

81809,0

 

46,0

 

+2970,3

 

79575,2

 

44,9

 

79575,2

 

42,4

 

Învăţământ liceal

 

0922

 

12424,2

 

8,6

 

12797,6

 

8,2

 

23077,7

 

13,0

 

22750,2

 

12,8

 

- 327,5

 

25187,9

 

14,2

 

25187,9

 

13,4

Învăţământ nedefinit după nivel

 

0950

 

6160,5

 

4,3

 

7526,5

 

4,9

 

8353,7

 

4,7

 

8952,5

 

5,0

 

+ 598,8

 

8970,5

 

5,1

 

8970,5

 

4,8

Servicii affiliate învăţământului

 

0960

 

1020,5

 

0,7

 

1128,5

 

0,7

 

1334,3

 

0,8

 

1374,0

 

0,8

 

+ 39,7

 

1386,0

 

0,8

 

1462,0

 

0,8

Alte servicii în domeniul învăţământului

 

0989

 

1783,9

 

1,2

 

 

2076,1

 

1,3

 

2920,7

 

1,6

 

2994,7

 

1,7

 

+ 74,0

 

3013,0

 

1,7

 

3178,0

 

1,7

Protecţie în caz de incapacitate în muncă

 

1012

 

5401,6

 

3,7

 

6155,6

 

4,4

 

8157,9

 

4,6

 

8528,4

 

4,8

 

+ 370,5

 

8604,6

 

4,9

 

8918,6

 

4,8

Protecţie a familiei şi a copilului

 

1040

 

3147,5

 

2,2

 

3983,6

 

2,6

 

4861,4

 

2,7

 

5170,4

 

2,9

 

+ 309,0

 

5231,2

 

2,9

 

5379,7

 

2,9

Protecţie împotriva excluziunii sociale

 

1070

 

563,1

 

0,4

 

392,8

 

0,3

 

295,0

 

0,2

 

255,9

 

0,1

 

- 39,1

 

230,0

 

0,1

 

230,0

 

0,1

Administrare în domeniul protecţiei sociale

 

1091

 

776,8

 

0,5

 

1026,7

 

0,7

 

1269,8

 

0,7

 

1288,5

 

0,7

 

+ 18,7

 

1301,0

 

0,7

 

1372,0

 

0,7

Alte servicii de protecţie socială

 

1099

 

1279,9

 

0,9

 

583,9

 

0,4

 

809,2

 

0,5

 

810,8

 

0,5

 

+ 1,6

 

814,8

 

0,5

 

818,6

 

0,4


                                                                                                                                                  

Anexa nr.1

                                                                                                              la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2021

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

178123,1

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

169440,3

 

 

 

     II. CHELTUIELI  ( 2)  şi  ACTIVE NEFINANCIARE  ( 3) , total

2+3

177977,5

 

 

 

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3 )

  145,6

      IV. Surse de finanţare

 

– 145,6

       V. Datorii

5

– 145,6

Inclusiv:

 

 

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

561

– 145,6

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Cantemir                                        Ţurcanu  Ludmila                                                  

Anexa nr 2                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din ___________2020

 

 

 

Componenţa veniturilor proprii a bugetului local

de nivelul II  pe anul 2021

 

                                                                                              

Denumirea

Cod

Eco

 

Suma,

mii lei

Venituri

I

8682,8

Impozite şi taxe

11

2065.0

Impozite pe venit

111

2025.0

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

2025.0

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

114

40,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

40,0

Granturi primite

13

2250.0

Granturi capitale primite de la organismele internaţionale

 

1322

 

2250,0

Alte venituri

14

4367,8

Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor

142

4274,5

Taxe şi plăţi administrative

1422

50,2

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4224,3

Amenzi şi sancţiuni

143

  10,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

   10,0

Donaţii voluntare

144

  83,3

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

1441

  83,3

 

 

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                                 Ţurcanu Ludmila

Anexa nr.3

la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din ___________2020

 

 

 

 

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

                   bugetul local de nivelul II  pe anul 2021.

                                                               

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general transferuri:

19

169440,3

 

Inclusiv:

 

 

1

 –  cu destinaţie generală

 

30906,4

2

–  din fondul de compensare

 

1954,8

3

- cu destinaţie specială

 

135107,0

 

inclusiv:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)

 

 

118602,0

 

b) pentru şcoala sportivă

 

3327,0

 

c) pentru asistenţa socială

 

4421,4

 

inclusiv:

 

 

 

• compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

822,1

 

• indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

2408,7

 

• indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic.

 

 

 

810,8

 

• asigurarea prestaţiilor sociale pentru copii plasaţi în serviciile sociale

 

 

379,8

 

d) pentru infrastructura drumurilor publice locale

 

8756,6

4

Transferuri din Fondul de susţinere a populaţiei pentru pachetul minim de servicii sociale

 

 

 

1472,1

 

 

 

      Secretarul

 Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila                        

                                                                                                                                                           Anexa nr.4                               

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2020

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme

pe anul 2021                                                                                                                        

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

 

Cheltuieli, în total

 

  177977,5

 

 

 

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

10322,8

Resurse generale

100

9112,8

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1210,0

Cheltuieli, total

300

10322,8

Exercitarea guvernării

0301

5766,4

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

1108,2

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

2530,4

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

917,8

Apărarea naţională

02

 

 

Resurse, total

 

108,0

Resurse generale

100

108,0

 

Cheltuieli,total

300

108,0

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

108,0

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

13557,5

Resurse generale

100

11307,5

Resurse atrase pentru proiecte finanţate din surse externe

298

2250,0

Cheltuieli, total

300

13557,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

1525,3

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

1025,6

Dezvoltarea drumurilor

6402

8756,6

Dezvoltarea turismului

6602

2250,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

11961,9

Resurse generale

100

11876,9

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

85,0

Cheltuieli,total

300

11961,9

Politici şi management în domeniul culturii

8501

882,1

Dezvoltarea culturii

8502

7113,6

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

467,2

Sport

8602

3414,0

Tineret

8603

85,0

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

125973,3

Resurse generale

100

122960,7

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

3012,6

Cheltuieli,total

300

125973,3

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

2994,7

Educaţie timpurie

8802

7302,3

Învăţămînt primar                           

8803

790,6

Învăţămînt gimnazial       

8804

81809,0

Învăţămînt liceal    

8806

22750,2

Servicii generale în educaţie

8813

1374,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

8869,2

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

16054,0

Resurse generale

100

14531,9

Resurse fonduri speciale

296

1522,1

 

Cheltuieli,total

300

16054,0

 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

1288,5

 

Protecţie a familiei şi copilului

9006

5170,4

 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

9010

         8528,4

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

255,9

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

810,8

 

          Secretarul Consiliului raional Cantemir                                   Ţurcanu Ludmila

                                                                       Anexa  nr.5

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                              nr. ______ din         __________2020

 

 

Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate

 din  bugetul local de nivelul  II   pe anul 2021.     

                                                                                                                                    mii lei

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Grupa princi-pală

F1

În total

Inclusiv:

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

K6  142310

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

K6 142320

Donaaţii voluntare pentru cheltuieli curente

K6 144114

1

2

3

4

5

6

7

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

 

1210,0

 

10,0

 

1200,0

 

 

Aparatul preşedintelui raionului

01

 

1210,0

 

10,0

 

1200,0

 

2

Cultura, sportul

08

85,0

 

35,0

50,0

 

Casa raională de cultură

08

35,0

 

35,0

 

 

Şcoala sportivă

08

50,0

 

 

50,0

3

Învăţămîntul

09

3012,6

2278,6

700,7

33,3

 

1.Educaţie timpurie,total

 

265,9

265,9

 

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

 

09

 

43,6

 

43,6

 

 

 

Gimnaziul-grădiniţă

„V.Curbet” Ţarancuţa

 

09

 

101,4

 

101,4

 

 

 

Gimnaziul – grădiniţă  Cîşla

 

09

 

60,9

 

60,9

 

 

 

Gimnaziul – grădiniţă Lingura

 

09

 

60,0

 

60,0

 

 

 

2 Învăţămînt gimnazial, total

 

 

1971,7

 

1237,7

 

700,7

 

33,3

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

 

09

 

200,0

 

40,0

 

160,0

 

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

 

09

 

730,7

 

270,0

 

460,7

 

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

 

09

 

50,0

 

50,0

 

 

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

 

09

 

101,6

 

101,6

 

 

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

 

09

 

80,0

 

80,0

 

 

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

 

09

 

60,0

 

60,0

 

 

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

 

09

 

80,0

 

80,0

 

 

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

 

09

 

164,4

 

94,4

 

70,0

 

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

 

09

 

73,0

 

73,0

 

 

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

 

09

 

35,0

 

35,0

 

 

 

Gimnaziul Haragîş

09

29,7

29,7

 

 

 

Gimnaziul „V.Pârvan” Goteşti

 

09

 

37,0

 

37,0

 

 

 

Gimnaziul Porumbeşti

09

25,0

25,0

 

 

 

Gimnaziul Enichioi

09

70,0

70,0

 

 

 

Gimnaziul Cîietu

09

50,0

50,0

 

 

 

Gimnaziul Larguţa

09

35,0

35,0

 

 

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

 

09

 

10,0

 

 

10,0

 

 

Gimnaziul Plopi

09

33,3

 

 

33,3

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

 

09

 

35,0

 

35,0

 

 

 

Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Cîrpeşti

 

09

 

22,0

 

22,0

 

 

 

Gimnaziul „M.Ssadoveanu” Hanaseni

 

 

09

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

 

Gimnaziul . grădiniţă

„V.Curbet” Ţarancuţa

 

09

 

10,0

 

10,0

 

 

 

Gimnaziul- grădiniţă Cîşla

 

09

 

30,0

 

30,0

 

 

 

3. Învăţămînt liceal

 

115,0

115,0

 

 

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

 

09

 

80,0

 

80,0

 

 

 

Serviciul de transportare a elevilor

 

09

 

35,0

 

35,0

 

 

 

4.Educaţie extraşcolară,, total

 

 

650,0

 

650,0

 

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

 

09

 

650,0

 

650,0

 

 

 

5 Politici şi management  în domeniul educaţiei, total

 

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală învăţămînt

 

09

 

10,0

 

10,0

 

 

 

                    Total

 

4307,6

2288,6

1935,7

83,3

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                        Ţurcanu Ludmila

                                                                                          Anexa nr.8

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                       nr.                   din                       2020

 

Efectivul - limită  de personal pe instituţii bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2021, unităţi.                                                                                              

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Org1/ Org1i

Efectivul de personal, unităţi

1

2

3

4

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

59,5

 

Aparatul preşedintelui raionului

1125

22,5

 

Direcţia finanţe

1125

16,0

 

Serviciul de deservire a clădirii Consiliului raional

1125

 

21,0

 

Servicii în domeniul economiei

 

14,5

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

1125

8,5

 

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

1125

6,0

2

Cultura şi sportul

 

106,5

 

Serviciul cultură şi turizm

2317

5,5

 

Biblioteca nr.1 Cantemir

2317

9,0

 

Bibliotewca nr.2 Cantemir

2317

5,0

 

Casa raională de cultură

2317

23,0

 

Colectivele populare

2317

27,0

 

Muzeul Cantemir

2317

0,5

 

Muzeul Tartaul

2317

2,0

 

Şcoala sportivă

2307

34,5

3

Învăţămîntul

 

1144,42

 

Direcţia generală învăţămînt

2307

19,5

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

2307

19,68

 

Gimnaziul –gşrădiniţă „V.Curbet” Ţarancuţa

2307

33,2

 

Gimnaziul-grădiniţă Cîşla

2307

27,88

 

Gimnaziul – grădiniţă Lingura

2307

46,4

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

2307

19,14

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

2307

67,21

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

2307

27,75

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

2307

51,88

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

2307

35,08

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

2307

31,97

 

Gimnaziul „ Ştefan.cel Mare” Cîrpeşti

2307

33,92

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

2307

28,9

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

2307

33,45

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

2307

34,04

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

2307

21,28

 

Gimnaziul „ M.Sadoveanu” Hanaseni

2307

47,28

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

2307

22,6

 

Gimnaziul „V.Pîrvan” Goteşti

2307

49,83

 

Gimnaziul Haragîş

2307

26,86

 

Gimnaziul Porumbeşti

2307

27,86

 

Gimnaziul Plopi

2307

23,47

 

Gimnaziul Enichioi

2307

30,15

 

Gimnaziul Cîietu

2307

26,61

 

Gimnaziul Vişniovca

2307

31,31

 

Gimnaziul Larguţa

2307

34,43

 

Gimnaziul Capaclia

2307

27,61

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

2307

34,31

 

Liceul teoretic „D.Cantemir” Cantemir

2307

35,61

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

68,87

 

Serviciul de transportare a elevilor

2307

27,5

 

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

2307

10,0

 

Centrul de creaţie a copiilor

2307

34,0

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

2317

54,84

4

Protecţia socială

 

145,0

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

2305

9,0

 

Serviciul protezare şi ortopedie

2305

1,0

 

Serviciul de îngrigire socială la domiciliul

2305

32,0

 

Serviciul de asistenţă socială comunitară

2305

28,0

 

Case de copii de tip familial

2305

9,0

 

Serviciul de asistenţă personală

2305

48,0

 

Serviciii de asistenţă parentală profesionistă

2305

6,0

 

Serviciul social „Echipă mobilă”

2305

4,5

 

Serviciul social „Casa comunitară”

2305

7,5

 

                    Total

 

1469,92

 

 

 

 Secretarul Consiliului raional Cantemir                                       Ţurcanu Ludmila               

                                                                                         Anexa nr.9

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                       nr.                   din                       2020

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza proiectelor de investiţii capitale finanţate din surse externe ale bugetului local de nivelul II pe anul 2021

 

                                                                                             

Denumire

Cod

Resurse,

total

( mii lei )

Cheltuieli,

    total

  ( mii lei )

Org 1

F1/F3

P1P2

P3

Proiectul Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ În Bazinul Mării Negre.

Reprofilarea eduficiului Şcolii de Meserii nr.15 în Bază de Turism Sportiv Cantemir

 

 

 

 

 

 

 

 

1125

 

 

 

 

 

 

 

 

0473

 

 

 

 

 

 

 

 

6602

 

 

 

 

 

 

 

 

70087

 

 

 

 

 

 

 

 

2250,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2250,0

Total

 

 

 

 

2250,0

2250,0

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila

 

                                                                                          Anexa nr.10

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                       nr.                   din                       2020

 

 

 

 

 

 

Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între instituţiile bugetului local de nivelul II şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I  pe anul 2021

 

                                                                                       i                                                  

Denumire

Cod

Suma

  ( mii lei )

 

 

 

     24,0

Org 1i

F1/F3

P1P2

P3

Direcţia asistenţă socială

Transferuri către cantina socială din primăria Coştangalia (293410 )

 

 

 

   2305

 

 

 

   1070

 

 

 

   9012

 

 

 

   00300

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila

 

 

 

                                                                                          Anexa nr.10

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                       nr.                   din                       2020

 

 

 

 

 

 

Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între instituţiile bugetului local de nivelul II şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I  pe anul 2021

 

                                                                                       i                                                  

Denumire

Cod

Suma

  ( mii lei )

 

 

 

     24,0

Org 1i

F1/F3

P1P2

P3

Direcţia asistenţă socială

Transferuri către cantina socială din primăria Coştangalia (293410 )

 

 

 

   2305

 

 

 

   1070

 

 

 

   9012

 

 

 

   00300

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila

 

 

 

 

 

                                           Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin